ujian kecergasan fizikal

Download ujian kecergasan FIZIKAL

Post on 16-Oct-2015

110 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

UJIAN KECERGASAN

TRANSCRIPT

 • Siri Kampus Sejahtera (Bil. 7)

  Promosi Kesihatan: Penilaian danPerundingan Kecergasan Fizikal

  Ahmad Tajuddin Othman, Ph.D. (Purdue)

  Universiti Sains Malaysia

  bagi pihak Sekretariat Kampus Sejahtera

 • Penerbit Universiti Sains Malaysia, 2003

  Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagianartikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan caraapa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lainsebelum mendapat izin bertulis daripada Penerbit Universiti Sains Malaysia.

  Perpustakaan Negara Malaysia Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan

  Ahmad Tajuddin OthmanPromosi kesihatan : penilaian dan perundingan kecergasanfizikal / Ahmad Tajuddin Othman.(Siri Kampus Sejahtera ; bil. 7)

  ISBN 983-2514-54-1

  1. Public health - Evaluation. 2. Universities and colleges - Healthpromotion services. I. Judul. II. Siri.613 RA427.8

  Penerbit Universiti Sains Malaysia11800 USM Pulau Pinang, Malaysia

  Ketua Pegawai Penerbitan: Akhiar SallehEditor Pengurusan: Awatif AhmadPereka Bentuk dan Susun Atur Komputer: Rosman Ahmad, Pusat Racun NegaraPembaca Pruf: Rosni Habib

  Dicetak oleh Sinaran Bros Sdn. Bhd.

 • KUMPULAN PROMOSI KESIHATAN

  Ahli Kumpulan

  Dr. Ahmad Tajuddin Othman (Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan)Profesor Madya Abas Hj. Hussin (Pusat Pengajian Sains Farmasi)Profesor Madya Noryati Ismail (Pusat Pengajian Teknologi Industri)

  iii

 • KAMPUS SEJAHTERA

  Program Kampus Sejahtera wujud atas kesedaran akan kepentingan aspek kesihatanserta persekitaran fizikal dan sosial yang kondusif kepada masyarakat kampus. Iamerupakan satu proses yang dinamik dimana proses pembangunan danpenambahbaikan berlaku secara berterusan dengan menggunakan sumber dankepakaran yang sedia ada. Masyarakat kampus melakukan tugas dan fungsi hariandengan semangat sukarela, berganding bahu serta komitmen yang tinggimenggunakan potensi sedia ada secara maksimum.

  Kampus yang sejahtera adalah tempat di mana:

  ! Tubuh dan minda pelajar-pelajar dapat dipelihara dan dididik! Persekitaran yang sesuai (seperti aspek prasarana dan keselamatan) untuk

  aktiviti pembelajaran dan bekerja! Masyarakat kampus bekerja dan menghabiskan usia mereka dengan penuh

  ketenangan dan sentiasa dihargai! Keseimbangan ekologi sebagai sumber kebanggaan dan kepuasan

  Proses untuk mencapai tahap kampus yang sejahtera memerlukan komitmenyang tinggi daripada pihak pengurusan universiti, kekuatan organisasi dan tindakanyang inovatif. Tambahan lagi ia memerlukan penglibatan serta kerja sama daripelbagai lapisan masyarakat kampus dan bidang kepakaran.

  Projek-projek kampus sejahtera yang telah dan sedang dijalankan ataupun yangdirancang untuk masa hadapan bertujuan untuk memperbaiki kesihatan (dalamkonteks yang lebih luas) serta kesejahteraan masyarakat kampus melaluipenambahbaikan kualiti dalam aspek-aspek seperti:

  ! kesihatan dan kecergasan ! pembangunan kampus! keadaan tempat tinggal ! keadaan tempat kerja! makanan dan premis makanan ! keselamatan dan sekuriti! sistem jalan raya dan pengangkutan ! prasarana bagi orang kurang upaya! persekitaran ! prasarana sukan dan rekreasi! lanskap dan ekosistem ! aktiviti komunikasi dan dokumentasi

  Matlamat serta aspirasi universiti dalam membangunkan Kampus yang Sejahteraakan tercapai dengan adanya komitmen yang tinggi serta semangat sukarela danrasa tanggungjawab dalam kalangan masyarakat kampus.

  KOMITMEN DAN SEMANGAT SUKARELA ASASKESEJAHTERAAN KAMPUS

  Profesor Madya Mohamed Izham Mohamed IbrahimPenyelarasSekretariat Kampus SejahteraUniversiti Sains Malaysia

  iv

 • Kampus Sejahtera di Universiti Sains Malaysia adalahsatu usaha perintis yang unik. Dimulakan pada tahun2001, ia berhasrat menarik perhatian seluruh wargakampus bersama-sama memusatkan tanggungjawabkepada USM. Program ini menjadi satu pelantar untukmembolehkan setiap seorang anggota Universitimenyumbang secara langsung kepada pembangunankampus melalui pembudayaan lima ciri utama.

  Pertama, kesukarelaan. Setiap orang perlu mengambilinisiatif secara peribadi untuk memikirkan bagaimana iaboleh, secara positif dan proaktif, membantu dalamproses membangunkan kampus ini terutamanya tempatia bekerja dan/atau belajar, tanpa disuruh atau dipaksa.

  v

  DARI HATI KE HATI

  Kedua, bekerjasama dan berpasukan. Program Kampus Sejahtera menggalakkan setiapwarga USM berbincang sesama mereka dalam satu pasukan tentang hal-hal pembangunankampus, merentasi jabatan mahupun kedudukan dan status. Penekanannya adalah kepadaidea-idea baru.

  Ketiga, bersumberkan data dan maklumat. Setiap usaha yang ingin diambil perlubersendikan data dan maklumat yang tepat dan jitu; dan bukan tanggapan kasar sahaja. Inibermaksud satu kajian teliti perlu dijalankan sebagai asas kepada tindakan dan syor yangakan dikemukakan untuk pertimbangan pihak Universiti.

  Keempat, insourcing, iaitu menggunakan apa saja kepakaran yang sedia ada di USM untukmemantapkan lagi kajian dan tindakan yang mempunyai nilai praktis dan bukan dari aspekteori sahaja, ataupun hanya sebagai satu usaha akademik semata-mata.

  Kelima, pentingnya dokumentasi yang lengkap. Ini untuk membolehkan langkah susulandiambil serta dipantau secara berterusan. Melalui dokumentasi perkongsian maklumat dapatdiperluaskan dan pada masa yang sama mempermudahkan maklum balas daripada semuapihak untuk meningkatkan keberkesanan Program Kampus Sejahtera.

  Maka, berdasarkan kelima-lima asas utama ini, usaha untuk menerbitkan monograf SiriKampus Sejahtera amat dialu-alukan dan tepat dengan tujuan untuk meletakkan pembangunanUSM sebagai tanggungjawab bersama ke arah sebuah Kampus Sejahtera.

  Profesor Dato Dzulkifli Abdul RazakNaib CanselorUniversiti Sains Malaysia

 • vi

 • KANDUNGAN

  Abstrak 1

  Objektif 2

  Pengenalan 3

  Definisi Kesihatan 3

  Kesejahteraan dan Kecergasan 4a. Kecergasan Fizikal Berlandaskan Kesihatan 5

  b. Kecergasan Berlandaskan Perlakuan Motor 6

  Promosi Kesihatan 6a. Kontinum Kesihatan 7

  b. Tahap Pencegahan 8

  Penilaian Kecergasan Fizikal 101. Soal Selidik Maklumat Diri dan Tahap Kesihatan Am 10

  2. Ujian Daya Tahan Kardiovaskular 11

  3. Ujian Kekuatan dan Daya Tahan Otot 13

  4. Ujian Fleksibiliti 16

  5. Analisis Komposisi Badan 17

  6. Analisis Darah 20

  7. Analisis Pemakanan 21

  Perundingan 22

  Rumusan 22

  Rujukan 23

  Lampiran 24

  vii

 • ABSTRAK

  Kesejahteraan merangkumi beberapa dimensi, iaitu dimensi fizikal, sosial, emosi,rohani, mental, persekitaran, dan pekerjaan. Keseimbangan antara kesemuadimensi ini dapat mewujudkan seorang insan yang harmonis. Bagi mencapaikeseimbangan ini, seseorang perlu mengubah tingkah laku kesihatan dan carahidup kepada yang lebih sihat. Salah satu dimensi yang selalu diutamakanialah dimensi fizikal.

  Kecergasan fizikal dikategorikan kepada dua, iaitu kecergasan fizikalberlandaskan perlakuan motor dan kecergasan fizikal berlandaskan kesihatan.Kecergasan fizikal berlandaskan perlakuan motor berkait rapat dengan prestasi,terutama di kalangan atlet. Kecergasan fizikal pula berlandaskan kesihatanyang lebih menitikberatkan tahap kecergasan dan kesihatan sebagai matlamatutama. Komponen-komponen kecergasan fizikal berlandaskan kesihatan ialahdaya tahan kardiovaskular, daya tahan otot, kekuatan otot, fleksibiliti dankomposisi badan.

  Perkhidmatan Penilaian dan Perundingan Kecergasan diwujudkan sebagaisuatu perkhidmatan kepada warga kampus Universiti Sains Malaysia.Perkhidmatan ini menawarkan suatu siri ujian kecergasan yang menilaikomponen-komponen kecergasan fizikal berlandaskan kesihatan. Penilaiankecergasan ini merangkumi soal selidik maklumat diri, ujian kardiovaskularsubmaksimum, ujian kekuatan dan daya tahan otot, ujian fleksibiliti, analisisdarah, analisis komposisi badan dan analisis pemakanan.

  Penilaian kecergasan komprehensif ini dapat mengenal pasti keperluankecergasan seseorang serta menjadi asas kepada perundingan dan penasihatanbagi meningkatkan tahap kecergasan. Preskripsi senaman dan programkecergasan dapat direka bentuk dengan menggunakan maklumat yangdikumpul bagi memenuhi keperluan pelanggan yang datang mendapatkanperkhidmatan ini.

  1

 • Objektif

  i. Menilai tahap kecergasan diri dan gaya hidup seseorang sebagai titik mula sebelummemulakan program latihan kecergasan.

  ii. Memberi maklumat mengenai tahap kesihatan dan hubung kait dengan perlakuankesihatan seseorang.

  iii. Menyediakan perkhidmatan perundingan berkaitan dengan perlakuan kesihatan bagimemulakan gaya hidup sihat.

  2

 • Pengenalan

  Fokus kesihatan awam telah mengalami suatu perubahan semenjakkebelakangan ini. Ahli profesional dalam bidang kesihatan awam telahberganjak daripada usaha mengurangkan berlakunya penyakit dan mengelakkematian pramasa kepada mengutamakan atau menggalakkan promosikesihatan (US Department of Health and Human Services, 1996). Jika kita melihatkepada punca kematian di negara maju pada awal abad ke-20 danmembandingkan dengan punca kematian pada akhir abad ke-20, kita akanmendapati bahawa terdapat satu anjakan daripada penyakit berjangkit kepadapenyakit yang berkaitan dengan gaya hidup. Sebagai contoh, punca utamakematian di Amerika Syarikat pada awal 1900-an adalah penyakit-penyakitberjangkit seperti tuberkulosis, pneumonia dan influenza. Kini, penyakit-penyakit yang berkait rapat dengan gaya hidup seperti penyakit jantung, kanserdan penyakit serebrovaskular menjadi punca utama kematian di negara itu(Donatelle dan Davis, 2000). Anjakan punca kematian ini adalah sebagai hasilpeningkatan sistem sanitasi, penemuan vaksin dan antibiotik yang telahmengurangkan kematian sebagai akibat penyakit berjangkit dan juga