u˘c katl integraller...

of 36 /36
¨ U¸cKatlı ˙ Integraller ¨ U¸cKatlı ˙ Integraller Tıpkı tek de˘ gi¸ skenli fonksiyonlar i¸cin tek katlı, iki de˘ gi¸ skenli fonksiyonlar i¸cin ¸cift katlı integrali tanımladı˘ gımız gibi ¨ u¸cde˘ gi¸ skenli fonksiyonlar i¸ cin de ¨ u¸c katlı integrali tanımlayabiliriz. ¨ Once, f fonksiyonunun B = {(x, y, z )|a x b, c y d, r z s} dikd¨ ortgenler prizması ¨ uzerinde tanımlandı˘ gı basit durumu ele alalım.

Author: others

Post on 11-Feb-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Üç Katlı İntegraller

  Üç Katlı İntegraller

  Tıpkı tek değişkenli fonksiyonlar için tek katlı, iki değişkenli fonksiyonlariçin çift katlı integrali tanımladığımız gibi üç değişkenli fonksiyonlar içinde üç katlı integrali tanımlayabiliriz. Önce, f fonksiyonunun

  B = {(x, y, z)|a ≤ x ≤ b, c ≤ y ≤ d, r ≤ z ≤ s}

  dikdörtgenler prizması üzerinde tanımlandığı basit durumu ele alalım.

 • Üç Katlı İntegraller

  Triple Integrals � � � � � � � � � � � � � � � �

  Just as we defined single integrals for functions of one variable and double integralsfor functions of two variables, so we can define triple integrals for functions of threevariables. Let’s first deal with the simplest case where is defined on a rectangular box:

  The first step is to divide B into sub-boxes. We do this by dividing the interval into l subintervals of equal width , dividing into m subintervals ofwidth , and dividing into n subintervals of width . The planes through theendpoints of these subintervals parallel to the coordinate planes divide the box into

  sub-boxes

  which are shown in Figure 1. Each sub-box has volume .Then we form the triple Riemann sum

  where the sample point is in . By analogy with the definition of adouble integral (12.1.5), we define the triple integral as the limit of the triple Riemannsums in (2).

  Definition The triple integral of over the box is

  if this limit exists.

  Again, the triple integral always exists if is continuous. We can choose the samplepoint to be any point in the sub-box, but if we choose it to be the point weget a simpler-looking expression for the triple integral:

  Just as for double integrals, the practical method for evaluating triple integrals is toexpress them as iterated integrals as follows.

  Fubini’s Theorem for Triple Integrals If is continuous on the rectangular box, then

  yyyB

  f �x, y, z� dV � ys

  r y

  d

  c y

  b

  a f �x, y, z� dx dy dz

  B � �a, b� � �c, d � � �r, s�f4

  yyyB

  f �x, y, z� dV � lim l, m, n l �

  �l

  i�1 �

  m

  j�1 �

  n

  k�1 f �xi, yj, zk � �V

  �xi, yj, zk �f

  yyyB

  f �x, y, z� dV � lim l, m, n l �

  �l

  i�1 �

  m

  j�1 �

  n

  k�1 f �xi jk* , yi jk* , zi jk* � �V

  Bf3

  Bi jk�xi jk* , yi jk* , zi jk* �

  �l

  i�1 �

  m

  j�1 �

  n

  k�1 f �xijk* , yijk* , zijk* � �V2

  �V � �x �y �z

  Bi jk � �xi�1, xi� � �yj�1, yj� � �zk�1, zk�

  lmnB

  �z�r, s��y�c, d ��x�xi�1, xi �

  �a, b�

  B � ��x, y, z� a � x � b, c � y � d, r � z � s1f

  12.7

  SECTION 12.7 TRIPLE INTEGRALS � 883

  FIGURE 1

  z

  yx

  B

  z

  yx

  Bijk

  ÎxÎy

  Îz

  İlk adım, B yi daha küçük kutularaayırmaktır. Bunu, [a, b] aralığını l tane eşit∆x uzunluğunda [xi−1, xi], [c, d] aralığınım tane eşit ∆y uzunluğunda, [r, s] aralığının tane eşit ∆z uzunluğunda altaralığabölerek yaparız. Bu aralıkların uç nokta-larından geçen, koordinat düzlemlerine par-alelolan düzlemler B kutusunu daha küçüklmn tane

  Bijk = [xi−1, xi]× [yi−1, yi]× [zi−1, zi]

  alt kutularına böler. Her bir küçük kutununhacmi ∆V = ∆x∆y∆z olur.

 • Üç Katlı İntegraller

  Daha sonra, (x∗ijk, y∗ijk, z

  ∗ijk) örnek noktaları Bijk nın içinde alınmak

  üzere,l∑

  i=1

  m∑j=1

  n∑k=1

  f(x∗ijk, y∗ijk, z

  ∗ijk)∆V

  üçlü Riemann toplamını oluştururuz. Çift katlı integral tanımına benzerbir biçimde, üç katlı integrali de yukarıdaki üçlü Riemann toplamlarınınlimiti olarak tanımlarız.

  Tanım 1f nin B dikdörtgenler prizması üzerindeki üç katlı integrali, eğer varsa∫∫∫

  Bf(x, y, z)dV = lim

  l,m,n→∞

  l∑i=1

  m∑j=1

  n∑k=1

  f(x∗ijk, y∗ijk, z

  ∗ijk)∆V

  limitidir.

 • Üç Katlı İntegraller

  Çift katlı integrallerde olduğu gibi, üç katlı integrallerin değerini bulmanınkolay yolu onları aşağıdaki gibi ardışık integraller olarak ifade etmektir:

  Teorem 2 (Üç Katlı İntegraller için Fubini Teoremi)

  B = [a, b]× [c, d]× [r, s] dikdörtgenler prizması üzerinde süreki olan bir ffonksiyonu için∫∫∫

  Bf(x, y, z)dV =

  ∫ ba

  ∫ dc

  ∫ srf(x, y, z)dxdydz

  dir.

 • Üç Katlı İntegraller

  Fubini Teoremi’nin sağ yanındaki ardışık integral önce (y ve z yi sabittutarak) x e, sonra (z yi sabit tutarak) y ye, en sonunda da z ye göreintegral almamız anlamına gelir. İntegrali almak için seçebileceğimiz diğerbeş sıralama da aynı sonucu verir. Örneğin, önce y, sonra z ve ensonunda x e göre integral alırsak∫∫∫

  Bf(x, y, z)dV =

  ∫ dc

  ∫ sr

  ∫ baf(x, y, z)dydzdx

  elde ederiz.

 • Üç Katlı İntegraller

  Örnek 3B = {(x, y, z)|0 ≤ x ≤ 0,−1 ≤ y ≤ 2, 0 ≤ z ≤ 3} dikdörtgenler prizmasıolmak üzere,

  ∫∫∫Bxyz2dV üç katlı integralini hesaplayınız.

  Çözüm.

  Altı integral sıralamasından herhangi birini seçebiliriz. Önce x, sonra y,en sonunda da z ye göre integral almayı seçersek,∫∫∫

  Bxyz2dV =

  ∫ 30

  ∫ 2−1

  ∫ 10xyz2dxdydz =

  ∫ 30

  ∫ 2−1

  [x2yz2

  2

  ]x=1x=0

  dydz

  =

  ∫ 30

  ∫ 2−1

  [yz2

  2

  ]dydz =

  ∫ 30

  [y2z2

  4

  ]y=2y=−1

  dz

  =

  ∫ 30

  [3z2

  4

  ]dz =

  [z3

  4

  ]=

  27

  4elde ederiz.

 • Üç Katlı İntegraller

  Şimdi, çift katlı integraller için kullandığımız yönteme çok benzer birşekilde, üç boyutlu uzayda genel, sınırlı bir E bölgesi (bir cisim)üzerinde alınan üç katlı integrali tanımlıyoruz. E bölgesini içine alantipte bir B dikdörtgenler prizması belirliyoruz. Daha sonra, E üzerinde file aynı değerleri, B nin E dışında kalan noktalarında 0 değerini alan birF fonksiyonu tanımlıyoruz. f nin E üzerinde alınan üç katlı integrali∫∫∫

  Ef(x, y, z)dV =

  ∫∫∫Bf(x, y, z)dV

  olarak tanımlanır.

 • Üç Katlı İntegraller

  Şimdi f nin sürekli ve bölgenin basit tipte olduğu durumu ele alacağız.Bir cismin oluşturduğu E bölgesine, x ve y nin iki sürekli fonksiyonuarasında kalıyorsa, 1. Tipte bölge denir. Bunu, Şekilde gösterildiği gibiD bölgesi E nin xy-düzlemi üzerine izdüşümü olmak üzere,

  E = {(x, y, z)|(x, y) ∈ D,u1(x, y) ≤ z ≤ u2(x, y)}

  olarak ifade edebiliriz. E cisminin üst sınırının denklemi z = u2(x, y), altsınırının denklemi ise z = u1(x, y) olan yüzeylerden oluştuğuna dikkatediniz.

  The iterated integral on the right side of Fubini’s Theorem means that we integratefirst with respect to (keeping and fixed), then we integrate with respect to (keep-ing fixed), and finally we integrate with respect to . There are five other possibleorders in which we can integrate, all of which give the same value. For instance, if weintegrate with respect to , then , and then , we have

  EXAMPLE 1 Evaluate the triple integral , where is the rectangular boxgiven by

  SOLUTION We could use any of the six possible orders of integration. If we choose tointegrate with respect to , then , and then , we obtain

  Now we define the triple integral over a general bounded region E in three-dimensional space (a solid) by much the same procedure that we used for double integrals (12.3.2). We enclose in a box of the type given by Equation 1. Then wedefine a function so that it agrees with on but is 0 for points in that are out-side . By definition,

  This integral exists if is continuous and the boundary of is “reasonably smooth.”The triple integral has essentially the same properties as the double integral (Proper-ties 6–9 in Section 12.3).

  We restrict our attention to continuous functions and to certain simple types ofregions. A solid region is said to be of type 1 if it lies between the graphs of twocontinuous functions of and , that is,

  where is the projection of onto the -plane as shown in Figure 2. Notice that theupper boundary of the solid is the surface with equation , while thelower boundary is the surface .

  By the same sort of argument that led to (12.3.3), it can be shown that if is a type 1 region given by Equation 5, then

  yyyE

  f �x, y, z� dV � yyD

  yu2�x, y�u1�x, y�

  f �x, y, z� dz� dA6

  Ez � u1�x, y�

  z � u2�x, y�ExyED

  E � ��x, y, z� �x, y� � D, u1�x, y� � z � u2�x, y�5yx

  Ef

  Ef

  yyyE

  f �x, y, z� dV � yyyB

  F�x, y, z� dV

  EBEfF

  BE

  � y3

  0 3z2

  4 dz �

  z3

  4 �03

  �27

  4

  � y3

  0 y

  2

  �1 yz2

  2 dy dz � y

  3

  0

  y 2z24 �y��1y�2

  dz

  yyyB

  xyz2 dV � y3

  0 y

  2

  �1 y

  1

  0 xyz2 dx dy dz � y

  3

  0

  y2

  �1

  x 2yz22 �x�0x�1

  dy dz

  zyx

  B � ��x, y, z� 0 � x � 1, �1 � y � 2, 0 � z � 3

  BxxxB xyz2 dV

  yyyB

  f �x, y, z� dV � yb

  a y

  s

  r y

  d

  c f �x, y, z� dy dz dx

  xzy

  zzyzyx

  884 � CHAPTER 12 MULTIPLE INTEGRALS

  FIGURE 2A type 1 solid region

  z

  0

  xyD

  E

  z=u™ (x, y)

  z=u¡ (x, y)

 • Üç Katlı İntegraller

  1. Tipte bir E bölgesi için∫∫∫Ef(x, y, z)dV =

  ∫∫D

  [∫ u2(x,y)u1(x,y)

  f(x, y, z)dz

  ]dA

  olduğu gösterilebilir.

  Denklemin sağ yanında içteki integralin anlamı, x ve y nin sabittutulduğu, dolayısıyla u1(x, y) ve u2(x, y) nin sabit olarak algılandığı,f(x, y, z) nin integralinin z ye göre alındığıdır.

 • Üç Katlı İntegraller

  The meaning of the inner integral on the right side of Equation 6 is that and areheld fixed, and therefore and are regarded as constants, while is integrated with respect to .

  In particular, if the projection of onto the -plane is a type I plane region (asin Figure 3), then

  and Equation 6 becomes

  If, on the other hand, is a type II plane region (as in Figure 4), then

  and Equation 6 becomes

  EXAMPLE 2 Evaluate , where is the solid tetrahedron bounded by the fourplanes , , , and .

  SOLUTION When we set up a triple integral it’s wise to draw two diagrams: one of the solid region (see Figure 5) and one of its projection on the -plane (see Figure 6). The lower boundary of the tetrahedron is the plane and the upper boundary is the plane (or ), so we use and in Formula 7. Notice that the planes and

  intersect in the line (or ) in the -plane. So the projec-tion of is the triangular region shown in Figure 6, and we have

  This description of as a type 1 region enables us to evaluate the integral as follows:

  � 16 y1

  0 �1 � x�3 dx �

  1

  6 � �1 � x�44 �0

  1

  �1

  24

  � 12 y1

  0

  � �1 � x � y�33 �y�0y�1�x

  dx

  � 12 y1

  0 y

  1�x

  0 �1 � x � y�2 dy dx

  � y1

  0

  y1�x

  0

  z22 �z�0z�1�x�y

  dy dx yyyE

  z dV � y1

  0 y

  1�x

  0 y

  1�x�y

  0 z dz dy dx

  E

  E � ��x, y, z� 0 � x � 1, 0 � y � 1 � x, 0 � z � 1 � x � y9E

  xyy � 1 � xx � y � 1z � 0x � y � z � 1u2�x, y� � 1 � x � y

  u1�x, y� � 0z � 1 � x � yx � y � z � 1z � 0

  xyDE

  x � y � z � 1z � 0y � 0x � 0Exxx

  E z dV

  yyyE

  f �x, y, z� dV � yd

  c y

  h2� y�

  h1� y� y

  u2�x, y�

  u1�x, y� f �x, y, z� dz dx dy8

  E � ��x, y, z� c � y � d, h1�y� � x � h2�y�, u1�x, y� � z � u2�x, y�

  D

  yyyE

  f �x, y, z� dV � yb

  a y

  t2�x�

  t1�x� y

  u2�x, y�

  u1�x, y� f �x, y, z� dz dy dx7

  E � ��x, y, z� a � x � b, t1�x� � y � t2�x�, u1�x, y� � z � u2�x, y�

  xyEDz

  f �x, y, z�u2�x, y�u1�x, y�yx

  SECTION 12.7 TRIPLE INTEGRALS � 885

  FIGURE 3A type 1 solid region

  z=u¡(x, y)

  z=u™(x, y)

  y=g™(x)y=g¡(x)

  z

  0

  yx

  a

  D

  E

  b

  FIGURE 4Another type 1 solid region

  x

  0

  z

  y

  c d

  z=u™(x, y)

  x=h™(y)

  x=h¡(y)

  z=u¡(x, y)E

  D

  FIGURE 5

  x

  0

  z

  y(1, 0, 0)

  (0, 1, 0)

  (0, 0, 1)

  E

  z=1-x-y

  z=0

  0

  y

  1

  x1y=0

  y=1-x

  D

  FIGURE 6

  Özel olarak, E bölgesinin xy-düzlemi üzerine izdüşümü olan D bölgesi I.Tipte ise

  E = {(x, y, z)|a ≤ x ≤ b, g1(x) ≤ y ≤ g2(x), u1(x, y) ≤ z ≤ u2(x, y)}∫∫∫Ef(x, y, z)dV =

  ∫ ba

  ∫ g2(x)g1(x)

  ∫ u2(x,y)u1(x,y)

  f(x, y, z)dzdydx

  biçimini alır.

 • Üç Katlı İntegraller

  Örnek 4E bölgesi, x = 0, y = 0, z = 0 ve x+ y + z = 1 olarak verilen dört

  düzlem tarafından sınırlanan düzgün dörtyüzlü olmak üzere

  ∫∫∫EzdV

  integralini hesaplayınız.

  Çözüm.

  The meaning of the inner integral on the right side of Equation 6 is that and areheld fixed, and therefore and are regarded as constants, while is integrated with respect to .

  In particular, if the projection of onto the -plane is a type I plane region (asin Figure 3), then

  and Equation 6 becomes

  If, on the other hand, is a type II plane region (as in Figure 4), then

  and Equation 6 becomes

  EXAMPLE 2 Evaluate , where is the solid tetrahedron bounded by the fourplanes , , , and .

  SOLUTION When we set up a triple integral it’s wise to draw two diagrams: one of the solid region (see Figure 5) and one of its projection on the -plane (see Figure 6). The lower boundary of the tetrahedron is the plane and the upper boundary is the plane (or ), so we use and in Formula 7. Notice that the planes and

  intersect in the line (or ) in the -plane. So the projec-tion of is the triangular region shown in Figure 6, and we have

  This description of as a type 1 region enables us to evaluate the integral as follows:

  � 16 y1

  0 �1 � x�3 dx �

  1

  6 � �1 � x�44 �0

  1

  �1

  24

  � 12 y1

  0

  � �1 � x � y�33 �y�0y�1�x

  dx

  � 12 y1

  0 y

  1�x

  0 �1 � x � y�2 dy dx

  � y1

  0

  y1�x

  0

  z22 �z�0z�1�x�y

  dy dx yyyE

  z dV � y1

  0 y

  1�x

  0 y

  1�x�y

  0 z dz dy dx

  E

  E � ��x, y, z� 0 � x � 1, 0 � y � 1 � x, 0 � z � 1 � x � y9E

  xyy � 1 � xx � y � 1z � 0x � y � z � 1u2�x, y� � 1 � x � y

  u1�x, y� � 0z � 1 � x � yx � y � z � 1z � 0

  xyDE

  x � y � z � 1z � 0y � 0x � 0Exxx

  E z dV

  yyyE

  f �x, y, z� dV � yd

  c y

  h2� y�

  h1� y� y

  u2�x, y�

  u1�x, y� f �x, y, z� dz dx dy8

  E � ��x, y, z� c � y � d, h1�y� � x � h2�y�, u1�x, y� � z � u2�x, y�

  D

  yyyE

  f �x, y, z� dV � yb

  a y

  t2�x�

  t1�x� y

  u2�x, y�

  u1�x, y� f �x, y, z� dz dy dx7

  E � ��x, y, z� a � x � b, t1�x� � y � t2�x�, u1�x, y� � z � u2�x, y�

  xyEDz

  f �x, y, z�u2�x, y�u1�x, y�yx

  SECTION 12.7 TRIPLE INTEGRALS � 885

  FIGURE 3A type 1 solid region

  z=u¡(x, y)

  z=u™(x, y)

  y=g™(x)y=g¡(x)

  z

  0

  yx

  a

  D

  E

  b

  FIGURE 4Another type 1 solid region

  x

  0

  z

  y

  c d

  z=u™(x, y)

  x=h™(y)

  x=h¡(y)

  z=u¡(x, y)E

  D

  FIGURE 5

  x

  0

  z

  y(1, 0, 0)

  (0, 1, 0)

  (0, 0, 1)

  E

  z=1-x-y

  z=0

  0

  y

  1

  x1y=0

  y=1-x

  D

  FIGURE 6

  Üç katlı bir integrali oluştururken, biri Ecismi, diğeri E nin xy-düzlemi üzerine Dizdüşümü olan iki şekil çizmek yararlıdır.Düzgün dörtyüzlünün alt sınır z = 0düzlemi, üst sınırı x + y + z = 1 düzlemiolduğundan, u1(x, y) = 0 ve u2(x, y) =1− x− y alırız.

 • Üç Katlı İntegraller

  Çözüm.

  x+ y + z = 1 ve z = 0 düzlemlerinin xy-düzlemindeki x+ y = 1doğrusunda kesiştiklerine dikkat ediniz. Dolayısıyla E nin izdüşümüŞekilde gösterilen üçgensel bölge olur ve

  E = {(x, y, z)|0 ≤ x ≤ 1, 0 ≤ y ≤ 1− x, 0 ≤ z ≤ 1− x− y}

  elde edilir.

  The meaning of the inner integral on the right side of Equation 6 is that and areheld fixed, and therefore and are regarded as constants, while is integrated with respect to .

  In particular, if the projection of onto the -plane is a type I plane region (asin Figure 3), then

  and Equation 6 becomes

  If, on the other hand, is a type II plane region (as in Figure 4), then

  and Equation 6 becomes

  EXAMPLE 2 Evaluate , where is the solid tetrahedron bounded by the fourplanes , , , and .

  SOLUTION When we set up a triple integral it’s wise to draw two diagrams: one of the solid region (see Figure 5) and one of its projection on the -plane (see Figure 6). The lower boundary of the tetrahedron is the plane and the upper boundary is the plane (or ), so we use and in Formula 7. Notice that the planes and

  intersect in the line (or ) in the -plane. So the projec-tion of is the triangular region shown in Figure 6, and we have

  This description of as a type 1 region enables us to evaluate the integral as follows:

  � 16 y1

  0 �1 � x�3 dx �

  1

  6 � �1 � x�44 �0

  1

  �1

  24

  � 12 y1

  0

  � �1 � x � y�33 �y�0y�1�x

  dx

  � 12 y1

  0 y

  1�x

  0 �1 � x � y�2 dy dx

  � y1

  0

  y1�x

  0

  z22 �z�0z�1�x�y

  dy dx yyyE

  z dV � y1

  0 y

  1�x

  0 y

  1�x�y

  0 z dz dy dx

  E

  E � ��x, y, z� 0 � x � 1, 0 � y � 1 � x, 0 � z � 1 � x � y9E

  xyy � 1 � xx � y � 1z � 0x � y � z � 1u2�x, y� � 1 � x � y

  u1�x, y� � 0z � 1 � x � yx � y � z � 1z � 0

  xyDE

  x � y � z � 1z � 0y � 0x � 0Exxx

  E z dV

  yyyE

  f �x, y, z� dV � yd

  c y

  h2� y�

  h1� y� y

  u2�x, y�

  u1�x, y� f �x, y, z� dz dx dy8

  E � ��x, y, z� c � y � d, h1�y� � x � h2�y�, u1�x, y� � z � u2�x, y�

  D

  yyyE

  f �x, y, z� dV � yb

  a y

  t2�x�

  t1�x� y

  u2�x, y�

  u1�x, y� f �x, y, z� dz dy dx7

  E � ��x, y, z� a � x � b, t1�x� � y � t2�x�, u1�x, y� � z � u2�x, y�

  xyEDz

  f �x, y, z�u2�x, y�u1�x, y�yx

  SECTION 12.7 TRIPLE INTEGRALS � 885

  FIGURE 3A type 1 solid region

  z=u¡(x, y)

  z=u™(x, y)

  y=g™(x)y=g¡(x)

  z

  0

  yx

  a

  D

  E

  b

  FIGURE 4Another type 1 solid region

  x

  0

  z

  y

  c d

  z=u™(x, y)

  x=h™(y)

  x=h¡(y)

  z=u¡(x, y)E

  D

  FIGURE 5

  x

  0

  z

  y(1, 0, 0)

  (0, 1, 0)

  (0, 0, 1)

  E

  z=1-x-y

  z=0

  0

  y

  1

  x1y=0

  y=1-x

  D

  FIGURE 6

  E nin 1. Tipte bir bölge olarak gösterimi, integrali∫∫∫Ef(x, y, z)dV =

  ∫ 10

  ∫ 1−x0

  ∫ 1−x−y0

  zdzdydx

  =1

  2

  ∫ 10

  ∫ 1−x0

  (1− x− y)2dydx

  =1

  6

  ∫ 10

  (1− x)3dx = 124

  şeklinde bulmamızı sağlar.

 • Üç Katlı İntegraller

  E = {(x, y, z)|(y, z) ∈ D,u1(y, z) ≤ x ≤ u2(y, z)}şeklindeki E bölgesine 2. Tipte bölge denir. Bu kez, D bölgesi, E ninyz-düzlemi üzerine izdüşümüdür. Arka yüzey x = u1(y, z), ön yüzeyx = u2(y, z) olduğundan,∫∫∫

  Ef(x, y, z)dV =

  ∫∫D

  [∫ u2(y,z)u1(y,z)

  f(x, y, z)dx

  ]dA

  elde ederiz.A solid region is of type 2 if it is of the form

  where, this time, is the projection of onto the -plane (see Figure 7). The backsurface is , the front surface is , and we have

  Finally, a type 3 region is of the form

  where is the projection of onto the -plane, is the left surface, andis the right surface (see Figure 8). For this type of region we have

  In each of Equations 10 and 11 there may be two possible expressions for the inte-gral depending on whether is a type I or type II plane region (and corresponding toEquations 7 and 8).

  EXAMPLE 3 Evaluate , where is the region bounded by the parab-oloid and the plane .

  SOLUTION The solid is shown in Figure 9. If we regard it as a type 1 region, then weneed to consider its projection onto the -plane, which is the parabolic region inFigure 10. (The trace of in the plane is the parabola .)

  From we obtain , so the lower boundary surface of is and the upper surface is . Therefore, the descriptionof as a type 1 region is

  and so we obtain

  yyyE

  sx 2 � z 2 dV � y2

  �2 y

  4

  x2 y

  sy�x 2

  �sy�x2 sx 2 � z 2 dz dy dx

  E � {�x, y, z� �2 � x � 2, x 2 � y � 4, �sy � x 2 � z � sy � x 2}E

  z � sy � x 2z � �sy � x 2Ez � �sy � x 2y � x 2 � z2

  x0

  y

  y=4

  y=≈

  FIGURE 10Projection on xy-plane

  FIGURE 9Region of integration

  x

  0

  z

  y4

  y=≈[email protected]

  E

  y � x 2z � 0y � x 2 � z2xyD1

  E

  y � 4y � x 2 � z2Exxx

  E sx 2 � z 2 dV

  D

  yyyE

  f �x, y, z� dV � yyD

  yu2�x, z�u1�x, z�

  f �x, y, z� dy� dA11y � u2�x, z�

  y � u1�x, z�xzED

  E � ��x, y, z� �x, z� � D, u1�x, z� � y � u2�x, z�

  yyyE

  f �x, y, z� dV � yyD

  yu2� y, z�u1� y, z�

  f �x, y, z� dx� dA10x � u2�y, z�x � u1�y, z�

  yzED

  E � ��x, y, z� �y, z� � D, u1�y, z� � x � u2�y, z�

  E

  886 � CHAPTER 12 MULTIPLE INTEGRALS

  0

  z

  yx E

  D

  x=u¡(y, z)

  x=u™(y, z)

  FIGURE 7A type 2 region

  FIGURE 8A type 3 region

  x

  0

  z

  yy=u¡(x, z)

  DE

  y=u™(x, z)

 • Üç Katlı İntegraller

  E = {(x, y, z)|(x, z) ∈ D,u1(x, z) ≤ y ≤ u2(x, z)}şeklinde verilen bir E bölgesine 3. Tipte bölge denir. Burada, D bölgesiE nin xz-düzlemi üzerine izdüşümü, y = u1(x, z) sol, y = u2(x, z) sağyüzeydir. Bu tipteki bir bölge için∫∫∫

  Ef(x, y, z)dV =

  ∫∫D

  [∫ u2(x,z)u1(x,z)

  f(x, y, z)dy

  ]dA

  elde edilir.

  A solid region is of type 2 if it is of the form

  where, this time, is the projection of onto the -plane (see Figure 7). The backsurface is , the front surface is , and we have

  Finally, a type 3 region is of the form

  where is the projection of onto the -plane, is the left surface, andis the right surface (see Figure 8). For this type of region we have

  In each of Equations 10 and 11 there may be two possible expressions for the inte-gral depending on whether is a type I or type II plane region (and corresponding toEquations 7 and 8).

  EXAMPLE 3 Evaluate , where is the region bounded by the parab-oloid and the plane .

  SOLUTION The solid is shown in Figure 9. If we regard it as a type 1 region, then weneed to consider its projection onto the -plane, which is the parabolic region inFigure 10. (The trace of in the plane is the parabola .)

  From we obtain , so the lower boundary surface of is and the upper surface is . Therefore, the descriptionof as a type 1 region is

  and so we obtain

  yyyE

  sx 2 � z 2 dV � y2

  �2 y

  4

  x2 y

  sy�x 2

  �sy�x2 sx 2 � z 2 dz dy dx

  E � {�x, y, z� �2 � x � 2, x 2 � y � 4, �sy � x 2 � z � sy � x 2}E

  z � sy � x 2z � �sy � x 2Ez � �sy � x 2y � x 2 � z2

  x0

  y

  y=4

  y=≈

  FIGURE 10Projection on xy-plane

  FIGURE 9Region of integration

  x

  0

  z

  y4

  y=≈[email protected]

  E

  y � x 2z � 0y � x 2 � z2xyD1

  E

  y � 4y � x 2 � z2Exxx

  E sx 2 � z 2 dV

  D

  yyyE

  f �x, y, z� dV � yyD

  yu2�x, z�u1�x, z�

  f �x, y, z� dy� dA11y � u2�x, z�

  y � u1�x, z�xzED

  E � ��x, y, z� �x, z� � D, u1�x, z� � y � u2�x, z�

  yyyE

  f �x, y, z� dV � yyD

  yu2� y, z�u1� y, z�

  f �x, y, z� dx� dA10x � u2�y, z�x � u1�y, z�

  yzED

  E � ��x, y, z� �y, z� � D, u1�y, z� � x � u2�y, z�

  E

  886 � CHAPTER 12 MULTIPLE INTEGRALS

  0

  z

  yx E

  D

  x=u¡(y, z)

  x=u™(y, z)

  FIGURE 7A type 2 region

  FIGURE 8A type 3 region

  x

  0

  z

  yy=u¡(x, z)

  DE

  y=u™(x, z)

 • Üç Katlı İntegraller

  Örnek 5E bölgesi, y = x2 + z2 paraboloidi ve y = 4 düzlemi tarafından sınırlanan

  bölge olmak üzere,

  ∫∫∫E

  √x2 + z2dV integralini hesaplayınız.

  Çözüm.

  Eğer E yi 1. Tipte bir bölge olarak düşünürsek, onun, Şekilde gösterilen,xy-düzlemi üzerindeki izdüşümü olan parabolik D1 bölgesini ele almamızgerekir.

  A solid region is of type 2 if it is of the form

  where, this time, is the projection of onto the -plane (see Figure 7). The backsurface is , the front surface is , and we have

  Finally, a type 3 region is of the form

  where is the projection of onto the -plane, is the left surface, andis the right surface (see Figure 8). For this type of region we have

  In each of Equations 10 and 11 there may be two possible expressions for the inte-gral depending on whether is a type I or type II plane region (and corresponding toEquations 7 and 8).

  EXAMPLE 3 Evaluate , where is the region bounded by the parab-oloid and the plane .

  SOLUTION The solid is shown in Figure 9. If we regard it as a type 1 region, then weneed to consider its projection onto the -plane, which is the parabolic region inFigure 10. (The trace of in the plane is the parabola .)

  From we obtain , so the lower boundary surface of is and the upper surface is . Therefore, the descriptionof as a type 1 region is

  and so we obtain

  yyyE

  sx 2 � z 2 dV � y2

  �2 y

  4

  x2 y

  sy�x 2

  �sy�x2 sx 2 � z 2 dz dy dx

  E � {�x, y, z� �2 � x � 2, x 2 � y � 4, �sy � x 2 � z � sy � x 2}E

  z � sy � x 2z � �sy � x 2Ez � �sy � x 2y � x 2 � z2

  x0

  y

  y=4

  y=≈

  FIGURE 10Projection on xy-plane

  FIGURE 9Region of integration

  x

  0

  z

  y4

  y=≈[email protected]

  E

  y � x 2z � 0y � x 2 � z2xyD1

  E

  y � 4y � x 2 � z2ExxxE sx

  2 � z 2 dV

  D

  yyyE

  f �x, y, z� dV � yyD

  yu2�x, z�u1�x, z�

  f �x, y, z� dy� dA11y � u2�x, z�

  y � u1�x, z�xzED

  E � ��x, y, z� �x, z� � D, u1�x, z� � y � u2�x, z�

  yyyE

  f �x, y, z� dV � yyD

  yu2� y, z�u1� y, z�

  f �x, y, z� dx� dA10x � u2�y, z�x � u1�y, z�

  yzED

  E � ��x, y, z� �y, z� � D, u1�y, z� � x � u2�y, z�

  E

  886 � CHAPTER 12 MULTIPLE INTEGRALS

  0

  z

  yx E

  D

  x=u¡(y, z)

  x=u™(y, z)

  FIGURE 7A type 2 region

  FIGURE 8A type 3 region

  x

  0

  z

  yy=u¡(x, z)

  DE

  y=u™(x, z)

  A solid region is of type 2 if it is of the form

  where, this time, is the projection of onto the -plane (see Figure 7). The backsurface is , the front surface is , and we have

  Finally, a type 3 region is of the form

  where is the projection of onto the -plane, is the left surface, andis the right surface (see Figure 8). For this type of region we have

  In each of Equations 10 and 11 there may be two possible expressions for the inte-gral depending on whether is a type I or type II plane region (and corresponding toEquations 7 and 8).

  EXAMPLE 3 Evaluate , where is the region bounded by the parab-oloid and the plane .

  SOLUTION The solid is shown in Figure 9. If we regard it as a type 1 region, then weneed to consider its projection onto the -plane, which is the parabolic region inFigure 10. (The trace of in the plane is the parabola .)

  From we obtain , so the lower boundary surface of is and the upper surface is . Therefore, the descriptionof as a type 1 region is

  and so we obtain

  yyyE

  sx 2 � z 2 dV � y2

  �2 y

  4

  x2 y

  sy�x 2

  �sy�x2 sx 2 � z 2 dz dy dx

  E � {�x, y, z� �2 � x � 2, x 2 � y � 4, �sy � x 2 � z � sy � x 2}E

  z � sy � x 2z � �sy � x 2Ez � �sy � x 2y � x 2 � z2

  x0

  y

  y=4

  y=≈

  FIGURE 10Projection on xy-plane

  FIGURE 9Region of integration

  x

  0

  z

  y4

  y=≈[email protected]

  E

  y � x 2z � 0y � x 2 � z2xyD1

  E

  y � 4y � x 2 � z2ExxxE sx

  2 � z 2 dV

  D

  yyyE

  f �x, y, z� dV � yyD

  yu2�x, z�u1�x, z�

  f �x, y, z� dy� dA11y � u2�x, z�

  y � u1�x, z�xzED

  E � ��x, y, z� �x, z� � D, u1�x, z� � y � u2�x, z�

  yyyE

  f �x, y, z� dV � yyD

  yu2� y, z�u1� y, z�

  f �x, y, z� dx� dA10x � u2�y, z�x � u1�y, z�

  yzED

  E � ��x, y, z� �y, z� � D, u1�y, z� � x � u2�y, z�

  E

  886 � CHAPTER 12 MULTIPLE INTEGRALS

  0

  z

  yx E

  D

  x=u¡(y, z)

  x=u™(y, z)

  FIGURE 7A type 2 region

  FIGURE 8A type 3 region

  x

  0

  z

  yy=u¡(x, z)

  DE

  y=u™(x, z)

 • Üç Katlı İntegraller

  Çözüm (devamı).

  y = x2 + z2 den z = ∓√y − x2 elde edildiğinden E nin alt sınırı

  z = −√y − x2 yüzeyi, üst sınırı z =

  √y − x2 yüzeyidir. Dolayısıyla, E

  nin 1. Tipte bir bölge olarak ifadesi

  E ={

  (x, y, z)| − 2 ≤ x ≤ 2, x2 ≤ y ≤ 4,−√y − x2 ≤ z ≤

  √y − x2

  }olur ve ∫∫∫

  E

  √x2 + z2dV =

  ∫ 2−2

  ∫ 4x2

  ∫ √y−x2−√y−x2

  √x2 + z2dzdydx

  elde ederiz. Bu, doğru olmakla birlikte hesaplanması son derece zor birifadedir.

 • Üç Katlı İntegraller

  Çözüm (devamı).Although this expression is correct, it is extremely difficult to evaluate. So let’s

  instead consider as a type 3 region. As such, its projection onto the -plane isthe disk shown in Figure 11.

  Then the left boundary of is the paraboloid and the right boundaryis the plane , so taking and in Equation 11, wehave

  Although this integral could be written as

  it’s easier to convert to polar coordinates in the -plane: , .This gives

  Applications of Triple Integrals

  Recall that if , then the single integral represents the area under thecurve from to , and if , then the double integral represents the volume under the surface and above . The correspondinginterpretation of a triple integral , where , is not veryuseful because it would be the “hypervolume” of a four-dimensional object and, ofcourse, that is very difficult to visualize. (Remember that is just the domain of thefunction ; the graph of lies in four-dimensional space.) Nonetheless, the triple inte-gral can be interpreted in different ways in different physical situa-tions, depending on the physical interpretations of , , and .

  Let’s begin with the special case where for all points in . Then thetriple integral does represent the volume of :

  For example, you can see this in the case of a type 1 region by putting in Formula 6:

  yyyE

  1 dV � yyD

  yu2�x, y�u1�x, y�

  dz� dA � yyD

  �u2�x, y� � u1�x, y�� dA

  f �x, y, z� � 1

  V�E � � yyyE

  dV12

  EEf �x, y, z� � 1

  f �x, y, z�zyxxxxE f �x, y, z� dV

  ffE

  f �x, y, z� � 0xxxE f �x, y, z� dVDz � f �x, y�

  xxD f �x, y� dAf �x, y� � 0bay � f �x�x

  ba f �x� dxf �x� � 0

  � 2�4r 33 � r 55 �02

  �128�

  15

  � y2�

  0 y

  2

  0 �4 � r 2 �r r dr d� � y

  2�

  0 d� y

  2

  0 �4r 2 � r 4 � dr

  yyyE

  sx 2 � z 2 dV � yyD3

  �4 � x 2 � z 2 �sx 2 � z 2 dA

  z � r sin �x � r cos �xz

  y2

  �2 y

  s4�x2

  �s4�x2 �4 � x 2 � z2 �sx 2 � z 2 dz dx

  � yyD3

  �4 � x 2 � z 2 �sx 2 � z 2 dA

  yyyE

  sx 2 � z 2 dV � yyD3

  y4x2�z2

  sx 2 � z 2 dy� dAu2�x, z� � 4u1�x, z� � x 2 � z2y � 4

  y � x 2 � z2Ex 2 � z2 � 4

  xzD3E

  SECTION 12.7 TRIPLE INTEGRALS � 887

  FIGURE 11Projection on xz-plane

  x0

  z

  [email protected]=4

  _2 2

  | The most difficult step in evaluating atriple integral is setting up an expressionfor the region of integration (such asEquation 9 in Example 2). Rememberthat the limits of integration in the innerintegral contain at most two variables,the limits of integration in the middle integral contain at most one variable,and the limits of integration in the outerintegral must be constants.

  E yi 3. Tipte bir bölge olarak düşünelim. Bu du-rumda xz-düzlemi üzerindeki D3 izdüşümü Şekildegösterilen x2 + z2 ≤ 4 dairesi olur. E nin sol sınırıy = x2 + z2 paraboloidi, sağ sınırı y = 4 düzlemiolduğundan, u1(x, z) = x

  2 + z2 ve u2(x, z) = 4alarak∫∫∫

  E

  √x2 + z2dV =

  ∫∫D3

  [∫ 4x2+z2

  √x2 + z2dy

  ]dA

  =

  ∫∫D3

  (4− x2 − z2)√x2 + z2dA

  elde ederiz. Bu integral∫ 2−2

  ∫ 4−x2−√4−x2

  (4− x2 − z2)√x2 + z2dzdx

 • Üç Katlı İntegraller

  Çözüm (devamı).

  şeklinde yazılabilirse de, integrali kutupsal koordinatlara çevirmek dahakolaydır. xz-düzleminde x = r cos θ, z = r sin θ alalım. Bu bize∫∫∫

  E

  √x2 + z2dV =

  ∫∫D3

  (4− x2 − z2)√x2 + z2dA

  =

  ∫ 2π0

  ∫ 20

  (4− r2)rrdrdθ

  =

  ∫ 2π0

  ∫ 20

  (4r2 − r4)drdθ

  =128π

  15

  verir.

 • Üç Katlı İntegraller Üç Katıl integrallerin Uygulamaları

  Üç Katıl integrallerin Uygulamaları

  f(x) ≥ 0 olduğunda tek katlı∫ ba f(x)dx integralinin a dan b ye kadar

  y = f(x) eğrisinin altında kalan alanı, f(x, y) ≥ 0 olduğunda çift katlı∫∫D f(x, y)dA integralinin z = f(x, y) yüzeyinin altında ve D nin

  üstünde kalan hacmi verdiğini anımsayalım.

  f(x, y, z) ≥ 0 olduğunda∫∫∫

  E f(x, y, z)dV integralinin benzer şekildeyorumlanması bize, gözümüzde canlandırması çok zor olan, dört-boyutlubir cismin “hiper-hacmi” ni vereceğinden pek yararlı değildir. (E ninyalnızca f fonksiyonunun tanım kümesi olduğunu ve f grafiğinindört-boyutlu uzayda olduğunu anımsayınız.)

 • Üç Katlı İntegraller Üç Katıl integrallerin Uygulamaları

  E deki her nokta için f(x, y, z) = 1 olan özel durumla başlayalım. Budurumda üç katlı integral gerçekten de E nin hacmini verir:∫∫∫

  EdV.

  Bunu, örneğin, 1. Tipte bir bölge için üç katlı integralde f(x, y, z) = 1alarak görebilirsiniz:∫∫∫

  E1dV =

  ∫∫D

  [∫ u2(x,y)u1(x,y)

  dz

  ]dA =

  ∫∫D

  [u2(x, y)− u1(x, y)]dA.

  Bu ifadenin z = u1(x, y) ve z = u2(x, y) yüzeyleri arasında kalanbölgenin hacmini verdiğini biliyoruz.

 • Üç Katlı İntegraller Üç Katıl integrallerin Uygulamaları

  Örnek 6x+ 2y + z = 2, x = 2y, x = 0 ve z = 0 düzlemleri tarafından sınırlananT düzgün dörtyüzlüsünün hacmini bir üç katlı integral kullanarak bulunuz.

  Çözüm.

  and from Section 12.3 we know this represents the volume that lies between the sur-faces and .

  EXAMPLE 4 Use a triple integral to find the volume of the tetrahedron bounded bythe planes , , , and .

  SOLUTION The tetrahedron and its projection on the -plane are shown in Figures 12 and 13. The lower boundary of is the plane and the upper boundary is the plane , that is, . Therefore, we have

  by the same calculation as in Example 4 in Section 12.3.

  (Notice that it is not necessary to use triple integrals to compute volumes. Theysimply give an alternative method for setting up the calculation.)

  All the applications of double integrals in Section 12.5 can be immediately ex-tended to triple integrals. For example, if the density function of a solid object thatoccupies the region is , in units of mass per unit volume, at any given point

  , then its mass is

  and its moments about the three coordinate planes are

  Mxy � yyyE

  z��x, y, z� dV

  Mxz � yyyE

  y��x, y, z� dVMyz � yyyE

  x��x, y, z� dV14

  m � yyyE

  ��x, y, z� dV13

  �x, y, z���x, y, z�E

  FIGURE 12 FIGURE 13

  y= x2

  ”1,   ’12

  x+2y=2 ”or y=1-    ’x2

  D

  y

  0

  1

  x1

  (0, 1, 0)

  (0, 0, 2)

  y

  x

  0

  z

  x+2y+z=2x=2y

  ”1,  , 0’12

  T

  � y1

  0 y

  1�x�2

  x�2 �2 � x � 2y� dy dx � 13

  V�T� � yyyT

  dV � y1

  0 y

  1�x�2

  x�2 y

  2�x�2y

  0 dz dy dx

  z � 2 � x � 2yx � 2y � z � 2z � 0T

  xyDT

  z � 0x � 0x � 2yx � 2y � z � 2T

  z � u2�x, y�z � u1�x, y�

  888 � CHAPTER 12 MULTIPLE INTEGRALS

  and from Section 12.3 we know this represents the volume that lies between the sur-faces and .

  EXAMPLE 4 Use a triple integral to find the volume of the tetrahedron bounded bythe planes , , , and .

  SOLUTION The tetrahedron and its projection on the -plane are shown in Figures 12 and 13. The lower boundary of is the plane and the upper boundary is the plane , that is, . Therefore, we have

  by the same calculation as in Example 4 in Section 12.3.

  (Notice that it is not necessary to use triple integrals to compute volumes. Theysimply give an alternative method for setting up the calculation.)

  All the applications of double integrals in Section 12.5 can be immediately ex-tended to triple integrals. For example, if the density function of a solid object thatoccupies the region is , in units of mass per unit volume, at any given point

  , then its mass is

  and its moments about the three coordinate planes are

  Mxy � yyyE

  z��x, y, z� dV

  Mxz � yyyE

  y��x, y, z� dVMyz � yyyE

  x��x, y, z� dV14

  m � yyyE

  ��x, y, z� dV13

  �x, y, z���x, y, z�E

  FIGURE 12 FIGURE 13

  y= x2

  ”1,   ’12

  x+2y=2 ”or y=1-    ’x2

  D

  y

  0

  1

  x1

  (0, 1, 0)

  (0, 0, 2)

  y

  x

  0

  z

  x+2y+z=2x=2y

  ”1,  , 0’12

  T

  � y1

  0 y

  1�x�2

  x�2 �2 � x � 2y� dy dx � 13

  V�T� � yyyT

  dV � y1

  0 y

  1�x�2

  x�2 y

  2�x�2y

  0 dz dy dx

  z � 2 � x � 2yx � 2y � z � 2z � 0T

  xyDT

  z � 0x � 0x � 2yx � 2y � z � 2T

  z � u2�x, y�z � u1�x, y�

  888 � CHAPTER 12 MULTIPLE INTEGRALS

 • Üç Katlı İntegraller Üç Katıl integrallerin Uygulamaları

  Çözüm (devamı).

  T nin alt sınırı z = 0 düzlemi ve üst sınırı x+ 2y + z = 2 ya daz = 2− x− 2y düzlemi olduğundan, yapılan hesaplamayla

  V (T ) =

  ∫∫∫TdV =

  ∫ 10

  ∫ 1−x/2x/2

  ∫ 2−x−2y0

  dzdydx

  =

  ∫ 10

  ∫ 1−x/2x/2

  (2− x− 2y)dydx = 13

  bulunur.

  Hacim hesabı için üç katlı integralleri kullanmanın mutlaka gerekliolmadığına bunun yalnızca farklı bir hesaplama olanağı sağladığına dikkatediniz.

 • Silindirik ve Küresel Koordinatlarda Üç Katlı integraller Silindirik Koordinatlar

  Silindirik ve Küresel Koordinatlarda Üç Katlı integrallerSilindirik Koordinatlar

  Silindirik koordinat sisteminde, üç boyutlu uzaydaki bir P noktası sıralı(r, θ, z) üçlüsünü temsil eder. Burada r ve θ değişkenleri P ninxy-düzlemine izdüşümünün kutupsal koordinatları, z ise P ninxy-düzlemine olan yönlü uzaklığıdır.

  Triple Integrals in Cylindrical and Spherical Coordinates � � � �

  We saw in Section 12.4 that some double integrals are easier to evaluate using polarcoordinates. In this section we see that some triple integrals are easier to evaluateusing cylindrical or spherical coordinates.

  Cylindrical Coordinates

  Recall from Section 9.7 that the cylindrical coordinates of a point are , where, , and are shown in Figure 1. Suppose that is a type 1 region whose projection

  on the -plane is conveniently described in polar coordinates (see Figure 2). In par-ticular, suppose that is continuous and

  where is given in polar coordinates by

  FIGURE 2

  0

  z

  x

  yD

  r=h¡(¨)

  r=h™(¨)

  z=u™(x, y)

  z=u¡(x, y)

  D � ��r, �� � � � � , h1��� � r � h2���

  D

  E � ��x, y, z� �x, y� � D, u1�x, y� � z � u2�x, y�

  f

  xyDEz�r

  �r, �, z�P

  12.8

  SECTION 12.8 TRIPLE INTEGRALS IN CYLINDRICAL AND SPHERICAL COORDINATES � 893

  Volumes of Hyperspheres

  In this project we find formulas for the volume enclosed by a hypersphere in -dimensionalspace.

  1. Use a double integral and the trigonometric substitution , together with Formula 64 in the Table of Integrals, to find the area of a circle with radius .

  2. Use a triple integral and trigonometric substitution to find the volume of a sphere with radius .

  3. Use a quadruple integral to find the hypervolume enclosed by the hyperspherein . (Use only trigonometric substitution and the reduction

  formulas for or .)

  4. Use an -tuple integral to find the volume enclosed by a hypersphere of radius in -dimensional space . [Hint: The formulas are different for even and odd.]nn�nn

  rn

  x cosnx dxx sinnx dx�4x 2 � y 2 � z 2 � w 2 � r 2

  r

  ry � r sin �

  n

  DiscoveryProject

  FIGURE 1

  z

  0

  x

  y

  P(r, ̈ , z)

  r

  Silindirik koordinatlardan Kartezyen koordi-natlara geçmek için aşağıdaki denklemleri kul-lanırız:

  x = r cos θ y = r sin θ z = z.

  Kartezyen koordinatlardan silindirik koordinat-lara geçmek için ise

  r2 = x2 + y2 tan θ =y

  xz = z

  denklemlerini kullanabiliriz.

 • Silindirik ve Küresel Koordinatlarda Üç Katlı integraller Silindirik Koordinatlar

  E bölgesi, xy-düzlemi üzerine D izdüşümü kutupsal koordinatlarlabetimlenmeye uygun 1. Tipte bir bölge olsun. Özel olarak, f nin süreklive D bölgesi kutupsal koordinatlarda

  D = {(x, y)|α ≤ θ ≤ β, h1(θ) ≤ r ≤ h2(θ)}

  olarak verilmek üzere,

  E = {(x, y, z)|(x, y) ∈ D,u1(x, y) ≤ z ≤ u2(x, y)}

  olduğunu varsayalım.

  Triple Integrals in Cylindrical and Spherical Coordinates � � � �

  We saw in Section 12.4 that some double integrals are easier to evaluate using polarcoordinates. In this section we see that some triple integrals are easier to evaluateusing cylindrical or spherical coordinates.

  Cylindrical Coordinates

  Recall from Section 9.7 that the cylindrical coordinates of a point are , where, , and are shown in Figure 1. Suppose that is a type 1 region whose projection

  on the -plane is conveniently described in polar coordinates (see Figure 2). In par-ticular, suppose that is continuous and

  where is given in polar coordinates by

  FIGURE 2

  0

  z

  x

  yD

  r=h¡(¨)

  r=h™(¨)

  z=u™(x, y)

  z=u¡(x, y)

  D � ��r, �� � � � � , h1��� � r � h2���

  D

  E � ��x, y, z� �x, y� � D, u1�x, y� � z � u2�x, y�

  f

  xyDEz�r

  �r, �, z�P

  12.8

  SECTION 12.8 TRIPLE INTEGRALS IN CYLINDRICAL AND SPHERICAL COORDINATES � 893

  Volumes of Hyperspheres

  In this project we find formulas for the volume enclosed by a hypersphere in -dimensionalspace.

  1. Use a double integral and the trigonometric substitution , together with Formula 64 in the Table of Integrals, to find the area of a circle with radius .

  2. Use a triple integral and trigonometric substitution to find the volume of a sphere with radius .

  3. Use a quadruple integral to find the hypervolume enclosed by the hyperspherein . (Use only trigonometric substitution and the reduction

  formulas for or .)

  4. Use an -tuple integral to find the volume enclosed by a hypersphere of radius in -dimensional space . [Hint: The formulas are different for even and odd.]nn�nn

  rn

  x cosnx dxx sinnx dx�4x 2 � y 2 � z 2 � w 2 � r 2

  r

  ry � r sin �

  n

  DiscoveryProject

  FIGURE 1

  z

  0

  x

  y

  P(r, ̈ , z)

  r

 • Silindirik ve Küresel Koordinatlarda Üç Katlı integraller Silindirik Koordinatlar

  Buradan, üç katlı integralin silindirik koordinatlardaki ifadesini,aşağıdaki şekilde yazabiliriz:∫∫∫

  Ef(x, y, z)dV =

  ∫ βα

  ∫ h2(θ)h1(θ)

  ∫ u2(r sin θ)u1(r cos θ)

  f(r cos θ, r sin θ, z)rdzdrdθ.

  Bu formülü kullanmak, E bölgesi silindirik koordinatlarla kolaycabetimlemeye uygun olduğu ve özellikle f(x, y, z) de x2 + y2 ifadesigeçtiği zaman yararlıdır.

 • Silindirik ve Küresel Koordinatlarda Üç Katlı integraller Silindirik Koordinatlar

  Örnek 7E cismi, x2 + y2 = 1 silindirinin içinde, z = 4 düzleminin altında vez = 1− x2 − y2 paraboloidinin üstündedir. Bu bölge üzerinde,∫∫∫

  E

  √x2 + y2dV integralini hesaplayınız.

  Çözüm.

  We know from Equation 12.7.6 that

  But we also know how to evaluate double integrals in polar coordinates. In fact, com-bining Equation 1 with Equation 12.4.3, we obtain

  Formula 2 is the formula for triple integration in cylindrical coordinates. It saysthat we convert a triple integral from rectangular to cylindrical coordinates by writing

  , , leaving as it is, using the appropriate limits of integrationfor , , and , and replacing by . (Figure 3 shows how to remember this.)It is worthwhile to use this formula when is a solid region easily described in cylin-drical coordinates, and especially when the function involves the expression

  .

  EXAMPLE 1 A solid lies within the cylinder , below the plane ,and above the paraboloid . (See Figure 4.) The density at any pointis proportional to its distance from the axis of the cylinder. Find the mass of .

  SOLUTION In cylindrical coordinates the cylinder is and the paraboloid is, so we can write

  Since the density at is proportional to the distance from the -axis, the den-sity function is

  where is the proportionality constant. Therefore, from Formula 12.7.13, the massof is

  EXAMPLE 2 Evaluate .

  SOLUTION This iterated integral is a triple integral over the solid region

  E � {�x, y, z� �2 � x � 2, �s4 � x 2 � y � s4 � x 2, sx 2 � y 2 � z � 2}

  y2

  �2 y

  s4�x2

  �s4�x2 y

  2

  sx2�y2 �x 2 � y 2 � dz dy dx

  � 2�Kr 3 � r 55 �01

  �12�K

  5

  � y2�

  0 y

  1

  0 Kr 2 �4 � �1 � r 2 �� dr d� � K y

  2�

  0 d� y

  1

  0 �3r 2 � r 4 � dr

  m � yyyE

  Ksx 2 � y 2 dV � y2�

  0 y

  1

  0 y

  4

  1�r2 �Kr� r dz dr d�

  EK

  f �x, y, z� � Ksx 2 � y 2 � Kr

  z�x, y, z�

  E � ��r, �, z� 0 � � � 2�, 0 � r � 1, 1 � r 2 � z � 4

  z � 1 � r 2

  r � 1

  Ez � 1 � x 2 � y 2

  z � 4x 2 � y 2 � 1E

  x 2 � y2f �x, y, z�

  Er dz dr d�dV�rz

  zy � r sin �x � r cos �

  yyyE

  f �x, y, z� dV � y

  � y

  h2���

  h1��� y

  u2�r cos �, r sin ��

  u1�r cos �, r sin �� f �r cos �, r sin �, z� r dz dr d�2

  yyyE

  f �x, y, z� dV � yyD

  yu2�x, y�u1�x, y�

  f �x, y, z� dz� dA1

  894 � CHAPTER 12 MULTIPLE INTEGRALS

  z

  dz

  drr d¨

  r

  z

  0

  (1, 0, 0)

  (0, 0, 1)

  (0, 0, 4)

  z=4

  x

  y

  [email protected]

  FIGURE 3Volume element in cylindricalcoordinates: dV=r dz dr d¨

  FIGURE 4

  Silindirik koordinatlarda, silindirin ifadesi r = 1 veparaboloidin ifadesi z = 1− r2 olduğundan

  E = {(x, y, z)|0 ≤ θ ≤ 2π, 0 ≤ r ≤ 1, 1−r2 ≤ z ≤ 4}

  yazabiliriz. Dolayısıyla,∫∫∫E

  √x2 + y2dV =

  ∫ 2π0

  ∫ 10

  ∫ 41−r2

  rrdzdrdθ

  =12π

  5olur.

 • Silindirik ve Küresel Koordinatlarda Üç Katlı integraller Silindirik Koordinatlar

  Örnek 8∫ 2−2

  ∫ √4−x2−√4−x2

  ∫ 2√x2+y2

  (x2 + y2)dzdydx integralini hesaplayınız.

  Çözüm.Bu integral

  E ={

  (x, y, z)| − 2 ≤ x ≤ 2,−√

  4− x2 ≤ y ≤√

  4− x2,√x2 + y2 ≤ z ≤ 2

  }bölgesi üzerinde bir integraldir ve E nin xy-düzlemi üzerine izdüşümüx2 + y2 ≤ 4 dairesidir. E nin alt yüzeyi z =

  √x2 + y2 konisi, üst yüzeyi

  de z = 2 düzlemidir.

 • Silindirik ve Küresel Koordinatlarda Üç Katlı integraller Silindirik Koordinatlar

  Çözüm (devamı).

  Bu bölgenin silindirik koordinatlardaki ifadesi çok daha basittir:

  E = {(r, θ, z)|0 ≤ θ ≤ 2π, 0 ≤ r ≤ 2, r ≤ z ≤ 2} .

  and the projection of onto the -plane is the disk . The lower sur-face of is the cone and its upper surface is the plane . (SeeFigure 5.) This region has a much simpler description in cylindrical coordinates:

  Therefore, we have

  Spherical Coordinates

  In Section 9.7 we defined the spherical coordinates of a point (see Figure 6)and we demonstrated the following relationships between rectangular coordinates andspherical coordinates:

  In this coordinate system the counterpart of a rectangular box is a spherical wedge

  where , , and . Although we defined triple integrals bydividing solids into small boxes, it can be shown that dividing a solid into small spher-ical wedges always gives the same result. So we divide into smaller spherical wedges

  by means of equally spaced spheres , half-planes , and half-cones. Figure 7 shows that is approximately a rectangular box with dimensions

  , (arc of a circle with radius angle ), and (arc of a circlewith radius angle ). So an approximation to the volume of is given by

  FIGURE 7

  z

  0

  x

  yri=∏i sin ˙k

  ri Î¨=∏i sin ˙k Î¨

  ∏i Î˙

  ∏i sin ˙k Î¨Î∏

  Î˙˙k

  Ψ

  ���� � �� i ��� � �� i sin �k ��� � � i2 sin �k �� �� ��

  Eijk��� i sin �k,� i sin �k ����� i,� i ����

  Eijk� � �k� � � j� � � iEijk

  E

  d � c � � � � � 2�a � 0

  E � ���, �, �� a � � � b, � � � � , c � � � d

  z � � cos �y � � sin � sin �x � � sin � cos �3

  ��, �, ��

  � 2� [ 12 r 4 � 15 r 5 ]02

  �16�

  5

  � y2�

  0 d� y

  2

  0 r 3�2 � r� dr

  � y2�

  0 y

  2

  0 y

  2

  r r 2 r dz dr d�

  y2

  �2 y

  s4�x2

  �s4�x2 y

  2

  sx2�y2 �x 2 � y 2 � dz dy dx � yyy

  E

  �x 2 � y 2 � dV

  E � ��r, �, z� 0 � � � 2�, 0 � r � 2, r � z � 2

  z � 2z � sx 2 � y 2Ex 2 � y 2 � 4xyE

  SECTION 12.8 TRIPLE INTEGRALS IN CYLINDRICAL AND SPHERICAL COORDINATES � 895

  FIGURE 5

  z=œ„„„„„≈+¥

  z

  x 2y2

  z=2

  2

  z

  0

  x

  y

  P(∏, ̈ , ̇ )∏

  ˙

  ¨

  FIGURE 6Spherical coordinates of P

  Dolayısıyla∫ 2−2

  ∫ √4−x2−√4−x2

  ∫ 2√x2+y2

  (x2 + y2)dzdydx

  =

  ∫ 2π0

  ∫ 20

  ∫ 2rr2rdzdrdθ

  =16π

  5

  elde edilir.

 • Silindirik ve Küresel Koordinatlarda Üç Katlı integraller Küresel Koordinatlar

  Küresel Koordinatlar

  Uzaydaki bir P noktasının (ρ, θ, φ) küresel koordinatları Şekildegösterilmiştir. Burada, ρ = |OP |, P den başlangıç noktasına olanuzaklığı, θ silindirik koordinatlardaki aynı açıyı, φ ise pozitif z-ekseni ileOP arasındaki açıyı göstermektedir. ρ ≥ 0 ve 0 ≤ φ ≤ π olduğuna dikkatediniz.

  Spherical Coordinates

  The spherical coordinates of a point in space are shown in Figure 5,where is the distance from the origin to , is the same angle as in cylin-drical coordinates, and is the angle between the positive -axis and the line segment

  . Note that

  The spherical coordinate system is especially useful in problems where there is sym-metry about a point, and the origin is placed at this point. For example, the sphere withcenter the origin and radius has the simple equation (see Figure 6); this is thereason for the name “spherical” coordinates. The graph of the equation is a ver-tical half-plane (see Figure 7), and the equation represents a half-cone with the-axis as its axis (see Figure 8).

  The relationship between rectangular and spherical coordinates can be seen fromFigure 9. From triangles and we have

  But and , so to convert from spherical to rectangular coordi-nates, we use the equations

  Also, the distance formula shows that

  We use this equation in converting from rectangular to spherical coordinates.

  �2 � x 2 � y 2 � z24

  z � � cos �y � � sin � sin x � � sin � cos 3

  y � r sin x � r cos

  r � � sin �z � � cos �

  OPP�OPQ

  z� � c

  � c� � cc

  0 � � � �� � 0

  OPz�

  P� � � OP �P��, , ��

  696 � CHAPTER 9 VECTORS AND THE GEOMETRY OF SPACE

  0

  z

  x

  y

  FIGURE 6 ∏=c, a sphere FIGURE 8 ˙=c, a half-cone

  0

  z

  c

  π/2

 • Silindirik ve Küresel Koordinatlarda Üç Katlı integraller Küresel Koordinatlar

  Buna göre, küresel koordinatlardan Kartezyen koordinatlara geçiş

  x = ρ sinφ cos θ y = ρ sinφ sin θ z = ρ cosφ.

  denklemleri ile verilir. Uzaklık formülünden,

  ρ2 = x2 + y2 + z2

  dir. Bu denklemi Kartezyen koordinatlardan küresel koordinatlarageçerken kullanırız.

 • Silindirik ve Küresel Koordinatlarda Üç Katlı integraller Küresel Koordinatlar

  Bu koordinat sisteminde bir dikdörtgenler prizmasına,

  E = {(ρ, θ, φ)|a ≤ ρ ≤ b, α ≤ θ ≤ β, c ≤ φ ≤ d}

  küresel yarığı karşı gelir. Burada a ≥ 0, β − α ≤ 2π ve d− c ≤ π dir.

  Buradan aşağıdaki üç katlı integralin küresel koordinatlardakiifadesini elde ederiz:∫∫∫

  Ef(x, y, z)dV

  =

  ∫ dc

  ∫ βα

  ∫ baf(ρ sinφ cos θ, ρ sinφ sin θ, ρ cosφ)ρ2 sinφdρdθdφ.

 • Silindirik ve Küresel Koordinatlarda Üç Katlı integraller Küresel Koordinatlar

  Örnek 9B bölgesi B = {(x, y, z)|x2 + y2 + z2 ≤ 1} olmak üzere∫∫∫

  Be(x

  2+y2+z2)3/2dV integralini hesaplayınız.

  Çözüm.

  B nin sınırı bir küre olduğu için, küresel koordinatları kullanırız:

  B = {(ρ, θ, φ)|0 ≤ ρ ≤ 1, 0 ≤ θ ≤ 2π, 0 ≤ φ ≤ π}.

  Ayrıca x2 + y2 + z2 = ρ2 olduğundan, küresel koordinatları kullanmakuygun olur. Buradan∫∫∫

  Be(x

  2+y2+z2)3/2dV =

  ∫ π0

  ∫ 2π0

  ∫ 10e(ρ

  2)3/2ρ2 sinφdρdθdφ

  =4π

  3(e− 1) bulunur.

 • Silindirik ve Küresel Koordinatlarda Üç Katlı integraller Küresel Koordinatlar

  NotÖnceki Örnekteki integrali küresel koordinatları kullanmadan hesaplamakson derece sıkıntılı olurdu. Mesela Kartezyen koordinatlarda ardışıkintegral ∫ 1

  −1

  ∫ √1−x2−√1−x2

  ∫ √1−x2−y2−√

  1−x2−y2e(x

  2+y2+z2)3/2dzdydx

  olurdu.

 • Silindirik ve Küresel Koordinatlarda Üç Katlı integraller Küresel Koordinatlar

  Örnek 10z =

  √x2 + y2 konisinin üstünde ve x2 + y2 + z2 = z küresinin altında

  kalan cismin hacmini küresel koordinatları kullanarak bulunuz.

  Çözüm.

  SOLUTION Since the boundary of is a sphere, we use spherical coordinates:

  In addition, spherical coordinates are appropriate because

  Thus, (4) gives

  NOTE � It would have been extremely awkward to evaluate the integral in Example 3without spherical coordinates. In rectangular coordinates the iterated integral wouldhave been

  EXAMPLE 4 Use spherical coordinates to find the volume of the solid that lies abovethe cone and below the sphere . (See Figure 9.)

  SOLUTION Notice that the sphere passes through the origin and has center . Wewrite the equation of the sphere in spherical coordinates as

  The equation of the cone can be written as

  This gives , or . Therefore, the description of the solid inspherical coordinates is

  E � ���, �, �� 0 � � � 2�, 0 � � � ��4, 0 � � � cos �

  E� � ��4sin � � cos �

  � cos � � s�2 sin2� cos2� � �2 sin 2� sin2� � � sin �

  � � cos �or�2 � � cos �

  (0, 0, 12 )

  yx

  z(0, 0, 1)

  ≈+¥[email protected]=z

  z=œ„„„„„≈+¥π4

  FIGURE 9

  x 2 � y 2 � z2 � zz � sx 2 � y 2

  y1

  �1 y

  s1�x2

  �s1�x2 y

  s1�x2�y2

  �s1�x2�y2 e �x

  2�y2�z2�3�2 dz dy dx

  � [�cos �]0� �2�� [ 13e �3 ]01 �4�

  3 �e � 1�

  � y�

  0 sin � d� y

  2�

  0 d� y

  1

  0 �2e �

  3 d�

  yyyB

  e �x2�y2�z2�3�2 dV � y

  0 y

  2�

  0 y

  1

  0 e��

  2�3�2�2 sin � d� d� d�

  x 2 � y 2 � z2 � �2

  B � ���, �, �� 0 � � � 1, 0 � � � 2�, 0 � � � �

  B

  SECTION 12.8 TRIPLE INTEGRALS IN CYLINDRICAL AND SPHERICAL COORDINATES � 897

  FIGURE 10

  � Figure 10 gives another look (this time drawn by Maple) at the solid ofExample 4.

  Kürenin başlangıç noktasından geçtiğine vemerkezinin (0, 0, 12) noktası olduğuna dikkatediniz. Küre denklemini küresel koordinat-larda

  ρ2 = ρ cosφ ya da ρ = cosφ.

  biçiminde yazarız. Koninin denklemi de

  ρ cosφ =

  √ρ2 sin2 φ cos2 θ + ρ2 sin2 φ sin2 θ = ρ sinφ

  olur.

 • Silindirik ve Küresel Koordinatlarda Üç Katlı integraller Küresel Koordinatlar

  Çözüm (devamı).

  Buradan, sinφ = cosφ, φ = π/4 Dolayısıyla, E cisminin küreselkoordinatlardaki ifadesi

  E = {(ρ, θ, φ)|0 ≤ θ ≤ 2π, 0 ≤ φ ≤ π/4, 0 ≤ ρ ≤ cosφ}

  olur.

  6.

  � � � � � � � � � � � � �

  7–14 � Use cylindrical coordinates.

  7. Evaluate , where is the region that liesinside the cylinder and between the planes

  and .

  8. Evaluate , where is the solid in the firstoctant that lies beneath the paraboloid .

  9. Evaluate , where is the solid that lies between the cylinders and , above the

  -plane, and below the plane .z � x � 2xyx 2 � y 2 � 4x 2 � y 2 � 1

  ExxxE y dV

  z � 1 � x 2 � y 2ExxxE �x

  3 � xy 2 � dV

  z � 4z � �5x 2 � y 2 � 16

  ExxxE sx2 � y 2 dV

  z

  x y21

  1–4 � Sketch the solid whose volume is given by the integraland evaluate the integral.

  1. 2.

  3.

  4.

  � � � � � � � � � � � � �

  5–6 � Set up the triple integral of an arbitrary continuous func-tion in cylindrical or spherical coordinates over thesolid shown.

  5. z

  xy

  3

  2

  f �x, y, z�

  y2�

  0 y

  ��2 y

  2

  1 �2 sin � d� d� d�

  y��6

  0 y

  ��2

  0 y

  3

  0 �2 sin � d� d� d�

  y��2

  0 y

  2

  0 y

  9�r 2

  0 r dz dr d�y

  4

  0 y

  2�

  0 y

  4

  r r dz d� dr

  898 � CHAPTER 12 MULTIPLE INTEGRALS

  Exercises � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �12.8

  Figure 11 shows how E is swept out if we integrate first with respect to , then ,and then . The volume of E is

  FIGURE 11¨ varies from 0 to 2π.∏ varies from 0 to cos ˙ while

  ˙ and ¨ are constant.˙ varies from 0 to π/4 while¨ is constant.

  z

  yx

  z

  yx

  z

  yx

  �2�

  3 y

  ��4

  0 sin � cos3� d� �

  2�

  3 � cos4�4 �0

  ��4

  ��

  8

  � y2�

  0 d� y

  ��4

  0 sin � �33 �

  ��0

  ��cos �

  d�

  V�E� � yyyE

  dV � y2�

  0 y

  ��4

  0 y

  cos �

  0 �2 sin � d� d� d�

  ���

  6.

  � � � � � � � � � � � � �

  7–14 � Use cylindrical coordinates.

  7. Evaluate , where is the region that liesinside the cylinder and between the planes

  and .

  8. Evaluate , where is the solid in the firstoctant that lies beneath the paraboloid .

  9. Evaluate , where is the solid that lies between the cylinders and , above the

  -plane, and below the plane .z � x � 2xyx 2 � y 2 � 4x 2 � y 2 � 1

  ExxxE y dV

  z � 1 � x 2 � y 2ExxxE �x

  3 � xy 2 � dV

  z � 4z � �5x 2 � y 2 � 16

  ExxxE sx2 � y 2 dV

  z

  x y21

  1–4 � Sketch the solid whose volume is given by the integraland evaluate the integral.

  1. 2.

  3.

  4.

  � � � � � � � � � � � � �

  5–6 � Set up the triple integral of an arbitrary continuous func-tion in cylindrical or spherical coordinates over thesolid shown.

  5. z

  xy

  3

  2

  f �x, y, z�

  y2�

  0 y

  ��2 y

  2

  1 �2 sin � d� d� d�

  y��6

  0 y

  ��2

  0 y

  3

  0 �2 sin � d� d� d�

  y��2

  0 y

  2

  0 y

  9�r 2

  0 r dz dr d�y

  4

  0 y

  2�

  0 y

  4

  r r dz d� dr

  898 � CHAPTER 12 MULTIPLE INTEGRALS

  Exercises � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �12.8

  Figure 11 shows how E is swept out if we integrate first with respect to , then ,and then . The volume of E is

  FIGURE 11¨ varies from 0 to 2π.∏ varies from 0 to cos ˙ while

  ˙ and ¨ are constant.˙ varies from 0 to π/4 while¨ is constant.

  z

  yx

  z

  yx

  z

  yx

  �2�

  3 y

  ��4

  0 sin � cos3� d� �

  2�

  3 � cos4�4 �0

  ��4

  ��

  8

  � y2�

  0 d� y

  ��4

  0 sin � �33 �

  ��0

  ��cos �

  d�

  V�E� � yyyE

  dV � y2�

  0 y

  ��4

  0 y

  cos �

  0 �2 sin � d� d� d�

  ���

  6.

  � � � � � � � � � � � � �

  7–14 � Use cylindrical coordinates.

  7. Evaluate , where is the region that liesinside the cylinder and between the planes

  and .

  8. Evaluate , where is the solid in the firstoctant that lies beneath the paraboloid .

  9. Evaluate , where is the solid that lies between the cylinders and , above the

  -plane, and below the plane .z � x � 2xyx 2 � y 2 � 4x 2 � y 2 � 1

  ExxxE y dV

  z � 1 � x 2 � y 2ExxxE �x

  3 � xy 2 � dV

  z � 4z � �5x 2 � y 2 � 16

  ExxxE sx2 � y 2 dV

  z

  x y21

  1–4 � Sketch the solid whose volume is given by the integraland evaluate the integral.

  1. 2.

  3.

  4.

  � � � � � � � � � � � � �

  5–6 � Set up the triple integral of an arbitrary continuous func-tion in cylindrical or spherical coordinates over thesolid shown.

  5. z

  xy

  3

  2

  f �x, y, z�

  y2�

  0 y

  ��2 y

  2

  1 �2 sin � d� d� d�

  y��6

  0 y

  ��2

  0 y

  3

  0 �2 sin � d� d� d�

  y��2

  0 y

  2

  0 y

  9�r 2

  0 r dz dr d�y

  4

  0 y

  2�

  0 y

  4

  r r dz d� dr

  898 � CHAPTER 12 MULTIPLE INTEGRALS

  Exercises � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �12.8

  Figure 11 shows how E is swept out if we integrate first with respect to , then ,and then . The volume of E is

  FIGURE 11¨ varies from 0 to 2π.∏ varies from 0 to cos ˙ while

  ˙ and ¨ are constant.˙ varies from 0 to π/4 while¨ is constant.

  z

  yx

  z

  yx

  z

  yx

  �2�

  3 y

  ��4

  0 sin � cos3� d� �

  2�

  3 � cos4�4 �0

  ��4

  ��

  8

  � y2�

  0 d� y

  ��4

  0 sin � �33 �

  ��0

  ��cos �

  d�

  V�E� � yyyE

  dV � y2�

  0 y

  ��4

  0 y

  cos �

  0 �2 sin � d� d� d�

  ���

  ρ, 0 dan cosφ ye değişir φ, 0 dan π/4 e değişir θ, 0 dan 2π ye değişir

 • Silindirik ve Küresel Koordinatlarda Üç Katlı integraller Küresel Koordinatlar

  Çözüm (devamı).

  E nin hacmi

  V (E) =

  ∫∫∫EdV =

  ∫ 2π0

  ∫ π/40

  ∫ cosφ0

  ρ2 sinφdρdφdθ

  =

  ∫ 2π0

  ∫ π/40

  sinφ

  [ρ3

  3

  ]ρ=cosφρ=0

  =2π

  3

  ∫ π/40

  sinφ cos3 φdφ

  8olur.

  Üç Katlı IntegrallerSilindirik ve Küresel Koordinatlarda Üç Katlı integraller