univerzitet u tuzli, - hranom do bosnic (tuzla, bh), snjezana maric (tuzla, bh), nihada ahmetovic...

Download UNIVERZITET U TUZLI, - Hranom do Bosnic (Tuzla, BH), Snjezana Maric (Tuzla, BH), Nihada Ahmetovic (Mostar,BH), Zahida Binakaj (Sarajevo, BH), Senada Selmanovic (Tuzla, BH), Nermina

Post on 13-Apr-2018

236 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • UNIVERZITET U TUZLI,

  FARMACEUTSKI FAKULTET TUZLA

  HRANOM DO ZDRAVLJA Zbornik radova i saetaka

  sa meunarodnog seminara pod naslovom: Dijetetski proizvodi u zdravlju i bolesti

  WITH FOOD TO HEALTH Book of abstracts and full articles

  of International seminar under title: Dietetic products in health and disease

  Tuzla-Trondheim-Osijek-Novi Sad-tip, 2011. god.

 • HRANOM DO ZDRAVLJA- bosanskohercegovako on line izdanje, www.hranomdozdravlja.com/do=casopis

  ISSN 2232-9544

  Glavni i odgovorni urednik

  Midhat Jai (Tuzla, BiH)

  UredniciZlata Mujagi(Tuzla, BiH), Lejla Begi (Tuzla, BiH), Amra Odobai, (Tuzla, BiH), Lisabet Mehli (Tronthaim, Norveka), Drago ubari (Osijek, Hrvatska), Zoltan Zavarg (Novi Sad, Srbija), Vineta Srebrenkoska (tip,

  Makedonija)

  Ureivaki i nauni odbor

  Mirsada Huki( Sarajevo, BiH), Radoslav Gruji (Istono Sarajevo, BiH), Tamara Bosni (Tuzla, BiH), Mile Blesi (Sarajevo, BiH), Fatima Jusupovi (Sarajevo BiH) Mensura Aeri (Tuzla, BiH), Nermina Hadigrahi (Tuzla, BiH), Nihada Ahmetovi (Mostar, BiH ), Sejad Maki (Mostar,BiH ), Snjeana Mari (Tuzla, BiH), Zahida Binakaj (Sarajevo, BiH), Senada Selmanovi (Tuzla, BiH), Nermina Mehinovi (Tuzla, BiH), Azijada Beganli (Tuzla, B&H), Kiril Lisikov (Skoplje, Makedonija), Rubin Gulaboski ( Stip, Makedonija)

  Nils V Juul (Tronthaim, Norveka), Anita Nordeng Jakobsen (Trondheim, Norveka), Ibrahim Elmadfa (Be, Austrija), Michael Murkovic (Graz, Austrija), Abha Agnihotri (Noida, India) Milena Mandi (Osijek, Hrvatska), Mirela Kopjar (Osijek, Hrvatska), Ines Drenjanevi (Osijek,Hrvatska), Verica Dragovi-Uzelac (Zagreb, Hrvatska), Dubravka Vitali (Zagreb, Hrvatska), Irena Vedrina (Zagreb,Hrvatska), Irena Colic-Bari (Zagreb, Hrvatska), Muji Ibrahim ( Rijeka, Croatia), Ivanka Miltei (Beograd,Srbija), Aleksandra Tepi (Novi Sad, Srbija), Senka Vidovi (Novi Sad, Srbija), Abha Agnihotri (Noida, Indija)

  Pomonici urednika

  Ramzija Cvrk (Tuzla, BiH), Marizela abanovi(Tuzla, BiH), Damir Alihodi (Tuzla, BiH), Ivana Pavlekovi (Osijek, Hrvatska), Zdravko umi (Novi Sad, Srbija), Kenan Biberki (Tuzla, BiH), Miralem Emki (Tuzla, BiH)

  Izdava u BiH:Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli, Univerzitetska 8, 75 000 Tuzla, BiH

  Suzdava u Hrvatskoj:

  Prehrambeno-tehnoloki fakultet Sveuilita Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Franje Kuhaa 20, Osijek, Hrvatska

  Suzdava u Srbiji:

  Tehnoloki fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Bulevar Cara Lazara 1, 21000 Novi Sad, Srbija

  Suzdava u Makedoniji:Tehnoloki fakultet Univerziteta u tipu , tip, Makedonija

  Co-Publisher

  Sr- Trndelag University College, Norveka Tehnika priprema i dizajn:

  Damir Alihodi (Tuzla, B&H) , Ivana Pavlekovi (Osijek, Hrvatska), Zdravko umi (Novi Sad, Srbija), Kenan Biberki (Tuzla, BiH),

  http://www.hranomdozdravlja.com/do=casopishttp://www.hranomdozdravlja.com/do=casopis

 • WITH FOOD TO HEALTH - Bosnian edition, online edition, www.hranomdozdravlja.com/do=casopis

  ISSN 2232-9544

  Editor-in-Chief Midhat Jasic (Tuzla, B&H)

  Deputy Editors

  Zlata Mujagi (Tuzla, B&H), Lejla Begi (Tuzla, B&H), Amra Odobai (Tuzla, B&H), Lisbeth Mehli (Trondheim, Norway), Drago ubari (Osijek, Croatia), Zoltan Zavargo (Novi Sad, Serbia), Vineta

  Srebrenkoska (Stip, Macedonija).

  Editorial and Scientific board

  Mirsada Hukic (Sarajevo, B&H), Radoslav Grujic (East Sarajevo, B&H), Nermina Hadzigrahic(Tuzla, B&H), Sejad Mackic (Mostar,B&H), Mensura Asceric (Tuzla, B&H), Tamara Bosnic (Tuzla, B&H), Snjezana Maric (Tuzla, B&H), Nihada Ahmetovic (Mostar,B&H), Zahida Binakaj (Sarajevo, B&H), Senada Selmanovic (Tuzla, B&H), Nermina Mehinovic (Tuzla, B&H), Milenko Blesic (Sarajevo, B&H), Azijada Beganli (Tuzla, B&H), Fatima Jusupovic (Sarajevo B&H). Kiril Lisickov (Skopje, Macedonija), Rubin Gulaboski ( Stip, Macedonia)

  Ibrahim Elmadfa (Vienna, Austria), Murkovich Michael (Graz, Austria), Ivanka Milteic (Belgrade,Serbia), Irena Vedrina (Zagreb,Croatia), Irena Colic-Baric (Zagreb,Croatia), Milena Mandic (Osijek, Croatia), Mirela Kopjar (Osijek, Croatia), Muji Ibrahim ( Rijeka, Croatia), Ines Drenjancevic (Osijek, Croatia), Nils V Juul (Trondheim, Norway), Anita Nordeng Jakobsen (Trondheim, Norway), Abha Agnihotri (Noida, India) Verica Dragovic-Uzelac (Zagreb,Croatia), Dubravka Vitali (Zagreb,Croatia), Ivanka Miltei (Beograd,Srbija), Aleksandra Tepi (Novi Sad, Srbija), Senka Vidovi (Novi Sad, Srbija),

  Assistant Editors

  Ramzija Cvrk (Tuzla, B&H), Marizela Sabanovic (Tuzla, B&H), Damir Alihodzic (Tuzla, B&H), Ivana Pavlekovic (Osijek, Croatia), Zdravko Sumic (Novi Sad, Serbia), Kenan Biberkic (Tuzla, B&H), Miralem Emkic (Tuzla, B&H).

  Publisher B&H:

  Faculty of Pharmacy, University of Tuzla, Univerzitetska 8, 75 000 Tuzla, BiH

  Co-Publisher Croatia:Faculty of Food Technology Osijek ,University of Josip Juraj Strossmayer in Osijek , Franje Kuhaca

  20,Osijek, Croatia

  Co-Publisher Serbia:Faculty of technology, University of Novi sad, Bulevar Cara Lazara 1, 21000 Novi Sad, Serbia

  Co- Publisher Macedonia:

  Faculty of Technology University in Stip, Macedonia

  Co-PublisherSr- Trndelag University College, Norway

  Technical preparation and design:Damir Alihodzic (Tuzla, B&H), Ivana Pavlekovic (Osijek, Croatia), Zdravko Sumic (Novi Sad, Serbia), Kenan

  Biberki (Tuzla, B&H).

  http://www.hranomdozdravlja.com/do=casopis

 • HRANOM DO ZDRAVLJA Zbornik radova i saetaka sa meunarodnog seminara

  1

  S a d r a j

  TEME VEZANE ZA SASTOJKE HRANE I NJIHOV UTICAJ NA ZDRAVLJE ------------------------------------------------------- 5 TOPIC RELATED TO FOOD COMPOSITION AND ITS INFLUENCE TO HEALTH ----------------------------------------------- 5 Michael Murkovic HOW ANTIOXIDANTS COULD CONTRIBUTE TO A HEALTHIER FOOD ------------------------------------------------------------ 6 KAKO ANTIOKSIDANSI MOGU DOPRINIJETI ZDRAVIJOJ HRANI -------------------------------------------------------------------- 6 Mirela Kopjar, Drago ubari, Vlasta Piliota GLUKOZINOLATI: BIODOSTUPNOST I UTJECAJ NA ZDRAVLJE LJUDI ----------------------------------------------------------- 7 GLUCOSINOLATES: BIOAVAILABILITY AND INFLUENCE ON HUMAN HEALTH ------------------------------------------------ 7 Gruji Radoslav, Gruji Slavica, Vujadinovi Dragan FUNKCIONALNI PROIZVODI OD MESA ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 FUNCTIONAL MEAT PRODUCTS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 Zagorka Blazevska, Ramzija Cvrk SASTOJCI KATUSOVOG PLODA (OPUNTIA FICUS INDICA) INKORPORIRANI U DIJETETSKE PROIZVODE KOJI SE KORISTE KAO SUPLEMENTI HRANI ILI OTC ------------------------------------------------------------------------------------------ 9 FRUIT CACTUS INGREDIENTS (OPUNTIA FICUS INDICA) INCORPORATED INTO THE DIETARY PRODUCTS USED AS FOOD SUPPLEMENTS OR OTC -------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 Jasminka Sadadinovi, Midhat Jai, Azijada Beganli BETA- GLUKAN KAO DODATAK PREHRANI ----------------------------------------------------------------------------------------------- 11 BETA-GLUCAN AS A DIETARY SUPPLEMENT -------------------------------------------------------------------------------------------- 12 Aleksandra Tepi, Zdravko umi, Senka Vidovi, Mirjana Vasi, Stela Joki ZNAAJ PASULJA (Phaseolus vulgaris L.) U ISHRANI ----------------------------------------------------------------------------------- 13 IMPORTANCE OF DRY BEANS (Phaseolus vulgaris L.) IN DIET ---------------------------------------------------------------------- 14 Mirsada Huki, Midhat Jai, Fatima Numanovi, Sead Osmanevi, Rijad Arnautovi PRIRODNI ANTIMIKROBNI SASTOJCI IZ HRANE ----------------------------------------------------------------------------------------- 14 ANTIMICROBIAL NATURAL INGREDIENTS IN FOOD ---------------------------------------------------------------------------------- 15 Senka Vidovi, Aleksandra Tepi, Zdravko umi, Stela Joki PEURKE KAO FUNKCIONALNA HRANA I IZVOR FARMAKOLOKI POTENCIJALNO ZNAAJNIH JEDINJENJA -- 15 MUSHROOMS AS A FUNCTIONA FOOD AND AS A SOURCE OF POTENTIALLY IMPORTANT PHARMACOLOGICALLY ACTIVE COMPOUNDS ------------------------------------------------------------------------------------------ 16 Midhat Jai, Marizela abanovi, Edisa Trumi, Dario Lazi, Sead Osmanevi ALGE KAO HRANA I DODATAK PREHRANI ------------------------------------------------------------------------------------------------ 17 ALGAE, AS THE FOOD AND FOOD SUPPLEMENT -------------------------------------------------------------------------------------- 17 Emilija Spaseska Aleksovska, Zlata Mujagi, Samra Saletovi, Azijada Beganli FOLNA KISELINA IZ HRANE I IZ DODATAKA PREHRANI ---------------------------------------------------------------------------- 18 FOLIC ACID FROM FOOD AND DIETARY SUPPLEMENT ------------------------------------------------------------------------------ 19 Abdulah Ahmetovi, Amira Brki, Senada Selmanovi, Midhat Jai, eval ulovi UPOTREBA DIJETALNE SOLI ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 USE OF DIETARY SALT --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 Senahid Mujkanovi, Enes Heimovi, Midhat Jai, Drago ubari, Ilija Klari, Damir Alihodi POLIFENOLI I HIDROKSIMETILFURFUROL U PEKMEZU OD AUTOHTONIH SORTI JABU

Recommended

View more >