uniunea europeanĂ o uniune de drept tratatele ......tratatul de la nisa, 1 februarie 2003 tratatul...

of 1 /1
arh i ve SERIA ISTORIE © Uniunea Europeană 13 decembrie 2007, Lisabona, semnarea tratatului 25 aprilie 2005, Luxemburg, ceremonia de semnare a tratatului de aderare a Bulgariei și a României © Uniunea Europeană 25 martie 1957, Roma, ceremonia de semnare a tratatelor CEE și Euratom © Uniunea Europeană 18 aprilie 1951: Tratatul de la Paris instituie CECO: Paul van Zeeland, ministrul afacerilor externe al Belgiei; Joseph Bech, ministrul afacerilor externe al Luxemburgului; Joseph Meurice, ministrul comerțului exterior al Belgiei; Carlo Sforza, ministrul afacerilor externe al Italiei; Robert Schuman, ministrul afacerilor externe al Franței; Konrad Adenauer, cancelarul federal german și ministrul federal al afacerilor externe; Dirk Stikker, ministrul afacerilor externe al Țărilor de Jos; Johannes van den Brink, ministrul afacerilor economice al Țărilor de Jos © Uniunea Europeană TR ATATELE UNIUNII EUROPENE DE LA PARIS LA LISABONA: 1951–2011 ETAPE PRINCIPALE ȘI SEMNĂRI CRONOLOGIE ȘI INTRAREA ÎN VIGOARE UNIUNEA EUROPEANĂ O UNIUNE DE DREPT Revizuirea simplificată a tratatului de la Lisabona, în curs, 2011 Tratatul de la Lisabona, 1 decembrie 2009 Tratatul de aderare Bulgaria și România, 1 ianuarie 2007 Tratatul de instituire a unei Constituții pentru Europa, semnat la 29 octombrie 2004 neintrat în vigoare Tratatul de aderare Republica Cehă, Estonia, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacia, 1 mai 2004 Tratatul de la Nisa, 1 februarie 2003 Tratatul de la Amsterdam, 1 mai 1999 Tratatul de aderare Austria, Finlanda, Suedia, 1 ianuarie 1995 Actul de modificare a protocolului privind statutul BEI: Fondul european de investiții, 1 mai 1994 Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), 1 noiembrie 1993 Actul Unic European, 1 iulie 1987 Tratatul de aderare Spania și Portugalia, 1 ianuarie 1986 Tratatul privind Groenlanda, 1 ianuarie 1985 Tratatul de aderare Grecia, 1 ianuarie 1981 Tratatul de modificare a protocolului privind statutul Băncii Europene de Investiții (BEI): Modificarea unității de cont; metoda de conversie, 1 octombrie 1977 Tratatul de modificare a anumitor dispoziții financiare, 1 iunie 1977 Tratatul de aderare Danemarca, Irlanda și Regatul Unit, 1 ianuarie 1973 Tratatul de modificare a anumitor dispoziții bugetare: „Resurse proprii”, 1 ianuarie 1971 Tratatul de fuziune a executivelor, 1 iulie 1967 Convenția privind Antilele Olandeze, 1 octombrie 1964 Convenția privind anumite instituții comune: Adunarea, Curtea de Justiție, Comitetul Economic și Social, 1 ianuarie 1958 Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice (CEEA), 1 ianuarie 1958 Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene (CEE), 1 ianuarie 1958 Tratatul de instituire a Comunității Europene de Apărare, semnat la 27 mai 1952 neintrat în vigoare Tratatul de instituire a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului (CECO), 23 iulie 1952 expirat la 23 iulie 2002 © Uniunea Europeană, 2011 — QC-32-11-757-RO-P Lisabona: 13 decembrie 2007 • Consiliul European devine o instituție • Paritate legislativă Consiliu-Parlamentul European • Implicarea parlamentelor naționale • Personalitatea juridică a UE • Carta drepturilor fundamentale Nisa: 26 februarie 2001 • Reforma instituțiilor în vederea viitoarei Uniuni cu 27 de membri Amsterdam: 2 octombrie 1997 • Spațiul de libertate, securitate și justiție • Integrarea acquis-ului Schengen • Drepturile omului • Egalitatea între femei și bărbați • Dezvoltarea durabilă • Înaltul Reprezentant pentru PESC • Capacitatea de gestionare a crizelor Maastricht: 7 februarie 1992 • Nașterea Uniunii Europene • Uniunea economică și monetară • Drumul către euro • Politica externă și de securitate comună (PESC) • Justiție și Afaceri Interne (JAI) Actul Unic: 17 și 28 februarie 1986 • Votul cu majoritate calificată • Începutul cooperării legislative Consiliu-Parlamentul European • Către o mare piață internă • Cooperarea în domeniul politicii externe • Prima menționare a Consiliului European Roma: 25 martie 1957 • Două tratate fondatoare: „… o uniune tot mai strânsă între popoarele europene” (preambulul CEE) Instituirea progresivă a unei piețe comune generalizate (CEE) Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (CEEA sau Euratom) Paris: 18 aprilie 1951 • Primul tratat fondator: Piața comună pentru produsele strategice ale epocii: cărbune și oțel 2011 1951 Tratatele sunt fundamentul Uniunii. Acestea sunt negociate și semnate de reprezentanții statelor membre, ratificate de parlamentele naționale și aprobate de Parlamentul European .

Upload: others

Post on 28-Aug-2021

15 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: UNIUNEA EUROPEANĂ O UNIUNE DE DREPT TRATATELE ......Tratatul de la Nisa, 1 februarie 2003 Tratatul de la Amsterdam, 1 mai 1999 Tratatul de aderare Austria, Finlanda, Suedia, 1 ianuarie

60ans

arh i veSER I A I STOR I E ➋

© U

niun

ea E

urop

eană

13 decembrie 2007, Lisabona, semnarea tratatului

25 aprilie 2005, Luxemburg, ceremonia de semnare a tratatului de aderare a Bulgariei și a României

© U

niun

ea E

urop

eană

25 martie 1957, Roma, ceremonia de semnare a tratatelor CEE și Euratom

© U

niun

ea E

urop

eană

18 aprilie 1951: Tratatul de la Paris instituie CECO: Paul van Zeeland, ministrul afacerilor externe al Belgiei; Joseph Bech, ministrul afacerilor externe al Luxemburgului;

Joseph Meurice, ministrul comerțului exterior al Belgiei; Carlo Sforza, ministrul afacerilor externe al Italiei; Robert Schuman, ministrul afacerilor externe al Franței;

Konrad Adenauer, cancelarul federal german și ministrul federal al afacerilor externe; Dirk Stikker, ministrul afacerilor externe al Țărilor de Jos; Johannes van den Brink,

ministrul afacerilor economice al Țărilor de Jos

© U

niun

ea E

urop

eană

TRATATELE UNIUNII EUROPENE DE LA PARIS LA LISABONA: 1951–2011

ET

AP

E P

RIN

CIP

AL

E Ș

I S

EM

RI

CR

ON

OLO

GIE

ȘI INT

RA

RE

A ÎN

VIG

OA

RE

UNIUNEA EUROPEANĂ O UNIUNE DE DREPT

Revizuirea simplificată a tratatului de la Lisabona,

în curs, 2011

Tratatul de la Lisabona, 1 decembrie 2009

Tratatul de aderare Bulgaria și România, 1 ianuarie 2007

Tratatul de instituire a unei Constituții pentru Europa, semnat la 29 octombrie 2004

neintrat în vigoare

Tratatul de aderare Republica Cehă, Estonia, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacia,

1 mai 2004

Tratatul de la Nisa, 1 februarie 2003

Tratatul de la Amsterdam, 1 mai 1999

Tratatul de aderare Austria, Finlanda, Suedia, 1 ianuarie 1995

Actul de modificare a protocolului privind statutul BEI: Fondul european de investiții,

1 mai 1994

Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), 1 noiembrie 1993

Actul Unic European, 1 iulie 1987

Tratatul de aderare Spania și Portugalia, 1 ianuarie 1986

Tratatul privind Groenlanda, 1 ianuarie 1985

Tratatul de aderare Grecia, 1 ianuarie 1981

Tratatul de modificare a protocolului privind statutul Băncii Europene de Investiții (BEI):

Modificarea unității de cont; metoda de conversie, 1 octombrie 1977

Tratatul de modificare a anumitor dispoziții financiare, 1 iunie 1977

Tratatul de aderare Danemarca, Irlanda și Regatul Unit, 1 ianuarie 1973

Tratatul de modificare a anumitor dispoziții bugetare: „Resurse proprii”,

1 ianuarie 1971

Tratatul de fuziune a executivelor, 1 iulie 1967

Convenția privind Antilele Olandeze, 1 octombrie 1964

Convenția privind anumite instituții comune: Adunarea, Curtea de Justiție, Comitetul Economic și Social,

1 ianuarie 1958

Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice (CEEA),

1 ianuarie 1958

Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene (CEE),

1 ianuarie 1958

Tratatul de instituire a Comunității Europene de Apărare, semnat la 27 mai 1952

neintrat în vigoare

Tratatul de instituire a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului (CECO),

23 iulie 1952expirat la 23 iulie 2002

© U

niunea Europeană, 2011 — Q

C-32-11-757-RO-Pwww.consilium.europa.eu

Lisabona: 13 decembrie 2007• ConsiliulEuropeandevineoinstituție• ParitatelegislativăConsiliu-ParlamentulEuropean

• Implicareaparlamentelornaționale• PersonalitateajuridicăaUE• Cartadrepturilorfundamentale

Nisa: 26 februarie 2001• ReformainstituțiilorînvedereaviitoareiUniunicu27demembri

Amsterdam: 2 octombrie 1997• Spațiuldelibertate,securitateșijustiție• Integrareaacquis-uluiSchengen•Drepturileomului• Egalitateaîntrefemeișibărbați•Dezvoltareadurabilă• ÎnaltulReprezentantpentruPESC• Capacitateadegestionareacrizelor

Maastricht: 7 februarie 1992•NaștereaUniuniiEuropene•Uniuneaeconomicășimonetară•Drumulcătreeuro• Politicaexternășidesecuritatecomună(PESC)• JustițieșiAfaceriInterne(JAI)

Actul Unic: 17 și 28 februarie 1986•Votulcumajoritatecalificată• ÎnceputulcooperăriilegislativeConsiliu-ParlamentulEuropean

• Cătreomarepiațăinternă• Cooperareaîndomeniulpoliticiiexterne• PrimamenționareaConsiliuluiEuropean

Roma: 25 martie 1957• Douătratatefondatoare:„…o uniune tot mai strânsă

între popoarele europene”(preambululCEE) Instituireaprogresivăauneipiețecomunegeneralizate(CEE)

ComunitateaEuropeanăaEnergieiAtomice(CEEAsauEuratom)

Paris: 18 aprilie 1951• Primultratatfondator: Piațacomunăpentruproduselestrategicealeepocii:cărbuneșioțel

2011

1951Tratatele sunt

fundamentul Uniunii. Acestea sunt negociate și semnate de reprezentanții statelor membre,ratificate de parlamentele naționale și aprobate de Parlamentul European.

mac5
Sticky Note
The images are like in the model, and like on all languages.
mac5
Sticky Note
this is n-dash