universiti sains malaysia masa: [3 jam]eprints.usm.my/22608/1/hmp403_-_analisis_kontrastif... ·...

of 2 /2
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Pertama Sidang 1993/94 Oktober/November 1993 HMP 403 - Analisis Kontrastif Bahasa-Bahasa di Malaysia Masa: [3 jam] KERTAS PEPERIKSAAN INI MENGANDUNGI ENAM [6] SOALAN DI DALAM DUA [2] MUKA SURAT. Jawab EMPAT [4] soalan j SOALAN 1 WAJIB dijawab dan TIGA [3] soalan yang lain. Semua soalan membawa nilai markah yang sarna. 1. WAJIB Adakah pembelajaran bahasa itu "pembelajaran satu set tabiat" atau "satu sistem rumus yang dihayati (diinternalisasikan)"? Bincangkan kedua-dua pendapat ini dan kaitannya dengan teori pembelajaran yang tertentu. 2. Versi teori Analisis Kontrastif yang dipelopori R. Lado (1957) dikatakan versi "kuat". Bincangkan pendapat ini. 3. Sediakan satu senarai struktur bahasa Melayu dari aspek fonetik dan fonologi dan bandingkannya dengan satu bahasa tempatan (dialek Melayu, bahasa Cina, bahasa Tamil, bahasa Iban, bahasa Dusun). Bincangkan apakah persamaan dan perbezaan itu akan menjadi masalah/fasilitasi bagi pelajar bahasa Melayu sebagai bahasa kedua. 4. Oller dan Ziahoesseiny menyatakan bahawa apabila bentuk dan makna dalam pola-pola bahasa pertama dan bahasa kedua terlalu keell, ini mungkin akan mengakibatkan kekeliruan. Bincangkan hasil penyelidikan mereka ini tentang hipotesis teori Analisis Kontrastif. . .. /2

Upload: dangdang

Post on 01-Feb-2018

236 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Masa: [3 jam]eprints.usm.my/22608/1/HMP403_-_ANALISIS_KONTRASTIF... · UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Pertama Sidang 1993/94 Oktober/November

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

Peperiksaan Semester PertamaSidang 1993/94

Oktober/November 1993

HMP 403 - Analisis Kontrastif Bahasa-Bahasadi Malaysia

Masa: [3 jam]

KERTAS PEPERIKSAAN INI MENGANDUNGI ENAM [6] SOALAN DI DALAMDUA [2] MUKA SURAT.

Jawab EMPAT [4] soalan j SOALAN 1 WAJIB dijawab dan TIGA [3]soalan yang lain.

Semua soalan membawa nilai markah yang sarna.

1. WAJIB

Adakah pembelajaran bahasa itu "pembelajaran satu settabiat" atau "satu sistem rumus yang dihayati(diinternalisasikan)"? Bincangkan kedua-dua pendapat inidan kaitannya dengan teori pembelajaran yang tertentu.

2. Versi teori Analisis Kontrastif yang dipelopori R. Lado(1957) dikatakan versi "kuat". Bincangkan pendapat ini.

3. Sediakan satu senarai struktur bahasa Melayu dari aspekfonetik dan fonologi dan bandingkannya dengan satu bahasatempatan (dialek Melayu, bahasa Cina, bahasa Tamil,bahasa Iban, bahasa Dusun). Bincangkan apakah persamaandan perbezaan itu akan menjadi masalah/fasilitasi bagipelajar bahasa Melayu sebagai bahasa kedua.

4. Oller dan Ziahoesseiny menyatakan bahawa apabila bentukdan makna dalam pola-pola bahasa pertama dan bahasa keduaterlalu keell, ini mungkin akan mengakibatkan kekeliruan.Bincangkan hasil penyelidikan mereka ini tentanghipotesis teori Analisis Kontrastif.

. .. /2

Page 2: UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Masa: [3 jam]eprints.usm.my/22608/1/HMP403_-_ANALISIS_KONTRASTIF... · UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Pertama Sidang 1993/94 Oktober/November

- 2 - [HPM 403J

5. Teliti ayat-ayat di bawah yang dihasilkan oleh pelajarbahasa Melayu sebagai B2. Terangkan kesalahan yangdidapati dan strategi atau hipotesis yang digunakan yangberbeza daripada pengetahuan sejadi penutur kandungBahasa Malaysia. .

(a) * Apa pula orang kata kelak?

(b) * Hakim menjatuhkan Kalimuthu hukuman mati.

(c) * sila mengambil borang dan mengisikannya.

(d) * Apa kaudapat dari dia?

(e) * Buku ini dibacakan oleh Ali.

6. Tulis nota pendek bagi tajuk-tajuk yang berikut:

(a) kesalahan perkembangan (developmental errors)

(b) strategi pembelajaran bahasa

(e) dialek idiosinkratik (idiosyncratic dialect)

Cd) bahasa antara (interlanguage)

-000000000-