tuesday 31 august 2010

of 12 /12
fl·¸v •¥∑§xw{ ¬ÎDUvw ŸÊª¬È⁄U ¬Î D 7 ¬Î D www.dainik1857.com 10 ◊ÙŒË ∑§Ë ¬‡ÊË ‚¥’¥œË ÿÊÁø∑§Ê ¬⁄U ‚ÈŸflÊ߸ ≈U‹Ë •„◊ŒÊ’ÊŒ– ªÈ¡⁄UÊà „Ê߸∑§Ù≈U¸ Ÿ ⁄UÊíÿ ∑‘§ ◊ÈÅÿ◊¥òÊË Ÿ⁄U¥Œ˝ ◊ÙŒË •ı⁄U •ãÿ ∑§Ù ªÙœ⁄UÊ Œ¥ªÙ¥ ∑‘§ Á‚‹Á‚‹ ◊¥ ‚◊Ÿ ¡Ê⁄UË ∑§⁄UŸ ‚¥’¥œË ∞∑§ ÿÊÁø∑§Ê ¬⁄U ‚ÈŸflÊ߸ w| Á‚Ã¥’⁄U Ã∑§ ≈UÊ‹ ŒË „Ò– ◊ÈÅÿ ãÿÊÿÊœË‡Ê ∞‚¡ ◊ÈπÙ¬ÊäÿÊÿ •ı⁄U ãÿÊÿ◊ÍÁø •∑§Ë‹ ∑§È⁄UÒ‡ÊË ∑§Ë ∞∑§ 𥫬Ë∆ Ÿ ◊„ÊÁœflQ§Ê ∑§◊‹ ÁòÊflŒË ∑‘§ ß‚ Ã∑§¸ ∑‘§ ’ÊŒ ‚ÈŸflÊ߸ SÕÁªÃ ∑§⁄U ŒË Á∑§ Á»§‹„Ê‹ ŸÊŸÊflÃË •ÊÿÙª ªÙœ⁄UÊ ¬pÊà Œ¥ªÙ¥ ‚ ¡È«∏ ŒSÃÊfl¡Ù¥ ∑§Ë ¡Ê¥ø ∑§⁄U ⁄U„Ê „Ò– ߟ ŒSÃÊfl¡Ù¥ ∑§Ù ‚Ȭ˝Ë◊ ∑§Ù≈U¸ mÊ⁄UÊ ÁŸÿÈQ§ Áfl‡Ê· ¡Ê¥ø Œ‹ Ÿ ©‚ ‚ı¥¬Ê „Ò– ◊È¥’߸– ◊„Ê⁄UÊC˛ ∑‘§ ∆ÊáÊ Á¡‹ ∑‘§ ©ÑÊ‚Ÿª⁄U ∑§S’ ◊¥ ‚Ù◊flÊ⁄U ë∏∑‘§ ∞∑§ ß◊Ê⁄Uà ∑§Ë ŒËflÊ⁄U ∞∑§ ¤ÊÈÇªË ¬⁄U ¡Ê Áª⁄UŸ ‚ yU ‹ÙªÙ¥ ∑§Ë ◊ıà „Ù ªß¸– ÿ„ „ÊŒ‚Ê •Ê¥’«∑§⁄UŸª⁄U ÁSÕà ◊Á‹Ÿ ’SÃË ◊¥ „È•Ê– ∞∑§ ß◊Ê⁄Uà ∑§Ë ŒËflÊ⁄U ¤ÊÈÇªË ¬⁄U ©‚ ‚◊ÿ Áª⁄U ¬«∏Ë ¡’ ©‚∑‘§ •¥Œ⁄U ‹Ùª ‚Ù ⁄U„ Õ– •ÁÇŸ‡Ê◊Ÿ Áfl÷ʪ ∑‘§ ∑§◊¸øÊÁ⁄UÿÙ¥ ∑‘§ ¬„È¥øŸ ‚ ¬„‹ „Ë ¬«∏ÙÁ‚ÿÙ¥ •ı⁄U SÕÊŸËÿ ‹ÙªÙ¥ Ÿ Á◊‹∑§⁄U ‡ÊflÙ¥ ∑§Ù ◊‹’ ‚ ’Ê„⁄U ÁŸ∑§Ê‹ Á‹ÿÊ ÕÊ– ß‚ „ÊŒ‚ ◊¥ Á∑§‚Ë ∑‘§ ÉÊÊÿ‹ „ÙŸ ∑§Ë ‚ÍøŸÊ Ÿ„Ë¥ „Ò– ŸÊ⁄U∑§Ê∑§‹‚¸¬⁄U Á∑§øŸøÒÁê¬ÿŸ ‚Ë¡Ÿ-x ◊ÁÀ‹∑§Ê ‡Ê⁄UÊflà ∑§Ê ∞∑§-ŒÙ „ÊÚ‹ËflÈ« Á»§À◊Ù¥ ◊¥ ¿Ù≈U-◊Ù≈U ⁄UÙÀ‚ ∑§⁄Uà ¡M§⁄U ŒπÊ „ÙªÊ ◊ª⁄U ߟ◊¥ ◊ÁÀ‹∑§Ê ∑§Ê „ÙŸÊ, Ÿ „ÙŸÊ ∞∑§ „Ë ’Êà ÕË– ◊ÁÀ‹∑§Ê ∑§Ù ∑§È¿ „ÊÚ‹ËflÈ« ∑‘§ øÁø¸Ã Á‚ÃÊ⁄UÙ¥ ∑‘§ ‚ÊÕ ÷Ë ŒπÊ ªÿÊ „Ò– ‡Ê⁄UÊÚŸ ‚¥ª ◊ÁÀ‹∑§Ê ©U◊ʇʥ∑§⁄U ÄÿÊ¥ Ÿ„UË¥, ©UŸ∑§Ë ¬˝⁄UáÊÊ ‚ ÃÊ ◊„¥UªÊ߸U «UÊÿŸ ªÊŸÊ ’ŸÊ „ÒU! ‚fl¸¬˝Õ◊... º„UºÊŸ..◊ŸÈcÿ mÊ⁄UÊ ¡ËflŸÙ¬⁄Uʢà Á∑§ÿÊ ¡ÊŸ flÊ‹Ê ‚’‚ ’«∏UÊ ºÊŸ– ¡’ ◊Ò¥ vÆflË¥ ∑§ˇÊÊ ◊¥ ¬…∏UÃÊ ÕÊ Ã’ ◊⁄UË ◊ÊÃÊ¡Ë ∑§Ê ∑Ò¥§‚⁄U ∑§Ë fl¡„U ‚ ÁŸœŸ „ÈU•Ê– ©U◊˝ ’…∏UÃË ªß¸ •ı⁄U ∞‚Ë ∑§ß¸ ◊ıÃÙ¥ ∑§Ê ◊Ò¥ ‚ÊˇÊ˺Ê⁄U ’ŸÊ– ∞∑§ ÁºŸ •ŸÊfl‡ÿ∑§ ∑§Êª¡Ù¥ ∑§Ù ¿UÊ¢≈à ‚◊ÿ ◊Ÿ ◊¥ ÁfløÊ⁄U •ÊÿÊ, ÿ„U ∑§Êª¡ ’Ê¢‚ ‚ ’ŸÊ „ÒU, ¡’ ◊Ò¥ ߟ •ŸÊfl‡ÿ∑§ ∑§Êª¡Ù¥ ∑§Ù »¥§∑§ ºÍ¢ªÊ ÃÙ Á»§⁄U ‚ Á⁄U‚Êÿ∑§Á‹¢ª ∑§Ë ¬˝Á∑˝§ÿÊ º˜flÊ⁄UÊ ß‚‚ ∑§Êª¡ ’ŸªÊ– ◊ŸÈcÿ ∑§Ù ¿UÙ«∏U ◊⁄UáÊÙ¬⁄Uʢà ªÊÿ, ’Ò‹ ‚ ‹∑§⁄U ‡Ê⁄U- „UÊÕË Ã∑§ „U⁄U ¬˝ÊáÊË ∑§Ê ©U¬ÿÙª Á⁄U‚Êÿ∑§Á‹¢ª ∑§Ë ¬˝Á∑˝§ÿÊ º˜flÊ⁄UÊ ◊ŸÈcÿ ¡ÊÁà ∑§Ù „UÙÃÊ „ÒU– ’‚, Áº‹ ◊¥ ÿ„U πÿÊ‹ •ÊÿÊ •ı⁄U ◊Ò¥ ◊⁄UáÊÙ¬⁄Uʢà ◊ŸÈcÿ ∑§ ‡Ê⁄UË⁄U ∑§ ÄÿÊ ÄÿÊ ©U¬ÿÙª „UÙ ‚∑§Ã§ „UÒ¥, ß‚∑§Ê ‡ÊÙœ ∑§⁄UŸ ‹ªÊ– ÁŸ⁄¢UÃ⁄U ß‚ Áfl·ÿ ¬⁄U ÁfløÊ⁄U ∑§⁄UŸ ∑§ ©U¬⁄Uʢà ◊Ò¥Ÿ ¬ÊÿÊ Á∑§ ◊ŸÈcÿ ∑§Ê ‡Ê⁄UË⁄U •¬Ÿ •Ê¬ ◊¥ ∞∑§ ⁄UÊ‚ÊÿÁŸ∑§ ¬˝ÿÙª‡ÊÊ‹Ê „ÒU– ºÈÁŸÿÊ ◊¥ ◊ı¡Íº ‹ª÷ª ‚÷Ë ⁄ÊU‚ÊÿÁŸ∑§ ¬ºÊÕ¸ ◊ŸÈcÿ ∑§ ‡Ê⁄UË⁄U ◊¥ ©U¬‹éœ „UÙà „Ò¥U– SflÊSâÿ,‚Ê◊ÊÁ¡∑§ ˇÊòÊ, Á‡ÊˇÊÊ ˇÊòÊ, ¬ÿʸfl⁄UáÊ, •ÊÁÕ¸∑§,œÊÁ◊¸∑§,⁄UÊ¡∑§Ëÿ ÃÕÊ ÁflôÊÊŸ ∞¢fl âòÊôÊÊŸ ¡Ò‚ } ˇÊòÊÙ¥ ◊¥ ◊⁄UáÊÙ¬⁄Uʢà ◊ŸÈcÿ ∑§ ‡Ê⁄UË⁄U ∑§Ê ©U¬ÿÙª „UÙ ‚∑§ÃÊ „ÒU– •¬ŸË ß‚ ‚¢∑§À¬ŸÊ ∑§Ù ‹ÙªÙ¥ Ã∑§ ¬„È¢UøÊŸ ∑§ Á‹∞ ◊Ò¥Ÿ “¡Ëfl¢Ã ¡ª fl ◊‹‹Ê ◊ÊáÊÍ‚” ß‚ ◊⁄UÊ∆UË ‡ÊË·¸∑§ ∑§ •¢Ãª¸Ã ‹π Á‹πÊ– ‹ª÷ª ∞∑§ fl·¸ Ã∑§ Á∑§‚Ë ÷Ë •π’Ê⁄U Ÿ ©U‚ Ÿ„UË¥ ¿UʬÊ, ÄÿÙ¥Á∑§ ◊⁄UÊ ÿ„U ÁfløÊ⁄U ∑˝§Ê¢ÁÃ∑§Ê⁄UË „UÙŸ ∑§ ‚ÊÕ ‚ÊÕ œ◊¸ ÃÕÊ Á∑˝§ÿÊ∑§Ê¢« ∑§ ÁflL§º˜œ ÕÊ– ∞∑§ fl·¸ ∑§ ’ʺ ∞∑§ ¬˝Á‚º˜œ ◊⁄UÊ∆UË ºÒÁŸ∑§ ◊¥ ◊⁄UÊ ÿ„U ‹π ¿U¬∑§⁄U •ÊÿÊ •ı⁄U ◊⁄UÊ ÁfløÊ⁄U •Ê◊ ‹ÙªÙ¥ Ã∑§ ¬„È¢UøŸ ∑§Ê Á‚‹Á‚‹Ê ‡ÊÈM§ „ÈU•Ê– ◊⁄UáÊÙ¬⁄Uʢà ‡Ê⁄UË⁄U ∑§Ù ºÊŸ º∑§⁄U ©U‚∑§Ê ©U¬ÿÙª ◊ÊŸfl ∑§ÀÿÊáÊ ∑§ Á‹∞ „UÙ, ◊⁄‘U ß‚ ÁfløÊ⁄U ∑§Ê ‡ÿÊ◊ ◊ÊŸfl ÃÕÊ ∑ȧ¬˝ÕÊ•Ù¢ ∑§Ê Áfl⁄UÙœ ∑§⁄UŸflÊ‹ •Ÿ∑§ ‹ÙªÙ¥ Ÿ Sflʪà Á∑§ÿÊ– úȬ⁄Uʢà ŸÊª¬È⁄U ºÍ⁄Uº‡Ê¸Ÿ ¬⁄U ÷Ê™§ ¬¢ø÷Ê߸ ∑§ ‚„UÿÙª ‚ ß‚Ë Áfl·ÿ ¬⁄U ∞∑§ ¬Á⁄U‚¢flʺ ∑§Ê •ÊÿÙ¡Ÿ „ÈU•Ê– ©U‚ ‚◊ÿ ∑§Êÿ¸∑˝§◊ ∑§Ê ŸÊ◊ ÄÿÊ ⁄UπÊ ¡Ê∞ ß‚ ¬⁄U ÷Ê™§ ¬¢ø÷Ê߸ ∑§ ‚ÊÕ ÁfløÊ⁄U Áfl◊‡Ê¸ „ÈU•Ê •ı⁄U „U◊ ºÙŸÙ¥ ∑§ ∞∑§◊à ‚ ∑§Êÿ¸∑˝§◊ ∑§Ê ŸÊ◊ “º„UºÊŸ” ⁄UπÊ– ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U ◊⁄UË ’Êà º„UºÊŸ ∑§Ù •¬ŸË ‚¢S∑ΧÁà ∑§Ê Á„US‚Ê ’ŸÊ ‹¥ ◊ŸÈcÿ ∑§Ê ‡Ê⁄UË⁄U •¬Ÿ •Ê¬ ◊¥ ∞∑§ ⁄UÊ‚ÊÿÁŸ∑§ ¬˝ÿÙª‡ÊÊ‹Ê ø¢º˝∑§Ê¢Ã∞‚.◊„U⁄ •äÿˇÊ, º„UºÊŸ ‚flÊ ‚¢SÕÊU ¬˝SÃÈÁ× ÷ÊflŸÊ ⁄U„UÊ≈U ◊Á«U∑§‹ ◊¥ Áflº˜ÿÊÁÕ¸ÿÙ¥ ∑§Ù ¬˝Á‡ÊÁˇÊà ∑§⁄UŸ „UÃÈ „U⁄U fl·¸ wÆ „U¡Ê⁄U ◊Îà ‡Ê⁄UË⁄UÙ¥ ∑§Ë •Êfl‡ÿ∑§ÃÊ „UÙÃË „ÒU– ◊ª⁄U flÊSÃfl ◊¥ ©Uã„U¢ ◊ÊòÊ xÆÆ ‡Ê⁄UË⁄U ©U¬‹éœ „UÙ ¬Êà „Ò¥U– w¬⁄U¡Ê⁄UË ‚„UÿÊªË ¬˝∑§Ê‡ÊŸ ŒÒÁŸ∑§ ¡◊‡ÊŒ¬È⁄U(¤ÊÊ⁄Uπ¥«U) ‚ ¬˝∑§ÊÁ‡Êà ◊¥ª‹flÊ⁄U,xv•ªSÃwÆvÆ ŒËflÊ⁄U …„Ë, 4U ◊⁄U Áfl‡Ê·¬˝ÁÃÁŸÁœ ŸÊª¬È⁄U– ∑ȧ¿U ◊„UËŸÊ¥ ¬„‹ πȇʄUÊ‹ Á¡¢ŒªË ¡Ë ⁄U„UÊ ‚◊ÍøÊ ŸÊª¬È⁄U ߟ ÁŒŸÊ¥ ◊Ÿ¬Ê ¬ŒÊÁœ∑§ÊÁ⁄UÿÊ¥, •Áœ∑§ÊÁ⁄UÿÊ¥ fl ‚⁄U∑§Ê⁄UË •ÁäÊ∑§ÊÁ⁄UÿÊ¥ ∑§Ë ÉÊÊ⁄U ‹Ê¬⁄UflÊ„UË ∑§ ∑§Ê⁄UáÊ •÷ÍìÍfl¸ ‚¢∑§≈U ◊¥ »¢§‚ ªÿÊ „ÒU– SflÊߟ ç‹Í ¡Ò‚Ë ÉÊÊÃ∑§ ’Ë◊Ê⁄UË Ÿ ßã„UË¥ ‹ÊªÊ¥ ∑§Ë ‹Ê¬⁄UflÊ„UË ∑§ ∑§Ê⁄UáÊ ŸÊª¬È⁄UflÊÁ‚ÿÊ¥ ¬⁄U „U◊‹Ê ’Ê‹ ÁŒÿÊ „ÒU– ß‚ ÉÊÊÃ∑§ ’Ë◊Ê⁄UË ∑§ Á⁄U‡ÃŒÊ⁄U ◊‹Á⁄UÿÊ •ÊÒ⁄U flÊß⁄U‹ »§Ëfl⁄U ∑§Ë ø¬≈U ◊¥ •ÊœÊ ŸÊª¬È⁄U „UÊŸ ∑§Ë ‚Ÿ‚ŸËπ¡ ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË Á◊‹Ë „ÒU– Ÿª⁄U ◊¥ ¡„UÊ¢-ÄUÊ¢ ¡‹¡◊Êfl „UÊŸ ‚ ÿ„U ’Ë◊ÊÁ⁄UÿÊ¢ Ã¡Ë ‚ ¬Ò⁄U ¬‚Ê⁄U ⁄U„UË „Ò¥U– ¬˝‡ÊÊ‚Ÿ ‹ÊøÊ⁄U •flSÕÊ ◊¥ ¬«∏UÊ ¡ŸÃÊ ∑§Ê ◊⁄UÃÊ Œπ ⁄U„UÊ „ÒU– ‚¢∑§≈U ◊¥ ÁÉÊ⁄U ŸÊª¬È⁄U ∑§Ê Œπ∑§⁄U „U«∏U’«∏UÊ∑§⁄U ŸË¥Œ ‚ ¡ÊªË ◊„UʬÊÒ⁄U •ø¸ŸÊ «U„UŸ∑§⁄U •ÊÒ⁄U •ãÿ ◊Ÿ¬Ê ¬ŒÊÁœ∑§ÊÁ⁄UÿÊ¥ Ÿ •¬Ÿ ‚Ê∞ „ÈU∞ •Áœ∑§ÊÁ⁄UÿÊ¥ ∑§Ê œ◊∑§Êà „ÈU∞ ∑§„UÊ „ÒU Á∑§ •ª⁄U vz ÁŒŸÊ¥ ∑§ ÷ËÃ⁄U •Áœ∑§Ê⁄UË ‚«∏U∑§ ¬⁄U ©UÃ⁄U Ÿ„UË¥ ÁŒπÊ߸ ÁŒ∞ ÃÊ ©Uã„¥U ÉÊ⁄U flʬ‚ ÷¡Ÿ ◊¥ ¡⁄UÊ ‚Ë ÷Ë Œ⁄U Ÿ„UË¥ ‹ªÊ߸ ¡Ê∞ªË– ŸÊª¬È⁄U ß‚ ∑§Œ⁄U ‚¢∑§≈U ◊¥ ∑§÷Ë Ÿ„UË¥ »¢§‚Ê– •Ê¡ ŸÊª¬È⁄U ∑§Ë ¡Ê „UÊ‹Ã „ÈU߸ „ÒU, fl„U Á∑§‚Ë ‚ ŒπË Ÿ„UË¥ ¡Ê ⁄U„UË „ÒU– •ŸÈ÷flË ‹Êª ’ÃÊà „Ò¥U Á∑§ ß‚ ’Ê⁄U ∑§Ë ’ÊÁ⁄U‡Ê ◊¥ Ÿª⁄U ◊¥ Á¡‚ ¬˝∑§Ê⁄U ¡„UÊ¢-ÄUÊ¢ ’ÊÁ⁄U‡Ê ∑§Ê ¬ÊŸË ¡◊Ê •÷ÍìÍfl¸‚¢∑§≈U◊¥»¢§‚ʟʪ¬È⁄U ◊¢òÊË÷ËŸŒÊ⁄UŒ! ÷ªflÊŸ ∑§Ë ∑Χ¬Ê ‚ ŸÊª¬È⁄U ‚ ŒÊ-ŒÊ ◊¢òÊË ⁄UÊÖÿ ◊¢ÁòÊ◊¢«U‹ ◊¥ „Ò¥U ‹Á∑§Ÿ Á∑§‚Ë ÷Ë ◊¢òÊË Ÿ •’ Ã∑§ ‚¢∑§≈U ◊¥ »¢§‚Ë •Ê◊ ¡ŸÃÊ ∑§Ë Á»§∑˝§ Ÿ„UË¥ ∑§Ë „ÒU– ÁŸÁß ⁄UÊ™§Ã •ÊÒ⁄U •ÁŸ‹ Œ‡Ê◊È𠕬ŸË „UË ŒÈÁŸÿÊ ◊¥ √ÿSà „Ò¥U– ◊„UÊ⁄UÊ¡’ʪ ∑§ ¬‡ÊÈ•Ê¥ ∑§Ë Á»§∑˝§ ◊¥ fl„UÊ¢ ∑§Ê ŒÊÒ⁄UÊ ∑§⁄UŸ flÊ‹ •ÁŸ‹ Œ‡Ê◊Èπ ∑§Ê ’ÊÁ⁄U‡Ê¡ãÿ ‚¢∑§≈U ◊¥ »¢§‚Ë •Ê◊ ¡ŸÃÊ ∑§Ë ‚Èœ ‹Ÿ ∑§Ê ‚◊ÿ Ÿ„UË¥ Á◊‹ ⁄U„UÊ „ÒU– ⁄UÊ™§Ã ∑§ ’Ê⁄U ◊¥ ∑§„UŸÊ „UË ÄÿÊ? ©Uã„¥U •Ê◊ ¡ŸÃÊ ‚ ÄÿÊ ‹ŸÊ-ŒŸÊ? fl ÃÊ ¬‡ÊÈ •ÊÒ⁄U ◊àSÿ Áfl÷ʪ ∑§ ◊¢òÊË „Ò¥U ‚Ê ∑§fl‹ ©Uã„UË¥ ‚ ŸÊÃÊ ⁄U𥪖 ∑§Ê߸ ◊¢òÊË ‚«∏U∑§ ¬⁄U ©UÃ⁄U∑§⁄U •Ê◊ ¡ŸÃÊ ∑§Ë ‚◊SÿÊ•Ê¥ ∑§Ë ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË „UÊÁ‚‹ Ÿ„UË¥ ∑§⁄U ⁄U„UÊ „ÒU– „U⁄U Á∑§‚Ë Ÿ ¡ŸÃÊ ∑§Ê ÷ªflÊŸ ÷⁄UÊ‚ ¿UÊ«∏U ÁŒÿÊ „ÒU– w¬⁄U¡Ê⁄UË ¡Êª◊Ÿ¬Ê¬ŒÊÁœ∑§ÊÁ⁄UÿÊ¥Ÿ ‚Ê∞•Áœ∑§ÊÁ⁄UÿÊ¥∑§Êœ◊∑§ÊÿÊ SflÊߟç‹Í,◊‹Á⁄UÿÊ, flÊß⁄U‹’ÈπÊ⁄U∑§ËÁª⁄UçÃ◊¥ »¢§‚„U¡Ê⁄UÊ¥‹Êª ¡⁄UÊ‚Ë’ÊÁ⁄U‡Ê‚„UË‚Ò∑§«∏UÊ¥ SÕÊŸÊ¥¬⁄U„UÊ⁄U„UÊ¡‹¡◊Êfl Á’ŸÊªbÔUÊ¥flÊ‹Ë‚«∏U∑§∑§ Œ‡Ê¸Ÿ„Uʟʌȋ¸÷ ÉÊÈ≈U-ÉÊÈ≈U ◊⁄U ⁄U„UË •Ê◊ ¡ŸÃÊ ∑§Ë •‚„UŸËÿ ë∏U¬ ∑§Ê Œπ∑§⁄U ÷Ë Á∑§‚Ë ∑§Ê ∑§‹¡Ê Ÿ„UË¥ ∑§Ê¢¬ ⁄U„UÊ „ÒU– „U⁄U ∑§Ê߸ øÒŸ ∑§Ë ŸË¥Œ ‚Ê∑§⁄U SflÊÕ¸ ∑§Ë Áø¢ÃÊ ◊¥ ◊ªŸ „ÒU– ⁄UÊíÿ ∑§Ë ‚÷Ë •ÊüÊ◊ ‡ÊÊ‹Ê∞¥ ’ʪ‚! ¬˝œÊŸ‚Áøfl©UûÊ◊πÊ’⁄Uʪ«∏U∑§Ê‚Ÿ‚ŸËπ¡ŒÊflÊ ªÊ¬ŸËÿ¡Ê¢ø-¬«∏ÃÊ‹‚πÈ‹Ë‚¥øÊ‹∑§Ê¥∑§Ë¬Ê‹ vÆfl·ÊZ◊¥xzÆÆ∑§⁄UÊ«∏∑§ÊÉÊÊ≈UÊ‹Ê Ÿª⁄U‚¥flÊŒŒÊÃÊ ŸÊª¬È⁄U– Á¬¿U‹ vÆ fl·ÊZ ‚ ⁄UÊíÿ ∑§Ë •ŸÈŒÊÁŸÃ •ÊüÊ◊ ‡ÊÊ‹Ê•Ê¥ ∑§Ê ∑§⁄UÊ«∏Ê¥ L§¬ÿ •ŸÈŒÊŸ ∑§ M§¬ ◊¥ ÁŒÿ ¡Êà „Ò¢U ‹Á∑§Ÿ ¡’ ßUŸ •ÊüÊ◊ ‡ÊÊ‹Ê•Ê¥ ∑§Ë ªÊ¬ŸËÿ ÄU∑§Ë∑§Êà ∑§Ë ªß¸U ÃÙ fl„UÊ¢ ∑§Ë „UÊ‹Êà Œπ∑§⁄U Œ¥ª ⁄U„U ªÿÊU ¬˝‡ÊÊ‚Ÿ– ∑§Êª¡Ê¥ ¬⁄U •ÊüÊ◊‡ÊÊ‹Ê•Ê¥ ∑§Ë ∑§„UÊŸË ª…∏U ∑§⁄UÊ«∏Ê¥ ∑§ •ŸÈŒÊŸ ∑§Ê ’¥≈UÊ…UÊ⁄U Á∑§ÿÊ ªÿÊ „ÒU– Á¬¿U‹ vÆ fl·ÊZ ◊¥ xzÆÆ ∑§⁄UÊ«∏ L§¬ÿ ∑§Ê •ÊüÊ◊ ‡ÊÊ‹Ê•Ê¥ ∑§ ŸÊ◊ ¬⁄U ÉÊÊ≈UÊ‹Ê „UÊŸ ∑§ ‚¥∑§Ã •ÊÁŒflÊ‚Ë Áfl∑§Ê‚ Áfl÷ʪ ∑§ ¬˝äÊÊŸ ‚Áøfl ©UûÊ◊ πÊ’⁄Uʪ«∏U Ÿ ¬òÊ ¬Á⁄U·Œ ∑§ ◊Êäÿ◊ ‚ ÁŒÿÊ „ÒU– πÊ’⁄Uʪ«∏U Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ ⁄UÊíÿ ‚⁄U∑§Ê⁄U Œ⁄U fl·¸ •ŸÈŒÊÁŸÃ •ÊüÊ◊ ‡ÊÊ‹Ê•Ê¥ ∑§Ê xxz ‚ xyÆ ∑§⁄UÊ«∏ L§. •ŸÈŒÊŸ ∑§ ‚à∑§Ê⁄U∑§⁄UflÊŸ ‚◊ŸÊ∑§⁄UÁºÿÊ •ÊÚ‹ ߥUÁ«UÿÊ •ÊÁŒflÊ‚Ë ∞êå‹ÊÚßU¡, ¬Ë¬À‚, flÍ◊ã‚, S≈Í«Uã≈˜U‚ »§«U⁄‘U‡ÊŸ •ÊÁŒ ‚¥ª∆UŸÊ¥ Ÿ πÊ’⁄Uʪ«U∏ ∑§Ê ‚à∑§Ê⁄U ∑§Ê ∑§Êÿ¸∑˝§◊ ⁄UπÊ ÕÊ ‹Á∑§Ÿ πÊ’⁄Uʪ«U Ÿ •ÊüÊ◊‡ÊÊ‹Ê•Ê¥ ◊¥ ’ìÊÊ¥ ∑§Ë ŒÈŒ¸‡ÊÊ Œπ ‚à∑§Ê⁄U ‚ ◊ŸÊ ∑§⁄U ÁŒÿÊ– ©Uã„UÊ¥Ÿ ‚¥ª∆UŸÊ¥ ‚ ∑§„UÊ Á∑§ ¡’ Ã∑§ •ÊüÊ◊‡ÊÊ‹Ê•Ê¥ ◊¥ •ÊÁŒflÊ‚Ë ’ìÊÊ¥ ∑§ ‚ÊÕ •ãÿÊÿ ∑§Ê ŒÊÒ⁄U ¬Íáʸ× πà◊ Ÿ„UË¥ „UÊÃÊ Ã’ Ã∑§ fl ‚à∑§Ê⁄U Ÿ„UË¥ ∑§⁄UflÊ∞¢ª– ÁøŒ¢’⁄◊∑§Ë÷ÿÊŸ∑§ŒÊŒÊªË⁄Ë ‚ÈÁ¬˝ÿÊ⁄ÊÚÿ Ÿß¸ÁŒÀ‹Ë– ¬˝œÊŸ◊¢òÊË •¬Ÿ ªÎ„ ◊¢òÊË ÁøŒ¢’⁄◊ ‚ ŸÊ⁄Ê¡ ÷Ë „¢Ò ‹Á∑§Ÿ Œ‡Ê ∑§Ê Á¡‚ Ã⁄„ ◊Ê„ÊÒ‹ „Ò, ©‚◊¢ ŸÿÊ ªÎ„ ◊¢òÊË ‹ÊŸ ∑§Ê ‚Ê„‚ fl ∑§⁄ Ÿ„Ë¥ ¬Ê ⁄„ •ÊÒ⁄ ÁøŒ¢’⁄◊ •¬ŸË ◊¡Ë¸ ø‹Ê ⁄„ „Ò¥– ÁøŒ¢’⁄◊ ‚ ∑§Ê¢ª˝‚ ◊¢ ÖÿÊŒÊÃ⁄ ‹Êª ŸÊ⁄Ê¡ „Ò¥, ß‚∑§Ê ∞∑§ ‚’‚ ’«∏Ê ¬˝◊ÊáÊ ÿ„ ÷Ë „Ò Á∑§ ∑§Ê¢ª˝‚ ◊„Ê‚Áøfl ÁŒÁÇfl¡ÿ Á‚¢„ •‹ª-•‹ª ’„ÊŸÊ¢ ‚ ÁøŒ¢’⁄◊ ¬⁄ „◊‹ ∑§⁄à ⁄„à „Ò¥ •ÊÒ⁄ ∑§Ê¢ª˝‚ ◊¢ ©ã„¢ ∑§Ê߸ ∑ȧ¿ Ÿ„Ë¥ ∑§„ÃÊ ’ÁÀ∑§ ÁøŒ¢’⁄◊ ∑§Ê ‚◊Õ¸Ÿ ∑§⁄Ÿ flÊ‹ ÷Ë ¬Ê≈˸ ◊¢ ’„Èà ‚Ê⁄ ‹Êª „Ò– ◊ª⁄ πÈŒ ÁøŒ¢’⁄◊ ∑§ ªÎ„ ◊¢òÊÊ‹ÿ ∑§ ‚’ ‹Êª ©Ÿ‚ ¬˝‚ÛÊ „Ë „Ê ∞‚Ê ÷Ë Ÿ„Ë¥ „Ò– ©Ÿ∑§ ¡ÍÁŸÿ⁄ ◊¢òÊË •Ê◊ ÃÊÒ⁄ ¬⁄ »§Êß‹¢ ‚⁄∑§ÊŸ ∑§ •‹ÊflÊ ∑ȧ¿ Ÿ„Ë¥ ∑§⁄ ¬Ê ⁄„ „Ò¥U– ‚’‚ ÖÿÊŒÊ ¬⁄‡ÊÊŸ ÃÊ ‚⁄∑§Ê⁄ ∑§ •¬ˇÊÊ∑Χà ÿÈflÊ ◊¢ÁòÊÿÊ¢ ◊¢ ‚ •ÊÒ⁄ ÁŒÀ‹Ë ÁflœÊŸ‚÷Ê ∑§ •äÿˇÊ ⁄„ øÈ∑§ •¡ÿ ◊Ê∑§Ÿ „Ò¥ Á¡ã„¢ ∑§Êª¡Ê¢ ¬⁄ ÃÊ ◊„àfl¬Íáʸ Á¡ê◊ŒÊÁ⁄ÿÊ¢ ŒË ¡M§⁄ ªß¸ „Ò¥ ‹Á∑§Ÿ ÖÿÊŒÊ ÁflSÃÊ⁄ ‚ ÿ„Ë Á¡ê◊ŒÊÁ⁄ÿÊ¢ πÈŒ ÁøŒ¢’⁄◊ Ÿ •¬Ÿ ¬Ê‚ ⁄π ‹Ë „Ò– ÿÊŸË ¡ÍÁŸÿ⁄ ◊¢òÊË ‡Ê¬Õ ÷‹ „Ë ‹ øÈ∑§ „Ê¢ ‹Á∑§Ÿ ©Ÿ∑§ ¬Ê‚ ∑§Ê◊œÊ◊ ∑ȧ¿ Ÿ„Ë¥ „Ò– ÁøŒ¢’⁄◊ øÍ¢Á∑§ ∑Ò§Á’Ÿ≈ ∑§◊≈Ë »§ÊÚ⁄ Á‚ÄÿÊÁ⁄≈Ë ∑§ ‚ŒSÿ ÷Ë „Ò¥ ß‚Á‹∞ ©Ÿ∑§ ⁄ÊÖÿ ◊¢òÊË ∑§Ê ◊¢ÁòÊ◊¢«‹ πŒÊŸ◊¥»¢§‚vzÆ◊¡ŒÍ⁄U! Ëø⁄U– ©«∏Ë‚Ê ∑‘§ •Ù«⁄UÊ ◊¥ ◊„ÊŸŒË ∑§Ù‹»§ËÀ« Á‹Á◊≈U« ∑§Ë ∞∑§ ÷ÍÁ◊ªÃ πŒÊŸ ◊¥ ‹ª÷ª vzÆ ◊¡ŒÍ⁄U Á‹çU≈U ∑‘§ ∑§Ê◊ Ÿ„Ë¥ ∑§⁄UŸ ∑‘§ ø‹Ã »¢§‚ ª∞– ¡◊ËŸ ∑‘§ •¥Œ⁄U ∑§⁄UË’ |ÆÆ »§Ë≈U ŸËø ¡Êà flQ§ ‡ÊÈM§ ◊¥ ∑§È‹ wzÆ ◊¡ŒÍ⁄U »§¥‚ ªÿ Õ, ‹Á∑§Ÿ ∑§Ùÿ‹Ê ÁŸ∑§Ê‹Ÿ ◊¥ ßSÃ◊Ê‹ ∑§Ë ¡ÊŸ flÊ‹Ë Á‹çU≈U ‚ ‹ª÷ª vÆÆ ◊¡ŒÍ⁄UÙ¥ ∑§Ù ‚È⁄UÁˇÊà ’Ê„⁄U ÁŸ∑§Ê‹ Á‹ÿÊ ªÿÊ– πÊŸ ◊¥ •÷Ë ÷Ë vzÆ ◊¡ŒÍ⁄U »§¥‚ „È∞ „Ò¥ •ı⁄U ¡ÀŒ „Ë ©ã„¥ ’Ê„⁄U ÁŸ∑§Ê‹ Á‹ÿÊ ¡Ê∞ªÊ– øËŸ¬„‹„¡◊∑§⁄ªÊ¬Ê∑§∑§Ê ÷Ê⁄ÃËÿ ªÈåàÊø⁄ ∞¡¢Á‚ÿÊ¢ ∑§ ¬Ê‚ ¬„È¢øË ÿÊ¡ŸÊ Áfl‡Ê·¬˝ÁÃÁŸÁäÊ Ÿß¸ÁŒÀ‹Ë– øËŸ Ÿ ÷Ê⁄à ¬⁄ „◊‹Ê ∑§⁄Ÿ ∑§Ë ÿÊ¡ŸÊ wÆÆ{ ◊¢ ’ŸÊ߸ ÕË ◊ª⁄ Ãà∑§Ê‹ËŸ ‚⁄∑§Ê⁄ Ÿ ß‚ πÊÁ⁄¡ ∑§⁄ ÁŒÿÊ– „◊‹ ∑§Ë ÿÊ¡ŸÊ ∑§Ê ß‚Á‹∞ πÊÁ⁄¡ Ÿ„Ë¥ Á∑§ÿÊ ªÿÊ Á∑§ ÷Ê⁄à ∑§ ¬˝Áà ’„Èà ¬˝◊ ©◊«∏ ¬«∏Ê ÕÊ ’ÁÀ∑§ øËŸ ¬„‹ ÷Ê⁄à ∑§Ê øÊ⁄Ê¢ Ã⁄»§ ‚ ÉÊ⁄ ‹ŸÊ øÊ„ÃÊ ÕÊ •ÊÒ⁄ ¬ÊÁ∑§SÃÊŸ ¬⁄ ÃÊ ¬Í⁄Ê ∑§é¡Ê ∑§⁄ ∑§ ©‚ ÖÿÊŒÊ ‚ ÖÿÊŒÊ •¬ŸÊ ©¬ÁŸfl‡Ê ’ŸÊŸÊ øÊ„ÃÊ ÕÊ– •ÊÁπ⁄ øËŸ ∑§ Á‹∞ Œ‡Ê „«∏¬ŸÊ ∑§Ê߸ Ÿß¸ ’Êà Ÿ„Ë¥ ⁄„Ë „Ò– ÃÊßflÊŸ ∑§Ê ÷Ë ©‚Ÿ ∑ȧ¿ ’ʜʕʢ ∑§ •‹ÊflÊ „«∏¬ „Ë ⁄πÊ „Ò– ¬ÊÁ∑§SÃÊŸ ¬⁄ ‚ÒÁŸ∑§ ‚Ê◊ª˝Ë ‚ ‹∑§⁄ ¬Ê∑§ •Áœ∑Χà ∑§‡◊Ë⁄ ◊¢ ÁŸ◊ʸáÊ ∑§ •‹ÊflÊ ’„Èà ‚Ê⁄Ë ŸÊªÁ⁄∑§ ‚ÈÁflœÊ•Ê¢ ∑§Ê ’Ê¤Ê ÷Ë ‹ÊŒÊ ¡Ê øÈ∑§Ê „Ò– ◊ª⁄ ÷Ê⁄à ∑§ Á‹∞ ‚’‚ πÃ⁄ŸÊ∑§ Áª‹ÁªÃ •ÊÒ⁄ ÷Ê⁄à ∑§ ©Ÿ ß‹Ê∑§Ê¢ ◊¢ øËŸ ∑§ ’¢∑§⁄Ê¢ •ÊÒ⁄ ’«∏Ë ‚È⁄¢ªÊ¢ ∑§Ê ’ŸŸÊ „Ò ¡Ê •‚‹ ◊¢ ÷Ê⁄à ∑§ „Ò¥ •ÊÒ⁄ ¬ÊÁ∑§SÃÊŸ Ÿ ߟ ¬⁄ ∑§é¡Ê ∑§⁄ ∑§ ßã„¢ øËŸ ∑§Ê ‹ª÷ª ∞∑§ ‚ŒË ‹¢’Ë ‹Ë¡ ŸÄU‚Á‹ÿÙ¥∑‘§ ‚ÊÕ◊È∆÷«∏◊¥ }¡flÊŸ‡Ê„ËŒ Á’„UÊ⁄U∑§‹πË‚⁄UÊÿ Á¡‹◊¥„UÊŒ‚Ê ‹πË‚⁄UÊÿ– Á’„Ê⁄U ∑‘§ ‹πË‚⁄UÊÿ Á¡‹ ◊¥ ◊Ê•ÙflÊÁŒÿÙ¥ ∑‘§ ‚ÊÕ ⁄UÁflflÊ⁄U ∑§Ù „È߸ ÷Ë·áÊ ◊È∆÷«∏ ∑‘§ Œı⁄UÊŸ ‹Ê¬ÃÊ „Ù ª∞ ‚È⁄UˇÊÊ ’‹Ù¥ ∑‘§ vv ¡flÊŸÙ¥ ◊¥ ‚ •Ê∆ ∑‘§ ‡Êfl ‚Ù◊flÊ⁄U ∑§Ù Á◊‹ ª∞ ¡’Á∑§ ÃËŸ •’ ÷Ë ‹Ê¬ÃÊ „Ò¥– ◊È∆÷«∏ SÕ‹ ¬⁄U ◊ı¡ÍŒ ‹πË‚⁄UÊÿ ∑‘§ ¬ÈÁ‹‚ •œËˇÊ∑§ •‡ÊÙ∑§ ∑§È◊Ê⁄U Á‚¥„ Ÿ ‚Ù◊flÊ⁄U ∑§Ù ÿ„Ê¥ ’ÃÊÿÊ Á∑§ ‡Ê„ËŒ „È∞ ¬ÈÁ‹‚∑§Á◊¸ÿÙ¥ ◊¥ Á’„Ê⁄U ‚Òãÿ ’‹ ∑‘§ ¿„ ¡flÊŸ, ∑§’ßÿÊ ¬ÈÁ‹‚ ÕÊŸÊ ¬˝÷Ê⁄UË ÷Í‹Ÿ ÿÊŒfl •ı⁄U ∞∑§ ∑§Ê¥S≈U’‹ ‡ÊÊÁ◊‹ „Ò¥– ߟ∑‘§ ‡Êfl Á◊‹ ª∞ „Ò¥– ©ã„Ù¥Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ ¬„Ê«∏Ë ß‹Ê∑§Ê „ÙŸ ∑‘§ ∑§Ê⁄UáÊ ◊È∆÷«∏ SÕ‹ ‚ ¬ÈÁ‹‚∑§Á◊¸ÿÙ¥ ∑‘§ ‡ÊflÙ¥ ∑§Ù „‹Ë∑§ÊÚå≈U⁄U ∑‘§ ¡Á⁄U∞ ¬ÙS≈U◊Ê≈U¸◊ ∑‘§ Á‹∞ •S¬ÃÊ‹ ÷¡Ÿ ∑§Ë √ÿflSÕÊ ∑§Ë ¡Ê ⁄U„Ë „Ò– ◊È∆÷«∏ ∑‘§ ’ÊŒ ŸÄU‚Á‹ÿÙ¥ ∑§Ë œ⁄U¬∑§«∏ ∑‘§ Á‹∞ ‚Ë•Ê⁄U¬Ë∞»§, ’Ë∞◊¬Ë •ı⁄U ‚Ò¬ mÊ⁄UÊ ø‹Ê∞ ¡Ê ⁄U„ ‚¥ÿÈQ§ •Á÷ÿÊŸ ∑§Ê ŸÃÎàfl ∑§⁄U ⁄U„ ∑§¡⁄UÊ ◊¥ «⁄UÊ •ÊÁ‚»§„Ò‚ËÁ⁄Uÿ‹◊ÒøÁ»§ÄU‚⁄U Ÿß¸ÁŒÑË(éÿÍ⁄UÊ)– ◊Òø Á»§ÁÄU‚¥ª ∑‘§ •Ê⁄U٬٥ ◊¥ »¢§‚ ¬ÊÁ∑§SÃÊŸ Á∑˝§∑‘§≈U⁄U ◊Ù„ê◊Œ •ÊÁ‚»§ ∑§Ë ¬Ífl¸ ª‹»˝¥§« flËáÊÊ ◊Á‹∑§ Ÿ ‚Ÿ‚ŸËπ¡ πÈ‹Ê‚ Á∑§∞ „Ò¥– flËáÊÊ ∑‘§ ◊ÈÃÊÁ’∑§ •ÊÁ‚»§ ‚ËÁ⁄Uÿ‹ ◊Òø Á»§ÄU‚⁄U „Ò¥– flËáÊÊ ∑§Ê ÿ„Ê¥ Ã∑§ ∑§„ŸÊ „Ò Á∑§ •ÊÁ‚»§ ∑§Ê ÁŒ◊ʪ •Ê¬⁄UÊÁœ∑§ ¬˝flÎÁûÊ ∑§Ê „Ò– ¥æÜæ„è ×ð´ ÕæçÚUàæ ·¤æ ·¤ãUÚU vyÆÉÊ⁄UÊ¥◊¥ÉÊÈ‚Ê¬ÊŸË Á¡‹Ê∑§Êÿʸ‹ÿ ª…∏UÁø⁄UÊ‹Ë– ’ËÃË ⁄UÊà ‚ Á¡‹ ∑§ •Ÿ∑§ SÕÊŸÊ¥ ¬⁄U ¡Ê⁄UË ◊Í‚‹ÊäÊÊ⁄U ’ÊÁ⁄U‡Ê ∑§Ê ‚flʸÁäÊ∑§ ∑§„U⁄U •„U⁄UË Ã„U‚Ë‹ ∑§ •Ê‹Ê¬ÑË ‡Ê„U⁄U ¬⁄U ¬«∏Ê „ÒU– •Ê‹Ê¬ÑË ∑§ ∑§⁄UË’ vyÆ ÉÊ⁄UÊ¥ ◊¥ ŸÊ‹ ∑§Ê ¬ÊŸË ÉÊÈ‚ ¡ÊŸ ‚ ‹ÊªÊ¥ ∑§Ê ‚È⁄UÁˇÊà SÕ‹ ¬⁄U ¬„È¥UøÊŸ ∑§Ê ∑§Êÿ¸ •Ê⁄¥U÷ Á∑§ÿÊ ªÿÊ „ÒU– ©UäÊ⁄U ª…∏Áø⁄UÊ‹Ë ‚ ‚≈UË ¬Ê≈U»§Ê«UË ŸŒË Ÿ èÊË Œ◊ ÃÊ«∏ ÁŒÿÊ „ÒU– Á¡‚∑§ ∑§Ê⁄UáÊ ª…∏UÁø⁄UÊ‹Ë Á¡‹Ê ◊ÈÅÿÊ‹ÿ ∑§Ê øÊ◊ʇÊ˸ ,•„U⁄UË fl Á‚⁄UÊ¥øÊ ‚ ‚¥¬∑¸§ ≈ÍU≈U ªÿÊ „ÒU– fl„UË¥ ÷Ê◊⁄Uʪ…∏U ‚ ‚≈UË ¬Ê◊È‹ªÊÒÃ◊ ŸŒË ÷Ë ‚Ë◊Ê ⁄‘UπÊ ∑§ ’Ê„U⁄U „UÊŸ ∑§ ∑§Ê⁄UáÊ ÷Ê◊⁄Uʪ…∏U ∑§Ê ‚¥¬∑¸§ ÷Ë ≈Í≈U ªÿÊ „ÒU– ¬˝Ê# ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË ∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U ’ËÃË ⁄UÊà ‚ ª…∏UÁø⁄UÊ‹Ë Á¡‹ ◊¥ ◊Í‚‹ÊäÊÊ⁄U ’ÊÁ⁄U‡Ê ∑§Ê ŒÊÒ⁄U ¡Ê⁄UË „ÒU– •Ê‹Ê¬ÑË ‡Ê„U⁄U ‚ ‚≈Ê Á‚⁄UÊ¥øÊ ŸÊ‹Ê ¬Ê≈U»§Ê«UË Ÿ ÃÊ«∏Ê Œ◊, øÊ◊ʇÊ˸, •„U⁄UË fl Á‚⁄UÊ¥øÊ ‚ ≈ÍU≈UÊ ‚¥¬∑¸§ w¬⁄U¡Ê⁄UË w¬⁄U¡Ê⁄UË w¬⁄U¡Ê⁄UË w¬⁄U¡Ê⁄UË w¬⁄U¡Ê⁄UË ¬Ífl¸¬˝Á◊∑§Ê∑§ÊŒÊflÊ! ¬˝œÊŸ◊¢òÊË‚Á„UÃ∑§ß¸ ∑§Ê¢ª˝‚ŸÃÊ„Ò¥UŸÊ⁄UÊ¡ ¬ÊÁ∑§SÃÊŸ≈UË◊∑‘§}w ◊ÒøÙ¥∑§Ë¡Ê¥ø„ÙªË ‹¥ŒŸ/◊‹’Ÿ¸– Á∑˝§∑‘§≈U ∑‘§ ◊P§Ê ‹ÊÚ«¸˜‚ ∑‘§ ◊Ҍʟ ‚ ÁŸ∑§‹ ◊Òø Á»§ÁÄU‚¥ª ∑‘§ Á¡ÛÊ ∑§Ë ø¬≈U ◊¥ •’ ∑§ß¸ ◊Òø •Ê ª∞ „Ò¥– Á’˝Á≈U‡Ê •π’Ê⁄U ∑‘§ ÁS≈U¥ª •ÊÚ¬⁄U‡ÊŸ ◊¥ ∑§#ÊŸ ‚‹◊ÊŸ w¬⁄U¡Ê⁄UË w¬⁄U¡Ê⁄UË ÷Ê¡¬Ê•¬ŸÊ⁄U„UË„ÒUŒÊª‹Ë÷ÍÁ◊∑§Ê 3 øËŸ∑§‚Ê◊Ÿ÷Ê⁄ÃÄÿÊ¢¬«∏ÃÊ„Ò„ËŸ? 6 ‚ÁøŸ•ı⁄U‹Ê⁄UÊ∑§Ùª¥Œ’Ê¡Ë◊ÈÁ‡∑§‹—◊È⁄U‹Ë§ 11 «UËflÊ߸U∞‚¬Ë⁄UÊ¡¬ÍÃ∑§Áπ‹Ê»§∑§Ê⁄¸UflÊ߸U∑§⁄‘¥U U 12

Author: dainik-1857

Post on 21-Mar-2016

217 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

31augustallpages

TRANSCRIPT

 • v xw{ DU vwU

  D77

  D

  www.dainik1857.com

  1100

  U

  U U U

  U U U U U U U w| U U U U Q S U U p S UU S U mU Q

  UC U S U U U U U yU UU S S U U U U U U U US U U

  U U

  -x

  U - U-U U U MU U , U

  U

  UU

  U, U U UU U U!

  ...

  U..c mU U U v U U U U U U U U U U U , U U, U U U c UU UU , U U-U UU U U U c U U, U U UU c UU U U U , U

  UU U U U UU c UU U U U c UU U U USS, , ,U, ,,U

  } UUc UU U U U U UU U U U U, U U U

  U U L UU U U UU U U U U M U

  UU UU U UU U, U U U U S U U U U U U U U U U U U U U U U U U

  U

  U S US c UU U

  .U, U SU

  S UUU

  U UU UU w UU UU U U U S UU x UU U U U

  w U U

  U

  U(UU)

  U,xv S wv

  U , 4U U

  U U U U

  UU U U, U UU U UUU U U U S U U UU UU UU U

  U UU UU U U U U U U U U U-U U U U U UUU U U S U

  U UU UU U U U

  UUUU UU UUU U U U U U U U U vz U U U U UU U UU U U U U

  U U U U U U U U,U U UU U U U U U U U-UU

  U U U!

  U - U U U U U U U U U S U UU U U U U U U UU U U U U U ? UU -? US U UU U U U UUU S UU U U UU U UU U UU U

  w U U

  U U

  S , U,U U U

  UU

  U U U US U U UU

  bU U U

  U-U U UU U U U

  U UU U UU U

  S U

  U

  ! U UU - v Z xz U U

  U U U v Z

  U U L M U U U U U U U UU

  U U U UU UUU U U v Z xz U L U U U UUU U

  U UU U

  UU U xxz xy UL.

  U U U

  UU U, , ,SUU UU U UU U U UU U U UU U U U U U UU U

  ,

  , -

  U

  M S S

  vz U!U U U

  vz U UU U U U | U Q M wz U , S UU v U U U vz U U U

  w{ S

  S S

  U } UU U

  UU U

  U UU U U vv U

  S U U U U U , U U SU U S UU USUU S S U U U U, U mU U Q U UU U

  U UU (U) U

  U SUU U UU U

  U UU

  vy U

  UU U S U UU U UU UU U UU U U U vy U U S U U U U UUU U UU U U UU

  ,UU U UU U UUU U U UU U U UU U U # U U U UU U U UU U UU U

  UU , ,UU U UU

  w U U

  w U U

  w U U

  w U U

  w U U

  !

  U U U

  S U }w

  / U P U U UU SU U # w U U w U U

  UU U 3

  ? 6

  U U U11

  UU U UU U U 12

 • U ...UU U UU U,

  U U U U UU U U U y U U -U U U U U U U UU U U U U U U U U U U U UU U U UU UU U U U U-U UUU U U U U UU U UU U S UU U U U U U UU U U U U UUU U U U UUU U UU U U U U UU U

  U S U U UU UU U UU U U U UUU U U UU U S - U UU w S U U U U U UU U SS U U UU U U U U U U UU UU U UU UU U U S UU U U U UU UU U ZU UUU U U U UUUS UU UU U

  U U UU U U Z , U U UU U - U U U U U U-S U UU U U S UU U U U UU U

  U ... M U U U

  U U U UU UU U UU U U U U UU SS - U SU U U U U U U UU U U

  U UU U UU U U mUU U U-U UU U UUUU U Q U U

  UU PU US U - U U U U UU U U - U U l U U UU MU U U U MU U U UU U U U U U UU , UU U , UU UU .. UU UU U - U--U U U UU U UU U , , U U U U U y-y- , UU U S U U U-U U U SU U UU UU U CU U U U U UUU U U U U U U U U U U UU U l U

  ...

  S . S S S , c , c S

  y| y~ - - -

  ... S

  , , S S S S , S Q S S , , S c

  U ... U m

  v U S U U U xz U U U U

  U U UUU U U U M UU U U Um U U S U U U U UU UU U U S U U U U U U U U U U - L U-U L U U UU U M U L U U M L U UU U U U US # U

  U ... U UU U U U U

  U vy U U UU U U S U U U U U U U

  U ...U

  S wv U U U USU U U UUU S SU U S S U U U , wv

  U U U U U y U U U w U U U U S

  S U }w ...^ S UU

  U S U USU U U S-S U U U U UUC U U () w-x S U U }w U U U UU U

  U ...U U U

  U v~|z U U U SU U U U U MU U U UU UU w UU UU U UU S UU x UU U U U

  U U, xv S wv 2 -

  (cU v U)

  U UUU

  U U U UUU (y) U USU U U UU

  U U U U UU (}x) U U SU UU U U

  U U U UU ({) U

  U SUUUUU U U

  UU S , UU UU UUS (|{) U U SUU U U

  U UU U ({z) U USU UU UU

  U UU U UU(y|) U USU U UU

  U U -UU U U U(|}) U USU U UU

  U,UU Q (v~) U U SUUU U U

  U , U , LU (}}) U U SUU U U

  cU U , U, cU UU (|~) U USU UU UU

  U ({z) U U SUU U U

  U U U U ({z) U USU UU UU

  U U U

  U U U (|w) U USU UU UU

  UU U UU ({z) U U SU U U U

  U UUU, U

  U(|{)U U U SUU U U

  U U, UU UU(ww) U USU U UU

  UU, . UU U ({z) U USU U UU

  U UU U U(z{) U USU U UU

  US U UUU US U U(|z) U USU U U UU

  UU UU UU UU({|) U USU U UU

  UUU U (ww) U USUU U U U

  U UU-UU U U (w}) U U SU U U U

  U U UU U (y) U U SUUU U U

  UU UU U UU(|z) U USU UU UU

  U U (}) U U SUUU U U

  U U U U U(}z) U USU U UU

  U U U, U U (x) U U SUUU U U

  U U U M U({w) U USU U UU

  UU UU UU (~) U U SUUU U U

  U U U U U (y{) U U SUUU U U

  U U v U

  U U U UU U U U U UM U U UU U vv U UU U U UU U U S UU vvv U U UU U U x UU UU, w UU UU, { UU U U U v L U U U U U U U U U U, U U U U U U UU U } vv U U UU U SU U UU U U U U UU vvv U U U UU U U U U U U UU U UU U U U U U US U U , U U U U U U U UU U { UU L U U U U U UUU U U U U

  UU U UU U U vvv U U

  UU U U , UU U U U

  U U UU UU UU U U, U U U U UU U U U U UU U U UU - U U UU U U vv U U U U U U U U UU UU UU U UM U U U U U UU- U { UU L U U U U U U U U U U U^U UU U UU U U U U U U w UU U U U U U U U U UUU U U U U U U U U U U S U U U U U U U U U UU U U U U UU U U, U U

  U U x UU UU w UU U

  w U U U - U ,

  U U U U U U U U U U U U U UU U U , U U U U U U U U h U U U U U U U UU U U UUCU U SU U U

  U

  UUU

  U U U U ^U UU U U U U U U U U U U UU U

  U UU U U

  U U UU U . z|wU U U UU U UU U U

  U

  w U U U U

  U vx c U U UM U

  U UU U UUU UU U UU U U. v~ U -UU U UU UU U (vx) U U U (vw) SU U UU U U UU U U xv /xy{x UU U U SU U UPU U U U U U U U U UU U U M U U U U U S U U U U U

  yv U L UU UUU UU

  U, UU U U UU UU v~{v v wvv v wvw U z |,{{ L U v UUU yv, y L U ,

  U , UU U U v.~ L U UU U S UU U U UU , UU U UU UU UU

  U U

  v.z L UUU U U U U , UU U U U S v w U L v z U L U }

  U US v L USBU w U L U U UU z U L U UU U S x L U U S U M U U S U x L UU

  UU

  CU U U U

  UcU S U CU U z w U UU

  U U U U

  c w U |.x U vw c U U vz U U

  SU U US U U SU U U U U U U L UU SU U U U U U U Q U ? U U U US U U SU U U U U U U

 • 3U U U U U U U U U

  U U U U U U U U U U UU UUU U US U U U U UUU U U, UU . , U, UU, U U, U U, U U. , U .U. U, U U U US U UU UU UUU U U U U U U U

  UU

  U UU, xv S wv

  U U U

  UU y.x| U {.x{

  UU U

  U UU U UU l U (UU) U U UU U U U l U U UU U MU U UU l U U UU U U SS U l U U cU U U UU

  S U mU UU l U U U U U U? U U U U U U UU U ( UU ) U U U U U (U-) U U UU

  l U - Um U UU UU l U U U SSU U UU U U U UU U U U S UU l U U UU UU U, U UU U Q l U UU U UU U UU

  UU UU U U UU U U UU U U UU U U U UU U U U S U U U U UU-U U U U U U U U U, U U UU U U UUU , UU U U U, U UU U UU

  U UU U

  U UU UUU U UU l

  U U h U U U U U UU U UU U U U, U M U UU , U U U U U U U UU U S US U US U l U UU U

  U U U UU U U U UU U U U Z U UU U U U UU U, U UbU U U, SUU U U U, S U, U-U U U, U UU U U U U U

  UU U h UM U U UU

  U U U U U

  U U S U U UU UU U - U U UU vz U U U UUU U U U UUU U U U

  UU UU U U U U UU UUU UU U U S U U U UU UU S , S U , , U UU - U U U U U UU U U UU U U U U UU U U S U S U UU SU S U U UUU SS UU U

  xy UU U U S U UU M U UZU, U U UU U z-z U U U U U-U UU U U U U-U U UU

  v} U U U

  U U UU U U U v} U U U wy U U , SS U U Uwy U UU w UU U U U UU UU U w S U U - U U U

  U U } UU S v U UU U U UU U U UU U

  U U UUU UUU

  U U U U U U U

  U UU U U U

  UU U U

  U U U UU SU U UU U

  U UU U

  UU UUU, U U U UU U UU U U -UU S U U z|w U v~ -UU U U U U U U U UU U

  U U UU U U U UU U UU U UU

  U U U U

  U U UU U U U U U UU yz U U U UU

  U U U U

  U U U UU UU U U U U, UU U U U U U U U U U U U UU U U U U U U U, U U U U U U U U U U U U U U U U UU U U,U U ( U ) U UU UU UU U UU U U U U U,U U , SU, U

  UU U UU U UU U U U U U , U U, U U U U U U U, UU U U, UU U U U U UU U UU U, UU U UU U UU U UUU UU U U U UU UU UUU UU^U

  UU U U UU U U U U U U U U UU U UU S U UU S UU UUU UUU mUU U U U U UUU U S U U U M U U, U ,U UU, , U , U, U, UU, UU, UU (U) U

  UU UUU U

  UU UU U U UU U U U UU U U U . |~ U U,U UU U, UU

  U U UU S U U UU U UU U U wv-vv S U U U U U UUU . vwx v{.|.wv S S S U S UUU . vw w.}.wv U S UU U U U U U U U- U U x U U U U. U UU U S U U

  U U UU S UU U S U UU U S

  U l U U. UU U U UUU UU U U U U U UUU U-U

  U U UUU, U U UU U U U UU UU U UU-U U UU U U U MU U U UU U U P U U U UU U U U U U U

  S U UU U U U U UU S U U mUU UU U U- U U U U UU U U U , U, U..UUU UUU, U, SS U ..U U US

  U S Ul U U U

  U l, U U U U l U UQ U . U Q U U U l U M UU .U U S . UU, U U,. U UUU US U. U U U U U l U UDU DU l U U E UU Q . U S . U UUU U . UU . #, . , U, U

  l U

  v c

  U c U U v U c CU y U UQ U U UU U c U UEU U U UUEU UU, UU UUU, U, , , U. , U U, , U. UUU, , U, U , U U U UU UU y U , UU, ,UU , , UU , U c Q U U uU UUU S, UU U

  U U U UU

  U U U - U U

 • 4U UUU xv S wv

  CU

  w U U CU U U U-U U U U U U U

  U U

  U UU M U

  U U U L U U U U , , UU, - U UU-U UU U U UU U U UU U, U UU S U U U U U UU U U U SUU U U U U

  U U L U U UU U UMU U U U U UU U U U, UU M U U U U UU U U UU U U

  U U UU U - U U U UU

  S UU UU-UU U U U U UU U UU U U U UU UU U U UU U U UUM U U U U UU U UU UU UU U U U UCUU U U U U

  U z UU

  UU U U U U U U U U U U U U S, Ul, DU UUUU U UU U UU U U U U U U U, U U U, S, U U U, U, U S U U U UUUU UUU z UU UU Q U U UU UU UU U U U UU UU U U UU

  U U U U U , U S U , U uU UU g U U UU SU U U U U # U UU UUU U

  UU UU SU U UU U

  U U

  U U UU U U U U U U S UU UU U U UZ U Z US UU UU U U U S U U U UU U U Z U U UU US U U U UU U U U U U U UU U U US UU U U U U U U UU U PU S mUU CUU U U U UU U S U .. U US US U U U U-U U UU b U U UU, UU U, ,UUUU, U UU U

  USU UU L, U L S mUU - Z U U U Z U M U SU L U bU U UU U S U U U UU U S M U S U UUL UUU U UU U U l U bU U SmUU U U U UUS U U Z US U L U U

  U UU U UU U U LU UU U U UU U U U U U U LU U U U U UUU U U U U U U U U U U S U UU U S U S U U S U U UU U

  U U v UU U vxw U Sl U U UU U U U v| U UUmUU U U U U U U |z U U U U-U U UU SU U vy UU U S U

  U vyy U UUU # U U S U U UU U U U U ? U U U M U U U U U S vy U UU UU

  U U U UU y UU U U UU UCU {U U

  U, U U U UU U U , U,UU, U,

  U - U U U U,U, U, UU U UCU U . { {z U U-UU U U U U U U U U U U U UU UU U MU U U UUCUU U, UUU, U U, , U,UUU, U U

  U UU UUU U

  U S U UU

  U

  U U U UU,

  } UU U

  U U U U

  h UU US U U U UPUU U UUU U U U M U # U U UU U UU S U U UU U U . y-vwvy U UUU U U U UU ..U US U U U .-y {v|x U UPU U U UU U U, U, U, U, U U U Q U M U SU S S UU U U

  U U

  UUU UUU U U UUU U U U U xw UU L U U U #U U UUU U U U U U, U, UU U vv UU } L w UU L xwUU L U U U UU U M U U

  UU U

  U U UU U U S U U U U UU U U UU U UU U UU U UU U U U U UU U U U, U U U L U

  U UU U U U U U U U U w U UU U- UU U U U U UU U xz UU UU U UU U |UU UU U U U-U U U U U U U U

  U UU U

  U

  U U

  U Q U U U U U (}) U# U U DUU U U U U UU UU U U U

  U UUU

  U UU U UU y v~v| UUU U QU UU UU UUU UU UUU U U UU |{ L

  U U U U UU U vv

  U U U U UU UU L U UU z-z UU L U SUU U U # U UU U U UU, U U U, U U U U UU U vv U - U M U U U U U U U U UU U U U U UU L U U U UU U S UU U , U UU, UU US U U U

  xU , UU

  U UU U

  U U UU UU U U U UU UU U mUU #U U U UU L UU U - U U Q UU U

  UU U UUCU

  U UU UU U U () U U UU U UU UUCU U EU UU U UU UU U U U UUU, U UU, U U U , UU UU, U U U Q U S M UU

  , U UU, U UU, U U,U UU, U, U U, U,U U, U U, UU, U , U U, U U U U. hUU , UU c , U UU ( U),U U ( U), U(U), UU U (U), UUU (U), U UU, UU U,UU U, L UU, U U, , UEU U

  UUCU U U

  S U

 • UUUU, xv SUU wv

  5

  , U U

  U U UUU, UU U U UU UCU wz c UU p UU-

  UU U U U mU m Q U U UU U U UU () U U U U UU , , - U U , ,

  U U # p U U UU U, UU U, UU U, U UU U U U -- U U U U U U UU, mUU , # U U M U U U U UUU U # U U U U U , U mUU, # U U U

  U # U U , U U ,U mUU U U S UU UU U US

  UU U U , UU, UU UU, UUUU, U, UUUUU Q US UU

  UU U U

  U U L U UU M U U CU, , U U U UU U U U UU U U U U U U U v

  U U S U U U U-U U UU U-U , , U U U UU U-U UM U U CU U S

  UU U U U UU UU UU U p U U UU UU UU U U, UUU U U

  U U U U-U M UU U U U U U U

  U UU U U U U U U U U UU U U U UU U U

  U UU U UU UU UU UU U

  U U UU U

  CU, U, U

  U U w|

  U U U UU

  U U UU U U U U UU SU UCU w| w~ U U U U U U { U U U U UU U U UUCUUU U L UU U U UUU U U U UCU . . . U, . U U U UU UUCU UU U U U U U U UU, , SU U U

  U UU

  U

  U U U z U z UUU U U vwU U U vw U U S # UU U ~ U U vxw UU S U v U U U vy,|wU U U x|{ UU S U

  S

  U U UUSU U Q S S S # SU m U SU wL, vz L v L USU S UU . F U U USU U U U S | U M UU, , U UU S U UU U U

  U U

  U C U U U UC U U U U U U U U U U U U U Q U U U U S U U U M U, M E US

  U U , UC U,U U L U, U U U U U U UU U U U UU SU, U SU U U U U U, , LUU, U, U U, UU, U, U U U

  M

  U x~

  M U U U U UC,U vv U U U, .^ , .. U U S Q S U x~ z U U UU , , U,UU, , U, U,U, U US,L , U, , U U U w{ U U U M UU U U Ux~ M UU UC U

  U U U U U UM U U U UC U , U U U mU U M U UU U M U U U UC, U U UC -U, U, s, , , U, , U , - M U,U U U

  UU UU

  U U UQ

  UU UU U US U , UUU,U U U UU UU z v UU UU U U .. UU,U U U. U U U # U mU SUU UU U U U

  U U U U U U U UU U U U U U UU U U U U UU U U wy U UUUU U UU

  U , L, UU

  .. U, UUU . . , .. U, UUU

  , U S U UU UU z v UU U

  UU U U U U U U U U UU U UUU UU U U U U U U UU U U UU U UU U U U UU U U UU UU U U

  U U

  U U C U

  U S U UU U UU U S . S. c S D U S U UU - S U U UU M U . ,U M S . U U MU UUU U U UU U U UUUU D D U U U U UCU U U UUU U UU U U vv U U UC U, U UU US U US

  x~ z

  U

  U, U

  U U U U U UU U UU U U UU z U UU U U U UU U U U U U U U U

  U M U hU U U UU UU U

  U U U U U U U U U U hU U S U U U

  U U U p U

  S, U U U

  U hU U U U S U U U UU U U U } UU UU hU UU U U U U, U , , U, Q U

  U

  UC USU , U, U, , U,

  U UU U UC

  USU U U { x U U U U UC USU U U UU U U USU U U USU UU U U UU UC US UC v} , } w U w} U U x U US l Dl .

  l U U UC USU yU

  U U U U U l UU U

  ()l . , U l U U l U

 • U U U U. cU

  U U U Q U U U z-z , zz-yz MU # U

  {x U U , U U ^ U SU UUU U U wy U Q U U U

  MU U U U U UU U U U U U ^ U ?

  UU U. U

  U U UU U U U CU U U C U U U , g UU U U U U U g U S U U UU U U U U U U U U , U U U U U U U ,

  U U S S U

  U UU U U UU , U , U U U U U UU U U U U , , U S

  U U SU U xz ^ U U v z U US UU U U U U U S U U U UUUU USU U U S U U S U mU U S SU mU U U U U UU U , UC U U U SU U U U U U U UUUU USU U S U U - U U SU U U U U U vz, U U

  S U U USU - UUU, UC UU U U U , U U U UU U U U U U UU U UU U U U zv U U U U UU U U U U U S U U S U UU U, U U M U S U U U S U U U , , M U U U U U

  U 6

  Z S

  S S S . . S vv S S . S c S S Q S ? S , , S , v~y| S S M S g L S , S M L - S- S -S 11, S S ^ M

  ww -S- S M , S U S S , ^

  S m z{ y S S ? S c S S , S S Sv~{ S S v~|v - h v~{w S S S , h h S - ^ S h M . M S ^ ^ S U, S z S S S L h S

  UUU U U ww SUU

  UU UU U M U S U U U U U ! UUU U U UU UUU S U M U , , U U

  U U, U SU S SC U UUU U U U S U SUUSUU U U UUUU U U U U h U U UUU S UU U U U U U U Q U c mU U c U U

  U, UUU,UU xv S wv

  U

  M l UU

  U , U , l U U U U MU # l UU U U U U U MU l U

  U U U U U l l U U U U - U

  U U U U U , U U S U U

  c C U U U cU UU U U U U , U U U U UUU U U S U , U U U U U UU U C U, U U U U U

  S U U U , , M U U U U U U U U U?

  --U

  U

  l U U U U - U U U U

  U U , U

  U

  - U U U. UUC ()

  U U U U UU UU U U U U U U UU U U U UU U UcU U U U U l U(SU) U # SU U L U U SU U U U U U U U MU U U U U UU U U U U U U U U U U U U, U - U U UU U U, U U U

  U U U M . UU U w U L U U

  U U U U U , UU U UUU { | UU -U , U U U S U UU U

  U. U w}

  U U U U S U U U U U S U U UUU U U U U U Q U U U UUU U U Q U S

  . U U

  . x S U U

  U U U .xS

  UU U c UU U

  U c U S , U U U Q U U c U U U c U U U U U U? U U U U UU U UUU U U

  U U U U U U U U U , U U U U , U, U U -U U , U U U U U U U , U U, U U U U - U U U U U U U , U U U

  -U

  S

  S z S S

  S L h S

  ?

  U U

  ^ UU , U U U U U U

  U M U , U U U U U U

  U

  U

 • 7 U g U , xx U U U U U U U U U U UU U U wx U U U U U SU , U U U , U-U U U U U U U U U - U U U U U U U , U U UU U U UUU U U U U U

  U ...

  U U

  U U U U UU.(U)

  U UU UU U U U C U U U U U UU U U U ? ? U U U UU U U U U U U

  U U.(U) U - U-U U U MU U ,

  U U USU U U U UUU U U c U SUU UU U S U U U U S U U U

  U UUUUU,xv S wv

  U U U U U , U U U h S U U U U wv U U U ~ U wz U, wv S UU UU U h , U UU U Q wv U-UUU UU , S,S, M U S U zU U ,U U U L U UU U U U U U U m U U U

  U U U

  UU h U M U U U U UD U U U U

  U! U

  U U U U U U UU U U U U U -U U U U vz U U U h UU U U U h U U U h U U U UU U U U U U MU

  r , ()

  , Z S

  S S S

  p . S R

  . M

  S

  c w

  S U S , U U U SU U U U UUc S w S U UU U U UU U UUc S UU U U S U U U U U UU

  S U U S U U

  UUUc UU S U SU U S v{ U { U

  U U UU U U U U S UUU S

  , w{

  L U.(U)

  U S U U U w{ LU U U U S U U ~xx U L U U U U U U Q z U U U U w{ L U Q U

  UU U-U U

  U U U U U U-U U U U U U U S U U vz U v~UUU U UU-U U U U U S U U S U U U U

  U U! wv U U U ~ U wz U, wv S U UUU U h

  U , U

  .(U) U U UC UU UU U U SU U U U U UC UU U U UU U U U U U U U S . . S U S UU U U U U U U U U U U U

  .(U) U U - U USU UU S U U U U U U U

  U U zz U U U U U( wxw) U US LSU U U UUU U U U U U S U ~vz w| UU U L SU U UUU U U U US U L x U U U U L U U UU U S UUU U S UU U U U U U U US U U

  U

  U UU U

  .(U) S S

  (ww) U (v|) M

  , R L

  S

  R

  U U U !U U S U U U U U UC U U S U U U U U U cU U U U U U

  ... S

  h

 • UU UUU, xv SUU wv 8UU

  U UU UU U

  US U U U UU U L US UU U S U U M U UU U L , U U UU U U U SU U U U U U S U U U

  MU U U, U U U U U U U U UU UUU U UU UUU, UU U U U U U p Q UU U

  U U U U L U, U SU U

  U S UU U, U U U U U U U U U U U U U U UU U UU U UU U U UUU U U ,, U UU mUUU U UUU U UU U U U UU U U U UU U U U U U U

  mUU UU UUU U U U U,U U U S UU U SM SU U UU

  U U UU U #U UUU U U UU UU mUU U U U , SU U U UU U U U U U U UU U U U UU

  UU UU U U U U U U UU UU U

  U U U U UUU U , U UU U U nU U U U U U U U U

  U mUU UU U UU U UU U w U UU U U U U U UU U S U UU U U U U

  U ,U U UU U U U S , U U U UU U U U U U U UU U U UU U U U U U c U U, c U U, U UUU U U

  U U SU UU UU U M U !

  SU U, U U U U U U U U U

  U U UU

  UU U

  U U , US

  U U U U UUU U U U, U U M UU U U U vz U U U U UU M U U U U U CUU U U U U U

  # U U U U U U S M U U U

  M U w UU v UU UU UU U vx U U U vx U U UU U UU U UUU UUU U U U UUU U U U U U w || UU {x~ L

  UUU U

  U U U U U U UU CUUU UU U U U UU U U U U U U

  U U U U U U UU UU U M U U U UU U U M U UU U U U UU U U U U, U U U UUU U U UU U U U U UU UUU, U, UUU, UU ,UU U, UU U, UU U, U, UU, U UU, U U, MU, M U, , U, U,U UU U

  U

  x U U U

  U U ww U U U v|S U U U U S UU U U U U U(w{), U UU U (wy), U U (xz) U U U

  UU UU U UU U U U x S U vv U, S U UU U U SU U U U .. U M U U U U UU U U U U U U U U U U U U UU UU U U S U U U U U U U U v| S U U U U U U y U U U U U U U UU UU U U UUU U U U U U v~ S UUU U U v U U UU U UU U UU U U U U UU U

  U U U UU M U UU

  U U U U

  U U U | UU

  SUU UU UU U U U U U U U U UU SUU | UU U UU UU U U U U UU U U U x UU U S U U U U U U U, U U.. U, UU U U U U U U SU UU UU w U U UU U U- U S U UU U U vv U U U U M U UUU U U U U U U U UU w U U U, U U, U UU U U U w U M U U U,UU U U U U U U U {.x U U U U U UU U U

  UU U U-U U U U M U U U U U U U . U, U M U U U UU U UU U UU U U S S U U U U UU UU U M U U U M U U UU U U U U U UU U U U UDU U U U U U U U U U

  UU U M U U UU, U U UU U U U U U UU U c U S , UU U , SU, U,UU, UU U UU U UU, UU UU U U U U U U U U U U

  U x UU

  U

  UU Ul U UU U U U U UU U U UU S U UU U U U U U UU, U, UUU,U UaUU, FU , aU, U UU, , U, PU, U UUU, U, UU, UU, US

  U U M

  U -. U U

  UU U-UU U U U U U U U U Q U, U U U U U U Q U U, U, U UUU,M , U , UU, UU U, U U, U

  UU UUCU U.

  U. U S S mUU U U U U UU U U U U U { SS U U S U U UU U U U U U U SS U U U U U U U v~ U w~ UUU S

  U U wv U yU SS U MUU U #U UU U UU U , U, U,U, U, U UU U U UU U U S U. , U. U, U, U. , U. , . U mUU UU U S # U U U UUQ v{U U

  - UU^U

  UU UUU UU U

  ^U - UU U UU PU U UU U U UUU SU UU U U ^U U UU UU U UU U U U U U U U UU U UU UUU UU U U UU ^U UU UU UUU U U U U U U UU U UUU mUU U UU U

  U U UQ U

  UU UCU U S UU U U UQ U UU vw UQ UQ

  U U UCU UU U U , U, U U,U U, UU, UU,

  U U, UU, U UU, UU, ,U UU, US U U UU, , U, UP, , UU, U UU,UU , UU, c, UQ

  vw UQ

 • U U U

  U U U

  U UUU, xv S wv 9

  |vw-{{z{~~~

  UU U UUU U U,U U , Uc , ,

  U (MIDC) U .~{{zvw||w

  U U vz /ww U U

  U U v .. U xz

  vz UU

  . ~|{{v}wzw~{|xx~wwzx~{{z{vy~}}

  Required office executive only(female), any greaduate

  (female) office executive withComputer fluency in english

  Knowledge internet Contact :- Om services

  P.No. 2 , opp neeri,colonygate w.h.c. road Nagpur

  Mob :- 9373109537

  UU - U . ~wwz|{~v|v

  U -UU UU , , ..., U

  UU (BMI), , ,UU (SU ), UU U U

  .-|vw-xwvvxyx /~|{yvv|y{

  U U vz w U

  , , U,U, U , U U, ,

  U, U, U U U -U.

  . .~w}x{}{vz~w}wy}~

  U

  U vw

  /U U (M/F)U Uw M. U U+

  - UU U SUUU . w U ...UUopp- U U U

  - |vw-{y{yv|v

  UU

  UU U

  U U, U USUUU

  UU xU , U

  . ~wwz|{~v|v

  CUU UU - Solid Ad., U U, U U . ~xwz}v}|}y

  cU - U, {yyvyy . ~ywwzzwww, ~{z|||{~~

  U - , . ~ywwzzwww, ~{z|||{~~

  vw~- U -UU, U-wy

  USU -

  U U

  job-job-jobUU U

  .U./U//UU/UUUU, {z vw,z U UUU UU zz U v U

  / UU UUUUSU, U UUU -U.U.U, UU

  U USU , U.~ww{|x~y~, ~ywv}y{vy

  ~x|wyxx{v

  UU U - UU

  UU/ y z UU MU U

  - UU, U U USUUU,

  UU SUU, U ,U . ~}~v}yy{v

  S U U S U

  U U

  U U UU,

  U U, U , UU, U

  . , .~}wx|}~vv,

  ~xw{|}~vv, ~x|wwv|

  U MS U

  U UU UU U zz M. UU U

  - U UU,UU , U UUU, U, U

  . ~ywv|v~vy~ywyyvv}~

  UU U

  } U /

  M/M v UU !U yz/- UU+

  MU U.~x|wxyx{~,

  ~z~z}yvx~z

  U

  UUU U - v

  U - v} wz - xz {z

  U USUUU UU

  U UU, UU.U - |}|z{vv~zv

  UU-UU x UUU U U U U x U { S S U U U UU, , U U U U SUU - U U U U h USUUU UU uU U

  U l UU U UU U l vyS U UU UU U U UUU US U UUU U U w}S U SM wz UU U U UU , , U, , U U, U U UU U UUU

  UUU U UUUU US UUU U UUU U U U w~ S U U U , UU U (w), U w} S UUS U US mUUU UU U U U U UU, UU,, xz UU UU U UU U U wy U U U U U

  l U U UmUU l U U U U U l U SU uU UU S U U UUS

  U U UUU U U U U U U U U U ,S U U mUU SM UcU U U UU U U U U U U UUU, US U U U U U , , U , UU, U, UU U

  U vy UU U

  U UU U U U U UU U U U U UcU SU U U U U U UU vy UU L. UUU U

  U U , UU U SUU U U U SUU U U , -U Z U UU U US cU UU

  v UU U UUU U UUU S U y UUU UU U US U U U U S U SUU U U UU U U U U U vyU UU U U U

  c U U UU Z U U U U |

  U U U U U U U U U U UUU } U U U z L. U U

  U US U SU U c U U U

  U U U U y UU U U ,U UUU U, SU , UU,-, U U, SU SU S U S ,U L UUU U USU,, U U U U U U mUU U v U U U U U U U

  -UU

  lU U

  lU M U U U , wyw U lU U U v{} UU U U U UU wv U U UU U U U U U USM U U UlU U S U U UU U U lU UU mUU M U U U U U ,U U SU U lU U U

  , lU U UU U cU U U

  UcU UU U

  U z U w

  U U UU U U UU U U U wyS U U U U U U U U w~ S U U U U U U UU U US U UU USUU U S U U xS UU SUU U U UUU U U (wy) U U M U U

  c cU U

  U , U U U U UmUU U U (SUU UUU) ccU U U U w x U U

  LU UU vw c S { U U

  U U mUU U SU U vw c U U U v U U U U xU UU w x U UUU U c U.. U SU, U-U U UU U U US UUU U U U

  - MU U

  U

  U U w} S U U U U . U U U - UU U U U

  MU U, UU S U U S-MS U U U U U U {-{ U U . U U U S x UU U U UU wx-wz U , U UU wz-wx

  U U U UU wv-wz U U U U U U U U . U US U U U UU UUU U U , U, U, ,U U, U , ,

  U S U U U . U (),U U, U U, UU, U UU UU, U U, U, U, , U, , , US

  U U

  UU

  U UU U U U U U U U U U U U S U U U U . U , SS U UUU U . U U , U U U

  S U U U U U S USUUU U U U S UUUU UU U U ,UUU S U.||~}zwvv U U v U } UU U U S U U U U UU UU U U US

  U U,

 • UUU, xv SU wv10

  {} U U UU

  U U mU U U UU U U w} S UU U U {} UU U U U U U

  ^U , U U, , ^UU UU, , U,UU U U, U, U, U, UU U U U U, ` U , U ,U, U UU, U, UU, UUUU, U ^U U , SU U, cU, U UU , U, U,U U, U U U,UU, UU, UU, U U,U, U, SU U, U

  U, U, , U U, EUU PUU , U, UU, , UU U, U , UU, U U UEUU UU, UU, U U,UU, U, U U U UU, U,U U, U U, , U, U U, U . , U , ,U , U, , UUUUU, UU U, U U U , U, , U, U UUU,U U, UU, U U, U, , U U,U , UU, U, U, , ,U U, U UU, MU , , U, , U ,U, , U, UU, U, U, , , , U U U, , U UU, U, ,U , . U. . , U UU, UUU, U, U ,U U, , , ^U, , , U UU, SU, U UU, cU UU , U U, UU, UU , UU

  UU

  y{ U UU

  U UU w~ S y{U UU U CU U U U U U U

  UU , U , , U, U U, U , U, U , U U, U, , U, , UU UU, U ,U U, U, UEU UU, U, UU, UU, U , U , ,, U U, U , .

  U, U U, , U , U , U , , UU , , UU , , UU, U, U U, U , UU () U U UU, UUU, UU, UUU, U, UUU, UU, UA, UU, USU, U, USU, ,, UU, , #, , , , UU,, U, USU, U, U () UU, U, U (U U ), U, U (U) ^U , UU( U ) K, U ( ), U , ( M S U) . US, U U UU, UU ( U ) U U , U ( UU)

  UU U

  U UU U

  U AU UU U US p U U U Q U U UUU U-L U U US AU S U U U U U U UU U UUU U U U Q U

  UU U UU U U Ug U UU U UUU, U, U.. U, UU, U, UU , , .. , U , , U , U, , U, , U,.. U, .. U, U,U , U UUU, U,UU U, , , US

  U Q

  U U U S

  UU U U UU v UU -x U U U , UUU, U U U U U UU UU U w U

  U U U U UUUU E U U U UUU U US

  U U U, U, U

  - U UU UU US UU S U UU US U UU US

  UU, S,UU U UU US Q U U UU UU - x UU U

  U U

  Q (SS ) mU U U U U U U UUU U . UU U U U U U U U UU U U

  U U U U U U U UUU x { U U xz

  U U U U U U U U U U UU S U x {

  U U U U U U U US Q U U U U U , U U, US M U U UU U U U w~ U U U v SU U

  U U x U

  U U U U. U

  U , , U. U

  U U U . . g U U UU U U U U S U U UQ , UU U , U U SU U U U UU/ U U U, S , SU U M , - U U U U,, U, UU UU U SU M U U- U U U UUU U U g U U U U

  U U U U U U mUU vy.v~ U L S mUU S U S U U U U U U U U U UQ | UU L U S U g U U U U, UU U U g U S U U g U UU U U , UU . . UU, U. (), ,UDU U ()U. . ,UDU U , U, U ().. #, U US

  UU U UUU ()

  UU U xv S U U U U UU U UU UU y

  U . U M U. U # USUU UQ U UU U M U

  U UU

  U U l UU

  UUU U UU U. UU U U U U U U Q

  U U , U U U S UU U U, SU U, UU, U U UU, #, UU, , UU,U U, ,U , U ,U U, U U U, U, , lU U U US

  U US U U U

  U U U , UUS U MU U UUU U UU U UU U U .. UU , UU, . . UU , U U U U UUUU.. , l U U U

  Q U U U U U U . . UU U l U U U U QU U MU U UU U U U, U,U l UU U U S U U, U U UUU MU U U U UU U UU U U UU vz l Z

  U S U US

  U US U

  Q U CU U

  U Q U CU U U UU U U U U U U ..U c CU U v U U ~ U U U mU | } U U | U UU z UU mU }U U } U Up U v U U } U UU vw U U U p y UmUU U U (UU) U. U. . , , U U, U , U UU ,U , U. , UgU, U UU U

  #U U

  U U SU

  U U, # U l U U U U v ,vw , F, U UC SU U # U l U U Q .U. , S g , , . , .. UU U US LU UU S U U U U U U U U , U , . U, U, , , g U

  U U -x

  UU U

  UU U

  #U U . S U U U U UU U U U U UU c U U UU U UU UUS U U MM U U U U U U U UU U U U U U U U UU U U UU M UU , U U U mU U U U U U UU U U U U U U

 • U Q S UU

  U (SU) U U U U |z U U U U Q M v S U U U SU U U w}y U U U U, UU |{ U Q yw S U U U U |z Q z{ S U U U U U U |v v U w|} SU U U U S U U U | U S U U

  1111 U, Uxv S wv

  (U) UU SU UU U UU SUUSUU U USU # U U USUU } U U U U U , U U U U U U U U U UU UU , UU S

  U U S U U S

  U U U U UU U } USU U U , U , U x U U U U U U U USUU } U U U

  UU U U U U U U UU SU U U U , SU U U U U U U U

  U U U U

  UU U U U U } U U SU U

  (U) # UU U U U U xx.| U UU {.|z h SU U x U UU U xx.| .v~ h v},xw.vv U UU U U v},wv{.z U U v|,~{.wx SU SU U z U UU UU {.|z .v h z,yvz.yz U UU U UU z,y{~. U Uz,x~.xz SU {.wz .}

  h |,{y.~{ U S y.y} -.z UU ~,{x{.y| U UUU UU UUU UUU wv|.{w v.y{ h UU UUU Q S ww.yx -.{| U U UU SU x.y~ ,U UU w.vw U w.x S, U SBU, SU, L , U

  (U) U U UUU UC U

  UC U U SU U Q U U U U U E U U UU U U U U S U U U U U U U U U U

  - U U . U UUC v-vw U S U U U U

  U UC

  U U SU

  S SU U # UU S U U U U S UUC U U U UU U

  U U S U D U U UUUU S U U , UUU , - , S U U , M U U U S U U CU vz U U S U S

  U U U U U UUC U U U U, , U U E UUU U U UU UU U U U MU UU , U U U U U U U U

  RU # S SUU # U U U U S U Q U CU # U UU U , S U S # SU U S U S # U, U U # U U U S U U E U Q , U U E , U U U U U U U U , # , U # U S U U , E U U U U , S U U US U U U M U U U # U U U m SU ^ , U Q SU U ^ US U U S U , CU M #

  U U U UUU,

  U S U USU U SUU U U U UUU U S U U U wwz U U U U USU U U S U U S U mU U S SU mU U U U U S U S U , UC U U U SU U U U U U U UUUU USU U S U U - U U

  SU U S UU U U U UU U U UU ,U U U S U U , w U U U U U w U , U U U # U, UU U , U U , UU U U

  S UU U U U U S U

  U U U S U U U U U SUU U SUU U S U U S U U

  U U U U U U U U U U SUU S U U U S , U U U U

  UUC U S U

  U UUC U U U UU U U U MU

  U UU U U

  U U U

  S # U U

  U U S U

  , S U SU U U U

  U

  U U U, U U S SUS U ASUS . U. U U U UU UUU UU vy U U UU U U U S # U UU vy U UU l U U c

  l UU U UUmU L U SU UU U UUU vv UM Ul U , U U

  U LU mU UUUS U UU UU v| U U U mU

  U U M U UUU U S U USU U UU U UaUU U UU U US L UUU U Q U U U, U, UUU, , U, U U U

  ,, U U S SU

  U U U U UUU S/ U U UU-v~ U UU-v{ U UU-v~ U U UU U US U x- UUU

  U U UU U UUU, U UUS U U S ,UL U U U U UU-v{U U U U S U v-

  UUU U U U U U x-v U U U U U U v{, wx x| U U UU U U U

  U xz U U UU U UU UU-v{ U U U U U x- S U U U U

  U S/ U U U U xx.| U UU {.|z h

  UU U U U U

  U UU U S , U UU U, U US U U, U U U U U U S UU U U U U UU UU U U U UU U U ? U #U UU U U UUU U U U U U U U MU U U U U U U ww # , }z U ww, U

  U U U U , U U U UU U U UUC

  (U) U UUU UC v{S U L U U U

  U U U U USU U U U U U U , U U U UU U U, U , U U U UU U U U UC

  U

 • , S U U (..) mU .U.. USUU . ., v~-U UU, U U UU, U , Uc UU, , U - yy vw (UUCU) U U (..) USU .MAHHIN07361/13/1/2009 - TC . |vw-{{z{~~~, . |vw-{{z{~vv email- [email protected]

  U U, xv S wv

  12

  U UU U

  U U UU

  U U U U

  U Z

  U U U U U U-U U U

  ,UU w S

  UU UU U U U U U U U UU , M UU M # UU U U UUU Ux| U U UUU UU U UUU U U UU

  U U UU U SUU , . U U,U U, U UU, UU, UU, U U, UU US U U UU .U UU . U U U U U U U UU UU U U

  U w S UU UU U U U U U U UU U UUU U UU UU { U y U U U U UU U U U U UU U U U UU

  UU UU U U, U U UU U U U U UUU U UU UU U U U , U U U U? USU U U U U UU UU U UU U U

  UU U UU U

  U

  U

  cU l cU S U - m 20 2009 S -- , , UU U SM, SU U ,

  c S , U g

  S S c S S , , , , , c, , , , , .U, , U S

  Z S

  U

  U UU

  UU U U S U UQ UU U w U SU U U UU U UU U U U xzy z~ U U U UQ UUU Q U

  UU U U UU U U U U U UU

  h U UU U U-U U, U

  U h M U UU U M UU US U UU US U U U U UU U

  F U U U U U U U U U U y U U U U U U U UU U U U

  U U UUU xv U U U,U vz-v{ U U U U U UU UU U U U CU UUZ S U U US U UU UU UU UU M U^U M UU U UU Q U UU

  UU U

  UU U UUU U

  UU S U UQ UU

  U UCU U.U UU U L U U U UU mU U UUUU UU UU

  US U UU U U U U U U U UU U U U U U UU U U U UU

  # U U U U U U, .... U U UU, UUU U US U U U UU mU

  U www.ncyc.in U UU U U U U U U U UU M U, UU, U U,

  U, U, UUUU, U, UU, c U, U, , U, U U, UU, U , UU, U, U US

  U U U U UU UU

  S v U

  S S U U U v U UU U S UU yywU U UhU U U U U U S SUUU U U .. ^ U UU U U U U UU U U U M U U U U S U M U U U

  UU U U U, U U U

  U U U U U U U , U U U SU U RU U # U % U U U U U U , UU U U

  UU U U U U U () U U U , v U S

  U UU

  U U U U U L U ( ) U U U U mU U U U U U, U, U ? , U U U U U L

  UU UU U

  () U U S . U S ( U) U U U S U S S U ()

  U !

  % U U

  U U

  vw U U

  UU U U U U U U U U U vw U U U R U U U U U U U U vv S U U U U U U