univerza v mariboru pravna fakulteta · pdf file unija, ugovor zoper tujo sodno odločbo,...

Click here to load reader

Post on 03-Mar-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • UNIVERZA V MARIBORU

  PRAVNA FAKULTETA

  BRINA ZADRAVEC

  SEDANJOST IN PRIHODNOST IZVRŠITVE

  SODNIH ODLOČB V EU S POUDARKOM NA

  BRUSELJSKI UREDBI I

  Diplomsko delo

  Maribor, 2012

 • UNIVERZA V MARIBORU

  PRAVNA FAKULTETA

  DIPLOMSKO DELO

  SEDANJOST IN PRIHODNOST IZVRŠITVE SODNIH ODLOČB V EU S POUDARKOM NA

  BRUSELJSKI UREDBI I

  Študent: Brina Zadravec

  Št. indeksa: 71161821

  Študijski program: PRAVO – UNI

  Študijska smer: Korporacijsko pravo

  Mentor: izr. prof. dr. Martina Repas

  Maribor, oktober 2012

 • 1

  POVZETEK

  Diplomsko delo obravnava postopek razglasitve izvršljivosti sodnih odločb, izdanih v

  državi izvora, katerih izvršljivost se zahteva v drugi državi, pri čemer se osredotoča na

  ureditev v Bruseljski uredbi 1. Opisan in razložen je postopek izvršljivosti sodne

  odločbe, izdane v državi izvora, in ugovori zoper njeno razglasitev izvršljivosti, zajema

  pa tudi njegovo primerjavo z nekaterimi drugimi pravnimi akti na tem področju, ki

  obstajajo v zakonodaji EU, kot sta Uredba o evropskem izvršilnem naslovu in Uredba o

  evropskem plačilnem nalogu. Naloga prav tako prikazuje razvoj in pričakovan napredek

  Bruseljske uredbe 1 s predlogom BU 1, katerega namen je odprava eksekvature tudi v

  tem pravnem aktu EU. Določbe pravnih aktov EU avtorica dopolnjuje s prakso Sodišča

  EU, ki je temeljnega pomena za njihovo razlago.

  KLJUČNE BESEDE:

  Čezmejna izvršba, razglasitev izvršljivosti, država izvora, država izvršbe, Evropska

  Unija, ugovor zoper tujo sodno odločbo, načelo kontradiktornosti, odprava eksekvature,

  evropski izvršilni naslov, evropski plačilni nalog

  SYNOPSIS

  This study is dealing with the declaration of a foreign judgment, issued in the country of

  origin, which enforceability is required in the country of execution, with the emphasis

  on Brussles Regulation I (BU 1). The author in the thesis describes and explains the

  procedure of declaration of a foreign judgment, describes the grounds of contesting of

  the foreign judgment and compareses the possibilities of the declaration of a foregin

  judgment with other legal acts on that subject (European Enforcement order in

  uncontested claims and the European order for payment procedure), at the same time

  the author displays the development and the expected progress from BU 1 to the

  Proposal for BU 1, the purpose of which is the abolition of exequatur. The provisions of

  EU legislation complements the author with case law, which is crucial of their

  interpretation.

  Key words:

  Cross – border execution, declaratin of the enforcebility, country of origin, country of

  execution, European Union, contesting a decision over a foregin judgment,

  incompatibility, principle of an adversarial, abolition of exequatur, European

 • 2

  Enforcement order in uncontested claims, European order for payment procedure

 • 3

  KAZALO

  POVZETEK ................................................................................................................ 1

  KAZALO ..................................................................................................................... 3

  1. UVOD .................................................................................................................. 6

  2. POJEM TUJE SODNE ODLOČBE ................................................................... 9

  2.1. SPLOŠNO .......................................................................................................... 9

  2.2. POJEM SODNE ODLOČBE PO BU 1 ................................................................ 9

  3. PRAVNI AKTI EU Z ZVEZI S POSTOPKOM RAZGLASITVE

  IZVRŠLJIVOSTI ...................................................................................................... 11

  3.1. BU 1 ................................................................................................................. 11

  3.2. UEIN ................................................................................................................ 13

  3.3. UEPN ............................................................................................................... 13

  4. RAZGLASITEV IZVRŠLJIVOSTI PO BU 1 .................................................. 15

  4.1 ZGODOVINSKI RAZVOJ BU 1 ....................................................................... 15

  4.1.2. RAZVOJ OD 1968 DO 1996 ...................................................................... 16

  4.2. LUGANSKA KONVENCIJA ...................................................................... 18

  4.3. POSTOPEK PRIZNANJA TUJE SODNE ODLOČBE PO BU 1 ....................... 18

  4.3.1. POSTOPEK EKSEKVATURE PO BU 1 ..................................................... 18

  4.3.1.1. UNIFIKACIJA - NACIONALNO PRAVO IN UREDBE V SLOVENIJI ..... 19

  4.3. IZDAJA SKLEPA O RAZGLASITVI IZVRŠLJIVOSTI .............................. 20

  4.4. RAZLOGI ZA UGOVOR ZOPER RAZGLASITVI TUJEGA IZVRŠILNEGA

  NASLOVA PO BU 1 ............................................................................................... 21

  4.4.1. SPLOŠNO.................................................................................................. 21

  4.4.2. KRŠITEV JAVNEGA REDA ....................................................................... 23

  4.4.3. KRŠITEV NAČELA KONTRADIKTORNOSTI .......................................... 24

  4.4.4. NEZDRUŽLJIVOST ................................................................................. 27

  4.4.4.1. NEZDRUŽLJIVOST S SODNO ODLOČBO IZ DRŽAVE IZVRŠBE ...... 27

 • 4

  4.4.4.2. NEZDRUŽLJIVOST S SODNO ODLOČBO IZ DRUGE DRŽAVE

  ČLANICE ............................................................................................................ 28

  4.4.5. KRŠITEV DOLOČENIH PRAVIL O SODNI PRISTOJNOSTI ................... 28

  4.5. NEIZPOLNJENE PREDPOSTAVKE ZA PODELITEV EKSEKVATURE PO BU

  1.............................................................................................................................. 29

  4.5. MATERIALNOPRAVNI UGOVORI PROTI ZAHTEVKU ......................... 30

  4.6. RAZGLASITEV IZVRŠLJIVOSTI TUJE JAVNE LISTINE ALI SODNE

  PORAVNAVE ......................................................................................................... 32

  5. RAZGLASITEV IZVRŠLJIVOSTI PO PREDLOGU BU 1 ........................... 34

  6.1. SPLOŠNO ........................................................................................................ 34

  6.2. ODPRAVA EKSEKVATURE ............................................................................ 35

  6.3. RAZLOGI ZA VLOŽITEV UGOVORA ........................................................... 36

  7. RAZGLASITEV IZVRŠLJIVOSTI PO UEIN ................................................ 38

  7.1. SPLOŠNO ........................................................................................................ 38

  7.2. PRAVNA SREDSTVA ZOPER UEIN .......................................................... 40

  7.2.1. PRAVNA SREDSTVA V DRŽAVI IZVORA ................................................ 40

  7.2.2. PRAVNA SREDSTVA V DRŽAVI IZVRŠBE .............................................. 41

  8. RAZGLASITEV IZVRŠLJIVOSTI PO EUPN ............................................... 43

  8.1 SPLOŠNO ......................................................................................................... 43

  8.2. KONKRETIZACIJA TUJEGA IZVRŠILNEGA NASLOVA ........................ 44

  8.3. PRAVNA SREDSTVA ................................................................................. 45

  8.3.1. PRAVNA SREDSTVA V DRŽAVI IZVORA ................................................ 45

  8.3.2. PRAVNA SREDSTVA V DRŽAVI IZVRŠBE .............................................. 46

  9. PRIMERJAVA UREDB..................................................................................... 47

  10. BU 1 V PRIMERJAVI S PREDLOGOM BU 1 ................................................ 49

  11. ZAKLJUČEK .................................................................................................... 50

  12. LITERATURA .................................................................................................. 51

 • 5

  12.1. KNJIGE.......................................................................................................... 51

  12.2. VIRI ............................................................................................................... 52

  12.3. INTERNETNI VIRI........................................................................................ 53

 • 6

  1. UVOD

  Priznanje in izvrševanje tujih sodnih odločb pridobiva v vsakodnevnem življenju vse

  večjo pomembnost, zato je tudi jasno viden razvoj in napredek na tem področju. To

  velja tudi za EU, v kateri je razvoj trajal več kot desetletja. Začel se je z Bruseljsko

  Konvencijo z dne 27.9.1968 o priznanju in izvršitvi tujih sodnih odločb v c