uddannelse - forside | anklagemyndigheden grundlأ¦ggende uddannelse som ankla-ger og administrativ...

Download UDDANNELSE - Forside | Anklagemyndigheden grundlأ¦ggende uddannelse som ankla-ger og administrativ medarbejder,

If you can't read please download the document

Post on 13-Jun-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • UDDANNELSE20 18

 • UDDANNELSE 2018/2019 Forord 2 Fra kursus til praksis 4 Hvordan kommer du med? 6 Praktiske informationer 7

  GRUNDLAGET ANKLAGER Grunduddannelsen som anklager 10 ADMINISTRATIV MEDARBEJDER Administrativ medarbejder 12 Straffesagen skridt for skridt 16 Hvad kan jeg sige? 17 Konference for administrative medarbejdere nyt 18

  VIDEREUDDANNELSE GENERELT PowerPoint for alle 22 Excel for alle 23 RETSARBEJDET Den digitale straffesag

  – administrative medarbejdere nyt 24 Den digitale hovedforhandling

  – anklagere nyt 25 Det gode retsarbejde

  – Anklagerakademiet nyt 27 Anklagerens argumentation 28 Retorisk gennemslagskraft 30 Overbevisende afhøring 32 Specialiseret straffeproces nyt 33

  TVÆRFAGLIGT Praktisk forvaltningsret 34 Den nye offentlighedslov 36 Ytringsfrihed – når du er offentligt ansat nyt 38 Dna-beviser i straffesager 39 Straffesager mod psykisk syge 40 Udvisning af udlændinge 41 International retshjælp 42 Cybercrime – grundlæggende niveau 44 Cybercrime – videregående niveau 45 Konference for specialister nyt 46 Efter dommen 47 PERSONFARLIG KRIMINALITET Forbrydelser mod børn 49 ØKONOMISK KRIMINALITET Økonomisk kriminalitet

  – grundlæggende niveau 50 Økonomisk kriminalitet

  – videregående niveau 51 Skattestraffesager 52 Sporing, beslaglæggelse og konfiskation 54 ORGANISERET KRIMINALITET Teleoplysninger i retten 56 Indgreb i meddelelseshemmeligheden 57 SÆRLOV Det store særlovskursus 58 Færdsel forfra 60

  PERSONLIG UDVIKLING OG AFKLARING PERSONLIG UDVIKLING Typisk mig – typisk dig 64 Arbejdsglæde og balance i hverdagen 66 Service og kommunikation 67

  LEDELSE OG UDVIKLING LEDELSE Ledelsesudvikling 70 Den uformelle ledelse nyt 72 Konference for ledere 74 Ekstern lederuddannelse 76 UDVIKLING Driftsledelse og styring 78 Projektledelse 80 Målstyring og løbende forbedringer nyt 82

  MENTOR OG UNDERVISNING Mentor for administrative medarbejdere nyt 86 Mentoruddannelsen 87 Train the trainer 88

  ANDET Advokatbestalling 92 International faglig uddannelse 94 Flere muligheder 96

 • < TIL INDHOLDSFORTEGNELSEN

 • 2

  Justitsministeriet er én stor koncern med ca. 19.000 medarbejdere. Og anklage- myndigheden udgør sammen med po- litiet, domstolene og kriminalforsorgen straffesagskæden, der skal sikre, at Dan- mark holdes trygt og sikkert. Vi har en fælles opgave på tværs af myndighedskæden, og det kræver sam- arbejde på tværs og helhedsforståelse af den samlede straffesagskæde. For at vi kan opfylde omverdenens forventninger til os og løse opgaverne i anklagemyn- digheden på den mest hensigtsmæssige måde og med den fornødne kvalitet og i overensstemmelse med vores værdier – retfærdighed, ordentlighed, tydelighed og dedikation – er det vigtigt, at vi be- varer lysten til at udvikle os. Dels for at fastholde vores høje faglige niveau, dels med henblik på nytænkning, så vi kan bidrage med forslag til løsning af vores opgaver på en smartere og mere effektiv måde til gavn for den samlede straffesag- skæde. For at sikre, at vi har fokus på det rette og prioriterer i lyset af organisatio- nens strategi, mål og fokusområder, er der i 2017 udarbejdet en kompetence- udviklingsstrategi, som sætter retningen for anklagemyndighedens arbejde med kompetenceudvikling de kommende år. Kursuskataloget for 2018-2019 af-

  EN FÆLLES KONCERN MED UNIKKE MULIGHEDER

  spejler disse fokusområder, men inde- holder samtidig en række af de kendte kursustilbud, som skal understøtte den grundlæggende uddannelse som ankla- ger og administrativ medarbejder, f.eks. grunduddannelsen. Derudover er der fortsat fokus på en række af de videreuddannelsestiltag, der understøtter det gode retsarbejde og de digitale retssager, herunder ”Anklagerens argumentation”, ”Retorisk gennemslags- kraft” og ”Overbevisende afhøring”. Som noget nyt udbydes ”Specialiseret straffe- proces” og to superbrugerkurser i den di- gitale hovedforhandling for henholdsvis administrative medarbejdere og ankla- gere. Men også en række af de tværfaglige kurser udbydes fortsat, så det sikres, at vi har de nødvendige kompetencer til at håndtere de administrative opgaver, f.eks. ”Praktisk forvaltningsret ” og ”Den nye offentlighedslov”. Og i en tid, hvor kriminaliteten i stør- re og større grad trækker tråde til resten af verden, og for at understøtte fokusom- rådet vedrørende IT-kriminalitet udby- des også i 2018-2019 e-læringsmodulet ”Cybercrime grundlæggende niveau” og firedageskurset ”Cybercrime videregå- ende niveau”, ligesom der fortsat gøres en særlig indsats for at udbygge ankla-

  gemyndighedens kompetencer i forhold til økonomisk kriminalitet, udvisning af udlændinge og international retshjælp. Som noget nyt og for at skabe fleksibi- litet og sammenhængskraft med de øvrige tiltag og projekter i organisationen er der reserveret tid og plads til særlige uddan- nelsesforløb for udvalgte medarbejder- grupper. Det nærmere indhold af forlø- bene er endnu ikke er fastlagt. Det gælder bl.a. ”Det gode retsarbejde – Anklager- akademiet”, ”Konference for specialister”, ”Konference for ledere” og ”Konference for administrative medarbejdere”. For at styrke implementeringen af karrierepolitikken for administrative medarbejdere og sikre fortsat udvikling introduceres i 2018 som noget nyt en mentoruddannelse for administrative medarbejdere. Dette tiltag skal bl.a. un- derstøtte, at nye administrative medar- bejdere får en god start på deres karriere og et solidt kendskab til anklagemyndig- hedens opgaver og anklagemyndigheden som arbejdsplads. Anklagemyndigheden vil de kom- mende år styrke udviklingen af ledere og før-ledere for at sikre et kvalificeret re- krutteringsgrundlag til alle lederstillin- ger og understøtte udviklingen af ledere på alle niveauer. Dette sker bl.a. ved de to nye kurser ”Målstyring og løbende for-

  >

 • 3

  bedringer” og ”Den uformelle ledelse”, men også ved brug af eksterne uddannel- ser i ledelse og et talentforløb målrettet før-ledere. MEN – kurser og anden kompeten- ceudvikling har kun effekt, hvis der sker en kobling mellem læringen og hverda- gens opgaveløsning. Kompetenceudvik- ling skal derfor tage udgangspunkt i de konkrete opgaver, der skal løses, for at vise en tydelig kobling mellem teori og praksis. Det er derfor vigtigt at have fo- kus på læringen før og efter et kursus. Derfor indeholder kursuskataloget en samtaleguide for ledere og kursister, der giver gode råd om, hvordan man bedst muligt sikrer effekt af et kursus. OG så er det vigtigt at huske at kom- petenceudvikling ikke kun sker via kur- ser. Der er på Justitsministeriets område unikke muligheder for skiftende tjene- stesteder i længere eller kortere perioder, f.eks. en PU-tjeneste i et andet embede eller en anden myndighed i koncernen. Det gør det muligt at stifte bekendtskab med andre fagområder og arbejdsmeto- der, få udvidet sin horisont, få nye inputs og en større forståelse af organisationen og de forskellige opgaver samt et større helhedssyn. Endvidere vil nye arbejds- opgaver eller ansvarsområder på det nuværende tjenestested, undervisnings-

  STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER FOR KOMPETENCEUDVIKLING 1) International og IT-baseret krimina-

  litet og støre indsigt i politiets efter- forskningsmetoder med henblik på legalitet.

  2) Udvikling af digitale kompetencer for at udnytte digitaliseringsmulighe- derne og effektiv IT-understøttelse.

  3) Nytænkning, innovation og omstil- lingsparathed for at forbedre fleksi- bilitet, effektivitet og kvalitet i opga- veløsningen.

  4) Øge helhedsforståelsen og sammen- hængskraften på tværs af embeder og øvrige aktører i straffesagskæden.

  5) Styrke udviklingen af ledere og før- ledere for at sikre et kvalificeret rekrutteringsgrundlag til alle leder- stillinger og understøtte udviklingen af ledere på alle niveauer.

  opgaver, uddannelse som mentor osv. alt sammen være noget, der er med til at udvikle den enkelte. Rigtig god fornøjelse.

  Charlotte Lauritsen HR-chef

  < TIL INDHOLDSFORTEGNELSEN

 • 4

  Hvordan får du og dit embede optimalt udbytte af et kursus?

  Studier af effektive læreprocesser har vist, at en stor del af al kompetenceud- vikling reelt ingen effekt har, hvis der ikke sker en kobling mellem læringen og hverdagens opgaveløsning. Kompetence- udvikling skal derfor tage udgangspunkt i de konkrete opgaver, der skal løses, for at vise en tydelig kobling mellem teori og praksis. Det er derfor vigtigt at have fokus på læringen før og efter et kursus. For at sikre effekten af et kursus anbefa- les det, at du som led i læringsforløbet har en samtale med din leder, inden du tilmelder dig kurset, og når kurset er slut. Det anbefales derudover, at du og din leder følger op på det, du har lært, tre-fire måneder efter kurset for at sikre, at du kan anvende det, du har lært, i det daglige arbejde.

  MUS-SAMTALE På den årlige medarbejderudviklings- samtale (MUS-samtalen) skal du bl.a. tale med din leder om, hvilke kompe- tencer der er centrale for opgaveløsnin-

  gen, og hvilke kompetencer – faglige og/ eller personlige – du det kommende år vil styrke. Du kan bruge medarbejder- grundlaget til at klarlægge dit kompe- tenceniveau. I medarbejdergrundlaget kan du samtidig finde ”kompetencehju- let” (se bagsiden). Når du og din leder har talt om, hvilke kompetencer, du det kommende år skal arbe