universiti sains malaysiaeprints.usm.my/22867/1/hsk402_-_sejarah_teori_dan_kaedah... · 2013. 7....

of 2 /2
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Pertarna Sidang 1993/94 Oktober/November 1993 HSK 402 - Sejarah: Teori dan Kaedah [Masa: 3 jam] KERTAS PEPERIKSAAN INI MENGANDUNGI ENAM [6] SOALAN DI DALAM DUA [2] MUKA SURAT. Jawab TIGA [3] soalan, SATU [1] soalan daripada setiap Bahaigan A, B dan C. Semua soalan membawa nilai markah yang sarna. BAHAGIAN A- Jawab SATU [1] soalan 1. Setujukah anda dengan pandangan R.G. Collingwood bahawa keistimewaan seiarah ialah fokus kaiian seiarah kenada pemikiran reflektif dan dilakukan secara sengaja? 2. E.H. Carr telah mengutuk pendekatan sejarawan abad kesembilan belas, seperti Ranke, sebagai terlampau bersifat 9lkeghairahan terhadap fakta-fakta" iaitu melihat asas ilmu sejarah sebagai terletak pada "usaha pengumpulan fakta-fakta nyata dengan cara tidak jemu-jemu dan tidak berhenti-henti". Sebaliknya, bagi Carr,. fakta sejarah tidak rnempunyai makna at au gun a sebelurn mereka diproses oleh ahli sejarah. Pandangan manakah, pada pendapat anda, yang menjelaskan sifat dan kaedah bidang sejarah? BAHAGIAN B- Jawab SATU [1] soalan lebih 3. "Se jarah harus mengkaji kelakuan kolektif masyarakat bukan pilihan-pilihan individu dan keputusan-keputusan kerajaan". (F. Furet) Adakah, pada pandangan anda, pengertian sejarah sedemikian membawa fahaman dan kaedah kajian yang lebih mantap? .... /2

Upload: others

Post on 10-Feb-2021

8 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

  Peperiksaan Semester PertarnaSidang 1993/94

  Oktober/November 1993

  HSK 402 - Sejarah: Teori dan Kaedah

  [Masa: 3 jam]

  KERTAS PEPERIKSAAN INI MENGANDUNGI ENAM [6] SOALAN DI DALAMDUA [2] MUKA SURAT.

  Jawab TIGA [3] soalan, SATU [1] soalan daripada setiapBahaigan A, B dan C.

  Semua soalan membawa nilai markah yang sarna.

  BAHAGIAN A - Jawab SATU [1] soalan

  1. Setujukah anda dengan pandangan R.G. Collingwood bahawakeistimewaan seiarah ialah fokus kaiian seiarah kenada

  pemikiran reflektif dan dilakukan secara sengaja?

  2. E.H. Carr telah mengutuk pendekatan sejarawan abadkesembilan belas, seperti Ranke, sebagai terlampaubersifat 9lkeghairahan terhadap fakta-fakta" iaitu melihatasas ilmu sejarah sebagai terletak pada "usahapengumpulan fakta-fakta nyata dengan cara tidak jemu-jemudan tidak berhenti-henti". Sebaliknya, bagi Carr,. faktasejarah tidak rnempunyai makna atau guna sebelurn merekadiproses oleh ahli sejarah.

  Pandangan manakah, pada pendapat anda, yangmenjelaskan sifat dan kaedah bidang sejarah?

  BAHAGIAN B - Jawab SATU [1] soalan

  lebih

  3. "Se jarah harus mengkaji kelakuan kolektifmasyarakat bukan pilihan-pilihan individudan keputusan-keputusan kerajaan".

  (F. Furet)

  Adakah, pada pandangan anda, pengertian sejarahsedemikian membawa fahaman dan kaedah kajian yang lebihmantap?

  .... • /2

 • - 2 - [HSK 402]

  4. Bincangkan pandangan Eric Hobsbawm bahawa kelebihan teorisejarah . kebendaan Marx- ialah dapat mernberikan satupanduan atau rancangan penyelidikan yang boleh mencakupibanyak aspek kehidupan manusia kepada suatu gambaran masalampau yang tersusun.

  BAHAGIAN C - Jawab SATU [~] soalan

  5. Mengikut R. Suntharalingam, "batu penghalang yangrnenyekat kegunaan hukum am dalam sejarah" adalah si'fatmanusia sebagai "makhluk yang berfikir yangmampu bukansahaja untuk membuat pemilihan dari alternatif-alternatifyang wujud bahkan pula mencipta sesuatu yang tidak wujudsebelum itu".

  Setujukah anda. bahawa sifat manusia sedemikian yangmenjadikan corak penjelasan dalarn sejarah jauh berbezadaripada penjelasan dalam kajian alarn semula jadi?

  6. Ramai ahlisejarah telah mengakui bahawa dalam bidangsejarah tidak pernah dan tidak mungkin terdapat suatupencapaian yang rnuktamad.

  Apakah, pada pandangan anda, ini bermaksud bahawa sejarahbukan satu bidang kajian yang bersifat objektif?

  -000000000-