uitm (perak) | manual pementoran pensyarah … pementoran pens… · 4.6.1 pembentangan laporan ......

of 37 /37
UiTM (PERAK) | MANUAL PEMENTORAN PENSYARAH (MaPP) HAL EHWAL AKADEMIK | Universiti Teknologi MARA (Perak) i|

Author: vanthuy

Post on 06-Feb-2018

399 views

Category:

Documents


24 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • UiTM (PERAK) | MANUAL PEMENTORAN PENSYARAH (MaPP)

  HAL EHWAL AKADEMIK | Universiti Teknologi MARA (Perak) i|

 • UiTM (PERAK) | MANUAL PEMENTORAN PENSYARAH (MaPP)

  HAL EHWAL AKADEMIK | Universiti Teknologi MARA (Perak) 2 |

  EDISI PERTAMA 2013

  Bahagian Hal Ehwal Akademik | Universiti Teknologi MARA, Perak

 • UiTM (PERAK) | MANUAL PEMENTORAN PENSYARAH (MaPP)

  HAL EHWAL AKADEMIK | Universiti Teknologi MARA (Perak) 3 |

  Universiti Teknologi MARA, Perak, 2013

  Edisi Pertama 2013

  Hak Cipta Terpelihara. Tiada bahagian dalam penerbitan ini boleh diterbitkan semula, disimpan untuk

  pengeluaran atau ditukarkan ke dalam sebarang bentuk atau dengan sebarang alat juga pun, sama ada

  dengan cara elektronik, gambar serta rakaman dan sebagainya tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu

  daripada Bahagian Hal Ehwal Akademik, Universiti Teknologi MARA, Perak.

  Manual Pementoran Pensyarah (MaPP) ini diterbitkan oleh Bahagian Hal Ehwal Akademik, Universiti

  Teknologi MARA (Perak), Bandar Baru Seri Iskandar, 32610, Seri Iskandar, Perak Darul Ridzwan.

 • UiTM (PERAK) | MANUAL PEMENTORAN PENSYARAH (MaPP)

  HAL EHWAL AKADEMIK | Universiti Teknologi MARA (Perak) 4 |

  PRAKATA

  Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

  Cetusan idea untuk membukukan amalan terbaik sistem mentor-menti untuk para pensyarah UiTM Perak adalah salah satu usaha mengukuhkan kualiti dan kelestarian Kecemerlangan Akademik UiTM Perak. Pensyarah adalah aset universiti, apabila cemerlang seseorang pensyarah maka secara langsung akan cemerlanglah UiTM Perak. Ilmu pengetahuan, pengalaman, kemahiran serta kompetensi pensyarah yang telah lama berkhidmat amat perlu disuburkan dengan menyalurkan bantuan dan berkongsi amalan terbaik dengan pensyarah muda secara sistematik dan objektif . Program Pementoran Berstruktur (Structured Mentoring Program) yang dibangunkan oleh Bahagian Hal-Ehwal Akademik, UiTM Perak, adalah berpandukan kepada kajian, maklum-balas pensyarah UiTM Perak serta amalan-amalan terbaik beberapa buah universiti ternama. Hasil rumusan telah diadaptasi serta disesuaikan dengan keperluan dan objektif UiTM. Syabas kepada Ahli Jawatan kuasa kerja yang telah berjaya menghasilkan manual ini. Manual ini merupakan simbol kepada komitmen pengurusan UiTM Perak untuk membangunkan potensi para pensyarah muda serta memperluaskan peluang perkongsian pintar di kalangan pensyarah melalui kaedah mentor-menti. Adalah diharapkan agar manual ini akan menjadi panduan bagi meleraikan isu-isu berbangkit serta memberi jawapan kepada maklum balas hasil kajian. Di samping itu, ia juga diharap akan turut membantu pembangunan kerjaya setiap pensyarah. Usaha Taqwa Mulia Sekian. Profesor Ir Dr Zainab Mohamed. P.Eng Rektor Universiti Teknologi Mara (Perak) November 2013

 • UiTM (PERAK) | MANUAL PEMENTORAN PENSYARAH (MaPP)

  HAL EHWAL AKADEMIK | Universiti Teknologi MARA (Perak) 5 |

  1.0 Latar Belakang

  Kecemerlangan sesebuah universiti disokong oleh kecemerlangan para

  pensyarah. Justeru, salah satu mekanisme yang dilaksanakan oleh UiTM (Perak)

  bagi merealisasikan kecemerlangan tersebut adalah melalui pembentukan

  Structured Mentoring Program (SMP).

  Program Pementoran ini dilaksanakan sebagai satu program latihan dan

  pendidikan yang terancang untuk membangunkan potensi pensyarah muda yang

  kurang pengalaman, pendedahan dan kemahiran. Program Pementoran ini

  diharap dapat menjadi sumber untuk bimbingan dan kerangka kepimpinan

  bidang profesional dan akademik yang lebih efektif seterusnya meningkatkan

  kompetensi para pensyarah.

  Program yang dibangunkan ini adalah berdasarkan daripada kajian, maklum-

  balas pensyarah UiTM Perak serta amalan-amalan terbaik beberapa buah

  universiti ternama (Emory University, Columbia University, California University

  dan Cambridge University) yang telah dimurnikan dan disesuaikan dengan

  keperluan dan objektif UiTM.

  Program ini diwujudkan untuk meningkatkan prestasi pensyarah baru melalui

  beberapa langkah utama;

  1. Pemadanan mentor dan menti yang bersesuaian;

  2. Penetapan matlamat dan objektif jangka masa pendek dan jangka masa

  panjang;

  3. Pertemuan berkala antara mentor dan menti;

  4. Penilaian berkala terhadap prestasi mentor-menti berpandukan matlamat

  yang ditetapkan; dan

  5. Maklum balas konstruktif yang berkesan.

 • UiTM (PERAK) | MANUAL PEMENTORAN PENSYARAH (MaPP)

  HAL EHWAL AKADEMIK | Universiti Teknologi MARA (Perak) 6 |

  2.0 Matlamat-matlamat Program Pementoran UiTM (Perak)

  2.1 Menyokong kejayaan dan kecemerlangan kerjaya di kalangan pensyarah

  baru melalui hubungan pementoran yang berstruktur dan bermatlamat.

  2.2 Menyediakan maklumat yang tepat dan cepat serta memberi bimbingan

  dan sokongan terhadap kemajuan dan kenaikan pangkat di UiTM (Perak).

  2.3 Membina satu budaya yang menghargai dan menyokong program

  pementoran, berdasarkan pengiktirafan bahawa peranan utama pensyarah

  kanan adalah untuk membimbing, membangun dan melatih generasi

  seterusnya.

  3.0 Objektif Program Pementoran UiTM (Perak)

  3.1 Objektif jangka masa pendek

  Membangunkan potensi pensyarah muda yang kurang pengalaman dan

  kemahiran dalam teknik pengajaran dan pembelajaran serta penyelidikan

  supaya mendapat bimbingan serta dorongan daripada pensyarah kanan

  untuk tujuan pengesahan jawatan.

  3.2 Objektif jangka masa panjang

  Memindahkan pengalaman, kepakaran dan kebolehan pengajaran dan

  pembelajaran (P&P), penulisan, inovasi, penerbitan, konsultasi dan

  penyelidikan yang berguna kepada perkembangan kerjaya pensyarah

  muda melalui perkongsian maklumat, kebolehan, kemahiran, inspirasi,

  pendedahan dan pengalaman dengan pensyarah kanan.

 • UiTM (PERAK) | MANUAL PEMENTORAN PENSYARAH (MaPP)

  HAL EHWAL AKADEMIK | Universiti Teknologi MARA (Perak) 7 |

  4.0 Komponen Teras Program Pementoran UiTM (Perak)

  4.1 Hal Ehwal Akademik UiTM (Perak)

  Menubuh dan mengkoordinasi program pementoran di UiTM (Perak).

  4.2 Fasilitator pementoran (KeF)

  Bertanggungjawab melaksana, menyelia dan menyelaras program

  pementoran di peringkat fakulti.

  4.3 Program pementoran One on One

  Semua pensyarah baru akan berpasangan dengan pensyarah kanan.

  4.4 Pengiktirafan untuk mentor-menti

  4.4.1 Anugerah Pementoran (Best Mentor Award & Best Menti Award).

  4.4.2 Kemajuan/kenaikan pangkat (Penyertaan pensyarah dalam program

  pementoran ini dikira sebagai salah satu aktiviti dalam Sasaran Kerja

  Tahunan (SKT) pensyarah pada tahun yang dinilai.

  4.5 Kursus dan latihan (dikendalikan oleh ILQaM)

  4.5.1 Bengkel/kursus dan seminar, penceramah jemputan, dll

  Cadangan taklimat/topik-topik/kursus yang akan dikendalikan;

  1. Sesi Orientasi Mentor-Menti;

  2. Taklimat Bagaimana untuk menjadi mentor dan menti yang

  berkesan;

  3. Penyediaan CV

  4. Penyediaan manuskrip/artikel/manual/modul;

  5. Permohonan pembiayaan penyelidikan;

  6. Keseimbangan kerjaya/kehidupan.

  4.6 Penilaian

  4.6.1 Pembentangan laporan pertemuan/pencapaian.

  4.6.2 Soal selidik program dan penilaian mentor/menti secara individu.

  4.7 Laman sesawang program pementoran

  4.7.1 Maklumat Program Pementoran, borang permohonan www.perak.uitm.edu.my/pementoran

 • UiTM (PERAK) | MANUAL PEMENTORAN PENSYARAH (MaPP)

  HAL EHWAL AKADEMIK | Universiti Teknologi MARA (Perak) 8 |

  5.0 Carta Organisasi

  CARTA ORGANISASI STRUCTURAL MENTORING PROGRAM (SMP)

  UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (PERAK)

  Rajah 1: Carta Organisasi Program Pementoran Berstruktur, UiTM (Perak)

 • UiTM (PERAK) | MANUAL PEMENTORAN PENSYARAH (MaPP)

  HAL EHWAL AKADEMIK | Universiti Teknologi MARA (Perak) 9 |

  6.0 Definisi Pementoran

  satu proses bimbingan dan merupakan kerangka atau panduan untuk

  kepimpinan bagi bidang profesional dan akademik yang lebih efektif

  (Aladejana A., et al, 2006).

  proses yang melibatkan seorang individu (mentor) yang berpengalaman,

  dipandang tinggi, dan memahami membimbing seorang individu lain (menti)

  dalam perkembangan dan pemeriksaan melalui penilaian mereka sendiri,

  pembelajaran dan peribadi dan perkembangan professional. Mentor

  kebiasaannya, tapi tidak semestinya, bekerja di dalam organisasi atau bidang

  yang sama seperti mentinya, membantu dengan mendengar dan bercakap

  dengan yakin kepada mentinya (Watkins dan Whalley, 1993).

  Rajah 2 : Attribut Pementoran

  [Sumber: Northcott, 2000; Oliver & Aggleton, 2002]

  7.0 Fungsi Pementoran

  7.1 Fungsi kerjaya

  Aspek-aspek dalam hubungan yang meningkatkan kemajuan dalam

  sesuatu organisasi (Azman et al, 2007) seperti membimbing,

  melindungi, berhubung, memperoleh pembiayaan.

 • UiTM (PERAK) | MANUAL PEMENTORAN PENSYARAH (MaPP)

  HAL EHWAL AKADEMIK | Universiti Teknologi MARA (Perak) 10 |

  7.2 Fungsi-fungsi psiko-sosial

  Aspek-aspek dalam hubungan yang meningkatkan kelayakan, identiti

  dan keberkesanan seseorang individu (Clutterbuck dan Megginson,

  1999; Azman et al, 2007) seperti menjadi role model, kaunseling,

  pengesahan, penerimaan, dan persahabatan.

  8.0 Faedah Pementoran

  8.1 Faedah untuk menti

  Dapat mempelajari sesuatu daripada pengalaman, kemahiran dan

  mencontohi cara pembelajaran mentor (membantu untuk pengesahan

  jawatan pensyarah). Mereka juga mendapat faedah daripada hubungan

  yang lebih luas dan peluang-peluang untuk bekerjasama, khidmat

  nasihat perancangan kerjaya, laluan untuk kritikan dan maklum balas

  yang jujur, nasihat tentang tanggungjawab dan keutamaan, pendedahan

  tentang peraturan-peraturan akademia yang formal dan tidak formal

  serta bantuan dalam mengembangkan kepakaran dan mendapat

  bahan-bahan yang diperlukan untuk berjaya.

  8.2 Faedah untuk mentor

  Mewujudkan sistem sokongan peribadi, maklumat dan maklum balas

  dari menti- kepuasan membantu satu sama lain, pengiktirafan (termasuk

  kenaikan pangkat), dan meningkatkan kepuasan bekerja/kerjaya.

  Secara tidak langsung, pengetahuan, pengalaman serta kemahiran

  mentor dapat dikembangkan melalui perkongsian amalan terbaik

  mereka menti

  8.3 Fakulti

  Meningkatkan produktiviti, kerjaya dan kepuasan bekerja ke tahap yang

  lebih tinggi, mengurangkan kemerosotan, dan meningkatkan kerjasama

  antara pensyarah dalam fakulti, dan seterusnya mewujudkan

  persekitaran yang lebih mesra.

  8.4 Universiti

  Mengukuhkan kualiti dan kelestariaan Kecemerlangan Akademik UiTM

  Perak.

 • UiTM (PERAK) | MANUAL PEMENTORAN PENSYARAH (MaPP)

  HAL EHWAL AKADEMIK | Universiti Teknologi MARA (Perak) 11 |

  9.0 Kepentingan Pementoran

  9.1 Pementoran telah terbukti berkesan untuk:

  1. Meningkatkan minat dalam kerjaya akademik (Azman et al, 2007);

  2. Mempromosikan perkembangan kerjaya dan kepuasan (Friday &

  Friday, 2002);

  3. Meningkatkan produktiviti fakulti (pementoran dikaitkan dengan

  pembiayaan dan penerbitan) (Azman et al, 2007);

  4. Menyokong prestasi kenaikan pangkat di kalangan akademia

  (ibid, 2007);

  5. Meningkatkan keberkesanan pengajaran, penyelidikan dan

  perkembangan profesional (ibid, 2007);

  6. Mengurangkan konflik antara kerjaya dan keluarga (Goldstein &

  Ford, 2002).

  10.0 Kerangka Structured Mentoring Program UiTM (Perak)

  Rajah 3 : Kerangka SMP UiTM (Perak)

  Rajah 1 menunjukkan kerangka sistem pementoran yang diamalkan di UiTM

  (Perak). Agenda/Strategi universiti hendaklah dijadikan sebagai panduan bagi

  membina strategi kemajuan pensyarah dan program pementoran UiTM (Perak).

  Amalan pementoran sama ada formal (mengikut prosedur yang ditetapkan) atau

  tidak formal (mengikut prosedur yang fleksibel) mestilah dilaksanakan untuk

  mencapai strategi pementoran UiTM (Perak). Amalan komunikasi antara mentor

  (pensyarah kanan) dan menti (pensyarah muda) adalah mekanisme yang sangat

  penting untuk memastikan proses perkongsian dan pemindahan pengetahuan,

  Agenda/Strategi UiTM

  Agenda/Strategi Kemajuan Pensyarah UiTM

  Amalan Pementoran Formal Amalan Pementoran Tidak Formal

  Strategi Pementoran Pensyarah UiTM (Perak)

  Amalan komunikasi antara mentor dan menti

 • UiTM (PERAK) | MANUAL PEMENTORAN PENSYARAH (MaPP)

  HAL EHWAL AKADEMIK | Universiti Teknologi MARA (Perak) 12 |

  pengalaman, kemahiran dan kebolehan berlaku secara terancang dan memberi

  kesan positif terhadap sikap dan tingkah laku menti.

  11.0 Struktur dan Pentadbiran Program Pementoran

  Rajah 4 : Program Pementoran Berstruktur (Peranan dan Tanggungjawab)

  11.1 Bahagian Hal Ehwal Akademik (HEA)

  Program pementoran dikoordinasikan oleh Bahagian Hal Ehwal Akademik.

  Peranan HEA;

  1. Menyediakan garis panduan program pementoran;

  2. Menyediakan kemudahan, latihan, kursus mahupun bengkel seperti

  Sesi Orentasi;

  3. Menyelaraskan aktiviti pelantikan, pemantauan dan penilaian seperti

  penyediaan borang penilaian dan pencapaian menti, menyediakan

  perjanjian (mentoring agreement), mengeluarkan surat pelantikan, dan

  juga memberi penghargaan kepada mentor dan menti yang berjaya

  contohnya Best Mentor/Menti Award.

  Menyediakan garis panduan program pementoran

  Menyediakan fasiliti, merancang aktiviti, latihan, kursus

  Mengkoordinasi dan menyelaras aktiviti pemantauan, dan penilaian program pementoran

  HEA

  Mengenal pasti pasangan mentor dan menti

  Memantau dan menilai aktiviti pementoran

  Mengkoordinasi dan menyelaras pertemuan mentor dan menti

  FAKULTI

  + Memindahkan pengalaman dan kepakaran: Mentor

  Menerima nasihat/perubahan: Menti

  Menggariskan sasaran (goal) yang ingin dicapai.

  Mengadakan perjumpaan berkala

  Menghasilkan perubahan make magic

  Menti

  e

  Mentor

 • UiTM (PERAK) | MANUAL PEMENTORAN PENSYARAH (MaPP)

  HAL EHWAL AKADEMIK | Universiti Teknologi MARA (Perak) 13 |

  11.2 Fakulti

  Setiap jabatan akan mengenal pasti pasangan mentor dan menti yang

  bersesuaian berdasarkan bidang kepakaran dan minat mereka. Menti

  digalakkan memilih mentor mereka supaya wujud hubungan yang baik dan

  keserasian. Pihak fakulti juga bertanggungjawab menetapkan pertemuan

  antara mentor dan menti berdasarkan jadual berkala. Bagi memastikan

  program ini mencapai matlamat dan objektifnya, pihak fakulti dan HEA akan

  memantau pelaksanaan program menerusi sesi pembentangan pencapaian

  dan perkembangan menti oleh mentor (setiap 3 bulan pembentangan hasil

  akan dilaksanakan).

  11.3 Mentor dan menti

  Mentor dan menti adalah peserta yang perlu mencapai sasaran dan KPI yang

  digariskan. Mereka bertanggungjawab untuk mengadakan pertemuan berkala

  (sekurang-kurangnya sebulan sekali). Pada awal pertemuan, mereka perlu

  menetapkan sasaran yang ingin dicapai apabila menyertai program ini.

 • UiTM (PERAK) | MANUAL PEMENTORAN PENSYARAH (MaPP)

  HAL EHWAL AKADEMIK | Universiti Teknologi MARA (Perak) 14 |

  12.0 Proses Program Pementoran

  PROGRAM PEMENTORAN BERSTRUKTUR (SMP)

  (Proses Kerja Bermula Pada Awal Tahun)

  Rajah 5 : Carta Aliran Proses Kerja

 • UiTM (PERAK) | MANUAL PEMENTORAN PENSYARAH (MaPP)

  HAL EHWAL AKADEMIK | Universiti Teknologi MARA (Perak) 15 |

  12.1 Pemilihan pasangan mentor dan menti

  12.1.1 Proses mengenal pasti pasangan mentor dan menti

  Pemilihan adalah berdasarkan kepakaran dan pengalaman. Menti

  boleh memilih mentor mereka mengikut keperluan sasaran. Mereka

  boleh memilih satu atau lebih bidang kepakaran seperti berikut:

  1. Pengajaran dan pembelajaran

  2. Penyelidikan

  3. Profesionalisma/konsultasi

  4. Inovasi

  5. Penerbitan

  Bidang pengajaran dan pembelajaran adalah wajib dan mereka boleh

  memilih salah satu bidang lagi seperti di atas.

  12.1.2 Pelantikan mentor dan menti (1 mentor :[email protected] menti)

  Surat pelantikan akan dikeluarkan oleh HEA dan cadangan pelantikan

  adalah selama 1 hingga 3 tahun.

  12.1.3 Perjanjian pementoran

  Menggariskan komitmen, tanggungjawab dan peranan mentor serta

  menti. Perjanjian ini akan disediakan oleh HEA.

  12.1.4 Penetapan sasaran (jangka masa pendek dan panjang)

  Pihak fakulti menetapkan sasaran kepada mentor dan menti. Borang

  sasaran akan disediakan oleh pihak HEA.

  Rajah 6 : Sasaran Kerjaya Pensyarah

  Kelestarian Universiti

  DM45 DM52 DM54 VK7

  6 bln 1 thn Pengesahan Jawatan (Tumpuan kepada P & P serta penyelidikan) 2 3 thn Pembangunan kerjaya

  Selepas 5 tahun 3 tahun

  Pembangunan Kerjaya

 • UiTM (PERAK) | MANUAL PEMENTORAN PENSYARAH (MaPP)

  HAL EHWAL AKADEMIK | Universiti Teknologi MARA (Perak) 16 |

  Contoh: Rajah 4 menunjukkan sasaran kerjaya pensyarah dalam mencapai

  kecemerlangan universiti. Sasaran utama pensyarah bermula tahun

  pertama hingga tahun ketiga adalah untuk meningkatkan kemahiran

  pengajaran dan pembelajaran serta penyelidikan. Keperluan ini

  hendaklah dilengkapkan bagi tujuan pengesahan dalam jawatan.

  Selepas tiga tahun tumpuan pensyarah adalah pada proses

  pembangunan kerjaya mereka. Oleh itu, sasaran utama program ini

  dibahagi kepada:

  Sasaran jangka masa pendek (Sasaran utama untuk pengesahan

  jawatan)

  Dalam tempoh 6 bulan hingga 1 tahun pertama menti boleh

  melengkapkan keperluan untuk pengesahan jawatan terutamanya

  dalam hal ehwal pengajaran dan pembelajaran serta penyelidikan.

  Antaranya kemahiran dalam mengendalikan sesi pengajaran secara e-

  learning, pelaksanaan silibus berdasarkan sistem Outcome Based

  Education (OBE), penggunaan Jadual Spefikasi Ujian (JSU),

  penggunaan teknik pengajaran yang kreatif dan inovatif, penggunaan

  geran Dana Kecemerlangan, penyediaan cadangan penyelidikan atau

  langkah permulaan melaksanakan penyelidikan.

  Sasaran jangka masa panjang (Perkembangan Kerjaya)

  Dalam tempoh 2 hingga 3 tahun menti mendapat pengesahan

  jawatan, dapat menghasilkan kertas kerja, menubuhkan kumpulan

  inovasi (seperti KIK dan IID), memohon geran penyelidikan,

  menghasilkan log book, tugasan, atau mengambil peperiksaan untuk

  tujuan penganugerahan status profesional. Contohnya, bagi Pensyarah

  Pengurusan Hartanah mereka memperolehi Status Penilai Berdaftar

  dan menghasilkan kajian dalam jurnal berimpak dan sebagainya.

  (Lengkapkan Borang Matlamat Perkembangan Kerjaya di muka surat

  34)

  12.1.5 Taklimat/Kursus/Latihan/Bengkel Program Pementoran

  HEA (ILQAM) bertanggungjawab menyediakan kemudahan, latihan,

  kursus mahu pun bengkel. Taklimat berhubung peranan dan

  tanggungjawab mentor dan menti, garispanduan program dan objektif

  harus diadakan di peringkat awal program.

  12.1.6 Pertemuan berkala

  Pertemuan mentor dan menti hendaklah dilaksanakan sekurang-

  kurangnya sebulan sekali supaya proses latihan dan pembelajaran

 • UiTM (PERAK) | MANUAL PEMENTORAN PENSYARAH (MaPP)

  HAL EHWAL AKADEMIK | Universiti Teknologi MARA (Perak) 17 |

  interaktif secara berterusan antara mentor dan menti dapat

  dilaksanakan. Menti akan menerima pandangan, nasihat, perkongsian

  pengalaman dan bimbingan khusus daripada mentor pada waktu

  pertemuan tersebut. Log perjumpaan akan disediakan oleh pihak HEA.

  (Lengkapkan Borang Log Perjumpaan SMP di muka surat 33)

  12.1.7 Pemantauan dan penilaian

  Pihak fakulti (Ketua Fakulti) hendaklah memantau pelaksanaan program

  pementoran ini. Panel penilai terdiri daripada KeF daripada setiap

  fakulti. Rajah 5 menunjukkan peringkat pembentangan laporan

  pencapaian menti. Pembentangan akan dibuat pada setiap peringkat

  dalam tempoh 3 bulan sekali. Setiap menti akan membentangkan

  perkembangan dan pencapaian matlamat mereka kepada mentor.

  Mentor pula akan membentangkan perkembangan menti mereka

  kepada KeF (fasilitator). Kemudian,KeF akan membentangkan laporan

  pencapaian program pementoran ini kepada Timbalan Rektor HEA

  (TRHEA). Akhirnya, pencapaian program tersebut akan dibentangkan

  oleh TRHEA kepada ahli pengurusan tertinggi UiTM (Perak) dalam

  Mesyuarat Eksekutif.

  Segala masalah berhubung pelaksanaan program ini akan dibincangkan

  semasa sesi pembentangan ini. Pihak HEA akan menyediakan borang

  penilaian dan pencapaian menti.

  Rajah 7 : Pembentangan laporan pencapaian menti

  (Per

  ak)Eksekutif HEA

  Fakulti

  Pembentangan menti kepada

  mentor

  UiTM (Perak)/ Mesyuarat Eksekutif

 • UiTM (PERAK) | MANUAL PEMENTORAN PENSYARAH (MaPP)

  HAL EHWAL AKADEMIK | Universiti Teknologi MARA (Perak) 18 |

  12.1.8 Penghargaan

  Memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada mentor dan menti yang

  berjaya contoh Best Mentor Award dan Best Menti Award. Dengan

  adanya pengiktirafan ini mentor dan menti akan berusaha untuk

  mencapai tahap yang lebih baik.

  Penyertaan pensyarah dalam pementoran dicadangkan dimasukkan

  sebagai salah satu aktiviti dalam Sasaran Kerja Tahunan (SKT)

  pensyarah - pensyarah pada tahun ia dinilai.

  13.0 Skop Pementoran

  Rajah 8 : Skop Pementoran

  Perkongsian pengalaman yang mampu melahirkan pensyarah baru yang kompeten. Skop pementoran P&P adalah wajib dan boleh memilih satu bidang

  kepakaran lain

 • UiTM (PERAK) | MANUAL PEMENTORAN PENSYARAH (MaPP)

  HAL EHWAL AKADEMIK | Universiti Teknologi MARA (Perak) 19 |

  13.1 Pembelajaran dan pengajaran

  1. Membimbing menti untuk mengajar dengan baik dan berkesan

  dengan menyalurkan kemahiran dan pengalaman mentor dalam

  proses pengajaran dan pembelajaran kepada menti;

  2. Membimbing menti dalam pelaksanaan sesi pengajaran secara e-

  learning, melaksanaan silibus berdasarkan sistem Outcome Based

  Education (OBE) termasuklah Jadual Spefikasi Ujian (JSU), Closing

  The Loop (CDL), Continuous Quality Improvement (CQI) dll;

  3. Membimbing menti dalam pengurusan peperiksaan dan

  pemarkahan;

  4. Memperkenalkan menti tentang polisi dan agenda UiTM, peraturan

  akademik, pekeliling akademik, prosedur-prosedur dan peraturan-

  peraturan lain yang berkaitan.

  13.2 Penyelidikan/Penulisan

  1. Membantu dalam pembentukan visi dan matlamat kerjaya dan

  mengkaji hasil kerja menti termasuk kertas penyelidikan, dan

  manuskrip sebelum penghantaran ke jurnal, persidangan dan geran

  cadangan;

  2. Membantu mengenal pasti dan mendapatkan pembiayaan melalui

  bantuan komunikasi yang proaktif one-on-one secara penulisan

  dan lisan. Membimbing menti menghasilkan cadangan penyelidikan,

  dan membimbing menti memohon geran. Sekiranya cadangan

  penyelidikan atau geran tidak diterima, mentor perlu membaca

  ulasan-ulasan yang dinyatakan dan membimbing menti untuk

  memperbaikinya sebelum diserahkan kepada organisasi terbabit.

  13.3 Inovasi

  1. Membimbing menti menubuhkan kumpulan inovasi (seperti KIK dan

  IID);

  2. Menggalakkan menti menghasilkan idea inovasi yang kreatif.

  13.4 Penulisan

  Membimbing menti menghasilkan modul pengajaran, manuskrip,

  penulisan buku dan sebagainya.

 • UiTM (PERAK) | MANUAL PEMENTORAN PENSYARAH (MaPP)

  HAL EHWAL AKADEMIK | Universiti Teknologi MARA (Perak) 20 |

  13.5 Profesionalisma

  Membimbing menti menghasilkan log book, tugasan, atau mengambil

  peperiksaan untuk tujuan penganugerahan profesional contohnya bagi

  Pensyarah Pengurusan Hartanah mereka memperolehi Status Penilai

  Berdaftar.

  14.0 Garis Panduan Pementoran

  14.1 Pemilihan mentor dan menti

  1. Setiap jabatan mempunyai fleksibiliti dalam menentukan siapa yang

  perlu mempunyai mentor. Semua pensyarah muda (sebagai menti)

  hendaklah diletakkan di bawah tanggungjawab pensyarah kanan

  (sebagai mentor) untuk memberikan bimbingan intelektual dan

  kerjaya, serta sokongan social;

  2. Pasangan mentor/menti seharusnya bersetuju pada no-fault

  conclusion bagi hubungan mereka tidak kira daripada permintaan

  mana-mana pihak. Matlamat pasangan mentor dan menti adalah

  berdasarkan persetujuan bersama dan boleh berubah (jika perlu)

  setelah matlamat-matlamat dan keperluan-keperluan baharu dikenal

  pasti;

  3. Pasangan mentor dan menti akan ditentukan berdasarkan

  keperluan menti dan kekuatan mentor. Mentor boleh memilih dua

  menti untuk skop yang sama. Contohnya, skop penyelidikan: menti

  A dan B. Menti boleh memilih dua mentor bagi bidang yang berbeza

  (jika perlu) contoh bidang pengajaran dan pembelajaran (wajib);

  mentor A dan satu lagi skop adalah penyelidikan; mentor B.

  14.1.1 Pemilihan mentor

  1. Mentor hendaklah terdiri daripada pensyarah kanan yang telah

  berkhidmat lebih daripada 5 tahun;

  2. Mentor hendaklan mudah memberi dorongan dan sokongan, motivasi

  yang baik, berkeyakinan mempunyai nilai kerja dan organisasi yang

  baik berkeyakinan, baik, mencipta nilai dan memberi nilai tambahan;

  3. Mempunyai kualiti keperibadian yang baik seperti berdisiplin, daya

  kepimpinan serta kemahiran komunikasi dan interpersonal yang baik;

  4. Mempunyai minat untuk meningkatkan mutu, kreativiti, inovasi dalam

  pengajaran dan pembelajaran, minat dalam penyelidikan, penulisan

  dan lain-lain;

 • UiTM (PERAK) | MANUAL PEMENTORAN PENSYARAH (MaPP)

  HAL EHWAL AKADEMIK | Universiti Teknologi MARA (Perak) 21 |

  5. Bagi pemilihan mentor untuk skop professionalism, mentor hendaklah

  dikalangan professionalism berdaftar seperti penilai berdaftar,

  perancang berdaftar, juru ukur berdaftar dan sebagainya;

  6. Bersih daripada pertuduhan / tindakan tatatertib.

  14.1.2 Pemilihan menti

  Melibatkan semua pensyarah muda yang baru dilantik (Berkhidmat kurang

  daripada 5 tahun)

  14.2 Peranan mentor

  1. Bertanggungjawab membimbing menti untuk memahami

  tanggungjawab sebagai pensyarah;

  2. Mengenal pasti dan menilai apa yang boleh mentor lakukan kepada

  menti;

  3. Menjelaskan jangkaan kepada menti tentang sejauh mana mentor

  boleh memberikan panduan mengenai isu peribadi dan juga isu

  professional seperti nasihat mengenai bagaimana mengimbangi

  masa untuk kerjaya dan keluarga;

  4. Memastikan kritikan (dan juga pujian) diberikan apabila diperlukan

  dan memastikan mentor memberikan cadangan terperinci untuk

  penambahbaikan;

  5. Membimbing menti dalam proses pembelajaran dan pengajaran

  seperti pelaksanaan e-learning, ISIS, Justifikasi Ujian (JSU), OBE,

  hal ehwal peperiksaan, pemarkahan, dan sebagainya;

  6. Membantu menti untuk memahami dan mematuhi peraturan,

  pekeliling, polisi dan agenda UiTM;

  7. Membantu menti untuk menggunakan kemudahan dan sokongan

  yang tersedia di UiTM untuk meneruskan perkembangan kerjaya

  (seperti dana untuk menghadiri persidangan atau bengkel,dana

  untuk melaksanakan penyelidikan, industrial attachement dll);

  8. Berkongsi pengalaman dan kemahiran dalam pengajaran dan

  pembelajaran.

 • UiTM (PERAK) | MANUAL PEMENTORAN PENSYARAH (MaPP)

  HAL EHWAL AKADEMIK | Universiti Teknologi MARA (Perak) 22 |

  14.3 Model Kemahiran Mentor

  Rajah 9 : Model Kemahiran Mentor

  [Sumber: Young & Perrewe, 2000]

  14.4 Tips untuk mentor

  1. Buat pertukaran CV dengan menti untuk meransang perbincangan

  mengenai perjalanan kerjaya dan sebarang kemungkinan;

  2. Memupuk pencapaian dengan memberi komen yang membina,

  pujian dan memberi maklum balas spontan;

  3. Menggunakan pengetahuan, kepakaran, kemahiran dan

  pengalaman yang ada untuk membantu menti membina kekuatan

  mereka;

  4. Berkongsi maklumat tentang aktiviti-aktiviti penting universiti dan

  aktiviti profesional yang perlu dihadiri oleh menti;

  5. Melaksanakan perjumpaan secara berkala (satu kali sebulan) bagi

  membincangkan matlamat dan kaedah/usaha untuk mencapai

  matlamat/objektif tersebut serta membincangkan hal-hal kerjaya dan

  aktiviti menti;

 • UiTM (PERAK) | MANUAL PEMENTORAN PENSYARAH (MaPP)

  HAL EHWAL AKADEMIK | Universiti Teknologi MARA (Perak) 23 |

  6. Memberikan komitmen dengan menghubungi menti sekerap yang

  mungkin untuk menunjukkan bahawa mentor prihatin terhadap

  kerjaya menti;

  7. Berbincang pencapaian tahunan bersama menti untuk

  dibentangkan kepada KeF dalam Mesyuarat Pembentangan

  Pencapaian Menti yang akan diadakan pada setiap 3 bulan;

  8. Menyemak laporan sebelum dihantar ke fakulti;

  9. Memaklumkan kepada fakulti/HEA jika ada sebarang masalah

  dalam melaksanakan program pementoran.

  14.5 Peranan menti

  1. Menerima bimbingan dan nasihat;

  2. Menyediakan satu senarai pendek berkenaan matlamat/sasaran kerjaya

  jangka panjang dan jangka pendek;

  3. Bertanggungjawab untuk merancang pertemuan dengan mentor melalui

  penetapan temu janji;

  4. Mewujudkan matlamat melalui perbincangan bersama mentor, dan

  mengenal pasti kekuatan yang dimiliki serta kemahiran yang diperlukan

  untuk mencapai matlamat tersebut;

  5. Memberi komitmen terhadap pertemuan yang ditetapkan dan memastikan

  tindakan yang dipersetujui dengan mentor pada pertemuan terdahulu telah

  diselesaikan;

  6. Menghargai masa dan tenaga mentor dan menggunakannya dengan

  sebaik mungkin;

  7. Bersikap terbuka dan jujur. Membenarkan mentor memberi cabaran

  membina dan bersikap terbuka menerima pandangan mentor. Selain itu,

  memberi maklum balas mengenai norma dan kualiti bimbingan yang

  diberikan oleh mentor.

 • UiTM (PERAK) | MANUAL PEMENTORAN PENSYARAH (MaPP)

  HAL EHWAL AKADEMIK | Universiti Teknologi MARA (Perak) 24 |

  14.6 Perkara yang perlu dilakukan dan perlu dielakkan oleh menti

  Lakukan Elakkan

  Ambil inisiatif

  Menghormati masa mentor

  Beritahu agenda dan matlamat

  sebelum pertemuan

  Perjelaskan matlamat dan

  jangkaan

  Rajin bertanya mentor terutamanya

  berhubung dengan peraturan,

  pekeliling, prosedur, polisi UiTM dll

  Menerima teguran mentor secara

  positif dan berubah untuk kebaikan

  Mengemaskini CV dll.

  Menjadi pasif-jangan tunggu

  mentor memulakan interaksi

  Lewat, tidak tepati temu janji

  Kekal dalam zon selesa

  Kekal dalam perhubungan

  pementoran sedangkan ia

  tidak membantu

  14.7 Tips untuk menti

  1. Menunjukkan inisiatif dalam perancangan kerjaya: Menulis pernyataan

  peribadi mengenai falsafah pendidikan, buat pertukaran dengan mentor

  untuk perbincangan;

  2. Mencari peluang untuk mempelajari bagaimana universiti beroperasi, dan

  merebut peluang yang ada seperti geran penyelidikan, persidangan dll;

  3. Pekai bahawa kejayaan bukan hanya penting untuk diri sendiri, tetapi juga

  untuk universiti, jabatan dan fakultii. Apabila cemerlang pensyarah maka

  akan cemerlanglah UiTM kerana pensyarah adalah aset kepada universiti;

  4. Menjadikan pertemuan berkala dengan mentor sesuatu yang penting dan

  mengambil peluang dengan menggunakan emel dan telefon untuk

  berhubung secara tidak formal;

  5. Bersedia untuk meminta bantuan dan menerima bimbingan;

  6. Menghubungi fakulti/HEA jika mempunya sebarang soalan serta masalah

  mengenai program ini;

  7. Mewujudkan hubungan yang baik dengan staf baru di jabatan sendiri dan

  juga dari jabatan dan fakulti lain;

  8. Menggunakan kemudahan-kemudahan yang ada untuk menyokong dan

  mengukuhkan pengajaran dan penyelidikan.

 • UiTM (PERAK) | MANUAL PEMENTORAN PENSYARAH (MaPP)

  HAL EHWAL AKADEMIK | Universiti Teknologi MARA (Perak) 25 |

  14.8 Kekerapan pertemuan mentor-menti

  Komunikasi adalah penting untuk meningkatkan pertukaran dan perkongsian

  pengetahuan, kemahiran dan kebolehan dalam program pementoran (Fiske,

  1992; Berscheid, 1994; Young & Perrewe, 2000). Oleh itu, untuk mencapai

  matlamat program pementoran ini, semua pasangan mentor-menti perlu

  membuat pertemuan rasmi sekurang-kurangnya sebulan sekali. Semasa

  pertemuan ini, matlamat-matlamat jangka pendek (6 bulan-1 tahun), perlu

  dibincangkan dan mula mengatur startegi untuk mencapai matlamat tersebut.

  Selain itu, halangan terhadap pencapaian matlamat-matlamat ini perlu dikenal

  pasti dan perlu diatasi secara proaktif. Perbincangan pada pertemuan-

  pertemuan tersebut juga perlulah berkisar tentang isu-isu yang dibawa oleh

  menti berkaitan penyelidikan, pengajaran, penulisan, hubungan akademik,

  dan kemudahan asas. Semasa pertemuan tersebut, mentor perlulah

  memberikan maklum balas yang aktif, galakan, kritikan yang membina serta

  berkongsi kemahiran dan pengalaman kerjaya dengan menti.

 • UiTM (PERAK) | MANUAL PEMENTORAN PENSYARAH (MaPP)

  HAL EHWAL AKADEMIK | Universiti Teknologi MARA (Perak) 26 |

  15.0 Borang Permohonan dan Perjanjian

  15.1 Borang Permohonan Mentor

  Nama : ____________________________________________ Jawatan : ________________________ No. Telefon : ________________________ Fak : ________________________ Jabatan : _____________________________________________ _____________________________________________ Alamat Emel : _____________________________ Tahun berkhidmat di UiTM : _____________________________ Jawab soalan-soalan di bawah untuk menentukan menti anda.

  Kelayakan Akademik

  Bidang kemahiran anda

  (spt Housing Development, Fashion

  Design, Fashion Ilustration, Building

  Technology, dll)

  Pengalaman dalam perkhidmatan

  1)Pengajaran & Pembelajaran: ________ tahun 2)Penyelidikan: ________ tahun Bidang____________________________________ Geran ____________________________________ 3)Penulisan/penerbitan:________________________ (Buku, artikel, manuskrip dll) 4) Profesionalisma: ___________________________ (Penilai Berdaftar, Perancang, Jurutera, Akauntan bertauliah, dll) 5) Inovasi : __________________________________

  Sila nyatakan kelebihan anda sebagai

  mentor (contoh: teknik pengajaran;

  pengurusan masa; professionalisma,

  penyelidikan, inovasi dll.).

  Sila nyatakan kriteria-kriteria

  pensyarah pilihan anda yg mungkin

  berpotensi untuk menjadi menti (i.e.,

  jantina, bangsa, bidang, dll). Adakah

  anda mahukan menti daripada

  jabatan yang sama ataupun jabatan

  yg berbeza?

  Sekiranya anda telah memilih menti

  anda, sila nyatakan nama dan jabatan

  menti anda di bawah:

 • UiTM (PERAK) | MANUAL PEMENTORAN PENSYARAH (MaPP)

  HAL EHWAL AKADEMIK | Universiti Teknologi MARA (Perak) 27 |

  15.2 Borang Permohonan Menti

  Nama : _____________________________________________

  Jawatan : ________________________ No Telefon : ________________________ Faks : ________________________ Jabatan : _____________________________________________ `____________________________________________ Alamat Emell : _____________________________ Tahun berkhidmat UiTM : _____________________________ Jawab soalan-soalan di bawah bagi membantu kami untuk menentukan mentor anda

  Kelayakan Akademik

  Bidang kemahiran anda (spt Housing Development, Fashion Design, Fashion Ilustration, Building Technology, dll)

  Pengalaman dalam perkhidmatan

  1)Pengajaran & Pembelajaran: ________ tahun 2)Penyelidikan: ________ tahun Bidang____________________________________ Geran ____________________________________ 3)Penulisan/penerbitan:________________________ (Buku, artikel, manuskrip dll) 4) Profesionalisma: ___________________________ (Penilai Berdaftar, Perancang, Jurutera, Akauntan bertauliah, dll) 5) Inovasi : __________________________________

  Setiap mentor/menti akan bersetuju dengan pelan kerjasama antara mentor dan menti. Sila nyatakan 2 bidang yang anda rasakan mentor anda dapat membantu anda.

  Sila nyatakan kriteria-kriteria pilihan anda mengenai pensyarah yang mungkin berpotensi menjadi mentor anda (i.e., jantina, bangsa, kepakaran, dll). Andakah anda mahukan mentor daripada jabatan yang sama ataupun daripada jabatan yang berbeza?

  Sekiranya anda telah memilih mentor anda, sila nyatakan nama dan jabatan mentor anda di bawah:

 • UiTM (PERAK) | MANUAL PEMENTORAN PENSYARAH (MaPP)

  HAL EHWAL AKADEMIK | Universiti Teknologi MARA (Perak) 28 |

  15.3 Perjanjian Mentor

 • UiTM (PERAK) | MANUAL PEMENTORAN PENSYARAH (MaPP)

  HAL EHWAL AKADEMIK | Universiti Teknologi MARA (Perak) 29 |

  16.0 Panduan Pelaksanaan Aktiviti Pementoran Pertemuan Pertama

  Pada pertemuan kali pertama, menti perlu menyenaraikan matlamat-matlamat

  kerjaya serta berbincang mengenai harapan dan jangkaan daripada program

  pementoran.

  16.1 Senarai semak pertemuan pertama

  16.1.1 Mengenali antara satu sama lain

  1. Berkongsi maklumat mengenai kehidupan peribadi dan professional

  mentor/menti;

  2. Belajar sesuatu yang baru mengenai menti/mentor.

  16.1.2 Mewujudkan garis panduan

  1. Bila dan di mana kita akan berjumpa?

  2. Bagaimana kita menjadualkan perjumpaan antara kita?

  3. Bagaimana cara kita berinteraksi di antara perjumpaan terdahulu

  sebelum perjumpaan yang berikutnya?

  4. Apakah agenda yang akan diguna pakai oleh kita?

  5. Adakah sesuatu agenda tetap yang akan dibincangkan di setiap

  perjumpuan kita?

  6. Bagaimana kita akan bertukar maklumbalas?

  7. Bagaimana kita mengukur kejayaan?

  16.1.3 Perjanjian Pasangan Mentor-Menti

  1. Mengkaji perjanjian pasangan mentor-menti, membuat

  pengubahsuaian jika perlu dengan menanda tangani dan membuat

  pertukaran;

  2. Mengkaji matlamat-matlamat daripada hubungan pementoran.

  16.1.4 Mengesahkan Langkah-langkah Seterusnya

  Penjadualan tarikh, masa dan tempat untuk seterusnya.

 • UiTM (PERAK) | MANUAL PEMENTORAN PENSYARAH (MaPP)

  HAL EHWAL AKADEMIK | Universiti Teknologi MARA (Perak) 30 |

  17.0 Mengaturkan Pertemuan Permulaan

  17.2.1 Permulaan bagi temujanji pertama

  Menti Mentor

  Mengaturkan temujanji

  Menjadualkan pertemuan pertama.

  Ambil langkah untuk menjadualkan

  temujanji pertama bersama mentor,

  dengan peruntukan kurang-kurangnya

  60 minit. Tujuan utama pertemuan ini

  adalah untuk sesi suai kenal dan juga

  untuk membuat perancangan tentang

  matlamat program pementoran ini.

  Tindakbalas kepada permohonan

  temujanji. Menti dikehendaki

  menghubungi mentor untuk

  mengaturkan pertemuan selama 60

  minit atau lebih. Walau

  bagaimanapun, jika mentor tidak

  dihubungi oleh menti selama

  sebulan setelah dipasangkan,

  mentor perlu menghubungi menti

  untuk menetapkan pertemuan.

  Tujuan utama pertemuan ini adalah

  untuk sesi suaikenal dan juga untuk

  membuat perancangan untuk

  mencapai matlamat program

  pementoran.

  Bertindakbalas terhadap matlamat perhubungan

  Memperjelaskan kemahuan dan

  keperluan anda.

  Kenalpasti matlamat peribadi dan

  profesional dalam hubungan

  pementoran. Pertimbangkan apa yang

  paling ingin dipelajari, dan sediakan

  senarai soalan untuk diutarakan

  kepada mentor. Menti boleh fokus

  kepada P&P, profesionalisma,

  penulisan, pengurusan masa dan

  penerbitan, bergantung kepada

  matlamat yang digariskan. Bersikap

  realistik.

  Kenal pasti nilai dan had

  perhubungan.

  Dalam pertemuan pertama, menti

  perlu berkongsi keperluan dan

  matlamat beliau.

  Ingat:

  Mentor tidak semestinya

  memenuhi semua keperluan

  menti

  Mempertimbangan langkah-

  langkah yang proaktif untuk

  memberikan bimbingan,

  dorongan dll.

 • UiTM (PERAK) | MANUAL PEMENTORAN PENSYARAH (MaPP)

  HAL EHWAL AKADEMIK | Universiti Teknologi MARA (Perak) 31 |

  Membuat draf matlamat pensyarah

  Menetapkan matlamat kerjaya

  perhubungan pementoran. salinan darf

  ini perlu dibawa semasa pertemuan

  pertama bersama mentor anda.

  Akur bahawa perubahan

  terhadap gaya dan pendekatan

  menti melalui bimbingan mentor

  adalah keputusan beliau sendiri.

  Kongsi pengalaman profesional

  Menghantar CV kepada mentor dan

  menetapkan temujanji. Seminggu

  sebelum pertemuan, salinan CV anda

  perlu dihantar kepada mentor.

  Meneliti CV menti. Sebelum

  pertemuan, menti perlu menghantar

  salinan CV beliau. CV menti perlu

  dibaca dan diteliti sebelum

  pertemuan pertama dan dapat

  difikirkan kaitan mengenai

  pengalaman dan kehendak menti

  dengan dan kehendak anda.

  17.2.2 Pertemuan pertama

  Berikut adalah contoh agenda dalam pertemuan pertama. Pastikan pada

  pertemuan ini, pasangan mentor/menti membincangkan matlamat menti.

  Menti Mentor

  Pengenalan

  dan bertukar-

  tukar CV

  (15 min)

  Berkongsi pengalaman

  profesional dan latar

  belakang akademik.

  Berkongsi pengalaman,

  terutamanya yang relevan

  dengan pengalaman dan

  aspirasi menti.

  Kaji matlamat

  (15 min)

  Berkongsi matlamat untuk

  perkembangan profesional

  dan perhubungan

  pementoran.

  Mengkai matlamat yang

  dapat anda bantu, dan

  jelaskan strategi yang akan

  digunakan.Beritahu menti jika

  ada perkara yang tidak dapat

  dibantu dan tunjukkan beliau

  sumber alternatif.

 • UiTM (PERAK) | MANUAL PEMENTORAN PENSYARAH (MaPP)

  HAL EHWAL AKADEMIK | Universiti Teknologi MARA (Perak) 32 |

  Perhalusi

  matlamat dan

  cipta strategi

  (15 min)

  Berbincang bersama mentor

  mengenai matlamat yang

  anda boleh usahakan

  bersama, dan langkah-

  langkah permulaan yang

  perlu. Tentukan fokus untuk

  pertemuan yang seterusnya.

  Memilih bersam menti

  beberapa matlamat dan

  langkah-langkah pertama.

  Wujudkan

  masa

  pertemuan

  (10 min)

  Berbincang tentang masa,

  tarikh, dan tempat

  pertemuan.

  Rancang untuk bertemu

  selama 60 minit, sekurang-

  kurangnya sekali sebulan.

  Berbincang bersama menti

  kaedah untuk berhubung (e-

  mail, pertemuan di pejabat,

  dll) dan juga keberadaan

  anda. Berbincang dengan

  mereka mengenai apa-apa

  halangan; (jangan membuat

  tanggapan bahawa mereka

  tidak mempunyai pilihan

  sendiri)

  Akhir

  pertemuan

  (5 min)

  Menyatakan penghargaan

  anda kepada mentor

  Berterima kasih kepada

  mentor untuk masa dan

  usaha beliau. Rumuskan apa

  yang akan dilakukan sebagai

  tindakan susulan, dan apa

  yang bakal dibincangkan

  dalam pertemuan yang

  seterusnya.

  Menilai dan mengesahkan

  komitmen anda bersama

  menti.

  17.2.3 Tindakan susulan dan pertemuan seterusnya

  Menti bertanggungjawab untuk menetapkan pertemuan-pertemuan

  seterusnya. walau bagaimanapun, jika mentor tidak mendapat khabar

  dari menti dalam beberapa minggu, mentor perlu hubungi menti bagi

  mengekalkan momentum perhubungan.

  Pada setiap pertemuan, mentor hendaklah mengkaji kemajuan terhadap

  matlamat kerjaya menti. Ia sewajarnya dilakukan pada awal setiap

  pertemuan.

 • UiTM (PERAK) | MANUAL PEMENTORAN PENSYARAH (MaPP)

  HAL EHWAL AKADEMIK | Universiti Teknologi MARA (Perak) 33 |

  17.2.3.1 Laporan pertemuan mentor-menti

  Agenda perbincangan dalam setiap pertemuan hendaklah dicatat dalam

  Borang A dan Borang B seperti berikut;

  Borang Log Perjumpaan SMP

  Tarikh:

  Perkara yang dibincangkan (e.g. P & P, kajian, isu penerbitan, mengimbangi

  kerjaya dan kehidupan, isu peribadi):

  Perbincangan Matlamat:

  Tindakan:

 • UiTM (PERAK) | MANUAL PEMENTORAN PENSYARAH (MaPP)

  HAL EHWAL AKADEMIK | Universiti Teknologi MARA (Perak) 34 |

  Borang Matlamat Perkembangan Kerjaya

  Matlamat Jangkamasa Pendek (6 bulan-1 tahun)

  Senaraikan matlamat profesional untuk tahun mendatang. Bersikap spesifik

  seboleh yang mungkin, dan tunjukkan bagaimana anda akan membuat

  penilaian sekiranya matlamat dikecapi. Bincangkan dengan mentor anda

  mengenai strategi yang akan digunakan untuk mencapainya, dan bagaimana

  mentor anda dapat membantu.

  1. Matlamat:

  Hasil yang dijangka:

  2. Matlamat:

  Hasil yang dijangka:

  3. Matlamat:

  Hasil yang dijangka:

  ( cth: Lengkapkan penyelidikan untuk pengesahan jawatan, hantarkan

  penyelidikan tersebut kepada journal; manual penulisan dll)

  Matlamat Jangkamasa Panjang (2-3 Tahun)

  Senaraikan matlamat profesional untuk 2-3 tahun ke hadapan. Sekali lagi,

  bersikap spesifik dan tunjukkan bagaimana anda akan membuat penilaian

  sekiranya matlamat dikecapi.

  1. Matlamat:

  Hasil yang dijangka:

  2. Matlamat:

  Hasil yang dijangka:

  3. Matlamat:

  Hasil yang dijangka:

 • UiTM (PERAK) | MANUAL PEMENTORAN PENSYARAH (MaPP)

  HAL EHWAL AKADEMIK | Universiti Teknologi MARA (Perak) 35 |

  18.0 Penutup

  Program pementoran ini merupakan satu pendekatan untuk memberi bimbingan,

  sokongan dan bantuan kepada pensyarah muda melalui penerapan elemen

  psikologi dan kaunseling secara profesional yang diberikan oleh mentor. Ianya

  bertujuan untuk meningkatkan kompetensi profesional, pembangunan budaya,

  peribadi dan sosial bagi pensyarah lantikan baru. Setiap pensyarah kanan perlu

  membimbing para -pensyarah muda dalam usaha melahirkan generasi pensyarah

  yang cemerlang.

  Sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah mereka yang memberi manfaat kepada

  orang lain(Sabda Nabi Muhammad SAW).

 • UiTM (PERAK) | MANUAL PEMENTORAN PENSYARAH (MaPP)

  HAL EHWAL AKADEMIK | Universiti Teknologi MARA (Perak) 36 |

  Rujukan

  Aladejana, A., Aladejana,F. dan Ehindero, S. (2006). An analysis of mentoring relationships among teachers: A case study of Obafemi Awolowo University, Ile-Ile, Nigeria.International Journal of Evidence Based Coaching and Mentoring, 4(1), 20-30.

  Azman Ismail, Kamsiah Hasbullah dan Rizal Abu Bakar (2007), Kesan pemindahan

  pengetahuan, kemahiran dan kebolehan ke atas amalan komunikasi dalam sistem mentoring di Institusi Pengajian Tinggi Awam, Jurnal Pendidik dan Pendidikan, Jil. 22, 133160

  Berscheid, E. (1994). Interpersonal relationship. Annual Review of Psychology, 45, 79129

  Clutterbuck, D. dan Megginson, D. (1999), Mentoring Executives & Directors,

  Butterworth-Heinemann, Oxford. Fiske, A. P. (1992). The four elementary forms of sociality: Framework for a unified

  theory of social relations. Psychological Review, 99, 689723 Friday, E. dan Friday, S. S. (2002). Formal mentoring: Is there a strategic fit?

  Management Decision, 40(2), 152157. Goldstein, I. L. dan Ford, J. K. (2002). Training in organizations. Wadsworth:

  Thomson Learning.

  Northcott, N. (2000). Mentoring in nursing. Nursing Management, 7(3), 3032. Nunally, J. C. dan Bernstein, I. H. (1994). Psychometric theory. New York: McGraw-

  Hill. Oliver, C. dan Aggleton, P. (2002). Mentoring for professional development in health

  promotion: A review of issues raised by recent research. Health Education, 102(1), 3038.

  Watkins, C. dan Whalley, C. (1993) "Mentoring Beginner Teachers - Issues for

  Schools to Anticipate and Manage" in School Organisation, 13(2), pp. 129-138. Carfax Publishing Company, Abingdon: Oxon

  Young, A. M. dan Perrewe, P. L. (2000). The exchange relationship between mentors

  and proteges: The development of a framework. Human Resource Management, 10(2), 177209.

 • UiTM (PERAK) | MANUAL PEMENTORAN PENSYARAH (MaPP)

  HAL EHWAL AKADEMIK | Universiti Teknologi MARA (Perak) 37 |

  JAWATANKUASA PENYEDIAAN DOKUMEN MANUAL PEMENTORAN PENSYARAH (MaPP), UiTM (PERAK)

  PENASIHAT I Prof. Ir. Dr. Hajah Zainab Mohamed Rektor, UiTM (Perak) PENASIHAT II Prof. Madya Dr. Sr. Md. Yusof Hamid Timbalan Rektor Hal Ehwal Akademik, UiTM (Perak) PENULIS UTAMA Sr. Dr. Thuraiya Mohd Koordinator Pembangunan dan Pengurusan Akademik, UiTM (Perak) SETIAUSAHA Mohd Rafizi Rahmad Penolong Pendaftar Kanan, Hal Ehwal Akademik, UiTM (Perak) RUJUKAN BAHASA Noraziah Azizan Koordinator Pusat Pengajian Bahasa UiTM (Perak) REKABENTUK DAN GRAFIK Nurul Akla Ahmad Khalil Juruteknik Komputer Kanan, Hal Ehwal Akademik, UiTM (Perak)