unidade 1.os seres vivos...bloque 3. os seres vivos b3.1. seres vivos e seres inertes....

of 41 /41
CEP DOUTOR FLEMING. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE CIENCIAS NATURAIS UNIDADE 1.OS SERES VIVOS OBXECTIVOS DIDÁCTICOS CONTIDOS - Coñecer os diferentes tipos de seres vivos que hai na Terra, especialmente os animais e as plantas. - Coñecer os principais compoñentes celulares e as funcións que desempeñan, e os niveis de organización dos seres vivos. - Afondar no coñecemento das funcións vitais. - Adquirir unhas ideas xerais sobre as características dos seres vivos para a súa clasificación e aplicalas con seres vivos do ámbito. - Describir as características xerais dos animais e distinguir as características dos animais vertebrados e dos invertebrados. - Identificar e describir os peixes, os anfibios, os réptiles, as aves e os mamíferos. - Coñecer as características dos animais invertebrados identificando algúns grupos. - Afondar no coñecemento das funcións vitais de nutrición, relación e reprodución das plantas. - Distinguir os distintos tipos de reprodución das plantas. - Valorar a importancia das plantas para a vida no planeta e para a nosa supervivencia para promover o respecto pola natureza. - Comprender informacións e adquirir vocabulario sobre os seres vivos para expresar coñecementos de forma oral e escrita. - Coñecer e utilizar elementos e estratexias TIC para resolver problemas e investigar sobre os seres vivos e, en especial, os Bloque 1. INICIACIÓN Á ACTIVIDADE CIENTÍFICA B1.1. Iniciación á actividade científica. B1.2. O uso de diferentes fontes de información. B1.3. Lectura de textos propios da área. B1.4. Utilización de tecnoloxías da información e da comunicación para buscar e seleccionar información, simular procesos e comunicar as conclusións sobre os traballos realizados. B1.5. Uso progresivamente autónomo do tratamento de textos (axuste de páxinas, inserción de ilustracións ou notas, imaxes, etc.). B1.6. Xestión de arquivos. B1.8. Traballo individual e cooperativo. B1.10. A conduta responsable. B1.11. A relación cos demais. A resolución pacífica de conflitos. B1.12. Toma de decisións: criterios e consecuencias. B1.13. Desenvolvemento de hábitos de traballo, esforzo e responsabilidade. Técnicas de traballo. Recursos e técnicas de traballo individual. B1.16. Elaboración de protocolos para o uso das TIC na aula. B1.18. Planificación e realización de proxectos, experiencias sinxelas e pequenas investigacións, formulando problemas, enunciando hipóteses, seleccionando o material necesario, montando, realizando e extraendo conclusións e presentando informes en diferentes soportes. Bloque 3. OS SERES VIVOS B3.1. Seres vivos e seres inertes. Diferenciación. B3.2. Organización interna e estrutura dos seres vivos: células, tecidos e tipos; órganos; aparatos e sistemas: principais

Author: others

Post on 11-Aug-2021

9 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

CEP DOUTOR FLEMING. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LINGUA GALEGAUNIDADE 1.OS SERES VIVOS
CONTIDOS
- Coñecer os diferentes tipos de seres vivos que hai na Terra,
especialmente os animais e as plantas.
- Coñecer os principais compoñentes celulares e as funcións que
desempeñan, e os niveis de organización dos seres vivos.
- Afondar no coñecemento das funcións vitais.
- Adquirir unhas ideas xerais sobre as características dos seres vivos
para a súa clasificación e aplicalas con seres vivos do ámbito.
- Describir as características xerais dos animais e distinguir as características dos animais vertebrados e dos invertebrados.
- Identificar e describir os peixes, os anfibios, os réptiles, as aves e
os mamíferos.
algúns grupos.
- Afondar no coñecemento das funcións vitais de nutrición, relación e
reprodución das plantas.
- Distinguir os distintos tipos de reprodución das plantas.
- Valorar a importancia das plantas para a vida no planeta e para a
nosa supervivencia para promover o respecto pola natureza.
- Comprender informacións e adquirir vocabulario sobre os seres
vivos para expresar coñecementos de forma oral e escrita.
- Coñecer e utilizar elementos e estratexias TIC para resolver
problemas e investigar sobre os seres vivos e, en especial, os
Bloque 1. INICIACIÓN Á ACTIVIDADE CIENTÍFICA B1.1. Iniciación á actividade científica. B1.2. O uso de diferentes fontes de información. B1.3. Lectura de textos propios da área. B1.4. Utilización de tecnoloxías da información e da comunicación
para buscar e seleccionar información, simular procesos e comunicar as conclusións sobre os traballos realizados.
B1.5. Uso progresivamente autónomo do tratamento de textos (axuste de páxinas, inserción de ilustracións ou notas, imaxes, etc.).
B1.6. Xestión de arquivos. B1.8. Traballo individual e cooperativo. B1.10. A conduta responsable. B1.11. A relación cos demais. A resolución pacífica de conflitos. B1.12. Toma de decisións: criterios e consecuencias. B1.13. Desenvolvemento de hábitos de traballo, esforzo e
responsabilidade. Técnicas de traballo. Recursos e técnicas de traballo individual.
B1.16. Elaboración de protocolos para o uso das TIC na aula. B1.18. Planificación e realización de proxectos, experiencias sinxelas
e pequenas investigacións, formulando problemas, enunciando hipóteses, seleccionando o material necesario, montando, realizando e extraendo conclusións e presentando informes en diferentes soportes.
Bloque 3. OS SERES VIVOS B3.1. Seres vivos e seres inertes. Diferenciación. B3.2. Organización interna e estrutura dos seres vivos: células,
tecidos e tipos; órganos; aparatos e sistemas: principais
CEP DOUTOR FLEMING. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE CIENCIAS NATURAIS
animais e as plantas.
- Comprender informacións e adquirir vocabulario sobre os seres vivos para expresar coñecementos de forma oral e escrita.
características e funcións. B3.3. Os seres vivos: características, clasificación e tipos. B3.4. Os animais vertebrados e invertebrados, características e
clasificación. B3.5. As plantas: estrutura e fisioloxía. A fotosíntese.
CEP DOUTOR FLEMING. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE CIENCIAS NATURAIS
AVALIACIÓN
B1.1. Obter información relevante sobre
feitos ou fenómenos previamente delimitados, facer predicións sobre sucesos naturais, integrar datos de observación directa e indirecta a partir da consulta de fontes directas e indirectas e comunicar os resultados en diferentes soportes.
CNB1.1.1. Busca, selecciona e organiza información concreta e relevante, analízaa, obtén conclusións, elabora informes e comunica os resultados en diferentes soportes.
CNB1.1.2. Expresa, oralmente e por escrito, de forma clara e ordenada, contidos relacionados coa área manifestando a compresión de textos orais e/ou escritos.
CNB1.1.3. Utiliza de forma autónoma o tratamento de textos (axuste de páxina, inserción de ilustracións ou notas, etc.).
CNB1.1.4. Manexa estratexias adecuadas para acceder á información de textos de carácter científico.
CNB1.1.5. Efectúa buscas guiadas de información na rede.
CNB1.1.6. Coñece e aplica estratexias de acceso e traballo na rede.
CCL
CMCT
CAA
B1.2. Establecer conxecturas tanto con
respecto aos sucesos que acontecen de forma natural coma sobre os que acontecen cando se provocan a
CNB1.2.1. Manifesta autonomía na planificación e na execución de accións e tarefas e ten iniciativa na toma de decisións.
CCL
CMCT
CD
CAA
CEP DOUTOR FLEMING. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE CIENCIAS NATURAIS
través dun experimento ou dunha experiencia.
B1.3. Traballar de forma cooperativa apreciando o coidado pola seguridade propia e pola dos seus compañeiros/as, coidando as ferramentas e facendo un uso axeitado dos materiais.
CNB1.3.1. Utiliza estratexias para realizar traballos de forma individual e en equipo, mostrando habilidades para a resolución pacífica de conflitos.
CNB1.3.2. Coñece e utiliza normas de uso e seguridade dos instrumentos e materiais de traballo e das tecnoloxías da información e da comunicación.
CNB1.3.3. Utiliza algúns recursos ao seu alcance proporcionados polas tecnoloxías da información para comunicarse e colaborar.
CAA
CSC
B1.4. Realizar proxectos, experiencias
sinxelas e pequenas investigacións e presentar informes con conclusións en diferentes soportes.
CNB1.4.1. Realiza proxectos, experiencias sinxelas e pequenas investigacións formulando problemas, enunciando hipóteses, seleccionando o material necesario, realizando, sacando conclusións e comunicando os resultados.
CNB1.4.2. Presenta un informe oralmente ou por escrito, utilizando diversos soportes, recollendo información de diferentes fontes (directas, libros, Internet) cando traballa de forma individual ou en equipo na realización de proxectos, experiencias sinxelas e pequenas investigacións.
CMCT
CAA
CD
CAA
CSIEE
CCEC
da información.
B3.1. Coñecer a estrutura dos seres
vivos: células, tecidos, tipos, órganos,
CNB3.1.1. Identifica e describe a estrutura dos seres vivos: células, tecidos, órganos, aparatos e
CCL
CMCT
CEP DOUTOR FLEMING. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE CIENCIAS NATURAIS
aparatos e sistemas. Identificar as principais características e funcións.
sistemas, nomeando as principais características e funcións de cada un deles.
CD
CCEC
B3.2. Coñecer diferentes niveis de
clasificación dos seres vivos, de acordo coas súas características e tipos.
CNB3.2.1. Clasifica os seres vivos e nomea as principais características atendendo ao seu reino: Reino animal. Reino das plantas. Reino dos fungos e outros reinos, empregando criterios científicos e medios tecnolóxicos.
NB3.2.2. Utiliza guías para a identificación científica de animais vertebrados, invertebrados e plantas.
CCL
CMCT
CD
CAA
CSC
da información.
UNIDADE 2.OS ECOSISTEMAS
OBXECTIVOS DIDÁCTICOS CONTIDOS
- Coñecer o ecosistema, os seus compoñentes e a súa clasificación.
- Coñecer os compoñentes de diferentes tipos de ecosistemas e
adquirir a capacidade de describir un ecosistema.
- Comprender a acción dos seres humanos nos ecosistemas e
Bloque 1. INICIACIÓN Á ACTIVIDADE CIENTÍFICA
B1.2. O uso de diferentes fontes de información.
B1.3. Lectura de textos propios da área.
B1.4. Utilización de tecnoloxías da información e da comunicación
CEP DOUTOR FLEMING. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE CIENCIAS NATURAIS
valorar a idea de desenvolvemento sostible.
- Desenvolver sensibilidade ante os problemas ambientais e
promover actitudes de coidado do ámbito.
- Desenvolver pautas e utilizar os instrumentos adecuados para a
observación dos seres vivos no seu ámbito.
- Comprender informacións e adquirir vocabulario sobre os seres
vivos para expresar coñecementos de forma oral e escrita.
- Coñecer e utilizar elementos e estratexias TIC para resolver
problemas e investigar sobre os seres vivos e, en especial, os
animais e as plantas.
vivos para expresar coñecementos de forma oral e escrita.
para buscar e seleccionar información, simular procesos e
comunicar as conclusións sobre os traballos realizados.
B1.5. Uso progresivamente autónomo do tratamento de textos (axuste
de páxinas, inserción de ilustracións ou notas, imaxes, etc.).
B1.6. Xestión de arquivos.
súa realidade.
B1.9. A igualdade entre homes e mulleres.
B1.10. A conduta responsable.
B1.11. A relación cos demais. A resolución pacífica de conflitos.
B1.12. Toma de decisións: criterios e consecuencias.
B1.13. Desenvolvemento de hábitos de traballo, esforzo e
responsabilidade. Técnicas de traballo. Recursos e técnicas de
traballo individual.
B1.16. Elaboración de protocolos para o uso das TIC na aula.
B1.18. Planificación e realización de proxectos, experiencias sinxelas
e pequenas investigacións, formulando problemas, enunciando
hipóteses, seleccionando o material necesario, montando,
realizando e extraendo conclusións e presentando informes en
CEP DOUTOR FLEMING. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE CIENCIAS NATURAIS
diferentes soportes.
B3.6. As relacións entre os seres vivos. Cadeas alimentarias.
B3.7. Características e compoñentes dun ecosistema.
B3.8. Observación e estudo dun ecosistema próximo, recoller datos,
facer hipóteses e recompilar os resultados en diferentes
soportes.
de especies.
B3.10 Interese pola observación e polo estudo rigoroso de todos os
seres vivos.
B3.11. Utilización de medios tecnolóxicos para o estudo dos seres
vivos.
AVALIACIÓN
B1.1. Obter información relevante
sobre feitos ou fenómenos
predicións sobre sucesos
directas e indirectas e
comunicar os resultados en
ordenada, contidos relacionados
escritos.
ilustracións ou notas, etc.).
científico.
CNB1.1.6. Coñece e aplica
na rede.
Diana de autoavaliación
sucesos que ocorren de forma
natural coma sobre os que
ocorren cando se provocan a
través dun experimento ou
tenCNB1.3.1. Utiliza estratexias
habilidades para a resolución
toma de decisións.
compañeiros/as, coidando as
adecuado dos materiais.
habilidades para a resolución
instrumentos e materiais de
información e da comunicación.
CNB1.3.3. Utiliza algúns recursos
ao seu alcance proporcionados
polas tecnoloxías da información
para comunicarse e colaborar.
intervencións na clase.
B1.4. Realizar proxectos,
experiencias sinxelas e
pequenas investigacións e
presentar informes con
conclusións en diferentes
realización de proxectos,
información.
facendo hipóteses,
rigor as principais características
e compoñentes dun ecosistema.
CNB3.3.2. Investiga con criterio
respecto e coidado cara aos
seres vivos.
causas de extinción de especies
e explica algunhas actuacións
para o seu coidado.
medios tecnolóxicos para a
instrumentos e os medios
oral e por escrito os resultados.
CCEC
CAA
CSC
información.
OBXECTIVOS DIDÁCTICOS CONTIDOS
explicando o uso de cada unha delas.
- Observar, identificar e localizar os principais órganos implicados na
realización das funcións vitais do corpo humano (reprodución,
nutrición e relación).
B1.2. O uso de diferentes fontes de información.
B1.3. Lectura de textos propios da área.
B1.4. Utilización de tecnoloxías da información e a comunicación para
buscar e seleccionar información, simular procesos e comunicar
CEP DOUTOR FLEMING. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE CIENCIAS NATURAIS
- Identificar e describir as principais características dos aparatos
implicados nas das funcións vitais do ser humano e explica as
principais funcións.
- Saber traballar de forma individual e en grupo.
- Planificar proxectos, experiencias e presentar informes.
- Identificar sentimentos propios e dos demais manifestando
condutas adecuadas e a resolución pacífica de conflitos.
- Manifestar autonomía na planificación e na execución de accións e
tarefas e desenvolver iniciativa na toma de decisións, identificando
os criterios e as consecuencias das decisións tomadas.
- Coñecer e aplicar, habitualmente, estratexias para estudar e
traballar de xeito eficaz, por exemplo, resumo, esquema, mapa
conceptual.
- Reflexionar sobre o traballo realizado e extraer conclusións do que
traballa e aprende.
B1.5. Uso progresivamente autónomo do tratamento de textos (axuste
de páxinas, inserción de ilustracións ou notas, imaxes, etc.).
B1.6. Xestión de arquivos.
súa realidade.
B1.9. A igualdade entre homes e mulleres.
B1.10. A conduta responsable.
B1.11. A relación cos demais. A resolución pacífica de conflitos.
B1.12. Toma de decisións: criterios e consecuencias.
B1.13. Desenvolvemento de hábitos de traballo, esforzo e
responsabilidade. Técnicas de traballo. Recursos e técnicas de
traballo individual.
B1.14. Hábitos de prevención de enfermidades e accidentes, na aula
e no centro.
B1.16. Elaboración de protocolos para o uso das TIC na aula.
B1.18. Planificación e realización de proxectos, experiencias sinxelas
e pequenas investigacións, formulando problemas, enunciando
hipóteses, seleccionando o material necesario, montando,
CEP DOUTOR FLEMING. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE CIENCIAS NATURAIS
realizando e extraendo conclusións e presentando informes en
diferentes soportes.
B2.1. As funcións vitais no ser humano: recoñecemento da nutrición
como unha función vital para os seres humanos.
B2.2. Identificación dos aparatos relacionados con ela (aparato
respiratorio, dixestivo, circulatorio e excretor).
B2.3. Recoñecemento das características básicas do aparato
reprodutor humano e das diferenzas entre sexos.
Funcionamento do aparato reprodutor.
B2.4. Descrición dos sentidos e do sistema nervioso e valoración da
súa importancia en relación co medio e co resto dos seres
humanos.
CEP DOUTOR FLEMING. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE CIENCIAS NATURAIS
B1.1. Obter información relevante
sobre feitos ou fenómenos
directas e indirectas e
comunicar os resultados en
ordenada, contidos relacionados
escritos.
ilustracións ou notas, etc.).
científico.
CNB1.1.6. Coñece e aplica
na rede.
persoal.
B1.2. Establecer conxecturas
que acontecen cando se
provocan a través dun
accións e tarefas e ten iniciativa
na toma de decisións.
miña participación na clase.
B1.3. Traballar de forma
compañeiros/as, coidando as
axeitado dos materiais.
habilidades para a resolución
instrumentos e materiais de
información e da comunicación.
CNB1.3.3. Utiliza algúns recursos
ao seu alcance proporcionados
polas tecnoloxías da información
para comunicarse e colaborar.
intervencións na clase.
B1.4. Realizar proxectos,
experiencias sinxelas e
pequenas investigacións e
presentar informes con
CNB1.4.1. Realiza proxectos,
información.
conclusións en diferentes
realización de proxectos,
principais órganos implicados
principais órganos implicados na
corpo humano.
principais funcións.
CEP DOUTOR FLEMING. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE CIENCIAS NATURAIS
información.
- Táboa para avaliar a busca de
información e fiabilidade das
UNIDADE 4.A SAÚDE
OBXECTIVOS DIDÁCTICOS CONTIDOS
- Aproximar o concepto de saúde e enfermidade e coñecer os tipos
de enfermidades.
funcionamento do corpo humano.
- Adoptar estilos de vida saudables, coñecendo as repercusións para
a saúde do seu modo de vida, tanto na escola como fóra dela.
- Coñecer algúns avances da ciencia que melloran a saúde.
- Coñecer e utilizar técnicas de primeiros auxilios.
- Utilizar diversas fontes de información e buscar na rede.
- Saber traballar de forma individual e en grupo.
- Planificar proxectos, experiencias e presentar informes.
- Identificar sentimentos propios e dos demais manifestando
Bloque 1. INICIACIÓN Á ACTIVIDADE CIENTÍFICA
B1.2. O uso de diferentes fontes de información.
B1.3. Lectura de textos propios da área.
B1.4. Utilización de tecnoloxías da información e da comunicación
para buscar e seleccionar información, simular procesos e
comunicar as conclusións sobre os traballos realizados.
B1.5. Uso progresivamente autónomo do tratamento de textos (axuste
de páxinas, inserción de ilustracións ou notas, imaxes, etc.).
B1.6. Xestión de arquivos.
súa realidade.
CEP DOUTOR FLEMING. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE CIENCIAS NATURAIS
condutas adecuadas e a resolución pacífica de conflitos.
- Manifestar autonomía na planificación e execución de accións e
tarefas e desenvolver iniciativa na toma de decisións, identificando
os criterios e as consecuencias das decisións tomadas.
- Coñecer e aplicar, habitualmente, estratexias para estudar e
traballar de xeito eficaz, por exemplo, resumo, esquema, mapa
conceptual.
- Reflexionar sobre o traballo realizado e extraer conclusións do que
traballa e aprende.
B1.10. A conduta responsable.
B1.11. A relación cos demais. A resolución pacífica de conflitos.
B1.12. Toma de decisións: criterios e consecuencias.
B1.13. Desenvolvemento de hábitos de traballo, esforzo e
responsabilidade. Técnicas de traballo. Recursos e técnicas de
traballo individual.
B1.14. Hábitos de prevención de enfermidades e accidentes, na aula
e no centro.
B1.16. Elaboración de protocolos para o uso das TIC na aula.
B1.18. Planificación e realización de proxectos, experiencias sinxelas
e pequenas investigacións, formulando problemas, enunciando
hipóteses, seleccionando o material necesario, montando,
realizando e extraendo conclusións e presentando informes en
diferentes soportes.
B2.6. Saúde e enfermidade. Enfermidades principais que afectan os
aparatos e sistemas do organismo humano.
B2.7. Hábitos saudables para previr enfermidades.
B2.8. Trastornos da alimentación.
B2.9. Efectos nocivos do consumo de alcohol e drogas.
B2.10. Tipos de axudas. Elaboración de menús saudables.
Clasificación dos alimentos. Análise das etiquetas dos produtos.
AVALIACIÓN
B1.1. Obter información relevante
sobre feitos ou fenómenos
directas e indirectas e
comunicando os resultados en
ordenada, contidos relacionados
escritos.
ilustracións ou notas, etc.).
persoal.
CNB1.1.4. Manexa estratexias
científico.
CNB1.1.6. Coñece e aplica
na rede.
través dun experimento ou
accións e tarefas e ten iniciativa
na toma de decisións.
miña participación na clase.
B1.3. Traballar de forma
compañeiros/as, coidando as
axeitado dos materiais.
habilidades para a resolución
instrumentos e materiais de
CEP DOUTOR FLEMING. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE CIENCIAS NATURAIS
traballo e das tecnoloxías da
información e da comunicación
CNB1.3.3. Utiliza algúns recursos
ao seu alcance proporcionados
polas tecnoloxías da información
para comunicarse e colaborar.
realización de proxectos,
B2.3. Relacionar determinadas
funcionamento do corpo,
seu modo de vida.
NB2.3.1. Investiga sobre as
drogas.
CCL
CMCT
CAA
CSIEE
CSC
CD
CCEC
información.
emocións.
- Explicar que é a materia e as súas propiedades xerais.
- Realizar experiencias para medir o volume e a masa.
- Describir as propiedades da materia propias dos estados nas que
se encontra.
flotabilidade dun obxecto.
aproveitan algunhas das súas propiedades para uso.
- Diferenciar substancias puras e mesturas e coñecer métodos para
separar as mesturas.
combustións, oxidacións e fermentacións.
experiencias sinxelas.
- Coñecer o concepto de enerxía, as súas formas ou tipos e as súas
Bloque 1. INICIACIÓN Á ACTIVIDADE CIENTÍFICA
B1.2. O uso de diferentes fontes de información.
B1.3. Lectura de textos propios da área.
B1.4. Utilización de tecnoloxías da información e a comunicación para
buscar e seleccionar información, simular procesos e comunicar
as conclusións sobre os traballos realizados.
B1.5. Uso progresivamente autónomo do tratamento de textos (axuste
de páxinas, inserción de ilustracións ou notas, imaxes, etc.).
B1.6. Xestión de arquivos.
B1.9. A igualdade entre homes e mulleres.
B1.10. A conduta responsable.
B1.11. A relación cos demais. A resolución pacífica de conflitos.
CEP DOUTOR FLEMING. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE CIENCIAS NATURAIS
transformacións.
- Coñecer os problemas do uso irresponsable da materia e da
enerxía para fomentar condutas de aforro enerxético e de redución
do consumo de recursos e a reutilización.
- Utilizar diversas fontes de información e buscar na rede.
- Saber traballar de forma individual e en grupo.
- Utilizar estratexias ou técnicas de aprendizaxe.
- Planificar proxectos, experiencias e presentar informes.
- Identificar sentimentos propios e dos demais manifestando
condutas adecuadas e a resolución pacífica de conflitos.
B1.12. Toma de decisións: criterios e consecuencias.
B1.13. Desenvolvemento de hábitos de traballo, esforzo e
responsabilidade. Técnicas de traballo. Recursos e técnicas de
traballo individual.
e pequenas investigacións, formulando problemas, enunciando
hipóteses, seleccionando o material necesario, montando,
realizando e extraendo conclusións e presentando informes en
diferentes soportes.
B4.1. Comparación e clasificación dos materiais segundo as súas
propiedades físicas observables: dureza, solubilidade, estado
de agregación e condutividade térmica.
B4.2. Diferentes procedementos para a medida da masa e do volume
dun corpo.
diferenzas de densidade. A flotación nun medio líquido.
B4.4. Fontes de enerxía e materias primas: a súa orixe. Enerxías
renovables e non-renovables.
desenvolvemento enerxético sostible e equitativo.
CEP DOUTOR FLEMING. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE CIENCIAS NATURAIS
AVALICIÓN
B1.1. Obter información relevante
sobre feitos ou fenómenos
directas e indirectas e
comunicar os resultados en
ordenada, contidos relacionados
escritos.
ilustracións ou notas, etc.).
persoal.
adecuadas para acceder á
científico
CNB1.1.6. Coñece e aplica
na rede
que acontecen cando se
provocan a través dun
de accións e tarefas e ten
iniciativa na toma de decisións.
CCL
CMCT
CD
CAA
intervencións na clase.
compañeiros/as, coidando as
adecuado dos materiais.
habilidades para a resolución
instrumentos e materiais de
información e da comunicación.
intervencións na clase.
CNB1.3.3. Utiliza algúns recursos
ao seu alcance proporcionados
polas tecnoloxías da información
para comunicarse e colaborar.
información.
clasificar materiais segundo
as súas propiedades
- O traballo con imaxes.
- Rexistro de observación do
e as principais características
da flotación dos corpos.
corpo.
principais características da
ciencias.
experimentos.
características das fontes de
enerxía renovables e non-
no desenvolvemento sostible.
diferenzas entre enerxías
OBXECTIVOS DIDACTICOS CONTIDOS
- Coñecer como son e como funcionan os tipos de máquinas.
- Coñecer e explicar as partes das máquinas simples (plano
inclinado, pancas, poleas, engrenaxes...) e cal é a súa función,
aplicando os coñecementos á construción dalgún obxecto ou
aparato, así como as operacións matemáticas básicas nos cálculos,
e describir cada un dos procesos tecnolóxicos a seguir.
- Coñecer e identificar inventos, descubrimentos claves na historia da
humanidade e quen estaba tras eles.
- Coñecer e respectar as normas de uso e de seguridade na
Bloque 1. INICIACIÓN Á ACTIVIDADE CIENTÍFICA
B1.2. O uso de diferentes fontes de información.
B1.3. Lectura de textos propios da área.
B1.4. Utilización de tecnoloxías da información e da comunicación
para buscar e seleccionar información, simular procesos e
comunicar as conclusións sobre os traballos realizados.
B1.5. Uso progresivamente autónomo do tratamento de textos (axuste
de páxinas, inserción de ilustracións ou notas, imaxes, etc.).
CEP DOUTOR FLEMING. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE CIENCIAS NATURAIS
utilización das máquinas.
- Utilizar diversas fontes de información e buscar de forma guiada,
eficaz e con seguridade na rede.
- Saber traballar de forma individual e en grupo.
- Planificar proxectos, experiencias e presentar informes de xeito
correcto, impresa ou en soporte dixital, extraendo conclusións e
comunicando resultados dos traballos.
condutas adecuadas e a resolución pacífica de conflitos.
B1.6. Xestión de arquivos.
B1.9. A igualdade entre homes e mulleres.
B1.10. A conduta responsable.
B1.11. A relación cos demais. A resolución pacífica de conflitos.
B1.12. Toma de decisións: criterios e consecuencias.
B1.13. Desenvolvemento de hábitos de traballo, esforzo e
responsabilidade. Técnicas de traballo. Recursos e técnicas de
traballo individual.
B1.14. Hábitos de prevención de enfermidades e accidentes, na aula
e no centro.
B1.15. O uso de diversos materiais, tendo en conta as normas de
seguridade.
B1.17. Valoración da necesidade de controlar o tempo destinado ás
tecnoloxías da información e á comunicación e do seu poder de
adicción.
e pequenas investigacións, formulando problemas, enunciando
hipóteses, seleccionando o material necesario, montando,
realizando e extraendo conclusións e presentando informes en
diferentes soportes.
Bloque 5. A TECNOLOXÍA, OBXECTOS E MÁQUINAS
B5.1. Uso das máquinas eléctricas na vida cotiá e doméstica. Normas
de seguridade.
B5.5. Efectos da electricidade.
B5.6. Condutores e illantes.
B5.7. A ciencia: presente e futuro da sociedade. Beneficios e riscos
das tecnoloxías e produtos. Importantes descubrimentos e
inventos.
AVALIACIÓN
Criterios de avaliación Estándares de avaliación CC.clave Técnicas e instrumentos
B1.1. Obter información relevante CNB1.1.1. Busca, selecciona e CCL Rúbrica para avaliar a autonomía
CEP DOUTOR FLEMING. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE CIENCIAS NATURAIS
sobre feitos ou fenómenos
directas e indirectas e
comunicando os resultados en
ordenada, contidos relacionados
escritos.
ilustracións ou notas, etc.).
científico.
CNB1.1.6. Coñece e aplica
na rede.
participación en traballos
propia e a dos seus
compañeiros/as, coidando as
adecuado dos materiais.
instrumentos e materiais de
información e da comunicación.
CNB1.3.3. Utiliza algúns recursos
ao seu alcance proporcionados
polas tecnoloxías da información
para comunicarse e colaborar.
intervencións na clase.
B1.4. Realizar proxectos,
experiencias sinxelas e
pequenas investigacións e
presentar informes con
conclusións en diferentes
realización de proxectos,
información.
experiencias sinxelas e pequenas
forma cooperativa, un circuíto
normas de seguridade.
constrúe un.
dun obxecto, aparato ou
utilizando diferentes fontes de
información e presentando os
os beneficios ou riscos para a
sociedade.
influencia do desenvolvemento
CCL
CMCT
CD
CAA
CSC
CSIEE
información.
- A comprensión escrita.
arte, na música, no cine e no
deporte e nas tecnoloxías da
información e da comunicación.
METODOLOXÍA
Ao longo das unidades didácticas cobrarán o máximo protagonismo tanto alumnado como profesorado a través dunha metodoloxía
competencial. Metodoloxía que conecta a realidade persoal e social próxima ao alumnado xerando curiosidade, e formulando actividades e
tarefas emocionantes que supoñen retos motivadores nos que destacan dous elementos básicos: a investigación e aprender fa-cendo. Todo
iso, desde unha secuenciación de contidos coherente e coordinada entre todas as áreas ao longo da etapa. A partir deste enfoque e de xeito
flexible, bríndase a posibilidade de incorporar unha metodoloxía activa, estratexias cooperativas, habilidades persoais e sociais para a xestión
das emocións e o desenvolvemento do emprendemento, apostando pola igualdade e a inclusión.
Do mesmo xeito, é prioritario propoñer metodoloxías que xeren estratexias de pensamento que contribúan a que o alumnado memorice
recorde, analice e valore as súas propias aprendizaxes.
A competencia en comunicación lingüística é primordial para acceder ao coñecemento que permite comprender o mundo que nos rodea e
desenvolver habilidades de convivencia. Por iso incorpórase un Plan Lingüístico secuenciado no que participan todas as áreas facilitando a
adquisición das destrezas de comprensión e expresión oral e escrita.
De forma transversal a clave TIC favorecerá ao fomento de competencias relacionadas coa planificación, a xestión e a elaboración de traballos, a comunicación e a colaboración na Rede e o uso responsable das tecnoloxías, contando coa colaboración das familias. Neste curso contamos coa utilización dos recursos Abalar: PDI, ordenadores dos alumnos, recursos en rede, recursos ofimáticos... Traballando na elaboración de traballos e presentacións individuais ou en grupo. Nesta área como nas demais traballarase a través da Aula virtual , onde o alumno poderá acceder na procura de recursos que faciliten a ampliación de coñecementos. Hai que ter en conta que atopámonos nun curso no que a situación de pandemia (COVID 19) poderá esixir confinar a nosa aula en caso de contaxio, polo que a Aula Virtual será onde se planifiquen as clases dos noso alumnos e alumnas de xeito semanal , permitindo que o noso alumnado de 5º de primaria teña por parte do noso profesorado dúas horas de videoconferencia diaria e por
CEP DOUTOR FLEMING. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE CIENCIAS NATURAIS
iso que o uso e manexo das TICs cobrarán unha gran importancia. MODELOS METODOLÓXICOS
Modelo discursivo/expositivo.
Modelo experiencial.
Funcionalidade.
Globalización.
CEP DOUTOR FLEMING. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE CIENCIAS NATURAIS
En relación coa avaliación, e máis alá da calificación das materias realizada polo profesorado, é esencial que o alumnado desenvolva
estratexias de autoavaliación para reflexionar sobre as súas aprendizaxes e para analizar, valorar e evidenciar os avances, os logros e as
dificultades.
Análise e valoración de tarefas especialmente creadas para a avaliación.
Valoración cuantitativa do avance individual (cualificacións).
Valoración cualitativa do avance individual (anotacións e puntualizacións).
Valoración cuantitativa do avance colectivo.
Valoración cualitativa do avance colectivo.
Outros.
Avaliación de contidos, probas correspondentes á unidade.
Avaliación por competencias, probas correspondentes á unidade.
Probas de avaliación externa.
Outros documentos gráficos ou textuais.
Debates e intervencións.
Representacións e dramatizacións.
Cualificación cuantitativa:
Nas probas de avaliación de contidos, cada actividade cualificarase con 1 punto se se resolveu correctamente. No caso de que a
resolución non sexa errónea, pero sexa incompleta ou falte algún elemento esencial, pódese valorar con 0,25, 0,5 ou 0,75 puntos. Así, a
cualificación máxima da proba será de 10 puntos. A avaliación inicial cualificarase do mesmo modo.
Cualificación cualitativa: terá como clave para o diagnóstico a rúbrica correspondente á unidade.
Poderanse restar 1 punto por faltas de ortografía
e 2 puntos por problemas de actitude .
As probas de avaliación por competencias.
A observación directa.
Rexistros de avaliación, rúbricas...
Programa de ampliación do proxecto de Ensinanza individualizada correspondente á unidade.
Actividades de ampliación propostas na guía didáctica.
Utilización dos recursos Abalar: PDI, ordenadores dos alumnos, recursos en rede, recursos ofimáticos…
PROPOSTAS DE MELLORA
Actividades de reforzo.
Apoios no Centro.