upravno procesno pravo

Download Upravno Procesno Pravo

Post on 06-Jan-2016

72 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

pravno procesno pravo

TRANSCRIPT

UPRAVNO PROCESNO PRAVO

UPRAVNO PROCESNO PRAVO

ISPITNA PITANJA

Ispitna pitanja vae od aprilskog ispitnog roka 2012. godine.LITERATURA: S.Lili, Upravno pravo / Upravno procesno pravo, Pravni fakultet, Beograd, 2012.

NAPOMENA: Zbog znaajnih izmena u zakonodavstvu (upravni spor) ne preporuuje se korienje ranijih izdanja. Podseamo da korienje fotokopija, skripti i slinih materijala za spremanje ispita nije dozvoljeno, i podlee sankcijama.

1. POJAM I PREDMET UPRAVNOG PROCESNOG PRAVA str. 419-420. Upravno procesno pravo kao skup pravnih propisa koji reguliu upravne procedure

Upravno procesno pravo kao nauna disciplina

Upravno procesno pravo u uem smislu

Upravno procesno pravo u irem smislu

Sistematizacija predmeta upravnog procesnog prava

2. POSTUPAK DONOENJA UPRAVNIH PROPISA str. 427-430. Upravni propisi kao akti uprave

Uloga Narodne skuptine u donoenju upravnih propisa u irem smislu

Donoenje upravnih propisa u uem smislu kao delatnost organa dravne uprave

3. UPRAVNI POSTUPAK KAO POSTUPAK DONOENJA UPRAVNOG AKTA str. 436-438. Razvoj upravnog postupka

Upravni postupak kao postupak reavanja u upravnim stvarima

Upravni postupak kao postupak donoenja reenja

Domaaj Zakon o optem upravnom postupku

Vrste upravnog postupka

4. UPRAVNA STVAR KAO PREDMET UPRAVNOG POSTUPKA str. 436-438, 279-282. Upravna stvar kao obeleje upravnog akta

Upravna stvar kao predmet upravnog postupka

Pojam upravne stvari u irem i uem smislu

Priznavanje prava kao modalitet upravne stvari

Utvrivanje obaveze kao modalitet upravne stvari

5. POJAM I OSNOVNA NAELA UPRAVNOG POSTUPKA str. 436-438, 443-452.

Pojam upravnog postupka

Nastanak upravnog postupka

Vrste upravnog postupka

Odnos opteg i posebnog upravnog postupka

Opsta i osnovna naela upravnog postupka

Najznaajnija naela opsteg upravnog postupka

Znaaj naela zakonitosti

Upravni postupak prema Zakonu o optem upravnom postupku u Srbiji

6. UESNICI U UPRAVNOM POSTUPKU str. 461-467. Glavni i eventualni uesnici u upravnom postupku

Stranka kao uesnik u upravnom postupku

Organ kao uesnik u upravnom postupku

Svedoci, vetaci, tumai i struni pomagai stranke kao uesnici u upravnom postupku

7. ROKOVI I POVRAAJ U PREASNJE STANJE U UPRAVNOM POSTUPKU str. 480-491.

Pojam i vrste rokova u upravnom postupku

Zakonski i slubeni rokovi u upravnom postupku

Subjektivni i objektivni rokovi u upravnom postupku

Prekluzivni rok u upravnom postupku

Paricioni rok u upravnom postupku

Raunanje rokova u upravnom postupku

Restitutio in integrum

Uslovi pod kojima je mogue koristiti Povraaj u preasnje stanje Rokovi za povraaj u preasnje stanje Pravno dejstvo povraaja u preasnje stanje8. POKRETANJE UPRAVNOG POSTUPKA str. 495-498. Oficijelna i stranaka maksima u upravnom postupku

Spajanje vie stvari u jedan postupak

Izmena zahteva stranke

Odustajanje od zahteva stranke

Poravnanje u upravnom postupku

9. PRETHODNO PITANJE U UPRAVNOM POSTUPKU str. 501-503.

Pojam prethodnog (prejudicionog) pitanja u upravnom postupku

Sistemi reavanja prethodnog pitanja u komparativnom pravu

Reavanje prethodnog pitanja u upravnom postupku

Sluajevi obaveznog prekida upravnog postupka zbog prethodnog pitanja

10. POJAM I VRSTE REENJA U UPRAVNOM POSTUPKU str. 517-522. Pojam reenja u upravnom postupku

Organ koji donosi reenje

Oblik i sastavni delovi reenja

Delimino, dopunsko i privremeno reenje

Rok za izdavanje reenja

Ispravljanje greaka u reenju

11. POJAM I VRSTE ZAKLJUAKA U UPRAVNOM POSTUPKU str. 522-523. Pojam zakljuka u upravnom postupku

Forma zakljuka (usmeni i pismeni)

Pitanja o kojima se reava zakljukom

Donoenje zakljuaka (donosilac, saoptavanje)

Pravna sredstva (posebna alba) protiv zakljuaka

12. UPRAVNI POSTUPAK I UTANJE UPRAVE str. 386-389. Fikcija

Pravna predpostavka

Negativan upravni akt

Favorabilni upravni akt

13. PRAVO NA ALBU U UPRAVNOM POSTUPKU str. 523-525. Pravo na albu kao opti ustavni princip

alba kao redovno pravno sredstvo u upravnom postupku

Dejstva albe u upravnom postupku

Postupak po albi kao instanciona kontrol a zakonitosti odnosno celishodnosti14. RAD PRVOSTEPENOG ORGANA PO ALBI U UPRAVNOM POSTUPKU str. 528-529.

Predaja albe organu koji je doneo reenje

Rad prvostepenog organa "po" albi kao ispitivanje procesnih pretpostavki za odluivanje "o'' albi (albenom zahtevu)

Rad prvostepenog organa kao mogunost zamene ranijeg reenja novim

Dostavljanje albe na postupak drugostepenom organu

15. REAVANJE DRUGOSTEPENOG ORGANA PO ALBI U UPRAVNOM POSTUPKU str. 529-531.

Reavanje drugostepenog organa u prethodnom postupku "po" albi (ispitivanje procesnih pretpostavki) - mogunost odbacivanja albe

Reavanje drugostepenog organa u redovnom postupku "o" albi odluivanje o prihvatanju ili odbijanju albenog zahteva

Razlozi ponitavanja prvostepenog reenja od strane drugostepenog organa

Sluajevi menjanja prvostepenog reenja od strane drugostepenog organa

16. UTANJE PRVOSTEPENOG ORGANA str. 531-532. Pojam utanja uprave

Uloga prvostepenog organa u sluaju utanja uprave

Uloga drugostepenog organa u sluaju utanja uprave

17. PONAVLJANJE UPRAVNOG POSTUPKA str. 532-536.

Ponavljanje upravnog postupka kao pravno sredstvo sa karakteristikama redovnog i vanrednog pravnog sredstva

Razlozi za ponavljanje upravnog postupka

Predlog za ponavljanje postupka i rokovi

Odluivanje "o" ponavljanju postupka (iudicium rescindens)

Odluivanje "u" ponovljenom postupku (iudicium rescissorium)

18. VANREDNO UKIDANJE REENJA str. 544-545.

Uslovi za vanredno ukidanje zakonitog reenja koje je postalo "opasno" po javni interes

Razlozi za vanredno ukidanje reenja

Pravna sredstva protiv reenja donetih po ovom osnovu

Zahtev za naknadu tete povodom vanrednog ukidanja reenja

19. OGLAAVANJE REENJA NITAVIM str. 545-547.

Deklarativna priroda akta o oglaavanju reenja nitavim

Razlozi nitavosti prema ZUP-u

Rok za oglaavanje reenja nitavim

Inicijativa za oglaavanje reenja nitavim

Pravne posledice oglasavanja resenja nistavim

20. IZVRENJE REENJA U UPRAVNOM POSTUPKU str. 547-553.

Izvrnost reenja u upravnom postupku

Izvrenje reenja koje je doneto po slubenoj dunosti

Izvrenje reenja koje je doneto po zahtevu stranaka

Sudsko i administrativno izvrenje upravnih reenja

21. NASTANAK I RAZVOJ UPRAVNOG SPORA str. 557-567. Upravno sudstvo do 19. veka

Razvoj upravnog sudstva nakon 19. veka i znaaj

Francuske buroaske revolucije

Nastanak upravnih sudova u anglosaksonskim zemljama

Nastanak upravnih sudova u evropskim zemljama

Znaaj dravnog savea za nastanak upravnog spora u Srbiji (i bivoj Jugoslaviji)

22. SAVREMENI SISTEMI UPRAVNOG SUDSTVA str. 265-267. Anglosaksonski sistem reavanja upravnih sporova

Evropskokontinentalni model upravnog sudstva

Kontrola zakonitosti upravnih akata u Austriji

Upravno sudstvo u Velikoj Britaniji

Upravno sudstvo u Francuskoj

Sudska kontrola uprave u Italiji i nemakoj

Sudska kontrola uprave u Sjedinjenim Amerikim Dravama

23. POJAM I VRSTE UPRAVNOG SPORA str. 567-572. Upravni spor u formalnom i materijalnom smislu

Objektivan i subjektivan upravni spor

Upravni spor za ponitaj upravnog akta i upravni spor pune jurisdikcije

Opti i posebni upravni sporovi

24 .UPRAVNI SPOR ZA PONITAJ UPRAVNOG AKTA str. 569-571.

Upravni spor o zakonitosti upravnog akta i upravni spor za ponitaj upravnog akta

Kasacioni karakter upravnog spora za ponitaj upravnog akta

Upravni spor za ponitaj upravnog akta i upravni spor pune jurisdikcije

Presuda kojom sud uvaava tubu u upravnom sporu za ponitaj upravnog akta

25. UPRAVNI SPOR PUNE JURISDIKCIJE str. 569-571.

Upravni spor o zakonitosti upravnog akta i upravni spor pune jurisdikcije

Meritorni karakter upravnog spora pune jurisdikcije

Uslovi za spor pune jurisdikcije po vaeim propisima

Presuda kojom sud uvaava tubu u upravnom sporu pune jurisdikcije

26. PREDMET UPRAVNOG SPORA U SLUAJU "UTANJA UPRAVE" str. 577-578. "utanje uprave" kao pravna konstrukcija

"utanje uprave" i upravni spor u sluaju kada drugostepeni organ nije doneo odluku o albi

"utanje uprave" i upravni spor u sluaju kada prvostepeni organ nije doneo odluku, a alba nije dozvoljena

Opomena organu koji nije doneo reenje

27. RAZLOZI ZA VOENJE UPRAVNOG SPORA str. 578. Obavezno navoenje razloga zbog kojih se trai ponitavanje upravnog akta

Materijalnopravni razlozi za voenje upravnog spora

Formalnopravni razlozi za voenje upravnog spora

28. STRANKE U UPRAVNOM SPORU str. 579-580.

Uesnici u upravnom sporu

Stranke u upravnom sporu

Zainteresovano lice kao stranka u upravnom sporu

29. PREDMET UPRAVNOG SPORA str. 576-578. Pojam osporenog upravnog akta

Zakonitost upravnog akta kao predmet upravnog spora

Drugi pojedinani akti kao predmet upravnog spora

Predmet upravnog spora u sluaju utanja uprave

30. TUBA I TUBENI ZAHTEV U UPRAVNOM SPORU str. 580-587.

Tuba kao pravno sredstvo kojim se pokree upravni spor

Rok i predaja tube u upravnom sporu

Sadraj tube (tubeni zahtev) u upravnom sporu

Zahtev za odlaganje izvrenja reenja i tuba u upravnom sporu31. PRETHODNI POSTUPAK PO TUBI U UPRAVNOM SPORU str. 583-586.

Procesne pretpostavke za voenje upravnog spora u prethodnom postupku

Razlozi za odbacivanje tube u prethodnom postupku

Ponitavanje upravnog akta u prethodnom postupku

Obaveznost suda da po slubenoj dunosti vodi rauna o nitavosti upravnog akta

32. REDOVNI POSTUPAK PO TUBI U UPRAVNOM SPORU str. 586-587. Dostavljanje tube na odgovor tuenom

Mogunost da tueni kao donosilac osporenog upravnog akta poniti ili izmeni svoj upravni akt

Odluivanje o tubenom zahtevu u sporu o zakonitosti upravnog akta

Odluivanje o tubenom zahtevu u sporu pune jurisdikcije

33. PRESUDA I REENJE U UPRAVNOM SPORU str. 589. Presuda kojom se tubeni zahtev u upravnom sporu odbija i presuda kojom se tubeni zahtev u upravnom sporu uvaava

Kasacioni karakter presude u upravnom sporu o zakonitosti upravnog akta

Meritorni karakter presude u upravnom sporu pune jurisdikcije

Reenje o odbacivanju tube i reenje o obustavi upravno-sudskog postupka

34. PRIGOVOR PROTIV REENJA SUDIJE POJEDINCA U UPRAVNOM SPORU str. 597-598. Prigovor kao redovno pravno sredstvo

Prigovor protiv odbacivanja tube

Rok za podnoenje prigovora

Odluivanje o prigovoru35. ZAHTEV ZA PREISPITIVANJE SUDSKE ODLUKE U UPRAVNOM SPORU str. 598-599. Zahtev za preispitivanje sudske odluke kao vanredno pravno sredstvo

Uslovi za podnoenje zahteva Vrhovnom kasacionom sudu Rok za podnoenje zahteva Odluivanje o zahtevu za preispitivanje sudske odluke

36. TUBA ZA PONAVLJANJE POSTPKA U UPRAVNOM SPORU str. 599-600. Sadraj tube za ponavljanje postupka

Razlozi za ponavljanje postupka

Rokovi za podnoenje tube za ponavljanje postupka

Odluke koje sud donosi u postupku povodom ponavljanja postupka Pravna zatita protiv odluka suda u vezi sa ponavljanjem postupka

37. PRAVNA SREDSTVA U VEZI SA NEIZVRENJEM SUDSKE ODLUKE U UPRAVNOM SPORU str. 601-602. Nova tuba

Poseban podnesak

Poseban podnesak radi donoenja upravnog akta od strane suda Pravo na naknadu tete zbog neizvrenja sudske odluke u upravnom sporu

38. IZVRENJE PRESUDE U UPRAVNOM SPORU str. 603-605. Obaveza izvrenja reenja kada je reenje poniteno presudom

Obaveza izvrenja kada reenje nije poniteno presudom

Sluajevi kada sudska presuda, odnosno sudsko reenje ne zamenjuje upravni akt

39. POSTUPAK ZAKLJUIVANJA UPRAVNIH UGOVORA (UGOVOR O KONCESIJI) str. 609-610.

Zakonska definicija koncesije Odredbe Ugovora o koncesiji

Zakljuivanje Ugovora o koncesiji

40. POSTUPAK VRENJA PRINUDNIH RADNJI str. 613-615.

Pojam prinudnih radnji Zakon o policiji Pravilnik o uslovima i nainu upotrebe sredstava prinude Uputstvo o politikoj etici i nainu obavljnja poslova policije41. POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAAJA str. 401-403.

Podnoenje pismenog ili usmenog zahteva organu vlasti Postupanje organa vlasti po zahtevu

Postupanje Poverenika po prijemu zahteva

42. POSTUPAK KONTROLE DRAVNE POMOI str. 410-411.

Komisija za kontrolu dravne pomoi Ovlaenja Komisije da postupa po prijavi davaoca dravne pomoi

Struni, administrativni i tehniki poslovi koje za Komisiju obavlja ministarstvo PAGE