tuzla bülteni

Download Tuzla Bülteni

Post on 10-Mar-2016

229 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Tuzla Belediyesi Tuzla Bülteni

TRANSCRIPT

 • C M Y K

  TUZLA BULTENiTUZLA BELEDYESNN CRETSZ AYLIK HABER BLTEN

  Tuzla Belediyesi Emlak stim-lak Mdr Cemil Erdl, di-er birimlerde olduu gibiemlak istimlakta da hum-mal bir alflmann yr-tldn syledi. Er-dl, imar uygulama-sna hz verdiklerinibelirterek, yakndatapusuz ev kal-mayacak dedi.

  Bayrampafla Belediye BaflkanHseyin Brge, belediye baflkan-mz Dr. fiadi Yazc'ya nezaketziyaretinde bulundu. l sf. 6

  Muhtarlk bir gnl iflidir

  Bu ayki konuumuz YaylaMahallesi Muhtar Emrah To-kz. Hayrsever ve alflkan ki-flilii ile tannan Tokz, alfl-malarn aktard. l sf. 4-5

  2009 ylnda 2 bin 339 tapu dattk

  28 MART 2009

  25 fiUBAT 2010

  Orhanlnn ehresi1 ylda deiflti

  Orhanlnn ehresi1 ylda deiflti

  n 29 Mart yerel seimleri ncesi polemikhaline gelen Fettah Baflaran Caddesi enkaznnehresi 1 ylda deiflti. Orhanlnn can damarsaylan Fettah Baflaran Caddesi, yenileme ve

  asfaltlama alflmalarnn sonunda BaflkanYazc tarafndan hizmete ald.

  Baflkan BrgedenBaflkan Yazcya ziyaret

  l sf. 12-13

  l sf. 8-9

 • Tuzla Belediyesi'nin Halk Meclisi Top-lantlar devam ediyor. Her mahalledeayr olarak yaplan toplantlarn 5.'si

  meler Mahallesinde yapld. Tuzla Beledi-ye Baflkan Dr. fiadi Yazc, Tuzlallara yenibir devlet hastanesi mjdesi verdi.

  PARK SORUNUNA ZM BULACAIZMahallenin en ifllek caddelerinden biri

  olan Ankara Caddesi'ne park edilen ara-larn trafii olumsuz etkilediini vurgula-yan Yazc, gerek trafik polisleri gereksebelediye zabtasnn ceza keserek bu soru-nu zeceklerini syledi. nsanlar ceza-landrarak sorun zme taraftar olmad-n da vurgulayan Dr.Yazc Ancak bi-zim insanlarmz indii yerde aracn parketmek istiyor. Otopark olsa bile srf arakendine yakn olsun diye bunu yapyor.Dedi. Hastane Sokanda park edenaralarn da byk sknt oluflturduunubelirten Baflkan Yazc, bu soka tek ynyaparak sorunu zeceklerini syledi.Depremde hasar gren ve tadilata ihtiya-c olan okullarn yerine yeni okul binalar-nn yaplacan da belirten Baflkan Yaz-c, Okul arazilerinin Milli Emlak'tan dev-ralnacan ifade etti

  TUZLA 84 L'N BTNDRMahalle sakinlerinin '2-B' olarak adlan-

  drlan orman arazileriyle ilgili soru ve flika-yetlerini cevaplayan Baflkan fiadi Yazc Evet meler Mahallesi'nin en byk sorun-larndan birinin 2B arazileri olduunu bili-yorum. Ancak bu sorunu, belediye olaraktek baflmza zmemiz sz konusu deil.Bu konu flu anda bakanlkta beklemektedir.

  Sorunun zlmesi iin yeni kanunun k-mas gerekiyor. Ancak Milli Emlak ile olantapu sorunlarn ksmen zmfl bulunmak-tayz diye konufltu.

  Sz konusu cevaba karfllk olarak buarsalar gmenlerden parayla aldk. Dev-let onlara bu topraklar bedavaya verdiserzenifliyle karfllaflan Baflkan Yazc; szkonusu durumu bu flekilde deerlendir-menin ne insani ne de slami olacansyledi. Yazc 1924 nfus mbadelesisonucunda byk zorluklar ekerek geden kardefllerimiz topraklarn ve malla-rn geride brakarak anayurda g etmekzorunda kaldlar. Karnnda bebesi ile ognn flartlaryla Tuzla'ya yerlefliyorlar.Bugn; Kavala, Drama ve Selanik'i de sa-yarak 84 vilayetten insanmz yerleflmifldurumda. Ben bu btnlkle Tuzla'ya ba-kyorum dedi.

  TUZLAYA YEN BR DEVLET HASTANES fiART

  fiu anki Tuzla Devlet Hastanesi'ninyetersiz olduundan flikayet eden vatandafl-lar, Baflkan Yazc'dan nemli bir mjde al-d. Bu flikayetin Tuzla'nn genelinde ol-duunun altn izen Yazc, flu anda ormanarazisi olarak grlen Tuzla Belediyesi ar-kasndaki arazinin planlarda salk alanolarak ayrldn belirtti.

  Orman Mdrl ve BykflehirBelediyesiyle yaplan yazflmalarda burayahastane yapmnn uygun grldn vur-gulayan Yazc Proje flu anda BykflehirBelediyesi'nde. Komisyonda grflldktensonra inflallah Tuzla daha byk bir devlethastanesine kavuflmufl olacak. dedi.

  C M Y K

  TUZLA BLTEN

  Tuzla Belediyesi adna Sahibi

  Dr. fiadi YAZICI

  Genel Yayn YnetmeniHarun OUZHAN

  Yayn DanflmanFikret ENGEL

  Haber MdrMurat AKAN

  FotoraflarHalil brahim TOP

  Mehmet AICI

  Hukuk DanflmanAv. Nuri KAPLAN

  Adres:Evliya elebi Mahallesi,

  Hatboyu Cad. NO:17Tuzla-STANBUL

  Tel: 0216 444 09 06-www.tuzla.bel.tr

  Baskhlas Gazetecilik A.fi.Tel: 0212-454 30 00

  Say: 4 - Ocak 2010Basn ve yayn ilkelerine uymay

  taahht etmifltircretsizdir

  TUZLA BELEDYESMART 22

  Tuzla 84 lin Btndr

  meler mahallesi hal-kyla buluflan Dr. fiadiYazc Tuzlallara yenibir devlet hastanesi

  mjdesi verdi. BaflkanYazc Tuzla'nn Kavala,

  Drama ve Selanik dedahil 84 vilayetten

  olufltuunu, bunun daTuzla'ya art bir deer

  kattn belirtti.

 • BROKRASY AZALTTIKBrokrasiyi azaltmak, daha hzl hizmet ve-

  rebilmek ve tm ifllemlerin tek noktadan yap-labilmesi iin AKOS (Akll Kent OtomasyonBilgi Sistemi) projesini devreye soktuklarn be-lirten Baflkan Yazc Artk bugn git yarn geldnemi bitmifltir. Vatandafl ifllem iin belediye-mize geldiinde Resepsiyon Beyaz Masaya u-rayacak, tm ifllemlerini ayn ierken tek nok-tadan hallederek evine dnecek dedi.

  BAfiKAN AJANDASI LE TAKP EDNVatandafln her trl dilek, flikayet ve neri-

  lerini 7 gn 24 saat dinlediklerini vurgulayanYazc, fleffafla byk nem verdiklerini sy-ledi. Yazc Vatandafl olarak randevu taleple-rinizi mmkn olduu kadar karfllamaya al-flyorum. Ancak youn programm ierisindebazen bu mmkn olmayabilir. Bu nedenletm programlarm grebilmeniz ve bana dahakolay ulaflabilmeniz iin gnlk programmnierisinde olduu 'Baflkan Ajandas' kitapyaptrarak sizlere datacaz. Bylelikle hemneler yaptmz takip edecek, hem de bana is-tediiniz yerde ulaflabileceksiniz dedi.

  Dere bandnda oturan vatandafllarn, evleri-ni geri ekmeleri iin Bykflehir Belediyesi'ninuyarlarn hatrlatmas zerine Baflkan Yazc,buradaki sorunun tamamen SK ve Bykfle-hir Belediyesiyle ilgili olmasna ramen kendi-lerinin de ilgilendiini syledi. Kamil AbdflGl Blgesi'nde oturan baz vatandafllarn daelektrik hatt konusundaki flikayetlerini cevap-

  layan Yazc, sz konusu blgenin sit alan ol-duunu vurgulayarak, nemli plan ve projeler-le buralarn yerleflime alabileceini ifade etti.

  SEMT PAZARI VE FUTBOL SAHASI Mahalle sakinlerinin sabit Pazar istekleriyle

  karfllaflan Baflkan Yazc, Milli Emlakla grfl-melerin devam ettiini belirterek Arazi soru-nunu zdmz takdirde, hem sabit Pazarhem de bir futbol sahas yapmak zaten pro-jelerimiz arasnda mevcut dedi. Yazc, Mar-maray Projesi'nin hayata gemesiyle birlikte,Tuzla Belediye binasnn da yer ald mahal-lenin balant yoluyla E5 karayoluna ba-lanacan da szlerine ekledi.

  MELER TRAF ZLECEKMahallenin bir dier nemli sorununun

  meler Kpr Kavfla olduunu vurgulayanDr. fiadi Yazc Yllardr burann zmiin urafllyordu. Ancak nihayet bir sonayaklafllyor. Bu sorunu zeceiz. Gerekirsealt ve st kprler yaparak buradaki trafiksorununu aflacaz dedi.

  Halk, Baflkan gnlk takip edecek

  C M Y K

  TUZLA BELEDYESMART 33

  Tuzla Belediyesi'ninhalkn sorunlarn din-ledii Halk MeclisiToplantlar'nn Aydn-tepe ve Evliya elebiMahallesi'nde yapld.Belediyede uygulama-ya konan AKOS (AkllKent Otomasyon BilgiSistemleri) konusundamahalle sakinlerinebilgi veren Baflkan Dr.fiadi Yazc, 7 gn 24saat halk dinledikleri-ni syledi. Evliya ele-bi Mahallesi Kastamo-nu fienpazarllar Der-nei Lokali'nde yap-lan toplantya, beledi-ye baflkan yardmclarve birim mdrleri dekatld. Belediyeninyaklaflk 1 yllk icraat-n sinevizyon eflliindemahalle halkna anla-tan Yazc, daha sonramahalle sakinlerininsorunlarn dinledi.

 • Muhtarlk bir gnl iflidir

  nsanlara yardmetmeyi ve onlarn

  sorunlaryla ilgilen-meyi seviyorum.

  Burada, adaletli birflekilde asla kifli

  kayrmadan herkesbenim gzmde

  eflittir. Hangi siyasigrfl ve dflnce

  olursa olsun, bizimfelsefemizde ger-ekten hak eden

  hak ettiini alacak.Bunlar savunmayher zaman iin va-

  rm. Bizim iflimizadaletli hizmet et-

  mektir. 10 ayierisinde yaptk-

  larmz bunun gs-tergesidir.

  SSaayynn MMuuhhttaarrmm nncceelliikkllee ssiizzii ttaannyyaabbiilliirr mmii--yyiizz??

  1960 Erzurum spir doumluyum. 1966 yln-dan beri Yayla Mahallesi'nde ikamet etmekte-yim. Ortaokul mezunuyum. 1983 - 1991 yllararasnda Esenyal - Gzelyal minibsleri ko-operatifi baflkanl yaptm. Ondan sonra eflitlidallarda esnaflk yaptm. Esnaf emeklisiyim. Buifle de 10 sene nce yine talip olmufltum ama2004 de olmad. 2009 seimlerinde halkmz biziburaya layk grd. Bylece hedefimize ulaflmflolduk.

  NNeeddeenn MMuuhhttaarrll sseettiinniizz??nk bu mahallenin ocuuyum ben. Ve

  gerekten sosyal bir insanm. nsanlara yardmetmeyi ve onlarn sorunlaryla ilgilenmeyi sevi-yorum. Burada, adaletli bir flekilde asla kifli ka-yrmadan herkes benim gzmde eflittir. Hangisiyasi grfl ve dflnce olursa olsun, bizim fel-sefemizde gerekten hak eden hak ettiini ala-cak. Bunlar savunmay her zaman iin varm.Bizim iflimiz adaletli hizmet etmektir. 10 ay ie-risinde yaptklarmz bunun gstergesidir. Birdebenim bir projem var: Gnl kervan diye. Evi-

  nizde kullanmadnz giymediiniz yafl grubunemli deil bizde buradan gerek ihtiya sahip-lerine ulafltryoruz. htiya sahiplerine her za-man kapmz ak. Burada veren kiflilerde ger-ek ihtiya sahibine verdikleri ulaflnca ok mut-lu oluyorlar. Bu bir gnl iflidir. Bu konuda y-resel derneklerle iflbirlii ierisindeyiz. Bu yazkolilerce eflyay kylerimize gnderdik. Bu s-rekli olarak ta yaplacaktr. Memleketinin neresiolduu bizim iin hi fark etmiyor yeter ki eminellere gitsin. Bu projeyi de titizlikle yrtyoruz.Getiren ve gtrenlere imza attryoruz.

  YYaayyllaa MMaahhaalllleessii''nniinn eenn bbyykk ssoorruunnuu yyaa ddaassoorruunnllaarr nneelleerrddiirr??

  Buray ok iyi biliyorum. 1966 ylndan beriburada oturuyorum.

  Tabi baz sorunlarmz var. Mesela flyle sy-leyeyim; Doandere Doan Sokakta ya da eski-den Lise Sokak denirdi, flimdi Kme Sokak diyebir yerimiz var. Burada tapu sorunlarmz var.Vatandafllarmz zamannda buralardan taputahsisli yerler almfl. Fakat flimdi bunlara ecrimisil dyorlar. Buna ramen hala tapu sorun-larmz var. Bu ko