uchwała nr vii/47/2007 rady gminy rokietnica z dnia 20 marca 2007r

Download Uchwała Nr VII/47/2007 Rady Gminy Rokietnica z dnia 20 marca 2007r

Post on 21-Jan-2016

33 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PROCEDURA PLANISTYCZNA STUDIUM UWARUNKOWA I KIERUNKW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ROKIETNICA 2011 r. Uchwaa Nr VII/47/2007 Rady Gminy Rokietnica z dnia 20 marca 2007r. w sprawie przystpienia do sporzdzenia zmiany Studium dla caego terenu gminy Rokietnica. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • PROCEDURA PLANISTYCZNA

  STUDIUM UWARUNKOWA I KIERUNKW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ROKIETNICA

  2011 r.

 • Uchwaa Nr VII/47/2007 Rady Gminy Rokietnica z dnia 20 marca 2007r.w sprawie przystpienia do sporzdzenia zmiany Studium dla caego terenu gminy Rokietnica

 • Na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Wjt sporzdza Studium, ktre zawiera cz tekstow i graficzn, uwzgldniajc zasady okrelone w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, ustalenia strategii rozwoju i planu zagospodarowania przestrzennego wojewdztwa oraz strategii rozwoju gminy.

 • Po

  Podpisanie umowy z biurem projektowym ARMAGEDDONw dniu 08.10.2007r.

 • PRZYSTPIENIE

  Ogoszenie w prasie Gos Wielkopolski 8.11.2007r.Obwieszczenia: tablica ogosze Urzdu Gminy, tablice ogosze soectw oraz BIPZawiadomiono 46 instytucji o przystpieniu do sporzdzenia zmiany StudiumTermin skadania wnioskw do 07.12.2007r.

 • PRZYSTPIENIE

  Instytucje, ktre odpowiedziay na zawiadomienie o przystpieniu

  Zesp parkw Krajobrazowych Wojewdztwa WielkopolskiegoWielkopolski Zarzd Melioracji i Urzdze WodnychPolskie Sieci Elektroenergetyczne - Zachd Sp. z o.o.Operator Gazocigw Przesyowych GAZ-SYSTEM S.A.Urzd Marszakowski Wojewdztwa Wielkopolskiego Departament InfrastrukturyPastwowy Powiatowy Inspektor SanitarnyLasy PastwowePastwowy Wojewdzki Inspektor Sanitarny

 • Urzd Marszakowski Wojewdztwa Wielkopolskiego Departament rodowiskaWielkopolski Urzd Wojewdzki Wydzia InfrastrukturyGeneralna Dyrekcja Drg Krajowych i AutostradWojewdzki Sztab WojskowyPrezydent miasta PoznaniaRegionalny Zarzd Gospodarki WodnejZarzd Drg PowiatowychPrzedsibiorstwo Usug KomunalnychWielkopolski Zarzd Drg WojewdzkichWjt Gminy Suchy LasWojewdzki Inspektorat Ochrony rodowiskaPRZYSTPIENIE

 • PRZYSTPIENIE

  Urzd Lotnictwa CywilnegoNadlenictwo opuchwkoStarostwo Powiatowe w PoznaniuPKP Polskie Linie Kolejowe S.A.Agencja Nieruchomoci Rolnych oddzia Terenowy w PoznaniuPERN Przyja S.A. Pock

 • PRZYSTPIENIE

  Zoono 214 wnioskw (waciciele dziaek, osoby zainteresowane).

 • PRZYSTPIENIE

  W zwizku z szerokim zakresem problematyki przestrzennej, wol uwzgldnienia jak najwikszej grupy uytkownikw przestrzeni, zainteresowanych stron, zapewnieniem uczestnictwa wyej wymienionych w procedurze planowania przestrzennego, postanowiono ponowi termin skadania wnioskw wyznaczajc ostateczn dat 27 czerwiec 2008r.

  Ogoszenie w prasie Gos Wielkopolski 02.06.2008r.Obwieszczenia: tablica ogosze Urzdu Gminy, tablice ogosze soectw oraz BIP,Termin skadania wnioskw do 27.06.2008r.

 • PRZYSTPIENIE

  Zoono 16 wnioskw (waciciele dziaek, osoby zainteresowane) pomidzy pierwszym a drugim terminem skadania wnioskw.

 • PRZYSTPIENIE

  W drugim terminie tj. od 02.06.2008r. do 27.06.2008r. zoono 44 wnioski (waciciele dziaek, osoby zainteresowane).

 • PRZYSTPIENIE - PODSUMOWANIE

  Ogem na etapie przystpienia do sporzdzenia zmiany Studium zoono 274 wnioski.

 • Zoone wnioski wedug pooenia dziaek:Kiekrz (w tym Starzyny i Rogierwko) 94Rokietnica 50Krzyszkowo 47Mrowino 38Napachanie 27Pawowice 25Kobylniki 23Cerekwica 18Rostworowo 13Sobota 7ydowo 4Przybroda 2

  PRZYSTPIENIE - PODSUMOWANIE

 • PRZYSTPIENIE - PODSUMOWANIEProblematyka wnioskw:Przeznaczenie dziaki/dziaek pod zabudow mieszkaniow,Wczenie dziaki do Studium nie podajc przeznaczenia,Przeznaczenie dziaki pod dziaalno gospodarcz,Utrzymanie przeznaczenia rolniczego, Przesunicie obwodnicy S-11

 • Opinia prawnaW zwizku z wejciem w ycie ustawy z dnia 3 padziernika 2008r. o udostpnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spoeczestwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddziaywania na rodowisko (Dz.U. z dnia 7 listopada 2008r.) zostalimy zobowizani do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaywania na rodowisko.

 • Wystpienie Wjta Gminy do:Regionalnego Dyrektora Ochrony rodowiska w PoznaniuPastwowego Wojewdzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegowoci informacji wymaganych w prognozie oddziaywania na rodowiskoPROGNOZA ODDZIAYWANIA NA RODOWISKO

 • Opiniowanie i uzgadnianie

  Pismo Wjta Gminy z dnia 06.08.2009r.Opiniowanie/uzgodnienie w terminie do 04.09.2009r. przez instytucje i waciwe organy

 • Opinie/uzgodnienia pozytywne, bez uwag: 1. Wojewoda Wielkopolski,2. Starosta Poznaski,3. Wielkopolski Zarzd Drg Wojewdzkich,4. Generalna Dyrekcja Drg Krajowych i Autostrad,5. Polskie Sieci Elektroenergetyczne Zachd,6. Poznaski Zwizek Spek Wodnych,7. Zesp Parkw Krajobrazowych Wojewdztwa Wielkopolskiego,8. OGP Gaz-System Sp. Z o.o. Oddzia w Poznaniu,9. Regionalny Zarzd Gospodarki Wodnej w Poznaniu,10. Pastwowy Wojewdzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu,11. Wielkopolski Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o.,12. Regionalna Dyrekcja Ochrony rodowiska,

  Opiniowanie i uzgadnianie

 • Opinie/uzgodnienia pozytywne z uwagami uwagi uwzgldniono:1. Zarzd Wojewdztwa Wielkopolskiego,2. Prezydent Miasta Poznania,3. Wjt Gminy Suchy Las,4. Dyrektor Okrgowego Urzdu Grniczego,5. Wojewdzki Sztab Wojskowy,6. Wojewdzki Inspektor Ochrony rodowiska,7. ENEA Operator sp. z o.o.,8. Wielkopolski Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych,9. PERN Przyja,10. PUK Rokietnica

  Opiniowanie i uzgadnianie

 • Opinie/uzgodnienia negatywne uwaga nieuzasadniona, lecz rozwizania przestrzenne na styku gmin zagodzone:1. Wjt Gminy Tarnowo Podgrne

  Opinie/uzgodnienia negatywne odrzucone ze wzgldu na niezgodno z przepisami prawa:1. Lasy Pastwowe,2. Wojewdzki Urzd Ochrony Zabytkw w Poznaniu. Opiniowanie i uzgadnianie

 • Korespondencja z Regionalnym Dyrektorem Ochrony rodowiskaPismo Wjta Gminy z dnia 06.08.2009r.Pismo RDO z dnia 26.03.2010r.- Opinia pozytywnaPismo RDO z dnia 17.03.2010r. - Uzgodnienie pozytywneOpiniowanie i uzgadnianie

 • Wyoenie projektu studium Ogoszenie w prasie Gos Wielkopolski 26.03.2010r.Obwieszczenia: tablica ogosze Urzdu Gminy, tablice ogosze soectw oraz BIPTermin wyoenia projektu Studium od 12.04.2010r. do 25.05.2010r.Spotkania informacyjne (nie wynikaj z obowizujcych przepisw):Rokietnica, Kiekrz, Starzyny, Rogierwko, Pawowice (20.04.2010r. Zesp Szk w Rokietnicy)Kobylniki, Mrowino, Cerekwica, Dalekie, Napachanie, Przybroda (23.04.2010r. Zesp Szk z Oddziaami Integracyjnymi w Napachaniu)Sobota, Bytkowo, Rostworowo, ydowo, Krzyszkowo (26.04.2010r. wietlica Wiejska w ydowie)Indywidualne spotkania z projektantami w Urzdzie Gminy i w siedzibie biura ARMAGEDDON Dyskusja publiczna 27.04.2010r. Zesp Szk w Rokietnicy spotkanie protokoowane wraz z list obecnociTermin skadania wnioskw do 25.06.2010r.

 • W pierwszym okresie wyoenia Studium byo zoonych 328 uwag.

  Uwagi dotyczce obszarw z podziaem na miejscowoci:Rokietnica 159,ydowo 153,Napachanie 153Rostworowo 139Mrowino 26Kiekrz 21Kobylniki 16Krzyszkowo 12Pawowice 8Sobota 8Cerekwica 6Bytkowo 5Cerekwica 3Przybroda 1

  Wyoenie Studium

 • Ponowne opiniowanie i uzgadnianie

  Generalna Dyrekcja Drg Krajowych i Autostrad w Poznaniu opinia pozytywna,Regionalny Dyrektor Ochrony rodowiska w Poznaniu opinia negatywna, uzgodnienie pozytywne,Urzd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie - brak odpowiedzi,Urzd Lotnictwa Cywilnego w Poznaniu, odpowiedzi udziela:Prezes Urzdu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie nie zgaszajc zastrzeeUrzd Lotnictwa Cywilnego Departament eglugi Powietrznej informujc, e na terenie caej gminy obowizuj strefy ograniczonej zabudowy ze wzgldu na urzdzenia lotnicze. Strefy ograniczonej zabudowy nie dopuszczaj moliwoci powstania farm wiatrowych a pojedyncze turbiny powinny by uzgadniane z ULC o ile ich wysoko w odniesieniu do poziomu morza przekroczy 144m Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Poznaniu odpowied - nie s jednostk wskazan do opiniowaniaKomenda Pastwowej Stray Poarnej w Poznaniu - brak odpowiedzi

 • Ponowne wyoenie Studium do publicznego wglduOgoszenie w prasie Gos Wielkopolski w dniu 23.09.2010r.

  Obwieszczenia: tablica ogosze Urzdu Gminy, tablica ogosze soectw oraz BIP

  Termin wyoenie od 11.10.2010r. do 24.11.2010r.

  Dyskusja publiczna 18.10.2010r. Zesp Szk w Rokietnicy spotkanie protokoowane wraz z list obecnoci

  Termin skadania wnioskw do 17.12.2010r.

 • Ponowne wyoenie Studium do publicznego wglduW drugim okresie wyoenia Studium zostao zoonych 76 uwag.

  Uwagi dotyczce obszarw z podziaem na miejscowoci:Rokietnica 19,ydowo 15,Napachanie 1Rostworowo 4Mrowino 10Kiekrz 7Kobylniki 6Krzyszkowo 5Pawowice -Sobota -Cerekwica 7Bytkowo 5Cerekwica 7Przybroda 2

 • Wyoenie studium-podsumowanie

  Ogem w okresie wyoenia Studium w dwch terminach zoono 404 uwagi.

 • Wyoenie studium-podsumowaniePrzystpienieWyoenie 1Wyoenie 2

 • Wyoenie studium-podsumowanieProblematyka uwag:przeznaczenie dziaki/dziaek pod zabudow mieszkaniow,likwidacja wiatrakw w Napachaniu i ydowie likwidacja/zmniejszenie uciliwoci terenw przeznaczonych pod dziaalno gospodarcz w rejonie os. Parkowego, Kalinowego, Zielony Lasekwykrelenie zapisw dotyczcych moliwoci przebudowy linii 220 kV na linie 400 kV

 • Dzikuj za uwag

  *

Recommended

View more >