tulieu hoc powermill

of 96 /96
Chương I: Tổng Quan Về Powermill 1.Khởi động phần mềm Powermill khởi động giống như tất cả các chương trình được sử dụng trong windows _Click vào bitượ ng trênstart_programs_delcam_powermill- PowerMILLxxxx (ở đây xxx là kiểu powermill mà bạn muốn sử dụng). Hoặc có thể Double Click vàođườ ng dẫn nhanh của powermill trên màn hình 1. Menu Bar 2. Main Toolbar 3. Graphics Window 4. View Toolbar 5. Explorer 6. Status Bar 7. Tool Toolbar 8. Information Toolbar Bốtrí trên màn hình : Màn hìnhđượ c chia làm 8 phần chính : Menu Bar Click vào các mục trên thanh Menu chính đểhạcác Menu xuống , chúng bao gồm cácMenu nhỏ h ơ n v à c á c l ệ nh . Main toolbar Cung cấp nhanh các lệnh thường đượ c sửdụng trong powermill. Graphics Windows Vùng làm việc,vùng đồhọa của phần mềm mọi hoạt độngchính đề làm việc trên này View toolbar Cung cấp nhanh các khung nhìn thườ ng sửdụng trong powermill. Cung cấp chochúng ta các góc nhìn theo các chuẩn cho trướ c. Explorer Cung cấ p các khung nhìn và các công cụtạo lậ p, hiệu chỉnh, bao gồm : NCprograms(Chương trình NC),Toolpaths (Đườ ng chạy dao ), Tools ( Dao cụ), Patterns( Kiểu dáng ),Feature Sets ( Tậ p hợp các đặc điể m ),Workplanes( Mặt phẳng làm việc ),Levels( Cácmức), Models and Groups ( Mô hình và các nhóm).Ngoài ra nó còn hiển thịc á c M a c r o c ủa bạn đểthểsẵn sàng sửdụng .

Author: huynh-minh-vu

Post on 10-Dec-2015

96 views

Category:

Documents


22 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

TAI LIEU POWERMILL

TRANSCRIPT

Chng I: Tng Quan V Powermill

1.Khi ng phn mm

Powermill khi ng ging nh tt c ccchngtrnh c s dng trong windows _Click vo bitng trnstart_programs_delcam_powermill-PowerMILLxxxx( y xxx l kiu powermill m bn mun s dng). Hoccth Double Clickvong dn nhanh ca powermill trn mn hnh1.MenuBar2.MainToolbar3.GraphicsWindow4. View Toolbar5.Explorer6.StatusBar7.ToolToolbar8.InformationToolbarBtr trn mn hnh :Mn hnhc chia lm 8 phn chnh :Menu Bar Click vo cc mc trn thanh Menu chnh hcc Menu xung , chng bao gm ccMenu nhhnv cc lnh .Main toolbar Cung cp nhanh cc lnh thng c sdng trong powermill.Graphics Windows Vng lm vic,vng ha ca phn mm mi hot ngchnh lm vic trn nyView toolbar Cung cp nhanh cc khungnhn thng sdng trong powermill. Cung cp chochng ta cc gc nhn theo cc chun cho trc.Explorer Cung cp cc khung nhn v cc cng cto lp, hiu chnh, bao gm : NCprograms(Chng trnh NC),Toolpaths (ng chy dao ), Tools ( Dao c), Patterns( Kiu dng ),Feature Sets ( Tp hp cc c im ),Workplanes( Mt phng lm vic ),Levels( Ccmc), Models and Groups ( M hnh v cc nhm).Ngoi ra n cn hin thccMacro cabn thsn sng sdng .Status bar Hin thcc thng tin . N c thara cc chdn ngn gn i vi cc i tngnm phadi con trchut, hoc tin hnh tnh ton cc tham s.Tool toolbar Cung cp ccphng tin to lp con dao trong powermill.Information Toolbar y l phn din tch a ra cc li nhc vcc la chn hin hnh

2. Thot khiPower Mill

Mun thot khiPower Mill, ch cn thc hin cc bc sau:Di con tr chut ti menu barChn File\Exit Xc nhn thot khi Power Mill : chn Yes khi c hi.Hoc di trchuttintclosegctrn bn phi, kch chut v xc nhn thot khi Power Mill Hocdng phm tt : Alt+F43.Lm vic vi Power millMcc m hnh . Cc m hnh bn c thmc c ui iges vc lu trtrongth mc examples.1.TFile trn Menu la chn Examples , hp thoi shin thnhsau:i tng c la chn 1 cch t nga vthmc to ra khi ci t trong tu torialfile.2.Trong cc kiu fileshp thoi , la chn kiu file cuiiges(*.ig*).3.Click vo Champer.igs, khi powermill sc v mfile ny ra .4.Cassbo co kt quca schuyn i, kccc li mc phitrong qu trnhchuyn i. Bn c thkim tra ton bqu trnh chuyn i . Trong trng hp cthny khng c bt cli no trong qu trnh chuyn i .

3.Lm vic vi Power mill

Mcc m hnh . Cc m hnh bn c th m c c ui iges v c lu tr trongth mc examples.1.TFile trn Menu la chn Examples , hp thoi shin thnhsau:i tng c la chn 1 cch tnga vthmc to ra khi ci t trongtutorial file.2.Trong cc kiu fileshp thoi , la chn kiu file cuiiges(*.ig*).3.Click vo Champer.igs, khi powermill sc v mfile ny ra .4.Cassbo co kt quca schuyn i, kccc li mc phitrong qu trnhchuyn i. Bn c thkim tra ton bqu trnh chuyn i . Trong trng hp cthny khng c bt cli no trong qu trnh chuyn i .

5.Click vo nt Exit ngca s chuyn i li v khi s nhn thy s hin th6.Chi tit c chuyn i s hin th theo gc nhn tiu chun, gc nhn ny c th c la chn khi n nt ISO1 trn thanh viewtoolbar (Thanh cng c ny mc nh nmbn tay phi mnhnh). Mhnhc la chn sc hin thnh sau:7.Khimun chuyn i gia m hnh li v m hnh mt hoc tm hnh mtsang m hnh li ca mu, chn la chwireframevshade.

CHNG II : MT S BC CHUN BI.Thit lp cbna)Ly chi titb)To phi c)Chiu cao dch chuyn nhanh d)To daoe)Ch ct

II.Mt s option ph trgia cnga)Feature setb)Patternc)Boundary

I.Mt sthit lp c bn Cc bc chunbicn thit trc khi tin hnh gia cng chi tit :a)Ly chi tit gia cng C th insert chi tit gia cng bng cch vo File import chn ng dn hoc mbngFile-Examplesb)To phi cho chi tit gia cng1. nh ngha phi.2. Xc nh chiu cao dch chuyn nhanh .3. Xc nh im bt u gia cng .nh ngha phi :nh ngha phitheo kch thc ca phi, chi tit s c gia cng tphi. Trong trng hp ny phi c dng hnh ch nht.1. T Main toolbar Clickblock(Toolbar theo mc nh nm pha trn ca mn hnh). Khi ny hp thoi block sc hin th: 2.Kim tra cc i lng : *nh ngha c thit lp tMin /Max limis. *Trong vngEsstimate (nh gi sgii hn ) chn Expansion (phn mrng ) bng 0 v Type (kiu)l Model. ClickCaculate nh ngha phi mt cch t ng theo m hnh3.Tthanh Viewtoolbar la chn Resize to Fit,chi tit sc hin thgia mn hnh.4.By gikchthc ca phi ln hn kch thc ca chi tit khng ng k. Kch thctheo phng X v Y m bo rt tt v chngc hnh thnh bng cch ko di cc mtphng iqua cc im xa nht ca chi tit.Tuy nhin kch thc theo trc z cn phigihn tng ln.5.TOpacity trn hp thoi Block c ththay i trong sut ca phi.6.Clickvo Accept ng hp thoi li .7.TView toolbar la chnResize to Fit, khi ny chi tit sc ko vgia mnhnh .

c) Chiu cao dch chuyn nhanh Chiu cao dch chuyn nhanh l chiu cao m khi dao chy khng, m bo an toncho phi c nh vv kp cht.Chiu cao an ton theo phng Z v im anton theo phng Z c nh ngha bI Rapid Move Heights. Chiu cao Z cnh ngha trongRapid Movementl chiu cao tuyt i so vi gc toca phivchiu cao tng thm so vi phi.1.ChnRapidMoveHeightstrnMainMenu Toolbar.Hp thoi Rapid Move Heights sc hin th. Safe Area _ plane : mt phngCylinde:ng trngia cng mutil axisSphere:Mt cu-giacng mutil axisBox:Khii vi gia cng 3 trc bnh thng ta thng chnPlane.Reset to safe Heightstdng ly li chiu cao an ton cho chi tit .Trnmenu tool bar,Start and end point cnh Rapid move height thit lp im uv im cui gia cng .

d)To dao1.to con dao, sdng vng din tch ca Tool trn hp thoi Finishing2.Kch vo mi tn trn ntCreate tool thanh cng c toolbar hin th cc kiu dao cn to .Chn la con dao mun sdng, double click vo scho chng ta chnh sa ccthng sDao.Tip:chnhsatn, kch thc ca daoChiu di, ng knh dao Nhp vo exploer ta sthy con dao mnh va to ra. Cnh Tip c Shank dng to phn ui dao.Tng tvoShankchnAdd shank component chnh sa cc thng scn thitchiu di, ln Holder l tab bn cnh, l phn to cn dao, tng tnhShankta to Holder vI nh nghi chiu di chiu rng.Cutting data sdng chct c sn, c lu vo trong th vin. y l mt cngc rt hay, vi cc nh my sn xut hang lot vi cng mt lc gia cng trn mt loi vt

liu ta c thsdng gim bt thi gian lp trnh.y chnh sa ci t cc ch ct c bn cho dao. Trc ht to mt sdao tng t nh lm trn.

Tool TypeDiameterNameEndMill1212EMBallNosed33BNBallNosed66BNBallNosed1010BN

Active 1 con dao va c to chn setting

Chn Edit cutting data

Axial Depth of cut:chiu su ct theotrc Z.

Radial depth of cut:lng dch chuyndao ngang.

Suface Speed:tc ct bmt.

Feed/tooth:tlgia tc trc chnhv tc ct.

Spindle Speed:tc trc chnh

Cutting Feed rate:Tc ct

-Tng t tip tc vi cc con dao m mnh to.athmdao vo th vin Trn Exploer chnToolsright Click chn Add all tools to database

e)Ccthngsgia cngCc thng sgia cng chnh bao gm cc thng s v ng dch chuyn dao v lng n dao, tc trc chnhVi cc thng sgia cng ta c thchnh sa khi chng ta thit lp cc toolpath.thit lp cc chu trnh gia cng ta vo chn toolpathtrategies Scho ta cc chu trnh chn la gia cng bao gm cc Option khc nhau v2.5D,3D,Drill, ty yu cu ca chi tit m ta chn la cc chph hp. Sni rphn nyccchng tip theo.

II. Mt sOption phtrcc chu trnh gia cng

a) Feature set c to tcc hnh hc 2D v c ty chnh ring ltng chi tit c th tothnh cc khi nh l

Boss (khi bao pha bn ngoi).

Pocket l khi brng cn gi l cc hcSlotlccng rnh,thng c to khi con dao chy trn mt ng c

Hole l cc lchyu phc vkhi ta tin hnh cc chu trnh khoan lC 6 kiu thit lp c trng ca featuretrong giacng 2D

Pocket ty chnh hc c ngha khi gia cng dao snhn gia cng pha bn trongng bin ca n .

Slot ng rnh, khi gia cng sly ng c 2dlm ng chy daokhi to feature n schgia cng bn ngoi chi tit khc vi Pocket

Hole y gi l cc l,thng c sdng khi ta thc hin cc chu trinh khoan.N c thcnh ngha tmt im hoc mt ng trn khp kn.

Circular Pocket cc hc trn,cng cthnh ngha t1 im hoc 1 ng trnkhp kn.

Circular Pocket cc o trcng c thnh ngha t1 im hoc 1 ng trn khpkn.

-Vo Exploer right click vofeature setxut hin mt sla chn,creat feature set to i tng.Type Bossvi ng bin ngoi ta c kt qu Vi la chn Boss s c mt khi c hnh dng bao trm kn cchi tit nh mt khic.-Tip theo to 2 pocket Trong Feature from ta sc cc ty chnh vi Absolute c ngha ta stnh nghachiu caochochitit ca mnh .Bc tip theo ta sto cc lkhoan (hole)

Sau khi to ta sc mt hnh tng thnhhnh bn. Cuicng trong cng c Exploer s xut hin mt cy th mc chng ta c ththam kho v chnh sa .Feature nhm phgip khi chng ta giacngcc chi tit 2D s c vn dng khi i su vo cc chu trnh gia cng 2.5D, phn tip theo ca ti

b) PatternParrtern l mt c trng ca 2D va 3D wireframe c to ra nhm to cc ngtoolpath c bn.Right click vo pattern tExploerchn toolbarCreat pattern vtasc mc nh Pattern name l 1Khi to creat pattern s t ng cho ta sv s c Active ngay.

-Ta c th s dng mt hay nhiu option cho pattern

Automatic pattern generation. Cho chng ta cc kiu pattern tngInsert file vo patternSave patternInsert Boundary vo patternInsert ng toolpath vo patternInsert modeInsert SketchInsert cuverWireframe mode

Automatic pattern generationSau khi chn mt phng ta c nh hnh trnLevel: Levell cng cn gin htrvic c nhiu la chn khc nhau ,khi n l mt nhm ca Suface-Trong Exploer chn right click ln level chn creatlevelSelect mt vi mt phng ta c hnh nh di yPhi cn thn khi chn v sc nhng mt phng rt nh c th chng ta s st .Khi chn nhiu mt phng phigiphm SHIFTTrong pattern toolbar chn creat patterninsert mode into pattern activela chn select suface boundary to ra bin ca chi tit.sau khi chnn cc mode i sc bin dng nh hnhbn.Tipssdng cng cSplit.Vo Exploer chn Edit Split select Chn v bhai ng c trn tac

Vo Exploer hoc trong vng ha chn Edit Merge chn Ok

vo Exploer right click vo pattern chn Instrument . ta c thchnh sa hai ng ccho n cng chiuvi nhau.Vo Exploer hoc toolbar chn creat pattern ri chn biu tng Automatic patterngenerationTrong y ta c nhiu la chn, ty theo tng chi tit m ta la chn cc ch khc nhau.

Trn y l mt s hnh nh minh ha khi s dng cng c Pattern .c) Buondary-Buondary l mt hay nhiu ngkhp kn, dng gii hn cc vng gia cng.Cc ng chy dao cho cc chu trnh gia cng. L mt cng crt mnh cho vic ti uha ng gia cng.-Vo Exploer chn BoundariescreateboundaryNgi lp trnh c thto ccboundarytheo cc cch khc nhau davocc ctnh ca vic hnh thnhng bin.-User defined y l chtto Boundary do chnh ngi lp trnha ra.* C thinsert cc file , a vocc ngPattern,toolpath,Boundary, c to ttrc.Mode:to phi cho BoundarySketch: dng cc im cc ng 2d to ng bin.Curve modelingvWirefamemodeling c htrnhiuhn khi ci phn mm Cad ca delcam, nh Power Shape.EditvCleardng chnh sa v xa cc ngboundary.Select Suface BoundaryTrc ht to mt con dao v sau khi ty chn Select suface BoundaryTy chn cc mt ca chi tit stng ly cc ng bao ca chi tit cng vibn knh ca con dao. C ngha khi n ly ng bao ca cc suface xong soffset ramtkhong cch bng bn knh con dao mnh to.Shallow BoundaryC thhiu n l ng chiu ln mt mt phng no ca chi tit.Vi ty chnh cc thng snh hnh di ta sc kt qunh bncnhnhnh

* C th insert cc file , a vocc ngPattern,toolpath,Boundary, c to ttrcMode:to phi cho BoundarySketch: dng cc im cc ng 2d to ng bin.Curve modelingvWirefamemodeling c htrnhiuhn khi ci phn mm Cad ca delcam, nh Power Shape.EditvCleardng chnh sa v xa cc ngboundary

Select Suface BoundaryTrc ht to mt con dao v sau khi ty chn Select suface BoundaryTy chn cc mt ca chi tit stng ly cc ng bao ca chi tit cng vibn knh ca con dao. C ngha khi n ly ng bao ca cc suface xong soffset ramtkhong cch bng bn knh con dao mnh to.Shallow BoundaryC thhiu n l ng chiu ln mt mt phng no ca chi tit.Vi ty chnh cc thng snh hnh di ta sc kt qunh bncnhSilhouette BoundaryCn gi l ng in bng ca chi tit. Vi ty chn nh hnh di ta c kt qu.Edit BoudaryTrong Exploer chnBoundaryright click chn edit boundaryTransform :bao gmMove:dch chuyn theo cc trc X,Y,ZRotate :xoay quanh cc trc ta dmt gc nht nhScale:phng to hay thu nhchi tit theo cc trc X,Y,ZMirror :to chi Boundary i xng qua cc mt phngXY,YZ,ZXPoint :chnh sa cc im bao gm xa di chuyn thm cc im nm trn ngboundarySpline Selected:chuyn cc im trn ng boundary thnh mt ng xuynsut.Polygonize Selected:chuyn i cc ng Curve boundary i vo vng gii hnbi cc ng thng.Offset 3D:Offset Boundary theo c3 phngX,Y,ZOffset 2D: Offset Boundary theo ng thi 2 phng X,Y.

ChngIII CC CHU TRNH GIA CNG 2DI. OffsetAreaClearFeatureSetII. ProfileAreaClearFeatureSetIII. FacemillingIV. DrillingV. 2D Machine WinzardChng 4: Cc chu trnh 2DSaukhito phi v cc Feature ta tin hnh gia cng. VoCreat strategies1.Offset AreaClear Feature SetKhi thit lp cc thng sc b nnh pha disau khi Apply ta c

2)ProfileAreaClear Feature SetVi chn laProfile AreaClear feature set ta c ng chy dao st vi thnh hc.Vi cc hc su ct nhiu lt ta phi chn la cc ng lead in v lead out .(sniphn lead in,lead out).

3)Face millingFace milling l chphay mt phng , vi chutrnhnyta cthsdng phayvt mt cc chi tit .Vi:-face millingn svt ht mt phng trn Work Plance: nh ngha gc ta -Blocknh ngha phi-Toolthit lp dao

-Face milling:-Ta c cc thsau Face Z Position ta phaymt phng . ta c thnhp shoc click vo bncnh nh ngha chiu cao Z.Tolerancenh ngha dung sai dao-Step overdch chuyn dao ngang-XY expansionkhong dch ra so vi khi chi tit-Raster Anglegc lch-Stylechin lc ng chy dao ty chnh ca ngi lp trnh4)DrillingMtoolpath strategies t v chn DrillingDrillingscho chng ta chn cc lgia cng

TrongFeature selectionchn la cc ltselect bo gm ty chnh cc holetrongfeature set.Ci t cc thng s Feed ratevSpindle speedph hp ri chn Apply ta cktqunhhnh di y

5)2DMachine WinzardGi sta c bn vchi tit nh hnh trnvotoolpath strategieschn 2.5D Area Clearance

chn 2D machining WizardCreateNewFeaturesetname (nhp mt tn mi)-NextTip chn ng c to mt Pocket,khi click ln n sxut hin mu vng_ng vin ny sxut hin mu vngkhi clickTip schn CreatPocketbntri.Ta scto 3 loi l PocketBoss SlotTa sty chnh chiu cao v gc lch cho Pocket ny bng cch thayccthng sDefine Top By vDefine Bottom By ,Draft AngleSau khi hon thin ta scBc tip theotaschn tip ci o nhtrong v to mt BOSS Feature

Tip tc ta to mt Slot FeatureVi chWire Frame ta sc nh trn .Next ta sc giao din miChnSlotsau Nextsto ccthng sgia cngcn thit.

Block:to phi gia cng, ln lt chn Rapid Move Height,Feed Rates. StartPoint. Sau khi hon thnh chn Next.

Tip chnProfile ArealClear Feature setsau nhp voCreate to chu trnhgia cng. Sau ta thit lp cc thng sgia cng c bn nh gii thiuphn giacng Profile ArealClear Feature set.Ta c cc ng chy dao nh sau

Khng nn tt vi m trli Select Feature chn POCKET v BOSS sau lmtng tnhva lmtrn.Nhng ln ny ta sto phi gia cng bng Boundary .Vo click ngbinvvoBoundaryCreatUserDefineCreat User Boundary User Define tMode v AcceptBoundary ny sc dngto phi Click vo Block to phiTo phi bnh thgvi la chn Mode, Accept k t thc qu trnh to phiSelectNext Tng ttip tc tomt chu trnh gia cng mi.Kt qu

CHNG 5CC CHU TRNH GIA CNG 3D

I.Cc chutrnhgiacng th

1.RestMachining2.Cc thng strong chu trnhOffset AreaClear Model3.RasterAreaClearExample4.RasterAreaClearExample

II.Cc chu trnh gia cng tinh

1.Raster Finishing2.Radial finishing3.Spiral finishing4.3D Offset Finishing5.ConstanZFinishing

Chng IV: Cc chu trnh 3D

I)Chu trnhgia cng 3D th1.Offset Area ClearTo mt chu trnh gia cng mi vo tab 3D AreaClearanceChnOffset Areaclear modelng chy dao caOffset Area Clear example c nh hnh bi bin dng chi titbao quanh vng gia cng.Ta c thm phng di dng 3D thy r ccng chydao sli lng d bmt nh thno.

Ch ti cc thng s, thickness, Step Over, Step down, trongLea in Move chn RamPingth click Option chnh sa cc thng s-Right click mouse Chn simulatefrom startschotathanhtoolpart simulation.Chn ViewMill On/SuspendchnShiny ShadedNhn Play qu trnh m phng c thc hiny l kt qucui cng sau khi thc hin ht chu trnh gia cng. Vi chi tit 3d n s khng gia cng ht c ngchy dao th s m theo bin dng chi tit

.2.RestMachiningGia cng vi lng d cn li tchu trnh chy dao trcGia cng trn ng chy dao c sn.Trc ht ta to mt con dao gia cng mi Right Click mouse vo toolpathtrongExploer Chn setting tOffset Arealear Model Chn coppy toolpathActivatevi con dao mi tot li tn cho chng trnh va chnh sa cc thng s. Chnh sa ccg sph hp nh l stepover, thickness,stepdown l path v chn tngia cng V quan trng l nh du vo Rest Machining . Chn toolpatl v chn tn chu trnh m mnh gia cng trc .Apply to cc ngchy dao mi.

ViewMill Onthe Rainbow Shaded Image.Powermill cho bit cc mu sckhc nhau phn bit cc chu trnh khc nhau.Thot khi m phng gia cng 3D tr v mi trng lm vic quen thuc Power mill.

3.Cc thng s trong chu trnh Offset AreaClear Model-ThicknessClick vo thickness ta chnh sa cc thng svRadial (lng d thnh bn)Axial(lng d mt y) ch o ph hp vi chi tit cn gia cng.-ZheightNustepdow c chn ch Mannual trong chu trnh Offset AreaClear Modelthta sc 5 gi tr cn chnh sa l: Number,Stepdown,Value, Intermediate cui cng lFlat.-Number: slngcc khi c chia ra thnh cc phn = nhau c thay i bi chiu cao Z v im thp nht cui cng ca phi khi to.-Stepdown: Vi vic to Z Height th cn chnh sa li chiu cao ca Z v th c th chnh li stepdow gia cc lp gia cng.-Value khi to mi Z Height th ta schnh sa mi gi trValue -Flat:nhn ra vng gii hn ca khi v to Zheight (+ lng d) ti gi tr ny-Intermediate:thm mt sdanh ngha ca Zheight nm trong Zheight hin ti-Ramping :zig angle l gc ca dao i xung n vo vt liu zag angle l ph thuc vo mt phng thit lpc ngha l zag angle l gc c thit lp bi ngi lp trnh. Mc nh n bng 0

4.RasterAreaClear ExampleTtab 3D Area Clearance chn Raster Area ClearExample Chnh sa cc thng scho ph hp vi chutrnh gia cng Step down,Step over,Thicknessng chy dao c to chy theo bin dng chi tit nu c o n m theoo cnkhng n chy thng.

II. Gia cng tinh 3DC rt nhiu chu trnh gia cng bin dng 3D . Nhng ngi nghin cu cha ramt schu trnh c bn lm tin chongi c.1.Raster FinishingVotoolpathstrategiesiconChnRasterfinishingri OKName: t tn cho chu trnhAngle : gc lch bnh thng ta t 0Start coner : l gc m bt u gia cngOdering: l chcho ta chn ng toolpath. Mc nh sl One Way. Khi chnchny th chng ta sc rt nhiu ng a dao ln v xung. chn Two way ta sc ng chy dao hp l hn .Arcfit:khihiu chnh Arc fit ta sthy r vi cc chi tit c gc cnh

Sau khi hiu chnh Arc Fit tng ln ta snhn thy kt qur rt trc v sau khi chnh Arc FitTa cng c nhng chin lc chy dao tng t. Nh l-Spiral finishing-Radial finishing

2.3DOffsetFinishing3D offset finishing da vo offset do ng bng ca chi tit to ra, n s nhng ng chy dao tng t. 3D Offset finishing hiu quhn nu ta sdng n kt hp vi Boundary.

Chi tit c gia cng th.Vo Exploer chn Boundary, Creat Buondary shallow.t tn cho ng bin. Dung sai .Ty chnh vshallow l 2 thng sUpper Angle vLower Angle . l hai thng squan trngthay ing bin Boundary.Ngoi ra cn c hai gi trThickness l lng d so vi bmt y v bmt hngchi tit.Apply ta c ng Boundary Trong Tab Finishing ta chn 3D Offset finishing

t tn

StepoverStepover

Trong Buondary chnng boundary va tolc ny

Lead and link chn nhhnh bn.

Apply ta sthy c ng chy daoToolpath sttnh ton v cho chng tanhng ng chy dao Offset da vo ng Boundary m ta to ra. Vi cc ng chydao khng ta c ththayi chng bng cch vo Lead and Link chnh sa chng v d: thay iShort link l on suface. Long linkv safe link l skim. Apply ta ckt qu

3.ConstanZFinishingChn Contan Z finishing trong tab Finishing.t tn cho chu trnh Chn dao Stepdow Boundary chnh saTrimmingchn KeepOutside gia cng lng d cn li.

Cn khng sdng Boundary ta sc nh hnh di.

thay i cc ng chy daoxung,thot dao th vo chnh saphnlead and link.Kt qutt ccc chu trnh tacsn phm nh hnh trn

Chng VCC CHU TRNH GIA CNG VI TRC TH4

I.SufaceFinishingII.ProfileFinishingIII.PatternFinishingIV.Rotate Finishing

GIA CNG VI TRC TH41.Rotate FinishingChu trnh ny l chu trnh gia cng vi trc xoay l trc X. L mt trong nhngchu trnh thhin r nht vgia cng trn trc th4.

Trc ht ta tm hiu vmt vi thng sca chu trnh.X Limit: l gii hn gia hn vng gia cng dc theo trc XTechnique: L ni chnh sa cc chin lc chy dao, c 3 chin lc lCircular,LinevSpiral.Direction: iu chnh hng chy dao, n c 3 chn laAny,Clim,ConventionalStepover:i vi lachn Circular v Spiral thy l bc tin ca ng chydao. Cni vi Line thy l khong cch gia 2 ng chy dao.Y Offset: l khong cch dch chuyn so vi gc ta theo phng Ytrnhsva chm vi nh hoc u mt gia cng.Angular Limit:chc sdng khi chng ta chn chCirclevLinec nh ngha l gc bt u v gc kt thc cachu trnh. Startv End

a)CircularRotaryMachiningTng tcc chu trnh khc vi chu trnh Rotate finishing ta cng thit lp ccthng scho dao.Thit lpRapid Height,StartPoint,End pointt li tnReset to Bock Limitn tng ly kch thc.TechniquechnCircularReset to Full Circlegia cng ton bchi tit.Sau nhnApplycho takt qu

b)LineRotateMachiningTng tchu trnh trn nhng chng ta chnh sa mt vi OptionTechnique chn LineAngular Gii hn vng gia cng bng gc. (-90 ti 90)Ta scng chy dao nh sau

Chnh saDirectiontClim thnh Any ta sc

c)Spiral Rotary MachiningTechnique chn Spiral

2.PatternFinishingPattern Finishing l mt chu trnh c thgia cngnhiu chc3 trc v 4trc.yta c thgia cng nhiu trc vi chu trnh ny cthta c thgia cngtrc vt ,cc rnh vi.Trc tin vo PatternExploer to mt ng c 3D tbin dng ca chi tit.sau khi c c ng Patternta c thchnh sa bng cch nhp vo Pattern chn Edit cuver chnh sa. Sau khi hon thnh ta nhp chn Creat StrategiesvoTabFinishingchn Pattern.Click Ok scho ta cc Option

Name: t tn chochu trnh.Drive Curve:checkvoUse toopathsdng ng chy daotrc. cn khngcheck th cho lachn ng Pattern c toLowerLimit:Drive Curvetheong curve.Drop chiu xungmt chi tit.Gouge Avoidance chn Trace. Multiple cuts: chnOffset Up, ty chnny cho ta chn laphthuc vo ng cuve ca ta to nnmvtr nht nh so vi chi tit m tachnOffset Up hay Down. Tip l chn laMaximum Stepdownl khong cchgia hai lt ct lin tip.Number of cutsl sng dao mnh mun to .iu quan trng khi chn la gia cng 4 trc lToolAxisClick votool AxitchnTowards LineChnDirectionI=1, J=0,K=0Click Apply nhn kt qu

Mt vi gc nhn ca chi titV dvng dng gia cng theoCurveTa c thng dngCurvegia cng cc trc vt, vi dao nh hnh . Cc rnh trnxoay. Rt nhiu chi tit trong thc tc thng dng c phng php ny.3.ProfileFinishingXinphp c ly mt chi tit ca n kha 03c thhiu r hn vchu trnhny.Vo tab Finishing chnProfile Finishing, click OkChng ta c giao din

Ta c Name: Tn chu trnhDriver curve: Side c 2 lachn Inside Edge v OutsideEdge.Radial offset: lkhongcch gia ng chy daov mt bn.Lower limit: chn Drivercurve Axial offset: lkhongcch ca ng chy daothp nht so vi bmt y.Cc thng scn li gingnhcc thng sctrnh byPatternFinishing.

Gi sgia cng rnh ca chi tit nh hnh v.Sau khi chnProfile Finishingta thit lp cc thng scn thit nh trn, sau chn bClick chut ln bmt gia cng l mt y ca rnh,tip Apply.Ta sthy skhc bit ca 2 chn laInside EdgevOutside EdgeBn tri l Inside v bn phi l Outsideng chy dao khin chi tit i .

4.Suface FinishingTng tta cng vo tab Finishing chn Suface Finishing.Chn cc thng stng tnhhnhbn. Ch chnToolAxis l Toward Line.Pattern cho php hai chn la l U v Vc ngha cho chng ta chn la ngchy dao theo hng song song vi trcX hoc Y.Clickchn mt gia cng .Applyta c nh hnh di.Ch : cc chu trnh Pattern Finishing,Profile Finishing,Suface Finishingkhisdng gia cng cho cc chu trnhtrn my 3 trc phi ToolAxisVartical.

Chng VICHNH SA NG TOOLPATH

-LeadandLink-EditToolpath-Feed and Speeds

I.ToolpathLeadand LinkLead and link l mt option ca Power Mill cho php ngi lp trnh hon thin nggiacng bao gm cc chnh sa vngdao vo,ra(leadin, lead out,link) c mtchdchy do hp l nht.Trn tool bar chn Lead and linkcho ta bng.Approach moveLead OutLead InLinksRetract move

a)ZHeightsSkim v Plunge l hai gi trc thit lpdng iu khin tc trc chnh khin theo phng Z, nhm hn chkhong thi gian trc chnh chy xung vi mt vn tcchm khng cn thit.Skimdistancel khong cch tim cui cng ca ng chy dao ny ti im btu ca ng chy dao ktip. Phn mm stng xc inh vn tc ca trc chnh khii xung.Plunges distance l khong cch tnh tbmt gia cng. L khong cch m tymy schy vi tc xung dao ct gian ton.b)Lead inLead in l ng vo dao, ng bt u khi dao chy vo phi bt u tham gia ctgt. C nhiu chin lc chy vo nhNone,Vertical Arc,Horizontal Arc, HorizontalArc Left, Horizontal Arc Right,Extended Move, BoxedandRamp.chn ch Lead in v lead out l nonetac kt qunhhnh bn.Vertical ArcsChn Lead in Vertical Arcs vi cc thng sAngle90, RadiusTangentAngleRadiusLead ToolpathSegment

Horizontal ArcTng tnhVertical ArcsnhngHorizontal Arcttnh cung trn theo hng trcZ cn,vertical Arc theo trc X,Y.ToolpathSegmentTangentAngleRadiusLeadExtended move Ko di ng toolpath theo mt khong cch nht nh

Lead Out tangential to toolpathLead In tangential to toolpathDistance

b)LeadoutHon ton tng tlead in.c)ExtentionsL phn hnh hc c cng thm vo vi ng cc ng Lead. Bao gm dngng thng v ng cung trn.Hnh trn cho ta thyrkhitachn Strainvi Angle 45.II.Edit toolpathy l mt trong nhng phn rthayca Power Mill chng ta c thddng chnhsa cc ng toolpath nh sp xp c cc ng chy dao, xachnh sa ng toolpathRight click chn Edit toolpath hocRight Click trntool bar chn toolpath lithanh cng cra.1.Tranform toolpathTransform l cng ccho ngi sdng c thdichuyn , to ng toolpath bng cch mirro hoc xoaycc ng toolpath.

Edit transform:Di chuyn mt khongtheo gi trnhp vo.Rotate mgcquanh trc nht nh.Mirrorquamt mt phng nhtnh.2.Edit Limita)EditlimitingPlaneGii hn vng gia cng bng mt phng , mt phng ny c nh ngha vung gcvi cc htrc ox,oy,oz. Trong giihn mt phng c cc gii hn gm Inner, Outer,Both. Bao gm mt trn hoc di, mt tri hoc phi, v chai.X PlaneZ PlaneY Plane

b)Edit Limiting Boundary Ngi lp trnh cng c thsdng boundary gii hn min gia cng cho ng toolpath . cng vi cc gii hn Inside,Outside, orBoth.3.EditReoderEdit reoder l mt trong nhng option cho chng ta sp xp xa bcc ngtoolpath khng cn thit.4.Feed andSpeedsChnh sa tc gia cng ,cc thnh phn vvn tc trc chnh, vn tc ct. Tcxung dao

icon feed and speeds sau khi chnh sa cc thng sph hp vi chu trnh gia cng ta chn Apply.

Chng VII M PHNGVXUT FILE NC

I. Mphng gia cngII. Xut File NCIII. Setupsheet

I.M phng gia cngClick chut phi vo toolbar chn Simulation v Viewmil lXut hin toolbar ViewmillTrn thanh cng cthhin cc chm phng .No image: cho thy mi ng chy daoDynamic image:chothy phi dng n ginPlan shaded Image:cho thy bmt gia cngShiny shaded Image:chothy dng bng.Rainbow shaded image:cc chu trnh khcnhau thhin cc mu khcnhauCut direction shaded Image:Vi chn laShinyshadedImageRainbowshadedimage

PlanshadedImage Dynamicimage

Cut direction shaded Image: Simulation bar -Cho thy con dao ang c sdng-Start-iu chnh tc -Dng chn cc chu trnh m phng.-Pause-resetccchutrnhNgi lp trnh c ththayi tc cng nh c thtp trung xem xt cc ngchy dao m phng c thhon thin mt chin lc chy dao hon thin.

II. Xut file chng trnh NC Setting Preferences Trong Expoer chn NC Programs chnPreferences. Chn Post gia cng ty my m ta chn la cho ph hpCreating the NC program Trong Exploer chn Nc program chn creat NCProgram.Trong NC Program c ththm hoc bt i cc chng trnh.

thm chng trnh vo th chcn Click chut v ko chu trnh vochu NC Program.bth click chut phivchn remove tool path Tip chn activate ng chu trnh mun xut file NC hoc chn tt c.sau voNC Program click chut phichn setting, xut hin bng nh hnh bnla chn th tcc chu trnh v Applyn.VoExploer chn NC Program chn Write.

III.SetupSheetSetup sheet l mt trong nhng cng ccho chng ta thy r cc cng cgia cng vdao c, ng knh, hnh dng, chiu di cc thng synht.Sau khi to mt chng trnh NC nh mc trn ta chn Add tt ccc chu trnh vo file NC va c to ri right click vo NC programsyl ni chngta cp nht ngy thng vnhng ghi ch cho NCva c to.

Sau lm tng tnh trn nhng phn Setup Sheet khng chn setting m chn Snapshot - All toolpath

Hoc chn Preview phn mm stng tnh ton cho chng ta v cho chng ta cc thong s. click vo cc chu trnhthy c cc thng s.Cui cng l Setup sheet Export xut file.