turystyka i rekreacja ii stopnia stacjonarne

Click here to load reader

Post on 11-Jan-2017

215 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  UNIWERSYTET SZCZECISKI

  WYDZIA ZARZDZANIA I EKONOMIKI USUG

  PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTW

  II STOPNIA

  studiw stacjonarnych

  KIERUNEK STUDIW

  TURYSTYKA I REKREACJA

  Wydzia Zarzdzania i Ekonomiki Usug ul. Cukrowa 8

  71-004 Szczecin tel.: 91-444-31-15 lub 91-444-31-25

  Fax: 91-444-31-16 e-mail: [email protected]

  www.wzieu.pl

  Rektorat Uniwersytetu Szczeciskiego Al. Papiea Jana Pawa II 22a

  70-453 Szczecin tel. 91-444-11-72

  tel./fax: 91-444-11-74 e-mail: [email protected]

  www.univ.szczecin.pl

  ROK AKADEMICKI 2012/2013

 • 2

  Spis treci 1.1 STUDIA II STOPNIA TURYSTYKA I REKREACJA PRZEDMIOTY WSPLNE ....................................................... 3 HISTORIA KULTURY ....................................................................................................................................... 3 INFORMATYKA W TURYSTYCE I REKREACJI ........................................................................................................ 6 MARKETING USUG TURYSTYCZNYCH I REKREACYJNYCH .................................................................................... 8 PLANOWANIE TURYSTYCZNE ........................................................................................................................ 10 POLITYKA TURYSTYCZNA ............................................................................................................................. 12 REGIONY TURYSTYCZNE .............................................................................................................................. 14 SEMINARIUM MAGISTERSKIE ......................................................................................................................... 16 SOCJOLOGIA CZASU WOLNEGO ..................................................................................................................... 19 ZARZDZANIE PRZEDSIBIORSTWEM TURYSTYCZNYM ....................................................................................... 21 1.2 STUDIA II STOPNIA TURYSTYKA I REKREACJA SPECJALNO BIZNES TURYSTYCZNY ................................. 23 AGROTURYSTYKA ....................................................................................................................................... 23 ANALIZA RYNKU USUG TURYSTYCZNYCH ....................................................................................................... 25 EKONOMICZNE PODSTAWY TURYSTYKI ........................................................................................................... 27 FINANSE PRZEDSIBIORSTW TURYSTYCZNYCH ................................................................................................ 29 INFORMACJA TURYSTYCZNA ......................................................................................................................... 31 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA W TURYSTYCE ................................................................................................ 33 KREATYWNO I INNOWACJE W TURYSTYCE ................................................................................................... 35 KSZTATOWANIE STRATEGII ROZWOJU TURYSTYKI W REGIONIE .......................................................................... 37 ORGANIZACJA RUCHU TURYSTYCZNEGO ........................................................................................................ 39 PODSTAWY PRAWNE DZIAALNOCI TURYSTYCZNEJ ......................................................................................... 41 PRODUKT TURYSTYCZNY ............................................................................................................................. 43 PROTOK DYPLOMATYCZNY W BIZNESIE TURYSTYCZNYM ................................................................................ 45 PRZEWOZY TURYSTYCZNE ........................................................................................................................... 47 SPOECZNO-KULTUROWE ASPEKTY TURYSTYKI ............................................................................................... 49 STRATEGIE RYNKOWE W TURYSTYCE ............................................................................................................. 51 TUROPERATORSTWO .................................................................................................................................. 53 TURYSTYKA BIZNESOWA .............................................................................................................................. 55 TURYSTYKA ZDROWOTNA ............................................................................................................................ 57 ZARZDZANIE KADRAMI W TURYSTYCE ........................................................................................................... 59 ZARZDZANIE PROJEKTAMI W TURYSTYCE ...................................................................................................... 61 ZARZDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM ............................................................................................................ 63 1.3 STUDIA II STOPNIA TURYSTYKA I REKREACJA ZDROWOTNE PODSTAWY TURYSTYKI I REKREACJI ................. 65

 • 3

  1.1 Studia II stopnia Turystyka i Rekreacja przedmioty wsplne

  Historia kultury

  Wyp

  eni

  a Z

  esp

  Kie

  runk

  u

  Nazwa przedmiotu: Historia kultury Kod przedmiotu: 08.3X46.AII9901

  Nazwa jednostki prowadzcej przedmiot / modu: Wydzia Filologiczny/ Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa US/Zakad Wiedzy o Kulturze

  Nazwa kierunku:Turystyka i Rekreacja

  Forma studiw: studia drugiego stopnia, studia stacjonarne

  Profil ksztacenia: oglnoakademicki

  (A)

  Specjalno: wszystkie

  Rok / semestr: rok 1, semestr 1

  Status przedmiotu /moduu: obowizkowy

  Jzyk przedmiotu / moduu: polski

  Forma zaj wykad wiczenia

  wiczenia laboratoryjne

  konwersatorium seminarium inne

  (wpisa jakie)

  Wymiar zaj

  30

  Koordynator przedmiotu / moduu

  Dr hab. Mirosawa Kozowska, prof. US

  Prowadzcy zajcia

  Dr hab. Mirosawa Kozowska, prof. US/ dr Artur Kolbiarz

  Cel przedmiotu / moduu

  Celem wykadw jest poszerzenie wiedzy wybranych zjawiskach w kulturze rozumianej jako aktywno czowieka ksztatujca jego rodowisko naturalne i spoeczne; przedstawienie omawianych procesw i zjawisk w ujciu synchronicznym i diachronicznym oraz ich interpretacji w kontekcie wybranych teorii kultury. Perspektywa historyczna i odniesienia do wspczesnoci posu do krytycznej analizy i interpretacji tekstw kultury, zjawisk i procesw.

  Wymagania wstpne

  Podstawowa wiedza z zakresu kultury, historii Polski, historii powszechnej, mechanizmw ksztatowania ycia spoecznego oraz wiedza z zakresu przedmiotu historia architektury i sztuki.

  EFEKTY KSZTACENIA Odniesienie do

  efektw dla programu

  Odniesienie do efektw dla

  obszaru

  Wiedza

  01. Zna wybrane koncepcje kultury, jej kategorie i funkcje w ksztatowaniu relacji midzyludzkich i spoecznych.

  K_W01 S2A_W01 M2A_W01

  02. Zna typy i funkcje komunikowania w ujciu synchronicznym i diachronicznym; pojcia nowoczesno, modernizm, ponowoczesno, postmodernizm. Zna kulturowe funkcje mediw.

  K_W09 K_W03

  S2A_W05 S2A_W09

  03. Potrafi scharakteryzowa mechanizmy i konsekwencje globalizacji, homogenizacji , kolonializmu i postkolonializmu.

  K_W03 S2A_W05 S2A_W09

  Umiejtnoci

  04. Rozumie i potrafi na wybranych przykadach wskaza takie cechy procesw i zjawisk kultury jak cigo, intersubiektywno, kompleksowo, kontekstualno , normatywno;

  K_U10 S2A_U06

  05. Potrafi oceni krytycznie stosowane typy i strategie komunikowania;

  K_U09 05S2A_U06

  06. Potrafi na podstawie wasnej obserwacji wskaza , opisa i skomentowa przykady przejaww globalizacji, homogenizacji, kolonializmu i postkolonializmu w kulturze.

  K_U08

  S2A_U09

 • 4

  Kompetencje spoeczne

  07. Rozumie potrzeb i przydatno wiedzy interdyscyplinarnej do rozumienia i krytycznej interpretacji zjawisk, procesw i tekstw kultury.

  K_K01

  S2A_K01 M2A_W01

  08. Postrzega kultur w perspektywie diachronicznej i synchronicznej jako kompleks zjawisk i procesw dynamicznych, ktrych postrzeganie i rozumienie wymaga nieustannej aktualizacji wiedzy obserwacji rzeczywistoci spoecznej.

  K_K01

  S2A_K01 M2A_W01

  TRECI PROGRAMOWE Liczba godzin

  Forma zaj wykad 30 1. Podstawowe koncepcje kultury (w ujciu diachronicznym i synchronicznym).Dziedziny, kategorie, cechy kultury. 2

  2. Wzory, normy i kanony w kultury. Kultura jako forma kontroli. 2

  3 Formy i systemy komunikowania w perspektywie diachronicznej i synchronicznej. 4

  4. Strategie i funkcje komunikacji masowej ( druk i rodki audiowizualne). 4 5. Media w kulturze. 4

  6. Czas w kulturze (przednowoczesny, nowoczesny, zadaniowy). 2

  7. Problemy czasoprzestrzeni homogenizacja kultury; pojcie centrum i peryferii. 2 8. Kultura uniwersalna, globalna, narodowa, etniczna, plemienna, rodowiskowa, subkultury. 2

  9. Kolonializm i postkolonializm jako zjawiska kulturowe. 2

  10. Ciao i cielesno w kulturze. Gender, feminizm, queer. 4

  12. Problemy tosamoci kulturowej. 2

  Metody ksztacenia

  Wykad

  Wykad z elementami dyskusji

  Prezentacja

  Metody weryfikacji efektw ksztacenia

  Nr efektu ksztacenia z sylabusa

  Test - pytania zamknite i otwarte

  Esej/rozprawka

  Ocena ciga

  01, 02, 04, 05, 03, 06 06,07,08

  Forma i warunki zaliczenia

  Pozytywna ocena z testu oraz eseju/rozprawki przygotowanej samodzielnie przez studenta

  Literatura podstawowa

  1. E. Baldwin, B. Longhurst, S. Mccracken, M. Ogborn, G. Smith, Wstp do kulturoznawstwa. Przekad m. Kaczyski, J. oziski, T. Rosiski. Zysk i S-ka Wydawnictwo. Pozna 2007.

  2. J. Gajda, Antropologia kulturowa. Wprowadzenie do wiedzy o kulturze. Oficyna Wydawnicza Impuls, Krakw 2008.

  3. W. Richard, ycie po europejsku. Od czasw najdawniejszych do wspczesnoci. Tumaczy: Jacek Antkowiak. Red. Naczelny prof. dr hab. W. Burszta. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2009.

  Literatura uzupeniajca

  1. Antropologia kultury. Zagadnienia i wybr tekstw. Opracowali: G. Godlewski, L. Kolankiewicz, A. Mencwel, P. Rodak. Wstp i redakcja A. Mencwel. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2005.

  2. T. Edensor, Tosamo narodowa, kultura popularna i ycie codzienne. Krakw 2004. 3. E.W. Rothenbuhler, Komunikacja rytualna. Od rozmowy codziennej do ceremonii

  medialnej. Przekad i redakcja J. Baraski. Krakw 2003. 4. M Bogucka, Gorsza pe. Kobieta w dziejach Europy od antyku po wiek XXI. Wydawnictwo

  TRIO. Warszawa 2005. 5. R. Sennett, Upadek czowieka publicznego. Przeoya Hanna Jankowska, Warszawskie

  Wydawnictwo Literackie MUZA SA. Warszawa 2009.

  NAKAD PRACY STUDENTA:

  Liczba godzin

  Zajcia dydaktyczne 30

  Przygotowanie si do zaj

  Studiowanie literatury 10

  Udzia w konsultacjach 10

  Przygotowanie projektu / eseju / itp. 5

  Przygotowanie si do egzaminu / zaliczenia 18

 • 5

  Inne 2

  CZNY nakad pracy studenta w godz. 75

  Liczba punktw ECTS 3

 • 6

  Informatyka w turystyce i rekreacji W

  ype

  nia

  Zes

  p K

  ieru

  nku

  Nazwa przedmiotu: Informatyka w turystyce i rekreacji Kod przedmiotu: 11.0.X46AII09_05

  Nazwa jednostki prowadzcej przedmiot / modu: Wydzia Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia,/Zakad Sportw Rnych

  Nazwa kierunku: Turystyka i Rekreacja

  Forma studiw: studia drugiego stopnia studia stacjonarne

  Profil ksztacenia: oglnoakademicki

  (A)

  Specjalno: Wszystkie

  Rok 1 semestr 2 Status przedmiotu /moduu: obowizkowy

  Jzyk przedmiotu / moduu: polski

  Forma zaj wykad wiczenia

  wiczenia laboratoryjne

  konwersatorium seminarium inne

  (wpisa jakie)

  Wymiar zaj 15 15

  Koordynator przedmiotu / moduu

  Dr Pawe Ciszczyk

  Prowadzcy zajcia

  Dr Pawe Ciszczyk, mgr Robert Terczyski

  Cel przedmiotu / moduu

  Zapoznanie studentw z podstawami zastosowania narzdzi informatycznych w pracy naukowej i biurowej. Przedstawienie podstawowych poj, ukazanie przykadw rozwizywania konkretnych problemw i zagadnie z zastosowaniem poszczeglnych programw komputerowych, zdobywanie przez studentw umiejtnoci samodzielnego wyboru i dostosowywania poszczeglnych narzdzi informatycznych

  Wymagania wstpne

  W - wiedza z zakresu informatyki na poziomie szkoy redniej U - umiejtnoci z zakresu obsugi komputera (poziom szkoy redniej) K - kreatywno, odpowiedzialno

  EFEKTY KSZTACENIA Odniesienie do

  efektw dla programu

  Odniesienie do efektw dla

  obszaru

  Wiedza

  01. Student zna pojcia z zakresu zastosowania informatyki w brany turystycznej.

  K_W01 S2A_W01 M2A_ W01

  02. Student zna zasady planowania i realizacji kampanii marketingowo-sprzedaowych z wykorzystaniem sieci Internet.

  K_W02 S2A_W07 S2A_W11

  K_W05 S2A_W10 M2A_ W11

  03. Student potrafi scharakteryzowa i opisa zagroenia i potencjalne korzyci wynikajce z zastosowania narzdzi informatycznych w brany turystycznej.

  K_W06 S2A_W06, S2A_W11

  Umiejtnoci

  04. Student potrafi dobiera i efektywnie wykorzystywa poszczeglne narzdzia informatyczne w rozwizywaniu konkretnych problemw, z jakimi mona si spotka w brany turystycznej.

  K_U11 S2A_ U04 M2A_U02

  05. Student potrafi zaplanowa i zrealizowa kampanie promocyjn w sieci internetowej. Sprawdza skuteczno realizowanego e-marketingu

  K_U04

  S2A_ U04, S2A_ U07 M2A_U06 M2A_U04

  06. Student potrafi korzysta z technik informacyjnych w celu pozyskiwania i przechowywania danych

  K_U04

  S2A_ U04, S2A_ U06 M2A_U08 M2A_U06 M2A_U07

  Kompetencje spoeczne

  07. Student realizuje zadania w sposb zapewniajcy bezpieczestwo, zdaje sobie spraw z konsekwencji wykorzystywania nielegalnego oprogramowania a take akceptuje i stosuje si do regu panujcych w czasie komunikowania si w sieci

  K_K06 S2A_K04 M2A_K07

  TRECI PROGRAMOWE Liczba godzin

  Forma zaj wiczenia 15

 • 7

  1. Ergonomia pracy z komputerem. Zasady dotyczce waciwego przygotowania miejsca do pracy z komputerem.

  2

  2. Firma w Internecie. Reklama internetowa. Prawo dotyczce biznesu w Internecie. Pozycjonowanie. Oszustwa internetowe. Grupon. Zasady dotyczce budowy internetowej strony firmy.

  4

  3. Rola i wykorzystanie komputerw w prowadzeniu firmy turystycznej. Specyfika brany. 2

  4. Budowa i zarzdzanie stron WWW. 2

  5. Najwaniejsze strony internetowe dotyczce obsugi ruchu turystycznego. 2 6. Specjalistyczne oprogramowanie w firmie turystycznej. 2

  7. Jak prowadzi skuteczny e-mail marketing? 1

  Forma zaj wykady 15 1. Podstawowe operacje na plikach i katalogach. Powtrka z zarzdzanie systemem operacyjnym. Obsuga

  programw narzdziowych 2

  2. Strategia promocyjna firmy w Internecie. Opracowanie zaoe kampanii. Przygotowanie kompleksowej kampanii promocyjnej.

  4

  3. Budowa wasnej strony internetowej. Zarzdzanie stron internetow. Obsuga platformy CMS. 3

  4. Obsuga specjalistycznych programw do obsugi ruchu turystycznego oraz programw wykorzystywanych w brany turystycznej.

  2

  5. Zastosowanie Internetu w brany turystycznej. Wyszukiwanie danych. Bazy on-line. Rezerwacje. 2

  6. Zaliczenie praktyczne przedmiotu 2

  Metody ksztacenia

  Prezentacja multimedialna

  Opracowanie projektu

  Praca w grupach

  Metody weryfikacji efektw ksztacenia

  Nr efektu ksztacenia z sylabusu

  Zaliczenie ustne

  Projekt grupowy

  Sprawdzian praktyczny

  Ocena ciga

  01, 02 01,02,03,04 01,02,03,04 05,06,07

  Forma i warunki zaliczenia

  Zaliczenie przedmiotu na ocen: ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie obecnoci na zajciach, oceny za wykonanie projektu grupowego, oceny ze sprawdzianu praktycznego i odpowiedzi ustnej.

  Literatura podstawowa

  1. J. Berdychowski: Informatyka w turystyce i rekreacji, Warszawa 2011 2. A Lenart, J Winiarski, E Winkowski "Podstawy informatyki w turystyce: materiay do wicze".

  Gdask: Wysza Szkoa Turystyki i Hotelarstwa, 2010 3. N. Nalazek, J., Moskaa Internet w turystyce , hotelarstwie - informatyka w hotelarstwie. Helion

  2009

  Literatura uzupeniajca

  Ullman Jeffrey D., Widom Jennifer: Podstawowy kurs systemw baz danych Helion 2010 Etheridge Denise Excel 2007 PL Analiza Danych, Wykresy, Tabele Przestawne. Helion 2007

  NAKAD PRACY STUDENTA:

  Liczba godzin

  Zajcia dydaktyczne 30

  Przygotowanie si do zaj 16

  Studiowanie literatury 14

  Udzia w konsultacjach 20

  Przygotowanie projektu 12

  Przygotowanie si do zaliczenia 6

  Inne 2

  CZNY nakad pracy studenta w godz. 100

  Liczba punktw ECTS 4

 • 8

  Marketing usug turystycznych i rekreacyjnych

  Wyp

  eni

  a Z

  esp

  Kie

  runk

  u

  Nazwa przedmiotu: Marketing usug turystycznych i rekreacyjnych Kod przedmiotu:04.4VI46AII18_08

  Nazwa jednostki prowadzcej przedmiot : Wydzia Zarzdzania i Ekonomiki Usug/Katedra Zarzdzania Turystyk

  Nazwa kierunku: Turystyka i Rekreacja

  Forma studiw: Studia drugiego stopnia Studia stacjonarne

  Profil ksztacenia: A oglnoakademicki

  Specjalno: wszystkie

  Rok 2 semestr 3

  Status przedmiotu: obowizkowy

  Jzyk przedmiotu : polski

  Forma zaj wykad wiczenia wiczenia laboratoryjne

  konwersatorium seminarium inne (wpisa jakie)

  Wymiar zaj

  30 30

  Koordynator przedmiotu

  dr. hab. prof. US Aleksander Panasiuk

  Prowadzcy zajcia

  dr Anna Tokarz-Kocik, [email protected] dr Adam Pawlicz, [email protected] dr Agnieszka Sawiska, [email protected] mgr Katarzyna Orfin, [email protected]

  Cel przedmiotu / moduu

  Celem realizowanego przedmiotu jest przedstawienie istoty oraz znaczenia marketingu w turystyce i rekreacji, zaprezentowania sposobu planowania i wykorzystania gwnych instrumentw marketingu mix, tj. produktu, ceny, dystrybucji i promocji usug turystycznych i rekreacyjnych. W zakresie przedmiotu omwione zostan rwnie elementy zwizane z marketingowym ksztatowaniem personelu przedsibiorstw turystycznych i podmiotw oferujcego usugi rekreacyjne.

  Wymagania wstpne

  brak

  EFEKTY KSZTACENIA

  Odniesienie do efektw dla programu

  Odniesienie do efektw dla

  obszaru

  Wiedza 01 Student definiuje pojcie marketing 02 Student wymienia i opisuje poszczeglne instrumenty marketingowe

  K_W02 S2A_W01 S2A_W06

  K_W06 S2A_W06

  Umiejtnoci 03 Student potrafi dokona oceny skutecznoci instrumentw polityki personalnej wykorzystywanych w przedsibiorstwach turystycznych i rekreacyjnych

  K_U09 S2A_U07 S2A_U08

  Kompetencje spoeczne

  04 Podczas dyskusji problemowej student zachowuje otwarto na pogldy pozostaych uczestnikw dyskusji K_K04

  S2A_K02

  05 Student rozumie znaczenie potrzeb klienta jako podstawy dziaa marketingowych

  K_K02 S2A_K04

  TRECI PROGRAMOWE Liczba godzin

  Forma zaj wykady 30

  1. Istota marketingu usug, produkt turystyczny - definicja, struktura, cykl ycia 6

  2. Elementy marketingu terytorialnego, produkt w ujciu obszarowym 6

  3. Zasady rnicowania cen usug turystycznych i rekreacyjnych, Techniki yield management w turystyce i rekreacji

  6

  4. Kanay dystrybucji usug turystycznych i rekreacyjnych 6

  5. Promocja usug turystycznych i rekreacyjnych; rola personelu w dziaaniach marketingowych 6

  Forma zaj wiczenia 30

  1. Omwienie istoty marketingu usug turystycznych i rekreacyjnych poprzez analiz studium przypadku 3

  2. Produkt turystyczny, usuga rekreacyjna teoria i praktyka (przykady) 3

  3. Budowanie nowych produktw turystycznych oraz usug rekreacyjnych (praca w grupach) 3

  mailto:[email protected]

 • 9

  4. Rnicowanie cen w turystyce i rekreacji (analiza przypadkw) 3

  5. Dystrybucja usug turystycznych i rekreacyjnych (analiza studium przypadku) 3

  6. Tworzenie planu promocyjnego dla nowych produktw turystycznych i usug rekreacyjnych 6

  7. Promocja usug turystycznych i rekreacyjnych w nowoczesnych mediach (m.in. Internet) 3

  8. Budowanie wizerunku podmiotw oferujcych usugi turystyczne i rekreacyjne 3

  9. Marketing mix w wybranej firmie turystycznej -prezentacje przygotowane przez Studentw 3

  Metody ksztacenia

  prezentacje multimedialne

  praca w grupach

  opracowanie projektu

  Metody weryfikacji efektw ksztacenia

  Nr efektu ksztacenia z sylabusa

  egzamin pisemny z wiedzy z wykadu (test)

  kolokwium

  projekt grupowy i indywidualny

  01, 02 01, 02 03, 04,05

  Forma i warunki zaliczenia

  egzamin pisemny (test ) obejmujcy wiedz z wykadw

  kolokwium pisemne (test z pytaniami otwartymi) obejmujcy wiedz z wicze

  przygotowanie i prezentacja wasnego projektu

  Literatura podstawowa

  1. Marketing usug turystycznych. Red. A. Panasiuk, PWN, Warszawa 2007 2. J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Wodarczyk: Produkt turystyczny, PWE, Warszawa 2005.

  Literatura uzupeniajca

  1. J. Altkorn: Marketing w turystyce. PWN, Warszawa 1994 2. A. Oleksiuk: Marketing usug turystycznych, Centrum Doradztwa i Informacji Diffin Sp. z o.o., Warszawa 2000

  NAKAD PRACY STUDENTA:

  Liczba godzin

  Zajcia dydaktyczne 60

  Przygotowanie si do zaj 5

  Studiowanie literatury 6

  Udzia w konsultacjach 25

  Przygotowanie projektu / eseju / itp. 10

  Przygotowanie si do egzaminu / zaliczenia 15

  Inne 4

  CZNY nakad pracy studenta w godz. 125

  Liczba punktw ECTS 5

 • 10

  Planowanie turystyczne W

  ype

  nia

  Zes

  p K

  ieru

  nku

  Nazwa przedmiotu: Planowanie turystyczne

  Kod przedmiotu:04.04VI46AII18_06

  Nazwa jednostki prowadzcej przedmiot : Wydzia Zarzdzania i Ekonomiki Usug/Katedra Zarzdzania Turystyk

  Nazwa kierunku: TURYSTYKA I REKREACJA

  Forma studiw: Studia drugiego stopnia Studia stacjonarne

  Profil ksztacenia: A oglnoakademicki

  Specjalno: wszystkie

  Rok 1 / semestr: 2

  Status przedmiotu: obowizkowy

  Jzyk przedmiotu : polski

  Forma zaj wykad wiczenia

  wiczenia laboratoryjne

  konwersatorium seminarium inne

  (wpisa jakie)

  Wymiar zaj 15 30

  Koordynator przedmiotu dr. hab. prof. US Aleksander Panasiuk

  Prowadzcy zajcia

  dr Dawid Milewski ([email protected]) - mgr Katarzyna Orfin ([email protected])

  Cel przedmiotu / moduu

  Celem procesu dydaktycznego jest orientacja w mechanizmach i celach rnych aspektw planowania w turystyce.

  Wymagania wstpne

  Podstawowe wiadomoci z zakresu zagadnie zwizanych z funkcjonowaniem gospodarki turystycznej i podstawowej terminologii turystycznej i rekreacyjnej.

  EFEKTY KSZTACENIA Odniesienie do

  efektw dla programu

  Odniesienie do efektw dla

  obszaru

  Wiedza

  01 Student definiuje podstawowe pojcia zwizane z planowaniem

  turystycznym; K_W02 S2A_W01

  02 Student identyfikuje najwaniejsze uwarunkowania i cele budowy planw

  rozwoju K_W06 S2A_W06

  03 Student opisuje etapy konstruowania planw rozwoju turystyki K_W06 S2A_W06

  S2A_W11

  Umiejtnoci 04 Student analizuje i ocenia plany rozwoju turystyki oraz wskazuje ich

  znaczenie w procesie zarzdzania regionem

  K_U01 S2A_U01

  K_U10 S2A_U06

  Kompetencje spoeczne

  05 Student wykazuje samodzielno i kreatywno w ocenie zjawisk

  objtych planowaniem turystycznym

  K_K04

  S2A_K07

  S2A_K04

  06 Student w planowaniu turystycznym akceptuje i zachowuje zasady

  rozwoju zrwnowaonego oraz zauwaa wpyw turystyki na rozwj

  spoeczno-gospodarczy obszaru

  K_K03 S2A_K04

  K_K07 S2A_K05

  TRECI PROGRAMOWE Liczba godzin Wykady

  1. Podstawowa terminologia zwizana z programowaniem i planowaniem rozwoju turystyki 2

  2. Planowanie strategiczne i strategia rozwoju jako narzdzie w procesie zarzdzania regionem 2

  3. Rola planowania turystycznego w budowaniu przewagi konkurencyjnej regionw 2 4. Uwarunkowania tworzenia planw rozwoju turystyki 2

  5. Etapy konstruowania planw rozwoju turystyki 2

  6. Rola planowania turystycznego w procesie zarzdzania regionem 2 7. Krajowe programy i plany rozwoju turystyki 2

  8. Planowanie turystyczne na szczeblu regionalnym i lokalnym 1

  Suma 15

  wiczenia 1. Planowanie turystyczne jako element budowania przewagi konkurencyjnej regionw 4

  2. Przesanki budowy planw rozwoju turystyki 2

 • 11

  3. Cele budowy planw rozwoju turystyki 2 4. Procedura konstruowania planw rozwoju turystyki 4

  5. Strategia rozwoju turystyki, jako element polityki turystycznej i instrument zarzdzania regionem 4

  6. Studium przypadku (omwienie wybranej strategii rozwoju turystyki) 4 7. Planowanie marketingowe w turystyce 4

  8. Przykady strategii rozwoju turystyki 6

  Suma 30

  Metody ksztacenia

  prezentacje multimedialne

  praca w grupach

  opracowanie projektu

  Metody weryfikacji efektw ksztacenia

  Nr efektu ksztacenia z sylabusa

  pisemne zaliczenie wiedzy z wykadu (test)

  kolokwium

  projekt grupowy

  01, 02, 03, 04 01, 03, 05 05, 06

  Forma i warunki zaliczenia

  pisemne zaliczenie (test), obejmujcy wiedz z wykadw

  kolokwium pisemne (test z pytaniami otwartymi)obejmujcy wiedz z wicze

  przygotowanie i prezentacja wasnego projektu

  Literatura podstawowa

  1. Strategie rozwoju turystyki w regionie, red. B. Meyer, D. Milewski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

  2. A.S. Kornak, A. Rapacz, Zarzdzanie turystyk i jej podmiotami w miejscowoci i regionie. Wydawnictwo AE im. O. Langego we Wrocawiu, Wrocaw 2001

  Literatura uzupeniajca

  1. D. Milewski, Regionalne uwarunkowania rozwoju turystyki na przykadzie wojewdztwa zachodniopomorskiego, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2005.

  NAKAD PRACY STUDENTA:

  Liczba godzin

  Zajcia dydaktyczne 45

  Przygotowanie si do zaj 2

  Studiowanie literatury 13

  Udzia w konsultacjach 20

  Przygotowanie projektu / eseju / itp. 8

  Przygotowanie si do egzaminu / zaliczenia 10

  Inne 2

  CZNY nakad pracy studenta w godz. 100

  Liczba punktw ECTS 4

 • 12

  Polityka turystyczna W

  ype

  nia

  Zes

  p K

  ieru

  nku

  Nazwa przedmiotu: Polityka turystyczna Kod przedmiotu: 04.4VI46AII18_04

  Nazwa jednostki prowadzcej przedmiot / modu: Wydzia Zarzdzania i Ekonomiki Usug/Katedra Zarzdzania Turystyk

  Nazwa kierunku: Turystyka i Rekreacja

  Forma studiw: Studia drugiego stopnia Studia stacjonarne

  Profil ksztacenia: A

  Specjalno: wszystkie

  Rok 1 Semestr 1

  Status przedmiotu /moduu: obowizkowy

  Jzyk przedmiotu / moduu: polski

  Forma zaj wykad wiczenia

  wiczenia laboratoryjne

  konwersatorium seminarium inne

  (wpisa jakie)

  Wymiar zaj 15 15

  Koordynator przedmiotu / moduu

  dr hab. prof. US. A. Panasiuk

  Prowadzcy zajcia

  dr hab. prof. US. B. Panasiukj ([email protected]) mgr A. Gardziska ([email protected]), mgr A. Samulak-Wolna

  Cel przedmiotu / moduu

  Przedstawienie roli pastwa i jego organw w funkcjonowaniu gospodarki turystycznej. Analiza metod i instrumentw polityki turystycznej w ksztatowaniu rynku turystycznego.

  Wymagania wstpne

  Wiedza z zakresu makroekonomii, polityki spoeczno-ekonomicznej, podstaw wiedzy o spoeczestwie (nauki o polityce).

  EFEKTY KSZTACENIA Odniesienie do

  efektw dla programu

  Odniesienie do efektw dla

  obszaru

  Wiedza

  01 Student wymienia podmioty polityki turystycznej w Polsce i na wiecie 02 Student zna gwne zadania administracji pastwowej w zakresie turystyki

  K_W03

  S2A_W02 S2A_W03 S2A_W04 S2A_W07 S2A_W08

  Umiejtnoci

  03 Student posiada umiejtno oceny zakresu potrzeb wpywu pastwa na rynek turystyczny, w odniesieniu do strony podaowej struktura oferty, jak i popytowej ochrona konsumenta

  K_U01 S2A_U01 S2A_U03

  04 Student ocenia funkcjonowanie podmiotw polityki turystycznej zna ich kompetencje oraz wskazuje efekty ich dziaalnoci na rynku usug turystycznych

  K_U09 S2A_U02

  Kompetencje spoeczne

  05 dyskutuje na temat relacji pomidzy polityk turystyczn Polski i Unii Europejskiej

  K_K07 S2A_K04

  06 ma wiadomo znaczenia roli pastwa dla rozwoju turystyki. K_K03 S2A_K06

  TRECI PROGRAMOWE Liczba godzin

  Forma zaj wykad 15 1. Wprowadzenie do polityki spoeczno-ekonomicznej 2

  2. Relacje pastwo-turystyka 2

  3. Morfologia polityki turystycznej 2 4. Makroekonomiczne aspekty polityki turystycznej 3

  5. Regionalna i lokalna polityka turystyczna 2

  6. Polityka rynkowa przedsibiorstw turystycznych 2 7. Strategie rozwoju turystyki w Polsce i Unii Europejskiej 2

  Forma zaj wiczenia 15

  1. Podmioty midzynarodowej polityki turystycznej Midzynarodowe Organizacje Turystyczne 2

  2. Organizacja i zarzdzanie turystyk na poziomie oglnokrajowym, regionalnym i lokalnym w Polsce 2 3. Narodowa Administracja Turystyczna i Narodowa Organizacja Turystyczna 2

  4. Organizacje samorzdu terytorialnego i stowarzyszenia turystyczne 2

  5. Kompetencje samorzdw wojewdzkich, powiatowych i gminnych w zakresie turystyki 2 6. Regionalne i Lokalne Organizacje Turystyczne 1

  7. Polityka turystyczna Unii Europejskiej 2

 • 13

  8. Zadanie zaliczeniowe dla studentw (w grupach 2 osobowych): Organizacja i zarzdzanie turystyk w innych pastwach europejskich i Strategie rozwoju turystyki w wybranej gminie.

  2

  Metody ksztacenia

  prezentacje multimedialne

  praca w grupach

  opracowanie projektu

  Metody weryfikacji efektw ksztacenia

  Nr efektu ksztacenia z sylabusa

  kolokwium pisemne

  praca w grupach

  analiza tekstw z dyskusj

  opracowanie projektu indywidualnego

  01,02,03,04 03 03,04,05,06 04,06

  Forma i warunki zaliczenia

  Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium w fomie pisemnej (test) obejmujce wiedz z zakresu wicze i wykadw oraz przygotowanie zadania praktycznego.

  Literatura podstawowa

  1. Ekonomika turystyki i rekreacji, red A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

  2. J. Borzyszkowski, Organizacja i zarzdzanie turystyk w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2011.

  3. Strategie rozwoju turystyki w regionie, red. B. Meyer, D. Milewski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

  Literatura uzupeniajca

  1. Polityka turystyczna, red. A. Panasiuk, Fundacja Uniwersytetu Szczeciskiego, Szczecin 2005,

  2. Obowizujce akty prawne dotyczce regulacji rynku usug turystycznych. 3. Obowizujce strategie, programy dotyczce rozwoju gospodarki turystycznej na szczeblu

  UE, Polski, regionalnym i lokalnym.

  NAKAD PRACY STUDENTA:

  Liczba godzin

  Zajcia dydaktyczne 30

  Przygotowanie si do zaj 8

  Studiowanie literatury 10

  Udzia w konsultacjach 20

  Przygotowanie projektu / eseju / itp. 10

  Przygotowanie si do egzaminu / zaliczenia 20

  Inne 2

  CZNY nakad pracy studenta w godz. 100

  Liczba punktw ECTS 4

 • 14

  Regiony turystyczne

  Wyp

  eni

  a Z

  esp

  Kie

  runk

  u

  Nazwa przedmiotu: Regiony turystyczne Kod przedmiotu:07.1VI46AII09_03

  Nazwa jednostki prowadzcej przedmiot / modu: Wydzia Zarzdzania i Ekonomiki Usug, Katedra Historii Spoeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

  Nazwa kierunku: Turystyka i Rekreacja

  Forma studiw: Studia drugiego stopnia Studia stacjonarne

  Profil ksztacenia: A

  Specjalno: wszystkie

  Rok 1 semestr:1,2 Status przedmiotu /moduu: obowizkowy

  Jzyk przedmiotu / moduu: polski

  Forma zaj wykad wiczenia

  wiczenia laboratoryjne

  konwersatorium seminarium inne

  (wpisa jakie)

  Wymiar zaj

  60 (po 30 na sem.) - - - - -

  Koordynator przedmiotu / moduu

  dr hab. prof. US Andrzej Mielcarek ([email protected])

  Prowadzcy zajcia

  dr Krzysztof Maachowski ([email protected]);

  Cel przedmiotu / moduu

  Zapoznanie studentw z podstawami regionalizacji (w tym regionalizacji turystycznej), delimitacj i analiz regionw turystycznych na wiecie i w Polsce.

  Wymagania wstpne

  Znajomo geografii, biologii i ochrony rodowiska z zakresu szkoy redniej. Umiejtno obserwacji zjawisk spoecznogospodarczych oraz wykorzystania wiedzy z rnych dziedzin nauki.

  EFEKTY KSZTACENIA Odniesienie do

  efektw dla programu

  Odniesienie do efektw dla

  obszaru

  Wiedza

  01 Definiuje pojcie regionu i regionu turystycznego.

  K_W01 S2A_W01

  02 Wyjania znaczenie gospodarcze regionu turystycznego oraz posiada wiedz analityczn dotyczc regionw turystycznych w Polsce i na wiecie.

  K_W03 S2A_W03

  K_W07 S2A_W02 S2A_W03

  Umiejtnoci 03 Analizuje znaczenie poszczeglnych regionw turystycznych wiata i Polski dla gospodarki poszczeglnych pastw.

  K_U01 S2A_U01

  K_U03 S2A_U02

  Kompetencje spoeczne

  04 Podejmuje dyskusj zwizan z dowiadczeniami wynikajcymi z autopsji poszczeglnych regionw turystycznych Polski i wiata.

  K_K07 S2A_K04

  TRECI PROGRAMOWE Liczba godzin

  Forma zaj wykad

  1. Region i jego znaczenie 2

  2. Teoretyczne podstawy regionalizacji turystycznej 2

  3. Zasady gospodarki turystycznej w regionach 2

  4. Zarzdzanie turystyk w regionie 2 5. Strategie rozwoju turystyki w regionie 2

  6. Regionalizacja turystyczna wiata (wg wiatowej Organizacji Turystyki UNWTO) 4

  7. Regionalizacja turystyczna Polski 4 8. Omwienie regionw turystycznych wiata 22

  9. Omwienie regionw turystycznych Polski 20

 • 15

  Metody ksztacenia

  wykad audytoryjny;

  prezentacja multimedialna;

  Metody weryfikacji efektw ksztacenia

  Nr efektu ksztacenia z sylabusa

  egzamin pisemny

  01 ,02,03,04

  Forma i warunki zaliczenia

  Egzamin pisemny (test). Zaliczenie obejmujce znajomo treci wykadw oraz zalecanej literatury. Zaliczenie nastpuje na podstawie wynikw uzyskanych z egzaminu.

  Literatura podstawowa

  1. Kruczek Z., Zmylony P., Regiony turystyczne, Wyd. Proksenia, Krakw 2010. 2. Warszyska J. (red.), Geografia turystyczna wiata. cz. 1 i 2, PWN, Warszawa 2000. 3. Lijewski T., Mikowski B., Wyrzykowski J., Geografia turystyki Polski, PWE, Warszawa 2002. 4. Liszewski S., Przestrze turystyczna Polski. Koncepcja regionalizacji turystycznej, Folia

  Turistica, 2009.

  Literatura uzupeniajca

  1. Goembski G. (red.), Kompendium wiedzy o turystyce, Wyd. PWN, Warszawa-Pozna 2002. 2. Meyer B., Milewski D. (red.), Strategie rozwoju turystyki w regionie, PWN, Warszawa 2009. 3. Gaworecki W. W., Turystyka, PWE, Warszawa 2007. 4. Kruczek Z., Sacha S., Geografia atrakcji turystycznych Polski, Wyd. Ostoja, Krakw 1995.

  NAKAD PRACY STUDENTA:

  Liczba godzin

  Zajcia dydaktyczne 60

  Przygotowanie si do zaj 10

  Studiowanie literatury 16

  Udzia w konsultacjach 30

  Przygotowanie projektu / eseju / itp. -

  Przygotowanie si do egzaminu / zaliczenia 30

  Inne 4

  CZNY nakad pracy studenta w godz. 150

  Liczba punktw ECTS 6

 • 16

  Seminarium magisterskie W

  ype

  nia

  Zes

  p K

  ieru

  nku

  Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie Kod przedmiotu: 04.4VI46AII00_24

  Nazwa jednostki prowadzcej przedmiot/modu: Wydzia Zarzdzania i Ekonomiki Usug

  Nazwa kierunku:Turystyka i Rekreacja

  Forma studiw: studia drugiego stopnia, studia stacjonarne

  Profil ksztacenia: oglnoakademicki

  (A)

  Specjalno: Biznes turystyczny

  Rok / semestr: rok 1 i 2, semestr 2, 3 i 4

  Status przedmiotu /moduu: obowizkowy

  Jzyk przedmiotu / moduu: polski

  Forma zaj wykad wiczenia

  wiczenia laboratoryjne

  konwersatorium seminarium Inne

  (wpisa jakie)

  Wymiar zaj

  90

  (po 30 na sem.)

  Koordynator przedmiotu / moduu

  Prowadzcy zajcia

  prof. dr hab. Stanisaw Flejterski [email protected] dr hab. Henryk Babis prof. US [email protected] dr hab. Beata Meyer prof. US [email protected] dr hab. Aleksander Panasiuk prof. US [email protected] dr hab. Grayna Wolska, prof. US [email protected] dr Adam Kowalczyk [email protected] dr Dawid Milewski [email protected] dr Adam Pawlicz [email protected] dr Agnieszka Sawiska [email protected] dr Anna Tokarz- Kocik [email protected]

  Cel przedmiotu / moduu

  Zapoznanie studentw z metodologi pisania prac magisterskich oraz przygotowanie do obrony pracy magisterskiej

  Wymagania wstpne

  W student posiada rozszerzon wiedz z zakresu turystyki i rekreacji, U student samodzielnie organizuje prac, dyskutuje na tematy z zakresu problematyki turystyki i rekreacji K student wyraa wasne opinie, pracuje samodzielnie.

  EFEKTY KSZTACENIA Odniesienie do

  efektw dla programu

  Odniesienie do efektw dla

  obszaru

  Wiedza

  01. Student wyjania podstawowe pojcia z dziedziny metodologii pracy naukowej

  K_W12 S2A_W06

  02. Student zna etyczne aspekty pisania pracy magisterskiej ryzyko i konsekwencje popenienia plagiatu

  K_W05 S2A_W10

  Umiejtnoci

  03. Student potrafi samodzielnie planowa i realizowa zadania badawcze

  K_U05 S2A_U07

  04. Student posiada umiejtno pisemnego opracowania przeprowadzonych przez siebie bada w dziedzinie turystyki i rekreacji.

  K_U08 S2A _U9

  K_U10 S2A _U9

  05. Student potrafi podj dyskusje na nurtujce go pytania. K_U08 S2A _U10

  06. Student potrafi korzysta z wyspecjalizowanych narzdzi i technik informacyjnych w celu pozyskiwania i przechowywania

  K_U04 S2A _U06

 • 17

  danych.

  Kompetencje spoeczne

  07. Student potrafi pracowa indywidualnie i w grupie K_K08 S2A _K02

  08. Student jest przygotowany do podjcia pracy. K_K08 S2A _K07

  TRECI PROGRAMOWE Liczba godzin Forma zaj seminarium 90 1. Wymagania formalne stawiane magistrantom, wybr tematu pracy magisterskiej w oparciu o propozycje prowadzcego oraz studentw. Metodologia nauk i jej zdefiniowanie. Pojcie, cele i zadania nauki. Rola czowieka w badaniach naukowych. Oglne zasady pisania prac magisterskich.

  8

  2. Poznanie podstawowej problematyki pracy na podstawie pimiennictwa. Ustalenie celu, przedmiotu i zakresu bada.

  4

  3. Studiowanie pimiennictwa. Sprecyzowanie i umiejscowienie problemu w dotychczasowym dorobku wiedzy. Dobr waciwego pimiennictwa dotyczcego badanego problemu. Etapy zbierania pimiennictwa. Technika poszukiwania rde informacji. Ocena i selekcja zebranych materiaw.

  10

  4. Rodzaje przypisw, zasady cytowania pimiennictwa. Etyczne aspekty pisania pracy magisterskiej ryzyko i konsekwencje popenienia plagiatu.

  5

  5. Technika pisania prac. 4

  6. Opracowanie sposobu rozwizania sposobu badawczego. 4 7. Opracowanie planu pracy. Referowanie na seminarium i pisemne opracowanie, zatwierdzenie przez promotora.

  4

  8. Uzasadnienie tematu, problem i hipoteza robocza, dobr prby, teren bada. Ukad rozdziaw. 4

  9. Wybr i zebranie metod badawczych. Szczegowa charakterystyka wybranych metod i technik badawczych. Faza koncepcji prowadzenia bada, analizy wynikw i wnioskw.

  4

  10. Omwienie bada wasnych studentw i ich analiza. Dyskusja, formuowanie i weryfikacja wnioskw.

  4

  11. Uporzdkowanie bibliografii, uzupenienie przegldu pimiennictwa. 4

  12. Przystpienie do formalnego pisania pracy magisterskiej. Kryteria oceny pracy magisterskiej poprawno logiczna, jzykowa i stylistyczna.

  5

  13. Prezentacja caoci pracy magisterskiej. Kryteria oceny (recenzji) pracy magisterskiej. 33 14. Przygotowanie do obrony problematyki poruszanej w pracy podczas egzaminu magisterskiego 5

  Metody ksztacenia

  Analiza tekstw z dyskusj,

  Praca w grupach,

  Prezentacja

  Metody weryfikacji efektw ksztacenia

  Nr efektu ksztacenia z sylabusa

  Ocena ciga aktywno na zajciach

  Prezentacja

  Obrona pracy magisterskiej

  01, 02, 03, 04, 05, 06, 01, 02,03, 06,07 01, 02, 05, 08

  Forma i warunki zaliczenia

  Warunkiem zaliczenia seminarium w semestrze 2 i 3 jest napisanie okrelonych rozdziaw pracy magisterskiej , warunkiem zaliczenia 4 semestru jest przygotowanie caoci pracy magisterskiej.

  Literatura podstawowa

  1. Siwiski W., Empiryczne badania spoeczne w dziedzinie turystyki i rekreacji (zarys metodologii bada naukowych), Pozna 2006.

  2. Siwiski W., Tauber R.D., Metodologia bada naukowych (zarys problematyki na uytek wyszych szk o kierunku turystyka i rekreacja, Pozna 2006.

  Literatura uzupeniajca

  1. Urban S., adoski W., Jak napisa dobr prac magistersk, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocawiu, Wrocaw 2001.

  NAKAD PRACY STUDENTA:

  Liczba godzin

 • 18

  Zajcia dydaktyczne 90

  Przygotowanie si do zaj 60

  Studiowanie literatury 154

  Udzia w konsultacjach 30

  Przygotowanie projektu / eseju / itp. 170

  Przygotowanie si do egzaminu / zaliczenia 90

  Inne 6

  CZNY nakad pracy studenta w godz. 600

  Liczba punktw ECTS 24

 • 19

  Socjologia czasu wolnego W

  ype

  nia

  Zes

  p K

  ieru

  nku

  Nazwa przedmiotu: Socjologia czasu wolnego Kod przedmiotu: 14.9VI46AII1302

  Nazwa jednostki prowadzcej przedmiot / modu: Wydzia Zarzdzania i Ekonomiki Usug, Katedra Organizacji i Zarzdzania

  Nazwa kierunku: Turystyka i Rekreacja

  Forma studiw: Studia drugiego stopnia Studia stacjonarne

  Profil ksztacenia: A Specjalno: wszystkie

  Rok 1 semestr: 2

  Status przedmiotu /moduu: obowizkowy

  Jzyk przedmiotu / moduu: polski

  Forma zaj wykad wiczenia

  wiczenia laboratoryjne

  konwersatorium seminarium inne

  (wpisa jakie)

  Wymiar zaj

  30 15

  Koordynator przedmiotu / moduu

  dr hab. prof. US Wojciech Downar, [email protected]

  Prowadzcy zajcia

  wykady: dr Wodzimierz Durka, [email protected] wiczenia: mgr Katarzyna Zioo, [email protected]

  Cel przedmiotu / moduu

  Przekazanie wiedzy o sposobach spdzania wolnego czasu w nowoczesnych spoeczestwach

  Wskazanie czynnikw okrelajcych styl ycia

  Nabycie umiejtnoci analizowania budetw czasu spdzania wolnego czasu

  Wymagania wstpne Wiedza z zakresu socjologii oglnej

  EFEKTY KSZTACENIA Odniesienie do

  efektw dla programu

  Odniesienie do efektw dla

  obszaru

  Wiedza 01 Student rozrnia, definiuje i charakteryzuje podstawowe pojcia z zakresu socjologii czasu wolnego

  K_W04 S2A_W05

  K_W03 S2A_W04

  Umiejtnoci

  02 Student analizuje i ocenia omawiane na zajciach przypadki

  K_U01 S2A_U01 S2A_U03

  K_U05 S2A_U07

  K_U08 S2A_U02

  03 Student opracowuje harmonogram spdzania czasu wolnego K_U02 S2A_U01

  Kompetencje spoeczne

  04 Student angauje si w prac zespoow K_K04 K_K08

  S2A_K02

  05 Student wykazuje kreatywno i zabiera gos w dyskusjach nad omawianymi przykadami

  K_K07 S2A_K04 S1A_U07

  TRECI PROGRAMOWE Liczba godzin

  Forma zaj wykad 30

  1 Pojcie kultury. Uczestnictwo i rozpowszechnianie kultury. Kultura masowa 3 2 Ukady kultury. Wskaniki, uwarunkowania i typy uczestnictwa w kulturze 3

  3 Styl ycia: pojcie, sposoby badania, rezultaty 3

  4 Pojcie czasu wolnego 3 5 Sposoby spdzania czasu wolnego, determinanty form spdzania czasu wolnego 3

  6 Spoeczestwo nowoczesne versus spoeczestwo ponowoczesne. Nowa klasa prniacza 3

  7 Homo ludens. Socjologiczne rozumienie zabawy: rozrywka, wito, wspzawodnictwo i gry spoeczne. 3

  8 Turystyka jako element kultury konsumpcyjnej: Tradycyjne i nowoczesne rozumienie turysty. 3 9 Metodyka bada czasu wolnego. 3

  10 Pozycja spoeczna czowieka a zajcia podejmowane w czasie wolnym 3

  Forma zaj wiczenia 15 1 Uczestnictwo w kulturze: Oglna charakterystyka i cechy uczestnictwa w kulturze. 2

  2 Czas wolny. Klasyfikacja definicji czasu wolnego. 2

  3 Zrnicowanie spoeczne a zrnicowanie sposobw spdzania wolnego czasu (dochody, charakter zaj, pe, 1

 • 20

  wiek, tradycje rodzinne 4 Konsumpcjonizm i jego upowszechnianie. Homogenizacja i globalizacja kultury. 2

  5 Socjologia turystyki: Kierunki bada socjologicznych. Socjologiczne teorie turystyki 2

  6 Czas wolny wspczesnej modziey-modzie miejska i wiejska 2 7 Czas wolny osb starszych 2

  8 Budet czasu wolnego, planowanie i zarzdzanie czasem wolnym 2

  Metody ksztacenia

  wykady interaktywne

  prezentacje multimedialne

  analiza tekstw z dyskusj

  praca w grupach

  Metody weryfikacji efektw ksztacenia

  Nr efektu ksztacenia z sylabusa

  kolokwium zaliczeniowe

  praca w grupach

  01 02, 03, 04, 05

  Forma i warunki zaliczenia

  Zaliczenie w oparciu: o kolokwium w formie pisemnej lub ustnej na podstawie treci prezentowane na wiczeniach oraz wykadach; aktywno na wiczeniach.

  Literatura podstawowa

  1. Januszek H., Sikora J., Postawy socjologii, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Pozna 2000. 2. Muszyski W., Sokoowski M., Homo creator czy homo ludens? Nowe formy aktywnoci i spdzania wolnego czasu, Wydawnictwo Adama Marszaek, Toru 2008.

  Literatura uzupeniajca

  1. Muszyski W., Nowy wspaniay wiat. Moda, konsumpcja i rozrywka jako nowe style ycia, Wydawnictwo Adama Marszaek, Toru 2009. 2. Muszyski W., Mae tsknoty. Style ycia we wspczesnym spoeczestwie, Wydawnictwo Adama Marszaek, Toru 2009.

  NAKAD PRACY STUDENTA:

  Liczba godzin

  Zajcia dydaktyczne 45

  Przygotowanie si do zaj 5

  Studiowanie literatury 13

  Udzia w konsultacjach 20

  Przygotowanie projektu / eseju / itp. -

  Przygotowanie si do egzaminu / zaliczenia 15

  Inne 2

  CZNY nakad pracy studenta w godz. 100

  Liczba punktw ECTS 4

 • 21

  Zarzdzanie przedsibiorstwem turystycznym W

  ype

  nia

  Zes

  p K

  ieru

  nku

  Nazwa przedmiotu: Zarzdzanie przedsibiorstwem turystycznym

  Kod przedmiotu:04.0VI46AII18_07

  Nazwa jednostki prowadzcej przedmiot : Wydzia Zarzdzania i Ekonomiki Usug/Katedra Zarzdzania Turystyk

  Nazwa kierunku: Turystyka i Rekreacja

  Forma studiw: Studia drugiego stopnia studia stacjonarne

  Profil ksztacenia: A Specjalno: wszystkie

  Rok 1 / semestr: 2

  Status przedmiotu: obowizkowy

  Jzyk przedmiotu : polski

  Forma zaj wykad wiczenia

  wiczenia laboratoryjne

  konwersatorium seminarium inne

  (wpisa jakie)

  Wymiar zaj

  15 30

  Koordynator przedmiotu

  dr. hab. prof. US Aleksander Panasiuk

  Prowadzcy zajcia

  dr Adam Pawlicz ([email protected]), dr Marta Sidorkiewicz ([email protected])

  Cel przedmiotu / moduu

  Celem procesu dydaktycznego jest zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami dotyczcymi funkcjonowania i zarzdzania przedsibiorstw turystycznych.

  Wymagania wstpne

  Podstawowe wiadomoci z zakresu ekonomii i turystyki.

  EFEKTY KSZTACENIA Odniesienie do

  efektw dla programu

  Odniesienie do efektw dla

  obszaru

  Wiedza

  01 Student potrafi zdefiniowa gwne terminy z zarzdzania, jego funkcje

  czstkowe oraz wskaza klasyfikacje przedsibiorstw turystycznych.

  K_W02

  S2A_W02

  02 Student ma podstawow wiedz na temat otoczenia przedsibiorstwa

  turystycznego.

  K_W03 S2A_W02

  S2A_W03

  K_W04 S2A_W08

  Umiejtnoci

  03 Student jest przygotowany do samodzielnego rozwizywania problemw

  zarzdczych w brany turystycznej.

  K_U06

  S2A_U03

  S2A_U07

  04 Student umie posugiwa si jzykiem branowym. K_U07 S2A_U10

  Kompetencje spoeczne

  05 Podczas dyskusji problemowej na zajciach wiczeniowych student

  proponuje rozwizania dotyczce problemw pojawiajcych si w

  przedsibiorstwach turystycznych.

  K_K05

  S2A_K04

  06 Student jest przygotowany do uczestnictwa w pracy zespoowej. K_K04 S2A_K02

  TRECI PROGRAMOWE Liczba godzin

  Wykady 1. Podstawowe pojcia z zakresu zarzdzania przedsibiorstwem. 2

  2. Teoretyczne aspekty przedsibiorstw turystycznych. 2

  3. Klasyfikacje przedsibiorstw turystycznych. 2 4. Makrootoczenie przedsibiorstw turystycznych. 2

  5. Mikrootoczenie przedsibiorstw turystycznych. 2

  6. Style zarzdzania przedsibiorstwem turystycznym. 2

  7. Struktura organizacyjna przedsibiorstwa turystycznego. 1

 • 22

  Suma 15 wiczenia

  1. Projektowanie wizji i misji w przedsibiorstwie turystycznym. 2

  2. Kultura organizacyjna w przedsibiorstwie turystycznym. 2 3. Procesy destabilizujce zarzdzanie. 2

  4. Zarzdzanie obsug klienta w przedsibiorstwie usugowym. 2

  5. Projektowanie struktury organizacyjnej wybranego przedsibiorstwa turystycznego. 2 6. Prezentacja wybranych problemw zwizanych z zarzdzaniem przedsibiorstwem turystycznym. 2

  7. Prezentacja wybranych problemw zwizanych z zarzdzaniem przedsibiorstwem turystycznym. 2

  8. Zarzdzanie strategi i planowanie strategiczne w przedsibiorstwie turystycznym i rekreacyjnym 2

  9. Ksztatowanie struktury organizacyjnej w oparciu o reegineering i benchmarking 2 10. Marketingowe zarzdzanie przedsibiorstwem turystycznym i rekreacyjnym. 2

  11. Finansowe zarzdzanie przedsibiorstwem turystycznym i rekreacyjnym. 2

  12. Zarzdzanie zasobami ludzkimi w przedsibiorstwie turystycznym i rekreacyjnym. 2 13. Zarzdzanie operacyjne w przedsibiorstwie turystycznym i rekreacyjnym 2

  14. Zarzdzanie jakoci w przedsibiorstwie turystycznym i rekreacyjnym 2

  15. Kontrola i controlling w przedsibiorstwie turystycznym i rekreacyjnym 2 Suma 30

  Metody ksztacenia

  prezentacje multimedialne

  praca w grupach

  opracowanie projektu

  Metody weryfikacji efektw ksztacenia

  Nr efektu ksztacenia z sylabusa

  egzamin pisemny

  kolokwium

  projekt grupowy (case study)

  01, 02, 03, 04 01, 02, 03, 04 05, 06

  Forma i warunki zaliczenia

  egzamin pisemny (forma testowo-opisowa) obejmujce wiedz z wykadw

  kolokwium pisemne (forma testowo-opisowa) obejmujce wiedz z wicze

  przygotowanie i prezentacja wasnego projektu

  aktywno na zajciach wiczeniowych

  Literatura podstawowa

  1. A. Rapacz, Przedsibiorstwo turystyczne, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007.

  Literatura uzupeniajca

  1. J. Sarnowki, E. Kirejczyk, Zarzdzanie przedsibiorstwem turystycznym, Almamer, Warszawa 2007.

  NAKAD PRACY STUDENTA:

  Liczba godzin

  Zajcia dydaktyczne 45

  Przygotowanie si do zaj 8

  Studiowanie literatury 15

  Udzia w konsultacjach 20

  Przygotowanie projektu / eseju / itp. 15

  Przygotowanie si do egzaminu / zaliczenia 45

  Inne 2

  CZNY nakad pracy studenta w godz. 150

  Liczba punktw ECTS 6

 • 23

  1.2 Studia II stopnia Turystyka i Rekreacja specjalno Biznes turystyczny

  Agroturystyka

  Wyp

  eni

  a Z

  esp

  Kie

  runk

  u

  Nazwa przedmiotu: Agroturystyka Kod przedmiotu: 04.4VIII46II00_26

  Nazwa jednostki prowadzcej przedmiot / modu: Wydzia Biologii, Katedra Zoologii Bezkrgowcw i Limnologii

  Nazwa kierunku: Turystyka i Rekreacja

  Forma studiw: Studia drugiego stopnia studia stacjonarne

  Profil ksztacenia: A

  Specjalno: Biznes turystyczny

  Rok 2/ semestr 3

  Status przedmiotu /moduu: obowizkowy

  Jzyk przedmiotu / moduu: polski

  Forma zaj wykad wiczenia

  wiczenia laboratoryjne

  konwersatorium seminarium inne

  (wpisa jakie)

  Wymiar zaj 15 15

  Koordynator przedmiotu / moduu

  dr hab.prof. US A. Panasiuk

  Prowadzcy zajcia

  dr K. Jesionowska

  Cel przedmiotu / moduu

  Zapoznanie studentw z problematyk agroturystyki. Uwraliwienie studentw na konieczno ochrony nie-masowych sposobw wypoczynku i zachowania wyjtkowoci i kameralnoci oferty agroturystycznej, szczeglnie jej walorw zdrowotnych (np. ywno ekologiczna, imponderabilia). Uwiadomienie studentom zwizanej z agroturystyk koniecznoci ochrony rodowiska naturalnego i przyrody oraz dziedzictwa kulturowego wsi, jako niezbdnych komponentw w rozwoju agroturystyki.

  Wymagania wstpne

  Podstawy ekonomiki, zarzdzania i marketingu. Dodatkowym atutem byaby znajomo podstaw geografii i biologii (np. rodowiskowej, ochrony przyrody, ekologii).

  EFEKTY KSZTACENIA Odniesienie do

  efektw dla programu

  Odniesienie do efektw dla

  obszaru

  Wiedza

  01 definiuje przedmiot i zakres wiedzy o agroturystyce; w szczeglnoci charakteryzuje krajobraz rolniczy i jego form na potrzeby agroturystyki;

  K_W01

  S2A_W01

  02 opisuje wpyw agroturystyki na spoeczno wiejsk i miejsk; w szczeglnoci wyjania potrzeby spoeczne w zakresie agroturystyki;

  K_W03 S2A_W05

  Umiejtnoci

  03 umiejtnie formuuje ofert agroturystyczn i kreuje ruch agroturystyczny; w szczeglnoci potrafi proponowa i planowa przedsiwzicia agroturystyczne

  K_U06 S2A_U07

  K_U10 S2A_U06

  04 rozpoznaje i systematyzuje rnorodno usug i produktw agroturystycznych

  Kompetencje spoeczne

  05 wykazuje kreatywno w propagowaniu agroturystyki i umiejtno pracy w zespole; w szczeglnoci korzystania z wiedzy i moliwoci twrczych innych osb; take tworzc nowe miejsca pracy dla ludnoci wiejskiej.

  K_K03 S2A_K03

  K_K04 S2A_K04 S2A_K05 S2A_K07

  K_K08 S2A_K03 S2A_K05

  06 wykazuje odpowiedzialno za przestrzeganie idei ochrony przyrody i ekologii; w szczeglnoci rozumie konieczno zachowania i rozwoju nieuprzemysowionych metod uprawy roli i hodowli zwierzt w celu

  K_K03

  S2A_K03

 • 24

  poprawy i zachowania zdrowia ludnoci oraz dba o zachowanie wartoci etnograficznych wsi dla przyszych pokole; K_K07 S2A_K04

  TRECI PROGRAMOWE Liczba godzin

  Forma zaj wykad 15

  1. Wprowadzenie do agroturystyki. Przestrze agroturystyczna 4

  2. Organizacja i opacalno agroturystyki 2 3. Walory zdrowotne agroturystyki 2

  4. wiadomo potrzeb agroturystycznych agroturyci i rynek agroturystyczny 2

  5. Spoeczna kontrola nad agroturystyk 2 6. Obsuga agroturystyki. Podgldanie sposobu organizacji agroturystyki na wiecie 2

  7. Podsumowanie okrelenie definicji, zagadnie i prognoz w agroturystyce. Dyskusja podsumowujca 1

  Forma zaj np. wiczenia 15 1. Zagadnienia, ktrymi zajmuje si agroturystyka i dziedziny z nimi zwizane. 2

  2. Rolnictwo polskie i rolnictwo innych krajw cechy i nowe kierunki 2

  3. Znaczenie agroturystyki dla obszarw wiejskich i ich ludnoci 2

  4. Skadniki produktu turystyki wiejskiej i jego powstawanie 2 5. Prawna obsuga ruchu agroturystycznego 2

  6. Specyfika terenw agroturystycznych w rnych rejonach Polski 2

  7. Korzyci pynce z agroturystyki kategoryzacja, stowarzyszenia, ywno ekologiczna, atrakcje agroturystyczne, turystyka kwalifikowana

  2

  8. Podsumowanie stan rozwoju agroturystyki w Polsce. Dyskusja. 1

  Metody ksztacenia

  prezentacja multimedialna, opracowanie projektu oferty agroturystycznej

  Metody weryfikacji efektw ksztacenia

  Nr efektu ksztacenia z sylabusa

  prezentacja multimedialna z wybranego tematu,

  sprawdzian pisemny,

  kolokwium

  01-04 01-04 05-06

  Forma i warunki zaliczenia

  zaliczenie na ocen; przygotowanie prezentacji multimedialnej w grupie (2, 3 osoby) lub pojedynczo. Uczestniczenie w zajciach - aktywno. Sprawdzian podstawowych wiadomoci w formie pisemnej (jednorazowo). Do oceny zaliczeniowej bierze si take pod uwag obecno studenta na zajciach (wykady i wiczenia).

  Literatura podstawowa

  1. Sznajder M. Przezbrska L. 2006. Agroturystyka, PWE, Warszawa. 2. wietlikowska U. (red.). 2000. Agroturystyka. SGGW, Warszawa.

  Literatura uzupeniajca

  1. Dbniewska M., Tkaczuk M. 1997. Agroturystyka koszty, ceny, efekty. Poltex, Warszawa. 2. Drzewiecki M. 1995. Agroturystyka. Zaoenia-uwarunkowania-dziaania. Inst.Wydawniczy

  wiadectwo, Bydgoszcz 3. Jalinik M. 2002. Agroturystyka na obszarach przyrodniczo cennych. Wyd. Politechniki

  Biaostockiej, Biaystok 4. Mynarczyk K. (red.) 2002. Agroturystyka. Wyd. Uniw. Warmisko-Mazurskiego, Olsztyn.

  NAKAD PRACY STUDENTA:

  Liczba godzin

  Zajcia dydaktyczne 30

  Przygotowanie si do zaj 2

  Studiowanie literatury 7

  Udzia w konsultacjach 20

  Przygotowanie projektu, prezentacji 5

  Przygotowanie si do egzaminu / zaliczenia 9

  Inne 2

  CZNY nakad pracy studenta w godz. 75

  Liczba punktw ECTS 3

 • 25

  Analiza rynku usug turystycznych W

  ype

  nia

  Zes

  p K

  ieru

  nku

  Nazwa przedmiotu: Analiza rynku usug turystycznych Kod przedmiotu: 04.4VI46AII18_13

  Nazwa jednostki prowadzcej przedmiot / modu: Wydzia Zarzdzania i Ekonomiki Usug/Katedra Zarzdzania Turystyk

  Nazwa kierunku: Turystyka i Rekreacja

  Forma studiw: Studia drugiego stopnia Studia stacjonarne

  Profil ksztacenia: A

  Specjalno: Biznes turystyczny

  Rok 1 Semestr 1

  Status przedmiotu /moduu: obowizkowy

  Jzyk przedmiotu / moduu: polski

  Forma zaj wykad wiczenia

  wiczenia laboratoryjne

  konwersatorium seminarium inne

  (wpisa jakie)

  Wymiar zaj

  15 15

  Koordynator przedmiotu / moduu

  Dr hab. prof. US A. Panasiuk

  Prowadzcy zajcia

  dr A. Sawiska ([email protected]), dr A. Tokarz-Kocik ([email protected]), mgr K. Orfin ([email protected])

  Cel przedmiotu / moduu

  Celem przedmiotu jest zdobycie przez Studentw wiedzy teoretycznej oraz praktycznej w zakresie analizy rynku turystycznego. Studenci poznaj metody analizowania, interpretowania i przedstawiania danych (informacji), ktre maj mie zastosowanie na rynku turystycznym.

  Wymagania wstpne

  Posiadana wiedza przez Studentw powinna obejmowa zagadnienia z ekonomiki turystyki i rekreacji, podstaw marketingu, szczeglnie w zakresie metod gromadzenia danych.

  EFEKTY KSZTACENIA Odniesienie do

  efektw dla programu

  Odniesienie do efektw dla

  obszaru

  Wiedza

  01 Student ma poszerzon wiedz na temat procedury badawczej i potrafi wyjani rnic pomidzy badaniami a analiz rynku turystycznego 02 student zna metody analizowania danych 03 student opisuje modele decyzji nabywczych na rynku turystycznym

  K_W06 S2A_W06

  K_W12 S2A_W06 S2A_W04

  Umiejtnoci

  04 Posiada umiejtno analizowania, przetwarzania w opraciu o programy satystyczne i interpretowania danych (informacji) pochodzcych z sektora turystycznego

  K_U04 S2A_U04

  K_U05 S2A_U08

  K_U08 S2A_U08

  Kompetencje spoeczne

  05 podczas prezentacji wynikw bada i dyskusji jest wraliwy na znaczenie obiektywizmu w analizie i ocenie zjawisk zachodzcych w sektorze turystycznym

  K_K08 S2A_K03

  K_K07 S2A_K04

  06 wykazuje odpowiedzialno przy realizacji procedury badania rynku K_K04 S2A_K02 S2A_K04

  TRECI PROGRAMOWE Liczba godzin

  Forma zaj wykad 15 1. Analiza rynku jako etap procedury badawczej rynku turystycznego 2

  2. Przedmiot analizy rynku turystycznego i rda informacji w turystyce 2

  3. Metody i techniki analizy rynku usug turystycznych 2

  4. Metody prezentacji wynikw analizy 1 5. Analiza SWOT w turystyce 2

  6. Modele i analiza decyzji nabywczych na rynku turystycznym 4

  7. Analiza dziaa marketingowych przedsibiorstw turystycznych 2 Forma zaj wiczenia 15

  1. Pojcie analizy rynku turystycznego w odniesieniu do praktycznych przykadw na rynku turystycznym 2

  2. Analiza postaw, preferencji turystw; zadania liczbowe 1 3. Analiza modelu postpowania nabywcy (praca w grupach) 3

  4. Analiza rynku usug turystycznych w kontekcie podejmowanych dziaa promocyjnych 2

  5. Zastosowanie analizy SWOT w turystyce 2

 • 26

  6. Znaczenie analizy rynku usug turystycznych w zakresie kreowania marki na rynku turystycznym i lojalnoci turystw

  2

  7. Prezentacja przez studentw wybranych danych dotyczcych rynku turystycznego 3

  Metody ksztacenia

  prezentacje multimedialne

  praca w grupach

  opracowanie projektu

  Metody weryfikacji efektw ksztacenia

  Nr efektu ksztacenia z sylabusa

  egzamin pisemny

  praca w grupach

  opracowanie projektu indywidualnego

  01,02,03 04,05,06 04,06

  Forma i warunki zaliczenia

  Wykad: egzamin pisemny (pytania opisowe, pytania testowe, zadania) wiczenia: kolokwium pisemne (cz testowa, cz w formie pyta otwartych), przedstawienie na zajciach projektu badawczego, praca wasna Studenta, aktywno, obecno

  Literatura podstawowa

  1. Ekonomika turystyki rekreacji, red. A. Panasiuk, PWN, Warszawa 2011, Roz. 7 2. Tokarz, A. Lewandowska, Badania rynku turystycznego. Materiay do studiowania, WN

  US, Szczecin 2004 3. Analiza i funkcjonowanie rynku, Red. J. Perenc WN US, Szczecin 1998

  Literatura uzupeniajca

  1. B. Dobiegaa-Korona, Zachowania konsumentw na rynku turystycznym, Almamer, Warszawa 2010

  2. Strony internetowe Instytutu Turystyki i GUS

  NAKAD PRACY STUDENTA:

  Liczba godzin

  Zajcia dydaktyczne 30

  Przygotowanie si do zaj 10

  Studiowanie literatury 16

  Udzia w konsultacjach 13

  Przygotowanie projektu / eseju / itp. 10

  Przygotowanie si do egzaminu / zaliczenia 17

  Inne 4

  CZNY nakad pracy studenta w godz. 100

  Liczba punktw ECTS 4

 • 27

  Ekonomiczne podstawy turystyki W

  ype

  nia

  Zes

  p K

  ieru

  nku

  Nazwa przedmiotu: Ekonomiczne podstawy turystyki Kod przedmiotu: 04.4VI46AII18_09

  Nazwa jednostki prowadzcej przedmiot / modu: Wydzia Zarzdzania i Ekonomiki Usug/Katedra Zarzdzania Turystyk

  Nazwa kierunku: Turystyka i Rekreacja

  Forma studiw: Studia drugiego stopnia Studia stacjonarne

  Profil ksztacenia: A

  Specjalno: Biznes Turystyczny

  Rok 1 Semestr 1

  Status przedmiotu /moduu: obowizkowy

  Jzyk przedmiotu / moduu: polski

  Forma zaj wykad wiczenia

  wiczenia laboratoryjne

  konwersatorium seminarium inne

  (wpisa jakie)

  Wymiar zaj

  15 15

  Koordynator przedmiotu / moduu

  Dr hab. prof. US A. Panasiuk

  Prowadzcy zajcia

  dr Dawid Milewski ([email protected]), mgr Tomasz Makowski ([email protected])

  Cel przedmiotu / moduu

  Celem procesu dydaktycznego jest zdobycie przez studenta identyfikacji i badania zjawisk, praw i prawidowoci ekonomicznych zachodzcych na rynku usug turystycznych, w szczeglnoci analiza i ocena zoonoci i wspzalenoci zjawisk dotyczcych turystyki w skali makroekonomicznej i mikroekonomicznej.

  Wymagania wstpne

  Znajomo podstawowych zagadnie zwizanych z funkcjonowaniem rynku i podstawowej terminologii turystycznej.

  EFEKTY KSZTACENIA Odniesienie do

  efektw dla programu

  Odniesienie do efektw dla

  obszaru

  Wiedza

  01 student definiuje kategorie ekonomiczne na rynku usug turystycznych, identyfikuje najwaniejsze zjawiska, prawa i prawidowoci ekonomiczne,

  K_W01 S2A_W01

  02 student potrafi opisa zalenoci zjawisk ekonomicznych dotyczcych turystyki w skali makroekonomicznej

  K_W04 S2A_W08

  Umiejtnoci

  03 student potrafi dokona analizy i oceny zjawisk o charakterze ekonomicznym wystpujcych na rynku usug turystycznych i rekreacyjnych

  K_U01 S2A_U03

  K_U06 S2A_U03

  04 student umie zastosowa w praktyce gospodarczej poznane prawa i prawidowoci ekonomiczne

  K_U09 S2A_U06

  Kompetencje spoeczne

  05 jest wraliwy na znaczenie obiektywizmu w analizie i ocenie zjawisk ekonomicznych zachodzcych na rynku usug turystycznych

  K_K07 S2A_K04

  06 wykazuje kreatywno podczas dyskusji nad znaczeniem zjawisk ekonomicznych zachodzcych na rynku usug turystycznych

  K_K07 S2A_K07

  TRECI PROGRAMOWE Liczba godzin

  Forma zaj wykad 15

  1. Ekonomiczne funkcje rozwoju turystyki 2 2. Mnonik turystyczny 2

  3. Rachunek satelitarny turystyki 2

  4. Struktura gospodarki turystycznej 2

  5. Rola turystyki w rozwoju spoeczno-gospodarczym 2 6. Etapy i modele konsumpcji turystycznej 2

  7. Czynniki ksztatujce wielko popytu turystycznego 2

  8. Metody ustalania cen na usugi turystyczne 1 Forma zaj wiczenia 15

  1. Charakterystyka rodzajw ruchu turystycznego (wiczenia w grupach) 2

  2. Pozytywne i negatywne ekonomiczne skutki rozwoju turystyki (wiczenia w grupach) 2

  3. Elementy gospodarki turystycznej; klasyfikacja dziaalnoci turystycznej (wiczenia w grupach) 2 4. Zjawisko mnonika turystycznego i metodyka oraz zastosowanie rachunku satelitarnego turystyki 2

 • 28

  5. Popyt turystyczny cechy i zalenoci 3 6. Istota i cechy poday turystycznej 2

  7. Formuy ustalania cen w turystyce 2

  Metody ksztacenia

  prezentacje multimedialne

  praca w grupach

  casy

  analiza tekstw z dyskusj

  Metody weryfikacji efektw ksztacenia

  Nr efektu ksztacenia z sylabusa

  egzamin pisemny

  kolokwium projekt grupowy

  01,02, 01,02 03,04,05,06

  Forma i warunki zaliczenia

  Wykad: egzamin pisemny (pytania opisowe, pytania testowe) obejmujcy wiedz z wykadw oraz zalecanej literatury. wiczenia: kolokwium pisemne (test), praca wasna studenta, aktywno, obecno.

  Literatura podstawowa

  1. Ekonomika turystyki i rekreacji, red. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

  2. Niezgoda, P. Zmylony, Popyt turystyczny. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Pozna 2003.

  3. S. Wodejko, Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Prywatna Wysza Szkoa Handlowa, Warszawa 1998.

  Literatura uzupeniajca

  1. W.W. Gaworecki, Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006. 2. Turystyka, red. W. Kurek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

  NAKAD PRACY STUDENTA:

  Liczba godzin

  Zajcia dydaktyczne 30

  Przygotowanie si do zaj 15

  Studiowanie literatury 13

  Udzia w konsultacjach 13

  Przygotowanie projektu / eseju / itp. 5

  Przygotowanie si do egzaminu / zaliczenia 20

  Inne 4

  CZNY nakad pracy studenta w godz. 100

  Liczba punktw ECTS 4

 • 29

  Finanse przedsibiorstw turystycznych

  Wyp

  eni

  a Z

  esp

  Kie

  runk

  u

  Nazwa przedmiotu: Finanse przedsibiorstw turystycznych Kod przedmiotu: 04.0VI46AII06_26

  Nazwa jednostki prowadzcej przedmiot / modu: Wydzia Zarzdzania i Ekonomiki Usug, Katedra Finansw Przedsibiorstwa

  Nazwa kierunku: Turystyka i Rekreacja

  Forma studiw: Studia drugiego stopnia Studia stacjonarne

  Profil ksztacenia: A

  Specjalno: wszystkie

  Rok 2 semestr 3

  Status przedmiotu /moduu: Do wyboru

  Jzyk przedmiotu / moduu: Polski

  Forma zaj wykad wiczenia

  wiczenia laboratoryjne

  konwersatorium seminarium inne

  (wpisa jakie)

  Wymiar zaj

  15 15 - - - -

  Koordynator przedmiotu / moduu

  prof. zw. dr hab. A. Bielawska

  Prowadzcy zajcia

  prof. zw. dr hab. Aurelia Bielawska ([email protected]) dr hab. prof. US Bogusaw Walczak ([email protected]) dr Anna Bera ([email protected]) dr Dominika Kordela ([email protected]) dr Sawomir Zarbski ([email protected]) mgr Magdalena Kosowska ([email protected]) mgr Maciej Pawowski ([email protected]) mgr Dariusz Pauch ([email protected])

  Cel przedmiotu / moduu

  Celem przedmiotu jest zapoznanie studentw z problematyk finansowania przedsibiorstw turystycznych. Prezentacja podstawowych poj i problemw gospodarki finansowej w przedsibiorstwach turystycznych.

  Wymagania wstpne

  Student powinien posiada podstawow wiedz z zakresu funkcjonowania przedsibiorstw.

  EFEKTY KSZTACENIA Odniesienie do

  efektw dla programu

  Odniesienie do efektw dla

  obszaru

  Wiedza

  01 student definiuje podstawowe pojcia z dziedziny finansw przedsibiorstwa turystycznego

  K_W02 S2A_W02 S2A_W03 S2A_W07 S2A_W08

  02 student rozrnia instrumenty finansowania dziaalnoci przedsibiorstw turystycznych

  K_W02

  Umiejtnoci

  03 student rozumie dziaanie instrumentw finansowania, sucych do zarzdzania poszczeglnymi skadnikami majtku

  K_U09 S2A_U02 S2A_U07 S2A_U08 04 student proponuje i weryfikuje skuteczno instrumentw

  finansowania K_U09

  Kompetencje spoeczne

  05 student akceptuje i rozumie znaczenie decyzji finansowych na efektywne dziaanie przedsibiorstw turystycznych

  K_K08 S2A_K02 S2A_K03 S2A_K05 06 student jest zorientowany i dostrzega znaczenie strategii

  finansowych w dziaalnoci przedsibiorstw turystycznych K_K08

  TRECI PROGRAMOWE Liczba godzin

  Forma zaj wykad 15 1. rda kapitau w przedsibiorstwie 3

  2. Dugookresowe i krtkookresowe instrumenty finansowania przedsibiorstwa 2

  3. Specyfika gospodarki finansowej w firmach turystycznych 2 4. Ryzyko i dochd w decyzjach finansowych w przedsibiorstwie 2

 • 30

  5. Koszt kapitau obcego i wasnego i modele wyceny aktyww kapitaowych 2 6. Strategie finansowania majtku w przedsibiorstwie 2

  7. Struktura kapitau a warto firmy 2

  Forma zaj wiczenia 15

  1. Kapita wasny i obcy jako rdo finansowania dziaalnoci przedsibiorstwa 3

  2. instrumenty krtkoterminowego finansowania przedsibiorstwa 2 3. Instrumenty dugoterminowego finansowania przedsibiorstwa 2

  4. Polityka kredytowa przedsibiorstwa 2

  5. Struktura kapitaowo- majtkowa przedsibiorstwa 2

  6. Strategie finansowania przedsibiorstw 2 7. Struktura kapitau w rentowno przedsibiorstwa 2

  Metody ksztacenia

  Prezentacja mulitmedialna, analiza tekstw z dyskusj, praca w grupach, rozwizywania zada i analiza przykadw

  Metody weryfikacji efektw ksztacenia

  Nr efektu ksztacenia z sylabusa

  kolokwia zaliczenie pisemne- test z pytaniami

  01, 02, 05, 06 01, 02, 03, 04, 05, 06

  Forma i warunki zaliczenia

  Zaliczenie obejmuje wiedz z wykadw oraz zalecanej literatury, zaliczenie wicze na podstawie obecnoci, aktywnoci pracy pisemnej i kolokwiw.

  Literatura podstawowa

  1. Bielawska A. (red.), Nowoczesne zarzdzanie finansami przedsibiorstwa, Wydawnictwo Beck, Warszawa 2009,

  2. Bielawska A., Podstawy finansw przedsibiorstw, Wyd. ZSB, Szczecin 2001 3. A.Skowronek Mielczarek: Mae i rednie przedsibiorstwa, rda finansowania,

  Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2007

  Literatura uzupeniajca

  1. W.Dbski, Teoretyczne i praktyczne aspekty zarzdzania finansami przedsibiorstwa, PWN, Warszawa 2005

  NAKAD PRACY STUDENTA:

  Liczba godzin

  Zajcia dydaktyczne 30

  Przygotowanie si do zaj 3

  Studiowanie literatury 10

  Udzia w konsultacjach 20

  Przygotowanie projektu / eseju / itp.

  Przygotowanie si do egzaminu / zaliczenia 10

  Inne 2

  CZNY nakad pracy studenta w godz. 75

  Liczba punktw ECTS 3

 • 31

  Informacja turystyczna

  Wyp

  eni

  a Z

  esp

  Kie

  runk

  u

  Nazwa przedmiotu: Informacja turystyczna Kod przedmiotu: 15.0VI46AII18_20

  Nazwa jednostki prowadzcej przedmiot / modu: Uniwersytet Szczeciski / Wydzia Zarzdzania I Ekonomiki Usug, Katedra Zarzdzania Turystyk

  Nazwa kierunku: Turystyka i Rekreacja

  Forma studiw: Studia drugiego stopnia Studia stacjonarne

  Profil ksztacenia: A Specjalno: Biznes turystyczny

  Rok 2 semestr: 4

  Status przedmiotu /moduu: obowizkowy

  Jzyk przedmiotu / moduu: polski

  Forma zaj wykad wiczenia

  wiczenia laboratoryjne

  konwersatorium seminarium inne

  (wpisa jakie)

  Wymiar zaj 15

  Koordynator przedmiotu / moduu dr hab. Prof. US A. Panasiuk

  Prowadzcy zajcia dr hab. prof. US A. Panasiuk [email protected] dr Adam Pawlicz [email protected]

  Cel przedmiotu / moduu Celem procesu dydaktycznego jest zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami dotyczcymi funkcjonowania systemw informacji turystycznej.

  Wymagania wstpne Podstawowe wiadomoci z zakresu ekonomii, zarzdzania, ekonomiki turystyki

  EFEKTY KSZTACENIA Odniesienie do

  efektw dla programu

  Odniesienie do efektw dla

  obszaru

  Wiedza

  01. definiuje system informacji turystycznej charakteryzuje otoczenia rynku turystycznego

  K_W03 S2A_W02 S2A_W03

  K_W09 S2A_W06

  02. ma podstawow wiedz na temat finansowania i organizacji systemu informacji turystycznej na poziomie gminy, powiatu oraz regionu

  K_W03 S2A_W02 S2A_W03

  K_W06 S2A_W06

  K_W05 S2A_W10

  Umiejtnoci

  03. jest przygotowany do samodzielnego tworzenia systemu informacji turystycznej na poziomie gminy, potrafi korzysta potrafi korzysta z technik informacyjnych w celu pozyskiwania danych dotyczcych rynku turystycznego

  K_U04 S2A_U04 S2A_U07

  K_U06 S2A_U05 S2A_U07

  04. jest przygotowany do pracy w punkcie informacji turystycznej K_U07 S2A_U10

  K_U11 S2A_U04

  Kompetencje spoeczne

  05. Podczas dyskusji problemowej na zajciach wiczeniowych student potrafi zachowa otwarto na pogldy pozostaych uczestnikw dyskusji

  06. Angauje si w prac zespoow

  K_K08 S2A_K07 S2A_K02

  TRECI PROGRAMOWE Liczba godzin

  Forma zaj np. wiczenia 15 1. Podstawowe pojcia z zakresu informacji turystycznej 2

  2. Miejsce systemu informacji turystycznej na rynku turystycznym 2

  3. Organizacja systemu informacji turystycznej na poziomie gminy 2

  4. Organizacja systemu informacji turystycznej na poziomie regionu i kraju 2 5. Finansowanie systemu informacji turystycznej 3

  6. Wsppraca publiczno prywatna w zakresie informacji turystycznej 2

  7. Wykorzystanie nowych technik informacyjnych w zakresie informacji turystycznej 2

  Metody ksztacenia Prezentacja multimedialna, analiza tekstw z dyskusj, praca w grupach

  Metody weryfikacji efektw ksztacenia

  Nr efektu ksztacenia z sylabusa

  Kolokwium Analiza tekstw z dyskusj

  01,02,03, 04,05,06

 • 32

  Forma i warunki zaliczenia

  zaliczenie pisemne, Analiza tekstw z dyskusj

  Literatura podstawowa

  Informacja Turystyczna, red. A. Panasiuk, C.H. Beck, Warszawa 2010

  Literatura uzupeniajca

  Ekonomika turystyki i rekreacji, red. A. Panasiuk, PWN, Warszawa 2011

  NAKAD PRACY STUDENTA:

  Liczba godzin

  Zajcia dydaktyczne 15

  Przygotowanie si do zaj 5

  Studiowanie literatury 10

  Udzia w konsultacjach 10

  Przygotowanie projektu / eseju / itp.

  Przygotowanie si do egzaminu / zaliczenia 8

  Inne 2

  CZNY nakad pracy studenta w godz. 50

  Liczba punktw ECTS 2

 • 33

  Komunikacja marketingowa w turystyce

  Wyp

  eni

  a Z

  esp

  Kie

  runk

  u

  Nazwa przedmiotu: Komunikacja marketingowa w turystyce Kod przedmiotu: 04.7VI46AII11_15

  Nazwa jednostki prowadzcej przedmiot / modu: Wydzia Zarzdzania i Ekonomiki Usug/ Katedra Marketingu Usug

  Nazwa kierunku: Turystyka i Rekreacja

  Forma studiw: Studia drugiego stopnia Studia stacjonarne

  Profil ksztacenia: A

  Specjalno: Biznes Turystyczny

  Rok 1 semestr 2 Status przedmiotu /moduu: obowizkowy

  Jzyk przedmiotu / moduu: polski

  Forma zaj wykad wiczenia

  wiczenia laboratoryjne

  konwersatorium seminarium inne

  (wpisa jakie)

  Wymiar zaj

  15

  Koordynator przedmiotu / moduu

  dr Agnieszka Smalec ([email protected])

  Prowadzcy zajcia

  dr Leszek Gracz [email protected] , dr Agnieszka Smalec [email protected], mgr Urszula Chrchol [email protected],

  Cel przedmiotu / moduu

  Celem przedmiotu jest przedstawienie koncepcji wymiany informacji, czyli komunikacji midzy gazi turystyczn (podmiotami gospodarczymi, regionami) a rynkiem turystycznym i otoczeniem. Zapoznanie studentw z podstawowymi zagadnieniami zwizanymi z komunikacj marketingow. Wskazanie na najlepsze narzdzia i metody komunikacji dla tej specyficznej gazi gospodarczej.

  Wymagania wstpne

  Wiedza z zakresu podstawy marketingu i podstaw turystyki

  EFEKTY KSZTACENIA Odniesienie do

  efektw dla programu

  Odniesienie do efektw dla

  obszaru

  Wiedza 01 umie rozpoznawa i opisywa narzdzia marketingowe 02 potrafi identyfikowa segmenty rynku turystycznego

  K_W02 K_W06

  S2A_W11

  Umiejtnoci

  03 potrafi zastosowa elementy komunikacji marketingowej na rynku usug turystycznych

  K_U07 S2A_U10

  04 potrafi ocenia sytuacje rynkowa przedsibiorstwa i wyciga wnioski niezbdne do podjcia dziaa komunikacyjnych,

  K_U01 S2A_U03

  Kompetencje spoeczne

  05 jest zorientowany na zgbianie problemu zej komunikacji wykorzystywanej przez bran turystyczn w celu poszukiwania jak najlepszych rozwiza

  K_K01 S2A_K06 S2A_K07

  K_K05 S2A_K04

  TRECI PROGRAMOWE Liczba godzin

  Forma zaj wiczenia 1. Istota i znaczenie komunikacji marketingowej 1

  2. Elementy komunikacji marketingowej i jej zastosowanie na rynku usug turystycznych 1

  3. Specyfika gazi turystycznej i rynku turystycznego oraz segmentacja rynku turystycznego 1 4. Komunikacja gazi turystycznej z rynkiem i otoczeniem - istota procesu komunikacji , kanay komunikacji

  gazi turystycznej z rynkiem i otoczeniem 1

  5. Komunikacja midzy regionem a potencjalnymi turystami: przekazywanie informacji za pomoc mediw masowych , wydawnictw wasnych regionu oraz Internetu

  1

  6. Komunikacja marketingowa regionu z odwiedzajcymi go turystami 1

  7. Analiza przypadkw na przykadach event marketingu 1 8. Opracowywanie koncepcji promocji wydarze 2

  9. Segmentacja odbiorcw komunikacji marketingowej usugi turystycznej 1

  10. Planowanie mediw 2

  11. Prezentacja i omwienie wasnych projektw koncepcji komunikacyjnej wybranego regionu 3

  mailto:[email protected]

 • 34

  Metody ksztacenia

  casy study, metody projekcyjne, dyskusje, prezentacje

  Metody weryfikacji efektw ksztacenia

  Nr efektu ksztacenia z sylabusa

  Zaliczenie pisemne, Projekt komunikatu marketingowego dla wybranego produktu turystycznego

  01-02 03-05

  Forma i warunki zaliczenia

  Zaliczenie pisemne Projekt komunikatu marketingowego dla wybranego produktu turystycznego

  Literatura podstawowa

  1. Jakbczyk-Gryszkiewicz J. Gryszkiewicz B.: Komunikacja marketingowa w turystyce, Wydawnictwo Naukowe lsk, 2007

  2. Rosa G. : Komunikacja marketingowa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczeciskiego, Szczecin 2005

  Literatura uzupeniajca

  1. Nowakowska A, Marketing w turystyce, w: Lokalna polityka turystyczna i marketing, Centrum Edukacji Kadr Turystycznych w Krakowie, Instytut Turystyki w Krakowie, Krakw 1998

  2. Rosa G. Komunikacja i negocjacje w biznesie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczeciskiego, Szczecin 2009

  3. Czasopisma Marketing i rynek, Marketing w praktyce

  NAKAD PRACY STUDENTA:

  Liczba godzin

  Zajcia dydaktyczne 15

  Przygotowanie si do zaj 6

  Studiowanie literatury 10

  Udzia w konsultacjach 10

  Przygotowanie projektu / eseju / itp. 12

  Przygotowanie si do egzaminu / zaliczenia 20

  Inne 2

  CZNY nakad pracy studenta w godz. 75

  Liczba punktw ECTS 3

 • 35

  Kreatywno i innowacje w turystyce

  Wyp

  eni

  a Z

  esp

  Kie

  runk

  u

  Nazwa przedmiotu: Kreatywno i innowacje w turystyce

  Kod przedmiotu: 14.3VI46AII02_14

  Nazwa jednostki prowadzcej przedmiot / modu: Wydzia Zarzdzania i Ekonomiki Usug/ Katedra Efektywnoci Innowacji

  Nazwa kierunku: Turystyka i Rekreacja

  Forma studiw: Studia drugiego stopnia Studia stacjonarne

  Profil ksztacenia: A Specjalno: Biznes Turystyczny

  Rok 1 semestr 1

  Status przedmiotu /moduu: obowizkowy

  Jzyk przedmiotu / moduu: polski

  Forma zaj wykad wiczenia

  wiczenia laboratoryjne

  konwersatorium seminarium inne

  (wpisa jakie)

  Wymiar zaj

  15 15

  Koordynator przedmiotu / moduu

  dr hab. prof. US Piotr Niedzielski, dr Joanna Markiewicz

  Prowadzcy zajcia

  Wykady: prof. zw. dr hab. Wadysaw Janasz ([email protected]), dr hab. prof. US Piotr Niedzielski ([email protected]) dr Joanna Markiewicz ([email protected]) wiczenia: mgr Katarzyna obacz ([email protected]), mgr Ewelina Burzec-Burzyska ([email protected]), mgr Monika Wojtkiewicz ([email protected])

  Cel przedmiotu / moduu

  Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z istot innowacyjnoci i kreatywnoci oraz przygotowanie studenta do praktycznego stosowania metod zarzdzania procesem innowacyjnym i kreatywnymi metodami rozwizywania problemw w turystyce.

  Wymagania wstpne Wiedza z zakresu podstaw marketingu i zarzdzania.

  EFEKTY KSZTACENIA Odniesienie do

  efektw dla programu

  Odniesienie do efektw dla

  obszaru

  Wiedza

  01 Student potrafi zdefiniowa pojcie innowacje oraz wymienia rodzaje i rda innowacji

  K_W01 S2A_W01

  02 Student potrafi tumaczy procesy innowacyjne, w tym zachodzce w brany turystycznej

  K_W06 K_W11

  S2A_W06

  03 Student potrafi wyjani uwarunkowania innowacyjnoci w skali mikro, mezo i makro w kontekcie brany turystycznej

  K_W11 S2A_W06

  Umiejtnoci 04 Student potrafi dobra kreatywne metody rozwizywania problemw w zakresie funkcjonowania firmy z brany turystycznej oraz potrafi przeanalizowa jej innowacyjno

  K_U09 S2A_U02

  Kompetencje spoeczne

  05 Student jest zorientowany na waciw komunikacj i postaw spoeczn jako podstaw procesw innowacyjnych

  K_K02 S2A_K04

  06 Student aktywnie uczestniczy w pracy w grupach K_K04 K_K08

  S2A_K02

  TRECI PROGRAMOWE Liczba godzin Forma zaj wykad 15

  1. Podstawowe zagadnienia z zakresu innowacji: istota, rodzaje, rda innowacji oraz znaczenie innowacji we wspczesnej gospodarce i rozwoju przedsibiorstw w kontekcie brany turystycznej ujcie teoretyczne.

  4

  2. Istota procesw innowacyjnych. 1

  3. Uwarunkowania innowacyjnoci w skali mikro, mezo i makro. 6

  4. Zarzdzanie kreatywnoci: kreatywne jednostki i grupy, cechy kreatywnych grup, stymulowanie kreatywnoci.

  3

  5. Innowacyjno krajw OECD, UE, Polski, Europejska Tablica Wynikw w zakresie innowacji. 1

  Forma zaj wiczenia 15 1. Podstawowe zagadnienia z zakresu innowacji: istota, rodzaje, rda innowacji oraz znaczenie innowacji

  we wspczesnej gospodarce i rozwoju przedsibiorstw turystycznych przykady. 4

  mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]

 • 36

  2. Istota procesw innowacyjnych: modele, absorpcja i dyfuzja innowacji. 2 3. Uwarunkowania i mierniki innowacyjnoci przykady innowacyjnych firm w brany turystycznej. 2

  4. Regionalna scena innowacji a rozwj brany turystycznej: aktorzy, interakcje, systemy innowacji, klastry. 3

  5. Kreatywne metody rozwizywania problemw w brany turystycznej stymulowanie kreatywnoci. 4

  Metody ksztacenia

  Metody podajce (wykad informacyjny, prelekcja), metody problemowe (wykad problemowy oraz metody aktywizujce: metoda przypadkw, dyskusja panelowa, burza mzgw), metody praktyczne (wiczenia przedmiotowe).

  Metody weryfikacji efektw ksztacenia

  Nr efektu ksztacenia

  z sylabusa

  Egzamin pisemny Zaliczenie pisemne Prezentacja multimedialna

  01,02,03 01,02,04 05,06

  Forma i warunki zaliczenia

  Podstaw uzyskania zaliczenia z wicze jest wykonanie przygotowanie i przedstawienie prezentacji multimedialnej oraz zaliczenie pisemne (pytania otwarte). Po uzyskaniu pozytywnej oceny z zaliczenia student moe przystpi do egzaminu pisemnego w formie testu wielokrotnego wyboru, obejmujcego wiedz z wykadw oraz zalecanej literatury. Egzamin odbywa si wedug harmonogramu sesji z Dziekanatu dla danych grup studenckich; terminarz egzaminw znany studentom 1 miesic przed wyznaczon dat.

  Literatura podstawowa

  1. Harward Business Essentials, Zarzdzanie kreatywnoci i innowacj, MT Biznes 2005. 2. Janasz W., Kozio-Nadolna K.: Innowacje w organiazcji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,

  Warszawa 2011. 3. Niedzielski P., Rychlik K.: Innowacje i kreatywno, Uniwersytet Szczeciski, Szczecin 2006.

  Literatura uzupeniajca

  1. Niedzielski, P., Markiewicz J., Rychlik K., Rzewuski T.: Innowacyjno w dziaalnoci przedsibiorstw. Kompendium wiedzy. Uniwersytet Szczeciski, Szczecin 2007.

  2. Regionalna Strategia Innowacji Wojewdztwa Zachodniopomorskiego na lata 2011-2020, Szczecin 2011.

  NAKAD PRACY STUDENTA:

  Liczba godzin

  Zajcia dydaktyczne 30

  Przygotowanie si do zaj 5

  Studiowanie literatury 10

  Udzia w konsultacjach 20

  Przygotowanie projektu / eseju / itp. 11

  Przygotowanie si do egzaminu / zaliczenia 20

  Inne 4

  CZNY nakad pracy studenta w godz. 100

  Liczba punktw ECTS 4

 • 37

  Ksztatowanie strategii rozwoju turystyki w regionie

  Wyp

  eni

  a Z

  esp

  Kie

  runk

  u

  Nazwa przedmiotu: Ksztatowanie strategii rozwoju turystyki w regionie Kod przedmiotu: 04.4VI46AII18_26

  Nazwa jednostki prowadzcej przedmiot / modu: Wydzia Zarzdzania i Ekonomiki Usug/Katedra Zarzdzania Turystyk

  Nazwa kierunku: Turystyka i Rekreacja

  Forma studiw: Studia drugiego stopnia Studia stacjonarne

  Profil ksztacenia: A

  Specjalno: Biznes Turystyczny

  Rok 2 Semestr 4

  Status przedmiotu /moduu: do wyboru Jzyk przedmiotu / moduu: polski

  Forma zaj wykad wiczenia

  wiczenia laboratoryjne

  konwersatorium seminarium inne

  (wpisa jakie)

  Wymiar zaj

  15 15

  Koordynator przedmiotu / moduu

  Dr hab. prof. US A. Panasiuk

  Prowadzcy zajcia

  dr Dawid Milewski ([email protected]), mgr Anna Gardziska ([email protected]) mgr Katarzyna Orfin ([email protected])

  Cel przedmiotu / moduu

  Celem przedmiotu jest zapoznanie studentw z uwarunkowaniami i procedur tworzenia stra