ugovori o iskorištavanju pomorskih brodova_predavanja

Download Ugovori o iskorištavanju pomorskih brodova_predavanja

Post on 20-Dec-2016

227 views

Category:

Documents

9 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • UGOVORI O ISKORITAVANJU POMORSKIH BRODOVA

 • UGOVORI O ISKORITAVANJU POMORSKIH BRODOVA

  ORGANIZACIJA PREDAVANJA

  1) Podjela ugovora o iskoritavanju pomorskih brodova

  2) Meunarodni izvori

  3) Ugovori o prijevozu stvari morem

 • Podjela ugovora o iskoritavanju pomorskih brodova

  3

  Ugovori o iskoritavanju

  pomorskih brodova

  Ugovor o zakupu broda

  Ugovori o pomorskom

  plovidbenom poslu

  Ugovor o prijevozu stvari morem

  Ugovor o prijevozu putnika

  Ugovor o tegljenju odnosno

  potiskivanju

  Ugovori o ostalim plovidbenim

  poslovima

  Brodarski ugovori

  Ugovor o prijevozu pojedinih stvari

  Prema brodskom prostoru

  Prema trajanju ugovora

 • Razlozi donoenja konvencija i protokola

  1) Unifikacija pomorskog prava

  2) Pojednostavljenje pravnog ureenja

  3) Postizanje pravne sigurnosti

  Zato ne postoji unifikacija vanih pitanja pomorskog prava?

  a) Razliiti interesi drava brodarske zemlje i zemlje tereta;

  b) Donoenje konvencije o pitanjima koja nisu od vitalnog interesa;

  c) Dugotrajnost procesa stvaranja konvencije - posljedica: zastarjelost rjeenja;

  d) Predetaljne konvencije nisu dobrodole;

  e) Nedostatak politike privlanosti;

  f) Financijsko optereenje;

  g) psiholoki uinak manje zemlje prate ekonomski jae;

  h) Vie konvencija i protokola ureuju istu materiju.

 • MEUNARODNOPRAVNO REGUIRANJE PRIJEVOZA STVARI MOREM

  Konvencija o izjednaavanju nekih pravila o teretnici, Bruxelles, 1924. - HAKA PRAVILA

  Protokol o izmjeni Konvencije o teretnici,

  1968. - HAKO-VISBYSKA PRAVILA

  Protokol o izmjeni Konvencije o teretnici, 1979. - SDR Protokol

  Rotterdamska pravila, 2009.

  Konvencija UN o prijevozu robe morem, 1978. - HAMBURKA PRAVILA

 • Konvencija o izjednaavanju nekih pravila o teretnici, 1924. HAKA PRAVILA

  prvi unifikacijski akt o prijevozu stvari morem,

  osnovni razlog donoenja ograniiti slobodu ugovaranja radi zatite slabije strane (korisnici prijevoza), do tada: klauzule o neodgovornosti brodara u ugovorima

  Interesi BRODARSKIH ZEMALJA (carriers)

  10 lanaka o teretnici

  6 lanaka procesne naravi o Konvenciji

  primjena ograniena na nain da:

  a) teretnica mora biti izdana u dravi ugovornici,

  b) restriktivno se tumai izraz "roba (goods),

  c) primjena "tackle to tackle" naela.

 • Protokol o izmjeni Konvencije o teretnici, 1968.HAKO-VISBYSKA PRAVILA

  Protokol se sastoji od 17 lanaka Stupio na snagu 1977. godine. RH je potpisnica ProtokolaPromjene koje donose Pravila:

  1) Proireno polje primjene:

  ako je teretnica izdana u dravi ugovornici,

  ako je prijevoz zapoeo u luci drave ugovornice,

  ako je teretnicom predvieno da se ugovor ravna po odredbama ove Konvencije ili zakonodavstva koje te odredbe primjenjuje, odnosno daje im snagu.

  2) Gubitak povlastice ogranienja odgovornosti prijevoznika ako je tetu prouzroio namjerno ili bezobzirno i sa znanjem da e doi do tete.

  3) Teretnici se daje neoboriva dokazna snaga u odnosu na treeg savjesnog imatelja.

  4) Naputanje funte kao valute i prihvaanje funte u protuvrijednosti zlata.

 • Protokol o izmjeni Konvencije o teretnici, 1979. - SDR Protokol

  - ukidanje zlatnog standarda valuta krajem 70-ih godina;

  - uvoenje nove obraunske jedinice "posebno pravo vuenja" (Special

  Drawing Right) umjesto zlatnog franka;

  - rauna Meunarodni monetarni fond na dnevnoj osnovi;

  - SDR koarica valuta (euro, funta, jen i dolar).

 • Konvencija UN o prijevozu robe morem, 1978. HAMBURKA PRAVILA

  raspodjela rizika transporta na zainteresirane strane, u korist korisnika prijevoza,

  interesi ZEMALJA TERETA (shippers),

  dug period ratificiranja stupila na snagu 1992. godine,

  pootrava se odgovornost brodara (ne poznaju institut izuzetih sluajeva);

  PERIOD ODGOVORNOSTI: od kada je roba pod njegovom vlau do isporuke naruitelju ire od samog prijevoza morem.

  Konvencija ima 34 lanka teksta.

  Neke od zemalja koje su ratificirale konvenciju (ukupno 34): Burkina Faso, Republika eka, Liberija, Maroko, Bugarska; Nigerija predstavljaju minimalni udio u svjetskoj floti, a i u meunarodnoj trgovini.

 • ROTTERDAMSKA PRAVILA 2009.

  Konvencija UN o ugovorima o meunarodnom prijevozu robe u cijelosti ili djelomino morem (Rotterdamska pravila 2009);

  20 ratifikacija za stupanje na snagu (drave koje se obveu RP moraju otkazati sve druge konvencije i protokole o prijevozu robe morem kojima su se obvezale), ratificirale samo panjolska, Kongo i Togo;

  96 lanaka, vrlo komplicirana i opsena;

  Podruje primjene: od vrata do vrata (door-to-door);

  Uvjet primjene: sea leg, primjena i na druge grane prijevoza (estok otpor kopna);

  Novi termini: performing party, controlling party, documentary shipper, right of control;

  Pravo nadzora nad robom: najvanija novina

  Elektronika razmjena podataka;

  Prijevoznik odgovara za radnike, punomonike, nezavisne ugovarae, njihove podugovaratelje, radnike i punomonike.

 • Postojee stanje - meunarodni prijevoz robe morem-

  Cilj unifikacije, a to je izjednaavanje pomorskog prava o prijevozu stvari morem na

  meunarodnom nivou nije postignut!

  Status konvencija i protokola:

  1) Meunarodni pomorski

  odbor, www.cmi.org

  2) UN Konferencija o trgovini i

  razvoju, www.unctad.org

  3) UN Komisija o meunarodnoj

  trgovini i pravu, www.uncitral.org

 • POLJE PRIMJENE vrste tereta

  Ukljuen palubniprijevoz

  Ukljuen prijevozivih ivotinja

  Iskljuen palubniprijevoz

  Iskljuen prijevozivih ivotinja

  Iskljuen palubniprijevoz

  Iskljuen prijevozivih ivotinja

  HAMBURKA PRAVILAVISBIJSKA PRAVILAHAKA PRAVILA

 • BRODARSKI UGOVORI(charter parties)

  Prema brodskomprostoru

  Prema trajanju ugovora

  UGOVORI O PRIJEVOZU STVARI MOREMPODJELA

  UGOVORI O PRIJEVOZU POJEDINIH STVARI(pomorsko-prijevozniki ugovori)

  Time charter

  Voyage charter

  Potprijevozniugovor

  Cijeli brodDio broda

  Odreeni brodski prostoror

  Cijeli brodDio broda

  Odreeni brodski prostoror

 • UGOVORI O PRIJEVOZU STVARI MOREM

  Bitni elementi ugovora o prijevozu stvari:

  STVAR/ROBA (goods)/TERET (cargo) Pravno dopustiv (lawfull cargo)

  PRIJEVOZ BROD VOZARINA

  Na besplatne prijevoze se ne primjenjuje PZ, ve ZOO.

  Definicija (l. 447. PZ-a)

  Ugovorom o prijevozu stvari morem prijevoznik se obvezuje prevesti stvari brodom, a naruitelj prijevoza platiti vozarinu.

 • Ugovorne strane i osobe iz ugovora o prijevozustvari morem

  Krcatelj (shipper)

  Prijevoznik (carrier)

  Primatelj (consignee)

  Naruitelj (charterer)

 • Ugovorne strane i osobe iz ugovora o prijevozu stvari morem

 • BRODARSKI UGOVOR NA VRIJEME

  Time charter U praksi se najee zakljuuje za cijeli brod!!!

  bitni elementi su brod (ugovoreni) i vrijeme (ugovoreno);

  naruitelj donosi komercijalne odluke u skladu s namjenom broda (izbor luka i tereta);

  zapovjednik broda duan je provoditi naloge naruitelja u granicama ugovora i prema namjeni broda (l. 450.st.1.PZ-a);

  NARUITELJ snosi trokove pogona, plaa luke naknade i pristojbe;

  BRODAR plaa posadu;

  rizik kanjenja u izvoenju putovanja snosi naruitelj prijevoza;

  Nagrada za spaavanje dijeli se izmeu prijevoznika i naruitelja prijevoza;

  Najpoznatiji standardni obrasci: BALTIME Form, New York Produce Exchange NYPE 93, Shelltime 4.

 • BRODARSKI UGOVOR NA VRIJEME

  BALTIME 1939 - PART II

  1. Period/Port of delivery/ Time of delivery

  2. Trade

  3. Owners Obligations

  4. Charterers Obligations

  5. Bunkers

  6. Hire

  7. Re-delivery

  8. Cargo Space

  9. Master

  10. Directions and Logs

  11. Suspension of Hire

  12. Responsibility and Exemption

  13. Advences

  14. Excluded Ports

 • BRODARSKI UGOVOR NA VRIJEME

  BALTIME 1939 - PART II

  15.Loss of Vessel

  16.Overtime

  17.Lien

  18.Salvage

  19.Sublet

  20.War

  21.Cancelling

  22.Dispute Resolution

  23.General Average

  24.Commission

 • BRODARSKI UGOVOR NA VRIJEME

  Klauzula kojom se ureuje mjesto i vrijeme predaje broda naruitelju

  Ugovorom se odreuje vrijeme i mjesto predaje broda.

  Prilikom predaje broda sastavlja se certifikat o predaji (engl. certificate of

  delivery ) u koji se unosi:

  1. datum i sat predaje,

  2. koliina bunkera na brodu u isto vrijeme,

  3. koliina vode za kotlove i maziva na brodu u isto vrijeme.

  Neposredno prije predaje broda vri se i pregled broda te se utvruje njegova

  sposobnost za plovidbu, ope stanje broda i njegova starost.

 • BRODARSKI UGOVOR NA VRIJEME

  Brisovna klauzula (engl. Cancelling clause)

  Ova klauzula daje pravo naruitelju da raskine ugovor ako mu brod ne bude stavljen na raspolaganje u ugovorenoj luci do isteka vremena naznaenog u samoj klauzuli, u stanju sposobnim za plovidbu.

 • BRODARSKI UGOVOR NA VRIJEME

  Substitution clause

  Klauzula kojom se doputa zamjena ugovorenog broda drugim brodom.

  Klauzula o odravanju broda sposobnim (engl. Maintenance clause)

  Obvezuje prijevoznika na osposobljavanje broda za plovidbu za vrijeme cjelokupnog ugovorenog perioda, a ne samo prije i na poetku putovanja.

 • BRODARSKI UGOVOR NA VRIJEME

  Klauzula o zaposlenju (engl. Employment clause)

  - Zapovjednik broda duan je izvravati naloge naruitelja u granicama

  ugovora i prema na

Recommended

View more >