ugovor o prijevozu - naslovnica - web pravnog fakulteta3... ·  · 2016-02-28sigurnost zračnog...

of 43 /43
ZRAČNO PRAVO PROF. DR. SC. NIKOLETA RADIONOV POMORSKO I OPĆEPROMETNO PRAVO PREDAVANJE 1-2,3 [email protected]

Author: lytu

Post on 31-Jan-2018

223 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • ZRANO PRAVOPROF. DR. SC. NIKOLETA RADIONOV

  POMORSKO I OPEPROMETNO PRAVO

  PREDAVANJE 1-2,3

  [email protected]

 • IZVORI

  ZRANOG

  PRAVAPREDAVANJE 1-2

 • Zrani promet

  Poetak: XX stoljee

  Razvoj pravila zranog prava: pomorsko pravo (slinosti!)

  Vodei vid prijevoza putnika na srednjim i dalekim destinacijama

  Udio zranog prometa 2014 u ukupnom prometu: 12,4%

  Udio zrakoplovne industrije u EU (27) BDP: 2,5%

  EU 2014 cca 800 milijuna putnika

  Najsigurniji vid prijevoza

  2010.: 1 gubitak zrakoplova na 1,6 miliona letova

  Sve zrakoplovne kompanije; 42% napredak od 2001.

  lanice IATA-e: 1 nesrea na 4 miliona letova!

  IZRAZITO MEUNARODNI KARAKTER

 • Zrano pravo

  Skup pravnih pravila kojima se na cjelovit nain ureuju sva pitanja od znaaja za nesmetano odvijanje zranog prometa i industriju zranog prijevoza u cjelini:

  Pravni status zranog prostora

  Zrana plovidba i promet

  Pravni status zrakoplova

  Pravno ureenje trita usluga zranog prijevoza

  uvjeti za ulazak na trite zranog prijevoznika (licenciranje djelatnosti)

  Uvjeti za posadu zrakoplova (licenciranje posade piloti)

  ()

 • Meunarodne konvencije i

  zrano pravo

  Velik broj meunarodnih izvora ZP

  Kljuna pitanja za meunarodni ZP ureena

  konvencijama

  Unifikacija pravnog ureenja na velikom

  podruju olakan razvoj ZP

 • Organizacija propisa

  1. Meunarodni sporazumi (globalna unifikacija)

  bilateralni ugovori i multilateralne konvencije, protokoli itd.

  2. Pravna steevina EU (acquis communautaire) Harmonizacija prava na podruju EU u podrujima preuzete nadlenosti

  Direktna primjena: Uredbe

  3. Domai zakoni Izvorno: u podrujima nadlenosti Drava lanica EU (npr. ugovor o

  prijevozu robe)

  Transpozicija ciljeva kroz nacionalne propise: Direktive

  4. Opi uvjeti poslovanja prijevoznika (npr. Croatia Airlines, Germanwings, Air France...)

 • Ureenje zranog prometa

  Konvencija o meunarodnom civilnom zrakoplovstvu 1944 (ikaka konvencija)

  Privatno-pravna pitanja

  Konvencija o izjednaavanju nekih pravila za meunarodni zrani prijevoz 1929. (Varavska konvencija)

  Brojni protokoli !

  Konvencija o izjednaavanju nekih pravila u meunarodnom zranom prijevozu 1999. (Montrealska konvencija)

  Konvencija o naknadi tete koju prouzroi strani zrakoplov treim osobama na zemlji 1952 (Rimska konvencija 1952)

  Konvencija o osiguranju trabina na zrakoplovu 1933. (Rimska konvencija 1933)

  Konvencija o priznanju prava na zrakoplovu 1948(enevska konvencija)

  Sigurnost zranog prometa

  Konvencija o kaznenim djelima i nekim drugim radnjama izvrenim u zrakoplovu 1963 (Tokijska konvencija)

  Konvencija o suzbijanju nezakonite otmice zrakoplova 1970 (Haka konvencija 1970)

  Konvencija o suzbijanju nezakonitih akata uperenih protiv sigurnosti civilnog zrakoplovstva 1971(Montrealska konvencija 1971)

 • Organizacija

  zranog

  prometa

  KONVENCIJA O

  MEUNARODNOM

  CIVILNOM

  ZRAKOPLOVSTVU

  (IKAKA KONVENCIJA) 1944.

 • Dravni suverenitet Suverenitet: potpuna vlast vladara, drave ili naroda na vlastitom teritoriju (unutarnji

  suverenitet), te nezavisnost te vlasti u odnosu na izvanjsku, tuu vlast (vanjski suverenitet)

  Status zranog prostora iznad dravnog teritorija

  Teorija o slobodi zraka (Luftfreiheitstheorie, otvoreno more): SAD

  Po uzoru na UN Konvenciju o otvorenom moru 1958.

  Teorija dravnog suvereniteta nad zranim prostorom (Lufthoheitstheorie), veina ostalih drava

  Opasnost zranih napada; I i II svj. rat, kontrola zranog prostora

  Visina zranog stupa? Neogranieno? Svemir?

  1919.: Parika konvencija

  1. kodifikacija zranog prometa

  Naelo suverenosti drave u zranom prostoru iznad teritorija

  Pretea ikake konvencije 1944.

  Mnoga pitanja ostaju nerijeena

  Potrebne dozvole za odvijanje zranog prometa izmeu drava: dvostrani (bilateralni) ugovori

 • Povijesna pozadina donoenja: kraj II svjetskog

  rata budunost civilnog zrakoplovstva

  Inicijativa:

  USA

  Cilj: sloboda zrane

  plovidbe

  Sredstvo: potpuna deregulacija trita,

  slobodna konkurencija

  (kapaciteti zrakoplova, tarife, broj frekvencija, 5.

  sloboda)Open skies

  Ostale zemlje:

  saveznici i neutralne

  (51)

  Cilj: suverenitet

  Sredstvo: strogo

  regulirano trite (GB)

  Razlog: strah od snage

  USA avijacije,

  dominacije globalnim

  tritem

  Rezultat

  baziran na Parikoj

  konvenciji iz 1919.

  1. Privremeni sporazum o meunarodnom civilnom zrakoplovstvu (1944-1947)

  2. Konvencija o meunarodnom civilnom zrakoplovstvu (etiri dijela + 18

  Aneksa)

  3. Sporazum o provozu u meunarodnom zranom prometu (2 tehnike slobode)

  4. Sporazum o meunarodnom zranom prijevozu (3 komercijalne slobode)

 • Struktura ikake konvencije

  ikaka konvencija

  Temeljni akt meunarodnog civilnog zrakoplovstva

  Pravna osnova ostalih meunarodnih ugovora

  190 drava lanica

  Originalni tekst + 8 revizija, trenutno na snazi 9. revidirana verzija

  I dioAir Navigation

  l. 1-42

  Annex1

  Annex2

  Annex3

  Annex4

  Annex5

  II dioICAO

  l. 43-66

  Annex6

  Annex7

  Annex8

  Annex9

  Annex10

  III dioInternationalAir Transport

  l. 67-79

  Annex11

  Annex12

  Annex13

  Annex14

  IV dioFinal

  Provisionsl. 80-96

  Annex15

  Annex16

  Annex17

  Annex18

 • Svrha konferencije u Chicagu: to establish a fundamental law thatwould give full recognition of the sovereignty and juridical equality

  of all nations so that airways would serve humanity

  F. D. Roosevelt

  Osnovni principi i pravila o organizaciji civilnog zrakoplovstva,

  razvoj civilnog zrakoplovstva na siguran i uredan nain

  Uspostava usluga meunarodnog zranog prijevoza na bazi jednakih

  mogunosti, na ekonomian i odriv nain

  Ozbiljna neslaganja oko stupnja liberalizacije

  Preutni sporazum: u tekstu ikake konvencije nee se regulirati

  komercijalna pitanja ratifikacije!

  Komercijalna pitanja (zrane slobode): druge dvije konvencije:

  International Air Services Transit Agreement IASTA (Transit Agreement)

  International Air Transport Agreement (Transport Agreement)

 • International Air Services Transit

  Agreement - IASTA

  Sporazum o provozu u meunarodnom

  linijskom zranom prometu

  Two-freedoms Agreement

  129 drava lanica

  Pitanja ranije ureena bilateralnim ugovorima

  ili konvencijama regionalnog karaktera

  Multilateralni ugovor, sve drave stranke

  meusobno obvezane pruiti:

  2 TEHNIKE ZRANE SLOBODE

 • Prva zrana (tehnika) sloboda

  Pravo prelijetanja teritorija (zranog prostora) druge

  drave bez prava slijetanja na njezin teritorij

  USA FR

 • Druga zrana (tehnika) sloboda

  Pravo prelijetanja teritorija druge drave s pravom

  slijetanja u nekomercijalne svrhe (opskrba gorivom,

  tehniki pregled i sl.)

 • Suverenitet nema redovitog civilnog zranog

  prometa nad teritorijem bez prethodnog pristanka :

  K, IASTA ili bilateralni ugovor

  Neredoviti promet (charter, panoramski): 2. sloboda: bez dozvole

  Redoviti promet (linijski): 2. sloboda uz prethodnu dozvolu

  Zrane slobode = privilegiji dodijeljeni od strane

  drave, za redoviti meunarodni zrani prijevoz

  Tehnike zrane slobode iroko dostupne

  dravama (i zranim kompanijama)

 • International Air Transport

  Agreement

  Sporazum o meunarodnom zranom prijevozu

  Five freedoms Agreement

  11 drava stranaka!

  Ureuje komercijalne slobode neuralgina toka

  Obavljanje naplatnog prijevoza zrakom u, iz, preko druge/ih drava

  Ureeno bilateralnim ugovorima

  Svaka drava individualno pregovara s drugom sve elemente vane za

  odvijanje komercijalnog redovitog zranog prometa

  Regulacija trita

  Ne mora biti dostupno svim zranim kompanijama

  Ograniene linije, kapaciteti, tarife, kompanije, uvjeti

 • Bilateralni ugovori Bermuda Agreement, 1946. : USA UK

  Ureena sva pitanja komercijalnih sloboda

  Sprijeeno nekontrolirano trino natjecanje i nesigurnost, poveanje dravnih potpora

  Kompromis suprotstavljenih pozicija u ikagu

  Model za stotine kasnijih bilateralnih ugovora drugih drava

  Linijski zrani prijevoz izmeu i unutar drava: dozvola

  Kriterij: dravna pripadnost zrakoplova

  Podravljenje zranih prijevoznika

  Dravna sigurnost, gospodarski razlozi i presti

  Dravna kontrola: zrani prostor, prijevoznik i luke

  Razliiti po sadraju, ovisno o:

  Gospodarskim interesima: trino natjecanje

  Razvijenosti i kapacitetu trita

  Zrakoplovnoj industriji ()Broj bilateralnih ugovora drava lanica u EU 2002. g.: oko 2000 !

 • Single European Sky i vanjske ovlasti EK

  Vanjska politika EU u podruju zranog prava =

  Horizontalni sporazumi EK-trea zemlja

  Zamjenjuju dosadanje bilateralne sporazume D-trea zemlja

  U podruju preuzetih ovlasti EK

  Poticaj: presuda Open Skies ECJ od 5.11.2002.

  Bilateralni ugovori: davanje zranih sloboda samo odreenim

  nacionalnim kompanijama = povreda prava EU

  Svaka D mora svim kompanijama iz EU dati pravo obavljanja

  prometa prema 3. dravama izvan EU

  Potreba revizije svih bilateralnih ugovora!

  EU Single Aviation Market

  Community Air CarrierTradicija K

  National Carrier

 • European Common Aviation Area -

  ECAA Viestrani meunarodni sporazum izmeu EU i D, te 11

  drava ECAA regije , 2006, Salzburg (ECAA Agreement)

  Albanija, BiH, Bugarska, Hrvatska, Makedonija, Island, Crna Gora, Norveka, Rumunjska, Srbija i Kosovo

  Stvaranje zajednikog zranog prostora (ECAA):

  Implementacija itave pravne steevine EU u podruju zranog prava (acquis communautaire)

  dvije faze implementacije steevine AUDIT!

  Svaka faza za sobom povlai odreene privilegije-zrane slobode, ukljuujui kabotau

  Integracija u Jedinstveno trite, sloboda nastana, usluga PRIJE ulaska drave u EU!

  ALI: RH jedina zadovoljila uvjete 1. faze, no Sporazum nije ratificiran od strane D nije stupio na snagu, ne mogu se potraivati prava za RH !

 • UGOVOR O

  PRIJEVOZUPREDAVANJE 1-3,4

 • Ugovor o prijevozu

  Ugovorom o prijevozu putnika u zranom prometu prijevoznik se obvezuje prevesti putnika od mjesta polaska do mjesta odredita u vrijeme predvieno redom letenja ili u ugovoreno vrijeme, a putnik se obvezuje platiti prevozninu.

  Konsenzualan, neformalan i dvostranoobvezan

  Nastaje suglasnou volja dvaju ugovornih strana

  Usmeno, pismeno, e-mailom, fax-om

  Nije potrebno izdavanje dokumenta za postojanje i valjanost ugovora

  Prijevozni dokument:

  Teretni list (roba)

  Prtljanica (prtljaga)

  Putna karta (putnici)

  Na ime (neprenosiva nadrugu osobu bez pristankaprijevoznika)

  DOKAZ o

  sklopljenom

  ugovoru i njegovom

  sadraju

 • Prijevozni dokumenti Teretni list (Air Waybill)

  Neprenosiv

  Nije vrijednosni papir kao teretnica (B/L)

  Prati robu

  Nepostojanje, neispravnost ne utjeu na punovanost ugovora o prijevozu stvari

  3 primjerka: prijevoznik (1), roba (2), poiljatelj (3)

  Prenosivi TL

  Uz izriiti dogovor stranaka

  Oznaka da se radi o prenosivom TL na svim primjercima

  Moe se prodavati/zalagati roba tijekom prijevoza

  Elektroniki TL

  Putna karta: E-karta, na ime

  Prtljanica: Dokaz o tome da je prtljaga predana na prijevoz:

  Pravo potraivati prtljagu od prijevoznika

  Traiti ju u ispravnom stanju

 • Odgovornost prijevoznika za tetu

  Izvanugovorna (civilni delikt):

  teta koju zrakoplov u letu nanese osobama i stvarima na zemlji

  Ugovorna:

  Ugovor o prijevozu robe

  Gubitak, oteenje i zakanjenje robe

  Ugovor o prijevozu putnika

  Smrt, tjelesna povreda ili naruenje zdravlja

  Zakanjenje u dolasku

  Naknada u sluaju otkaza leta (cancelled flight), uskraenog ukrcaja (denied boarding) ili dueg kanjenja u polasku zrakoplova (long delay)

  Ugovor o prijevozu prtljage

  Runa

  oteenje prtljage

  Predana

  Gubitak i oteenje

 • Temelj odgovornosti za tetu

  OBJEKTIVNA ODGOVORNOST (odgovornost bez krivnje, kauzalna odgovornost)

  tetnik odgovara za tetu bez obzira na svoju krivnju u nastanku tete, tj. subjektivan odnos prema poinjenju djela

  Razlozi za osloboenje od odgovornosti (egzoneracijski razlozi): UVIJEK, nema apsolutne objektivne odgovornosti!

  Taksativno navedeni zakonom (mali broj!)

  SUBJEKTIVNA ODGOVORNOST (odgovornost na temelju krivnje)

  Pretpostavljena krivnja

  Pretpostavlja se da je tetnik kriv za tetu, dok on (tetnik) ne dokae da je postupao s dunom panjom srednje sposobnog poduzetnika

  Dokazana krivnja

  Pretpostavlja se da je tetnik nevin, dok oteenik ne dokae krivnju tetnika (propust dune panje srednje sposobnog poduzetnika)

  TEMELJ PRIJEVOZNOG PRAVA: PRAVO NA OGRANIENJE ODGOVORNOSTI DO

  ODREENOG IZNOSA (PRIJEVOZNIK NE ODGOVARA DO PUNOG IZNOSA NASTALE TETE!)

 • Odgovornost za tetu na zemlji

  Zrakoplov: opasna stvar

  Zakon o obveznim odnosima: opasna stvar ili djelatnost = objektivna (kauzalna) odgovornost

  Konvencija o unifikaciji nekih pravila o teti koju prouzroe strani zrakoplovi treim osobama na zemlji, Rim 1933

  Revizije: Rim, 1952 i Montreal, 1978.

  Temelj odgovornosti: OBJEKTIVNA odgovornost

  Razlozi osloboenja od odgovornosti:

  Radnja oteenika ili osobe koja je radila po njegovom nalogu ili za njegov raun

  Radnja tree osobe

  Via sila (izvanjski, nepredvidivi dogaaj, ije se posljedice nisu mogle predvidjeti)

 • Ogranienje odgovornosti za tetu

  po iznosu

  Smrt, tjelesna povreda i smrt osoba na zemlji:

  1131 SDR po osobi

  teta na stvarima na zemlji:

  Do visine vrijednosti novog zrakoplova istog tipa

  Gubitak prava na ogranienje:

  Namjera ili krajnja nepanja prijevoznika/zakupnika

  Iznosi ogranienja: u Posebnim pravima vuenja (Special

  Drawing Right- SDR)

  Ponderirana srednja vrijednost (dnevna) 4 valute drava najveih

  izvoznica u posljednjih 5 g. ($,,,)

  Izraun www.hnb.hr ; www.imf.org

  http://www.hnb.hr/http://www.imf.org/

 • MONTREALSKA

  KONVENCIJA

  1999

  ODGOVORNOST

  PRIJEVOZNIKA ZA TETU

  IZ UGOVORA O

  PRIJEVOZU

  PUTNIKA

  PRTLJAGE

  ROBE

 • Varavski

  sustav 1929

  vs.

  Montrealska

  konvencija

  1999

  KRATKA POVIJEST

 • Montrealski (meu-prijevozniki)

  sporazum 1966.

  SAD nezadovoljne niskim iznosima ogranienja odgovornosti iz Varavske konvencije 29 prijetnja otkazom

  ICAO 1966 meunarodna konferencija

  Neuspjeh: novi protokol Varave 29

  Uspjeh: meu-prijevozniki sporazum unutar IATA-e

  Primjena: prijevoz u, iz, preko SAD (opi uvjeti prijevoznika)

  Smrt i tjelesna povreda putnika: $ 75.000

  Odricanje od prava na osloboenje od odgovornosti (objektivna odgovornost)

 • IATA meu-prijevozniki sporazum

  1995.

  Kuala Lumpur 1995: IATA Intercarrier Agreement on

  Passenger Liability

  Primjena: globalno, na svim letovima avio-prijevoznika

  IATA-e koji prihvate sporazum

  Objektivna odgovornost do 100.000 SDR

  Pretpostavljena krivnja do punog iznosa nastale tete

  = NEOGRANIENA ODGOVORNOST

  (uz uspjean dokaz), ostvarene tenje SAD

  = DVOSTUPANJSKI SUSTAV ODGOVORNOSTI

 • Uredba EU 2027/97

  Odgovor EU na visok stupanja zatite putnikih prava u SAD-u

  Neograniena odgovornost za smrt, tjelesnu povredu ili drugo

  oteenje zdravlja putnika

  Objektivna odgovornost do 100.000 SDR

  Pretpostavljena krivnja: preko 100.000 SDR

  Razlog za osloboenje od odgovornosti: potpuna/djelomina krivnja

  putnika u nastanku tete

  Predujam-smrt: 15.000 SDR

  Obvezno osiguranje odgovornosti prijevoznika za tetu

 • MONTREALSKA KONVENCIJA 1999.

  Konvencija o ujednaavanju nekih pravila u

  meunarodnom zranom prijevozu

  Na snazi od 4.11.2003, 111 drava stranaka (HR)

  Multilateralni meunarodni ugovor

  Preuzeta rjeenja koja ve ive u praksi: olakan

  postupak ratificiranja

  Na meunarodnoj razini izjednaena pravila koja su ve

  zaivjela kroz IATA Intercarrier Agreement i EU acquis

  Tacit approval procedure: periodina izmjena iznosa

  ogranienja odgovornosti iz Konvencije (l. 2.) !!!

 • Odgovornost prema Montrealskoj

  konvenciji 99

  Tjelesne povrede i smrt putnika:

  Dvostupanjski sustav odgovornosti

  objektivna odgovornost: do 113.100 SDR

  Razlog osloboenja od odgovornosti: krivnja putnika

  Obvezno osiguranje odgovornosti prijevoznika do tog iznosa!

  pretpostavljena krivnja: neogranieno

  Razlog osloboenja od odgovornosti: dokaz paljivog postupanja, nepaljivog/skrivljenog postupka 3. osobe

  teta rezultat nesree u zrakoplovu ili tijekom ukrcaja/iskrcaja

  Predujam:16.000 SDR (Uredba 889/02 !)

  nije priznanje odgovornosti, uraunava se u naknadu tete

 • Montrealska konvencija 99 se

  primjenjuje ako se radi o:

  Meunarodnom prijevozu osoba, prtljage ili

  tereta zrakoplovom (naplatni/besplatni) gdje je

  Polazite i odredite, bez obzira na to postoji li

  prekid prijevoza ili prekrcaj, se nalaze bilo unutar

  teritorija dviju drava stranaka ili unutar teritorija

  samo jedne drave stranke ako prema ugovoru

  stranaka postoji jedno zaustavno mjesto unutar

  teritorija druge drave, ak i ako ta drava nije

  drava stranka.

 • Uredba EC 889/02

  Odgovornost zranog prijevoznika za tjelesne povrede /smrt putnika na podruju EU

  Daljnji razvoj prava putnika /zatite potroaa u zranom prijevozu

  RECEPCIJA RJEENJA MONTREALSKE KONVENCIJE 1999. i nadgradnja

  Od Uredbe 2027/97 ureenje prava putnika je preuzeta nadlenost EU korak dalje

  Sve drave lanice EU stranke su Montrealske konvencije

  UOITE i RAZMISLITE:

  Kada je donesena Uredba 889/02?

  Kada je stupila na snagu MC 1999?

  Odnos pravne steevine EU i preuzetih obveza drava lanica iz meunarodnih ugovora prema meunarodnom pravu?

  Podruje primjene Uredbe EC 889/02 i MC 1999?

 • Odgovornost za tetu na robi

  Temelj odgovornosti:

  Objektivna odgovornost

  Osloboenje od odgovornosti

  Mana robe

  Loa ambalaa (ako pakiranje nije vrio prijevoznik ili njegovi

  zaposlenici)

  Rat ili graanski nemiri

  Djelovanje javne vlasti vezano uz ulazak, izlazak ili tranzit robe

  kroz dravu

  Ogranienje odgovornosti

  19 SDR/kg (cca 160 kn/kg)

 • Prava putnika temeljem Uredbe 261/2004

  Kao dio acquis-a primjenjuje se na EU+ECAA

  Direktna primjena u HR

  Uskraen ukrcaj (denied boarding)

  Otkazan let (cancelled flight)

  Due kanjenje leta (delay)

 • Uskraeni ukrcaj (denied boarding)

  Naknada 250-600 (duina leta, da li je unutar ili izvan ECAA)

  Povrat novca za kartu ili preusmjeravanje

  Pravo na skrb

  besplatnih obroka i napitaka u razumnom odnosu s vremenom ekanja na let;

  smjetaja u hotelu u sluaju potrebe za noenjem/ima, ili kada je potreban ostanak dui od onoga koji je putnik planirao;

  prijevoza od zrane luke do hotela i obratno;

  dva besplatna telefonska poziva, telefaks poruke ili e-maila;

  posebnog voenja rauna o potrebama osoba sa smanjenom pokretljivou, njihove pratnje, te djece bez pratnje

  Gubitak ovih prava: izvanredne okolnosti

 • Otkaz leta (cancelled flight)

  Naknada 250-600

  Povrat novca za kartu/preusmjeravanje

  Skrb

  Isto kao kod otkaza leta

  Nema prava: izvanredne okolnosti

 • Due kanjenje leta (u polasku; long delay)

  Povrat novca za kartu ako je kanjenje

  preko 5h

  Pravo na skrb

  Manje nego kod otkaza leta i uskraenog

  ukrcaja

 • Problemi u primjeni i praksa ECJ

  to je izvanredan dogaaj?

  Tehniki kvar zrakoplova?

  Gdje je granica dueg kanjenja i otkazanog leta?

  Let kasni 22 sata?

  Connecting flights: primjena Uredbe: zaustavno mjesto ili finalna destinacija?

  Odgovor: praksa ECJ Wallentin-Hermann v. Alitalia;

  Sturgeon v. Condor Flugdienst Gmbg;

  Stefan Bck und Cornelia Lepuschitz v. Air France SA itd.