TV Extra [broj 715, 5.11.2010]

Download TV Extra [broj 715, 5.11.2010]

Post on 07-Apr-2015

334 views

Category:

Documents

17 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<p>NAJKOMPLETNIJI SEDMI^NI TV I SATELITSKI PROGRAM OD 6. 1 DO 12. 1 BROJ 715. 1. 1.</p> <p>Eva LaRu, glumica u seriji CSI: MiamiGo nmii} ra l</p> <p>Mo`da se preselim u Sarajevo</p> <p>Ar u aKu i} d an r</p> <p>Ispuni mi `elju nema konkurencijuFilmovi</p> <p>DIVLJI, DIVLJI ZAPADUto k22.20 ra Mre`aplu s</p> <p>KU]NA PRAVILASu o a21.25 b t Fe e naTV d ral</p> <p>SAN ZA @IVOTOM J. M. BARRIEJASu o a21.00OBN b t</p> <p>@rtva porodi~nog nasilja</p> <p>Film o spektakularnom koncertu Zdravka ^oli}a na BHT 1 l Adnan Rondi}: Ponekad sam strog u~itelj</p> <p>2</p> <p>Petak, 5. novembar/studeni 2010.</p> <p>TV Mo`da sevijestiDarvinovo putovanjeU subotu BHT 1 prikazuje dokumentarni film pod nazivom Darvinovo putovanje o jednom od najpoznatijih svjetskih nau~nika. ^arls Darvin (Charles Darwin) je 1859. godine objavio svoje revolucionarno djelo Porijeklo vrsta. Do kraja njegovog `ivota, a i mnogo, mnogo godina poslije toga, to }e biti djelo koje ga najvi{e odre|uje, ali i zbog kojeg je bio i slavljen i preziran.</p> <p>INTERVJU Goran Mili}, TV legenda</p> <p>preselim u SarajevoAl Jazeera mi nije nerealna opcija Psiholo{ki test ka`e da narednih pet godina ne}u dobiti Alchajmerovu bolest Penzioner od 24. januaraok BHT 1 emitira putopise Idemo na put sa Goranom Mili}em, u javnosti se sve glasnije mogu ~uti {pekulacije da bi Goran Mili} nakon 24. januara naredne godine, kada odlazi u penziju, novo uposlenje mogao na}i na Al Jazeeri Balkans, koja u Sarajevu uskoro po~inje s radom. Iako u potpunosti nije mogao zadovoljiti na{u radoznalost, Mili} je otvoreno govorio o anga`manu nakon penzionisanja na HTV-u, poslovnim ponudama, mogu}em preseljenju u Sarajevo, te o putoMili}: Sarajevo sam uvijek volio</p> <p>D</p> <p>Zvijezde u ShowtimeuU novom izdanju magazina Showtime, koji se emitira subotom na Pinku BH, urednica i voditeljica Naida Srnja ugostit }e dvije regionalne zvijezde. Rije~ je o na{oj muzi~koj legendi Halidu Be{li}u i popularnom hrvatskom pjeva~u Tonyju Cetinskom.</p> <p>pisima koji idu na BHT 1. - To su emisije koje sam u BiH radio prije godinu i po. Moglo bi se re}i - kako neko u dvanaest dana protr~i kroz BiH sa zavr{nim komentarom da mi je `ao {to nisam bio svuda. Velika je Bosna i Hercegovina. Mnogi su bili ljuti {to nisam do{ao kod njih, u njihove sredine. Moja ideja je ustvari bila da poka`em {ta se sve napravilo u va{oj zemlji. U BiH je te{ko na}i zajedni~ki jezik i poku{ao sam napraviti tri emisije zbog kojih se ljudi ne}e sva|ati i re}i ovo je ta~no - ka`e 64-godi{nja</p> <p>TV legenda.</p> <p>Je li emitiranje putopisa po BiH mo`da naznaka i Va{eg povratka u na{u zemlju?- To je ne{to drugo. Vidjet }emo.</p> <p>Trajkovi}a, poslao mi je test koji se mora rije{iti u roku od pet minuta. I jesam. I onda ka`e, ne trebate i}i kod psihologa, nemate Alchajmerovu bolest idu}ih pet godina.</p> <p>no {to vam mogu re}i. Znat }e se uskoro. Kraj je 24. januara na HTV-u, a {ta }e biti, vidjet }emo.</p> <p>Biste li u slu~aju anga`mana na Al Jazeeri do{li `ivjeti u Sarajevo?- Taj anga`man podrazumijeva preseljenje u Sarajevo. Sigurno.</p> <p>Vitalan i razumanU januaru idete u penziju. [ta dalje?- Radim do 24. januara. Vidjet }u. Moram re}i da se dosta ljudi javilo, nude poslove, jer me jo{ procjenjuju vitalnim i razumnim. Reditelj Dejan Karaklaji}, onaj {to je napravio Ljubavni `ivot Budimira</p> <p>Mo`ete li nakon penzionisanja ostati na HTV-u?- Ne znam, jer tamo su restrikcije, redukcije i vrlo je ozbiljno pitanje ima li smisla pla}ati nekoga kao vanjskog saradnika u penziji, a otpu{tati ljude. Kada neko ostaje na ulici i ako ima samo HTV, onda se postavlja pitanje {ta je u `ivotu uradio i za{to je sposoban. Najve}i problem su ljudi koji ne znaju ni{ta raditi i pitanje je koliko realno treba plakati nad njihovom sudbinom, ali emotivno i socijalno uvijek je te{ko kada neko ostane bez posla.</p> <p>Ne bi Vam bilo mrsko?- Sarajevo sam uvijek volio. Nikada protiv njega nisam rekao rije~, a ako sam govorio, uvijek sam govorio najbolje. I prije rata, i u ratu i poslije rata. Uz neke ~isto individualne zamjerke, ali nikada generalno. Pojedina~no ljudi se mogu sukobljavati. Ali, za razliku od mnogih u Sarajevu, ja mislim da i nakon rata Sarajevo ima uspon i perspektivu. Danas je grad obrazovaniji, govori vi{e stranih jezika, moderniji je i uz sve zadr{ke ja se pitam za{to bi obrazovanija, internacionalnija i sredina `eljna rada morala lo{ije `ivjeti nego prije rata. Ne vidim razloga.L. SARAJLI]-RAMOVI]</p> <p>Novi serijal 15. novembra[ta }ete do odlaska u penziju raditi na HTV-u?- Radim serijal Mi Hrvati, koji po~inje 15. novembra. Preporu~io bih da BiH napravi isti, koji bi se zvao Mi Bosanci i Hercegovci. Ustvari se uop}e ne radi o doma}im stanovnicima, nego o strancima koji `ive u Hrvatskoj. Nau~ili su hrvatski jezik, ~itaju novine, imaju svoje mi{ljenje. O onome ~ime se Hrvati pu{u da su najve}i, najbolji, na{i sagovornici dosta rezervirano govore. A o onome {to Hrvati misle da im je lo{e, oni govore s odu{evljenjem. Tako bi isto bilo u BiH, u cijeloj regiji. Ono {to mi imamo, a ne cijenimo, oni su zbog toga i do{li. To je mogu}nost da od nekoga posudi{ 1.000 maraka, {to kod njih ne postoji, da kada ostane{ u problemu kod nekoga prespava{... Oni su time odu{evljeni. To je vrlo va`an segment `ivota i to `elim pokazati.</p> <p>Sve najbolje[ta s Al Jazeerom. Koliko je to realna opcija za Vas?- Nije nerealna. To je jedi-</p> <p>Aleksa [anti}Od nedjelje, 7. novembra, Federalna TV }e emitirati igranu seriju od osam epizoda Aleksa [anti}. Serija je dramatizirana biografija velikog pjesnika, koja se u potpunosti temelji na stvarnim ~injenicama i dokumentarnoj gra|i. Glavne uloge tuma~e Branislav Le~i} i Sne`ana Bogdanovi}.</p> <p>Zvijezde serije 1001 no}</p> <p>[eherzada i Onur u Hrvatskoj[eherzada i Onur sti`u u Hrvatsku ve} u novembru! Iako se nedavno naga|alo da }e popularni par sti}i u Hrvatsku tek idu}e godine te nakon tri dana posjetiti Beograd i Sarajevo, sti`u puno ranije. Kako navode tamo{nji mediji, gluma~ki i bra~ni par Berguzar Korel (28) i Halit Ergen~ (40) u Zagreb }e sti}i 7. novembra radi snimanja jednog reklamnog spota. Ta~nije, prvi }e sti}i Onur, a dva dana kanije pridru`it }e mu se i [eherzada. Zvijezde serije 1001 no} najvjerovatnije }e biti smje{tene u predsjedni~kom apartmanu hotela Westin, a predvi|eno je i njihovo dru`enje s brojnim fanovima.Korel i Ergen~: Ostaju nekoliko dana</p> <p>1001 no}</p> <p>Gms</p> <p>Zabranjeni forum VIP Survivor ,</p> <p>Zvijezda mo`e{ biti ti</p> <p>16,00 %</p> <p>SMS 091/410-100</p> <p>1</p> <p>Mre`a plus, pon.-subota, 20.00</p> <p>2</p> <p>OBN, pon.-petak, 20.00</p> <p>3</p> <p>Pink BH, ~etvrtak, 21.00</p> <p>4</p> <p>OBN, svaki radni dan, 22.15</p> <p>5</p> <p>Hayat TV, petak, 21.00</p> <p>Ostale 26.00 %</p> <p>IH TV EM NAJBOLJ</p> <p>5</p> <p>23,00%</p> <p>14,00%</p> <p>11,00%</p> <p>10,00 %</p> <p>ISIJA</p> <p>Petak, 5. novembar/studeni 2010.</p> <p>3A ODITELJ JIH TV V NAJBOL</p> <p>SERIJE Federalna TV prva u regionu prikazuje osmu sezonu CSI: Miami</p> <p>Kejnova ekipa vra}a se u pro{lostOd po~etka emitiranja CSI: Miami je bio i ostao najgledanija kriminalisti~ka serija u BiH, ka`e Mirsad Kli~i}</p> <p>15,00 %</p> <p>F</p> <p>ederalna televizija nedavno je postala prva TV stanica u regionu koja je po~ela prikazivati osmu sezonu kriminalisti~ke hit serije CSI: Miami. Rije~ je o TV ostvarenju ~uvenog tima - producenta D`erija Brukenhajmera (Jerry Bruckheimer) i autora Entonija Zikera (Anthony Zuiker), En Donahju (Ann Donahue) i Kerol Mendelson (Carol Mendelsohn) - koji stoji i iza prethodna dva serijala o</p> <p>forenzi~arima: Mjesto zlo~ina: Las Vegas i Mjesto zlo~ina: Njujork. I u ovoj sezoni pri~a je fokusirana na detektiva Horej{ija Kejna (Horatio Cain) i njegov tim forenzi~ara koji rje{avaju brojne slu~ajeve ubistava, otmica i plja~ki. Me|utim, ovog puta fanovi serije imaju priliku upoznati i onu drugu, intimnu, stranu svojih junaka, koji ne samo da savr{eno funkcioniraju</p> <p>kao profesionalci, nego me|u njima postoji i ona veza zajedni{tva i po{tovanja koja povezuje samo istinske prijatelje. Posebnost ove sezone jeste da se tri CSI fran{ize prvi put ujedinjuju da rije{e {okantnu misteriju. Tako|er, osma sezona CSI: Miami predstavlja svojevrsni povratak u pro{lost koju gledaoci nisu ranije mogli vidjeti. Svaki tim ima svoj po~etak...</p> <p>Gledanost ove serije nakon osam sezona i dalje raste u Sjedinjenim Dr`avama, a Mirsad Kli~i}, urednik inozemnog programa na Federalnoj TV, tvrdi da je CSI: Miami, izuzimaju}i sapunice, najgledaniji strani serijal u na{oj zemlji. - Otkako se 2002. godine premijerno prikazala u SAD, serija CSI: Miami postala je najgledanija kriminalisti~ka serija u zemlji svog nastanka. U Bosni i Hercego-</p> <p>vini je, zahvaljuju}i Federalnoj TV, CSI: Miami prisutan od 2003. godine, a od po~etka emitiranja je, tako|er, bio i ostao najgledanija kriminalisti~ka serija u BiH. Kada je u pitanju deveta sezona, koja se pro{log mjeseca po~ela emitirati u SAD, ve} sada mo`emo najaviti da }e je gledaoci mo}i pratiti idu}e godine na programu Federalne TV H. P. otkriva Kli~i}.</p> <p>Aleksandar Hr{um PINK BH</p> <p>14,50 %</p> <p>Mato \akovi}</p> <p>OBN</p> <p>12,00 %Horej{io Kejn (Dejvid Karuzo) - Glavni lik serije. [ef je krim-laboratorije policije Majamija, forenzi~ki analiti~ar i biv{i detektiv iz Odjela za ubistva. Pona{a se veoma za{titni~ki prema timu, koji ga odmilja zove H. Erik Delko (Adam Rodrigez) - Stru~njak za otiske prstiju. Na`alost njegovih fanova, vrlo malo se pojavljuje u osmoj sezoni. Ro|en je i usvojen na Kubi. U prethodnoj sezoni saznao je da mu je biolo{ki otac vo|a ruske mafije.</p> <p>Adnan Rondi} HAYAT TV</p> <p>9,00 %</p> <p>Aida Deli}</p> <p>FTV</p> <p>7,00 %</p> <p>Rajan Volf (D`onatan Togo) - Hemi~ar u forenzi~kom timu. U seriji od ~etvrte sezone naslijedio je policijskog veterana Tima Spidla. U osmoj sezoni bit }e promoviran u detektiva tre}eg stepena.</p> <p>[ejla Salihefendi} HAYAT TV</p> <p>Ostali 42,50%NAGRADNA IGRABroj telefona na koji mo`ete glasati za svoje omiljene emisije, serije ili voditelje je 091/410-100. Cijena SMS-a je 0,50 KM + PDV. Dovoljno je da ukucate poruku, naprimjer emisija, napravite razmak i ukucate njen naziv. Postoci se izvode na osnovu broja pristiglih SMS-ova za odre|enu emisiju ili voditelja. Vlasnik broja mobilnog telefona 061/335-134 dobitnik je dvije ulaznice za kino.</p> <p>Kali Dukesn (Emili Prokter) - Balisti~ki specijalista iz Luizijane. Te~no govori {panski, a prije dolaska u Majami, radila je u policijskoj stanici u Nju Orleansu. Ekipa forenzi~ara je smatra vje~itim optimistom.</p> <p>Natalija Boa Vista (Eva LaRu) - DNK analizator. Nekada{nja `rtva porodi~nog nasilja, jedno vrijeme bila je u vezi s Erikom Delkom. U osmoj sezoni uspijeva pre`ivjeti eksploziju, ali nakon toga joj ostaju traume.</p> <p>4</p> <p>Petak, 5. novembar/studeni 2010.</p> <p>TVRat bendova</p> <p>HAYAT TV Arduana Kuri}, urednica Ispuni mi `elju</p> <p>vijesti</p> <p>Mirza Salki} vi{e nije u timu emisijeDo sada nas ni najmanje nije ugrozio nijedan novi sadr`aj koji je konkurencija ubacila u na{ terminmisija Hayat TV-a Ispuni mi `elju jedan je od rijetkih televizijskih sadr`aja koji, iako ve} dugo vremena ne zna za pauzu, uspje{no odr`ava veliku gledanost. Kako tvrdi urednica emisije Arduana Kuri}, brojni pokazatelji potvr|uju ovu konstataciju, od reakcija gledalaca do statisti~kih podataka. No, na`alost svih koji svakog ~etvrtka nave~er prate Ispuni mi</p> <p>E</p> <p>U ~etvrtoj live emisiji Rat bendova u nedjelju u 20 sati na OBN-u takmi~enje nastavlja 11 grupa. Ova emisija je rezervisana za najbolje rok hitove, a preostali bendovi su imali sedam dana da se dobro pripreme i da na stejd`u, osim odli~nog zvuka, poka`u i X faktor koji `iri tra`i. Ove nedjelje }e samo jedan bend napustiti takmi~enje. Osim `irija i gledaoci mogu odlu~iti ko zaslu`uje nastavak takmi~enja.</p> <p>ambiciji i s njim }emo redovno odr`avati kontakt. Prije odlaska u inozemstvo Mirza je bio veoma vrijedan te je snimio veliki broj priloga za nova izdanja emisije Ispuni mi `elju tako da }e ga publika ispred malih ekrana gledati jo{ dugo. U realizaciji emisije nastavljaju u~estvovati voditeljica Merima [emi} i novinarka Merima Zuko, a naknadno }emo odlu~iti ho}emo li</p> <p>Do sada je nije ni najmanje ugrozila nijedna nova emisija koju je konkurencija ubacila u taj termin. Za emisiju je specifi~no {to nema pauzu ni u ljetnoj programskoj {emi. To-</p> <p>liko je pisama, toliko je `elja koje treba ispuniti, da na odmor jednostavno ne mo`emo ni pomisliti nagla{ava Kuri}.</p> <p>Pokloni i sponzoriUrednica isti~e da je veoma zadovoljna {to su putem Ispuni mi `elju uspjeli usre}iti mnoge Bosance i Hercegovce. - Mnogi }e se sjetiti kako su prva izdanja emisije bila, da tako ka`em, zabavnog karaktera. Poklanjali smo skupocjene predmete i slali gledaoce na razna putovanja, ali vremenom se to izmijenilo jer su ljudi putem emisije sve vi{e `eljeli pomo}i socijalno ugro`enim kategorijama. Me|utim, moram naglasiti da smo i dan-danas otvoreni za svaku vrstu `elja. Ne treba nikome biti neprijatno {to tra`i luksuzan poklon, time sigurno ne}e nikoga drugog o{tetiti jer }e taj dar svakako obezbijediti jedan od na{ih sponzora - zaklju~uje Kuri}.H. PROLI]</p> <p>Konkretni zahtjeviArduana upozorava gledaoce koji {alju pisma da precizno navedu svoj zahtjev za ekipu emisije Ispuni mi `elju. - Nerijetko nam se de{ava da neko po{alje pismo u kojem jednostavno navodi kako, naprimjer, njegov kom{ija ili ro|ak te{ko `ivi i kako mu treba pomo}. Da bismo bilo kome pomogli, trebamo pred sobom imati konkretno definiranu `elju. Recimo, za nekoga ko se smrzava, znate da mu treba grijanje. Moramo znati kakva ta~no vrsta pomo}i nekome treba isti~e Kuri}. `elju, ekipa emisije je nedavno ostala bez jednog ~lana. priklju~iti nekog novog ~lana - govori urednica emisije. Ispuni mi `elju na kontinuitetu prikazivanja, govori Arduana Kuri}, ponajprije mo`e zahvaliti odli~nom rejtingu, ali i brojnim pismima gledalaca. - Ispuni mi `elju ve} godinama je ubjedljivo najgledanija emisija u svom terminu, prema svim relevantnim podacima.</p> <p>Figure na BHT 1</p> <p>Novi ~lanNaslov jedne od knjiga Hatid`e Dizdarevi} odredio je temu ovosedmi~nih Figura, koje su na programu BHT 1 u ~etvrtak u 22.50 sati. Tema je Sa{aptavanje s tradicijom, a pitanja u emisiji glasno {apu}e knji`evnik Nenad Veli~kovi}. Urednik serije je D`evdet Tuzli}, a koncept i re`iju potpisuje Slavi{a Ma{i}. - Mirza Salki}, na`alost, vi{e nije u na{em timu, ali nam je s druge strane svima drago {to je na{ao na~ina da ostvari svoju veliku `elju. Prije dvije sedmice otputovao je u Njema~ku gdje }e nastaviti studij sociologije. Svakako, pru`ili smo mu punu podr{ku u toj njegovoj</p> <p>Kuri}: Na odmor ne smijemo ni pomisliti</p> <p>U novembru na programu BHT 1</p> <p>Mu{karac u Dobrim vibracijamaAjdin ^oli} je od pro{le sedmice ponovo ~lan Revijalne redakcije TVSA. Ovaj novinar jedno vrijeme je bio i u Sportskoj redakciji, a sada je jedini mu{ki voditelj Dobrih vibracija.</p> <p>Film o Zdravku ^oli}uNa adresi ti pi{e... sniman je prije i za vrijeme koncerta na Ko{evuU novembru }e na BHT 1 biti emitiran dokumentarni film o Zdravku ^oli}u koji nosi naziv Na adresi ti pi{e.... Film je sniman nekoliko dana prije i za vrijeme spektakularnog koncerta koji je ovaj megastar odr`ao 31. jula na Ko{evu. - Vjerno je do~arana atmosfera u gradu p...</p>