uezpiezenia na Żyie z uezpiezeniowym funduszem · pdf file 2020-05-25 · stosowano...

Click here to load reader

Post on 18-Jun-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

  Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM

  RAPORT RZECZNIKA FINANSOWEGO

  CZĘŚĆ II

  Warszawa, marzec 2016 r.

 • 1

  Spis treści

  Wstęp ………. ............................................................................................................................. 3

  Rozdział I. Problematyka postępowań sądowych w sprawach umów ubezpieczeni na życie z UFK ............................................................................................................................. 11

  1. Abuzywność postanowienia umowy jako przesłanka jego bezskuteczności .................... 12

  1.1. Rozszerzona prawomocność orzeczeń SOKiK ............................................................ 15

  1.2. Zasadność pobierania opłat likwidacyjnych in genere oraz zaliczania w ich poczet kosztów związanych z zawarciem, obsługą i rozwiązaniem umowy ubezpieczenia na życie z UFK ..................................................................................... 24

  1.3. Opłata likwidacyjna i wartość wykupu jako świadczenia główne w umowie ubezpieczenia na życie z UFK ..................................................................................... 38

  2. Nieważność umowy ubezpieczenia jako przesłanka zwrotu środków uiszczonych tytułem składek ................................................................................................................. 48

  3. Nieważność względna (wzruszalność) oświadczeń woli związanych z zawarciem umowy ubezpieczenia (wyrażeniem zgody na zastrzeżenie ochrony ubezpieczeniowej) ............. 54

  4. Zagadnienia procesowe .................................................................................................... 58

  4.1. Postępowania indywidualne i grupowe ..................................................................... 61

  4.2. Aktywność Rzecznika Ubezpieczonych oraz Rzecznika Finansowego w postępowaniach sądowych .................................................................................... 63

  5. Podsumowanie .................................................................................................................. 67

  Rozdział II. Koszty początkowe w ujęciu produktowym i prawnym .................................... 68

  1. Okres referencyjny ............................................................................................................ 69

  2. Długoterminowy charakter umowy ubezpieczenia na życie z UFK ................................... 71

  3. Prawo do wypowiedzenia umowy ubezpieczenia na życie z UFK ..................................... 73

  4. Prawo do wykupu umowy ubezpieczenia na życie z UFK ................................................. 75

  5. Metoda opłaty likwidacyjnej ............................................................................................. 76

  6. Metoda zaniżenia wartości wykupu i ukrytej opłaty likwidacyjnej .................................. 82

  7. Metoda opłaty dystrybucyjnej .......................................................................................... 86

  8. Metoda opłaty warunkowej (kaucji) ................................................................................. 89

  9. Modele mieszane .............................................................................................................. 91

  10. Pozaumowne metody obciążania ubezpieczających (ubezpieczonych) kosztami początkowymi ................................................................................................................... 92

 • 2

  Rozdział III. Doświadczenia brytyjskiego rynku finansowego oraz Financial Ombudsman Service (FOS) w dziedzinie ubezpieczeń inwestycyjnych ............................ 103

  1. Najczęstsze problemy diagnozowane przez FOS ............................................................. 105

  2. Przykłady decyzji wydanych przez FOS ........................................................................... 107

  3. Regulacje nadzorcze i próby przeciwdziałania nieuczciwym praktykom – ustawa, listy pisane do konsumentów, zalecenia i soft law ................................................................ 113

  4. Kary nakładane przez organ nadzoru na ubezpieczycieli ................................................ 117

  5. Polisy inwestycyjne w świetle orzecznictwa sądów niemieckich oraz włoskich ............. 119

  6. Funkcjonowanie umów ubezpieczenia z UFK w innych krajach świata .......................... 131

  7. Podsumowanie ............................................................................................................... 134

  Rozdział IV. Rekomendacje branżowe, wytyczne nadzoru, decyzje Prezesa UOKiK. Próby naprawy sytuacji związanej z niewłaściwym funkcjonowaniem ubezpieczeń na życie z UFK ...................................................................................................................... 135

  1. III Rekomendacja dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym lub oszczędnościowym PIU i ZBP .................. 140

  2. Rekomendacja dobrych praktyk informacyjnych dotyczących ubezpieczeń na życie związanych z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi PIU .................................. 144

  3. Rekomendacje i wytyczne KNF ....................................................................................... 148

  3.1. Rekomendacja U ...................................................................................................... 149

  3.2. Wytyczne dla zakładów ubezpieczeń dotyczące dystrybucji ubezpieczeń .............. 153

  3.3. Rekomendacja dotycząca badania adekwatności produktu oraz Rekomendacje dotyczące systemu zarządzania produktem ............................................................ 154

  4. Decyzje Prezesa UOKiK ................................................................................................... 158

  4.1. Naruszenie zbiorowych interesów konsumentów ................................................... 158

  4.2. Uprawdopodobnienie naruszenia zakazu z art. 24 u.o.k.k. ..................................... 160

  4.3. Czyn nieuczciwej konkurencji .................................................................................. 164

  4.4. Przeciętny konsument ............................................................................................. 165

  4.5. Naruszenie dobrych obyczajów ............................................................................... 166

  4.6. Zobowiązanie do usunięcia skutków naruszenia ..................................................... 174

  4.7. Weryfikacja wykonania zobowiązania ..................................................................... 177

  4.8. Decyzje zobowiązujące ............................................................................................ 178

  5. Podsumowanie ............................................................................................................... 183

  Rozdział V. Działania oddolne poszkodowanych. Działalność Stowarzyszenia „Przywiązani do polisy” ...................................................................................................... 188

  Zakończenie ......................................................................................................................... 207

  Załączniki …. ......................................................................................................................... 214

 • 3

  “If you want to sell insurance to India, you must sell simple products and must make it

  absolutely clear to agents and other officers that they should not mis-sell”1.

  (P. Chidambaram, New Delhi, dnia 11 lutego 2013 r.)

  Wstęp

  Raport Rzecznika Ubezpieczonych z dnia 7 grudnia 2012 r. Ubezpieczenia na życie

  z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym uwidocznił szereg problemów związanych

  z umowami ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (dalej:

  UFK), z którymi borykali się klienci zakładów ubezpieczeń, a także liczbę skarg i interwencji

  podjętych wobec ubezpieczycieli dopuszczających się nieprawidłowości. W pierwszym

  Raporcie Rzecznik Ubezpieczonych dokonał m.in. wnikliwej analizy prawnej umów UFK, w

  kontekście zgodności takiej konstrukcji z prawem ubezpieczeniowym, oraz wskazał

  negatywne konsekwencje ubezpieczenia w formie grupowej, która jest dużo mniej

  korzystna dla konsumenta niż forma ubezpieczenia indywidualnego. Następnie Rzecznik

  opisał naganne praktyki stosowane przez banki, doradców oraz ubezpieczycieli,

  przeprowadził także analizę ekonomiczną UFK pod względem opłacalności i efektywności

  tego rodzaju inwestycji. Rzecznik Ubezpieczonych już wtedy wskazywał, że tzw. zła

  sprzedaż tych produktów stanowi tylko wierzchołek góry lodowej, zaś dla zrozumienia

  istoty problemu o wiele większe znaczenie ma treść samej umowy ubezpieczenia

  inwestycyjnego, w szczególności stosowanie w tych umowach postanowień

  niedozwolonych. W swoim opracowaniu informował również, jakie środki prawne

View more