universiti sains malaysia peperiksaan semester pertama...

of 2 /2
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Pertama Sidang Akademik 1999/2000 September 1999 SBW232 - Pendidikan. Latihan dan Sumber Manusia Masa: [3 jam] Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini. Jawab TIGA (3) soalan sahaja daripada soalan-soalan berikut. 1. Rujuk kepada teori fungsionalis dan konflik dalam pendidikan. a) Apakah fungsi persekolahan mengikut kedua-dua teori di atas? (50 markah) b) Bagaimanakah teori-teori di atas boleh diaplikasikan ke atas keadaan persekolahan di zaman kolonial Malaysia? (50 markah) 2. Dengan merujuk kepada bacaan-bacaan mengenai pendidikan dan konsep modal manusia, jawab soalan berikut. a) Di dalam banyak kajian terhadap kos-faedah pendidikan mengapakah didapati bahawa kadar pulangan sosial persekolahan (social rate of return of schooling) lebih rendah dari kadar pulangan persendirian persekolahan (private rate of return of schooling)? (50 markah) b) Adakah penyelesaian kepada permasalahan di atas ialah dengan menswastakan pendidikan? (50 markah) ... 2/- 341

Upload: voduong

Post on 26-Aug-2019

240 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Pertama ...eprints.usm.my/23303/1/SBW_232_-_PENDIDIKAN_LATIHAN_DAN_SUMBER_MA… · UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Pertama

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

Peperiksaan Semester PertamaSidang Akademik 1999/2000

September 1999

SBW232 - Pendidikan. Latihan dan Sumber Manusia

Masa: [3 jam]

Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yang bercetaksebelum anda memulakan peperiksaan ini.

Jawab TIGA (3) soalan sahaja daripada soalan-soalan berikut.

1. Rujuk kepada teori fungsionalis dan konflik dalam pendidikan.

a) Apakah fungsi persekolahan mengikut kedua-dua teori di atas?(50 markah)

b) Bagaimanakah teori-teori di atas boleh diaplikasikan ke atas keadaanpersekolahan di zaman kolonial Malaysia?

(50 markah)

2. Dengan merujuk kepada bacaan-bacaan mengenai pendidikan dan konsep modalmanusia, jawab soalan berikut.

a) Di dalam banyak kajian terhadap kos-faedah pendidikan mengapakahdidapati bahawa kadar pulangan sosial persekolahan (social rate of returnof schooling) lebih rendah dari kadar pulangan persendirian persekolahan(private rate ofreturn ofschooling)?

(50 markah)

b) Adakah penyelesaian kepada permasalahan di atas ialah denganmenswastakan pendidikan?

(50 markah)

... 2/-

341

Page 2: UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Pertama ...eprints.usm.my/23303/1/SBW_232_-_PENDIDIKAN_LATIHAN_DAN_SUMBER_MA… · UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Pertama

- 2 - [SBW 232]

3. a) Persekolahan di zaman kolonial Malaysia yang berbentuk "beza dan tidaksaksama" (different and unequal) memenuhi kehendak setiap kumpulanmasyarakat pada ketika itu sehinggakan tidak terdapatnya ketidakpuasanyang ketara. Adakah anda bersetuju?

(50 markah)

b) Menjelang kemerdekaan mengapa timbulnya desakan masyarakat untukmerombak sistem persekolahan lama?

(50 markah)

4. Bincangkan faktor-faktor yang menjejaskan kemajuan dalam:

a)

b)

Pendidikan sains dan teknologj

Perlaksanaan Kurikulum Barn Sekolah Rendah (KBSR)

(50 markah)

(50 markah)

5. Bincangkan masalah pendemokrasian pendidikan di Malaysia kini dari segi:

a)

b)

c)

d)

Pencapaian mutu dalam pendidikan

Faedah "devolusi" pendidikan

Otonomi pendidikan tinggi

Nilai pluralisme dalam pendidikan

(25 markah)

(25 markah)

(25 markah)

(25 markah)

6. Lima akta-akta pendidikan barn telah diluluskan sekitar pertengahan tahun 1990an.

a) Mengapakah akta-akta ini diluluskan?(50 markah)

b) Adakah akta-akta ini akan membawa kepada perubahan radikal terhadapsistem pendidikan hari ini?

(50 markah)

- 00 00000-

342