universiti putra malaysia tahap penggunaan komputer … · universiti putra malaysia tahap...

of 25 /25
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA TAHAP PENGGUNAAN KOMPUTER DALAM PROSES PENGHASILAN BAHAN PENGAJARAN - SATU TINJAUAN DI SEKOLAH MENENGAH DAERAH HULU LANGAT. NORIZA SUHADI FPP 1999 35

Upload: dongoc

Post on 03-Mar-2019

233 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA TAHAP PENGGUNAAN KOMPUTER … · universiti putra malaysia tahap penggunaan komputer dalam proses penghasilan bahan pengajaran - satu tinjauan di sekolah

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

TAHAP PENGGUNAAN KOMPUTER DALAM

PROSES PENGHASILAN BAHAN PENGAJARAN - SATU TINJAUAN DI SEKOLAH MENENGAH

DAERAH HULU LANGAT.

NORIZA SUHADI

FPP 1999 35

Page 2: UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA TAHAP PENGGUNAAN KOMPUTER … · universiti putra malaysia tahap penggunaan komputer dalam proses penghasilan bahan pengajaran - satu tinjauan di sekolah

TAHAP PENGGUNAAN KOMPUTER OALAM

PROSES PENGHASILAN BAHAN PENGAJARAN -

SATU TINJAUAN 01 SEKOLAH MENENGAH

DAERAH HULU LANGAT.

Oleh

NORIZA SUDADI

Kertas Projek ini dikemukakan u ntuk memen uhi sebabagian

daripada syarat bagi mendapatkan Ijazah Sarjana Sains di

Fakulti Pengajian Pendidikan , Universiti Putra

Malaysia.

April 1999

Page 3: UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA TAHAP PENGGUNAAN KOMPUTER … · universiti putra malaysia tahap penggunaan komputer dalam proses penghasilan bahan pengajaran - satu tinjauan di sekolah

Istimewa untuk:

Anak- anak: Amelia Farhana, Mohd Akmal Harith ,

Adlin Fadlina serta suami Mohd Hanafiah Omar yang

menjadi sumber inspirasi di sepanjang pengajian ini dan

rakan -rakan seperjuangan yang banyak memberikan

semangat dan bantuan.

Page 4: UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA TAHAP PENGGUNAAN KOMPUTER … · universiti putra malaysia tahap penggunaan komputer dalam proses penghasilan bahan pengajaran - satu tinjauan di sekolah

PENGHARGAAN

Alhamdullilah bersyukur s ay a kehadrat Allah ( S. W.T )

kerana dengan limpah kurnianya dapatlah saya menyempurnakan

projek penyelidikan ini

Sukacita saya lOgm merakamkan setinggi-tinggi

pen gh argaan dan ucapan terima k asih kepada penyelia kertas

projek ini, Dr Muhamad Hasan Ab. Rahman yang telah memberi

panduan ,nasihat dan bimbingan y an g ikhlas dari mula hinggalah

ke akhir kaj ian ini . Hanya Allah yang akan membalasny a .

U c apan terim a k asih juga kep ada Kementerian Pendidikan

Malaysia, Jabatan Pen didikan Selangor , Pen getua, Penolong

Kanan dan guru-guru yang telah memberi kerj asama menj awab

s o al selidik yang telah diedarkan di sek olah masing-masing.

Terim a k asih juga saya tujukan kepada semua tenaga

pengaj ar dan kakitangan UPM serta rakan -rakan Normaliza, Ros

dan Aziah yang banyak membantu serta memberi perangsang .

Untuk suami dan anak-anak terim a kasih at as seg alanya

H anya Allah (S. W . T) yang layak memberikan ganj aran yang

sebaiknya.

N oriza Suhadi

A pril 1 999

III

Page 5: UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA TAHAP PENGGUNAAN KOMPUTER … · universiti putra malaysia tahap penggunaan komputer dalam proses penghasilan bahan pengajaran - satu tinjauan di sekolah

KANDUNGAN

PENGHARGAAN . .. ... ... ... . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

S ENARAI JADUAL . .. ... .. . . . . . . . . . . ... ... . . . . . . . .

AB STRAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A B STRACT . .. . .. ... ... ... ... ... .. . .. . .. . ... ... ... ... .

BAB 1

PENDAHULUAN

P engenalan ... . . . .. . . .. . . . ... ... . .. . . . . .. . . . . . . . .. . .. . .

P ernyataan Masalah . . . . . . .. . . . . . . . .. . .. . . . . ... . .. .. .

Objektif Kajian . .. ... . . . .. . ... .. . .. . . . . . . . ... ..... . . .

Kepentingan Kajian . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B atasan Kaj ian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Definisi Istilah . . . . .. . .. ... .. . .. . . .. . . . .. . . . . . .. . .. . .

BAB 2

SOROTAN LITERATUR

P engenalan . . . . .. .. . . .. . .. . . . . . . .. . ... .. . ... ... ... .. . . .

Penggunaan Komputer Ke arah P endidikan B e stari ... . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

IV

Muka S urat

III

VB

IX

Xl

1

1 0

1 4

1 5

1 7

1 8

22

2 6

Page 6: UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA TAHAP PENGGUNAAN KOMPUTER … · universiti putra malaysia tahap penggunaan komputer dalam proses penghasilan bahan pengajaran - satu tinjauan di sekolah

P engaj aran B e rbantukan Komputer . .. . . . . . . . . .

Kel ebihan dan Kekangan dalam P enggunaan Komputer Di Sekolah . . . . . . . . . . . .

Internet D alam Pengajaran dan Penghasilan B ahan di S ekolah . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

BAB 3

METODOLOGI KAJIAN

Rekabentuk Kajian ... . .. ... .. . ... ... . . . . .. ... ... ... . .

L o kasi Kajian ... . .. . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S ampel K aj ian .. . . .. . .. . . . .. . . . . ... . . . . . . . .. . .. .. . . . . . .

Instrume n Kaj ian . . . . .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Uji an Rinti s ... . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . ... . .. . . . . . . . .. . .. .

Prosedur Kajian . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .

Prosedur P e n ganal i s is an Data . . . . .. ... ... ... ... . .

BAB 4

LAPORAN DAPATAN KAJIAN

Pendahuluan ... . . . . .. ... .. . . . . ... . . . . . . .. . . .. ... . . . ... .

Jantina ... .. . . . . . . . .. . . . . ... . . . . . . ... .. . . . . . . . .. . ... ... . .

Umur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P engalaman M e ngajar. .. . . . ... ... . ... . . . . . ... ... .. .

K elulusan Akade m i k . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . .

v

32

4 5

5 1

5 8

59

6 1

6 1

64

65

6 6

6 7

7 0

7 1

72

7 3

Page 7: UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA TAHAP PENGGUNAAN KOMPUTER … · universiti putra malaysia tahap penggunaan komputer dalam proses penghasilan bahan pengajaran - satu tinjauan di sekolah

Matapelajaran yang Diajar . . . . .. ... ... ... .. . ... . .

Penget ahuan Responden B e rk aitan Dengan Komputer. . . . .. . .. . . . . . . . . . .. . ... . . . . . . . .. .

Penggunaan Komputer yang Ingin Diketahui ... . .. . . . ... ... ... ... ... ... ... ... . .. ... ... .. .

M e m i l i k i Komputer dan Tahu M e n ggunakannya ... ... . . . .. . ... . .. ... ... ... . .. ... .. .

Kaedah Perolehi P en getahuan K o mputer ... . . . ... .. . ... ... ... ... ... ... ... .. . ... ... ... .

K e m ahiran Menggunakan Komputer. .. ... ... .. .

J enis Peri s ian yang Kerap Di gunakan Untuk M e n ghasi lkan B ahan Pen gajaran ... ... . .

M atapel ajaran yang Kerap M e nggunakan K omp uter . . . . . . ... .. . . .. . . . . . . ... ... ... ... ... ... . . . .. . . .

J e n i s B ahan Pengajaran y an g Diha s ilkan ... .. .

Pandan gan Responden Terhadap P enggunaan K o mputer Dalam Proses P e ngha s i l an B ahan Pen gajaran ... ... . . . ... . .. ... ... . .. . .. . . . .. . .. .

Masalah yang Dihadapi Oleh Responden ... . . .

BAB 5

RUMUSAN, PERBINCANGAN DAN CADANGAN

Pendahul uan .. . ... . . . ... .. . . .. . . . . . . . .. .. . . .. ... ... .. .

Rumusan Kajian ... . .. . .. .. . ... ... . .. ... . .. . .. ... ... .

D ap atan dan Perb i n c angan ... ... . .. . . . ... ... ... . .

Cadangan Untuk P entadb ir. .. . . . . . . . . . ... ... . . . . .

V I

7 4

7 6

78

79

80

82

85

87

89

9 1

93

94

94

97

1 04

Page 8: UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA TAHAP PENGGUNAAN KOMPUTER … · universiti putra malaysia tahap penggunaan komputer dalam proses penghasilan bahan pengajaran - satu tinjauan di sekolah

Cadangan Untuk Guru .. . . .. .. . . .. ' " . . . . . . . . . . . . . . 1 0 7

Cadangan Untuk Kaj i an L anjutan .. . .. . ... . .. . . 1 08

B IBLIOGRAFI. . . ' " . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 09

SENARAI LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

LAMPIRAN 2

LAMPIRAN 3

LAMPIRAN 4

LAMPIRAN 5

LAMPIRAN 6

LAMPIRAN 7

LAMPIRAN 8

LAMPIRAN 9

LAMPIRAN 1 0

Surat Kebenaran M e njalankan Penyel i di k an Daripada Kementerian P endi dikan M al ay s i a .

Surat Kebenaran Menjalankan Kaj i an Ke S ek o l ah - S ek o l ah Daripada Jabatan P endi d i kan S e l angor.

S urat Kebenaran M e njal ankan K ajian di S e kolah Menengah Jalan 3

S urat Kebenaran Menjalankan K ajian di S ek ol ah Menengah Jalan Reko.

S ur at Kebenaran M e nj al ankan K aj i an di S e k olah M e n engah Jalan Bukit.

Surat Kebenaran Menjalankan Kajian di S e k o l ah Menengah Agama M aahad H am i d i ah K ajan g.

Borang S o al S e l i dik

Pengakuan saya

Pengesahan Penyelia Projek.

P e ngesahan Timbalan Dekan,

Vll

Page 9: UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA TAHAP PENGGUNAAN KOMPUTER … · universiti putra malaysia tahap penggunaan komputer dalam proses penghasilan bahan pengajaran - satu tinjauan di sekolah

SENARAI JADUAL Muka Surat J adual 1 L atar B elakang Responden B e rdas arkan J antina . . . . . . 70

J adual 2 L atar B elak ang Re sponden B e rdas arkan Umur .. . . . . . . 7 1

J adual 3 T aburan Pengalaman Mengajar Responden.. . . . . .. . . . . 7 2

J adual 4 T aburan Kelulusan Akademik Responden . . . .. . .. . . . . . . 7 3 J adual 5 T aburan Matapelajaran yang Diajar ... . .. . . . . . . . . . . . . . .. 74

Jadual 6 T aburan Pengetahuan B erkaitan Komputer. .. .. . . . . . .. . 7 6

J adual 7 Pengetahuan Komputer yang lng i n Dipelajari... . .. . . . 78

J adual 8 T aburan Re sponden yang Memiliki Komputer .. . .. . . . . 79

J adual 9 K ae da h Perolehi Pengetahuan Komputer. .. . . . .. . . . . . . . . 80

J adual 1 0 K emahiran Menggunakan k omput e r . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 82

J adualll J e nis Perisian yang Kerap Digunakan . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . 84

ladual 1 2 Matape l ajaran yang Kerap Menggunakan Komputer. . . 87

J adual 1 3 J e n i s B ahan Pengajaran yang Dihas ilkan . . . . . . . . .. . . . . . . . 89

ladual 1 4 Pandangan Responden Terhadap P e nggunaan Komputer . . 90

Jadual 1 5 M a salah-Masalah yang Dihadapi Oleh Responden . . . . . . . . 93

Vll l

Page 10: UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA TAHAP PENGGUNAAN KOMPUTER … · universiti putra malaysia tahap penggunaan komputer dalam proses penghasilan bahan pengajaran - satu tinjauan di sekolah

Abstrak projek yang dikemukakan kepada Fakulti Pengajian Pendidikan Siswazah, Universiti Putra Malaysia sebagai memenuhi sebahagian daripada keperluan untuk Ijazah Sarjana.

TAHAP PENGGUNAAN KOMPUTER DALAM PROSES PENGHASILAN BAHAN PENGAJARAN - SATU TINJAUAN DI SEKOLAH MENENGAH DAERAH HULU LANGAT.

Penyelia Fakulti

Oleh Noriza bt Suhadi

April 1999

Dr. Muhamad Hasan Ab. Rahman Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia

R ancangan kerajaan m e njadikan Malay s i a sebuah n egara m aj u yang progre s if dan m ampu bersaing di p eringk at global adalah berdasarkan cita-cita wawasan 2 0 2 0 dan p erkembangan p e s at teknologi maklumat masa kini. Guru adalah m erupakan agen pengubah dan p e l aksana yang paling penting untuk m er e alisasikan h a srat mur n i t er s e but . S ehubungan dengan itu k ajian ini te lah dijalankan di k al angan guru-guru di sekolah m e ne ngah Daerah Hulu Langat. Kajian i n i menggunakan s atu s et s oal s e l idik yang mengan dungi 1 3 item Iatar belakang dan 28 item berkaitan d engan tahap p e nggunaan komputer dalam pro ses penghas ilan bahan pengajaran. S ampel kajian yang digunakan terdiri daripada 1 0 0 orang guru . Kaj i an yang dijal ankan adalah berbe ntuk kajian deskript i f dan ana l i s a data telah dibuat m e nggunakan peri s i an SP S S 3.5 dan dibentangkan dalam bentuk peratus dan frekuensi. Hasil kajian menunjukkan lapan puluh l ima p er atus guru bol eh m e nggunakan komputer tetapi di tahap y ang s e derhana, kebanyakannya belajar sendiri melal ui rakan -rakan, suami dan anak-anak, hanya tiga belas p eratus belaj ar s ecara formal. Kira-kira sepuluh peratus responden s ahaja yang benar-benar mahir m e nggunakan komputer. Enam puluh l i m a p eratus guru a da menghasilkan bahan pengajaran menggunakan k o mputer terutamanya dalam bentuk bahan bercetak, i a itu e nam

IX

Page 11: UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA TAHAP PENGGUNAAN KOMPUTER … · universiti putra malaysia tahap penggunaan komputer dalam proses penghasilan bahan pengajaran - satu tinjauan di sekolah

p uluh lima p eratus nota ringkas/ j adual, lima puluh tuj uh peratus lembar an kerj a dan selainnya dalam bentuk-bentuk tran speransi, laporan, rencana, graf, grafik, powerpoint dan peri s i an. M ata pelaj ar an y ang k erap m en ggunakan komput e r i alah B ahasa, S ej arah, M atemat i k dan S ains . T erdapat beberapa pandangan responden terhadap penggunaan komputer dalam m enghasilkan bahan p engajaran i a itu bahan yang dihasilkan adalah lebih m en ar ik, bermutu, berk e s an dan mudah disimpan lama s erta s enang jika ingin digunakan semula. Maklumat yang terkan dung dalam bahan pengaj ar an adalah i s u terkini dan i anya j uga mudah untuk dikemaskini kan. Walau bagaimanapun masih terdapat kekangan dalam p enggunaan komputer bagi p enghasilan bahan p engaj aran. Antara kekangannya i alah tiada kemahiran, t iada m e mpunyai komputer sendiri di rumah dan kesuntukan masa kerana guru-guru sering dibebankan dengan pelbagai tugas dan sel ainnya mengatakan yang i anya ada kaitan d engan k o so Adalah dic adangkan s emua pejabat guru / bilik guru dilengkapi dengan k e mudahan komputer dan guru -guru diberikan l atihan khusus bagi m enghasilkan bahan -bahan p engajaran serta ditubuhkan s uatu j awatankuasa khas untuk m enilai bahan pengaj aran yang dihasilkan .

x

Page 12: UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA TAHAP PENGGUNAAN KOMPUTER … · universiti putra malaysia tahap penggunaan komputer dalam proses penghasilan bahan pengajaran - satu tinjauan di sekolah

A n Ab stract of proj ect to the Faculty of Educational Studi es,

University Putra M al ay s i a In part i al fulfilm ent for the

requirement for the Degree of M a ster in S c i ence.

The Level of Computer Use in the Process of Producing

the Teaching Aids: A Study at Secondary Schools in Bulu

Langat District.

B y

NORIZA SUHADI

April 1 999

S uperv i sor: Dr. Muhamad Hasan Ab . Rahman

F a c ulty : Faculty of Educational Stud i e s

University Putra M alay s i a

O ur G overnment plan to develop Malays i a as a progres sive c o untry, which enable s t o c ompete glo b ally, is based on Vision 2020 along with the rapid development of the i nfo rmat i on t echnology. T e achers are the m o st important agents of change fo r the realizati o n of thi s vis ion. This study, which i nvolved 1 00 seco ndary school teachers, was conducted i n Hulu L angat D i stri ct, S elangor . A set of questionnaire consi sting of 1 3 items o n demographi c s and 28 items on the level of c omputer u s age in c o urseware development. This descriptive study used SP S S 3.5 stati stical c omputer p ackage to analyze the data in the form of frequency distribution. The findings i nd icate that eighty -five percent of the t e achers are able to use c omputer but at a medium level. Only thirteen percent learned the computer skills i n a formal s etti ng. Ten percent of the respondents are c ompetent u s ers. S i xty-five perc e nt used co mputers to produce hard c opy teaching material s s uch as short notes, enrichment activities, and the m o st is i n the form of transparenc i e s, reports, n ews, graphs,

Xl

Page 13: UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA TAHAP PENGGUNAAN KOMPUTER … · universiti putra malaysia tahap penggunaan komputer dalam proses penghasilan bahan pengajaran - satu tinjauan di sekolah

graphics, slides and co urseware. Comput ers are usually use i n B ahasa Melayu , English , H istory , Mathematics and Sci ence classes. S ome responde nts v i ew that the teaching m ateri als that are produced usi n g computers should offer i nteresting, effective and quality fe atures b esides easy storage. The contents of the materials should always b e updated. N everthel ess, there are some c o nstraints in the producti o n of computer teaching m ateri als . For e x amples , some teachers d o not have computer skills; some do n ot own computers at home; and some others do not have much time b esides additi onal tasks that n e ed to be carri ed out at scho ols . St ill, others beli eved that fi nanc i al c o nstraint in one of the mai n problems that affects the use of the computers i n schools . I t is recommended that teachers' room and scho ol ' s offic e should b e equi pped with computers , and teachers b e trai ned especially i n the area o f courseware producti o n. A spec i al committe e that looks i nto the quality of the computer teaching materials should also be set up.

XIl

Page 14: UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA TAHAP PENGGUNAAN KOMPUTER … · universiti putra malaysia tahap penggunaan komputer dalam proses penghasilan bahan pengajaran - satu tinjauan di sekolah

BAB 1

PENDAHULUAN

P engenalan

Penggunaan teknologi komputer dalam bidang

pendidikan bukanlah s esuatu y ang baru. Ia telah lama

diperkenalkan sejak awal tahun 60-an lagi di n egara-negara

m aju seperti Am erika Syarikat dan Unite d Kingdom . Di

M alaysia, teknologi seperti k o mputer peribadi t elah m ula

digunak an sejak awal tahun 1 980 . Kini komputer sudah

mula digunakan secara m eluas di sekolah-sekolah dan

di Institusi-institusi Pengaj ian Tinggi tempatan. Hampir

semua p elajar telah m enge n ali komputer dan sebahagian

b esar daripada m ereka sudah te rde dah kepada

penggunaan t eknol ogi komputer dalam sistem pendidikan

formal.

Dunia m asa kini sedang m e ngalami penstrukturan

semula yang pesat dalam p elbagai bidang dan aspek

k ehidupan. B a nyak negara m aj u dan s e dang m e mb angun

telah mula m elaksanakan perubahan dalam prasarana

pemb angunan sumber manusia demi melahirkan rakyat dan

Page 15: UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA TAHAP PENGGUNAAN KOMPUTER … · universiti putra malaysia tahap penggunaan komputer dalam proses penghasilan bahan pengajaran - satu tinjauan di sekolah

pekerja y an g lebih berilmu, berkemah i ran, dinam ik,

b erdikar i dan bertang gungj awab. Sebagai s ebuah negara

yang s e dang menuju t araf atau status ne gara m aJu,

Malay s i a perlu melah irkan genera s l muda yang celik

komputer dan bersedia m en gh adapi cabaran era

te knol o g i maklumat, berf i k iran saintifik kreatif dan

pro gr e s if s erta b erkeupayaan b ertindak dalam pers ekitaran

kerja yang b erciri glob al.

Dalam konteks ini, guru- guru sekolah s ewaJarnya

melakukan anjakan paradi gm a, terutam a dalam kaedah

m e ngha s ilkan bahan-b ahan pe ngajaran . Selain perancangan

dan penggubalan kurikulum sekolah, kaedah yang di gunakan

oleh guru dalam menghas ilkan bahan-bahan pengaJaran

sewaJarnya m en galami p erubahan bagi m e nJamm

keberke sanan pengajaran itu sendiri.

Menurut Wan Zahid( 1 997 )� Gaya pengaJ aran d an

budaya persekolahan seharusnya diubah dar i pada se suatu

yang b erdasarkan memori kepada yang b erpengetahuan,

berpemikiran, kreatif, penyayang dan menggunakan teknologi

yang terkini.

2

Page 16: UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA TAHAP PENGGUNAAN KOMPUTER … · universiti putra malaysia tahap penggunaan komputer dalam proses penghasilan bahan pengajaran - satu tinjauan di sekolah

Oleh keran a itu, p endi dikan di Malaysia dalam

m asa yang terdekat ini akan turut berubah di mana

k omputer bukan s ah aj a akan digunakan untuk membuat

p enguaan

m eliputi

nombor-nombor yang kompleks tetapi

pengguna an p e ri sian pemproses an perkataan,

m engh a s ilkan imej , media, bah an pengaj aran , pengumpulan

m aklumat dan sebagainya .

Ramai sarJ ana m a s a kini m engakui hakikat dan

kepentingan pengaj aran berbantuk an komputer (PBK)

s e rta pengaruhnya terhadap keberke s anan pro ses

pengaJaran dan pembel aj aran dal am bili k darj ah.

N o rhawaniah( 1990 ) m enegaskan; salah satu bi dang yang

s e makin mendapat perhat i an dalam penggunaan

teknologi komputer i alah bidang pendidikan.

Adalah dij angkakan bahaw a pen ggunaan k o mputer

dalam bilik darj ah sebagai alat pengaJ aran dan alat

penghasilan bahan-bahan pengaj aran akan m enj adi suatu

perkara biasa s ebagai mana m e d i a-media yang lain seperti

kapur dan papan hitam, proj ektor luts inar, televisyen, slaid,

filem, kaset serta pita audio .

3

Page 17: UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA TAHAP PENGGUNAAN KOMPUTER … · universiti putra malaysia tahap penggunaan komputer dalam proses penghasilan bahan pengajaran - satu tinjauan di sekolah

S ek arang 1 m

p e ndidikan menj adi

p enggunaan komputer dalam

semakin m eluas . Beb erapa pendekatan

dan k onse p t el ah dikaji secar a intensif oleh Kem enteri an

P e ndidikan bersama-sama dengan Malaysian Institute of

Microelectronic System (MIMOS ) untuk m encapal

objektif Dasar Komputer Dalam Pe ndidikan yang telah

digubal pada t ahun 1 989. Akhirnya lahirlah proj ek

yang dinamakan ComIL ( Computer Integrated Learning )

dan CILS ( Computer Integrated Le arning System ) .

P endidikan pada m asa depan akan lebih

berorientasikan praktis dan m elalui t eknologi pendidikan

untuk mem ungkinkan pelajar m e mpelajari sesuatu ilmu

dan m e ne rima m aklumat dengan berk esan m e m andangkan

m e reka b oleh memilih bahan pelajaran dan mudah

m emah aminy a .

Menurut Willis, J( 1 983 ); Kajian

b ahawa p elajar lebih suka m engaw al

menunjukkan

kaed ah dan

kemajuan pe mbelajaran m ereka. Mereka biasanya me milih

b ahan p elajaran yang b oleh dikawal - learn er c ontrolled

i nstructional materials. Melalui cara 1m ilmu yang

diperolehi oleh ses e orang pelajar dapat diuji dan

4

Page 18: UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA TAHAP PENGGUNAAN KOMPUTER … · universiti putra malaysia tahap penggunaan komputer dalam proses penghasilan bahan pengajaran - satu tinjauan di sekolah

kemahiran yang dipelajari pula dapat diasah melalui

pengalaman praktisnya.

Menurut Mohd Aspar(l998) Kementerian Pendidikan

akan memperkenalkan matapelajaran teknologi maklumat

(IT) bagi peringkat Sijil Pelajaran Malaysia dan

pengkomputeran bagi peringkat Sijil Tinggi Persekolahan

Malaysia mulai tahun 2002. Kedua-dua matapelajaran ini

adalah selari dengan hasrat kerajaan untuk melahirkan

rakyat Malaysia yang seimbang dari segi intelek, rohani,

emosi dan jasmani.

Sistem pendidikan negara dijangka akan mengalami

perubahan yang besar menjelang abad ke -21 apabila

penubuhan Sekolah Bestari dilaksanakan sepenuhnya

menjelang tahun 2010. Salah satu keperluan

penting Sekolah Bestari ialah penggunaan komputer dan

teknologi secara maksima dalam proses pengajaran dan

pembelajaran. Ketika itu, peranan guru berubah daripada

pencurah maklumat kepada pemudahcara dalam proses

pembelajaran. Hakikat ini sebenarnya memerlukan guru

yang lebih kreatif dan inovatif dalam penyampaian ilmu

dan melaksanakan tugas-tugas pengaJ aran, sekaligus

memerlukan guru yang mahir dalam penggunaan teknologi

5

Page 19: UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA TAHAP PENGGUNAAN KOMPUTER … · universiti putra malaysia tahap penggunaan komputer dalam proses penghasilan bahan pengajaran - satu tinjauan di sekolah

komputer untuk menghasilkan bahan pembelajaran yang

lebih menarik dan berkesan.

Sehubungan dengan halatuju, aspirasi dan kehendak

sistem pendidikan negara pada masa depan, Wan Zahid

(1997) menjelaskan bahawa; peranan guru pada masa

depan, tidak kira matapelajaran apa sekalipun, sudah pasti

berbeza kerana wujudnya pengaruh yang kuat daripada

ciptaan teknologi baru dalam era maklumat. Pembelajaran

tidak lagi berpusat kepada guru tetapi berpusatkan pelaj ar

yang mendapat ilmu daripada guru dan

persekitaran menerUSl penggunaan komputer. Bagi

menguasai corak pembelajaran dalam era maklumat, guru

perlu celik komputer, berkemahiran menggunakan alat

teknologi maklumat, bersifat lebih kreatif dan inovatif

untuk menghasilkan bahan pengaJaran yang berkesan

dengan berbantukan komputer.

Geisert dan Futrell(1990) merumuskan bahawa

kegunaan komputer adalah sebagai gabungan fungsi

makmal bahasa dan segala bentuk media seperti OHP,

perakam video, buku teks, lembaran kerja atau filem.

Komputer boleh membantu guru sekolah untuk

menghasilkan pelbagai jenis bahan pengajaran.

6

Page 20: UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA TAHAP PENGGUNAAN KOMPUTER … · universiti putra malaysia tahap penggunaan komputer dalam proses penghasilan bahan pengajaran - satu tinjauan di sekolah

Mengikut Mokhtar dan Tajuddin(1996), antara

bahan pengaJaran yang boleh dihasilkan dengan

menggunakan komputer termasuklah;

1. Tutorial yang mengajar sesuatu konsep atau kemahiran.

2 . Latih tubi yang berbentuk soal jawab secara interaktif.

3 . Simulasi sesuatu situasi sebenar.

4 . Permainan komputer yang berunsur pendidikan.

5 . Penyelesaian masalah secara proses.

Dalam hubungan 1m guru bertanggungjawab untuk

menghasilkan bahan pengaJaran yang sesual mengikut

keperluan kurikulum dan sistem pendidikan negara. Oleh

kerana itu peranan baru seseorang guru akan membebaskan

mereka daripada keperluan menjadi sumber pengetahuan

yang utama. Sebaliknya guru akan membantu pelajar

menentukan matlamat, merancang jadual belajar dan

menentukan strategi belajar yang paling sesuai untuk

melahirkan pelajar yang berilmu, berkemahiran, dinamik,

pro aktif, berdikari dan bertanggungjawab.

Menurut Halimah(1996), guru sekolah mas a kini perlu

menyedari bahawa fokus dan perhatian mereka hendaklah

ditumpukan kepada usaha-usaha membina serta melahirkan

7

Page 21: UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA TAHAP PENGGUNAAN KOMPUTER … · universiti putra malaysia tahap penggunaan komputer dalam proses penghasilan bahan pengajaran - satu tinjauan di sekolah

pelajar yang bestari, iaitu mereka yang kreatif dan inovatif

serta berupaya menjana maklumat baru, membuat keputusan

dan menyelesaikan masalah. Pelajar sewajarnya boleh

berfikir dan bukan individu yang hanya berupaya

mengeluarkan semula pengetahuan atau ingatan mereka

semata-mata.

Guru sebenarnya merupakan tonggak utama dalam

pembangunan sistem persekolahan dan pendidikan negara.

Mereka bertanggungjawab untuk mendidik pelajar dan

mencorakkan masa depan generasi muda agar menjadi

rakyat yang berilmu, berguna dan bertanggungjawab kepada

diri sendiri, keluarga, bangsa, agama dan negara.

Menurut Shukor ( 1998) fokus untuk meningkatkan

kualiti pengaJ aran dan pembelajaran akan diberikan

perhatian penting. Perkembangan teknologi dan kaedah

baru dalam pengaJaran dan pembelajaran memerlukan

tindakan dan usaha yang berkesan untuk meningkatkan

keupayaan teknologi serta penggunaan komputer dalam

menghasilkan bahan-bahan pengaJaran. Penggunaan

pengkomputeran dalam bilik darjah akan dipertingkatkan

melalui usahasama sekolah, ibu bapa dan pusat.

8

Page 22: UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA TAHAP PENGGUNAAN KOMPUTER … · universiti putra malaysia tahap penggunaan komputer dalam proses penghasilan bahan pengajaran - satu tinjauan di sekolah

Hakikat 1m ditegaskan lagi oleh Mohd Najib(1998)

yang an tara lain menjelaskan bahawa; Penggunaan

pemkomputeran dalam bilik darjah pad a mas a depan akan

membantu memudahkan tugas guru sebagai pemudahcara

dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Guru dan

para pendidik perlu mempunyai kemahiran mencari dan

menggunakan maklumat dalam era global yang semakin

mencabar. Kemahiran yang dimaksudkan ialah kebolehan

menggunakan dan mengendalikan komputer untuk

mencan, memilih dan menggunakan maklumat yang

diperolehi dari pelbagai sumber supaya dapat dijadikan

maklumat yang berstruktur untuk tujuan pengajaran dan

pembelajaran dalam melatih pelajar supaya boleh berfikir

secara kritis dan kreatif dan berupaya membuat keputusan

dan menyelesaikan masalah.

Hakikat dan kenyataan In! jelas mencerminkan

bahawa keupayaan guru untuk

mengendalikan komputer

menggunakan

dengan baik

dan

dalam

penghasilan bahan-bahan pengaJaran akan membantu

mempertingkatkan kualiti serta keberkesanan

pendidikan secara keseluruhannya.

sistem

9

Page 23: UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA TAHAP PENGGUNAAN KOMPUTER … · universiti putra malaysia tahap penggunaan komputer dalam proses penghasilan bahan pengajaran - satu tinjauan di sekolah

Pernyataan Masalah

Di Malaysia, komputer telah mula diperkenalkan

kepada pelajar sekolah menerusi kelab-kelab komputer

pada awal tahun 1980-an sebagai salah satu strategi pihak

kerajaan untuk melahirkan generasl mud a yang celik

komputer. Namun demikian, sehingga akhir dekad 80-an,

pendidikan dan sistem pengajaran secara berbantukan

komputer di sekolah-sekolah masih berada pada tahap

yang paling minima, terutamanya jika dilihat dari segl

penghasilan bahan-bahan pengajaran dengan menggunakan

komputer oleh guru-guru sekolah.

Dalam keadaan dimana bilangan komputer terhad,

mungkin 5 atau 1 0, adalah sukar terutamanya sekolah di luar

bandar untuk pelajarnya menggunakan komputer secara

individu seperti yang terdapat di negara-negara maJu

contohnya Amerika Syarikat dan England. Kebanyakan

komputer yang terdapat di sekolah -sekolah pada masa kini di

letakkan di pusat sumber atau di bilik guru untuk rujukan

pelajar dan persediaan guru. Di sinilah guru-guru harus

memainkan peranan menghasilkan bahan -bahan pengajaran

menggunakan komputer misalnya guru-guru boleh

mengakseskan maklumat atau menggunakan bahan komersil

10

Page 24: UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA TAHAP PENGGUNAAN KOMPUTER … · universiti putra malaysia tahap penggunaan komputer dalam proses penghasilan bahan pengajaran - satu tinjauan di sekolah

yang terdapat di pasaran seperti ensiklopedia elektronik,

internet dan sebagainya. Setelah maklumat diperolehi, guru­

guru bolehlah menggunakan softwear aplikasi untuk analisis

data (MS Excel), menaip laporan (MS Word) atau membuat

persembahan secara grafik (MS Power Point) tetapi sekiranya

kemudahan komputer di sekolah baik dan membolehkan

pelajar menggunakannya secara individu at au berpasangan,

maka individu iti bolehlah belajar menggunakan bahan

pengajaran dalam bentuk perisian kursus (courseware) yang

dihasilkan oleh guru-guru yang berpengalaman dan mahir

mengendalikan komputer.

Menurut Khalid( 1998), kini Kementerian Pendidikan

sedang memberikan tumpuan dan usaha untuk memupuk

budaya teknologi maklumat di kalangan guru dan pelajar

sekolah, sesuai dengan tuntutan dunia global dan

keperluan era teknologi maklumat. Untuk mencapai

matlamat ini kemahiran guru dalam bidang komputer perlu

dipertingkatkan terlebih dulu.

Penghasilan bahan-bahan pengaJaran dengan

berbantukan komputer bukan sahaja menjadikan proses

pengaJaran dan pembelajaran menjadi lebih menarik dan

11

Page 25: UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA TAHAP PENGGUNAAN KOMPUTER … · universiti putra malaysia tahap penggunaan komputer dalam proses penghasilan bahan pengajaran - satu tinjauan di sekolah

berkesan tetapi Juga mendorong pelajar menanam sifat

berdikari sewaktu mereka mempelajari dan meneroka

sesuatu bidang ilmu.

daripada

pelajar.

aktiviti

Ini adalah hasil

pembelajaran

atau kesan

berpusatkan

Menurut Rahmad( 1997), reformasi dalam bidang

pendidikan bukanlah bermakna inovasi dalam teknologi dan

perkakasan semata-mata.

paradigma di kalangan

Ianya meliputi juga anjakan

guru dan pentadbir sekolah,

sekaligus menuntut perubahan dalam kaedah pengajaran dan

cara penyampalan maklumat atau ilmu. Pada mas a

depan pendekatan dan per kern bangan

semestinya rnemberikan fokus yang lebih

penyelesaian masalah yang memerlukan

rnembina satu rangkaian pelbagai fakta,

pengamatan, pernprosesan maklumat

mentafsir maklumat yang diperolehi.

serta

kurikulum

kepada

pelajar

membuat

keupayaan

Walau bagairnanapun pada masa kini pengetahuan

dan kemahiran kebanyakan guru serta pelaj ar dalam

penggunaan komputer

rendah. Masalah

masih berada pada tahap yang

Inl kerap dihadapi oleh guru,

1 2