univerzitet za poslovni inŢenjering i...

Click here to load reader

Post on 09-Oct-2019

2 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • UNIVERZITET ZA POSLOVNI INŢENJERING I MENADŢMENT

  BANJA LUKA

  TEHNIĈKI FAKULTET

  Diplomski rad

  VISOKA ŠTAMPA

  Mentor: Doc. dr. Radenko Đurica

  BANJA LUKA, OKTOBAR 2015. ŠKORIĆ IVAN

 • “Pod moralnom i kriviĉnom odgovornošću izjavljujem da sam ja autor ovog rada

  te sam upoznat da sam, ukoliko se utvrdi da je rad plagijat, odgovoran za štetu

  priĉinjenu Univerzitetu za poslovni inţenjering i menadţment, kao i autoru

  originalnog rada.”

 • SAŢETAK

  Johan Gutenberg je zasluţan za početak upotrebe pokretnih metalnih slova, koja su

  se mogla upotrebljavati i po nekoliko puta. Pokretna slova su se lakše i brţe sklapala

  (oblikovala) u nove poruke, nego ručno oblikovani, rezbareni drveni blokovi.

  Nakon Gutenbergovog otkrića, štampa se prvobitno odvijala na zaklopnim

  štamparskim mašinama, u kojima se koristila forma u obliku ravne ploče, a pritisak se

  ostvarivao pomoću druge ravne ploče. Ovi prvi oblici štampe predstavljaju tehniku

  visoke štampe.

  Visoka štampa kao najraniji oblik štampe, imala je svoje prednosti i nedostatke. Od

  prednosti treba navesti vrlo značajnu karakteristiku, posebno za štampanje teksta, a to je

  izuzetna oštrina slova, odnosno jak otisak. Stoga se visoka štampa kao idealna za izradu

  teksta, i danas koristi u nekim zemljama, u slučaju kada je potrebno ostvariti visok

  kvalitet slova (na primer u Nemačkoj za štampanje knjiga za djecu ).

  Glavni nedostaci visoke štampe odnose se na lošu raspodjelu pritiska štampanja

  kod upotrebe ravnih štamparskih formi i zaklopnih mašina, kao i na komplikovanu

  izraducilindručnih formi za visoku štampu. TakoĎe treba istaći da je olovo koje se

  koristilo za livenje slova bilo i ostalo štetno po zdravlje zaposlenih u štamparijama. Iako

  pogodna za štampanje teksta, visoka štampa nije mogla da obezbedi zadovoljavajući

  kvalitet otiska slika i rasterskih tonova. Štampajući elementi su izdignuti tj viši u

  odnosu na ne štamapjuće tako da i ova tehnika štampanja dobija ime visoka.

  Ključne riječi: tipo štampa, štamparska svojstva boja za tipo štampu, flekso štampa,

  štamparske boje za flekso štampu.

  SUMMARY

  Johann Gutenberg is credited with the initial use of movable metal letters, which

  could be used several times. Moving letters are easily and quickly assembled

  (formulated) in a new message, but hand-sculpted, carved wooden blocks.

  After the discovery of Gutenberg, printing originally took place on hinged printing

  machines, in which the form used as a flat plate, and the pressure was achieved using

  other flat panels. These first forms printing technique represent the high press.

  High print as the earliest form of print, had its advantages and disadvantages. From

  benefits should be given a very important feature, especially for printing of text, and

  this is an exceptional sharpness of letters, or a strong impression. Therefore, the high

  print as ideal for creating text, still used in some countries, when it is necessary to

 • achieve high quality of letters (for example in Germany for printing books for kids).

  The main disadvantages of high printing related to a poor distribution of pressure

  printing with the use of straight printing forms and trap machines, as well as the

  complicated izraducilindručnih shape for high printing. It should also be noted that the

  lead that was used for casting letters and any other harmful to the health of employees in

  the printing houses. Although suitable for text printing, high print could not provide

  satisfactory print quality pictures and raster images. By printing elements are laid out, ie

  higher than in the non štamapjuće so that this technique Printing was named high.

  Key words: tipo printing, printing color properties for tipo printing, flexographic

  printing, printing colors for flexo printing.

 • SADRŢAJ

  1. UVOD ........................................................................................................................... 1

  2. TEHNOLOGIJA VISOKE ŠTAMPE .......................................................................... 4

  3. TIPO ŠTAMPA ............................................................................................................ 6

  3.1 Mašine za tipo štampu ............................................................................................ 6

  3.1.1 Zaklopne mašine .............................................................................................. 6

  3.1.2 Cilindarske mašine .......................................................................................... 7

  3.1.3 Rotacione mašine ........................................................................................... 11

  3.2 Štamparske forme za tipo štampu ......................................................................... 13

  3.2.1 Ručni slog ...................................................................................................... 13

  3.2.2 Mašinski slog ................................................................................................. 13

  3.2.3 Stereotipijske štamparske forme .................................................................... 14

  3.2.4 Fotopolimerne štamparske forme .................................................................. 14

  3.3 Pripremne operacije na tipo štampi ...................................................................... 15

  3.3.1 Priprema tabaka ............................................................................................. 15

  3.3.2 Priprema rolni ................................................................................................ 16

  3.3.3 Priprema sistema za ulaganje, transport i izlaganje štamparske podloge ...... 16

  3.3.4 Priprema sistema za štampanje ipodešavanje pritiska ................................... 19

  3.3.5 Priprema sistema za boju ............................................................................... 24

  3.3.6 Podešavanje tačnosti registra (boja, otisaka ili redova) ................................. 25

  3.3.7 Završne operacije ........................................................................................... 26

  3.4 Štamparska svojstva boja za tipo štampu ............................................................ 27

  3.4.1 Boje za zaklopne i druge mašine malih brzina štampanja ............................. 28

  3.4.2 Boje za cilindarske mašine ............................................................................ 28

  3.4.3. Boje za rotacione mašine .............................................................................. 29

  3.5 Područje primjene tipo štmpe, zastuplljenost i perspetkiva ................................. 30

  4. FLEKSO ŠTAMPA .................................................................................................... 32

  4.1 Karakteristike fleksogrfskog postupka štampanja: ............................................... 32

  4.2 Mašine za flekso štampu ...................................................................................... 33

 • 4.2.1 Rotacione mašine za štampanje iz rolni ........................................................ 33

  4.2.2 Tabačne mašine za štampanje talas – kartona ............................................... 43

  4.3 Štamparska forma za flekso štampu ..................................................................... 44

  4.4 Štamparske podloge za flekso štampu .................................................................. 47

  4.4.1 Štampanje papira ........................................................................................... 47

  4.4.2 Štampanje polimera ....................................................................................... 48

  4.5 Štamparske boje za flekso štampu ........................................................................ 51

  4.6 Greške u štampi .................................................................................................... 52

  4.6.1 Prijanjanje boje .............................................................................................. 52

  4.6.2 Blokiranje, slepljivanje .................................................................................. 53

  4.6.3 Suviše brzo sšenje .......................................................................................... 54

  4.6.4 Suviše sporo sušenje ...................................................................................... 55

  4.6.5 Odslikavanje (prve) štamp sa druge strane .................................................... 55

  4.6.6 Boj suviše teška, suviše jaka: ........................................................................ 56

  4.6.7 Boja bljeĎa, suviše slaba ................................................................................ 57

  4.6.8 Greška u registru: .......................................................................................... 58

  4.6.9 Moire (moare): ............................................................................................... 59

  4.6.10 Miris ............................................................................................................ 59

  5. ZAKLJUČAK ............................................................................................................. 60

  LITERATURA ............................................................................................................... 61

  SADRŢAJ SLIKA

  Slika 3.1.2.1 Šema štamparskog sistema cilindarskihmašina...........................................7

  Slika 3.1.2.2 Tipovi cilindarskih mašina prema konstrukcijij štamparskog sistema.........8

  Slika 3.1.2.3 Zaustavna cilindarska mašina.......................................................................9

  Slika 3.1.2.4 UreĎaj za ulaganje tabaka tipa „Univerzal“.................................................9

  Slika 3.1.2.5 Sistem za boju kod zaustavnih cilindarskih mašina...................................10

  Slika 3.1.3.1 Šema štamparskog sistema rotacionih mašina za tipo štampu...................11

  Slika 3.1.3.2 Rotaciona mašina za dvobojnu (2/0) vsoku štampu iz tabaka....................12

 • Slika 3.1.3.3 Rotaciona mašina za jednobojnu obostranu (1/1) tipo štampu iz rolne.....12

  Slika 3.3.4.1 Deformacija pokrivke pri kontaktu sa štampajućim elementom................19

  Slika 3.3.4.2 Zavisnost mase boje koja sa štamparske forme za tipo štampu prelazi na

  podlogu pod uticajem pritiska štampanja........................................................................20

  Slika 3.3.4.3 OdreĎivanje optimalnog pritiska štampanja iz zavisnosti zacrnjenja punog

  tona na otisku D od pritiska štampanja p.........................................................................21

  Slika 3.3.4.4 Postupak podlaganja pokrivke....................................................................23

  Slika 3.3.4.5 Mak – Kijev postupak polaganja forme.....................................................23

  Slika 4.2.1.1 Šema rotacione mašine za flekso štampu satelitskog tipa..........................35

  Slika 4.2.1.2 Četvorobojna višecilindrična mašina za flekso štampu.............................36

  Slika 4.2.1.3 Varijante štamparskog sistema za rotacionu flekso štampu.......................37

  Slika 4.2.1.4 Dio štamparske mašine za višebojno štampanje devnih novina u tehnici

  rotacione flekso štampe...................................................................................................37

  Slika 4.2.1.5 Mašina tipa Quick Flex..............................................................................38

  Slika 4.2.1.5a Šematski prikaz štamparske mašine (Quick Flex – Bonardi)...................38

  Slika 4.2.1.6 Zvijezda za ulaganje materijala..................................................................39

  Slika 4.2.1.7 Šemtski prikaz štampaskog sistema mašine (Quick Flex-Bonardi)...........40

  Slika 4.2.1.8 Šuplji valjak (Sleeves) sa naljepljenom štamparskomformom..................40

  Slika 4.2.1.9 Štamparski sistem sa centralnim bubnjem i zatvorenim sistemom

  rakela...............................................................................................................................41

  Slika 4.2.1.10 Zvijezda za izlaganje (namotač)...............................................................42

  Slika 4.2.1.11 Komandna tabla i sistem za praćenje registra..........................................43

  Slika 4.3.1 Oblikovana elastična štamparska forma........................................................45

  Slika 4.3.2 Nanošenje boje na fotopolimernu štamparsku formu....................................45

  SADRŢAJ TABELA

  Tabela 3.5.1 Najveće brzine štampanja za tipo štampu...................................................30

  Tabela 3.5.2 Udeo tipo štampe u grafičkoj proizvodnji velikih zemalja (podatci za 1986.

  godinu).............................................................................................................................31

  Tabela 3.5.3 Područja primjene tipo štampe...................................................................31

 • 1

  1. UVOD

  U istoriji je zabiljeţeno da su stari Egipćani otkrili materijal pod nazivom papirus,

  na kome se moglo pisati. Papirus je izraĎivan ljepljenjem i spajanjem osušenih drški

  biljke papirus. Za biljeţenje i čuvanje simbola na papirusu, koristilo se mastilo iz sipe, a

  kao drţala za prenošenje koristila se šuplja stabljika bambusa ili pero. Kasnije su papir

  otkrili Kinezi, i on se dalje godinama usavršavao.

  Dugo su se poruke pisale ručno na papiru ili na ţivotinjskoj koţi. Ručno pisanje je

  bilo isuviše sporo, posebno ako se ţeljelo napraviti više od jedne kopije. Tako su i

  knjige pisane ručno na papiru, pa su stoga bile prava rijetkost dostupna malom broju

  ljudi. Mnogo godina ljudi su traţili način kako da stvore poruku u jednoj formi (obliku),

  iz koga će biti moguće proizvesti nekoliko kopija, bez potrebe ponovnog pisanja svaki

  put kada bi se ukazala potreba.

  Sa povećanjem broja zahtjeva za nekoliko kopija (identičnih primjeraka) poruke,

  započeo je razvoj štamparskih tehnika. Jedan od ranijih pokušaja podrazumevao je

  upotrebu drvenih blokova, u koje bi se klesanjem ucrtavala ili upisivala ţeljena poruka,

  što je predstavljalo štamparsku formu. Zatim bi se nanjela boja, i poruka odštampala na

  papiru.MeĎutim, ova procedura se pokazala neadkvatnom, jer je ucrtavanje poruke bio

  spor proces. Ovo je zabiljeţeno kao prvi pokušaj štampe.

  Naj stariji oblici štampe su se izvodili na ručnoj štamparskoj presi. U Evropi je

  1445. godine počelo umnoţavanje štampom sa pokretnim slovima pa se ova godina

  označava kao godina izuma štamparstva, odnosno početak savremenog štamparstva.

  Kod juţnoslovenskih naroda za prvu štampanu knjigu se smatra Oktoih, koji je štampan

  1494. godine u štampariji Crnojevića.

  Pošto je štampa na zaklopnim mašinama postala neefikasna (bilo je teško ostvariti

  podjednak pritisak na celoj štampajućoj površini), započela je štampa na mašinama sa

  rotacionim kretanjem.1

  Štampa je specifičan postupak u kojem se boja sa štamparske forme prenosi na

  podlogu za štampanje djelovanjem sile pritiska. Najznačajniji postupci štampe su:

  visoka štampa,

  1https://sh.wikipedia.org/wiki/Štamparstvo

 • 2

  duboka štampa,

  ravna štampa,

  propusna štampa i

  digitalna štampa.2

  Visoka štampa – sa čvrstom (postojanom) štamparskom formom – štampajući

  elementi su izdignuti, a neštampajući udubljeni. Sa izdignutih štampajućih elemenata

  otisak se prenosi na materijal za štampu.

  Duboka štampa – sa čvrstom (postojanom) štamparskom formom – štampajući

  elementi suudubljeni,a neštampajući elemnti leţe na konstantnom izdignutom nivou. U

  procesu pod veliki pritiskom prenos boje na materijal za štampu se vrši iz udubljenja.

  Ravna štampa – sa čvrstom (postojanom) štamparskom formom – štampajući i

  neštampajućielementi leţe u prividno istoj ravni (prividno znači da u mikronskoj

  veličini mogu biti ili mlo izdignuti ili maloudubljeni).

  Propusna štampa (šablonska štampa) – sa čvrstom (postojanom) štamparskom

  formom – na štamparskoj formi razlikujemo štampajuće elemente koji su otvoreni i

  propuštaju boju. Štampajući i neštampajući elementi su u prividno istoj ravni.

  Digitalna štampa – sa skrivenom (latentnom) štamparskom formom – štampa na

  bazi NIP tehnologije (Non Impact Printing) takozvana bezkontaktna štampa koja je još

  u fazi razvoja.3

  Kako se tema samog Diplomskog rada odnosi na Visoku štampu, tako će mo u

  nastavku uvoda navesti pojedine osnovne osobine i pravce prethodno navedene tehnike

  štampanja.

  Visoku štampu karakteriše tri konstrukciona principa dobijanja otiska:

  pritisak ploče na ploču,

  pritisak cilindra na ploču i

  pritisak cilindra na cilindar.

  Otisak koji se dobija tehnikom visoke štampe moguće je prepoznati izgledom

  poleĎine otiska na kojem se uočavaju tragovi pritiska štamparske forme. Ovom

  tehnikom štampe se najčešće štampaju knjige i razni obrasci.

  Prema vrsti štamparske forme razlikuju se tri vrse ove štampe:

  2Dragoljub Novaković. 2011. Uvod u grafičke tehnologije. Novi Sad: Fakultet tehničkih

  nauka. str. 61.

  3Dragoljub Novaković.2003/04. Tehnike štampe. Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka. str.

  3. - 4.

 • 3

  fleksografska štampa,

  tipografska štampa i

  leterset štampa.

  Fleksografska štampa je vrsta visoke štampe koju odlikuje elastična fleksibilna

  štamparska forma najčešće izraĎena od gume ili polimera. Za ovaj postupak štampe

  koriste se brzosušive anilinske boje pa se često zove anilinska štampa. Pogodna je za

  visoke tiraţe različitih vrsta ambalaţa, omotnih i ukrasnih papira, papirnih vreća,

  koverataiobrazaca.Pogodna je za neupojne materijale – podloge kao što su celofan,

  pergament, plastične, metalne i slične folije.

  Tipografska štampa je postupak direktnog štampanja gdje se boja prenosi direktno

  na materijal za štampanje – podlogu. Štamparska forma je kruta i izraĎuje se od

  štamparske legure i čvrstogpolimernog materijala.

  Leterset štampa je indirektni postupak visoke štampe u kojem se boja sa štamparske

  forme prenosi prvo na cilindar presvučen gumom a sa njega na materijal za štampanje –

  podlogu. Štamparska forma se izraĎuje od bakra, cinka i u novije vrijeme od

  fotopolimera. Posebna primjena ovog postupka je kod štampanja obrazaca iz rolne.4

  4Dragoljub Novaković. 2011. Uvod u grafičke tehnologije. Novi Sad: Fakultet tehničkih

  nauka. str. 61 .- 62.

 • 4

  2. TEHNOLOGIJA VISOKE ŠTAMPE

  Osnovna karakteristika postupka visoke štampe je izdignuta površina štampajućih

  elemenata na štamparskoj formi. Ovo je najstariji postupak štampanja, koji se do danas

  razvio u dva pravca: tipo štampu i flekso štampu.

  Osnovna karakteristika tipo štampe je primjena krutih štamparskih formi, izraĎenih

  od štamparske legure ili očvrsle fotopolimerne kompozicije. U postupku flekso štampe,

  primjenjuju se fleksibilne štamparske forme i boje mnogo niţe viskoznosti u odnosu na

  sito štampu.

  Postupkom tipo štampe se štampaju novine, ilustrovani časopisi, obrasci,knjige i

  mnogi drugi proizvodi (plakati, katalozi, pozivnice).

  Flekso štampa je prvobitno bila namjenjenja štampanju ambalaţnih proizovda, ali

  se danas koristi i za druge proizvode, koji su do skora bili u domenu tipo, pa čak i ofset

  štampe.5

  Mašine za tipo štampu mogu biti zaklopne, clindarske ili rotacione, a za flekso

  štampu e koriste isključivo rotacione. MeĎutim konstrukcija rotacionih mašina za ova

  dvapostupka je potpuno različita.6

  U samom Uvodu naveli smo da se prema vrsti štamparske forme razlikuju tri vrste

  visoke štampe i to tipo štampa, flekso štmpa i leterset štampa, dok u dijelu Tehnologija

  visoke štampe navodimo da se isti razvio u dva pravca i to tipo štampa i flekso štampa.

  Poštosu različiti autori literatura koje se koriste za izradu Diplomskog rada,

  predpostavka se svodi na sljedeće, i to, da literatura u kojoj se pominje leterset štampa,

  autora Dragoljuba Novkovića „Uvod u grafičke tehnologije“ i „Tehnike štampe“autor

  navodi u prvoj knjizi samo pomen za navedenu temu, leterset štampa, dok u drugoj pod

  nazivom Tehnike štampe malo detaljnije opisuje temu sa navodom na kraju, da se ova

  štampa koristi kao dopunska i da se više ne proizvode mašine za navedenu štampu.

  Predpostavljajući da je upravo zbog navedene rečenice autor Vojislav Radonjić djela

  „Tehnologija štampe I“ izustio navedenu temu. U sljedećem pasosu ukratko će mo Vam

  opisati neke osnovne karakteristike leterset štampe i samim tim završiti sve dodirne

  tačke sa navedenom vrstom štampe.

  Leterst štampa predstavlja indirektan postupak visoke štampe. Štamparska forma

  seradi sa izdignutin štampajućim elementima sa koje se boja prvo prenese na gumeni

  cilindar, a zatim na podlogu koja se štampa. Ove mašine su bile konstruisane za finu

  5 Vojislav Radonjić. 2009. Tehnologija štampe I. Čačak:Visoka škola tehničkih strukovnih

  studija. str. 40.

  6 Rista Trajković, Predrag Ţivković. 1998. Štampanje I deo. Beograd: Tehnološko-

  Metalurški fakultet. str. 79.

 • 5

  štampu teksta jer tadašnja ofset štampa nije imala tu mogućnost. Poblem koji se javljao

  bio je taj što se štamparska forma radila u ravnoj formi putemgalvanizacje, a zatim

  navlačila na cilindar uslijed čega se manje ili više deformisala u zavisnosti od njegovog

  obima. Prednost ovih mašina je u tome što se boja prenosi indirektno pa dobijemo

  efekat pune tonske pokrivenosti, a uz to se i ne koristi voda pa je moguće nanositi i veći

  sloj boje. Zato su one korišćene za štampu ambalaţe, a naročito kartona sa metalnim

  bojama. Koriste se kao dopunske mašine za štampu ambalaţe, a više se ne proizvode.7

  Otisak visoke štampe se moţe prepoznati po vjencu boje koji se stvara usljed

  potiskivanja boje ka ivicama – tzv. „kveč“ efekat, vjenac boje koji prlja površine

  prilikom slaganja tabaka. Kao poslijedica toga boja je bljeĎa u sredini nego na

  krajevima štampajućeg elementa. Isto tako, na poleĎini otiska, kao posljedica direktnog

  pritisak štamparske forme na podlogu, javlja se reljef.

  Ograničenje kvalitete visoke štampe je linijatura rasterakoja moţe biti oko 60

  linija/cm.

  Kod visoke štampe morajupostojati četiri osnvna elementa za odvijanje procesa i

  to: štamparska forma, dio za pritisak,podloga i boja.

  Štamparska forma igra vrlo bitnu ulogu. Ranije se najčešće koristila olovna

  štamparska forma:

  monotip – svako slovo islovni znak se izlivao posebno. Problem koji se javljao

  jeste nejednaka visina slovnih znakova i neujednačen otisak. Razlog tome je što

  su se neka slova koristila češće, a neke rjeĎe.

  linotip – liveni su redoviteksta.

  Osim olova štamparska forma moţe da se radi i od nekog drugog metala, drveta ili

  plastike.

  Dio za pritisak odreĎuje kvalitet otiska. Ako je pritisak prevelik moţedoći do

  deformacije štamparske forme tj. otiska ako je štamparska forma nedovoljno

  kvalitetnaodnosno nedovoljno tvrda. Za to vaţnu ulogu igra navlaka koja se nalazina

  dijelu za pritisak. Ona moţe biti:

  tvrda navlaka,

  srednje tvrda navlaka,

  meka navlaka i

  elastična navlaka.

  7Dragoljub Novaković.2003/04. Tehnike štampe. Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka. str.

  21.

 • 6

  Koju će mo navlaku odabrati zavisi od kvaliteta boje, materijala štamparske forme

  imaterijala na koji se štampa.

  Boje za visoku štampu treba da su što tvrĎe. Suše se oksidativnim putem (dodajuim

  se sikativi – dodaci za sušenje).

  3. TIPO ŠTAMPA

  Sadašnja primjena tipo štampe zasniva se na:

  relativno velikom broju mašina u pogonu i

  pojednostavljenju postupka izrade štamparskih formi uvoĎenjem fotopolimera.

  Postupku tipo štampe svojstvena je velika moćrazlaganja, koja omogućuje

  reprodukovanje crno-bijelih i višebojnih ilustracija sa linijaturom ratsera 60 l/cm, a na

  specijalnim papirima i do 80 l/cm.

  Bez obzira na navedene prednosti,usljed ekonomskih razloga i opšteg trenda

  razvoja grafičkih postupaka, opseg primjene ovog oblika štampe danas se, u najvećoj

  mjeri, svodi na štampanje dnevnih listova i sličnihpublikacija.8

  3.1 Mašine za tipo štampu

  Postupak tipo štampe je prvi industrijski realizovan štamparski postupak, pa je zato

  i razvoj mašina za tipo štampu trajao duţe od razvoj mašina za ostale postupke. Tokom

  vremena razvilo se mnogo sistema zaklopnih, cilindarskih i rotacionih mašina, od kojih

  veliki broj danas praktično nema nikakav industrijski značaj.

  Biće prikazani neki karakteristični primjeri štamparskih sistema i mašina za tipo

  štampu,koje se danas sreću u našim grafičkim pogonima.9

  3.1.1 Zaklopne mašine

  Zaklopne mašine sastoje se od tri cjeline: sistema za boju, transport papira i za

  8Vojislav Radonjić. 2009. Tehnologija štampe I. Čačak:Visoka škola tehničkih strukovnih

  studija. str. 40.

  9Vojislav Radonjić. 2009. Tehnologija štampe I. Čačak:Visoka škola tehničkih strukovnih

  studija. str. 41.

 • 7

  ostvarivanje pritiska. Funkcionisanje navedenih cjelina u okviru zaklopne mašine je

  sinhronizovan u smislu jednovremenog transporta boje i podloge do sistema za

  štampanje, koji je prikazan na slici

  Pritisak pri štampanju u ovakvom sistemu se ostvaruje po cijeloj površini

  štamparske forme, odnosno, ploča na ploču. Iz tog raloga, format ovakvih mašina je

  ograničen. Najveći format koji moţeda se uloţi na mašinu tipa, „Hajdelberg“

  (Heidelberg) iznosi 300x420 mm (A3), a format koji moţe da se oštampa na ovakvom

  sistemu je 280x416 mm. Brzina rada zaklopnih mašina obično ne prelazi 3000 otisaka

  na čas.

  Od brojnih rešennja zaklopnih mašina u upotrebi su se do danas zadrţale mašine

  tipa „Hajdelberg“ i „Gali“ (Gally).10

  3.1.2 Cilindarske mašine

  Kod cilindarskih mašina pritisakse ostvaruje izmeĎucilindarske iravne površine.

  Štamparski cilindar nosi pokrivku i štamparski tabak (slika 3.1.2.1). Na osnovnoj ploči

  nalazi se štamparska forma. Osnovna ploča je postavljena na pokretni sto, koji prolazi

  ispod obrtnog cilindra.

  Slika 3.1.2.1 Šema štamparskog sistema cilindarskihmašina; 1 – štamparskicilindar, 2

  – štamparska forma (sa tabakom)i 3 – osnovna ploča

  Izvor: Dr RistaTrajković. Mr Predrag Ţivković. 1998. Štampanje I deo. Beograd: Tehnološko –

  metalurški fakultet, str. 81.

  10Vojislav Radonjić. 2009. Tehnologija štampe I. Čačak:Visoka škola tehničkih strukovnih

  studija. str. 41.

 • 8

  Na osnovu relativnog kretanja stola forme i štamparskog cilindra izvršena je klasifikacija

  na pet grupa cilindarskih mašina (slika 3.1.2.2): jednoobrtne (slika 3.1.2.2a), dvoobrtne (slika

  3.1.2.2b), zaustavne (slika 3.1.2.2c), mašine sa dvosmjenro obrtnim cilindrom (slika 3.1.2.2d) i

  mašine sa nepokretnim stolom (slika 3.1.2.2e).

  Kod jednoobrtnih cilindarskih mašina, štamparski cilindar na jednoj polovini obima ima

  manji poluprečnik nego na drugoj. Pri radnom hodu sto forme se kreće u smjeru strelice na slici

  3.1.2.2a, i u kontaktu sa štamparskom formom je dio štamparskog cilindra većeg poluprečnika.

  U povratnom hodu prema stolu forme se nalazi deo cilindra manjeg poluprečnika, tako da nema

  kontakta. Za jedan radni hod sto forme napravi jednu punuoscilaciju, a štamparski cilindar se

  obrne jedanput.

  Slika 3.1.2.2 Tipovi cilindarskih mašina prema konstrukciji štamparskog sistema: a)

  jednoobrtna, b) dvoobrtna, c) zaustavna, d) sa dvosmjerno obrtnim cilindrom i e)sa nepokretnim

  stolom

  Izvor: Dr RistaTrajković. Mr Predrag Ţivković. 1998. Štampanje I deo. Beograd: Tehnološko –

  metalurški fakultet, str. 81.

  Štamparski cilindar dvoobrtnih mašina (slika 3.1.2.2b) u jednom ciklusu napravi

  dva puna obrta. Prvi obrt se ostvruje u radnom hodu stola forme, i tada su štamparska

  forma i štamparski cilindar u kontaktu. Zatim se cilindar podiţe, nastavlja da se obrće u

  istom smjeru, a sto se kreće unazad, bez kontakta štamparske forme sa odignutm

  cilindrom.

  Kod zaustavnih mašina (slika 3.1.2.2c) jedan deo štamparskog cilindra je

  podsječen. Štamparski cilindar u povratnom hodu stola miruje. Da bi se izbjegao

  kontakt sa štamparskom formom, okrenut joj je podsječenom stranom. Za vrijeme

  radnog hoda, cilindar se obrće sinhronizovano sa stolom forme, a upovratnom se odiţe

 • 9

  iobrće u suprotnom smjeru.

  Kod mašine sa nepokretnim stolom (slika 3.1.2.2e) uglavnom namjenjene su

  izradiprobnog otiska. Kod njih postoji pokretna konstrukcija koja nosi štamparski

  cilindar. U radnom hodu konstrukcija se kreće sa jednog na drugi kraj stola forme i

  cilindar je u kontaktu sa štamparskom formom. U povratnom hodu konstrukcija se, sa

  odignutim cilindrom vraća u početni poloţaj.

  Konstrukcijsko rejšenje jedne karkateristične mašine, zaustavne mašine, prikazano

  je na slici 3.1.2.3, sastoji se od ureĎaja za ulaganje A,štamparskog cilindra B, pokretnog

  stola (osnovne ploče) C, štamaprske forme D,sistema za boju E i ureĎaja za izlaganje

  F.Od ovih osnovnih sklopova sastojese jednoobrtne i dvoobrtne mašine.

  Slika 3.1.2.3 Zaustavna cilindarska mašina

  Izvor: Dr RistaTrajković. Mr Predrag Ţivković. 1998. Štampanje I deo. Beograd: Tehnološko –

  metalurški fakultet, str. 82.

  Rad ureĎaja za ulaganje tipa „Univerzal“ je prikazan na slici 3.1.2.4.Za ovaj tip

  ureĎaja je karkteristično da jedan niz sisaljki 1,postavljenih na nosaču povezanom sa

  kompresorom ili pumpom, podiţe tabak 2, i prenosi ga do transportne daske 3.Sa

  nosačem vakum sisaljka spojena je i poluga 4, koja se spušta na sredinu gornjeg tabaka i

  omogućuje da se on „prelomi“ i odvoji od stola. Sa prednje strane nalaze se mlaznice 5

  iz kojih duvakomprimovani vazduh i formira vazdušni jastuk koja olakšava odvajanje

  gornjeg tabaka sa stola. Potreban pritisak vazduha obezbjeĎuje kompresor. Na prednjoj

  strani stola za ulaganje nalaze se elementi za mehaničko razdvajanje tabaka 6, koji

  mogu imati oblik metalnih listića ilikoso podsječenih četkica.

  Slika 3.1.2.4 UreĎaj za ulaganje tabaka tipa „Univerzal“

  Izvor: Dr RistaTrajković. Mr Predrag Ţivković. 1998. Štampanje I deo. Beograd: Tehnološko –

 • 10

  metalurški fakultet, str. 83.

  Glava za ulaganje podiţe tabak i predaje ga na transportnu dasku, izmeĎu

  prijemnog valjka 7 i rolnice 8. Sljedeći tabak se ulaţe kada je prethodni prešaona

  štamparski cilindar.Ovo znači da na transportnoj dasci ne dolazi do preklapanja tabaka.

  IzmeĎu prijemnog 7 i nosećeg valjka 9, razapete su transportne trake 10. Iznad se

  nalaze rolnice 11 i ostali pomoćni elementi koji obezbjeĎuju prijanjanje tabaka za

  transportne trake. Usljed trenja izmeĎu tabaka itraka, tabaci se kreću ka donjem kraju

  stola. Na kraju transportne daske nalaze se bočne marke 13. Uvjek je u pogonu samo

  jedna očnamarka koja zahvata tabak i poravnava ga po širini potiskivanjem ili

  povlačenjem do graničnika.

  Iznad transportne daske nalaze se čeone marke. Prilikom dolaska tabaka na kraj

  transportne daske one se kreću u smjeru suprotnom od smjera kretanja dolazećeg

  tabaka. U posljednjoj fazi kretanja tabaka one zaustavljaju tabak, potiskuju ga malo

  unazada, poravnjavaju ga i umiruju. Pomoću marki se obezbjeĎuje da svaki tabak doĎe

  na štamparski cilindar uvjek u istom poloţaju, odnosno da otisak uvjek padne na isto

  mjesto na tabaku. Umiren i poravnat preuzimaju hvataljke 12 i prenose ga na štamparski

  cilindar. Hvataljke na štamparskom cilindru čvrstodrţe tabak za vrijeme štampanja, i

  otvaraju se kada prednja ivica tabaka doĎedo tačke izlaganja. Prije toga tabak prolazi

  kroz zonu kontakta sa štamparskom formom gdje se ostvaruje prenos boje.

  Na štamparskim mašinama većih formata, koje ostvaruju veću brzinu i bolji kvalitet

  štampe, ugraĎuje se ureĎaj za ulaganje tabaka sa dva para vakum sisaljki, postavljenih

  na zadnjem dijelu tabaka.

  Slika 3.1.2.5 Sistem za boju kod zaustavnih cilindarskih mašina

  Izvor: Dr RistaTrajković. Mr Predrag Ţivković. 1998. Štampanje I deo. Beograd: Tehnološko –

  metalurški fakultet, str. 84.

  Sistem za boju je detaljnije prikazan ba slici 3.1.2.5. Boja se iz bojanika 1 sistemom

  valjaka za razribavanje dovodi do štamparske forme i nanosi u ravnomjernom sloju

  dovoljne debljine. Bojanik je sa donje strane zatvoren noţem 1a, asa prednje duktorom

 • 11

  2. Rastojanje izmeĎu noţa i duktora se podešava zavrtnjima 2a. U svakomciklusu

  duktor se obrne za odreĎen ugao i iznese odreĎenu masu boje. Ova masa zavisi od

  vrijednosti ugla obrtanja i širine zazora izmeĎu duktora i noţa. Osovina prenosnog

  valjka 3 se kreće oscilatorno, i valjak u jednom ciklusu prilazi duktoru, prima

  boju,zatim prilazi prijemnom valjku 4i predaje boju valjcima za razribavanje (valjci 5,6

  i 7). Štamparska forma prolazi ispod valjka 8 za nanošenje boje i preuzima ravnomjeran

  sloj odreĎene debljine.

  Kod jednoobrtnih i dvoobrtnih mašina štampanje se odvija na sličan način. Razlika

  je u načinu pogona stola štamparskog cilindra i poloţajustolova za ulaganje i izlaganje.

  Pored toga, kod dvoobrtnih mašina sistem za boju se izvodi kaokombinovan, tako što

  dio stola forme predstavlja glavnupovršinu za razribavanje boje.

  Dvoobrtne mašine omogućuju postizanje najvišeg kvaliteta otiska, ali imaju i

  najsloţeniju konstrukciju i najveće dimenzije.11

  3.1.3 Rotacione mašine

  Dok se zaklopne i cilindarske mašine koriste isključivo za štampu iz tabaka,

  rotaciona mašina za tipo štampu se primjenjuje za štampu iz tabaka i rolne.

  Slika 3.1.3.1 Šema štamparskog sistema rotacionih mašina za tipo štampu

  Izvor: Dr RistaTrajković. Mr Predrag Ţivković. 1998. Štampanje I deo. Beograd: Tehnološko –

  metalurški fakultet, str. 85.

  Kod rotacionih mašina za tipo štampu iz tabaka primjenjuju se ureĎaji za ulaganje

  slične konstrukcije kao kod cilindarskihmašina. MeĎutim, štamparskisisitem se u ovom

  slučajusastoji od cilindra forme 1 ištamparskog cilindra 4 (slika 3.1.3.1). Štamparski

  cilindar tokom štampanja nanosi tabak ili traku papira 5. Na cilindar forme postavlja se

  cilindrična štamparska forma 2, na koju boju nanose valjci 3 iz sistema za boju.

  11Vojislav Radonjić. 2009. Tehnologija štampe I. Čačak:Visoka škola tehničkih strukovnih

  studija. str. 42. – 45.

 • 12

  Ovemašineomogućujuvećebrzine rada odcilindarskiih, jerseglavnidijelovi

  štamparskog sistema kreću rotaciono, a ne translaciono.

  Na slici 3.1.3.2 prikazana je rotaciona mašina za dvobojnu tipo štampu tipa

  „Hajdel-berg“. Ova mašina je satelitskog tipa i sluţi za dvobojnu tipo štampu iz tabaka.

  Na stolu za ulaganje 1 nalazi se stog neodštamapnih tabaka 2. Glava za ulaganje odvaja

  jedan po jedan tabak i prenosi ih na transportnu dasku 4. Poravnat i umiren tabak na

  krajutransportne daske preuzimaju zamajne hvataljke 5 i prenose ga na štamparski

  cilindar 6. Na štamparskom cilindru se nalazi dvoslojna pokrivka. Prečnik štamparskog

  cilindra je dva puta veći od prečnika cilindra forme 7. Postoje dva cilindra forme, od

  kojih svaki ima poseban sistem za razribavanje boje. Preko sisitema valjka za

  razribavanje 88, boja se iznosi iz bojanika 9, razribava i nanosi na štamparsku formu. U

  jednom ciklusu tabak najprije prolazi kroz zonu kontakta sa gornjom, a zatim sa donjom

  štamparskom formom, koja nanosi otisak u drugoj boji. Za vrijeme jednog ciklusa

  štamparski cilindar napravi jedan pun krug, a cilindar forme po dva. Za vrijeme drugog

  obrta cilindra forme, štamparski cilindar im je okrenut stranom koja ima nešto manji

  poluprečnik, tako da ne dolazi do kontakta. Odštampani tabaci 11 pomoću ureĎaja za

  izlaganje 10 slaţu se na sto za izlaganje 12.

  Slika 3.1.3.2 Rotaciona mašina za dvobojnu (2/0) vsoku štampu iz tabaka

  Izvor: Dr RistaTrajković. Mr Predrag Ţivković. 1998. Štampanje I deo. Beograd: Tehnološko –

  metalurški fakultet, str. 86.

  Štampa iz rolne obavlja se isključivo na rotacionim mašinama. Mašina za obostranu

  tipo štampu iz rolne prikazana je na slici 3.1.3.3.

  Slika 3.1.3.3 Rotaciona mašina za jednobojnu obostranu (1/1) tipo štampu iz rolne

 • 13

  Izvor: Dr RistaTrajković. Mr Predrag Ţivković. 1998. Štampanje I deo. Beograd: Tehnološko –

  metalurški fakultet, str. 86.

  Sastoji se iz nekoliko cijelina: ureĎaja za ulaganjematerijala (odmotavanje rolne) 1,

  voĎenje trake 2, štamparske sekcije 3, koja se sastoji iz dvije polusekcije 3a i 3b,

  ureĎaja za izlaganje 4, koji je izveden kao slučaj za sječenje i savijanje trake.

  UreĎaj za izlaganje se još izvodi i kao ureĎaj za ponovno namotavanje trake u rolni

  ili za sječenje trake u tabake (kod starijih tipova).12

  3.2 Štamparske forme za tipo štampu

  3.2.1 Ručni slog

  Ručni slog predstavlja vrstuštamparske forme za tipo štampu, izraĎenu

  ručnimslaganjempojedinačnih slova od olovne legure i kombnovanjem sa klišeima.

  Direktno se primjenjuje kod zaklopnih i cilindarskih mašina, a koristi se i kaoosnova za

  izradu stereotipijskihštamaprskih formi. Slova se proizvode u specijalizovanim

  ustanovama –slovolivnicama, izlivanjemolovne legure u bakarnu matricu (kalup).13

  3.2.2 Mašinski slog

  Postoje dva razvijena sistema izrade mašinskog sloga. Kod sistema „Monotip“,

  mašina za unišenje teksta je odvojena od mašine za livenje. Mašina za slaganje daje

  peforiranu traku koja upravlja radom mašine za izlivanje slova. Mašine za izlivanje

  slova imaju pokretni slovni ram koji nosi mreţu udubljenih i čitljivih likova slovnih

  znakova. Dobija se slog od pojedinačnihslova,koja sa mašine izlaze sloţena u redove.

  Sistem „Linotip“ daje slog koji se sastoji od redova izlivanih za datu širinu. U

  ovom sistemu ureĎaj za unošenje teksta izlivanje sloga čine cjelinu. Svaka mašina je

  opremljena pojedinačnim matricama svih znakova jednog pisma. Pritiskivanjem tastera

  pojedine matrice se dovode u ram i formiraju red, koji se dovodi u stazu za livenje.

  Mašinski slog se direktno primjenjuje na zaklopnim ili cilindarskim mašinama,

  aposredno sluţi za proizvodnju stereotipskih štamparskih formi.

  12Vojislav Radonjić. 2009. Tehnologija štampe I. Čačak:Visoka škola tehničkih strukovnih

  studija. str. 45. – 47.

  13Vojislav Radonjić. 2009. Tehnologija štampe I. Čačak:Visoka škola tehničkih strukovnih

  studija. str. 47. – 48.

 • 14

  Tiraţnost mašinskog sloga se u prosjeku kreće od 20000 do 30000 otisaka.14

  3.2.3 Stereotipijske štamparske forme

  Stereotipijske štamparske forme se primjenjuju isključivo kod rotacionih mašina.

  IzraĎuju se na bazi ručnog ili mašinskog sloga, preko kojeg se postavlja višeslojna

  vlaţna papirna matrica. Na povišenoj temepraturi pod visokim naponom slog se utiskuje

  u matricu, u kojoj nastaje udubljen reljef. Matrica se postavlja u aparat za livenje

  stereotipskih ploča i u udubljeni reljef se uliva rastopljena legura. Ploče se zatim

  obraĎuju da bi se doterale ivice i debljina da bi mogle lako da se montiraju na cilindar

  forme.

  Tiraţnost nehromiranih metalnih štamaparskih formi u prosjeku ne prelazi 50000

  otisaka. Ukoliko se stereotipija obradi galvanskim nanošenjem prevlake od tvrdog

  metala (hrom, nikl), tiraţnost raste na nekoliko stotina hiljada otisaka.

  Značaj metalnih štamparskih formi za tipo štampu se smanjuje, jer mašinski

  kapaciteti na kojima se primjenjuju ne rastu.15

  3.2.4 Fotopolimerne štamparske forme

  Fotopolimerne štamparske forme primjenjuju se na svim vrstama mašina za tipo

  štampu. Postoji nekoliko vrsta fotoplimernih štamparskih formi.

  Prema obliku u kojem se dobijaju od proizvoĎača razlikuju se tečne i čvrste. Tečne

  se formiraju nalivanjem u kalup i osvjetljavanjem, a čvrste imaju unaprijed definisanu

  debljinu, tako da se samo osvjetle i razviju.

  Fotopolimerne štamaprske forme mogu biti samonoseće ili kombinovane sa

  podlogom. Samonoseće fotopolimerne štamaprske forme se eksponiraju sa obe strane.

  Sa jedne strane se eksponiraju kroz negativ, da bi se formirali štampajući elementi. Sa

  druge strane se eksponiraju direktno, po cijeloj površini, i sa te strane se formira osnova.

  Eksponiranje traje dok se štampajući elementi ne sastave sa osnovom.

  Čvrste fotopolimerne štamparske forme se obično nalaze na podlozi od čelika ili

  nekog polimernog materijala. I tečna fotopolimerna kompozicija se moţe izlivati na

  takvu podlogu, umjesto na staklo kopiranog rama.

  14Vojislav Radonjić. 2009. Tehnologija štampe I. Čačak:Visoka škola tehničkih strukovnih

  studija. str. 48.

  15Vojislav Radonjić. 2009. Tehnologija štampe I. Čačak:Visoka škola tehničkih strukovnih

  studija. str. 48. – 49.

 • 15

  Na osvjetljenim mjestima do umreţavanja i/ili polimerizacije i gubitka

  rastvorljivosti u vodi ili nekom organskom rastvaraču. Po eksponiranju štamparska

  forma se razvija, odnosno ispira, suši i depolimerizuje da bi se povećala tiraţnost

  (milion otisaka).

  Fotopolimerne štamaprske forme mogu da se primjene na zaklopnim ili

  cilindarskim mašinama bilo kao deo štamaprske forme (umjesto klišea), bilo kao cijela

  štamaprska forma, kao što se lijepe na slijepi materijal potrebne visine. Kod rotacionih

  mašina fotopolimerne štamaprske forme se direktno postavljaju na cilindar forme, jer su

  dovoljno savitljive. Danas su cilindri forme kod starih mašina za tipoštampu u velikom

  broju slučajeva prepravljani tako što im je ugraĎenomagnetno sjedlo za pričvršćivanje

  fotopolimernih štamparskih formi na čeličnoj podlozi.

  Pojava fotopolimernih štmparskih formi je doprinjela da se uspori pad učešća tipo

  štampe u ukupnoj grafičkoj produkciji. Izrada ovih štamparskih formi je jednostavnija i

  brţa, a postignuti kvalitet otiska bolji nego kod stereotipijskih i drugih oblika olovnih

  štamparskih formi. Posebnu prednost predstavlja mogućnost višestrukog povećanja

  tiraţa (preko milion otisaka) i skraćenje vremena pripreme štamparske forme i mašine,

  u odnosu na rad sa olovnim štamparskim formama.16

  3.3 Pripremne operacije na tipo štampi

  3.3.1 Priprema tabaka

  Aklimatizacija – Nagle promjene atmosferskih uslova izazivaju dimenzionu

  nestabilnost papira. Apsorpcija vlage prouzrokuje bubrenje vlakana i tada moţe doći do

  promjene dimenzije lista, nabiranja površine i uvijanja krajeva. Prenos papira iz sredine

  sa temepraturom i vlaţnošću drukčiji od onih koji vladaju u štampariji moţe dovest do

  pomenutih pojava.

  Aklimatizacija predstavlja operaciju u kojoj se papir dovoljno dugo drţi u prostoriji

  u kojoj vladaju klimatski uslovi pod kojima će se štampati. Papir se moţe aklimatizovati

  i u kraćem vremenskom roku, duvanjem vazduha preko njega iz radionice za

  štamapanje. Svrha ovih postupaka je da se postigne ravnoteţna vlaţnost papira čime se

  sprečava pojava dimenzione nestabilnosti. Optimalni uslovi su t = 20C i RV = 55%.

  Kondicioniranje – Kondicioniranjem se papiru podešava sadrţaj vlage, prema

  vrijednostima koje zahtjeva odreĎeni postupak štampanja. Pri tome se sadrţajvlage u

  papiru moţe razlikovati od ravnoteţnog. Kondicioniranje se ostvaruje drţanjem papira u

  16Vojislav Radonjić. 2009. Tehnologija štampe I. Čačak:Visoka škola tehničkih strukovnih

  studija. str. 49. – 50.

 • 16

  klima komorama pod zadatim atmosferskim uslovima. Ovo ne treba mješati sa

  postupcima vlaţenja papira ne nekim starijim tipovima mašina za tipo štampu koji su se

  primjenjivali da bi papir omekšao i da bi mogao da se oštamapa sa manjim pritiskom.

  Sječenje odreĎene dimenzije i formiranje grafičkog ugla – u najvećem broju

  slučajeva papir se nabavlja u većem formatu od onog u kome se štampa, zbog niţe

  cijene. Sječenjem se dovodi na odgovarajuću dimenziju. Osim toga, kupljeni tabaci

  često pokazuju odstupanje od pravougaonog oblika, a izmeĎu njih postoje odreĎena

  odstupanja u dimenzijama. Sječenjem se ove greške uklanjaju. Uglovi tabaka moraju da

  budu što bliţi 90. Najtačnije odsječen ugao treba izabrati za grafički ugao, odnosno

  ugao pod kojim se tabak poravnava pri ulaganju u mašinu. Pri štampanju, poravnjavanje

  tabaka pri ulasku u mašinu će se izvesti po ivicama koje zaklapaju taj ugao.

  Rastresanje – Prilikom sječenja, ivica tabaka trpi veliki pritisak. Pri tom dolazi do

  prividnog sljepljivanja ivica usljed istiskivanja vazduha. Ovo moţe da oteţa razdvajanje

  tabaka pri ulaganju, bilo da se radi o ručnom ili mašinskom ulaganju. Zbog toga je

  potrebo stog tabaka prije postavljanja na sto za ulaganje dobro rastresti i poravnati. Ovo

  moţe da se radi mašinski, na specijalnim mašinama za rastezanje.17

  3.3.2 Priprema rolni

  Aklimatizacija papira u rolnama se ostvaruje prema istim principima kao i

  aklimatizacija papira u tabacima.

  Bez obzira što se rolne isporučuju zaštićene omotom od natrona ili nekog sličnog

  jačeg papira, pri transportu i manipulaciji skoro uvjek doĎe do oštećenja ili prljanja

  nekoliko gornjih slojeva. Oštećen dio trake ne treba koristiti ni za početno podešavanje

  mašine, da ne bi došlo do kidanja trake prilikom puštanja mašine u transport.18

  3.3.3 Priprema sistema za ulaganje, transport i izlaganje štamparske podloge

  Bez obzira na tip mašine, ureĎaji za ulganje imaju neke zajedničke karakteristike.

  Ako se radi o štampi iz tabaka, rimjenjuje se jedan od tri tipa ureĎaja:

  mehanički (tip Rotari), sreće se samo kod nekih starijih tipova štamparskih

  mašina, češće se primjenjuje za ulaganje tabaka u aparate za savijanje u toku

  17Vojislav Radonjić. 2009. Tehnologija štampe I. Čačak:Visoka škola tehničkih strukovnih

  studija. str. 50. – 51.

  18Vojislav Radonjić. 2009. Tehnologija štampe I. Čačak:Visoka škola tehničkih strukovnih

  studija. str. 51.

 • 17

  dorade;

  sa jednim nizom sisaljki (tip Univerzal); ostvaruje pojedinačno ulaganje tabaka

  (jedan po jedan), prikladan za manje formate i manje brzine rada i

  sa dva para sisaljki (tip Špis aparat); ostvaruje stepenasto ulaganje.

  UreĎaji za ulaganje rolni takoĎe mogu da se podijele u nekoliko grupa, koje se

  razlikuju samo po nivou automatizacije i savremenosti opreme. Zbog toga se neke

  pripremne operacije, razmotrene na ovom mjestu, ne odnose samo na mašine za tipo

  štampu, već na mašine za štampu iz tabaka ili rolni uopšte. Izuzetak su zaklopne

  mašine, koje imaju poseban sistem za ulaganje i izlaganje.

  Prilikom pripreme mašine za štampu potrebno je sprovesti odreĎenu proceduru,

  koja propisuje radnje koje treba izvesti i u kojim vremenskim intervalima (prilikom

  svakog novog tiraţa, nedeljno, mjesečno, godišnje).

  Zaklopne mašine sa ručnim ulganjem i izlaganjem – Pripremu zaklopnih mašina sa

  ručnim ulaganjem i izlaganjem sačinjavaju sledeće faze:

  kontrola sigurnosti ureĎaja za zaustavljanje rada mašine, odnosno poluge koja

  reaguje na dodir ruke, koja ulazi u radni prostor izmeĎu zaklopne i osnovne

  ploče;

  ljepljenje graničnih marki na podlošku;

  postavljanje stoga tabaka na sto za ulaganje;

  podešavanje visine stolova za ulaganje i izlaganje.

  Zaklopne mašine sa automatskim ulaganjem i izlaganjem – Primjenu zaklopnih

  mašina sa automatsim ulaganjem i izlaganjem sačinjavaju sledeće faze:

  podešavanje pritiska u vakum sisaljkama u zavsnosti od gramature podloge;

  podešavanje graničika i pritiskivača na stolovima za ulaganje i izlaganje, u

  zavisnosti od dimenzija tabaka;

  izbor i podešavanje djelova za mehaničko razdvajanje odignutog tabaka od stoga

  (metalni listići i četkice);

  postavljanje stoga tabaka na sto za ulaganje i podešavanje visine stoga.

  Cilindarske mašine sa ručnim ulaganjem i automatskim izlaganjem – Primjenu

  cilindarskih mašina sa ručnim ulaganjem i automatskim izlaganjem sačinjavaju sledeće

  faze:

 • 18

  podešavanje poloţaja bočne marke u zavisnosti od dimenzija tabaka i poklapanja

  registra;

  podešavanje bočne i čeonih marki prema debljini podlogeza štampanje;

  postavljanje stoga tabaka na sto za ulaganje i podešavanje visine stoga.

  Cilindarske mašine sa automatskim ulaganjem i izlaganjem i rotacione mašine za

  štampu iz tabaka – Primjenu cilindarskih mašina sa automatskim ulaganjem i

  izlaganjem i rotacionih mašina za štampu iz tabaka sačinjavaju sledeć faze:

  podešavanje pritiska u vakum sisaljkama;

  podešavanje poloţaja bočne marke;

  podešavanje bočne i čeonih marki prema debljini materijala za štampanje;

  podešavanje pritiska rolni i kuglica na transportoj dasci, zavisno od debljine,

  gramature i glatkoće podloge;

  podešavanje graničnika i pritiskivača na stolovima za ulaganje i izlaganje;

  podešavanje četkica i listića za razdvajanje tabaka prema debljini materijala;

  podešavanje ureĎaja za kontrolu ispravnosti ulaganja tabaka (ako nema tabaka ili

  ako se uloţe dva tabaka);

  podešavanje pritiska u raspršivaču tlaka i

  postavljanje stoga na sto za ulaganje i podešvanje visine.

  Rotacione mašine za štampu iz rolne – Primjena rotacionih mašina za štampu iz

  rolne sastoji se iz sledećih faza:

  postavljanje rolne nosača (osovinu);

  postavljanje rolne sa nosačem u leţištu zvjezde ulaganja;

  provlačenje trake kroz sve sekcije za štampanje i savijanje i sječenje;

  pritezanje rolne za nosač rolne;

  podešavanje sile kočenja;

  ljepljenje početka trake za kartonsku cijev na zvijezdi za izlaganje ili

  podešavanje ureĎaja za savijanje i sječenje na zadati format i oblik izdanja i

  postavljanje rezervne rolne na drugo leţište zvjezde rotacije.19

  19Vojislav Radonjić. 2009. Tehnologija štampe I. Čačak:Visoka škola tehničkih strukovnih

  studija. str. 51. – 53.

 • 19

  3.3.4 Priprema sistema za štampanje i podešavanje pritiska

  U postupku tipo štampe neophodna vrijednost pritiska štampanja zavisi od

  ispunjenosti štamparske forme štampajućim elementima, odnosa obima elemenata i

  njihove površine meĎusobnog rasporeda štampajućih i ne štampajućih elemenata prema

  njihovoj površini, potrebna je veća vrijednost pritiska. Ovo se objašnjava time što se pri

  štampanju sa štamparske forme za tipo štampu ukupna zona deformacije pokrivke je

  uvjek veća vrijednost pritiska. Ovo se objašnjva time što se pri štampanju sa štamparske

  forme za tipo štamou ukupna zona deformacije pokrivke uvjek veća od površine

  štampajućh elemenata f (zona pune deformacija) za iznos djelimične deformacije, e

  (slika 3.3.4.1a) Zbog toga vrijednost pritiska, p, pri štampanju prevazilazi napon

  sabijanja pokrivke, , zoni njene pune deformacije (slika 3.3.4.1b) i odreĎuje se iz

  jednačine:

  p = β

  Gdje je koeficijent β uvjek veći od 1 i raste sa povećanjem tvrdoće pokrivke,

  vrijednosti njegove apsoluten deformacije i odnosa obima štampajućih elemenata pri

  njihovoj površini.

  Iz navedenog proizilazi da je zbir zona ukupne deformacije većeg broja manjih

  štampajućih elemenata veći od zone ukupne deformacije jednog štampajućeg elementa

  jednake površine.

  Karakteristično je da se kao posljedica formiranja zona djelimičnih deformacija u

  njima ostvaruje koncentracija napona, a u skladu sa tim, i povećanje pritiska na

  krajevima štampajućeg elementa. Štamparske forme u praksi posjeduju različit udjeo i

  raspord štampajućih elemenata i bjelina. Shodno tome, kod svake štamparske forme

  ponaosob se javlja različita neravnomjerna raspodjela pritiska po njenoj površini.

  Slika 3.3.4.1 Deformacija pokrivke pri kontaktu sa štampajućim elementom : a)

  raspodjela npona na krajevima štampajućeg elementa; b) raspodjela napona na segmentu

  velikog štampajućeg elementa;

  Izvor: Dr RistaTrajković. Mr Predrag Ţivković. 1998. Štampanje I deo. Beograd: Tehnološko –

  metalurški fakultet, str. 94.

 • 20

  OdreĎivanje reţima štampanja u tipo štampi – Ispitivanje prenosa boje se mogu

  izvesti pri rszličitim vrijednostima pritiska štampanja i konstantnim ostalim

  parametrima. Parametri koji se odrţavaju konstantnim su: brzina štampanja (odnosno

  trajanje kontakta štamparske forme i podloge), debljina sloja boje na štamparskoj formi,

  vrste boje i podloge i atmosferski uslovi. Podrazumjeva se da se jedina serija ispitivanja

  izvodi na istoj aparaturi ili mašini. Poznavanje ove zavisnosti je izuzetno značajno radi

  pravilnog izbora reţima štampanja (slika 3.3.4.2).

  Slika 3.3.4.2 Zavisnost mase boje koja sa štamparske forme za tipo štampu prelazi na

  podlogu pod uticajem pritiska štampanja

  Izvor: Dr RistaTrajković. Mr Predrag Ţivković. 1998. Štampanje I deo. Beograd: Tehnološko –

  metalurški fakultet, str. 95.

  Dijagram se moţe podijeliti na nekoliko karakterističnih zona. Svakoj od ovih zona

  odgovara odreĎeni raspon pritiska štampanja.

  U zoni OA nije moguće primjetiti neku zakonomjernost u prenosu boje. Masa boje

  koja prelazi na podlogu ima slučajan karakter, jer je pritisak nedovoljan da obezbjedi

  pun kontakt boje i podloge.

  U zoni AB vlada pribliţno linearna zavisnost, jer masa prenjete boje raste sa

  porastom pritiska. Pritisci iz zone AB se ne mogu smatrati radnim, jer svaka promjena

  pritiska izazove promjenu debljine prenjetog sloja boje, a time i promjenu zacrnjena

  otiska.

  U zoni CD se ostvaruje maksimalni prenos boje, i pri tom, masa boje na otisku ne

  zavisi od promjene pritiska. Otisci dobijeni pri takvom reţimu štampanja imaju

  maksimalno i ujednačeno zacrnjenje, pa se pritisak štampanja u toj zoni moţesmatrati

  radnim.

  U zoni DE dolazi do izvjesnog smanjenja mase prenjete boje sa povećanjem

 • 21

  pritiska štampanja. Ovo se moţe objasniti time što se usljed prekomjernog pritiska deo

  boje istiskuje na bočne strane štampajućih elemenata i usljed toga se smanjuje masa

  boje koja se prenosi na podlogu. Otisci dobijeni pri ovom reţimu štampanja imaju

  izraţen reljef na poleĎini stranice i nedovoljno i neravnomjerno zacrnjenje. Pritisak u

  ovoj zoni je veći od radnog.

  U zoni EF ponovo dolazi do povećanja mase prenjete boje sa povećanjem pritiska

  štampanja u ovoj zoni dolazi do utiskivanja štampajućih elemenata u papir i do prelaska

  onog dijela boje na podlogu koji je bio istisnut na bočne površine štampajućih

  elemenata. Otisci dobijeni pri ovom reţimu štampanja, odlikuju se jako izraţenim

  reljefom na poleĎini i velikim povećanjem dimenzija lika štampajućeg elementa na

  otisku.

  Iz navedenog se moţe zključiti da optimalan pritisak štmpanja leţi u oblasti BC.

  MeĎutim što je pritisak štampanja veći, odnosno bliţi, pc, reljef na poleĎini otiska je

  izraţeniji, habanje štamparske forme brţe, a uslovi rada štamparske mašine teţi. Zbog

  toga je, u praksi, potrebno odrediti neki interval, što je bliţi vrijenosti pb, pri kojem se

  obezjeĎuje maksimalan prenos boje sa štamparske forme na podlogu. U tom intervalu

  otisci će imati maksimalno i, praktično, konstantno zacrnjenje, pri dozvoljenoj

  reljefnosti poleĎine. Umjesto zaivsnosti mase prenjete boje sa štmparske forme na

  podlogu, za odreĎivanje optimalne vrijednosti pritisaka štampanja, bolje je koristiti

  zavisnost zacrnjenja otiska D od pritiska p, pri ostalim konstantnim parametrima.

  Koordinate tačke N (slika 3.3.4.3), u kojoj kriva prelazi iz početnog, rastućeg dijela

  u krajnji, horizontalni dio, spuštaju se na ordinatu, i traţe vrijednosti koje za 3%

  odstupaju od vrijednosti zacrnjenja u tački DN. Vrijednosti pritiska koje odgovaraju

  vrijednostima zacrnjenja DN ± 3% predstavljaju granice obasti radnih vrijednosti

  pritiska.

  Slika 3.3.4.3 OdreĎivanje optimalnog pritiska štampanja iz zavisnosti zacrnjenja

  punog tona na otisku D od pritiska štampanja p.

  Izvor: Dr RistaTrajković. Mr Predrag Ţivković. 1998. Štampanje I deo. Beograd: Tehnološko –

  metalurški fakultet, str. 96.

  Pokrivka – Osnovna funkcija pokrivke je postizanje definisanog i ujednačenog

 • 22

  pritiska štampanja po cijeloj površini otiska.

  Kod mašine za tipo štampu pokrivka (dekl) se sastoji iz dva dijela: stalnog i

  promjenjivog. Stalni dio pokrivke naljeţe na štamprski cilindar. Čvršći je i manji od

  promjenjljivog dijela. Sopstvenom deformacijom stalni dio pokrivke kompenzuje

  neravnine u sistemu za štampanje, koje se javljaju zbog nepreciznosti izrade samog

  sistema ili njegove pohabanosti. Stalni dio pokrivke traje nekoliko mjeseci.

  Promjenjivi dio pokrivke je okrenut prema materijalu koji se štampa. Mekši je i

  nekoliko puta deblji od stalnog dijela. Namjena mu je da kompenzuje neravnine koje

  potiču od nejednake visine štampajućih elemenata. Rok trajanja je praktično jednak

  vremenu štampanja tiraţa. Pokrivka se izraĎuje od papira, kartona, elastičnog

  (gumiranog) platna, filca, plute ili kombinacije ovih materijala.

  Pokrivka moţe biti tvrda, srednje tvrda ili meka. Izbor zavisi od karaktera

  proizvodnje i uslova štampanja. Tvrda pokrivka daje bolje rezultate u pogledu tačnosti

  prenošenja boje sa štamparske forme na podlogu, što je veoma značajno pri štampanju

  višetonskih ilustracija sa klišea visoke linijature rastera. Tvrda pokrivka je takoĎe

  neophodna pri štampanju krutom, kalandrovanom papiru Nedovoljno tvrda pokrivka bi

  dovela u tom slučaju do gubitka odreĎenog broja rasterskih tačaka na otisku. Sa

  smanjenjem linijature rastera smanjuje se i neophodna tvdoća pokrivke. Meka pokrivka

  se koristi u slučajevima kada visina štampajućih elemenata nije dovoljno ujednačena.

  Podešavanje pritiska podlaganjem pokrivke – Kada je štamparska forma

  postavljena u odgovarajući poloţaj, a ureĎaji za ulaganje i boju podešeni, načini se

  otisak na listu materijala koji će posluţiti kao podloška. Ukoliko pritisak štampanja nije

  ujednačen po cijloj površini, neke zone otiska će imati manje zacrnjenje, odnosno biće

  bljeĎe. Da bi se korigovao pritisak štampanja na otisku se iscrtavaju konture zona sa

  manjim zacrnjenjem, a zatim isjeku (slika 3.3.4.4). Isječeni dijelovi predstavljaju

  podloške koje se zatim ljepe na poleĎinu promjenjljivog sloja pokrivke i to na

  odgovarajuća mjesta. Ovako se mjenja debljina pokrivke samo na mjestima gdje

  pritisak štampanja nije dovoljan. Ponovi se otiskivanje, i cijeli proces isjecanja i

  ljepljenja podloške. U svakom sljedećem ponavljanju, površina isječka koji odgovara

  odreĎenom mjestu na pokrivci treba da bude nešto manja. Ovaj postupak se češće

  izvodi kod zaklopnih i cilindarskih mašina, prilikom štampanja sa štamparskih formi

  olovne legure.

  Podešavanje pritiska štampanja podlaganjem štamparske forme – Na mjestim gdje

  su štampajući elementi manje visine postavljaju se podloške odgovarajuće debljine,

  slično postupku podlaganja pokrivke. Primjenjuje se kod štampanja sa fotopolimernih

  štamparskih formi sa rotacionim mašinama.

 • 23

  Slika 3.3.4.4 Postupak podlaganja pokrivke: a) označavanje površine sa nedovoljnim

  zacrnjenjem; b) podlaganje podloške na mjestima sa slabijim otiskom.

  Izvor: Dr RistaTrajković. Mr Predrag Ţivković. 1998. Štampanje I deo. Beograd: Tehnološko –

  metalurški fakultet, str. 97.

  U slučaju podešavanja kombinovanih ilustraciono tekstualnih štamparskih

  formi, najčešće zbog visine klišea u odnosu na tekst, moţe se primjeniti Mak-Kijev

  (Mac-Kee) način pripreme. On se sastoji u postavljanju klišea na odgovarajuće mjesto

  na formi. Zbog njegove manje visine u odnosu na tekstovni deo forme, na cinkani kliše

  od fotopolimerne kompozicije izliva se plastična masa u obliku stepenastih zareza.

  Prema obliku negativnih zareza na klišeu postavljaju se pozitivni zarezi istog profila i

  učvršćuju na formu na isti način kao tekstovi dio forme (slika 3.3.4.5) pozitivnim i

  negativnim zarezima. Na kliše se izliva tipografska legura, odnosno odgovarajuća

  plastična masa u sličaju da se radi o fotopilmernim klišeima, na kojoj se izrade zarezi

  koji odgovaraju jedan drugom (slika 3.3.4.5).

  Ova metoda se moţe primjeniti tokom izrade štamparske forme, i ne mora biti

  vezana za štamparsku mašinu, čime se bitno utiče na vrijeme pripreme štamparskog

  sistema.

  Slika 3.3.4.5 Mak – Kijev postupak polaganja forme

  Izvor: Dr RistaTrajković. Mr Predrag Ţivković. 1998. Štampanje I deo. Beograd: Tehnološko –

  metalurški fakultet, str. 98.

  Stalna priprema – Cilj ovakve pripreme je kompenzacija neravnina sistema za

  štampanje, koje potiču od netačnosti izrade i deformacija njegovih elemenata. Izvodi se

 • 24

  uz primjenu podloški sa visinom visoke tačnosti (blok kalibri). Kompenzacione

  podloške se uključuju u stalni dio pokrivke i ostaju u mašini dok se on ne promjeni.20

  3.3.5 Priprema sistema za boju

  Priprema sistema za boju obuhvata regulisanje dotoka boje i pripremu valjaka.

  Zaostala boja mora povremeno da se spere sa valjka i očisti da se ne bi promjenilo

  osnovno obojenje pod duţim uticajem kiseonika iz vazduha, ili uslijed prljanja boje

  česticama koje se otkidaju sa površine papira.

  Dotok boje na štamparsku formu reguliše se zazorom izmeĎu noţa i duktora i ugla

  rotacije duktora u svakom ciklusu. Zazor se podešava pomoću niza regulacionih valjaka

  sa donje strane bojanika, koji pomiču ili odmiču odreĎenu zonu noţa. Veći broj

  regulacionih valjaka omogućava finiju regulaciju dotoka boje po zonama štamparske

  forme. Regulacija po zonama je neophodna kada se površine pod štampajućim

  elementima u različitim pojasevima na štamparskoj formi razlikuju. Ugao obrtanja

  duktora u svakom ciklusu se reguliše hodom skakavice (zapornog prsta), odnosno

  brojem zubaca koje skakvica preĎe u povratnom hodu.

  U postupku tipo štampe poţeljno je štampati sa što tanjim slojem boje, koja treba

  da ima podešenu konzistenciju prema vrsti papira, tipu mašine i brzini kojom se štampa.

  Prevelik sloj boje vodi ka razlivanju i smanjenju oštrine konture štampajućeg elementa.

  Takav otisak se teţe suši. MeĎutm, u slučaju boja velike viskoznosti, sloj boje se teško

  razdvaja, pri čemu se ne ostvaruje zadovoljavajući koeficijent prenosa i nije moguće

  postići potrebnu dubinu i zacrnjenje tona. Suviše viskoznom bojom takoĎe nije moguće

  posti'i veliku brzinu štampanja.

  Deformisani valjci za razribavanje onemogućavaju pravilan dotok boje i

  ravnomjerno prenošenje boje na štamparsku formu. Iz tih razloga je neophodno skinuti

  valjke sa radnih leţišta kada je mašina duţe vrijeme van pogona, ili bar osloboditi

  pritiska na kraju smjene.

  Sve radnje koje je neophodno obaviti da bi se ispunili pomenuti zahtjevi mogu se

  sumarno prikazati sljedećom procedurom:

  pranje valjka za razribavanje u slučaju štampanja novom bojom;

  podešavanje razmaka izmeĎu noţa i duktora uz kontrolu nanosa boje po širini;

  podešavanje ugla rotacije duktora u jednom ciklusu (ukupan nanos boje);

  punjenje bojanika bojom i

  20Vojislav Radonjić. 2009. Tehnologija štampe I. Čačak:Visoka škola tehničkih strukovnih

  studija. str. 53. – 59.

 • 25

  oslobaĎanje valjka od pritiska.21

  3.3.6 Podešavanje tačnosti registra (boja, otisaka ili redova)

  Cije štampanja je da se dobije odreĎen broj potpuno istovjetnih reprodukcija

  originala. Vaţno je da se tokom štampanja sveukupnog tiraţa obezbjedi da nijansa i

  intenzitet boja, kontrast štampe i druge veličine budu konstantne. TakoĎe je izuzetno

  značajno da svaki otisak padne uvjek na isto i zadato mjesto na tabaku i da se obezbjedi

  uklapanje strana kod obostrane štampe, ili uklapanje boja kod višebojne štampe.

  Kontrola uklapanja se obavlja pomoću registra, odnosno oznaka u obliku crtica, krstića

  ili kruţića, koji se još u fazi repro pripreme montiraju na tabak, za svaku boju na isto

  mjesto.

  Sama procedura podešavanja poklapanja registra se zasniva na metodi probe i

  greške. Na probnom otisku se uoči da li neki registar odstupa, za koliko i u kom pravcu

  i smjeru. Zatim se, zavisno od tipa mašine, pristupa promjeni relativnog poloţaja tabaka

  i štamparske forme.

  Zaklopne mašine sa ručnim ulaganjem – Na površinu porivke se lijepe marke, koje

  se po izvršenom probnom otiskivanju pomjeraju i ponovno pričvršćuju,sve dok se ne

  postigne da otisak pada na ţeljeno mjesto na tabaku.

  Kada su aktivne, hvataljke propelerskog ureĎaja za ulaganje spušta tabak na njih.

  Za vrijeme samog štampanja (otiskivanja) hvataljka je otvorena, a tabak drţe uloţne

  marke. Na taj način se obezbjeĎuje velika tačnost poklapanja registra.

  Poloţaj grafičkog ugla tabaka u odnosu na zaklopnu ploču je stalan, pa se poloţaj

  otiska na tabaku podešava pomjeranjem štamparske forme unutar okvira na osnovnoj

  ploči, ili pomjeranjem graničnika na stolu za ulaganje (promjenom poloţaja tabaka na

  stolu za ulaganje).

  Kada su uloţene marke isključene hvataljka drţi tabak sve vrjeme od momenta

  zahvatanja sa stola za ulaganje, do momenta ispuštanja na sto za izlaganje. Podešavanje

  registra se obavlja kao i u prethodnom slučaju, s tim što ovakav način rada daje nešto

  manju tačnost.

  Cilindarske mašine – Podešavanje registra po obe ose se izvodi tako što se

  štamparska forma pomjera u odnosu na okvir u kome je zatvorena. Ovo pomjeranje se

  postiţe tako što se izmeĎu sloga ili štega i okvira umeću ili vade tanke linije izlivaka.

  Podešavanje registra po pravcu paralelnom osi cilndra (poprečnom pravcu) se postiţe

  prema poloţaju bočne marke na transportnoj dasci. Kod nekih mašina mogućeje i

  21Vojislav Radonjić. 2009. Tehnologija štampe I. Čačak:Visoka škola tehničkih strukovnih

  studija. str. 59. – 60.

 • 26

  podešavanje poloţaja čeonih marki u momentu umirivanja tabaka. Na ovaj način

  poloţaj otiska na tabaku se pomjera po produţenom pravcu (pravcu kretanja tabaka kroz

  mašinu).

  Rotaciona mašina za štampu iz tabaka – Podešavanje po poprečnom pravcu se

  ostvaruje podešavanjem poloţaja tabaka na stolu za ulaganje i podešavanjem bočne

  marke. Zavisno od konstrukcije mašine moguće je pomjeranje cilindra forme u odnosu

  na cilindar pokrivke u poprečnom pravcu. Poklapanje registra u produţnom pravcu se

  dobija zakretanjem cilindra forme u odnosu na cilindar pokrivke.

  Rotacione mašine za štampu iz rolne – Podešavanje u poprečnom pravcu se

  ostvaruje poprečnim pomjeranjem ureĎaja za voĎenje trake. Podešavanje registra po

  uzduţnom pravcu se izvodi relativnim zakretanjem cilindara forme u odnosu na cilindar

  pokrivke, ili mjenjanjem puta trake izmeĎu dvije štamparske sekcije.22

  3.3.7 Završne operacije

  Po završetku štampanja tiraţa neophodno je obaviti odreĎene radnje koje nisu

  direktno usmjerene na realizaciju tog tiraţa, ali koje je neophodno izvesti da bi postupak

  štampanja datom mašinom mogao da se nastavi.

  Pranje mašine – U slučaju da se sledeći tiraţ štampa drugom bojom, ili ako mašina

  odreĎeno vrijeme neće raditi, neophodno je propisanim organskim rastvaračem oprati

  boju sa valjka sistema za boju iz bojanika. Svjesno obavljanje ove operacije produţava

  vijek valjka i mašine i doprinosi boljem kvalitetu štampe.

  Skidanje štamparske forme – Ukoliko se kasnije planira ponovno štampanje tiraţa

  tada se štamparska forma, zajedno sa okvirom, vadi iz mašine (zaklopne ili cilindarske)

  i postavlja na mjesto gdje će se skladištiti, stezni ureĎaj se otpušta, okvir se podiţe, a

  štamparska forma vezuje kanapom da bi se sprečilo neţeljeno rasturanje štamparske

  forme, što bi, njvjerovatnije, vodilo pretapanju i ponvonom slaganju na „Linotipu“ ili

  „Monotipu“. Ako je potrebno samo sačuvati kliše, ona se odljepljuje sa tegova i

  skladišti u klaserima ili fasciklama sa jasno odreĎenim sadrţajem.

  Ukoliko se ponovno štamapanje tiraţa ne planira, sprovodi se postupak različit za

  ručni slog i za ostale vrste olovnih štamparskih formi.

  S obzirom da se slova za ručni slog posebno poručuju iz slovolivnica, te se njima

  obično slaţe manji dio teksta (vanstandardni naslovi, specijalni znaci, matematičke

  oznake i formule, šahovski slog) slog se razlaţe i slova se ponovo razvrstavaju u

  odreĎene pregrade, odreĎene fioke pismovnog ormara.

  22Vojislav Radonjić. 2009. Tehnologija štampe I. Čačak:Visoka škola tehničkih strukovnih

  studija. str. 60. – 61.

 • 27

  Mašinski slog se po pravilu pretapa, i to najčešće, u odjeljenju u kojem je

  štamparska forma i proizvedena. Pri ponovnoj izradi slova, redova ili cijelih

  stereotipova potrebno je u livački kotao dodavati šipke legure poznatog sastava da bi se

  popravila mehanička svojstva proizvedenog sloga.

  OslobaĎanje valjka – Ukoliko se elastični valjci ostave pod pritiskom duţe vrijeme,

  moţe doći do udubljenja po liniji dodira, što dovodi do nejednolikog nanosa boje po

  duţini tabaka. Zbog toga je potrebno poslije pranja valjke osloboditi pritiska, ili čak

  izvaditi ih iz leţišta.23

  3.4 Štamparska svojstva boja za tipo štampu

  Raznovrsnost tehnika u okviru tipo štmpe, koja se ogleda u brojnosti modela i

  konstrukciji grafičkih mašina, odlikuje način ostvarivanja pritiska na podlogu, brzina

  štmapanja, a zadnjih godina, sve više i materijal od koga je izgraĎena štamparska forma.

  Od ovih elemenata zavise sastav i svojstva tipografskih boja.

  Konstrukcija mašina za tipo štamu kreće se u dijapazonu od relativno jednostavnih

  zaklopnih mašina sa pritiskom koji se ostvaruje pločom o ploču, sa ručnim ulaganjem i

  oskudnom automatikom ili bez nje, do visoko automatizovanih i kompjuterizovanih

  rotacioih mašina sa većim brojem štamparskih sekcija na kojima se istovremeno mogu

  štampati višebojne novine i časopisi velikih obima u okviru jedne operacije

  kontinualnog postupka. Svaki od ovih tipova mašina zahtjeva štamparsku boju koja se

  razlikuje u nekim od osnovnih karakteristika. Na primjer, boje za cilindarske mašine

  moraju biti duţe i manje ljepljive od boja koje se koriste za zaklopne mašine, dok boje

  za rotacione mašine moraju biti još duţe i još manje ljepljive od boja za cilindarske

  mašine. Pod duţinom boje se podrazumjeva sposobnost istezanja boje u niti do kidanja,

  prilikom izvlačenja standardom definisane pločice odreĎenom brzinom iz posude sa

  bojom i izraţava se u milimetrima (metoda po Jensenu). Boje koje ne iskazuju

  sposobnost istezanja u niti nazivaju se kratke boje.

  Iz tog razloga, tipografske štamparske boje se definišu u skladu sa primjenom u

  odreĎenim sistemima za štampanje, ali i u zavisnosti od prirode podloga koje se koriste.

  Za štampanje novina koriste se boje koje se suše upijanjem, a ne oksidacijom, iz razloga

  što brzina štampanja novine ne dozvoljava vrijeme potrebno za reakciju oksidacije.

  TakoĎe, boje se koriste za tipografske štamparske forme manjih dimenzija odlikuju

  se nešto manjom brzinom sušenja u poreĎenju sa bojama koje se koriste kod većih

  štamparskih formi. Potreba za većom tečljivošću boja je neophodna stoga što kod

  23Vojislav Radonjić. 2009. Tehnologija štampe I. Čačak:Visoka škola tehničkih strukovnih

  studija. str. 61. – 62.

 • 28

  štamparskih formi većh formata postoji zahtjev za većom masom boje koju treba da

  obezbjedi sistem za boju, pa bi u protivnom usljed ne odgovarajućeg svojstva tečljivosti

  postojala opasnost od tendencije sušenja boje na štamparsoj formi.24

  3.4.1 Boje za zaklopne i druge mašine malih brzina štampanja

  Ove boje se proizvode u dvije osnovne varijante. Prva grupa boje se koristi na

  zaklopnim i drugim mašinama sa ručnim ili mašinskim ulaganjem, koje su predviĎene

  za štampanje proizvoda malih formata, kao što su koverte, mali omoti, vizit karte,

  dopisnice, kancelarisjki fomulari i slični materijali. One se karakterišu teškom

  konzestencijom, koja odgovara relativno malim brzinama štampe. Odlikuju se takoĎe

  kratkoćom i masnoćom, čime se obezbejuĎuje dobra homogenost sastavnih činilaca

  boje, što je od posebnog značaja zbog prisustva maksimalnog mogućeg sadrţaja

  pigmenata visoke gustine (kg/m3) vezivom, što predstavlja poseban problem zbog niske

  sposobnosti apsorpcije ulja na ovom tipu pigmenta, koriste se veziva veće molarne mase

  nego kod boja koje sadrţe pigmente niske gustine.

  Sušenje ovih boja se uglavnom izvodi oksidacijom, zbog toga što veziva sadrţe u

  najvećoj mjeri sušiva ulja, i to najčešće laneno ulje. Kao katalizator oksidacije

  (silikativi) koriste se soli kobalta, ali i neka organska jedinjenja.

  Druga grupa boja, predviĎena je za korišćenje na automatskim zaklopnim i drugim

  mašinama, koje se odlikuju većom radnom brzinom u odnosu na prethodne. Boje

  posjeduju znatno veću tečljviost, odnosno niţu viskoznost i mekšu koegzistenciju, čime

  su prilagoĎene većim radnim brzinama. Ovakva svojstva boja omogućavaju brzine

  štampanja u rasponu od 3500-10000 na sati. To znači da je vrijeme otiskivanja skraćeno

  pa bi, ukoliko je boja jako ljepljiva postojala mogućnost čupanja vlakanca sa površine

  papira. Zbog toga, ove boje sadrţe lakša veziva, a često je i odnos veziva i boje veći

  nego kod boja koje se primjenjuju za štampanje na mašinama sa sporijim reţimom

  rada.25

  3.4.2 Boje za cilindarske mašine

  Bez obzira što se ove mašine izraĎuju u različitim veličinama od proizvoĎača koji

  unose svoje specifičnosti u konstrukciona rješenja pojedinih sistema, boje za ovaj

  24Vojislav Radonjić. 2009. Tehnologija štampe I. Čačak:Visoka škola tehničkih strukovnih

  studija. str. 62. – 63.

  25Vojislav Radonjić. 2009. Tehnologija štampe I. Čačak:Visoka škola tehničkih strukovnih

  studija. str. 63. – 64.

 • 29

  postupak štampanja se ne razvrtsavaju u skladu sa tim. To se moţe razjasniti tako što je

  u svim varijantama ovih mašina štamparska forma ravna i uvjek je postavljena u

  horizontalnom poloţaju. MeĎutim, boje koje se koriste za male, veoma brze cilindarske

  mašine treba da imaju neka posebna svojstva u odnosu na boje za sporije mašine.

  Cilindarske mašine zahtjevju boje koje posjeduju izraţenije svojstvo tečljivosti i

  mekšu konzistenciju od grupe boja za zaklopne mašine i druge mašine malih dimenzija.

  Povećanjem radnih brzina i veličina štamparske forme od mašine do mašine, poţeljno je

  koristiti sve mekše i duţe boje. Veziva ovih boja takoĎe je poţeljno birati u skladu sa

  gradacijom i osobinama papira. Izborom i smješom veziva moţe se uticati na sistem i

  brzinu sušenja, dubinu prodiranja boje u podlogu i prirodu otiska, odnosno kontrast, sjaj

  briljantnost. Sve više se na trţištu pojavljuju tipografske boje koje su specifične u

  odnosu na specijalne osobine podloge, a koje se štampaju nekom od tipografskih

  tehnika. Danas se preporučuju posebne boje za kartone, različite tipove papira, voštane,

  lakirane ili metalizovane papire.26

  3.4.3. Boje za rotacione mašine

  Rotacione mašine se izraĎuju u velikom broju varijateta, veličina i konstrukcija, i

  namjenjene su štampanju velikih tiraţa, različitih proizvoda velikim brzinama, počevši

  od tabaka za ozradu brošura, od periodike, časpoisa i novina. Boje koje se koriste u ovoj

  mehanici su manje viskozne i duţe od boja namjenjenih cilindarskim mašinama.

  Njihova konzistencija i sastav omogućuje apsorpciju i značajnu penetraciju boje u

  podlogu. One sadrţe kombinovano vezivo, koje se najvećim dijelom sastoji od sušljivih

  i u nešto manjoj mjeri polusušljivih ili ne sušljivih ulja. Na taj način se obezbjeĎuje

  čvrst otisak poslije sušenja. Dobra pokrivena moć i čist konstantan, jasan otisak, koji

  ostavlja pigment ovih boja na podlogama različitih svojstava obezjeĎuje dobar kvalitet

  štampe.

  Kombinacija različitih sikativa koji se koriste za ove boje, ukjljučuje i značajan

  procenat metaloorganskih jedinjenja, poznatih pod imenom „Japanski sušioci“, koji daju

  bojama poseban kvalitet, iskazan veoma brzim fiksiranjem za podlogu. Manji sadrţaj

  kobaltovih soli utiču na povećanje tvrdoće filma boje na otisku, a dodaci mekog voska

  ili masnih kiselina doprinose da otisak postane gladak i da se još brţe vezuje i

  očvršćava.

  Veliki dijapazon posebnih kvalitetnih karakteristika ostvaruje se dodatkom

  različitih hemijskih jedinjenja, čime se omogućava dobijanje širokog izbora ovih boja u

  26Vojislav Radonjić. 2009. Tehnologija štampe I. Čačak:Visoka škola tehničkih strukovnih

  studija. str. 64.

 • 30

  zavisnosti od potreba i namjena.27

  3.5 Podruĉje primjene tipo štmpe, zastupljenost i perspetkiva

  Tipo štampa, najstariji industrijski štamparski postupak, danas polako gubi primat

  koji je imala dug niz godina. Sa pojavom ofset štampe i duboke štampe znatno se

  smanjio dio produkcije koji se realizuje u tipo štampi, bez obzira na neke prednosti tipo

  štampe, koje su:

  stabilnost tiraţa (nema mrljanja, pojave uzduţnih linija i sl, zahvaljujući

  svojstvima štamparskih formi);

  čisti otisci (ne štampajući elementi na niţem nivou nisu u kontktu sa bojom);

  velika oštrina konture štampajućeg elementa;

  visok nanos boje, jer se sloj boje samo jednom razdvaja i

  velika brzina rada.

  U tabeli 1 prikazana je najveća brzina štampanja koja se postiţe kod različitih

  tipova mašina za tipo štampu.

  Tabela 3.5.1 Najveće brzine štampanja za tipo štampu

  Tip mašine Način ulaganja ili oblika materijala Maksimalna brzina, otisaka/h

  Zaklopna Ručno 1200-1500

  Automatski 3000-5000

  Cilindarska Ručno 1200-1500

  Automatski 3000-5500

  Rotaciona Ručno 6000-10500

  Automatski 30000-40000

  Izvor: Vojislav Radonjić. 2009. Tehnologija štampeI. Čačak:Visoka škola tehničkih strukovnih

  studija. str. 66.

  Bez obzira na negativne trendove, postupak tipo štampe se još uvjek koristi za

  izradu velikog broja grafičkih proizvoda. Navedeni grafički proizvodi u najvećoj mjeri

  se štampaju u jednoj ili dvije boje. Višebojne višetonske produkcije se, praktično, više

  27Vojislav Radonjić. 2009. Tehnologija štampe I. Čačak:Visoka škola tehničkih strukovnih

  studija. str. 64. – 65.

 • 31

  nigdje ne štampaju postupkom tipo štampe, jer ostali postupci omogućvaju jeftinije,

  lakše i preciznije izdvajanje i uklapanje boja.28

  Osnovni uzrok prestanka ekspanzije tipo štampe vjerovatno leţi u sloţenosti i

  sporosti izrade štamparske forme od olovne legure. Poseban problem predstavlja izrada

  klišea za višetonsku reprodukciju, za šta je neophodno imati posebno odjeljenje

  hemijske obrade. Razvoj fotopolimernih štamparskih formi usporio je smanjenje udjela

  tipo štampe, koje je već ispod njene četvrtine ukupne grafičke proizvodnje, a novi

  kapaciteti tipo štampe se, praktično, više ne otvaraju. U tabeli 2 prikazan je udeo tipo

  štampe u grafičkoj proizvodnji razvijenih zemalja, iz koje je vidljiva tendencija

  opadanja sa porastom stepena industrijskog razvoja.

  Tabela 3.5.2 Udeo tipo štampe u grafičkoj proizvodnji velikih zemalja (podatci za

  1986. godinu)

  Zemlja SSR Švajcarska Nemačka SAD

  Udeo % 53 33 25 13

  Izvor:Vojislav Radonjić. 2009. Tehnologija štampeI. Čačak:Visoka škola tehničkih strukovnih

  studija. str. 66.

  U tabeli 3 prikazana su područja primjene različith mašina za tipo štampu.

  Tabela 3.5.3 Područja primjene tipo štampe

  Tip mašine Podloga za štampanje Tipična konfiguracija Proizvodi

  Zaklopna Tabak 1/0 Prospetki

  Cilindarska Tabak 1/0,1/1,2/0 Plakati

  Rotaciona Tabak 1/0-6/0 Obrasci

  Rotaciona Rolna 1/1,2/2... Knjige

  Izvor:Vojislav Radonjić. 2009. Tehnologija štampeI. Čačak:Visoka škola tehničkih strukovnih

  studija. str. 66. modifikovano.

  28

  Vojislav Radonjić. 2009. Tehnologija štampe I. Čačak:Visoka škola tehničkih strukovnih

  studija. str. 65. – 66.

 • 32

  4. FLEKSO ŠTAMPA

  4.1 Karakteristike fleksogrfskog postupka štampanja:

  Pod pojmom štampa u opštem smislu podrazumjevamo dvodimenzionalni otisak

  više puta utisnut preko podloge pomoću štamparske podloge premazane bojom. Flekso

  štampa je relativno mlad postupak štampe. Pripada tehnici vioke štampe i jedna je vrsta

  štampe koja je u ekspanziji. Budući poloţaj flekso štampe će zavisiti od toga koliko će

  se postojeći kvalitet štampe povećati da li će uspjeti da se stabilizuje na visokom nivou.

  Ovom cilju teţe razvojni programi izrade fotopolimernih ploča. Flekso štampa kao

  moderan vid tehnike visoke štampe koristi fleksibilne štamparske forme i boje niskog

  viskoziteta. Velike mogućnosti flekso štampe iskazane su u punoj mjeri pri štampanju

  različitih materijala, kako upojenih tako i ne upojenih. Flekso štampom se mogu

  štampati različiti materijali (papir, karton, Al – folija, kaširani materijali, plastične folije

  i td.). Plastične i Al – folije i ostali materijali koji ne posjeduju sposobnost upijanja boje

  moraju se najprije pripremiti za štampu, odnosno mora se izvršiti njihova površinska

  obrada.

  Naziv flekso štampa potiče iz specifičnosti ovog postupka, koji karakteriše

  štampanje sa savitljivih ili fleksibilnih štamparskih formi. Ovaj naziv ima opravdanje

  jer se ovim postupkom uglavnom štampaju fleksibilni materijali sa fleksibilnim

  štamparskim formama.

  Postupak flekso štampe našao je najširu primjenu u industriji ambalaţe, i

  preraĎivačkoj industriji, zbog mogućnosti štampanja na različitim materijalima, kao što

  su papir, karton, plastične i metalne folije i dr. Flekso štampa se moţe definisati kao

  poseban tip rotacione visoke štampe sa fleksibilnim gumenim štamparskim formama i

  klišeima. Boje koje se koriste u ovom postupku karakterišu se brzim sušenjem uz

  otparavanje rastvarača.

  Za razliku od klasične tipo štampe, flekso štampa je postupak koji je u značajnoj

  ekspanziji, a prema nekim podatcima zauzima po rasprostranjenosti u svijetu treće

  mjesto. Veliki kapa