tulburari de voce

Download tulburari de voce

Post on 01-Jul-2015

390 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Tulhuririle r!+vace: d*finitit, di*gn*sti*otti*lcgie, clasilftare" Atunci eind ** referim la tulburErile r'*eii nu &vem ?n vedere modific*rii+ pasere care lin de o anumestarede fatigabilitatedatar*tl suprasolicitlriiaparatului ori pe cele iono-articulator {cum estecazulcintlr4ilor, a1oratorilor,al profesorilor.etc') datorit5unei emalii}r'+cale aie ,3etip pseudofcnastenic {varialii temporare registrelor cdnd,datorit* lamuta{iafizialogicda vacii la pubertate, nu De asemenea ne refe-rim nici sexualeseculdare,vocea 3e activita$i hcrrnc*ale ce de- terminl apari.tiaca.ractarelor schirnbi" pierzindu-qitcnalitateainfantiiE, gi devine specificl pentru fiecare din ceie dc:,i[sexe, aie *a Sunt ccnsideraie taibardri tie vsce isaie aeeledis:arsion5ri amplltudinii, devin stabileqi afecteazinegativ existenla {iac- venlei, timbrului gi rezonanleivocale ce a cotidian6 individului. foniatric, analiza Examenulvocii se impuneinainteagi in tirnpul tratamentului acus-ticl instrumentall fiind singurametodi obiectiv6.Cu ajutorul sonometruluise indiedinallimea nivelul inteasithliigi presiuniisonorea vocii. Forratcgrama ?;::+gistreazl evalueaei tirnbrul vocal,rn*ii, in timp ce prin aaaliza spectral[ a sunetului se ijltrasanogletografia'afer[ in- formalii referitoare la miscerile glctei qi afrantarea indirectl, cu fibri opticl rigidl oo*ui* ia fi*care ciclu fonator.Laringoscopia eoardelor laringiani surprinde in sa* flexibilb esteutil1 in explorarea situ"iar electromiografia Bi- krnlul st$stic vocal reprezintb particulariiilile activitAlii m;scuiaturii laringeale. nece$are le *intr"u diverselorexplorlri qi mdsurlri, furniztnd argumenle- diagnostice pp. 13). 1997, 312-3 gi iSaraf*leanu Sarafoleanu, Etiologia tulbt-rririlcr de voce estefsarte Civersi, fiind incrirninatetrei :ipuri de pp.301-302}: =au-ze principale {qxrd Muquet al., 1997, sau f . irgooir, {congenitale dobindite}: malfarrnaiiiale bc,llii palatinq deficienfe ,r*l*- ,", Oevialii de sept nazal, deformiri ale limbii" mandibulei,arcadelor tubero- ai14i qi iaflamalii laringiene,defecteale coardelorvccale, rinite dentare" qi laringitecronice; ?. funcpionale: pxalizii gi pareze ale muqchilcr laringelui, hipotonie a v6lului palatin,vibralii ale falselorccardev'ciale,disfuncliigloticeetc-; etc' precipitare trac, deosebitS' stres, stareemo{ionaib 3 psihogefie. +a1psihic, de la rhgugealE, Simptomatolcgia*if.era in funclie de gravitateatulburlrii, mergind sen- zalie de corp strfin in faringe, iuse, greutate in sonorizareaunor consogne= de bitanatism {osci- Llie tonali involuntar[), pinl la vorbire $optite qi incapacitate a =rnitere vocii {afome). accentul toatetipurile de cauze, Clasifip*eatuiburbrilorde voce ia in considerare simptomatologiei. i;ind puspe gravitalea supra*olirit**u qi utilizarea incorecti a vccii determin[, in timp, t. yonastenia-. rateuri gi blocaje, apatilia rnelodicitb,tii, pierderea rea sc6de- intensit6liiacesteia, de este?nsalit6 o seriede tremaruluivocal. ,,in majoritaleacazsilor, fcnastenia team6,frici), cares menlin gi deregllri de or- din psihic (frustrare,nesiguran!6, chiaro aecentueazF' Verza,1998'p' 89}; {E. su*etel*rri*calegi a tinnbruil:i' a voeii, a regis*uiui gi *ati:E1ii Z, disforcia.=,tuiburare de pronunliapoarefi rrazallsaurEgugitb fiind datoratlunor defecfiuni construqie sau uzura aparatul*i sau de structu:are a actului imisiei gi de surmenarea

l. +.

:. S.

7.

f+::ematiC' {Pcpescu-Nevcan$, 1978, .r-i'.i. Este c*asecin{a difuneiiilor ::':.sculaturii laringale sau a deregl6rii activitFlii coardelor vocale datorit* unor cauze organiee {noduli) sau funelionale {psihomotorii). in disfonie, ,=voeea estc falsi, bitcaai5, monatand,,naza76" tu$ite, voalat5, sc6zut[ in intensitate, timbru inegal etc. Dereglbrile gi spasmeleres- piratorii, produse fie ca urmare a tonusului muscular slab, fie pe baza tracului, a ernc: tiiior" a gacului, a angaasei, pot determina instabilitatea vocii, inhibifa ei, monoto* nia qi caracterul $ters, nediferenliat sau chiar qoptit" (E. Verza, ap. cit., p. 89); vace& oscilsntd (de ,,falset'-'):se produce datorith alternirii registrelor vocale in tim- pul vorbirii; muf*{ia patologtcd a vocii apare atunci c6nd modi{icarea emisiei r.ocaie nr: este da- torat6 accentuirii dimorfismului sex*al, normal la pubertate, ci altor cauze, manifes- tbrile tipice {rir,d vo&a s&ttd {stridentd, cu tonuri inalte, specific5 mai ales copiilor cu hipoacuzie gravd) Si voceagravd (cu tonalitate sumbrl, profundE]; voces nazalizatd" se datoreaz[ devierii unei p[r]i a fluxului de aer prin c6ile naz&le,determinind rezfirrareaaeestora; vocea inspiratd. are ca specific zgornotul laringian determinat de aeru1aspirat in pl[- mdni care produce vibra]ia scurti a coardelor vocale. ,,Vocea inspiratl este sublire gi lipsitl de variafie. In timpul vorbirii nn se aud vocalele deschise, iar structurile com- binate cu aceste foneme se aud ca aigte lovituri de clap[ de inaltd" (Mugu ei sl." op. cit., p. 302i; tr-rnalitate afonia: este cea mai gravd tulburare de voce. Este definiti ca ,,incapacitatede fonalie, pierdere total5 sau parliali a vocii datoritE paraliziei mugchilor coardelor l'osale sau afectlrii centrilor nervogi ce-i comandi" (Popescu-Neveanu, op. cif.. s.v.). I se asoci- azd stdti psihice negative, precum agisalia psihomotorie, i*gofobi4 izalarea fap de grup, complexe de inferioritate. Uneori, aceast6 *:lburare este consecinla unei larin- gotomii practicate in scop terapeutic ?n afe4iuai prscurn cancerul laringian. Interven{ii terapeutice in tulburirile de voce.

Trebuie menlionat, pentru inceput, faptul c[ tratamentul medicamentos este doar r:n mijloc auxiliar al intervenliei terapeutice. Demersul corectiv-recuperator de tip logopedic se ghideazEdupl o serie de principii metodoiogi*e care impun, de pild6, ca *xerciliile s[ se des- frgoare abia dup6 trecerea unei perioade rezonabile de odihn[ a coardelor vocale (durata ei depinztnd de gravitatea tulbur[rii)" intr-un climat plEcut pentru subiect, relaxant qi motivant, Nu este neglijatS nici valoarea tehnicilcr psihoterapeutice,' destinate reducerii stresului qi an- goasei generate de dificultilile de comunicare Pacientul trebuie ?nvlfat s5 se serveasci de voce ?n mod corect, menajf;nd-oin *ondi- 1ii de stres. Sunt indicate diverse tipuri de trat*ment, tn funclie de gravitatea gi *urata afecfi- unii. Prin urmare: 1. Reeducsrea se realizeaz| at0t prin acfiune asupra vocii (implicind toate organeleqi formaliunile anatomiceparticipante la emisia vocall), cflt qi asupr* respira,tiei(cuprinzfind toate componentelece eoncur[ la realizareaacesteia]. Tehaicile spe- c!fice sunt adaptatefiec5rui tip de tulburare in part-e. Astfel:

ai ?n afonie gi disfonii se recornand6repa*s vscal, urmat de exercilii speciale de expiralie neverbald gi, respectiv, verbali {folosind vocale gi apoi silabe); b) ?n cazul vocii oscilante se fac exercilii de reglare a tonalitSlii gi educarea re- gistrului vocal potrivit pentru subiectul lr'cavz6; e) in cazul vocii inspirate se pune accent pe gimnastica fono-articuiatorie gi pe exerciliile de formare a unei respiralii corecte qi ritmice {mai cu seamE a expi* ratiei verbale); 2. Tratsmental medicol este orientat cdtre permeabilizarea foselor tazale, a oroqi rino-faringelui, dar qi cdtre intref;nereafunclionali a laringelui gi a arborelui tra- heo-brongic; 3. Fonochirurgia se practic[ sub microscop, dupd inregistrarea imaginii glotice pe band[ video, pacientul fiind sub anestezie general6; 4. Crenoterapia este recomandat* dupi fonochirugie, dar ryiin afecliunile cronice recidivante ale coardelor vorale, in completarea reeducdrii foniatrice (Sarafolea- qi Sarafoleanu, cii., pp. 315-316). op. nu O atenlie deosebitEtrebuie acordat[ remedierii tuturor acelor calrze care {in atit de mediul familial gi social, ctt gi de conlextul ambiental?care predispurq intrelin sau agraveazd" tulburirile de voce. La fel, ca in cazul btlbiielii qi logonevrozei, acl:unea pr*:vntiv6 este ?n- totdeauna mai importanti decit cea terapeuticSpropriu-zis[.