ujian mac geografi tingkatan 2

Click here to load reader

Post on 02-Jul-2015

8.462 views

Category:

Documents

349 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1

SMK SEKSYEN 9, SHAH ALAM. UJIAN BULAN MAC 2011 GEOGRAFI TINGKATAN 2 MASA: 1 JAM NAMA: BAHAGIAN A Arahan: Pilih jawapan yang tepat bagi soalan-soalan berikut. TINGKATAN:

1. Apakah garisan yang bertanda X dalam rajah 1?

X

Rajah 1

A. Garisan Jadi B. Garisan Artik

C. Garisan Sartan D. Garisan Antartik

2. Garisan latitud yang terpanjang ialah ....................... A. Garisan Antartik C. Garisan Meridian Pangkal B. Garisan Khatulistiwa D. Garisan Tarikh Antarabangsa 3. Garisan Sartan merujuk kepada . A. 23 0U B. 660

C. 23 D. 66

0

S S

U

0

4. Garisan yang manakah dapat menentukan zok iklim dunia? A. Latitud C. Garisan Meridian Pangkal B. Longitud D. Garisan Tarikh Antarabangsa Soalan 5 dan 6 berdasarkan rajah 2.

Rajah 2

5. Apakah kedudukan R? A. 65 0U 15 0B B. 650U 300T

C. 450S 150B D. 450S 300T

2

6. Berapakah kedudukan titik S? A. 65 0U 15 0B B. 650U 300T

C. 450S 150B D. 450S 300T

7. Pernyataan berikut merujuk kepada Waktu yang dikira berdasarkan perbezaan longitud antara dua tempat. A. zon waktu B. waktu tempatan C. zon iklim dunia D. zon waktu piawai

8. Berapakah waktu tempatan di New York (740B), jika waktu di Meridian Greenwich ( 00 ) ialah 12.00 tengah hari? A. 7.04 pagi C. 7.04 malam B. 9.56 pagi D. 9.56 malam 9. Rajah 3 merujuk kepada arah mata angin. Apakah arah bertanda X? U X

Rajah 3

A. Barat B. Timur

C. Tenggara D. Timur Laut

10. Apakah arah mata angin antara barat dengan selatan? A. Tenggara C. Barat Daya B. Barat Laut D. Timur Laut 11. Alat yang paling sesuai digunakan untuk mengukur bearing sudutan ialah A. Jangka sudut C. Jangka lukis B. Jangka tolak D. Pembaris 12. Antara berikut, yang manakah menunjukkan bearing sudutan bernilai 1350? A. U C. U

B.

U

D.

U

3

Soalan 13 hingga 16 berdasarkan peta topo di bawah.

Rajah 3

13. Bearing sudutan rumah David dari rumah Wong ialah . A. 300 C. 2250 0 B. 120 D. 3000 14. Bearing sudutan rumah Aman dari rumah Arun ialah A. 150 C. 1650 0 B. 75 D. 2550 15. Apakah kedudukan rumah Wong dari rumah Arun? A. Barat C. Timur Laut B. Timur D. Barat Daya 16. Bearing sudutan rumah Aman dari sekolah ialah A. 350 C. 2300 0 B. 145 D. 3150 17. Maklumat berikut dapat dikaitkan dengan skala penyata 1 sentimeter bersamaan 1000 meter A. 1 cm mewakili 0.5 km B. 1 cm mewakili 1 km 18. Apakah jenis skala berikut? 0 1 2 3 4 5 km C. Skala lurus mudah D. Skala pecahan pengimbang C. 1 cm mewakili 2 km D. 1 cm mewakili 5 km

A. Skala penyata B. Skala lurus penuh

19. Apakah alat yang digunakan untuk mengukur jarak melengkung? l. Benang lll. Jangka lukis ll. Pembaris lV. Jalur kertas A. l dan ll B. l dan lV C. ll dan lll D. lll dan lV

4

20. Skala lurus berikut menunjukkan .. 0 2 4 6 8 km

A. 1 cm mewakili 1 km B. 1 cm mewakili 2 km

C. 1 cm mewakili 4 km D. 1 cm mewakili 8 km

Soalan 21 hingga 24 berdasarkan peta topo berikut.

Rajah 4

21. Kira jarak lurus antara Bukit Jambu dengan Pulau Kambing. A. 1.5 km C. 6.5 km B. 3.25 km D. 10 km 22. Berapakah jarak lurus antara simpang empat Pekan Jambu dari kilang? A. 2.75 km C. 4.25 km B. 3.50 km D. 5.75 km 23. Panjang benteng dalam peta ialah . A. 1.45 km B. 2.25 km

C. 3.50 km D. 4.25 km

24. Kira jarak mengikut jalan raya antara Pantai Indah dengan Pekan Jambu. A. 1.8 km C. 5.8 km B. 2.8 km D. 6.0 km 25. Graf yang mengandungi lebih daripada satu bar dalam setiap komponen ialah .. A. Graf bar mudah C. Graf garisan mudah B. Graf bar berganda D. Graf garisan berganda

5

Soalan 26 dan 27 berdasarkan Jadual 1. Jenis Tanaman Kelapa sawit Getah Padi Kelapa Koko JUMLAH Keluasan (hektar) 3 100 000 1 301 000 611 000 201 000 105 000 5 318 500

Jadual 1: Keluasan tanah pertanian (hektar) mengikut jenis tanaman di Malaysia 2010.

26. Tanaman yang paling luas di tanam di Malaysia ialah A. Kelapa sawit C. Koko B. Getah D. Padi 27. Berapakah perbezaan keluasan antara tanaman kelapa sawit dengan koko di Malaysia? A. 1 798 500 C. 2 995 000 B. 2 218 500 D. 5 213 500 Soalan 28 hingga 30 berdasarkan Graf 1.

Graf 1

28. Negara Peru mengeksport arang batu yang paling banyak ke negara A. Jepun C. Taiwan B. China D. Singapura 29. Berapakah nilai eksport gas asli negara Peru ke Taiwan? A. 500 tan metrik C. 1500 tan metrik B. 1000 tan metrik D. 200 tan metrik 30. Berapakah jumlah eksport petroleum dari negara Peru? A. 3600 tan metrik C. 7200 tan metrik B. 5400 tan metrik D. 8700 tan metrik

6

Soalan 31 dan 32 berdasarkan Graf 2. 31. Suhu maksimum di London ialah pada bulan .. A. Julai dan Ogos B. Januari dan Februari C. Januari dan Disember D. Februari dan Disember

32. Berapakah suhu minimum di London? A. 30C B. 40C C. 50C D. 70C

Graf 2

33. Rajah 5 menunjukkan proses penghasilan hasil pertanian.Membasmi hama dan kulat Melurut Mengupas Memerah

Rajah 5 Proses penghasilan tersebut ialah .. A. Kelapa C. Koko B. Kelapa sawit D. Getah 34. Apakah jenis rajah bergambar? l. Kitaran ll. Proses A. l dan ll B. l dan lV Soalan 35 dan 36 berdasarkan Rajah 6.Sisa buangan Surat khabar, majalah dan buku Kertas buangan dikumpul

lll. Peta lakar lV. Peta minda C. ll dan lll D. lll dan lV 35. Rajah 6 di atas menunjukkan proses . A. membuat kertas B. kitar semula kertas C. guna semula kertas D. menerbitkan buku 36. Kertas yang telah diproses digunakan untuk membuat . l. buku lll. majalah ll. kotak lV. surat khabar A. l dan ll B. l dan lV C. ll dan lll D. lll dan lV

Kilang kertasRajah 6

Memproses semula kertas

7

37. Label Z dalam Rajah 7 ialah . A. usaha kerajaan untuk meningkatkan hasil pertanian B. faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan pertanian C. faktor-faktor yang menggalakkan pertanian sara diri D. faktor fizikal yang mempengaruhi penanaman padiBentuk muka bumi Baja Tanih Z Iklim Jentera PengairanRajah 7

38. Berdasarkan Rajah 8, P merujuk kepada ...... A. B. C. D. Pola saliran Struktur bangunan Pola petempatan Profil sungaiSetumpu Sejajar P Bersirat Jejala SepuncaRajah 8

Reranting

Ciri Penduduk

Penduduk berlebihan

X

Kurang penduduk

39. X dalam Rajah 9 ialah A. Penduduk optimum B. Penduduk sederhana C. Penduduk jarang D. Penduduk sekata

Rajah 9

Hutan hujan tropika

40. Antara yang berikut, manakah X dan Y dalam rajah 10? X Hutan paya bakau Hutan paya air tawar Hutan monsoon tropika Hutan bangkut Y Hutan paya nipah Hutan paya air masin Hutan pokok tirus Hutan dipterokarp

X

Y Jenis hutan di Malaysia

A B C

Hutan pantaiRajah 10

Hutan gunung

D

8

BAHAGIAN B Arahan: Isi tempat kosong yang berikut dengan jawapan yang tepat. 1. Berdasarkan Peta 1, isikan tempat kosong yang berikut.

KEDUDUKAN 1 U 111.4 T b) c) 4.20U 114.10T e) d) Sibu0 0

BANDAR a) Tawau Bintulu

[5 markah]

9

2. Baca maklumat berikut, kemudian lengkapkan peta minda untuk menggambarkan maklumat tersebut. Kebanyakan bandar besar di Asia mengalami masalah kesesakan lalu lintas. Antara langkah-langkah yang telah diambil untuk mengurangkan masalah kesesakan lalu lintas adalah dengan membina lebuh raya, melebarkan jalan raya, membina jejambat, membina jalan raya bertingkat dan meningkatkan perkhidmatan pengangkutan awam.

Langkah-langkah mengurangkan kesesakan lalu lintas

[5 markah]

10

SKEMA JAWAPAN UJIAN BULAN MAC 2011 GEOGRAFI TINGKATAN 2 BAHAGIAN A SOALAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 JAWAPAN A B A A A D B A D C A C B B C B B C B B SOALAN 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 JAWAPAN B A A B B A C A C C A B B B B C B A A B

BAHAGIAN B 1. a) Sri Aman b) 4.20U 1180T c) 30U 1130T d) Miri e) 2.20U 1120T 2. i) ii) iii) iv) v) membina lebuh raya membina jejambat meningkatkan perkhidmatan pengangkutan awam melebarkan jalan raya membina jalan raya bertingkat