ukázka v pdf

Download ukázka v PDF

Post on 13-Feb-2017

220 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 20 21

  Umn na okoldovch obalech

  Obaly lze rozdlit do ady kategori, kter kupodivu vel-

  mi dobe odrej tak volnou Rykrovu tvorbu. Vedle za-

  ujet orientem a orientalismy (Kofila) na obalech okold

  (motivy meit, palem ap.) i panlskou estetikou slunce

  a jinho ovoce (Citron Chocolat) ada obal spad do

  dekorativn zdobn estetiky art deco s vyuitm a tape-

  tovch dekorativnch abstraktnch vzor (obal na oko-

  ldu Eos /1923/, Oranta, Orma, Orima /1927/ ap.). Vedle

  toho lze sledovat mnostv ist konstruktivistickch oba-

  l, korespondujcch s estetikou elnosti funkcionalismu

  (Mentol Forte Orion). Rykr vak pracuje s jakousi citlivou

  geometri, kdy d lini a pravch hl je naruen uvol-

  nnou a spontnn vinouc se psanou linkou bez pouit

  pravtka. Tato nov citlivost v zachzen s konstruk-

  tivnm schmatem umonila Rykrovi zachovat si odstup

  od racionalismu geometrickho du (obaly na karame-

  ly Nut, Milk, Mocca, Oasa). Z roku 1933 pochzej skv-

  l abstraktn nvrhy na karamely s sly 303 a 304 atd.

  v obrcenm trojhelnku a variacemi Milk Orion, Moc-

  ca Orion atd., kter o rok pozdji koprovala firma Ve-

  lim v srii Didi Velim, Milk Velim ap. Rykr se nevyhnul ani

  rozvlnn, organick abstrakci, kter m paralelu v jeho

  malskch abstraktnch obrazech z roku 1933, v oba-

  lech na okoldu Narcis, ani gestick abstrakci, s n rov-

  n experimentoval ve sv voln tvorb i v obalech (obal

  Bonbons Orion). Stejn jako ve sv malsk tvorb vyu-

  il Rykr tak historizujc motivy kartu, emblm a erb

  v nvrzch z Umleckoprmyslovho musea. Svou slabost

  pro heraldiku vyuval i v obalech okold, kdy napklad

  obal Castelo Chocolat ji nzvem a emblmem evokuje

  stedovk brny s dvma vemi Rykrovy rytsk elegie

  z jeho obraz z let 19371939. Geometricky ist je nvrh

  pro Toffee de Luxe. Objevuje se i obal s reprodukc ob-

  razu na vnon vrobky, jakm byla Mnesova Josefna

  z roku 1923. Strategii orionskch pank Mek, Mek,

  Panek vytv Rykr v roce 1929. Navrhuje tak realis-

  tick dobov produkci zcela odpovdajc bonboni-

  rov obaly s motivem zasnen krajiny a chalupou, ale

  tak stnov figury v kvtinch (motiv Brouk?) v geo-

  metrickm dekoru. Rykr byl zkrtka schopen pracovat

  jak v modu abstraktnm, geometrickm, tak dovedl na-

  malovat vjev, kter ml jasn odkazy na realitu. Bohuel

  velk vtina obal bonbonir se nezachovala, jak lze ale

  vysledovat z reprodukc v okoldovm svt, pevldaly

  na nich pedevm realistick krajiny.

  V jednom nvrhu se objevuje dokonce i motiv styli-

  zovanch idovskch nhrobk (vme, e v Koln Rykr

  maloval idovsk hbitov pro publikaci vydanou v roce

  1927). Zjevn realistick zjem Rykrovy malby se nejp-

  znanji projevil v pojet figur v deti na obalu bonbo-

  n proti kali Sem-Ty, kter vytvej paralelu k Rykrovm

  obrazm z roku 1931 (V deti). V roce 1938 byla registro-

  vna topografick srie Tibet, Vesuv, Etna, okolda na

  cesty, okolda na dovolenou a Snhurka.

  Rykr se bezesporu podlel i na ir reklamn strategii

  firmy Orion, a u to byl architektonick pouta na sv-

  tovou vstavu v Bruselu 1935 nebo aranm vstavnch

  expozic i design nkterch vklad (zejmna na Nrod-

  n td v Praze). Zaveden nmho prodavae, tj. sofis-

  tikovan rozkldac krabice-bonboniry, v n je na vku

 • 32 33

 • 34 35

 • 36 37

 • 38 39

 • 40 41

 • 42 43

 • 44 45

 • 102 103

 • 104 105

  Zdenek Rykr, Chrm svatho Bartolomje v Koln, 1919, olej, papr na lepence a pltn, 62,5 47 cm

  soukrom sbrka

  Koln

  Teprve pot, co se rodina Rykr pesthovala do Kolna,

  zskal Zdenek dleitou generan i intelektuln platfor-

  mu, kter mu umonila ukzat a nezitn nabdnout sv

  vtvarn a organizan schopnosti. Jist mra aktivismu

  a touha vytvoit cosi pro spolenost pivedla Rykra v le-

  tech 19191920 k pedsednictv v kolnskm Studentskm

  klubu mladch, sdruujcm generaci mladch intelektu-

  l a umlc. Jeho leny byli napklad Petr Den,21 kte-

  r v roce 1919 stejn jako Rykr maturoval na kolnskm

  gymnziu, i spoluk a budouc len Brnnskho Devt-

  silu Artu ernk. Pro Rykra hrl dleitou roli kolnsk

  mal Rudolf Mazuch, na jeho vstav v roce 1919 pro-

  nesl Rykr vodn projev. Mazuchova tvorba, mal zemel

  mlad v roce 1920, zaujala Rykra zejmna silou barevn-

  ho pednesu, a se ji jednalo o kolnsk motivy, nebo

  portrty. Ve Studentskm klubu mladch psobila ada

  loklnch i pozdji nadregionlnch osobnost: fotogra-

  fov Jaromr Funke a Karel Jinsk; dr. Otakar torch-

  -Marien, pozdj majitel vydavatelstv Aventinum; herci

  klubu dr. Bohuslav Kratochvl, filozof, pedagog a poz-

  dj velvyslanec R v Londn; dr. Miroslav Jelnek, ko-

  lnsk starosta v letech 19311935; hereky Jarmila Svat,

  Anda a Luisa Prgrovy ad.

  Koln se stal mstem prvnch Rykrovch pleitos-

  t umleckch. Probhla zde jeho prvn vstava, ale tak

  zde provedl prvn realizace pro mstn firmy, kdy vytvo-

  il reklamn plakty pro vrobu obuvi S. K. Feldmann

  a zejmna tyi vznamn plakty pro Kolnskou rafine-

  rii petroleje (1920).

  V Koln se tak mohl nejspe poprv setkat s propa-

  gac okoldovch vrobk. V roce 1906 zaloen tovr-

  na na cukrovinky a okoldu Kolinea prezentovala sv

  produkty na velkch plochch kolnskch dom. Mimo-

  chodem provazcov psan psmo firmy Kolinea je analo-

  gi Rykrova psanho loga Orion.

  Jaromr Funke, Pohled z okna Funkeho pokoje, 1920

  pozstalost autora

 • 106 107

  Vlastn podobizna se ttci a paletou, 1920, olej, pltno, 70 60,5 cm

  Mstsk muzeum Chotbo

  Chye

  Po maturit v roce 1919 se Rykr dostv do zmku v Chy-

  i v zpadnch echch, kde psobil do roku 1920 jako

  vychovatel Prokopa Laanskho, syna hrabte Vladim-

  ra Laanskho. Pro zajmavost uveme, e ped Rykrem

  dohlel na vchovu tehdy tinctiletho Prokopa Laan-

  skho budouc spisovatel Karel apek. Odkazy na ap-

  kv pobyt v Chyi lze nalzt v knize Krakatit i v povdce

  Na zmku.

  Pobyt v Chyi sice nebyl pro erstvho maturanta

  astn, nicmn pro jeho tvorbu velmi dleit. Rykr

  zde intenzivn maloval a kreslil. Prv v dramatick kra-

  jin kolem Chye vytvoil adu expresionistickch krajin,

  pro kter je pznan brutln zjednoduen barevnost

  (fialov, karmnov erve, modr, zelen) a lapidrn,

  nemalebn osekanost forem.

  Rykr si v izolaci a samot zapadlho zmku ovoval

  schopnost vypnout se k umleckmu vkonu, kter by

  odpovdal nrokm, je na sebe kladl.

  Chye (Zti),1920, olej, pltno na peklice, 77,5 71 cm

  Nrodn galerie v Praze

  Cesta do vsi, 1919, olej, pltno, 49 56 cm

  soukrom sbrka

 • 108 109

  Zdenek Rykr, Podobizna Jaromra Funkeho, 1920, olej, pltno, 47 38 cm

  Galerie Stedoeskho kraje

  Zdenek Rykr, Podobizna Jaromra Funkeho, 1920, olej, pltno, 54 45,5 cm

  soukrom sbrka

  Jaromr Funke

  Pocit osamn a vylouen pomhal Rykrovi pekonvat

  nejen vlastn malsk a kreslsk zpal, ale tak kore-

  spondenn kontakt s jeho o tyi roky starm spolu-

  kem, fotografem Jaromrem Funkem. Ptelstv bvalch

  kolnskch gymnazist se prolnulo vzjemnou vm-

  nou umleckch realizac. V roce 1920 vytvoil Rykr n-

  kolik Funkeho portrt, z nich se zachovaly ti varianty

  v kubistickm a expresionistickm monochromnm stylu

  s osekanmi, obhroublmi formami, zjevn naznaujc-

  mi Rykrovo zaujet Bohumilem Kubitou. Rykr tak da-

  roval Funkemu nkolik obraz a adu kreseb, Funke mu

  na opltku fotografoval velk mnostv jeho prac z po-

  tku dvactch let. A na vjimky jsou vechny fotogra-

  fie Rykrovch kreseb, obraz i plastik, datovan do roku

  1924, Funkeho dlem.

  Jaromr Funke, Portrt Zdenka Rykra, 1920

  pozstalost autora