univerzitet u kragujevcu prirodno .univerzitet u kragujevcu prirodno matemati^ki fakultet informator

Download UNIVERZITET U KRAGUJEVCU PRIRODNO .univerzitet u kragujevcu prirodno matemati^ki fakultet informator

Post on 18-Aug-2018

222 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • UNIVERZITET U KRAGUJEVCU

  PRIRODNOMATEMATI^KI FAKULTET

  INFORMATOR

  INSTITUTA ZA MATEMATIKU I INFORMATIKU

  ZA UPIS U PRVU GODINU

  OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA

  [KOLSKE 2016/2017. GODINE

  KRAGUJEVAC, 2016. GODINE

 • AUTORI: prof. dr Radoslav \or|evi}doc. dr Sla|ana Dimitrijevi}Nenad Stojanovi}

  IZDAJE: Univerzitet u KrgujevcuPrirodnomatemati~ki fakultetRadoja Domanovi}a 1234000 Kragujevac, Srbijahttp://www.pmf.kg.ac.rs

  Institut za matematiku i informatikuhttp://imi.pmf.kg.ac.rs

 • Sadr`aj

  Uslovi za upis na osnovne i master akademske studije 7

  Pravila studirawa 10

  [ta je matematika 15

  Ra~unarske nauke ili Informatika 16

  Osnovne akademske studije 17

  Matematika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

  Informatika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

  Master akademske studije 36

  Matematika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

  Informatika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

  Zadaci za pripremu prijemnih ispita 41

 • Ovaj informator je namewen budu}im studentima matema-

  tike i informatike na Institutu za matematiku i infor-

  matiku Prirodno-matemati~kog fakulteta u Kragujevcu. U

  wemu mo`ete na}i detaqne informacije o nastavnim plano-

  vima osnovnih i master akademskih studija matematike i in-

  formatike, o uslovima za upis i o na~inu polagawa prijemnog

  ispita.

 • INSTITUT ZA MATEMATIKU I INFORMATIKU

  Drage budu}e kolege,

  Verovatno ve}ina vas upravo sada bira sebi profesiju za ~itav `ivot.

  Ona bi trebalo da bude potrebna i korisna dru{tvu u kome `ivimo,

  ali bi ona istovremeno trebalo da vam predstavqa i zadovoqstvo. Ako

  ste odlu~ili da svoje vreme, entuzijazam i strpqewe posvetite studijama

  matematike ili informatike, na dobrom ste putu da va{ posao bude i jedno

  i drugo.

  Prva, i ~esto jedina, predstava novih studenata o primeni znawa koje

  }e na ovim studijama ste}i jeste da }e slu`iti samo daqem preno{ewu

  mla|im generacijama (radu u {koli) ili, eventualno, kao osnova za nau~ni

  rad. Oni, svakako, ne gre{e u tome da su ovakva opredeqewa dobra, ali

  nisu jedina. Naime, u dana{wem dru{tvu, realne situacije name}u gomilu

  problema koji se ne mogu re{iti bez matematike, niti se mogu realizovati

  bez primene informacionih tehnologija. Pomenimo samo sve popularni-

  ju finansijsku matematiku, kao i to da se svako istra`ivawe u oblasti

  medicine, biologije ili pak bilo koje dru{tvene nauke ne mo`e izvesti bez

  statisti~ke obrade podataka. Da li vam je poznato da se dobro organizovan

  saobra}aj, osiguravaju}a dru{tva, banke i sli~no oslawaju na matemati~ke

  modele?

  O primenama informacionih tehnologija nije potrebno govoriti. O

  wima mo`ete u~iti na raznim fakultetima, ali vam na{ pru`a mogu}nost

  da u saradwi sa kolegama matemati~arima napravite korak daqe. Inter-

  net pretra`iva~i, agenti, video igrice nezamislivi su bez saradwe infor-

  mati~ara i matemati~ara (u kompaniji Google radi ~itav tim matemati-

  ~ara).

  Za koji god se modul opredelili, na{a saradwa se ne mora zavr{iti

  va{im diplomirawem. Mo`emo sara|ivati na doktorskim studijama ili

  u konkretnim poslovima. U svakom slu~aju, bi}e nam drago da ostanemo u

  kontaktu.

  Vidimo se u oktobru!

  6

 • INFORMATOR 2016. GODINE

  Uslovi za upis na osnovne imaster akademske studije

  Prirodnomatemati~ki fakultet u Kragujevcu se sastoji iz ~etiri In-

  stituta:

  Institut za matematiku i informatiku;

  Institut za biologiju i ekologiju;

  Institut za fiziku;

  Institut za hemiju.

  Institut za matematiku i informatiku realizuje tri nivoa studija:

  osnovne akademske studije, master akademske studije i doktorske akademske

  studije. Osnovne akademske studije na studijskim grupama Instituta za

  matematiku i informatiku traju ~etiri godine (8 semestara), master aka-

  demske studije jednu godinu (2 semestra) i doktorske akademske studije traju

  tri godine (6 semestara).

  Institut za matematiku i informatiku se nalazi u glavnoj zgradi

  Prirodnomatemati~kog fakulteta na drugom spratu. Institut raspola`e

  dobro opremqenim ra~unarskim salama sa stalnom i brzom Internet ve-

  zom.

  Upis studenata vr{i se na osnovu konkursa, sa ta~no odre|enim pra-

  vilima za utvr|ivawe redosleda kandidata za upis. Konkurs se objavquje

  u sredstvima javnog informisawa i na osnovu wega kandidati podnose

  prijavu sa svom potrebnom dokumentacijom.

  Pravo na upis osnovnih akademskih studija imaju dr`avqani Srbije,

  kao i dr`avqani drugih zemaqa ukoliko su sredwe obrazovawe u ~etvoro-

  godi{wem trajawu stekli u Srbiji. Dr`avqani Srbije i stranci koji su

  prethodno obrazovawe stekli u inostranstvu, mogu da se upi{u na prvu go-

  dinu studija ukoliko su prethodno nostrifikovali svedo~anstva ste~ena

  7

 • INSTITUT ZA MATEMATIKU I INFORMATIKU

  u inostranstvu. Tako|e, stranac mora da podnese i dokaz da je savladao

  srpski jezik, kao i potvrdu da je zdravstveno osiguran.

  Prijemni ispit za studije u Institutu za matematiku i informatiku

  pola`e se iz matematike po programu prirodnomatemati~kog smera gim-

  nazije. Za pripremu prijemnog ispita preporu~ujemo uxbenike i zbirke za-

  dataka iz matematike za u~enike gimnazije prirodnomatemati~kog smera.

  U ovom Informatoru (strana 41) mo`ete na}i zadatke za pripremu pri-

  jemnog ispita. U~enici koji su u ~etvrtom razredu osvojili jednu od prve

  tri nagrade na Republi~kom takmi~ewu iz matematike (takmi~ewe u or-

  ganizaciji Dru{tva matemati~ara Srbije i Ministarstva za prosvetu i

  nauku Republike Srbije) ili na Srpskoj matemati~koj olimpijadi, oslo-

  bo|eni su polagawa prijemnog ispita.

  Kandidat podnosi PRIJAVU ZA KONKURS (Studentska slu`ba Fa-

  kulteta) sa originalnim ili overenim kopijama dokumenata (originali se

  donose na uvid) i to:

  izvod iz mati~ne kwige ro|enih;

  svedo~anstvo svih razreda prethodnog obrazovawa;

  diplomu;

  dokaz o uplati naknade za polagawe prijemnog ispita.

  Napomena. Bez li~ne karte nije mogu}e polagawe prijemnog ispita.

  Komisija za upis utvr|uje op{tiuspeh kandidata u sredwemobrazovawu,

  rezultate kandidata na prijemnom ispitu, kao i rang listu kandidata za

  upis na prvu godinu studija.

  Kandidat koji stekne pravo na upis da bi se upisao na studije podnosi:

  originalna dokumenta (4 svedo~anstva, diplomu i izvod iz mati~nekwige ro|enih);

  8

 • INFORMATOR 2016. GODINE

  dva obrazca [V-20 (Skriptarnica Fakulteta);

  indeks (Studentska slu`ba Fakulteta);

  dve fotografije formata 4, 5 3, 5 cm;

  dokaz o uplati odgovaraju}ih naknada.

  Svi potrebni obrasci se kupuju u skriptarnici Fakulteta. Upisom na

  Fakultet sti~e se status studenta. Obaveze i prava studenata regulisana

  su Statutom Fakulteta.

  Sva dodatna obave{tewa u vezi upisa naFakultet, kao i konkurisawa za

  studentski dom, mo`ete dobiti u studentskoj slu`bi putem telefona (034)

  300-260 ili li~no na Fakultetu, ulica Radoja Domanovi}a 12, Kragujevac,

  a mo`ete posetiti i Web stranu Fakulteta http://www.pmf.kg.ac.rsili Web stranu Instituta http://imi.pmf.kg.ac.rs.

  Namaster akademske studijematematike, odnosno informatike, student

  se mo`e upisati nakon zavr{enih osnovnih akademskih studija matematike,

  tj. informatike, ili nekih srodnih studijskih programa, gde je osvojio

  najmawe 240 ESPB, i ako je polo`io prijemni ispit.

  Prijemni ispit za master studije u Institutu za matematiku i infor-

  matiku pola`e se iz matematike, odnosno informatike, po programu koji

  se mo`e na}i na Web strani Instituta, gde se nalazi i spisak preporu~ene

  literature za spremawe prijemnih ispita.

  Komisija za upis utvr|uje op{ti uspeh kandidata na osnovnim akaden-

  skim studijama, du`inu studirawa na tim studijama i wihovu mati~nost,

  kao i rezultate kandidata na prijemnom ispitu. Na osnovu ta ~etiri

  parametra, a po pravilima koja su detaqno obja{wena u okviru dokume-

  nata o upisu postavqenih na Web strani Instituta, Komisija sastavqa

  rang listu kandidata za upis na master akademske studija.

  Kandidat podnosi PRIJAVU ZA KONKURS (Studentska slu`ba Fa-

  kulteta) sa originalnim ili overenim kopijama dokumenata (originali se

  donose na uvid) i to:

  9

 • INSTITUT ZA MATEMATIKU I INFORMATIKU

  izvod iz mati~ne kwige ro|enih;

  uverewe o dr`avqanstvu;

  overenu fotokopiju diplome ili uverewa o zavrsenom prvom stepenuosnovnih akademskih studija;

  overenu fotokopiju diplome ili uverewa o zavrsenom prvom stepenuosnovnih akademskih studija;

  dokaz o uplati naknade za polagawe prijemnog ispita.

  Sva dodatna obave{tewa u vezi upisa na Fakultet, mo`ete dobiti u

  studentskoj slu`bi putem telefona (034) 300-260 ili li~no na Fakultetu,

  ulica Radoja Domanovi}a 12, Kragujevac, a mo`ete posetiti i Web stranu

  Fakulteta http://www.pmf.kg.ac.rs ili Web stranu Instituta http://imi.pmf.kg.ac.rs.

  Pravila studirawa

  Ukupno trajawe osnovnih akademskih studija uInstitutu za matematiku

  i informatiku Prirodno-matemati~kog fakulteta u Kragujevcu je 4 godine

  (8 semestara). Za to vreme student treba da sakupi 240 ESPB. Nakon

  osvojenih 240 ESPB, student, u zavisnostu od izabranog modula, sti~e

  odgovaraju}i stru~ni naziv.

  Na osnovnim akademskim studijama matematike postoje dva modula:

  Teorijska matematika;

  Profesor matematike;

  u odn

View more