unqualified elders

Download Unqualified Elders

Post on 12-Jan-2016

27 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Unqualified Elders. Amalunga angenazo izimpawu ezifanele. Unqualified Elders. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Unqualified EldersAmalunga angenazo izimpawu ezifanele

 • Unqualified EldersEzekiel 34:1 The word of the LORD came to me: 2 "Son of man, prophesy against the shepherds of Israel; prophesy, and say to them, even to the shepherds, Thus says the Lord GOD: Ah, shepherds of Israel who have been feeding yourselves! Should not shepherds feed the sheep? 3 You eat the fat, you clothe yourselves with the wool, you slaughter the fat ones, but you do not feed the sheep. Amalunga angenazimpawu ezifaneleHezekeli 34:1 Izwi likaJehova lafika kimi, lathi: 2 Ndodana yomuntu, profetha ngabelusi bakwa-Israyeli; profetha uthi kubo, kubelusi: Isho kanje iNkosi uJehova, ithi: Wo kubelusi bakwa-Israyeli abazibonelela bona! Abelusi bebengayikuzalusa izimvu na? 3 Niyadla amanoni, nembatha uboya, nihlaba ezikhulupheleyo, kepha izimvu anizalusi.

 • Unqualified EldersEzekiel 34:4 The weak you have not strengthened, the sick you have not healed, the injured you have not bound up, the strayed you have not brought back, the lost you have not sought, and with force and harshness you have ruled them. 5 So they were scattered, because there was no shepherd, and they became food for all the wild beasts. 6 My sheep were scattered; they wandered over all the mountains and on every high hill. My sheep were scattered over all the face of the earth, with none to search or seek for them. Amalunga angenazimpawu ezifaneleHezekeli 34:4 Ezibuthakathaka aniziqinisanga, negulayo aniyibophanga, nexoshiweyo aniyibuyisanga, nelahlekileyo aniyifunanga, kepha nizibusile ngamandla alukhuni. 5 Zazihlakazekile, ngokuba umalusi wayengekho; zaba-ngukudla kwazo zonke izilwane zasendle, zahlakazeka. 6 Izimvu zami zazulazula kuzo zonke izintaba nakuwo onke amagquma aphakemeyo, yebo, izimvu zami zazihlakazekele ebusweni bonke bomhlaba, akwabakho ozifunayo ozicingayo.

 • Unqualified EldersEzekiel 34:7 "Therefore, you shepherds, hear the word of the LORD: 8 As I live, declares the Lord GOD, surely because my sheep have become a prey, and my sheep have become food for all the wild beasts, since there was no shepherd, and because my shepherds have not searched for my sheep, but the shepherds have fed themselves, and have not fed my sheep, Amalunga angenazimpawu ezifaneleHezekeli 34:7 Ngalokho belusi zwanini izwi likaJehova lokuthi: 8 Kuphila kwami, isho iNkosi uJehova, impela ngenxa yokuba izimvu zami zaba-yimpango, nangokuba izimvu zami zaba-ngukudla kwazo zonke izilwane zasendle, lokhu umalusi engekho, nangokuba abelusi bami bengafunanga izimvu zami, abelusi bezibonelela bona, bengazilusi izimvu zami,

 • Unqualified EldersEzekiel 34:9 therefore, you shepherds, hear the word of the LORD: 10 Thus says the Lord GOD, Behold, I am against the shepherds, and I will require my sheep at their hand and put a stop to their feeding the sheep. No longer shall the shepherds feed themselves. I will rescue my sheep from their mouths, that they may not be food for them. Amalunga angenazimpawu ezifaneleHezekeli 34:9 ngalokho, belusi, zwanini izwi likaJehova lokuthi:10 Isho kanje iNkosi uJehova, ithi: Bhekani, ngimelene nabelusi, ngiyakuzibiza izimvu zami esandleni sabo, ngenze ukuba bangabe besazalusa izimvu, abelusi bangabe besazibonelela bona, ngophule izimvu zami emlonyeni wabo, zingabi-ngukudla kwabo.

 • Kufanele akhonze isikhathi esingakanani amalunga?4 year term maximum 2 termsServe for Life or until they resign12 year term maximum 1 term5 year term maximum 2 termsIsigamu esiyiminyaka engu4 noma izigamu ezi2 Iminyaka ewu5 izigamu ezingu 2Bakhonza impilo yonke noma baze basule12 weminyaka ngesigamu esiyi1 How Long should Elders serve?

 • Unqualified EldersAmalunga angenazimpawu ezifaneleCongregations are sometimes so anxious to have elders that unqualified men are selected. Men that are close to qualified are better than no elders at all.

  Many of the men who might otherwise be qualified dont have faithful children. Perhaps the few who have faithful children are ill equipped to teach.

  The tendency is to select the ones who meet the domestic qualifications They are good men. Amabandla abamagange kakhulu ukuba namalunga kuze kukhethwe amadoda angenazo izimpawu. Amadoda acishe asondelele ekubeni nezimpawu ancono ukungabi nawo sanhlobo amalunga.

  Amadoda amaningi okungaba anazo izimpawu kepha awanabo abantwana abakholwayo. Mhlampe labo abanabo abantwana abakholekile kepha abakwazi ukufundisa.

  Okujwayele ukwenzeka ukukhetha labo abahlangabezana nezimpawu zasekhaya- Bangamadoda amahle.

 • Unqualified EldersAmalunga angenazimpawu ezifaneleHow much of Gods Word (in terms of divinely-given qualifications) must we ignore before it gets serious?Kumele kube okungakanani ngokwezwi likaNkulunkulu (lokho okunikwe ngokwaphezulu njengezimpawu) okumele singakunaki ngaphambi kokuba kuze kungathi sine?

 • Unqualified EldersAmalunga angenazimpawu ezifanelePurpose:

  Note the need for elders to remain qualified.

  Discuss how an elder might become unqualified.

  Identify what should be done in the event that an elder becomes unqualified.Inhloso:

  Qaphela isidingo sokuba amalunga ahlale abe ngafanele.

  Akudingidwe ukuthi ilunga lingaba kanjani ngelingafanele.

  Akuhlaluke obala ukuthi yini okumele yenzeke lapho ilunga liba ngelingafanele na.

 • The Need to Remain QualifiedIsidingo sokuhlala ufanele Tendency to ignore qualifications after a man has been appointed.

  Recall the purpose of the qualifications for an elder.

  I am not advocating terms of office for elders. Okujwayeleke ukwenzeka ukunganaki izimpawu emveni kokuba indoda isikhethiwe.

  Khumbula inhloso yezimpawu zamalunga.

  Angivumelani nezigamu esikhundleni samalunga.

 • Identifying Unqualified EldersUkubona ilunga elingafaneleWhat if an elder sins?1 Timothy 3:2 Therefore an overseer must be above reproach, the husband of one wife, sober-minded, self-controlled, respectable, hospitable, able to teach, Elders will never be sinless but they must repent when they sin.Kanjani uma ilunga lona?1 KuThimothewu 3:2 Ngakho umbonisi umelwe abe-ngongasolekiyo, indoda emfazi munye, abe ngozikhuzayo, oqondileyo, oziphatha ngokufaneleyo, ongenisa izihambi, onesu lokufundisa, Amalunga akunakwenzeka angabinasono kepha kufanele aphenduke lapho ona.

 • Identifying Unqualified EldersWhat if an elder changes his understanding of part of God's Word?Elders must continue to grow in both knowledge of God's Word and in character.What should any Bible student do when understands God's will more perfectly?Isidingo sokuhlala ufanele

 • Identifying Unqualified Elders

  Ukubona ilunga elingafanele

  No children at home (under submission) ?

  I Timothy 3:4 He must manage his own household well, with all dignity keeping his children submissive, 5 for if someone does not know how to manage his own household, how will he care for God's church?

  Common sense dictates that an older man may not have children at home so is this qualification time-specific, i.e., deals with the time when a man had children in his home?Abekho abantwana ekhaya (abamthobelayo)?

  I KuThimothewu 3:4 ophatha kahle indlu yakhe, abantwana bakhe bemthobela ngenhlonipho yonke, 5 kepha uma umuntu engakwazi ukuphatha owakhe umuzi, angaliphatha kanjani ibandla likaNkulunkulu?

  Umqondo osobala usho ukuthi lawomadoda amadala okungenzeka angabi nabo abantwana ekhaya lokho ngaba uphawu ngesikhathi okungukuthi , kukhulunywa ngenkathi indoda inabantwana ekhaya kwayo na?

 • Identifying Unqualified EldersUkubona ilunga elingafaneleWhat if an elders wife dies?

  I Timothy 3:2 Therefore an overseer must be above reproach, the husband of one wife, sober-minded, self-controlled, respectable, hospitable, able to teach,

  Is it probable that a wife has a role in an elder being qualified to lead?Kanjani uma unkosikazi welunga efa na?

  1 KuThimothewu 3:2 Ngakho umbonisi umelwe abe-ngongasolekiyo, indoda emfazi munye, abe ngozikhuzayo, oqondileyo, oziphatha ngokufaneleyo, ongenisa izihambi, onesu lokufundisa,

  Kungenzeka yini ukuthi umfazi uneqhaza alibambayo ekutheni ilunga libe ngelifanele ukuba lihole na?

 • Identifying Unqualified EldersUkubona ilunga elingafaneleWhat if an elder becomes violent, greedy for money, harsh, quarrelsome, of bad report in the community, quick-tempered, self-willed.?1 Timothy 3:2 Therefore an overseer must be above reproach, the husband of one wife, sober-minded, self-controlled, respectable, hospitable, able to teach, 3 not a drunkard, not violent but gentle, not quarrelsome, not a lover of money. Kanjai uma ilunga lijika liba nodlame, (isilwi)What if an elder becomes violent, lifuna imali, libenesankahlu, lithande ukuxabana, laziwe kabi emphakathini, asheshe acasuke, angaboniseki?1Thim 3:2 Ngakho umbonisi umelwe abe-ngongasolekiyo, indoda emfazi munye, abe ngozikhuzayo, oqondileyo, oziphatha ngokufaneleyo, ongenisa izihambi, onesu lokufundisa, 3 ongesilo ixhwele lewayini, ongesiso isilwi kepha omnene, ongaxabaniyo, onganxaneli imali,

 • Identifying Unqualified EldersUkubona ilunga elingafaneleWhat if an elder becomes violent, greedy for money, harsh, quarrelsome, of bad report in the community, quick-tempered, self-willed.?

  1 Timothy 3:7 Moreover, he must be well thought of by outsiders, so that he may not fall into disgrace, into a snare of the devil. Kanjai uma ilunga lijika liba nodlame, (isilwi)What if an elder becomes violent, lifuna imali, libenesankahlu, lithande ukuxabana, laziwe kabi emphakathini, asheshe acasuke, angaboniseki?

  1 Thim 3:7 Kumelwe futhi abe nobufakazi obuhle kwabangaphandle, funa ayele esihlambeni nasesihibeni sikaSathane

 • Paul wrote to Timothy about the treatment of