universal remote control - kompernass · universal remote control kh 2155 0 5 25 75 95 100 0 5 25...

of 66/66

Post on 08-Oct-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • - 1 -

  SPIS TREŚCI STRONAWażne zasady bezpieczeństwa 2Przegląd urządzenia 3Uruchomienie 4

  Rozpakowanie urządzenia/sprawdzenie zakresu dostawy 4

  Wkładanie baterii 4Elementy obsługi 5

  Wyświetlacz LCD 5

  Przyciski 6Konfiguracja 10

  Ustawianie godziny 10

  Ustawianie kontrastu 10

  Podświetlenie 11

  Blokada rodzicielska 11SETUP - ustawienia systemowe 11Programowanie pilota zdalnego sterowania 13

  Programowanie przez wyszukiwanie kodu marki 13

  Programowanie przez ręczne wpisywanie kodu 14

  Programowanie przez automatyczne wyszukiwanie kodu 15

  Funkcja uczenia 16

  Funkcja uczenia kodów 17

  Kasowanie programowania przycisków 18Programowanie makr 19Ulubiony kanał 21Regulacja głośności 23

  Vol +/-, (wyciszenie) 23Pozostałe funkcje regulacji głośności (za wyjątkiem PC) 23

  Powrót do regulacji głośności 24Funkcje dodatkowe 24

  Wyłącz wszystkie (ALL OFF) 25

  Automatyczne przełączanie na następną stację 25

  Alternatywne przyporządkowanie przycisków w trybie teletekstu 26

  Alternatywne przyporządkowanie przycisków w trybie PIP 27Błędy i sposoby ich usuwania 27Utylizacja 28Deklaracja zgodności CE 29Importer 29Dane techniczne 29Ważne informacje o gwarancji 30

 • - 2 -

  Uniwersalny pilot zdalnego sterowania KH2155

  Przed pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać instruk-cję obsługi i zachować ją do późniejszego korzystania. W przypadku przekazania urządzenia osobom trzecim należy przekazać im także instrukcję.

  Ważne zasady bezpieczeństwaUżycie zgodne z przeznaczeniemDzieci mogą korzystać z pilota zdalnego sterowania wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. Pilot uniwersalny może zastąpić do ośmiu innych pilotów zdal-nego sterowania. Można go używać wyłącznie do sprzętu elektronicznego wyposażonego w odbiornik na podczerwień. Funkcje uniwersalnego pilota zdalnego sterowania odpowiadają funkcjom oryginalnych pilotów zdalnego sterowania. Uniwersalny pilot zdalnego sterowania jest przeznaczony do użytku pry-watnego. Nie można go używać do celów komercyjnych. Zastosowanie do jakiegokolwiek innego celu niż opisany uważane jest za niezgodne z przeznaczeniem. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody, spowodowane użytko-waniem urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.

  Niebezpieczeństwoobrażeńnaskutekniewłaściwegoobchodzeniasięzbateriami!

  Przy wymianie baterii należy postępować z największą ostroż-nością. Należy przestrzegać następujących zasad bezpie-czeństwa:

  Wyjmij baterie z komory baterii, jeżeli są zużyte. • Nie wrzucaj baterii do ognia. Nie wystawiaj baterii na • działanie wysokich temperatur. Jeżeli nie będziesz używał urządzenia przez dłuższy czas, • to wyjmij baterie, aby zapobiec rozładowaniu.Niebezpieczeństwo wybuchu! Baterii nie można ponownie • ładować.Nie podgrzewać i nie zwierać baterii• Kwas wydostający się z baterii może powodować podraż-• nienia skóry. W przypadku kontaktu ze skórą, spłukać obficie wodą. W przypadku przedostania się cieczy do oczu, spłukać obficie wodą, nie trzeć i jak najszybciej skorzystać z pomocy lekarza.Zawsze wymieniaj wszystkie baterie za jednym razem • i nie używaj jednocześnie różnego typu baterii.Baterie nie powinny nigdy trafić w ręce dzieci. Dziecko może • wziąć baterię do buzi i połknąć ją. W razie połknięcia baterii należy natychmiast skorzystać z pomocy medycznej.

  LaserUniwersalny pilot zdalnego sterowania posiada diodę na podczerwień o klasie lasera 1.

 • - 3 -

  System bezpieczeństwa zapobiega przenikaniu niebezpiecz-nych promieni laserowych w trakcie korzystania z urządzenia. Nie należy manipulować ani uszkodzić systemu bezpieczeń-stwa, ponieważ spowodowałoby to niebezpieczeństwo uszko-dzenia wzroku.

  UszkodzeniaurządzeniaJeżeli urządzenie nie działa prawidłowo, nie należy pró-• bować naprawiać go samodzielnie. W razie uszkodzenia skontaktuj się z producentem lub jego infolinią serwisową (patrz karta gwarancyjna).W razie dostania się cieczy do wnętrza urządzenia lub • jeżeli urządzenie zostało uszkodzone w inny sposób, konieczne jest sprawdzenie urządzenia przez producenta lub jego serwis. Skontaktuj się z producentem lub jego info-linią serwisową (patrz karta gwarancyjna).

  Przegląd urządzeniaq Wyświetlacz LCDw Przycisk /ALL OFFe Przycisk SETrPrzyciski urządzeńt Przycisk podświetleniay Przyciski CH +/-u Przyciski VOL +/-i Teletekst wł./wył.o Przyciski cyfrowea Przycisk RECALLs Przycisk do jedno- lub dwumiejscowych numerów

  programówd Przyciski odtwarzania i teletekstuf Przyciski szybkiego dostępu do tekstug Wywołanie elektronicznego przewodnika programowegoh Przyciski ze strzałkamij Przycisk EXITk Przycisk INFOl Przycisk OK1( Przycisk MENU2) Przycisk SWAP2!Przycisk [email protected] Przycisk MACRO2# Wyciszanie2$ Przycisk FAV.CH2% Przycisk AV2^ Nadajnik i odbiornik podczerwieni2& Pokrywa komory baterii

  Wskazówka:Opisane tutaj funkcje dotyczą teoretycznego, wyidealizo- • wanego przypadku, w którym struktura przycisków orygi-nalnego pilota zdalnego sterowania jest zgodna z przyci-skami tego pilota uniwersalnego. Będzie to jednak miało miejsce tylko w sporadycznych przypadkach. Brak możli-wości imitacji wszystkich funkcji oryginalnego pilota zdalne-go sterowania nie stanowi więc wady pilota uniwersalnego.

 • - 4 -

  Wszystkie marki, użyte w tej instrukcji lub w dołączonej • liście kodów, są znakami handlowymi odpowiednich firm.

  Uruchomienie

  Rozpakowanie urządzenia/sprawdzenie zakresu dostawy

  Uwaga!Folię opakowaniową należy trzymać z dala od dzieci. Istnieje niebezpieczeństwo uduszenia.

  Rozpakuj urządzenie i akcesoria. • Sprawdź zakres dostawy: • - uniwersalny pilot zdalnego sterowania, - instrukcja obsługi, - wykaz producentów z listą kodów urządzeń.Usuń folię ochronną z wyświetlacza LCD • q.

  Wskazówka:UszkodzeniapodczastransportuW przypadku stwierdzenia uszkodzenia transportowego skontaktuj się z producentem lub jego infolinią serwisową (patrz karta gwarancyjna).

  Wkładanie baterii

  Uwaga!Pilot uniwersalny może być użytkowany wyłącznie z bateriami 1,5 V (wielkości AAA, LR03).

  Wymianę baterii przeprowadź szybko. Dokonane ustawienia pozostają zapamiętane przez ok. 1 minutę. Jeżeli w przeciągu tego czasu nie włożysz nowych baterii, to konieczne będzie ponowne przeprowadzenie wszystkich ustawień. Ustawienie godziny zostaje jednak zawsze skasowane.

  1. Otwórz pokrywę komory baterii 2& w kierunku strzałki.2. Włóż baterie zgodnie z ilustracją, a następnie zamknij

  komorę baterii.

 • - 5 -

  Wyświetlacz q jest aktywny, dopóki włożone są baterie. Poniższa ilustracja pokazuje wyświetlacz LCD q po włożeniu lub wymianie baterii.

  Wskazówka:Jeżeli wyświetlacz LCD q pozostanie nieaktywny, sprawdź biegunowość baterii lub załóż nowe baterie.

  Elementy obsługi

  Wyświetlacz LCDWyświetlacz LCD q jest podzielony na pola.

  Pole tekstowe 2*Pokazywane jest tutaj aktualnie wybrane urządzenie, np. DVD, TV lub VCR.

  Pole kodu 2(Pokazywany jest tutaj kod aktualnie wybranego urządzenia.

  Symbol podczerwieni 3)Przy każdym naciśnięciu przycisku, powodującym wysłanie podczerwonego sygnału, zaświeca symbol podczerwieni.

  Pole czasu 3!Można tu odczytać czas zegarowy.

 • - 6 -

  Wskazanie standardowe:

  Standardowe wskazanie na wyświetlaczu LCD q składa się z informacji o aktualnym urządzeniu, np. „TV”, kodu urzą- dzenia i czasu.

  PodświetlenieNaciśnięcie przycisku podświetlania LIGHTt powoduje, że przy każdym naciśnięciu przycisku wyświetlacz LCD q jest podświetlany przez 8 sekund. Ponownie naciśnij przycisk LIGHT t, aby dezaktywować podświetlenie.

  Przyciski

  Wskazówka:Wszystkie opisane tutaj funkcje mogą być oczywiście używane tylko pod warunkiem, że są one obsługiwane przez sterowane urządzenie.

  Przycisk /ALL OFF w Włączanie/wyłączanie urządzenia: naciśnij

  dwa razy w przeciągu 2 sekund, aby włączyć lub wyłączyć wszystkie urządzenia.

  Przycisk SET e Przytrzymaj naciśnięty przez 3 sekundy, aby

  wywołać menu SETUP.

  Przyciski urządzeń rZa pomocą przycisków urządzeń możesz wybrać to urzą- dzenie, które będzie obsługiwane:

  telewizor

  odbiornik satelitarny lub tuner kablowy

  urządzenie audio

  komputer

  magnetowid

  odtwarzacz DVD lub CD

  magnetowid cyfrowy lub osobisty

  urządzenie dodatkowe

 • - 7 -

  Przycisk podświetlenia t Naciśnij przycisk LIGHT t, aby podświetlić

  wyświetlacz.

  Przyciski CH+/- y

  Zmienia kanał odbioru.

  Przyciski VOL+/- u

  Ustawianie głośności (Volume).

  Przycisk TTX ON/OFF i Włączanie/wyłączanie teletekstu.

  Przyciski cyfrowe o Wprowadzanie numerów i kodów

  urządzeń.

  Przycisk RECALL a

  Ponownie wywołuje ostatnio oglądaną stację.

  Przycisk do jedno- lub dwumiejscowych numerów programów s

  Aby wprowadzić dwucyfrowy numer progra-mu naciśnij najpierw przycisk s, a następnie wprowadź numer programu za pomocą przycisków cyfrowych o. Ponowne naciśnięcie tego przycisku prze-łącza wyświetlacz z powrotem na wskaza-nia jednocyfrowe.

  Przyciski odtwarzania i przyciski funkcyjne teletekstuPrzyciski odtwarzania d sterują urządzeniami takimi jak odtwarzacze DVD/CD czy magnetowidy:

  nagrywanie

  zatrzymywanie odtwarzania/nagrywania

  cofanie

  odtwarzanie

  przerywanie odtwarzania

  przewijanie do przodu

 • - 8 -

  W trybie teletekstu przyciski mają następujące funkcje:

  wywołanie czasu

  przerwa wywołania strony

  powiększenie widoku strony

  wywołanie spisu treści zatrzymanie automatycznego przełączania

  przy kilkustronicowych arkuszach teletekstu przycisk zagadki

  Ponadto przyciski CH+/- y sterują następującymi funkcjami teletekstu:

  przejście do następnej strony

  powrót do poprzedniej strony

  Kolorowe przyciski szybkiego dostępu do tekstu fKolorowe przyciski szybkiego dostępu do tekstu wywołują rubryki z oferty teletekstu.

  Przycisk GUIDE g Przycisk GUIDE wywołuje elektroniczny

  przewodnik programowy urządzenia.

  Przyciski ze strzałkami h

  Poruszanie po menu do góry, w prawo, w dół i w lewo. Do sterowania funkcji „Picture In Picture” (”obraz w obrazie”).

  Przycisk EXIT j W menu powrót o jeden poziom.

  Przycisk INFO k Wyświetla informacje o programie.

  Przycisk OK l Za pomocą przycisku OK zatwierdzasz wybór

  menu.

  Przycisk MENU 1( Wywołuje menu sterowanego urządzenia.

 • - 9 -

  Przycisk SWAP 2) W trybie DVD/CD steruje funkcję powtarzania

  A-B. Do przełączania pomiędzy obrazem głównym i pomocniczym w trybie PIP.

  Przycisk PIP 2! Wywołuje i przerywa tryb „obrazu w obra-

  zie”, oferowany przez odbiornik telewizyjny. W przypadku odbiornika SAT/KABEL przycisk PIP służy do wyboru formatu wideo.

  Przycisk MACRO [email protected] Przycisk MACRO [email protected], po którym naciśnięty zostaje

  przycisk cyfrowy o1-6, aktywuje poprzednio zarejestrowany ciąg poleceń.

  Wyciszenie 2#

  Włącza/wyłącza dźwięk.

  Przycisk FAV.CH 2$

  Wywołuje zaprogramowane wcześniej ulubione stacje.

  Przycisk AV 2%

  Przełącza na wejście AV.

 • - 10 -

  Konfiguracja

  Ustawianie godzinyWyświetlacz LCD q pokazuje godzinę. Sposób ustawiania godziny:

  1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET e przez nieco ponad 3 sekundy.

  2. Przyciskiem lub h wybierz „CONFIGURE” i potwierdź wybór przyciskiem OK l.

  3. Na wyświetlaczu LCD q pojawia się „TIME SETUP”. Potwierdź przyciskiem OK l. Wyświetlacz LCD q po-kazuje teraz „TIME”, a pierwsza cyfra godziny miga.

  4. Przyciskami lub h ustaw kursor na pozycji, dla której chcesz wprowadzić wartość, i naciśnij przyciski cyfrowe o, aby ustawić wartość godziny i minuty. Przełączanie pomiędzy AM i PM jest dokonywane przyciskiem lub h. „AM” oznacza przy tym „ante meridium” (= do południa, od godziny 0:00 do 12:00), a „PM” „post meridium” (= po południu, od godziny 12:00 do 0:00).

  5. Przyciskiem OK l zapisz ustawienia. Na wyświetlaczu LCD q pojawia się „SUCCESS” i wyświetlacz powraca do poprzedniego trybu. W razie wystąpienia błędu wyświetlacz LCD q pokazuje „ERROR”.

  6. W celu opuszczenia tego menu dotąd naciskaj przycisk EXIT j, aż na wyświetlaczu LCD q pojawi się widok standardowy.

  Ustawianie kontrastuKontrast wyświetlacza możesz ustawić w następujący sposób:

  1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET e przez nieco ponad 3 sekundy.

  2. Przyciskiem lub h wybierz „CONFIGURE” i potwierdź wybór przyciskiem OK l.

  3. Przyciskiem lub h wybierz „CONTRAST” i potwierdź wybór przyciskiem OK l.

  4. Przyciskiem lub h ustaw kontrast ( zmniejsza, a zwiększa kontrast). Wskazanie na wyświetlaczu: 0 = najwyższy kontrast 15 = najniższy kontrast

  5. Przyciskiem OK l zapisz wymagane ustawienia. Na wyświetlaczu LCD q pojawia się „SUCCESS”, a następnie „CONTRAST”.

  6. W celu opuszczenia tego menu dotąd naciskaj przycisk EXIT j, aż na wyświetlaczu LCD q pojawi się widok standardowy.

 • - 11 -

  PodświetleniePrzy słabym oświetleniu możesz aktywować podświetlenie wyświetlacza. Pamiętaj jednak, że skróci to żywotność baterii.

  1. Jeden raz naciśnij przycisk LIGHT t. Od tego momentu po każdym naciśnięciu dowolnego przycisku wyświe-tlacz LCD q będzie podświetlany przez ok. 8 sekund.

  2. Aby wyłączyć podświetlanie wyświetlacza LCD naciśnij ten przycisk jeszcze raz.

  Blokada rodzicielskaZa pomocą blokady rodzicielskiej możesz zablokować przyciski kanałów (CH+, CH-, 0-9) dla poszczególnych urządzeń.

  1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET e przez nieco ponad 3 sekundy.

  2. Przyciskiem lub h wybierz „CONFIGURE” i potwierdź wybór przyciskiem OK l.

  3. Przyciskiem lub h wybierz „KIDS LOCK” i po-twierdź wybór przyciskiem OK l. Wyświetlacz LCD q pokazuje aktualne urządzenie i niezależnie od bieżącego ustawienia proponuje zawsze ustawienie „OFF”.

  4. Przyciskiem lub h przełącz pomiędzy ustawie-niem „ON” (blokada rodzicielska włączona) lub „OFF” (blokada rodzicielska wyłączona).

  5. Przyciskiem OK l zapisz ustawienie. Na wyświetlaczu LCD q pojawia się „SUCCESS”, a następnie „KIDS LOCK”.

  6. W celu opuszczenia tego menu dotąd naciskaj przycisk EXIT j, aż na wyświetlaczu LCD q pojawi się widok standardowy.

  SETUP - ustawienia systemoweUstawienia systemowe zawierają następujące możliwości:

  Zaprogramowanie pilota zdalnego sterowania do • sterowanych urządzeńUstawianie godziny, kontrastu wyświetlacza i blokady • rodzicielskiej„• Uczenie” określonych poleceń przyciskówTworzenie poleceń makro• Ustalanie ulubionych• itd.•

 • - 12 -

  Przegląd menu SETUP:

 • - 13 -

  Programowanie pilota zdalnego sterowaniaProgramowanie pilota jest możliwe na trzy sposoby: Programowanie przez wyszukiwanie kodu marki, przez automatyczne wyszukiwanie kodu lub przez bezpośrednie (ręczne) wprowadzenie kodu.

  Na początek najlepiej skorzystaj z kodu marki, gdyż jest to najszybsza metoda programowania, jeżeli Twoje urzą-dzenie znajduje się na liście kodów. W drugiej kolejności zalecane jest bezpośrednie wprowadzenie kodu, a dopiero na końcu automatyczne wyszukiwanie kodu.

  Programowanie przez wyszukiwanie kodu markiW przypadku tej metody wybierasz na wyświetlaczu LCD q markę i kod.

  Aby zaprogramować pilota zdalnego sterowania wykonaj poniższe operacje

  1. Naciśnij przycisk tego urządzenia r, dla którego chcesz zaprogramować pilota (za wyjątkiem PC).

  2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET e przez nieco ponad 3 sekundy.

  3. Na wyświetlaczu LCD q pojawia się „CODE SETUP”. Naciśnij przycisk OK l. Na wyświetlaczu LCD pojawia się teraz „BRAND SRCH” q.

  4. Naciśnij przycisk OK l. Pojawia się pierwsza nazwa marki z posegregowanej alfabetycznie listy predefinio-wanych urządzeń.

  5. Za pomocą przycisków h możesz wybrać poszczególne marki.

  6. Dla ułatwienia dostępu za pomocą przycisków cyfro-wych o możesz przejść bezpośrednio do wybranej litery początkowej: 2 => A 3 => D 4 => G 5 => J 6 => M 7 => P 8 => T 9 => W Przykład: Przycisk 5 przesuwa wskazanie do litery „J”. Pierwszą marką jest „JVC”*. Jeżeli posiadasz na przy-kład urządzenie marki „Kenwood”*, to przyciskiem poruszaj się w dół, aż pojawi się ta nazwa marki. (* Wszystkie wymienione tutaj nazwy marek są znakami handlowymi odpowiednich firm.)

  7. Większość producentów stosuje kilka różnych kodów dla pilotów zdalnego sterowania. Musisz teraz stwierdzić, który z dostępnych kodów najlepiej pasuje do Twojego urządzenia. Pod nazwą marki pokazywany jest aktualny kod.

  8. Skieruj pilota zdalnego sterowania na dane urządzenie i naciskaj przyciski funkcyjne, aby przetestować kod (za wyjątkiem przycisków h, OK l lub przycisków cyfrowych o).

 • - 14 -

  9. Jeżeli większość przycisków działa, naciśnij OK l, aby zapisać ustawienia. Na wyświetlaczu LCD q pojawia się „SUCCESS”. Teraz ponownie pojawia się tryb „BRAND SRCH”.

  10. Jeżeli nie działają żadne przyciski lub działa tylko kilka z nich, to za pomocą przycisków lub h wybierz następny kod i przeprowadź test, opisany w punkcie 8.

  11. Tryb ustawiania możesz zakończyć dowolnym przyciskiem urządzenia r (niemożliwe jednak od kroku 5). Przyciskiem EXIT j możesz przejść w menu o jeden poziom wyżej.

  Powtarzaj te operacje dla wszystkich urządzeń, które chcesz sterować za pomocą pilota.

  Programowanie przez ręczne wpisywanie koduW tym trybie możesz zaprogramować pilota zdalnego stero-wania przez bezpośrednie wprowadzenie numeru kodu. Wymagany numer kodu znajdziesz na dołączonej liście kodów. Jeżeli nowy kod jest niedopuszczalny, to urządzenie odtworzy ostatnio zaprogramowany, dopuszczalny kod.

  1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET e przez nieco ponad 3 sekundy.

  2. Na wyświetlaczu LCD q pojawia się „CODE SETUP”. Naciśnij przycisk OK l. Na wyświetlaczu LCD pojawia się teraz „BRAND SRCH” q. Naciskaj przycisk lub h, aż na wyświetlaczu LCD q pojawi się „CODE SET”. Następnie naciśnij przycisk OK l.

  3. Na wyświetlaczu LCD q pojawia się ostatnio zaprogra-mowane urządzenie i używany kod.

  4. Naciśnij wymagany przycisk urządzenia r (np. VCR). Urządzenie docelowe miga i czeka na potwierdzenie.

  5. Przyciskiem OK l potwierdź wybrane urządzenie. Miga teraz pierwsze miejsce kodu, które czeka na w prowadzenie cyfry.

  6. Za pomocą przycisków cyfrowych wpisz 3-miejscowy kod urządzenia i potwierdź przyciskiem OK l.

  7. Jeżeli wprowadzony kod (CODE) jest dopuszczalny dla wybranego urządzenia, to zostaje on zapisany. Na wyświetlaczu LCD q pojawia się „SUCCESS” (sukces), a następnie „CODE SET”. W razie niepowodzenia wy-świetlacz LCD q pokazuje „NOT FUND” (nie znalezione) i czeka na ponowne wpisanie kodu. Powtórz wtedy krok 6.

  8. Dla niektórych urządzeń zespolonych należy wpisać 2 kody z dołączonej listy, np. jeden dla odbiornika TV i jeden dla zintegrowanego odtwarzacza DVD. Jeżeli kod urządzenia zespolonego, np. odbiornika TV ze zintegrowanym odtwarzaczem DVD, jest pokazany na liście w postaci „XXX XXX”, to pierwsze 3 cyfry dotyczą pierwszego urządzenia, podanego w jego nazwie (= TV), a ostatnie 3 cyfry drugiego (= DVD).

  9. Przyciskiem EXIT j możesz zakończyć tryb CODE SET.

 • - 15 -

  Wskazówki:Jeżeli jako urządzenie wybrałeś AUX, to w kroku 6, po • wprowadzeniu kodu, musisz nacisnąć czwarty przycisk, aby poinformować pilota o rodzaju urządzenia: 0 - TV 3 - SAT.CBL 1 - VCR 4 - DVR.PVR 2 - DVD.CD 5 - AUDIOUrządzenie AUX pojawia się na wyświetlaczu LCD • q jako „AUX1”, co jest zjawiskiem normalnym.Jeżeli urządzenie AUX ma zostać ustawione za pomocą in-• nej metody programowania, to musisz najpierw zdefinio-wać go jako urządzenie AUX w metodzie bezpośrednie-go wprowadzania kodu. Przykład: Telewizor ma zostać zdefiniowany jako urządzenie AUX. W tym celu w kroku 6 jako czwarty przycisk naciśnij cyfrę 0, aby móc potem zaprogramować telewizor za pomocą wyszukiwania kodu marki lub automatycznego wyszukiwania kodu.

  Programowanie przez automatyczne wyszukiwanie koduTen proces może potrwać do kilku minut na urządzenie, gdyż konieczne jest wypróbowanie wszystkich kodów dla wybranego urządzenia. Dlatego powinieneś korzystać z tej metody tylko wtedy, jeżeli zaprogramowanie urządzenia przez wyszukiwanie kodu marki lub bezpośrednie wprowa-dzanie kodu jest niemożliwe, albo jeżeli Twoje urządzenie nie jest w ogóle podane na wykazie producentów z listą kodów urządzeń. Przy automatycznym wyszukiwaniu komputer PC nie jest uwzględniany jako urządzenie.

  Wykonaj poniższe operacje, aby przeprowadzić programo-wanie za pomocą automatycznego wyszukiwania kodu.

  1. Włącz urządzenie, które ma być sterowane za pomocą pilota zdalnego sterowania. W przypadku urządzeń VCR/DVD/CD włóż ponadto kasetę lub płytę do urzą-dzenia.

  2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET e przez nieco po-nad 3 sekundy.

  3. Na wyświetlaczu LCD q pojawia się „CODE SETUP”. Naciśnij przycisk OK l. Na wyświetlaczu LCD pojawia się teraz „BRAND SRCH” q. Naciskaj przycisk lub h, aż na wyświetlaczu LCD q pojawi się „AUTO SRCH”. Naciśnij przycisk OK l, aby wywołać tryb „automatycznego wyszukiwania kodu”.

  4. Naciśnij przycisk urządzenia r, odpowiadający stero-wanemu urządzeniu (np. VCR).

  5. Skieruj pilota zdalnego sterowania na urządzenie i naciśnij przycisk OK l, aby rozpocząć wyszukiwanie. Symbol podczerwieni 3) miga, co sygnalizuje wysyłanie poleceń przez podczerwień.

  6. Gdy urządzenie zareaguje przez wyłączenie się, naciśnij przycisk PAUSE ; d, aby zatrzymać wyszukiwanie kodu.

 • - 16 -

  7. W celu sprawdzenia, czy wystarczająco szybko zatrzy-małeś wyszukiwanie, naciśnij jeden raz przycisk h, a potem ponownie przycisk h. Jeżeli urządzenie po-nownie zareagowało, to najprawdopodobniej znalazłeś prawidłowy kod.

  8. Natomiast jeżeli urządzenie nie zareagowało ponownie, to przełączaj co 1,5 sekundy przyciskiem h na po-przedni kod, aż urządzenie zareaguje.

  9. Naciśnij przycisk OK l, aby zapamiętać kod. Na wyświetlaczu LCD q pojawia się „SUCCESS” i wyświe-tlacz powraca do trybu „AUTO SEARCH” zurück.

  10. Dwukrotnie naciśnij przycisk EXIT j, aby opuścić tryb programowania.

  11. Sprawdź, czy większość funkcji urządzenia może być sterowana za pomocą pilota. Jeżeli kilka funkcji nie działa, to możesz ponownie rozpocząć automatyczne wyszukiwanie kodu od kroku 1.

  Wskazówki:Jeżeli przycisk PAUSE ; d zostanie naciśnięty podczas automatycznego wyszukiwania kodu, to wyszukiwanie zo-stanie zatrzymane. Ponowne naciśnięcie przycisku PAUSE ; d powoduje kontynuację wyszukiwania kodu przez urządzenie.

  1. Przy aktywnym wyszukiwaniu kodu wszystkie przyciski za wyjątkiem przycisków OK l, PAUSE ; d, , h i EXIT j są ignorowane.

  2. Naciśnięcie przycisku EXIT j podczas wyszukiwania kodu powoduje zatrzymanie wyszukiwania i ponowne wywołanie statusu „AUTO SRCH” bez zapisania kodu.

  3. Jeżeli znaleziony został prawidłowy kod, ale oryginalny pilot zdalnego sterowania, przynależny do urządzenia, nie posiada przycisku POWER, to możliwym jest, że urządzenia nie będzie można włączać lub wyłączać. W takim przypadku spróbuj przycisków h, CH + y lub MUTE (wyciszenie) 2#.

  4. Gdy automatyczne wyszukiwanie dotrze do końca listy, to proces zostaje tam zatrzymany. Naciśnij wtedy przycisk EXIT j, aby powrócić do trybu „AUTO SRCH” i roz-pocznij ponownie od kroku 4.

  5. Jeżeli chcesz zaprogramować urządzenie AUX metodą automatycznego wyszukiwania kodu, to musisz najpierw zdefiniować rodzaj urządzenia przez bezpośrednie w prowadzenie kodu. Następnie przeprowadź programo-wanie przez automatyczne wyszukiwanie kodu od kroku 5.

  Funkcja uczeniaUniwersalny pilot zdalnego sterowania (PU) może odczytać i zapamiętać sygnały oryginalnego pilota zdalnego sterowa-nia. Jeżeli opisane powyżej metody nie zapewnią działania PU lub nie pozwolą mu wykonywać wszystkich funkcji, to spróbuj nauczyć PU odpowiednich poleceń przy użyciu oryginalnego pilota lub pilotów.

 • - 17 -

  Załóż nowe baterie do PU i do oryginalnego pilota zdal-• nego sterowania.Zachowaj co najmniej jeden metr odstępu od innych • źródeł światła. Źródła światła mogą zakłócić wysyłanie promieni podczerwieni.Połóż PU i oryginalnego pilota w odstępie 25 do 55 mm • na płaskim podłożu w taki sposób, aby diody podczer-wieni 2^ były skierowane na siebie.

  Wskazówki:1. Podczas funkcji uczenia nie używaj następujących przy-

  cisków: wszystkie przyciski urządzeń r, LIGHT t, MAKRO [email protected], FAV.CH 2$, d, EXIT j.

  2. Podczas uczenia zwolnij przycisk oryginalnego pilota dopiero wtedy, gdy na wyświetlaczu LCD PU q pojawi się „SUCCESS” lub „FAILED” (niepowodzenie).

  3. Jeżeli podczas uczenia, gdy na wyświetlaczu widoczny jest tekst „WAITING” (czekam), przez 25 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk oryginalnego pilota, to na wyświetlaczu LCD q pojawia się „FAILED”, a następnie „SELECT KEY” (wybierz przycisk).

  4. Jeżeli pamięć jest pełna, to na wyświetlaczu LCD q pojawia się „MEM FULL”, a tryb uczenia zostaje zakoń-czony.

  5. Gdy w trybie uczenia na wyświetlaczu LCD q widoczny jest tekst „WAITING”, to zakończenie tego trybu jest możliwe tylko przyciskiem EXIT j.

  6. Podczas trybu uczenia lub przy kasowaniu zaprogramo-wanych przycisków można opuścić aktualny tryb dowol-nym przyciskiem (za wyjątkiem sytuacji, gdy widoczny jest tekst „WAITING”).

  7. Przyciskiem EXIT j powróć do poprzedniego stanu.

  Funkcja uczenia kodów1. Naciśnij wymagany przycisk urządzenia r.2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET e przez nieco

  ponad 3 sekundy.3. Przyciskiem lub h wybierz menu „LEARNING”

  (uczenie) i naciśnij przycisk OK l.4. Na wyświetlaczu LCD q pojawia się „LEARN KEY” (ucze-

  nie przycisku). Naciśnij przycisk OK l. Na wyświetlaczu LCD q pojawia się „SELECT KEY” (wybierz przycisk).

  5. Naciśnij najpierw ten przycisk PU, który ma zostać za-programowany (”nauczony”). Na wyświetlaczu LCD q pojawia się „WAITING”. PU czeka na sygnał podczer-wieni z oryginalnego pilota zdalnego sterowania.

  6. Ustaw nadajniki poczerwieni 2^ obu pilotów na siebie.7. Naciśnij i przytrzymaj teraz wymagany przycisk oryginal-

  nego pilota, aż na wyświetlaczu LCD q PU pojawi się „SUCCESS” lub „FAILED”.

  8. Gdy na wyświetlaczu LCD q pojawi się „SUCCESS” (operacja zakończona pomyślnie), to możesz progra-mować następne przyciski, rozpoczynając od kroku 5.

 • - 18 -

  Jeżeli pojawi się „FAILED” (proces nie powiódł się), to powtórz operację również od kroku 5.

  9. Aby przerwać proces uczenia możesz nacisnąć dowolny przycisk urządzenia r. Gdy na wyświetlaczu LCD q widoczny jest tekst „WAITING”, to przerwanie jest możli-we tylko przyciskiem EXIT j. Następnie PU powraca do trybu „LEARN KEY” (patrz krok 4).

  Kasowanie programowania przycisków1. Naciśnij odpowiedni przycisk urządzenia.2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET e przez nieco

  ponad 3 sekundy.3. Przyciskiem lub h wybierz „LEARNING” i po-

  twierdź wybór przyciskiem OK l. Na wyświetlaczu LCD q pojawia się „LEARN KEY”.

  4. Przyciskiem lub h wybierz „DELETE KEY” (skasuj przycisk) i potwierdź wybór przyciskiem OK l. Na wyświetlaczu LCD q pojawia się „SELECT KEY”.

  5. Naciśnij zaprogramowany przycisk, który ma zostać skasowany. Na wyświetlaczu LCD q pojawia się „SURE DELET” (jesteś pewien?).

  6. Potwierdź kasowanie przyciskiem OK l. Na wyświetlaczu LCD q pojawia się „DELETED”, a następnie ponownie „SELECT KEY”.

  7. Powtarzaj kroki 5 i 6, aby skasować inne przyciski.8. Naciśnij dowolny przycisk urządzenia r, aby zakoń-

  czyć ten tryb.

  Kasowanie wszystkich zaprogramowanych przycisków jednego urządzenia1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET e przez nieco

  ponad 3 sekundy.2. Przyciskiem lub h wybierz „LEARNING” i po-

  twierdź wybór przyciskiem OK l. Na wyświetlaczu LCD q pojawia się „LEARN KEY”.

  3. Przyciskiem lub h wybierz „DELETE DEV” (usuń urządzenie) i potwierdź wybór przyciskiem OK l. Na wyświetlaczu LCD q pojawia się „SELECT DEV” (wybierz urządzenie).

  4. Naciśnij przycisk urządzenia r, którego zaprogramo-wane przyciski mają zostać skasowane.

  5. Na wyświetlaczu LCD q pojawia się „SURE DELET”. Potwierdź przyciskiem OK l. Na wyświetlaczu LCD q pojawia się „DELETED” (skasowane), a następnie „SELECT DEV”.

  6. Powtarzaj kroki 4 i 5, jeżeli chcesz skasować zaprogra-mowane polecenia przycisków dla innych urządzeń.

  7. Przyciskiem EXIT j możesz powrócić do poprzedniego stanu.

  Wskazówka:Proces kasowania może potrwać kilka minut, w zależności od liczby zaprogramowanych poleceń.

 • - 19 -

  Kasowanie wszystkich zaprogramowanych przycisków

  1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET e przez nieco ponad 3 sekundy.

  2. Przyciskiem lub h wybierz „LEARNING” i po-twierdź wybór przyciskiem OK l. Na wyświetlaczu LCD q pojawia się „LEARN KEY”.

  3. Przyciskiem lub h wybierz „DELETE ALL” i po-twierdź wybór przyciskiem OK l.

  4. Na wyświetlaczu LCD q pojawia się „SURE DELET”. Potwierdź przyciskiem OK l. Na wyświetlaczu LCD q pojawia się „DELETED”, a następnie ponownie „DELETE ALL”.

  5. Przyciskiem EXIT j powróć do poprzedniego stanu.

  Wskazówka:Proces kasowania może potrwać kilka minut. Powinieneś uzbroić się w cierpliwość.

  Programowanie makrZa pomocą funkcji MAKRO można wykonywać razem do 16 pojedynczych poleceń przez naciśnięcie jednego przy-cisku. Oznacza to, że jeden przycisk MAKRO może wyko-nać kilka zapamiętanych wcześniej poleceń sterujących. Masz do dyspozycji 6 pamięci makr.

  Przegląd programowania makr:

  Programowanie makr (włącznie z PC)W celu zaprogramowania makro postępuj w następujący sposób:

  1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET e przez nieco ponad 3 sekundy.

  2. Przyciskiem lub h wybierz „MACRO” i potwierdź wybór przyciskiem OK l.

  3. Przyciskiem lub h wybierz „MACRO1” do „MACRO6” i potwierdź wybór przyciskiem OK l.

  4. Na wyświetlaczu LCD q pojawia się „SET UP”. Potwierdź przyciskiem OK l.

  5. Na wyświetlaczu LCD q pojawia się „SELECT KEY” (wybierz przycisk). Po kolei naciskaj wymagane przyciski, zaczynając od przycisku urządzenia r. Jeżeli sekwencja nie zacznie się od przycisku urządzenia r, to na wy-

 • - 20 -

  świetlaczu LCD q pojawia się „ERROR KEY” (nieprawi-dłowy przycisk), a następnie ponownie „SELECT KEY”.

  6. Zapisz wprowadzoną sekwencję przyciskiem OK l. Na wyświetlaczu LCD q pojawia się „SUCCESS”, a następnie urządzenie powraca do trybu wyboru makra.

  7. Jeżeli przy wyborze programowanego makra (krok 3) wybierzesz zajętą pamięć, urządzenie reaguje komuni-katem „MACRO HAS” (makro zajęte) na wyświetlaczu LCD q. Następnie pojawia się ponownie „SET UP”. Zanim będziesz mógł ponownie wykorzystać pamięć, musisz ją najpierw skasować. Sposób postępowania jest opisany nieco dalej w rozdziale „Kasowanie makra”.

  8. Powtarzaj operacje od kroku 3, aby zaprogramować inne makra.

  9. Przyciskiem EXIT j możesz przejść w menu o jeden poziom wyżej.

  Wskazówki:1. W ramach jednego makro możesz zapamiętać maksymal-

  nie 16 pojedynczych poleceń przycisków. Po wprowadze-niu 16. polecenia makro jest automatycznie zapamiętywa-ne, a na wyświetlaczu LCD pojawia się „SUCCESS”.

  2. Aby opuścić ten tryb bez zapisu, naciśnij przycisk EXIT j.3. Nie możesz zapisać nowego makro w wykorzystanej

  pamięci. Jeżeli chcesz zaprogramować nowe makro, to musisz najpierw usunąć poprzednie makro.

  4. W trybie „SELECT KEY” możesz za pomocą przycisku EXIT j powrócić do poprzedniego stanu.

  Przykład: Chcesz zapisać ciąg poleceń w makro. Zacznij od trybu „SELECT KEY”.

  Wymagany ciąg poleceń: włącz TV => przełącz na DVD => włącz DVD i rozpocznij odtwarzanie

  W trybie SELECT KEY wprowadź w tym celu przyciskami następujące polecenia: => => => =>

  =>

  Wykonywanie makraAby wykonać zaprogramowane wcześniej makro postępuj w następujący sposób:

  1. Naciśnij przycisk MACRO [email protected] Za pomocą odpowiedniego przycisku cyfrowego o

  wywołaj wymagane makro (1-6). Przykład: Jeżeli ma zostać wykonane makro 3, to naciśnij najpierw przycisk makro [email protected], a następnie przycisk cyfrowy .

  Wskazówka:Jeżeli w przeciągu 18 nie zostanie naciśnięty żaden przycisk cyfrowy MAKRO albo zostanie naciśnięty przycisk cyfrowy MAKRO, dla którego nie zostało zaprogramowane żadne makro, lub naciśnięty zostanie inny przycisk, to wykonanie makra jest niemożliwe. W tym przypadku podświetlenie miga 4 razy krótko raz po razie.

 • - 21 -

  Kasowanie makra

  Aby skasować zaprogramowane wcześniej makro postępuj w następujący sposób:

  1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET e przez nieco ponad 3 sekundy.

  2. Przyciskiem lub h wybierz „MACRO” i potwierdź wybór przyciskiem OK l.

  3. Przyciskiem lub h wybierz wymagane makro i potwierdź wybór przyciskiem OK l. Na wyświetlaczu LCD q pojawia się „SET UP”.

  4. Przyciskiem lub h wybierz „DELETE” (skasuj) i potwierdź wybór przyciskiem OK l.

  5. Na wyświetlaczu LCD q pojawia się „SURE DELET” (na-prawdę skasować?). Potwierdź kasowanie przyciskiem OK l. Na wyświetlaczu LCD q pokazana zostaje pamięć usuniętego właśnie makra.

  6. Przyciskiem lub h możesz skasować inne makra. Następnie kontynuuj od kroku 3.

  7. Przyciskiem EXIT j możesz przejść w menu o jeden poziom wyżej.

  Ulubiony kanał

  Wskazówka:Ta funkcja jest dostępna tylko w trybach TV, SAT i KABEL. Jej używanie w przypadku innych urządzeń jest niemożliwe (jest ona obsługiwana także w trybie AUX, jeżeli jako urzą-dzenie zaprogramowany został TV, SAT lub KABEL).

  Za pomocą tej funkcji możesz przeglądać tylko te stacje, które wcześniej połączyłeś w zestawy ulubionych kanałów. Do każdego z 15 zestawów ulubionych kanałów możesz przyporządkować 6 stacji. Pozwala to przykładowo na pogrupowanie stacji sportowych, stacji nadających wiado-mości itp. Przy aktywnej blokadzie rodzicielskiej wywołanie ulubionych stacji dla danego urządzenia jest niemożliwe.

  Przegląd programowania ulubionych stacji:

 • - 22 -

  Programowanie kanałów FAV:Ulubione stacje możesz zapamiętać w następujący sposób:

  1. Naciśnij przycisk urządzenia r, które chcesz zapro- gramować.

  2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET e przez nieco ponad 3 sekundy.

  3. Przyciskiem lub h wybierz „FAV CH” i potwierdź wybór przyciskiem OK l.

  4. Na wyświetlaczu LCD q pojawia się „SETUP”. Potwierdź przyciskiem OK l. Na wyświetlaczu LCD q pojawia się „FAV- -CH1”.

  5. Przyciskiem lub h wybierz wymagany kanał FAV i potwierdź wybór przyciskiem OK l. Na wyświetlaczu LCD q pojawia się „SELECT KEY”.

  6. Za pomocą przycisków cyfrowych o wprowadź pierwszą stację, którą chcesz zapisać w danym kanale FAV-CH (w przypadku liczb dwucyfrowych naciśnij najpierw przycisk s). Po naciśnięciu szóstego przycisku do wyboru stacji w kanale FAV następuje automatyczne zapisanie ustawień. Na wyświetlaczu LCD q pojawia się „SUCCESS”, a potem następny kanał FAV-CH. Ignorowane są wszystkie przyciski za wyjątkiem OK l, EXIT j, FAV.CH 2$ i przycisków cyfrowych o oraz s.Wskazówka: PU zapamiętuje naciskanie przycisków. Jeżeli programujesz więc dwumiejscowe stacje, to ich maksymalna liczba spada do 2 (1 x + 2 przyciski cyfrowe = 3 naciśnięcia przycisków na stację).

  7. Naciśnij przycisk OK l, aby zapamiętać FAV-CH. Na wyświetlaczu LCD q pojawia się „SUCCESS”, a potem następny kanał FAV-CH.

  8. W celu opuszczenia tego menu dotąd naciskaj przycisk EXIT j, aż na wyświetlaczu LCD q pojawi się widok standardowy.

  Uwaga: Ponowne zaprogramowanie kanałów FAV zastępuje poprzednie ustawienia. W zależności od modelu i marki wybranego urządzenia sposób wprowadzania numerów kanałów może być różny.

  Wywoływanie kanału FAVAby wywołać zaprogramowane wcześniej ulubione stacje naciśnij przycisk FAV-CH 2$. Uniwersalny pilot wywołuje po kolej zaprogramowane stacje z kanału ulubionych o najniższym numerze. Ponowne naciśnięcie przycisku FAV-CH t powoduje wywołanie stacji następnego w kolejności kanału ulubionych.

  Kasowanie wszystkich kanałów FAVAby skasować wszystkie kanały FAV postępuj w następujący sposób:

  1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET e przez nieco ponad 3 sekundy.

 • - 23 -

  2. Przyciskiem lub h wybierz „FAV CH” i potwierdź wybór przyciskiem OK l. Na wyświetlaczu LCD q pojawia się „SETUP”.

  3. Przyciskiem lub h wybierz „DEL ALL” i potwierdź wybór przyciskiem OK l. Na wyświetlaczu LCD q pojawia się „SURE DELET” (naprawdę skasować?).

  4. Przyciskiem OK l potwierdź skasowanie wszystkich zaprogramowanych kanałów FAV. Na wyświetlaczu LCD q pojawia się „DELETED”, a następnie „SETUP”.

  5. W celu opuszczenia tego menu dotąd naciskaj przycisk EXIT j, aż na wyświetlaczu LCD q pojawi się widok standardowy.

  Wskazówki:1. Gdy na wyświetlaczu LCD q widoczny jest tekst „SURE

  DELET”, to możesz przerwać kasowanie przyciskiem EXIT j.

  2. Naciśnij dowolny przycisk urządzenia r, aby opuścić tryb usuwania ulubionych.

  3. Kasowanie pojedynczych kanałów FAV jest niemożliwe, można je tylko zastąpić nowymi ustawieniami.

  Regulacja głośności

  Vol +/-, (wyciszenie)Naciśnij przycisk „VOL +”, aby zwiększyć głośność. Przy-ciskiem „VOL -” możesz zmniejszać głośność. W celu wyci-szenia dźwięku naciśnij przycisk . Ponowne naciśnięcie tego przycisku włącza dźwięk z powrotem.

  Wszystkie urządzenia korzystają z własnej regulacji gło-śności, o ile ją posiadają. Jeżeli urządzenie odtwarzające, na przykład magnetowid lub odtwarzacz DVD, nie posiada własnej regulacji głośności, to urządzenie automatycznie przełącza na regulację głośności odbiornika telewizyjnego.

  Wskazówka:1. Regulacja głośności nie działa w trybach Audio, PC i AUX.2. Regulacja głośności nie działa, jeżeli aktualne urządzenie

  posiada własną funkcję regulacji głośności i wyciszania (wyjątki są możliwe).

  Pozostałe funkcje regulacji głośności (za wyjątkiem PC)Jak podano powyżej, regulacja głośności przebiega au-tomatycznie. Jeżeli jednak chcesz zaprogramować jedno urządzenie, wychodząc od drugiego urządzenia, to musisz postępować w następujący sposób:

  Wskazówka:Urządzenia AUDIO i PC nie posiadają tej funkcji.1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET e przez nieco

  ponad 3 sekundy.

 • - 24 -

  2. Przyciskiem lub h wybierz „VPT SETUP” i po-twierdź wybór przyciskiem OK l. Na wyświetlaczu LCD q pojawia się „TO DEV” (do urządzenia).

  3. Naciśnij teraz przycisk tego urządzenia r (np. VCR), do którego mają być wysyłane polecenia związane z głośnością. Następnie na wyświetlaczu LCD q pojawia się „FROM DEV” (od urządzenia - czyli to urządzenie, przez które mają być wysyłane polecenia).

  4. Naciśnij teraz przycisk tego urządzenia r (np. TV), do którego mają być wysyłane polecenia.

  5. Na wyświetlaczu LCD q pojawia się „SUCCESS”. Ustawienia zostają zapisane. W razie błędu na wyświe-tlaczu LCD q pojawia się „ERROR”. Następnie ponownie pojawia się „VPT SETUP”.

  6. Przyciskiem EXIT j opuść ten tryb.

  Powrót do regulacji głośnościJeżeli chcesz powrócić do zwyczajnej regulacji głośności, postąp w następujący sposób:

  1. Naciśnij wymagany przycisk urządzenia (za wyjątkiem PC).

  2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET e przez nieco ponad 3 sekundy.

  3. Przyciskiem lub h wybierz „BASIC VPT” i po-twierdź wybór przyciskiem OK l.

  4. Na wyświetlaczu LCD q pojawia się „SUCCESS” (sukces).

  5. Przyciskiem EXIT j opuść ten tryb.

  Funkcje dodatkoweAby móc obsługiwać jedno z zaprogramowanych urzą- >dzeń za pomocą uniwersalnego pilota zdalnego stero-wania musisz najpierw nacisnąć odpowiedni przycisk urządzenia r. Następnie skieruj pilota na urządzenie i naciśnij wyma- >gany przycisk.Korzystaj z przycisków cyfrowych > o dokładnie w taki sam sposób, jak przy korzystaniu z oryginalnego pilota. Przed wprowadzeniem dwucyfrowej pozycji naciśnij przycisk s.Przyciskiem > a możesz wybrać stację, oglądaną ostatnio.Naciśnij przycisk GUIDE > g, aby uruchomić elektroniczny przewodnik programowy urządzenia, wyposażonego w tę funkcję.Aby zobaczyć aktualne informacje o programie, udo- >stępniane przez urządzenie docelowe, naciśnij przycisk INFO k.Przyciskiem MENU > 1( możesz wywołać dialog ustawień danego urządzenia docelowego.

 • - 25 -

  Wyłącz wszystkie (ALL OFF)

  Wskazówka:Przyciskiem ALL OFF (wyłącz wszystkie) w możesz automatycznie wyłączyć wszystkie urządzenia. W tym celu w przeciągu 2 sekund dwukrotnie naciśnij przycisk ALL OFF w. Powyższe działa tylko pod następującymi warunkami:

  1. Uniwersalny pilot zdalnego sterowania ma zapewnioną widzialność wszystkich urządzeń.

  2. Funkcje automatycznego wyszukiwania kodu, wyszuki-wania kodu marki i funkcje MAKRO nie są aktywne.

  3. Wszystkie urządzenia docelowe muszą obsługiwać wyłączanie za pomocą pilota zdalnego sterowania.

  Aby ponownie automatycznie włączyć wszystkie urządzenia w przeciągu dwóch sekund znowu dwukrotnie naciśnij przy-cisk w.

  Automatyczne przełączanie na następną stację

  Wskazówka:1. Za pomocą tej funkcji można szybko po kolei przeglądać

  wszystkie stacje bez konieczności ich ręcznego przełą-czania.

  2. Funkcja ta jest dostępna tylko dla odbiorników telewizyj-nych.

  3. W przypadku urządzeń AUX ta funkcja jest dostępna wtedy, jeżeli jako AUX został zdefiniowany odbiornik TV.

  4. Przytrzymaj przycisk CH+ lub CH- y naciśnięty przez 3 sekundy. Następnie co 1,5 sekundy miga symbol podczerwieni 3) i pokazywana jest następna stacja.

  5. Pilot wysyła teraz w sposób ciągły co 1,5 sekundy plecenie CH+ lub CH- aż do momentu naciśnięcia do-wolnego przycisku. Podświetlenie (jeżeli jest aktywne) gaśnie na krótko przed wysłaniem każdego sygnału podczerwieni.

  6. Aby zakończyć automatyczne przełączanie na następną stację naciśnij dowolny przycisk.

 • - 26 -

  Alternatywne przyporządkowanie przycisków w trybie teletekstuJeżeli pilot pracuje w trybie teletekstu (po naciśnięciu przy-cisku TTX ON/OFF i), to przyciski CH+/CH- y i przyciski odtwarzania służą to sterowania teletekstu (TT). Po dezakty-wacji teletekstu przyciski powracają do swoich normalnych funkcji.

  Przycisk Normalna funk-cja

  Funkcja w trybie TT

  Uruchom teletekst Zakończ teletekst

  Przełącz o 1 stację dalej

  1 stronę do przodu

  Przełącz o 1 stację do tyłu

  1 strona do tyłu

  Rozpoczynanie odt-warzania

  Wywołaj spis treści

  Rozpocznij nagry-wanie

  Wywołaj podstronę

  Zatrzymaj odtwarza-nie

  Przerwij wyszukiwanie strony

  Przerwij odtwarzanie

  Zatrzymaj automatyczną zmianę

  strony

  Wskazówka:Funkcja jest dostępna tylko w europejskim trybie TV, a od-biornik TV musi posiadać moduł teletekstu.

 • - 27 -

  Alternatywne przyporządkowanie przycisków w trybie PIP

  Wskazówka:Funkcja PIP (obraz w obrazie) jest dostępna tylko w trybie TV. Twój odbiornik telewizyjny musi obsługiwać tę funkcję.

  Funkcję PIP włączasz i wyłączasz za pomocą przycisku PIP. Jeżeli pilot zdalnego sterowania pracuje w trybie PIP, to następujące przyciski służą do sterowania funkcji PIP:

  Przycisk Normalna funk-cja

  Funkcja w trybie PIP

  W menu do góry PIP +

  W menu w dół PIP -

  Przełącz na AV Źródło PIP

  W menu w lewo Wielkość PIP

  W menu w prawo Pozycja PIP

  Błędy i sposoby ich usuwania

  Urządzenie nie reaguje na pilota zdalnego sterowania.Sprawdź baterie. Muszą mieć wystarczające napięcie >i być prawidłowo włożone.Nacisnąłeś wcześniej prawidłowy przycisk urządzenia > r dla urządzenia docelowego?Sprawdź, czy dla urządzenie docelowego został zapro- >gramowany prawidłowy kod (patrz rozdział „Programo-wanie pilota zdalnego sterowania”).

  Pilot zdalnego sterowania nieprawidłowo przesyła polecenia.

  Naciśnij odpowiedni przycisk urządzenia, aby przełą- >czyć pilota na prawidłowy tryb.Baterie muszą mieć wystarczające napięcie i być prawi- >dłowo włożone.Być może używasz nieprawidłowego kodu. Rozpocznij >wyszukiwanie kodu marki, automatyczne wyszukiwanie kodu lub bezpośrednie (ręczne) wprowadzenie kodu.

 • - 28 -

  Pilot zdalnego sterowania nie przełącza stacji w urzą-dzeniu.

  Naciśnij odpowiedni przycisk urządzenia > r, aby przełączyć pilota na prawidłowy tryb.Jeżeli oryginalny pilot zdalnego sterowania nie posiada >przycisku „-/--”, to przełączaj programy przyciskami CH+/- y lub przyciskami cyfrowymi.Jeżeli to nie działa, to być może jest aktywna blokada >rodzicielska dla danego urządzenia.

  Niektóre przyciski pilota zdalnego sterowania nie działają prawidłowo.

  Uniwersalny pilot zdalnego sterowania może nie obsłu- >giwać wszystkich funkcji oryginalnego pilota.Być może nie zaprogramowałeś optymalnego kodu. >Wyszukaj kodu, który będzie obsługiwał więcej funkcji docelowego urządzenia.

  Pilot nie reaguje na naciskanie przycisków.Baterie muszą mieć wystarczające napięcie i być >prawidłowo włożone.Skieruj pilota na urządzenie. >

  Wyświetlacz LCD niczego nie pokazuje.Baterie muszą mieć wystarczające napięcie i być >prawidłowo włożone.Ustawiony jest zbyt niski kontrast. Zwiększ ustawienie >kontrastu.

  UtylizacjaW żadnym przypadku nie należy wyrzucać urządzenia do normalnych śmieci domowych.Ten produkt jest objęty stosowaniem dyrektywy europejskiej 2002/96/EC.

  Uniwersalny pilot zdalnego sterowaniaUniwersalnego pilota zdalnego sterowania należy utyli-• zować tylko przez właściwe przedsiębiorstwo utylizacji odpadów lub przez komunalny zakład oczyszczania.Należy przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów. • W razie pytań należy skontaktować się z miejscowym zakładem utylizacji odpadów.

 • - 29 -

  Baterie i akumulatoryBaterii lub akumulatorów nie wolno wyrzucać razem ze • śmieciami domowymi.Baterie mogą zawierać substancje trujące, szkodliwe dla • środowiska naturalnego. Dlatego bezwzględnie należy utylizować baterie lub akumulatory zgodnie z obowiązu-jącymi wymaganiami ustawowymi.Każdy konsument jest ustawowo zobowiązany do od-• dawania wszystkich baterii i akumulatorów w punktach zbiorczych gminy lub dzielnicy albo do zwracania ich do handlu.Celem tego obowiązku jest ekologiczna utyli-zacja baterii lub akumulatorów.Baterie lub akumulatory należy oddawać tylko w rozła-• dowanym stanie.

  Wszystkie materiały wchodzące w skład opakowania należy przekazać do odpowiednich punktów zbiórki odpadów.

  Deklaracja zgodności CEUrządzenie zostało przetestowane i posiada dopuszczenie w zakresie podstawowych wymagań i innych obowiązują-cych przepisów dyrektywy o kompatybilności elektromagne-tycznej 2004/108/EC.

  ImporterKOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM, GERMANY

  www.kompernass.com

  Dane techniczneSterowane urządzenia 8 Wymiary D x S x W: 225 x 56 x 28 mm Masa: 120 g (bez baterii) Laser: Klasa lasera 1 Zasilanie baterie: 2 x 1,5 V typ AAA/LR03 (Micro) (nie są dostarczane razem z urządzeniem)

 • - 30 -

  Ważne informacje o gwarancjiUrządzenie objęte jest trzyletnią gwarancją, licząc od daty zakupu. Jeśli mimo wysokich standardów jakości u producenta zaistnieje jakikolwiek powód do reklamacji, prosimy o kontakt z infolinią serwisu. Gdyby rozpatrzenie reklamacji nie było możliwe drogą telefoniczną, pracownik infolinii poda:

  numer reklamacji (numer RMA) oraz • adres, na który można wysłać produkt w celu skorzystania • ze świadczeń gwarancyjnych.

  W przypadku wysyłania urządzenia proszę dołączyć kopię pokwitowania zakupu (paragonu kasowego).Urządzenie musi być zapakowane w sposób chroniący go przed ewen-tualnym uszkodzeniem podczas transportu, a numer RMA musi być wyraźnie widoczny na opakowaniu.Przesyłki bez numeru RMA nie będą załatwiane.

  Wskazówka:Gwarancja obejmuje wyłącznie wady materiałowe lub produkcyjne. Gwarancją nie są objęte

  części ulegające zużyciu• uszkodzenia delikatnych części, takich jak przełączniki • bądź akumulatorki.

  Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego, a nie do zastosowań przemysłowych i profesjonalnych. Gwarancja wygasa w razie niewłaściwego lub niezgod-nego z instrukcją użycia, użycia siły lub w przypadku ingerencji, nie podjętych przez autoryzowaną placówkę serwisową. Niniejsza gwarancja nie narusza ustawowych praw konsumenta do rękojmi.

 • - 31 -

 • - 32 -

 • - 33 -

  TarTalomjegyzék oldalszámFontos biztonsági utasítások 34Termékáttekintés 35Üzembe helyezés 36

  A készülék kicsomagolása/A szállítási terjedelem ellenőrzése 36

  Elemek behelyezése 36Kezelőelemek 37

  LCD kijelző 37

  Gombok 38Konfiguráció 41

  Idő beállítása 41

  Kontraszt beállítása 41

  Háttérmegvilágítás 42

  Gyermekzár 42SETUP - rendszerbeállítások 42A távirányító programozása 44

  A márkakód keresés beprogramozása 44

  A kézi kódbeadás beprogramozása 45

  Az automatikus kódkeresés beprogramozása 46

  Betanítási funkció 47

  Kódtanulási funkció 48

  Beprogramozott gomb törlése 49Makrók programozása 50Kedvenc csatornák 52Hangerőszabályozás 54

  Vol +/—, (némítás) 54További hangerőszabályozási funkciók (kivéve számítógép) 54

  Vissza a hangerőszabályozáshoz 55Kiegészítő funkciók 55

  Valamennyi KI 55

  Automatikus adó továbbkapcsolás 56

  Alternatív gombkiosztás teletext üzemmódban 56

  Alternatív gombkiosztás PIP üzemmódban 57Hiba / Hibakezelés 57Ártalmatlanítás 58CE megfelelőség 59Gyártja 59Műszaki adatok 59Fontos tudnivalók a garanciával kapcsolatban 59

 • - 34 -

  Univerzális távirányító KH2155Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást majd későbbi használatra tegye el. A készülék har-madik fél részére történő továbbadásakor adja át a leírást is.

  Fontos biztonsági utasításokRendeltetésszerű használatGyermekek csak felnőtt felügyelete mellett kezelheti a táv-irányítót. Az univerzális távirányító legfeljebb nyolc távirányítót he-lyettesíthet. Csak infravörös vevővel rendelkező szórakozta-tóelektronikai készülékhez lehet használni. Az univerzális távirányító funkciói megegyeznek az eredeti távirányítóékkal. Az univerzális távirányító magánjellegű, nem pedig kereskedelmi használatra való. Minden egyéb felhasználás nem számít rendeltetésszerűnek. A nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért a gyártó nem vállal felelősséget.

  Balesetveszélyállfenn,hanemkezeljükhelyesenazelemeket!

  Az elemeket különösen elővigyázatosan kell kezelni. Vegye figyelembe az alábbi biztonsági tudnivalókat:

  Vegye ki az elhasznált elemeket az elemrekeszből. • Az elemeket ne dobja tűzbe. Az elemek ilyenkor nagy • hőmérsékletnek vannak kitéve. Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, vegye • ki belőle az elemeket, nehogy kisüljenek.Robbanásveszély! Az elemeket nem szabad tölteni.• Az elemeket nem szabad felnyitni vagy rövidre zárni.• Az elemből kifolyó elemsav irritálhatja a bőrt. Bőrrel • érintkezve bő vízzel le kell öblíteni. Ha a folyadék a szembe jutna, alaposan bő vízzel ki kell öblíteni, nem szabad dörzsölni és azonnal orvoshoz kell fordulni.Szükség esetén mindig az összes elemet egyszerre cserélje • ki és mindig azonos típusú elemet használjon.Ne engedje, hogy az elemek gyermek kezébe jussanak. • A gyermekek a szájukba vehetik az elemeket és lenyelhetik őket. Ha valaki lenyelné az elemeket, azonnal orvoshoz kell fordulni.

  LézerAz univerzális távirányító infravörös fényt kibocsátó 1. lézer-osztályú diódával rendelkezik.

  A biztonsági rendszer megakadályozza a veszélyes lézer-sugarak kijutását használat közben. A szemsérülések elkerü-lése érdekében ne változtassa meg vagy ne okozzon járt a készülék biztonsági rendszerében.

 • - 35 -

  AkészüléksérüléseiHa a készülék elromlana, ne próbálja meg önmaga meg-• szerelni. Kár esetén keresse meg a gyártót vagy annak szerviz forródrótját (lásd a Garancialapot).Ha folyadék kerülne a készülék belsejébe vagy más módon • sérült volna meg, a gyártónak, vagy annak szerviz for- ródrótjának kell ellenőriznie. Vegye fel a kapcsolatot a gyártóval vagy annak szerviz forródrótjával (lásd a Garancialapot).

  Termékáttekintésq LCD kijelzőw /ALL OFF gombe SET gombr készülékgombokt megvilágítás gombjay CH +/— gomboku VOL +/— gomboki teletext be/kio számgomboka RECALL gombs egy- vagy kétjegyű programszámok gombjad lejátszó gombok és teletext gombokf fastext gombokg elektronikus műsorkalauz (EPG) lehívásah nyílgombokj EXIT gombk INFO gombl OK gomb1( MENU gomb2) SWAP gomb2! PIP [email protected] MACRO gomb2# némítás2$ FAV.CH gomb2% AV gomb2^ infravörös adó/vevő2& elemrekesz fedele

  Tudnivaló:Az itt leírt funkciók arra az elvi optimális esetre vonatkoznak, • hogy az adott eredeti távirányító gombszerkezete megyezik az univerzális távirányítóéval. Ez azonban csak a legritkább esetben van így. Ha tehát nem tudja használni az eredeti távirányító valamennyi funkcióját, az nem jelenti automa-tikusan az univerzális távirányító hibáját.A leírásban vagy a mellékelt kódlistában felhasznált • valamennyi márkanév az adott cégek keredkedelmi jelei.

 • - 36 -

  Üzembe helyezés

  A készülék kicsomagolása/A szállítási terjedelem ellenőrzése

  Figyelem!A csomagolófóliát tartsa távol a gyermekektől. Fulladás veszélye áll fenn.

  Csomagolja ki a készüléket és tartozékait. • Ellenőrizze a csomag tartalmát: • - univerzális távirányító, - használati útmutató, - gyártók listája a készülék kódlistával.Vegye le az LCD kijelzőről • q a védőfóliát.

  Tudnivaló:szállításikárokAmennyiben szállítási kárt észlel, forduljon a gyártóhoz vagy annak szerviz forródrótjához (lásd a Garancialapot)

  Elemek behelyezése

  Figyelem!Az univerzális távirányítót csak 1,5 V-os elemmel (AAA, LR03) szabad üzemeltetni.

  Gyorsan végezze el az elemek cseréjét. Az eszközölt beállítá-sok kb. 1 percig maradnak lementve. Ha ez alatt az idő alatt nem helyez be új elemeket, akkor valamennyi beállítást véghez kell vinni. Az óra beállítása azonban mindenképpen törlődik.

  1. Nyissa ki az elemrekesz fedelét 2& a nyíl irányába.2. Helyezze be az elemeket az ábra szerint és csukja be

  az elemrekesz fedelét.Az LCD kijelző q addig van bekapcsolva, amíg be vannak helyezve elemek. Az alábbi ábra az LCD kijelzőt q mutatja az elemek behelyezése vagy elemcsere után.

 • - 37 -

  Tudnivaló:Ha nem látható az LCD kijelző q , ellenőrizze az elemek pólusait vagy helyezzen be új elemeket.

  kezelőelemek

  LCD kijelzőAz LCD kijelző q mezőkre van osztva.

  Szövegmező 2*Itt látszik az éppen kiválasztott készülék, pl. DVD, TV vagy VCR.

  Kódmező 2(Itt látszik az éppen kiválasztott készülékek készülékkódja.

  Infravörös jelzés 3)Ennek a gombnak a megnyomásakor a távirányító infravörös jelet küld és az infravörös jel világít.

  Időmező 3!Itt lehet leolvasni a pontos időt.

  Standard kijelzés:

  Az LCD kijelző q standard kijelzése az aktuális készülékekre vonatkozó adatokból áll, pl. TV, a készülék kódjából és a pontos időből.

  MegvilágításHa megnyomja a LIGHT t megvilágítás gombját, az LCD kijelző q minden egyes gombnyomásra 8 másodpercre megvilágításra kerül. Nyomja meg ismét a LIGHT gombot t, ha ki szeretné kapcsolni a megvilágítást.

 • - 38 -

  Gombok

  Tudnivaló:Valemennyi itt leírt funkciót természetesen csak akkor tud használni, ha ezeket az irányítandó készülék támogatja is.

  /ALL OFF gomb w a készülék be-/kikapcsolása; kétszer kell

  megnyomni 2 másodpercen belül, hogy valamennyi készüléket be-/kikapcsoljunk.

  SET gomb e 3 másodpercig kell lenyomva tartani,

  ha a seTUP menüt szeretnénk lehívni.

  Készülékgombok rA készülék gombjaival választja ki a kezelendő készüléket.

  televízió

  szatelitvevő/kábel

  audió készülék

  számítógép

  videómagnó

  DVD vagy CD lejátszó

  digitális / személyes videómagnó

  kiegészítő készülék

  Megvilágítás gombja t Nyomja meg a LIGHT gombot t, ha meg

  szeretné világítani a kijelzőt.

  CH+/— gomboky

  A vételi csatorna átváltása.

  VOL+/— gombok u

  A hangerő (Volume) beállítása.

  TTX ON/OFF gomb i Teletext be-/kikapcsolása.

 • - 39 -

  Számgombok o Az adók és készülékkód számainak

  beadása.

  RECALL gomb a

  A legutoljára kiválasztott műsorhelyet hívja le.

  Az egy-/kétjegyű adószámok gombja s

  A kétjegyű adószámoknál először a s gombot nyomja meg, majd a számgombo-kon keresztül o adja be az adószámokat. Ha ismét megnyomjuk, a kijelzés megint egyjegyű lesz.

  Lejátszási gombok és teletext funkciógombokA lejátszógombok d olyan készülékeket irányítanak, mint a DVD/CD lejátszó és a videómagnó:

  felvétel

  lejátszás/felvétel/csévélés megállítása

  visszacsévélés

  lejátszás kezdése

  a lejátszás megállítása

  előrecsévélés/léptetés

  Teletext üzemmódban a gomboknak az alábbi funkciójuk van:

  a pontos idő lehívása

  az oldal lehívásának megszakítása

  az oldal megjelenítésének nagyítása

  az index oldal lehívása többoldalas teletextoldalak esetén megál-

  lítja az automatikus lapozást. rejtvény gomb

  Ezenkívül a CH+/- gombok y az alábbi teletext funkciókat vezérlik:

  egy oldal továbblapozása

  egy oldal visszalapozása

  Színes fastext gombokfA színes fastext gombokkal lehet lekérdezni a teletext kínálatában lévő mezőket.

  GUIDE gomb g A GUIDE gomb hívja le a készülék

  elektromos műsorkalauzát.

 • - 40 -

  Nyílgombok h

  A menüben felfele, jobbra, lefele és balra mozog. A „kép a képben“ funkció vezérléséhez.

  EXIT gomb j A menüben egy szintet visszalép.

  INFO gomb k Műsorinformációkat hív elő.

  OK gomb l Az OK gombbal igazolhatja a menü kiválasztását.

  MENU gomb 1( Az irányított készülék menüjét hívja le.

  SWAP gomb 2) DVD/CD üzemmódban az A-B-ismétlés

  funkcióit vezérli. PIP üzemmódban a fő- és másodkép között vált.

  PIP gomb 2! A TV kép a képben üzemmódban történő

  lehívása/befejezése SAT/KABEL-nél a PIP gomb a videóformátum kiválasztására szolgál.

  MACRO gomb [email protected] A MACRO gomb [email protected] utána számgombbal o

  1-6, aktiválja az előtte lementett parancssort.

  némítás 2#

  Be- és kikapcsolja a hangot.

  FAV.CH gomb 2$

  Az előtte beprogramozott kedvenc adót hívja le.

  AV gomb 2%

  Az AV bemenetre kapcsol át.

 • - 41 -

  konfiguráció

  Idő beállításaAz LCD kijelző q a pontos időt jelzi ki. Így lehet beállítani a pontos időt:

  1. 3 másodpercnél tovább nyomja le a SET gombot e.2. A vagy a gombbal h válassza ki a

  „CONFIGUE“ pontot és az OK gombbal l igazolja.3. Az LCD kijelzőn q „TIME SETUP“ jelenik meg. Az OK

  gombbal l igazolja. Az LCD kijelző q most „TIME“-t jelez ki és az órák kijelzésének első számhelye villog.

  4. A vagy gombbal h helyezze a kurzort arra a pozícióra, amelyet be szeretne állítani és nyomja meg az órák és a percek beállításához a számgombokat o. Az AM és PM közötti átkapcsolást a vagy gomb-bal h teheti meg. Eközben az „AM“ „ante meridium“-ot (=délelőtt, 0:00-12:00 között) és a „PM“ „post meridium“-ot (=délután 12:00-0:00 között) jelöl.

  5. Az OK gombbal l mentheti le a beállításokat. Az LCD kijelzőn q „SUCCESS“ jeleni meg és az előző üzemmód kerül ismét lehívásra. Hiba esetén az LCD kijelzőn q „ERROR“ jelenik meg.

  6. Ha el szeretné hagyni ezt a menüt, nyomja meg annyiszor az EXIT gombot j, amíg az LCD kijelzőn q a szabvány kijelzés nem jelenik meg.

  Kontraszt beállításaA kijelző kontrasztját az alábbi módon lehet beállítani:

  1. 3 másodpercnél tovább nyomja le a SET gombot e .2. A vagy a gombbal h válassza ki a

  „CONFIGUE“ pontot és az OK gombbal l igazolja.3. A vagy a gombbal h válassza ki a „CONTRAST“

  pontot és az OK gombbal l igazolja.4. A vagy gombbal h állítsa be a kontrasztot (

  csökkenti a kontrasztot, a növeli). A kijelzőn: 0 = legnagyobb kontaszt 15 = legalacsonyabb kontaszt

  5. Az OK gombbal l mentheti le a kívánt beállításokat. Az LCD kijelzőn q „SUCCESS“ jelenik meg, majd a „CONTRAST“.

  6. Ha el szeretné hagyni ezt a menüt, nyomja meg annyiszor az EXIT gombot j, amíg az LCD kijelzőn q a szabvány kijelzés nem jelenik meg.

 • - 42 -

  HáttérmegvilágításRossz fényviszonyok esetén bekapcsolhatja a kijelző háttérmegvilágítását. Közben vegye figyelembe, hogy ez csökkenti az elemek élettartamát.

  1. Nyomja meg egyszer a LIGHT gombot t. Mostantól az LCD kijelző q minden egyes gombnyomásra kb. 8 másodpercre megvilágításra kerül.

  2. Nyomja meg még egyszer ezt a gombot, ha ki szeretné kapcsolni az LCD kijelző megvilágítását.

  GyermekzárA gyermekzárral az egyes készülékekhez lezárhatja a csatornagombokat (CH+, CH—, 0-9).

  1. 3 másodpercnél tovább nyomja le a SET gombot e .2. A vagy a gombbal h válassza ki a

  „CONFIGUE“ pontot és az OK gombbal l igazolja.3. A vagy a gombbal h válassza ki a „KID LOCK“

  pontot és az OK gombbal l igazolja. Az LCD kijelző q az aktuális készüléket jelzi ki és az aktuális beállítástól függetlenül mindig az „OFF“ beállítást kínálja fel.

  4. A vagy gombbal h választhat az „ON“ (gyer-mekzár be) vagy „OFF“ (gyermekzár ki) között.

  5. Az OK gombbal l mentheti le a beállítást. Az LCD kijelzőn q „SUCCESS“ majd utána „KIDS LOCK“ jelenik meg.

  6. Ha el szeretné hagyni ezt a menüt, nyomja meg annyiszor az EXIT gombot j, amíg az LCD kijelzőn q a szabvány kijelzés nem jelenik meg.

  seTUP - rendszerbeállítások A rendszerbeállításokban az alábbiakra van mód:

  a távirányító programozása az irányítandó készülékekre• a pontos idő, kijelző kontraszt és gyermekzár beállítása• bizonyos gombparancsok "betanítása"• makrók létrehozása• kedvencek meghatározása• stb.•

 • - 43 -

  SYSTEM-SETUP áttekintés:

 • - 44 -

  a távirányító programozása A távirányítóhoz 3 beprogramozási mód áll rendelkezésre: márkakód keresés, automatikus kódkeresés és kézi közvetlen kódbeadás szerinti beprogramozás.

  Először a márkakód keresést használja, mivel ez a leggyor-sabb programozási mód, ha készüléke szerepel a kódlis-tában. Másodikként a közvetlen kódbeadást javasoljuk, utána pedig az automatikus kódkeresést.

  A márkakód keresés beprogramozásaEnnél az eljárási módnál követlenül választja ki az LCD kijelzőn q keresztül a márkát és a kódot.

  Kövesse az alábbi kezelési tudnivalókat, hogy beprogra-mozza a távirányítót.

  1. Nyomja meg a készülékgombot r ahhoz a készülék-hez, amelyre be szeretné programozni a távirányítót (kivéve számítógép).

  2. 3 másodpercnél tovább nyomja le a SET gombot e .3. Az LCD kijelzőn q „CODE SETUP“ jelenik meg. Nyomja

  meg az OK gombot l. Az LCD kijelzőn q „BRAND SRCH“ jelenik meg.

  4. Nyomja meg az OK gombot l. Ekkor a beprogramozott készülékek listájából az ABC-ben elsőként következő márkanév jelenik meg.

  5. A gombokkal h választhatja ki a különböző márkaneveket.

  6. A hozzáférés megkönnyítése érdekében a számgombok-kal o közvetlenül átugorhat bizonyos kezdőbetűkhöz: 2 => A 3 => D 4 => G 5 => J 6 => M 7 => P 8 => T 9 => W Példa: az 5-ös gombbal a kijelző a „J“-re ugrik át. Az első márka a „JVC“*. Ha például „Kenwood“* márkájú készüléke van, a gombbal lefele haladhat, amíg ez a márkanév nem jelenik meg. (* Valamennyi itt felhasznált márkanév az adott cég kereskedelmi jegye.)

  7. A legtöbb gyártó több különböző kódot használ a távirá-nyítóhoz. Csak azt kell kitalálnia, hogy a rendelkezésre álló kódok közül melyik illik legjobban a készülékéhez. A márkanév alatt az aktuális kód jelenik meg. Irányítsa a távirányítót a szóban forgó készülékre és nyomja meg a funkciós gombokat, hogy letesztelje a kódot (kivéve h, OK l, vagy a számgombok o).

  9. Ha a legtöbb gomb működik, nyomja meg az OK gombot l a beállítások mentésére. Az LCD kijelzőn q „SUCCESS“ jelenik meg. Ekkor ismét a „BRAND SRCH“ üzemmód jelenik meg.

  10. Ha egyik gomb se, vagy csak kevés gomb működik, válassza ki a vagy gombbal h a következő kódot és ellenőrizze a 8. pontban leírtak alapján.

 • - 45 -

  11. A beállítási üzemmódot bármelyik készülékgombbal r befejezheti (kivéve az 5. lépéstől kezdve). Az EXIT gombbal j a menüben egy szinttel feljebb juthat.

  Ismételje meg az 1-12. lépéseket valamennyi készülékhez, amelyet a távirányítóval szeretne vezérelni.

  A kézi kódbeadás beprogramozásaEbben az üzemmódban a távirányítót kódszámok közvetlen beadásával lehet beprogramozni. A szükséges kódszámot a mellékelt kódlistában találhatja meg. Amennyiben az új kód érvénytelen, a legutoljára beprogramozott érvényes kód áll be.

  1. 3 másodpercnél tovább nyomja le a SET gombot e .2. Az LCD kijelzőn q „CODE SETUP“ jelenik meg. Nyomja

  meg az OK gombot l. Az LCD kijelzőn q „BRAND SRCH“ jelenik meg. Nyomja meg a vagy gombot h, amíg „CODE SET“ jelenik meg az LCD kijelzőn q. Nyomja meg utána az OK gombot l.

  3. Az LCD kijelzőn q a legutoljára beprogramozott készülék és a felhasznált kód jelenik meg.

  4. Nyomja meg a kívánt készülékgombot r (pl. VCR). A célkészülék villogni kezd és az Ön igazolására vár.

  5. Az OK gombbal l igazolhatja vissza a kiválasztott készüléket. A kód első helyiértéke villog és arra vár, hogy Ön beadja a kódot.

  6. Adja be a 3-jegyű készülékkódot a számgombokkal és igazolja a beadást az OK gombbal l.

  7. Ha a beadott CODE érvényes a kiválasztott készülékfaj-tához, akkor lementődik a kód. Az LCD kijelzésben q „SUCCESS“ (siker) és utána megint „CODE SET“ jelenik meg. Sikertelen próbálkozás után az LCD kijelzés q „NOT FOUND“-ot jelez ki (nem talált) és a kód ismételt beadására vár. Ezután ismételje meg a 6. lépést.

  8. Néhány kombikészülékhez 2 kódot kell beadni a mellé-kelt listából, például egyet a TV részhez és egyet pedig a DVD részhez. Ha a kombikészülékek kódja (pl. TV-DVD) a listában „XXX XXX“ formátumban jelenik meg, akkor az első 3 szám a készülékmegnevezésben első-ként nevezett készülékre (= TV), és az utolsó 3 szám a másodikként nevezett készülékre (= DVD) vonatkozik.

  9. Az EXIT gombbal j fejezheti be a CODE SET üzemmódot.

 • - 46 -

  Tudnivalók:Ha AUX-ot választott ki készüléknek, akkor a 6. lépésben • a kód szerint negyedik gombot is meg kell nyomnia, hogy a távirányítónak megadja a készülék fajtáját: 0 - TV 3 - SAT.CBL 1 - VCR 4 - DVR.PVR 2 - DVD.CD 5 - AUDIOAz AUX készülék az LCD kijelzésben • q „AUX1“-ként jelenik meg, ami rendben van. Ha az AUX készüléket másik programozási móddal sze-• retné beállítani, akkor először AUX készülékként a köz-vetlen kódbeadásban határozza meg. Példa: a televíziót AUX készülékként kell meghatározni. Ehhez nyomja meg a 6. lépésben negyedik számként a 0-t, hogy a televíziót ezután a márkakód kereséssel vagy az automatikus kód-kereséssel lehessen beprogramozni.

  Az automatikus kódkeresés beprogramozásaEz a folyamat készülékenként több percig is eltarthat, mivel valamennyi kódon át kell menni a kiválasztott készülékhez. Ezért ezt az eljárást csak akkor szabad használni, ha a készüléket márkakód keresésen vagy közvetlen kódbeadás-sal nem lehet beprogramozni, vagy ha az Ön készüléke egyáltalán nem szerepel a gyártók készülékkódlistás jegy-zékében. A számítógép automatikus keresésnél nem számít készüléknek.

  Kövesse az alábbi lépéseket, ha a programozást automatikus kódkereséssel szeretné végrehajtani.

  1. Kapcsolja be azt a készüléket, melyet a távirányítóval vezérelni szeretne. VCR/DVD/CD készülékek esetén helyezzen be egy kazettát vagy lemezt.

  2. 3 másodpercnél tovább nyomja le a SET gombot e .3. Az LCD kijelzőn q „CODE SETUP“ jelenik meg. Nyomja

  meg az OK gombot l. Az LCD kijelzőn q „BRAND SRCH“ jelenik meg. Nyomja meg a vagy gombot h, amíg „AUTO SRCH“ nem jelenik meg az LCD kijelzőn q. Ezután nyomja meg az OK gombot l, hogy lehívja az „automatikus kódkeresés“ üzemmódot.

  4. Nyomja meg azt a készülékgombot r, amely megfelel a vezérlendő készüléknek (pl. VCR).

  5. Irányítsa a távirányítót a készülékre és nyomja meg az OK gombot l a keresés elindításához. Az infravörös jel 3) villogni kezd, ami az infravörös parancsok küldését jelzi.

  6. Ha a készülék reagál, azaz kikapcsol, nyomja meg a PAUSE gombot ; d a kódkeresés megállításához.

  7. Ha azt szeretné ellenőrizni, hogy a keresést elég gyor-san megállította-e, nyomja meg egyszer a gombot h, majd megint a gombot h. Ha a készülék megint reagál, akkor nagyon valószínű, hogy megtalálta a helyes kódot.

 • - 47 -

  8. Ha a készülék nem reagál megint, kapcsolja ki 1,5 másodpercenként a gombbal h az előző kódra, amíg a készülék nem reagál.

  9. Ezután nyomja meg az OK gombot l, hogy lementse a kódot. Az LCD kijelző q „SUCCESS“-t jelez ki, majd ismét az „AUTO SEARCH“ üzemmódba tér vissza.

  10. Nyomja meg kétszer az EXIT gombot j, ha el szeretné hagyni a programozási módot.

  11. Ellenőrizze, hogy készüléke funkcióinak nagy része vezérelhető-e. Amennyiben néhány funkció nem működne, az 1. lépésnél kezdve ismét elindíthatja az automatikus kódkeresést.

  Tudnivalók:Ha az automatikus kódkeresés közben megnyomja a PAUSE gombot; d a kódkeresés megáll. Ha ismét megnyomja a PAUSE gombot ; d a készülék folytatja a keresést.

  1. Aktív kódkeresés közben az OK l, PAUSE ; d, , h és EXIT j gombok kivételével valamennyi figyelmen kívül marad.

  2. Ha kódkeresés közben megnyomja az EXIT gombot j, megáll a keresés és az „AUTO SRCH“ státusz kerül lehívásra, anélkül, hogy a kód mentődne.

  3. Ha megtalálta a helyes kódot, de a készülék eredeti táv-irányítóján nincsen POWER gomb, akkor előfordulhat, hogy a készüléket nem lehet ki- és bekapcsolni. Ekkor a h, CH + y vagy MUTE/STUMM 2# gombokkal próbálkozzon!

  4. Ha az automatikus keresés a kódlista végére ért, akkor ott megáll. Ezután nyomja meg az EXIT gombot j, ha az „AUTO SRCH“ üzemmódba szeretne visszatérni és kedzje újra a 4. lépésnél.

  5. Ha AUX készüléket automatikus kódprogramozással szeretne beprogramozni, a készülék fajtáját először köz-vetlen kódbeadással kell meghatározni. Ezután végezze el az automatikus kódkeresést az 5. lépéstől kezdve.

  Betanítási funkció Az univerzális távirányító képes megtanulni és lementeni az eredeti távirányító gombjeleit. Ha az univerzális távirányító nem működne az előbb leírt beprogramozási eljárások alapján vagy nem képes végrehajtani valamennyi paran-csot, akkor az eredeti távirányítóval be lehet tanítani.

  Használjon az univerzális távirányítóhoz és az eredeti • távirányítóhoz új elemeket.Tartson más fényforrásokhoz képest legalább 1 m távol-• ságot. A fényforrás zavarhatja az infravörös átvitelt.Helyezze egymástól 25-55 mm távolságra az eredeti és • az univerzális távirányítót, hogy az infravörös diódák 2^ egymásra mutassanak.

 • - 48 -

  Tudnivalók:1. Ne használja az alábbi gombokat betanítási funkcióhoz:

  valamennyi készülékgomb r, LIGHT t, MAKRO [email protected], FAV.CH 2$, d, EXIT j.

  2. Betanításkor csak akkor engedje el az eredeti távirányító gombját, ha az LCD kijelzőn q „SUCCESS" vagy „FAILED“ (hiba) jelenik meg.

  3. Ha betanításkor a „WAITING“ (várjon) kijelzése után 25 másodperccel még nem nyomott meg az eredeti táv-irányítón egy gombot sem, az LCD kijelzőnq „FAILED“, majd „SELECT KEY“ (gomb kiválasztása) jelenik meg.

  4. Ha tele van a memória, az LCD kijelzőn q „MEM FULL“ jelenik meg és a betanítási üzemmód befejeződik.

  5. Míg az LCD kijelző q betanítási üzemmódban „WAITING“-et jelez ki, az üzemmódot csak az EXIT gombbal j lehet befejezni.

  6. A betanítási üzemmód közben vagy a betanított gombok törlésekor bármely gombbal elhagyható az aktuális üzemmód (kivéve ha „WAITING“ jelenik meg).

  7. Az EXIT gombbal j az előző státuszhoz tér vissza.

  Kódtanulási funkció1. Nyomja meg a kívánt készülékgombot r.2. 3 másodpercnél tovább nyomja le a SET gombot e .3. A vagy gombbal h válaszsa ki a „LEARNING“

  (tanulás) menüt, majd nyomja meg az OK gombot l.4. Az LCD kijelzőn q „LEARN KEY“ (gomb tanulása) jelenik

  meg. Ezután nyomja meg az OK gombot l. Az LCD kijelzőn q „SELECT KEY“ (gomb kiválasztása) jelenik meg.

  5. Először nyomja meg az univerzális távirányítón lévő betanítandó gombot. Az LCD kijelzőn q „WAITING“ jelenik meg. Az univerzális táriványító ekkor az eredeti távirányító infravörös jelzésére vár.

  6. Irányítsa egymásra mindkét távirányító infravörös érzé-kelőjét 2^.

  7. Most tartsa lenyomva az eredeti távirányító kívánt gomb-ját, amíg az univerzális távirányító LCD kijelzőjén q „SUCCESS“ vagy „FAILED“ nem jelenik meg.

  8. Ha az LCD kijlezőn q „SUCCESS“ jelenik meg (a folya-mat sikeres), az 5. lépéstől kezdve több gombot is be-taníthat. Ha „FAILED“ jeleni meg (a folyamat sikertelen volt), ismételje meg a folyamatot az 5. lépéstől.

  9. Ha meg szeretné szakítani a betanítási folyamatot, bármely készülékgombot r megnyomhatja. Ha az LCD kijelzőn q „WAITING“ jelenik meg, akkor csak az EXIT gombbal j szakíthatja meg a folyamatot. Ezután az univerzális távirányító a „LEARN KEY“ üzemmódba tér vissza (lásd a 4. lépést).

 • - 49 -

  Beprogramozott gomb törlése1. Nyomja meg a megfelelő készülékgombot.2. 3 másodpercnél tovább nyomja le a SET gombot e.3. Válassza ki a vagy gombbal h a „LEARNING“

  feliratot és igazolja az OK gombbal l. Az LCD kijelzőn q „LEARN KEY“ jelenik meg.

  4. A vagy a gombbal h válassza ki a „DELETE KEY" (gomb törlése) funkciót és az OK gombbal l nyugtázza. Az LCD kijelzőn q „SELECT KEY“ jelenik meg.

  5. Nyomja meg a törlendő betanított gombot. Az LCD kijelzőn q „SURE DELET“ jelenik meg (biztos benne?)

  6. Az OK gombbal l nyugtázhatja a törlést. Az LCD kijelzőn q „DELETED“, majd ismét „SELECT KEY“ jelenik meg.

  7. Ismételje meg az 5-6. lépéseket, ha további gombokat szeretne letörölni.

  8. Ha be szeretné fejezni az üzemmódot, nyomja meg bármelyik készülékgombot r.

  A készülék valamennyi beprogramozott gombjának törlése1. 3 másodpercnél tovább nyomja le a SET gombot e .2. A vagy a gombbal h válassza ki a LEARNING“

  pontot és az OK gombbal l igazolja. Az LCD kijelzőn q „LEARN KEY“ jelenik meg.

  3. A vagy a gombbal h válassza ki a „DELETE DEV" (készülék törlése) funkciót és az OK gombbal l nyugtázza. Az LCD kijelzőn q „SELECT DEV“ (gomb kiválasztása) jelenik meg.

  4. Válassza ki ahhoz a készülékhez való készülékgombot r, amelyiknek a betanított gombparancsait törölni szeretné.

  5. Az LCD kijelzőn q „SURE DELET“ jelenik meg. Az OK gombbal l igazolja. Az LCD kijelzőn q „DELETED“ (törölve), majd ismét „SELECT DEV“ jelenik meg.

  6. Ismételje meg a 4-5. lépéseket, ha más készülékek betanított gombparancsait is törölni szeretné.

  7. Az EXIT gombbal j az előző státuszhoz tér vissza.

  Tudnivaló:A törlés maga a betanított parancsok számától függően több percig is eltarthat.

  Valamennyi programozott gomb törlése

  1. 3 másodpercnél tovább nyomja le a SET gombot e.2. A vagy a gombbal h válassza ki a LEARNING“

  pontot és az OK gombbal l igazolja. Az LCD kijelzőn q „LEARN KEY“ jelenik meg.

  3. A vagy a gombbal h válassza ki a „DELETE ALL“ pontot és az OK gombbal l igazolja.

  4. Az LCD kijelzőn q „SURE DELET“ jelenik meg. Az OK gombbal l igazolja. Az LCD kijelzőn q „DELETED“, majd ismét „DELETE ALL“ jelenik meg.

  5. Az EXIT gombbal j az előző státuszhoz tér vissza.

 • - 50 -

  Tudnivaló:A törlés maga eltarthat néhány percig. Kérjük, legyen türelemmel.

  makrók programozása A MAKRO funkcióval maximum 16 gombparancsot hajthat végre egyetlen gombnyomásra, azaz több előtte lementett vezérlési parancsot egy MAKRO gombbal adhat ki. Erre 6 makró memóriahely áll rendelkezésre.

  A makró programozás áttekintése:

  Makró programozása (számítógépet is beleértve)Makró programozásához az alábbiak szerint járjon el:

  1. 3 másodpercnél tovább nyomja le a SET gombot e.2. A vagy a gombbal h válassza ki a „MACRO”

  pontot és az OK gombbal l igazolja.3. A vagy a gombbal h válassza ki a „MACRO2"-

  „MACRO6" pontot és az OK gombbal l nyugtázza.4. Az LCD kijelzőn q „SET UP" jelenik meg. Az OK gomb-

  bal l igazolja.5. Az LCD kijelzőn q „SELECT KEY(gomb kiválasztása)

  jelenik meg. Egymás után nyomja meg a kívánt gombokat, egy készülékgombbal r kezdve. Ha a szakasz nem készülékgombbal r kezdődik, „ERROR KEY” (rossz gomb) jelenik meg az LCD kijelzőn q és utána ismét „SELECT KEY” jelenik meg.

  6. Az OK gombbal l mentheti le a beállításokat. Az LCD kijelzőn q „SUCCESS" jelenik meg és utána pedig a makró kiválasztás üzemmódja.

  7. Ha a beprogramozandó makrók (3. lépés) kiválasztá-sánál már foglalt memóriahelyet választ ki, a készülék setup próbálkozására a „MACRO HAS” (makró foglalt) kijelzéssel reagál az LCD kijelzőn q. Ezután ismét „SET UP” jelenik meg. Tehát a memóriahelyet először törölni kell, mielőtt új tartalmat töltene rá. Ennek módját az alábbi lépésekben találja meg a „Makró törlése“ alatt.

  8. A 3. lépéstől ismételje meg a folyamatot a további makrók létrehozásához.

  9. Az EXIT gombbal j a menüben egy szinttel feljebb juthat.

 • - 51 -

  Tudnivalók:1. Legfeljebb 16 gombparancsot menthet el egy makróban.

  A 16. gombparancs beadása után a makró automatikusan mentődik és az LCD kijelzésben „SUCCESS” jelenik meg.

  2. Nyomja meg az EXIT gombot j, ha mentés nélkül szeretné elhagyni a programozási módot.

  3. Nem menthet le makrót foglalt helyre. Ha új makrót szeretne programozni, először törölnie kell a régi makrót.

  4. „SELECT KEY“ üzemmódban csak az EXIT gombbal j térhet vissza az előző státuszhoz.

  Példa: parancssort szeretne lementeni egy makróban. A „SELECT KEY” üzemmódban kezdünk.

  Kívánt parancssor: TV bekapcsolása => átkapcsolás DVD-re => DVD bekapcsolása és lejátszása

  SELECT KEY üzemmódban ehhez az alábbi gombparan-csokat adja be: => => => => =>

  Makró kivitelezéseHa előtte beprogramozott makrót szeretne végrehajtani, az alábbiak szerint járjon el:

  1. Nyomja meg egyszer a MACRO gombot [email protected] Az adott számgombbal o hívja le a kívánt makrót (1-6).

  Példa: ha a 3. makrót szeretné végrehajtani, először nyom-ja meg a makró gombot [email protected], majd a számgombot .

  Tudnivaló:Ha 18 másodpercen belül nem nyom meg egy MAKRO számgombot sem, vagy olyan MAKRO számgombot nyom meg, amelyhez nincsen programozva makró, akkor nem lehetséges a makró kivitelezése. Ebben az esetben a háttérmegvilágítás négyszer egymás után villog.

  Makró törlése

  Ha előtte beprogramozott makrót szeretne törölni, az alábbiak szerint járjon el:

  1. 3 másodpercnél tovább nyomja le a SET gombot e .2. A vagy a gombbal h válassza ki a „MACRO"

  pontot és az OK gombbal l nyugtázza.3. A vagy a gombbal h válassza ki a kívánt makrót

  és az OK gombbal l nyugtázza. Az LCD kijelzőn q „SET UP" jelenik meg.

  4. A vagy a gombbal h válassza ki a „DELETE" (törlés) funkciót és az OK gombbal l nyugtázza.

  5. Az LCD kijelzőn q „SURE DELET“ jelenik meg (biztos benne, hogy törli?). Az OK gombbal l nyugtázhatja a törlést. Az LCD kijelzőn q az éppen törölt makró tárhelye jelenik meg.

  6. A vagy gombbal h több makrót is törölhet. Ezután a 3. lépéssel folytassa.

  7. Az EXIT gombbal j a menüben egy szinttel feljebb juthat.

 • - 52 -

  kedvenc csatornák

  Tudnivaló:Ez a funkció csak TV, SAT és KABEL üzemmódban áll ren-delkezésre és más készülékeknél nem használható (AUX üzemmódban is támogatva van, ha itt TV, SAT vagy KABEL van programozva).

  Ezzel a funkcióval csak azt az adót lehet megjeleníteni, melyet összefoglalt a kedvenc csatornákban. A 15 kedvenc csatorna bármelyikéhez hozzá lehet rendelni 6 adót, pl. egy csa-tornához csak sportadókat, a következőhöz valamennyi hírközlő adót, stb. Ha be van kapcsolva a gyerekzár, nem lehet lehívni az adott készülék kedvenceit.

  A kedvencek beprogramozásának áttekintése:

  FAV (kedvencek) csatornájának beprogramozásaKedvenc adóit az alábbiak szerint mentheti le:

  1. Nyomja meg a programozandó készülékhez tartozó kívánt készülékgombot r.

  2. 3 másodpercnél tovább nyomja le a SET gombot e.3. A vagy a gombbal h válassza ki a „FAV CH”

  pontot és az OK gombbal l nyugtázza. 4. Az LCD kijelzőn q „SETUPjelenik meg. Az OK gombbal

  l igazolja. Az LCD kijelzőn q „FAV- -CH1" jelenik meg.5. A vagy a gombbal h válassza ki a kívánt FAV

  csatornát és az OK gombbal l nyugtázza. Az LCD kijelzőn q „SELECT KEYjelenik meg.

  6. Adja be a számgombokkal o az első adót, amelyet le szeretne menteni az adott FAV-CH-en (kétjegyű számok-hoz először a gombot s nyomja meg. Miután megnyomta az adó kiválasztásához a hatodik gombot a FAV-csatornán, a beállítások automatikusan mentődnek. Az LCD kijelzőn q „SUCCESS”, majd a következő FAV-CH jelenik meg. Az OK l, EXIT j, FAV.CH 2$, a szám-gombok o és a s kivételével az összes gomb érvénytelen ilyenkor.

 • - 53 -

  Tudnivaló: Az univerzális távirányító menti a gombok lenyomását. Ha tehát kétjegyű adót ment le, akkor a maximális szám 2-re csökken (1 x + 2 számgomb = 3 lenyomott gomb adónként).

  7. Nyomja meg az OK gombot l, hogy lementse a FAV-CH kódot. Az LCD kijelzőn q „SUCCESS”, majd a követke-ző FAV-CH jelenik meg.

  8. Ha el szeretné hagyni ezt a menüt, nyomja meg annyi-szor az EXIT gombot j, amíg az LCD kijelzőn q a szab-vány kijelzés nem jelenik meg.

  Megjegyzés: a FAV csatornák új programozása felülírja a régi beállításokat. A csatornaszámok beadása a kiválasz-tott készülék modellje és márkája szerint változhat.

  FAV csatorna lehívásaHa az előtte programozott kedvenc adókat szeretné lehívni, nyomja meg a FAV.CH gombot 2$. Az univerzális távirányító a legkisebb számúnál kezdve egymás után lehívja a kedvencek csatornájából a beprog-ramozott adókat. Ha ismét megnyomja a FAV.CH gombot 2$, a következő legnagyobb kedvencek csatornájából hívja le az adókat.

  Valamennyi FAV (kedvencek) csatorna törléseValamennyi FAV csatorna törléséhez az alábbiak szerint járjon el:

  1. 3 másodpercnél tovább nyomja le a SET gombot e .2. A vagy a gombbal h válassza ki a „FAV CH”

  pontot és az OK gombbal l nyugtázza. Az LCD kijelzőn q „SETUP" jelenik meg.

  3. A vagy a gombbal h válassza ki a „DEL ALL" pontot és az OK gombbal l nyugtázza. Az LCD kijelzőn q „SURE DELET"jelenik meg (biztos benne, hogy törli?)

  4. Az OK gombbal l igazolhatja valamennyi beprogra-mozott Fav cs