tuesday, 28 august 2012

of 12 /12
c m y k c m y k âßüÂýÍ× ‚¢⁄UˇÊáÊ •ÊÿÙª ∑§ ‚◊ˇÊ •Ê¡ ‚ÈŸflÊ߸ ŸÊª¬È⁄U– Á‚∑§‹‚‹ ’ìÊÙ¥ ∑§ ‚ÊÕ „ÈU∞ •ãÿÊÿ ¬⁄U ◊¢ª‹flÊ⁄U,w} •ªSà ∑§Ù ’Ê‹ „UÄ∑§ ‚¢⁄UˇÊáÊ •ÊÿÙª ∑§ ‚◊ˇÊ ‚ÈŸflÊ߸ „U٪˖ ◊Ê◊‹ ∑§Ù ‹∑§⁄U ÷Ê¡¬Ê ∑§ ¬˝º‡ÊÊäÿˇÊ ‚ÈœË⁄U ◊ÈŸª¢≈UËflÊ⁄U Ÿ •ÊÿÙª ◊¥ ◊Ê◊‹Ê º¡¸ ∑§⁄UflÊÿÊ ÕÊ– Áfl‡fl Á‚∑§‹‚‹ ¡ÊªÎà Áºfl‚ ∑§ •fl‚⁄U ¬⁄U wx ¡ÍŸ ∑§Ù “Á‚∑§‹‚‹ ’Ê‹L§ÇáÊ „UÄ∑§ ‚ê◊‹Ÿ” •ÊÿÙÁ¡Ã Á∑§ÿÊ ªÿÊ ÕÊ– ‚ê◊‹Ÿ ◊¥ ¬˝SÃÊfl ¬˝ÊÁ⁄Uà ∑§⁄U x} Á‚∑§‹‚‹ ’ìÊÙ¥ ∑§ „USÃÊˇÊ⁄U ÿÈÄà ÁŸflºŸ ◊„UÊ⁄UÊc≈˛U ⁄UÊíÿ ’Ê‹„UÄ∑§ ‚¢⁄UˇÊáÊ •ÊÿÙª ∑§Ù ÷¡Ê ªÿÊ ÕÊ– ¬˝SÃÊfl º˜flÊ⁄UÊ ◊Ê¢ª Á∑§ ªß¸ ÕË Á∑§ Á‚∑§‹‚‹ ª˝Sà ’ìÊÙ¥ ∑§Ù Ãÿ ‚◊ÿÊflÁœ ¬⁄U ÁŸÿÁ◊à SflÊSâÿ ¡Ê¢ø ÁŸÿÁ◊à ºflÊ ©U¬‹éœ ∑§⁄UflÊ∞¢ •ı⁄U ß‹Ê¡ „UÃÍ •ÊflÊ¡Ê„UË ∑§ Á‹∞ ∞‚≈UË ◊¥ Á⁄UÿÊÿà ºË ¡Ê∞– ß‚ ‚¢º÷¸ ◊¥ ⁄UÊíÿ ∑§ ‹Ù∑§ÊÿÈÄà Ÿ •¬˝Ò‹ wÆvv ◊¥ •Êº‡Ê ÁºÿÊ ÕÊ– ‹Á∑§Ÿ ‡ÊÊ‚Ÿ º˜flÊ⁄UÊ Ÿ¡⁄U •¢ºÊ¡ Á∑§ÿÊ ¡Ê ⁄U„UÊ „ÒU– Á∑§‚Ë ÷Ë SÃ⁄U ∑§ ’ìÊÙ¥ ∑§Ù ¬…U∏Ê߸ ∑§ Á‹∞ ߸’Ë‚Ë ∑§Ë ◊ÿʸºÊ vz „U¡Ê⁄U ‚ v ‹Êπ ∑§⁄U ÁºÿÊ ªÿÊ– Á¡‚ ’ìÊ ∑§ ¬Ê‹∑§ ∑§Ê flÊÁ·¸∑§ •Ê◊ºŸË v ‹Êπ „ÒU, ©UŸ∑§ ’ìÊ ⁄UÊ¡Ëfl ªÊ¢œË ¡ËflŸºÊÿË SflÊSâÿ ÿÙ¡ŸÊ ∑§Ê ‹Ê÷ ©U∆UÊ ‚∑§Ã „ÒU– fl„UË¥ Á‚∑§‹‚‹ª˝Sà ’Ê‹∑§Ù¥ ∑§ ¬Ê‹∑§ ∑§Ê flÊÁ·¸∑§ •Ê◊ºŸË v ‹Êπ „UÙªÊ ÃÙ ©UŸ ’ìÊÙ¥ ∑§Ù ‚¢¡ÿ ªÊ¢œË ÁŸ⁄UÊœÊ⁄U ÿÙ¡ŸÊ •¢Ãª¸Ã {ÆÆ L§. ¬˝ÁÃ◊Ê„U ºŸ ∑§Ë ◊Ê¢ª ‚ê◊‹Ÿ ◊¥ ∑§Ë ªß¸ ÕË– ‚⁄U∑§Ê⁄U Ÿ ‚ê◊‹Ÿ ◊¥ ©U∆U ◊Ê¢ª ∑§Ù ¬Í⁄UÊ Ÿ ∑§⁄U Á‚∑§‹‚‹ª˝Sà ’ìÊÙ¥ ∑§ •Áœ∑§Ê⁄UË ∑§Ê ©UÀ‹¢ÉÊŸ ∑§⁄UŸ ∑§Ë Á‡Ê∑§Êÿà ∑§Ë ªß¸ „ÒU– •Ê¡ w} •ªSà ∑§Ù ◊È¢’߸ ◊¥ ‚ÈŸflÊ߸ „UÃÈ ∞‚≈UË ◊„UÊ◊¢«U‹ ∑§ ◊„UÊ√ÿflSÕʬ∑§, ‚Êfl¸¡ÁŸ∑§ SflÊSâÿ ‚flÊ ∑§ ◊„UÊ‚¢øÊ‹∑§ ∞fl¢ Á‚∑§‹‚‹ ‚Ù‚Êÿ≈UË •ÊÚ»§ ߢÁ«UÿÊ ‚¢¬Ã ⁄UÊ◊≈U∑§ ∑§Ù ŸÙÁ≈U‚ ÷¡Ê „ÒU– Á‚∑§‹‚‹ª˝SÃ’ìÊÙ¥∑§‚ÊÕ„UÙ⁄U„UÊ•ãÿÊÿ •Ê¡πÊ‚ epaper:www.dainik1857.com ¬˝äÊÊŸ‚¥¬ÊŒ∑§—∞‚.∞Ÿ.ÁflŸÊŒ ‚‹◊ÊŸ πÊŸ ∑§Ë Á» À◊ ∞∑§ ÕÊ ≈UÊߪ⁄U ∑§Ê Á⁄U∑§ÊÚ«¸ÃÙ«∏ ‚»⁄U ¡Ê⁄UË „Ò– •ı⁄U ‚ı ∑§⁄UÙ«∏ ∑‘§ ’ÊŒ •’ ©‚∑§Ë ∑§◊Ê߸ Ÿ wÆÆ ∑§⁄UÙ«∏ ∑§Ê •Ê¥∑§«∏Ê ÷Ë ¬Ê⁄U ∑§⁄U Á‹ÿÊ „Ò– flÙ ∞‚Ê ∑§⁄UŸ flÊ‹Ë ŒÍ‚⁄UË Á»À◊ ’Ÿ ªß¸ „Ò– ß‚‚ ¬„‹ ÿ ©¬‹Áéœ •ÊÁ◊⁄U πÊŸ ∑§Ë “Õ˝Ë ßÁ«ÿ≈U˜‚” Ÿ „ÊÁ‚‹ ∑§Ë ÕË– ¬ ¡ } ¬ ¡ v0 ‹¥ŒŸ •Ù‹¥Á¬∑§ ◊¥ ∑§Ê¥Sÿ ¬Œ∑§ ¡Ëß flÊ‹Ë ’Ò«Á◊¥≈UŸ Áπ‹Ê«∏Ë ‚ÊÿŸÊ Ÿ„flÊ‹ Ÿ ÷⁄UÙ‚Ê ¡ÃÊÿÊ Á∑§ Á⁄UÿÙ Á« ¡Ÿ⁄UÙ ◊¥ wÆv{ ◊¥ „ÙŸ flÊ‹ •ÊªÊ◊Ë •Ù‹¥Á¬∑§ π‹Ù¥ ◊¥ ÷Ê⁄UÃËÿ Áπ‹Ê«∏Ë wÆ ‚ wz ¬Œ∑§ ¡Ëß ◊¥ ∑§Ê◊ÿÊ’ ⁄U„¥ª¥– ‚ÊÿŸÊ Ÿ ∑§„Ê Á∑§ fl ‹¥ŒŸ •Ù‹¥Á¬∑§ ◊¥ Á◊‹Ë ‚»‹ÃÊ ‚ ’„Œ πÈ‡Ê „Ò¥– ...‹ÙwÆÆ∑§⁄UÙ«∏ ∑§Ù¬Ê⁄U∑§⁄Uªß¸Á» À◊∞∑§ÕÊ≈UÊߪ⁄U! ŸÊª¬È⁄U fl·¸x •¥∑§xww ¬ÎDU vw ◊¥ª‹flÊ⁄,Uw}•ªSÃUwÆvw Á⁄UÿÙ◊¥¡Ëê¥ wÆ-wz¬Œ∑§— ‚ÊÿŸÊ ∑§Ë◊à 2 •Ê¡ß¸⁄UÊŸ∑§Ë ÿÊòÊʬ⁄U⁄UflÊŸÊ „Ù¥ª¬˝œÊŸ◊¥òÊË Ã„⁄UÊŸ– ¬˝œÊŸ◊¥òÊË ◊Ÿ◊Ù„Ÿ Á‚¥„ ªÈL§flÊ⁄U ∑§Ù „ÙŸ flÊ‹ ªÈ≈UÁŸ⁄U¬ˇÊ •Ê¥ŒÙ‹Ÿ ∑‘§ Á‡Êπ⁄U ’Ò∆∑§ ◊¥ Á„S‚Ê ‹Ÿ ∑‘§ Á‹ÿ øÊ⁄U ÁŒfl‚Ëÿ ÿÊòÊÊ ¬⁄U ◊¥ª‹flÊ⁄U ∑§Ù Ä⁄UÊŸ ¬„È¥ø ¡Êÿ¥ª– ß‚ ’Ò∆∑§ ‚ ¬„‹ fl„ •◊Á⁄U∑§Ê ∑§Ë •Ê¬ÁûÊÿÙ¥ ∑§Ù πÊÁ⁄U¡ ∑§⁄Uà „È∞ ߸⁄UÊŸ ∑‘§ ‚flÙ¸ëø ŸÃÊ •ÿÊÃÈÑÊ •‹Ë πÊ◊ŸË ‚◊à ∑§ß¸ ‡ÊË·¸ ŸÃÊ•Ù¥ ∑‘§ ‚ÊÕ ◊„àfl¬Íáʸ Ám¬ˇÊËÿ ’ÊÃøËà ∑§⁄U¥ª– Á‚¥„ vwÆ ‚ŒSÿËÿ ªÈ≈UÁŸ⁄U¬ˇÊ •Ê¥ŒÙ‹Ÿ ∑‘§ v{fl¥ Á‡Êπ⁄U ‚ê◊‹Ÿ ‚ ßÃ⁄U ¬ÊÁ∑§SÃÊŸ ∑‘§ ⁄UÊC˛¬Áà •ÊÁ‚» •‹Ë ¡⁄UŒÊ⁄UË •ı⁄U ’ʥNjʌ‡Ê ∑§Ë ¬˝œÊŸ◊¥òÊË ‡Êπ „‚ËŸÊ ‚◊à •ãÿ Œ‡ÊÙ¥ ∑‘§ ŸÃÊ•Ù¥ ∑‘§ ‚ÊÕ Ám¬ˇÊËÿ ’Ò∆∑‘§ ∑§⁄U¥ª– ߸⁄UÊŸ •ı⁄U ÷Ê⁄Uà ∑‘§ ’Ëø ’Ò∆∑§ ‚ ∆Ë∑§ ¬„‹ ŸÿË ÁŒÑË Ÿ ÿ„ ¬Í⁄UË Ã⁄U„ ‚ S¬C ∑§⁄U ÁŒÿÊ „Ò Á∑§ ‡ÊÊ¥Áà •ı⁄U ‚È⁄UˇÊÊ ¬˝◊Èπ Áø¥ÃÊ „ÙªË Á¡‚ Ä⁄UÊŸ ∑‘§ ‚ÊÕ ©∆ÊÿÊ ¡ÊÿªÊ– ÁflŒ‡Ê ‚Áøfl ⁄U¥¡Ÿ ◊ÕÊ߸ Ÿ ŸÿË ÁŒÑË ◊¥ ∑§„Ê Á∑§ ‡ÊÊ¥Áà •ı⁄U ‚È⁄UˇÊÊ flÊSÃfl ◊¥ ¬Áp◊ ∞Á‡ÊÿÊ ˇÊòÊ, πÊ«∏Ë ˇÊòÊ, πÊ‚∑§⁄U Ë ∑‘§ •ÊÿÊà •ı⁄U „◊Ê⁄U ÁŸÿʸà ŒÙŸÙ¥ „Ë Á‹„Ê¡ ‚ ÷Ê⁄Uà ∑§Ë ‚È⁄UˇÊÊ •ı⁄U •Õ¸√ÿflSÕÊ ∑‘§ Á‹ÿ ◊„àfl¬Íáʸ „Ò– ß‚Á‹ÿ ÿ„ „◊Ê⁄UË Áø¥ÃÊ „Ò ÃÕÊ „◊¥ Á∑§‚Ë •ı⁄U ∑§Ë Áø¥ÃÊ ∑§Ù ¬˝ÊÕÁ◊∑§ÃÊ ∑‘§ •ÊœÊ⁄U ¬⁄U Ÿ„Ë¥ ‹ŸÊ „٪ʖ ∑Ò§¥‚⁄U∑§ËÃ⁄U„’…∏ÃÊ¡Ê ⁄U„Ê„Ò÷˝CÊøÊ⁄U—flË∑‘§Á‚¥„ ¬≈UŸÊ(éÿÍ⁄UÙ)– ¬Ífl¸ ‚ŸÊäÿˇÊ flË ∑‘§ Á‚¥„ Ÿ ∑§„Ê Á∑§ ÷˝CÊøÊ⁄U ’…ÃÊ ¡Ê ⁄U„Ê „Ò •ı⁄U ÿ„ „⁄U∑§ ¡ª„ ∑Ò§¥‚⁄U ∑§Ë Ã⁄U„ √ÿÊ# „Ò– “÷˝CÊøÊ⁄U ©ã◊È‹Ÿ •ı⁄U ‚Ê◊ÊÁ¡∑§ ŒÊÁÿàfl, ‚¥÷ÊflŸÊ∞¥ ∞fl¥ øÈŸıÁÃÿÊ¥” Áfl·ÿ ¬⁄U •ÊÿÙÁ¡Ã ∞∑§ ⁄UÊC˛Ëÿ ‚ê◊‹Ÿ ∑§Ù ‚¥’ÙÁœÃ ∑§⁄Uà „È∞ Á‚¥„ Ÿ ÷˝CÊøÊ⁄U ’…ÃÊ ¡Ê ⁄U„Ê „Ò •ı⁄U ÿ„ „⁄U∑§ ¡ª„ ∑Ò§¥‚⁄U ∑§Ë Ã⁄U„ √ÿÊ# „Ò– ©ã„Ù¥Ÿ ∑§„Ê Á∑§ ∑§ß¸ ’Ê⁄U ∞‚Ê ‹ªÃÊ „Ò Á∑§ ŸÃÊ ¡Ë ‚È÷Ê· ø¥Œ˝ ’Ù‚ ∑§Ê ¡Ù ŸÊ⁄UÊ ÕÊ Á∑§ “ÃÈ◊ ◊È¤Ê πÍŸ ŒÙ ◊Ò¥ ÃÈê„¥ Sfl⁄UÊ¡ ŒÍ¥ªÊ” •Ê¡ fl„ “ÃÈ◊ „◊¥ ¬Ò‚ ŒÙ ◊Ò¥ ÃÈê„¥ ∑§Ê◊ ŒÍ¥ªÊ” ÿ„ „Ù ªÿÊ „Ò– Á‚¥„ Ÿ ∑§„Ê Á∑§ ß‚ ŒÈŒ¸‡ÊÊ ∑§Ù ’Œ‹Ÿ ∑§Ë •Êfl‡ÿ∑§ÃÊ „Ò •ı⁄U ÿ„ Áfl«¥’ŸÊ „Ò ß‚∑§Ù ø‹Ÿ Œ ⁄U„ „Ò¥ •ı⁄U ß‚∑‘§ ©ã◊È‹Ÿ ∑‘§ Á‹∞ „◊ ∞‚Ê ∑ȧ¿ Ÿ„Ë¥ ∑§⁄U ⁄U„ „Ò¥, Á¡‚‚ Á∑§ ß‚ ‚◊Ê# Á∑§ÿÊ ¡Ê ‚∑‘§– ©ã„Ù¥Ÿ ∑§„Ê Á∑§ ÁflŒ‡ÊÙ¥ ◊¥ ∑§Ê‹Ê œŸ ¡◊Ê ∑§⁄UŸ ∑§Ù πà◊ Á∑§ÿÊ ¡Ê ‚∑‘§ •ı⁄U Œ‡Ê ◊¥ ÷˝CÊøÊ⁄U ∑§Ù πà◊ ∑§⁄U ŸÊªÁ⁄U∑§Ù¥ ∑§Ù fl ‚’ ‚ÈÁflœÊ∞¥ ŒË ¡Ê ‚∑§ÃË „Ò¥, Á¡‚∑‘§ ’Ê⁄U ◊¥ øøʸ ∑§Ë ¡ÊÃË „Ò– Œ‡Ê ◊¥ Á∑§‚ÊŸÙ¥ ∑§Ë ŒÈŒ¸‡ÊÊ ∑§Ë øøʸ ∑§⁄Uà „È∞ Á‚¥„ Ÿ ∑§„Ê Á∑§ fl„ ¡Ù Á∑§ •Ê¬∑§Ë ⁄UÙ≈UË ∑‘§ Á‹∞ ‡Ê·¬ÎcU∆Uw¬⁄U ∑§Ê¥ª˝‚∑§Ù∑§Ùÿ‹Êé‹ÊÚ∑§•Ê’¢≈UŸ ‚“◊Ù≈UÊ◊Ê‹”Á◊‹Ê„Ò—‚È·◊Ê ¬˝œÊŸ◊¥òÊË∑§Ùß‚◊Ê◊‹∑§ËŸÒÁÃ∑§Á¡ê◊ŒÊ⁄UˋÄÈ∞ÃÈ⁄U¥ÃßSÃ˻ʌŸÊ øÊÁ„∞•ı⁄Uvyw∑§Ùÿ‹Êé‹ÊÚ∑§∑‘§•Êfl¥≈UŸ∑§ÙÃÈ⁄U¥Ã⁄UgÁ∑§ÿÊ¡ÊŸÊøÊÁ„∞ •Ê⁄U¬ËÁ‚¥„ Ÿß¸ÁŒÑË– ÷Ê¡¬Ê ŸÃÊ ‚È·◊Ê Sfl⁄UÊ¡ Ÿ ‚Ëœ ‚ÙÁŸÿÊ -◊Ÿ◊Ù„Ÿ ‚⁄U∑§Ê⁄U ¬⁄U „◊‹Ê ’Ù‹Ã „È∞ ∑§„Ê Á∑§ ◊Ù≈UÊ ø…∏ÊflÊ ‹∑§⁄U ∑§Ùÿ‹Ê é‹Ê∑§Ù¥ ∑§Ê •Ê’¥≈UŸ Á∑§ÿÊ ªÿÊ „Ò– •ı⁄U ß‚ ◊Ê◊‹ ◊¥ ¬˝œÊŸ◊¥òÊË ∑§Ù ¡È’ÊŸË ¡◊Ê πø¸ ∑‘§ ’¡Êÿ ÉÊÙ≈UÊ‹ ∑§Ë Á¡ê◊ŒÊ⁄UË ‹Ã „È∞ ¬˝œÊŸ◊¥òÊË ¬Œ ‚ ßSÃË» Ê Œ ŒŸÊ øÊÁ„∞–©ã„Ù¥Ÿ •M§áÊ ¡Ã‹Ë ∑‘§ ‚ÊÕ Á∑§ÿ ‚¥flÊŒŒÊÃÊ ‚ê◊‹Ÿ ◊¥ ∑§„Ê Á∑§ ÿÁŒ ¡M§⁄UË „È•Ê ÃÙ ÷Ê¡¬Ê •∑‘§‹ ß‚ ‹«∏Ê߸ ∑§Ù ¡Ê⁄UË ⁄UπªË– ßœ⁄U ◊Ÿ◊Ù„Ÿ Ÿ ÃÙ ß‚ ÉÊÙ≈UÊ‹ ¬⁄U •¬Ÿ ∑§Ù ŒÍœ ∑§Ê œÈ‹Ê „ÙŸ flÊ‹Ê ¡Ù ’ÿÊŸ ÁŒÿÊ ‚Ù ÁŒÿÊ „Ë ©Ÿ∑§Ë ‚⁄U∑§Ê⁄U ∑‘§ ÃËŸ ◊¥òÊË - •¥Á’∑§Ê ‚ÙŸË, ∑§Á¬‹ Á‚é’‹ •ı⁄U ¬Ë ÁøŒ¥’⁄U◊ Ÿ ÷Ê¡¬Ê ¬⁄U •Ê⁄UÙ¬ ‹ªÊÿÊ ⁄UÊ¡ŸËÁÃ∑§ » ÊÿŒ ∑‘§ Á‹∞ Á∑§‚Ë ÷Ë „Œ Ã∑§ ¡ÊŸ ∑§Ê »Ò§‚‹Ê ∑§⁄U øÈ∑§Ë „Ò– ߟ ◊¥ÁòÊÿÙ¥ Ÿ ‚Ê»-‚Ê» ∑§„Ê Á∑§ ∑§Ùÿ‹Ê ÉÊÙ≈UÊ‹Ê ◊Ê◊‹ ◊¥ ‚⁄U∑§Ê⁄U ÁflEÊ‚ ¬˝SÃÊfl Ÿ„Ë¥ ‹ÊÿªË– ß‚ ¬Í⁄U ◊Ê◊‹ ¬⁄U ‚ŒŸ ∑‘§ •¥Œ⁄U „Ë ’„‚ „ÙŸË øÊÁ„∞– ‹Ù∑§‚÷Ê ◊¥ Áfl¬ˇÊ ∑§Ë ŸÃÊ ‚È·◊Ê Sfl⁄UÊ¡ Ÿ •Ê⁄UÙ¬ ‹ªÊÿÊ ÕÊ Á∑§ ∑§Ù‹-ª≈U ∑§Ê¥« ◊¥ ∑§Ê¥ª˝‚ ∑§Ù “◊Ù≈UÊ ◊Ê‹” Á◊‹Ê „Ò– Á¡‚∑‘§ ¡flÊ’ ◊¥ ∑§Ê¥ª˝‚ ¬˝flQ§Ê ◊ŸË· ÁÃflÊ⁄UË Ÿ ∑§„Ê Á∑§ ÷Ê¡¬Ê ∑§Ù ◊Ù≈UÊ ◊Ê‹ •ı⁄U ¿Ù≈UÊ ◊Ê‹ ∑§Ë ’Êà ∑§⁄UŸ ∑§Ê „∑§ Ÿ„Ë¥ „Ò– ‚¥‚Œ ◊¥ ∑Ò§ª Á⁄U¬Ù≈U¸ ¬⁄U ¬˝œÊŸ◊¥òÊË ◊Ÿ◊Ù„Ÿ Á‚¥„ ∑‘§ ’ÿÊŸ ∑‘§ ’ÊŒ ‹Ù∑§‚÷Ê •ı⁄U ⁄UÊíÿ‚÷Ê ◊¥ Áfl¬ˇÊ ∑‘§ ‚È·◊Ê Sfl⁄UÊ¡ •ı⁄U •L§áÊ ¡≈U‹Ë Ÿ ‚¥flÊŒŒÊÃÊ ‚ê◊‹Ÿ ◊¥ ∑§„Ê Á∑§ ¬˝ÁÃS¬œË¸ ’Ù‹Ë ∑§Ë ŸËÁà wÆÆy ◊¥ ’ŸÊ߸ ªß¸, wÆvÆ ◊¥ ß‚ ‚¥‚Œ ◊¥ ¬ÊÁ⁄Uà Á∑§ÿÊ ªÿÊ •ı⁄U wÆvw ◊¥ ß‚∑§Ë •Áœ‚ÍøŸÊ ¡Ê⁄UË ∑§Ë ªß¸– ∞‚ •„◊ ◊Ê◊‹ ◊¥ ÿ„ Œ⁄UË ÄUÿÙ¥? “Á¡ÃŸË Œ⁄UË ‡Ê·¬ÎcU∆Uw¬⁄U ◊Ù≈UÊ◊Ê‹”•ı⁄U“¿Ù≈UÊ◊Ê‹” ¬⁄U©‹¤ÊË¥∑§Ê¥ª˝‚-÷Ê¡¬Ê! ∑§Ù‹ é‹ÊÚ∑§ •Ê’¢≈UŸ ∑‘§ ◊‚‹ ‚⁄U∑§Ê⁄U •ı⁄U Áfl¬ˇÊ ∑‘§ ’Ëø ≈U∑§⁄UÊfl •ı⁄U á „Ù ªÿÊ „Ò– ‚⁄U∑§Ê⁄U Ÿ •¬ŸÊ L§π ∑§«∏Ê ∑§⁄Uà „È∞ ∑§„Ê „Ò Á∑§ Ÿ ÃÙ fl„ ÁflEÊ‚ ¬˝SÃÊfl ‹Ê∞ªË •ı⁄U Ÿ Áfl¬ˇÊ ∑§Ë ªÒ⁄U flÊÁ¡’ ◊Ê¥ª¥ SflË∑§Ê⁄U ∑§⁄UªË– ÷Ê¡¬Ê Ÿ ÷Ë ß‚ ◊Èg ¬⁄U ∑§„Ê Á∑§ •ª⁄U ¡M§⁄UË „È•Ê, ÃÙ fl„ •∑‘§‹ ÷Ë ‹«∏Ê߸ ¡Ê⁄UË ⁄UπªË– ªı⁄UË’ „Ò Á∑§ ∞Ÿ«Ë∞ ∑‘§ ∑§ß¸ ÉÊ≈U∑§ Œ‹ ¬˝œÊŸ◊¢òÊË ∑‘§ ßSÃË»‘§ ∑§Ë ◊Ê¥ª ¬⁄U ’Ë¡¬Ë ‚ ‚„◊à Ÿ„Ë¥ „Ò¥– ‚⁄U∑§Ê⁄U ∑§Ë •Ù⁄U ‚ ÃËŸ-ÃËŸ ◊¥ÁòÊÿÙ¥ Ÿ ß‚ ◊‚‹ ¬⁄U ◊Ùøʸ ‚¥÷Ê‹ Á‹ÿÊ– •¥Á’∑§Ê ‚ÙŸË, ∑§Á¬‹ Á‚é’‹ •ı⁄U ¬Ë ÁøŒ¥’⁄U◊ Ÿ ÷Ê¡¬Ê ¬⁄U ¬‹≈UflÊ⁄U ∑§⁄Uà „È∞ ∑§„Ê Á∑§ fl„ ⁄UÊ¡ŸËÁÃ∑§ » ÊÿŒ ∑‘§ Á‹∞ Á∑§‚Ë ÷Ë „Œ Ã∑§ ŸËø ¡ÊŸ ∑§Ê »Ò§‚‹Ê ∑§⁄U øÈ∑§Ë „Ò– ߟ ◊¥ÁòÊÿÙ¥ Ÿ ‚Ê» -‚Ê» ∑§„Ê Á∑§ ÁflEÊ‚ ¬˝SÃÊfl ‹ÊŸ ∑§Ë ∑§Ù߸ ¡M§⁄Uà Ÿ„Ë¥ „Ò– ß‚ ¬Í⁄U ◊Ê◊‹ ¬⁄U ‚ŒŸ ∑‘§ •¥Œ⁄U „Ë ’„‚ „ÙŸË øÊÁ„∞– ‡Ê·¬ÎcU∆Uw¬⁄U ∑Ò§ªÁ⁄U¬Ù≈U¸¬⁄U¬˝œÊŸ◊¢òÊË ŸπÊÁ⁄U¡Á∑§∞•Ê⁄UÙ¬ ∑§Ùÿ‹Ê ÉÊÙ≈UÊ‹ ¬⁄U ‚Ù◊flÊ⁄U ∑§Ù Áfl¬ˇÊ ∑‘§ „¥ªÊ◊ ∑‘§ ’Ëø ‹Ù∑§‚÷Ê ◊¥ ¬˝œÊŸ◊¥òÊË Ÿ ∑Ò§ª Á⁄U¬Ù≈U¸ ¬⁄U Áfl¬ˇÊ ∑§Ù ¡flÊ’ ÁŒÿÊ– ß‚∑‘§ ’ÊŒ ©ã„Ù¥Ÿ ◊ËÁ«ÿÊ ‚ ∑§„Ê Á∑§ „¡Ê⁄UÙ¥ ‚flÊ‹Ù¥ fl •Ê⁄U٬٥ ‚ •ë¿Ê „Ò ◊⁄UÊ ‚ŒŸ ◊¥ πÊ◊Ù‡Ê ⁄U„ŸÊ– ©ã„Ù¥Ÿ ∑§„Ê Á∑§ Áfl¬ˇÊ „⁄U ’Ê⁄U ‡ÊÙ⁄U ◊øÊ∑§⁄U ‚ŒŸ ∑§Ë ∑§Êÿ¸flÊ„Ë ’ÊÁœÃ ∑§⁄UÃÊ ⁄U„Ê „Ò– ©ã„Ù¥Ÿ ∑§„Ê Á∑§ ¬Ë∞‚Ë ∑‘§ ‚◊ˇÊ •ÊŸ ¬⁄U fl„ ∑Ò§ª Á⁄U¬Ù≈U¸ ∑§Ù øÈŸıÃË Œ¥ª– ©ã„Ù¥Ÿ ©ê◊ËŒ ¡ÃÊ߸ Á∑§ Áfl¬ˇÊ ‚ŒŸ ∑§Ù ø‹ÊŸ ◊¥ ©Ÿ∑§Ë ◊ŒŒ ∑§⁄UªÊ •ı⁄U ©‚ ◊Èg ¬⁄U ’„‚ fl ¡flÊ’ ŒŸ ŒªÊ– ©ã„Ù¥Ÿ ∑Ò§ª Á⁄U¬Ù≈U¸ •ı⁄U Áfl¬ˇÊ mÊ⁄UÊ ‹ªÊ∞ ª∞ ‚÷Ë •Ê⁄U٬٥ ∑§Ù ÁŸ⁄UÊœÊ⁄U ’ÃÊà „È∞ ∑§„Ê Á∑§ ߟ •Ê⁄U٬٥ ∑§Ê ∑§Ù߸ •ÊœÊ⁄U Ÿ„Ë¥ „Ò– ©ã„Ù¥Ÿ ∑§„Ê Á∑§ ◊¥òÊÊ‹ÿ mÊ⁄UÊ Á‹∞ ª∞ »Ò§‚‹Ù¥ ∑‘§ Á‹∞ fl„ •¬ŸË Á¡ê◊ŒÊ⁄UË SflË∑§Ê⁄U ∑§⁄Uà „Ò¥– ∞∑§ Ã⁄U» ¡„Ê¥ Áfl¬ˇÊ •äÿˇÊ ∑§Ë ∑ȧ‚˸ ∑‘§ ‚Ê◊Ÿ •Ê∑§⁄U ¬˝œÊŸ◊¥òÊË ◊Ÿ◊Ù„Ÿ Á‚¥„ ∑‘§ ßSÃË»‘§ ∑§Ë ◊Ê¥ª ∑§⁄U „¥ªÊ◊Ê ∑§⁄UÃÊ ⁄U„Ê, fl„Ë¥ ¬Ë∞◊ „¥ªÊ◊ ∑‘§ ’Ëø •¬ŸÊ ¡flÊ’ ¬…∏à ª∞–‡Ê·¬ÎcU∆Uw¬⁄U ŒÙ·Ë•Áœ∑§ÊÁ⁄UÿÙ¥•ı⁄U∑§¥¬ÁŸÿÙ¥∑‘§Áπ‹Ê»„ÙªË∑§«∏Ë∑§Ê⁄U¸flÊ߸—¡Êÿ‚flÊ‹ ∑§Ùÿ‹Ê ◊¥òÊË üÊˬ˝∑§Ê‡Ê ¡Êÿ‚flÊ‹ Ÿ Áfl¬ˇÊ ¬⁄U ¡ŸÃÊ ∑§Ù ªÈ◊⁄UÊ„ ∑§⁄UŸ ∑§Ê •Ê⁄UÙ¬ ‹ªÊà „È∞ ∑§„Ê „Ò Á∑§ z| ∑§Ùÿ‹Ê é‹ÊÚ∑§Ù¥ ∑‘§ •Ê’¢≈UŸ ∑§Ë ‚◊ˡÊÊ ∑§Ë ¡Ê ⁄U„Ë „Ò •ı⁄U ª‹Ã ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË ŒŸ ∑§Ë ŒÙ·Ë ¬Ê߸ ¡ÊŸ flÊ‹Ë ∑§¥¬ŸË •ı⁄U •Áœ∑§ÊÁ⁄UÿÙ¥ ∑‘§ ÁflL§h ∑§«∏Ë ∑§Ê⁄U¸flÊ߸ ∑§Ë ¡Ê∞ªË– ¡Êÿ‚flÊ‹ Ÿ ∑§„Ê Á∑§ wÆÆ~ ◊¥ ŒÍ‚⁄UË ’Ê⁄U ‚¥ÿÈQ§ ¬˝ªÁÇÊË‹ ª∆’¥œŸ ‚⁄U∑§Ê⁄U ’ŸŸ ∑‘§ ’ÊŒ „Ë ∑§Ùÿ‹Ê é‹ÊÚ∑§Ù¥ ∑‘§ •Êfl¥≈UŸ ∑§Ë ‚◊ˡÊÊ ∑§Ê ∑§Ê◊ ‡ÊM§ ∑§⁄U ÁŒÿÊ ªÿÊ ÕÊ ÃÕÊ w{ é‹ÊÚ∑§Ù¥ ∑§Ê •Ê’¥≈UŸ ⁄Ug Á∑§ÿÊ ªÿÊ ÃÕÊ ∑§ß¸ ◊Ê◊‹ ◊¥ ŸÙÁ≈U‚ ¡Ê⁄UË Á∑§ÿÊ ªÿÊ– ©ã„Ù¥Ÿ ∑§„Ê Á∑§ ß‚ ‚◊ÿ z| é‹ÊÚ∑§Ù¥ ∑‘§ •Ê’¥≈UŸ ∑§Ë ¡Ê¥ø ø‹ ⁄U„Ë „Ò– ’„Èà ‚Ë ∑§¥¬ÁŸÿÙ¥ ∑‘§ ◊Ê◊‹ ‚Ê◊Ÿ •Ê ⁄U„ „Ò¥ •ı⁄U •Êfl¥≈UŸ ⁄Ug ÷Ë Á∑§∞ ¡Ê ‚∑§Ã „Ò¥ ‹Á∑§Ÿ ß‚ ’Ê⁄U ◊¥ fl„ ¡Ê¥ø ¬Í⁄UË „ÙŸ ∑‘§ ’ÊŒ „Ë ∑ȧ¿ ∑§„ ‚∑‘§¥ª– ‡Ê·¬ÎcU∆Uw¬⁄U ⁄UÊ¡SÕÊŸ—’ÊÁ⁄U‡Ê‚ z|∑§Ë◊ıà wÆ„¡Ê⁄U’ÉÊ⁄U ¡ÿ¬È⁄(éÿÍ⁄UÙ)U– ⁄UÊ¡SÕÊŸ ∑‘§ ∑§ß¸ Á¡‹Ù¥ ◊¥ ÷ÿÊŸ∑§ ’ÊÁ⁄U‡Ê Ÿ ∑§„⁄U ’⁄U¬Ê ⁄UπÊ „Ò– ‚Ù◊flÊ⁄U ∑§Ù Á»⁄U „È߸ ’ÊÁ⁄U‡Ê ‚ ¡ÿ¬È⁄U ∑‘§ ÁŸø‹ ß‹Ê∑§Ù¥ ◊¥ ∞∑§ ’Ê⁄U Á» ⁄U ¬ÊŸË ÷⁄U ªÿÊ– ¡ÿ¬È⁄U ◊¥ ∑§ß¸ ◊¥ÁòÊÿÙ¥ ∑‘§ ÉÊ⁄UÙ¥ ◊¥ ¬ÊŸË ÉÊÈ‚ ªÿÊ– ’ÊÁ⁄U‡Ê ‚ •’ Ã∑§ z| ‹ÙªÙ¥ ∑§Ë ◊ıà „Ù ªß¸ „Ò •ı⁄U wÆ „¡Ê⁄U ‚ íÿÊŒÊ ‹Ùª ’ÉÊ⁄U „Ù ª∞ „Ò¥– „Ê‹Êà ∑§Ù Œπà „È∞ ◊ÈÅ◊¥òÊË •‡ÊÙ∑§ ª„‹Ùà Ÿ •Ê¬ŒÊ ¬˝’¥œŸ ∑§Ë ◊ËÁ≈U¥ª ’È‹Ê߸– ¡ÿ¬È⁄U Á¡‹Ê ∑§‹ÄU≈U⁄U Ÿ Œ‚ ŸÊfl¥ ¬˝÷ÊÁflà ߋÊ∑§Ù¥ ◊¥ Á÷¡flÊ߸ „Ò¥– ÷Ê⁄UË ’ÊÁ⁄U‡Ê Ÿ ªÈ‹Ê’Ë ‡Ê„⁄U ¡ÿ¬È⁄U ∑§Ù ÃÊ‹Ê’ ’ŸÊ ÁŒÿÊ „Ò– ‡Ê„⁄U ∑‘§ ∑§ß¸ ß‹Ê∑§Ù¥ ◊¥ ÿ„Ë „Ê‹ „Ò– ¡ÿ¬È⁄U ∑‘§ flËflË•Ê߸¬Ë ß‹Ê∑‘§ Á‚Áfl‹ ‹Êߥ‚ ◊¥ ‚È’ ∑‘§ ‚Ë∞◊ ‚ ‹∑§⁄U ∑Ò§Á’Ÿ≈U ∑‘§ •„◊ ◊¥òÊË ⁄U„à „Ò¥, ‹Á∑§Ÿ ÿ„Ê¥ ÷Ë ‚«∏∑§ ¬⁄U ∞∑§ » Ë≈U ‚ íÿÊŒÊ ¬ÊŸË ¡◊Ê „Ò– ∑§ß¸ ¡ª„Ù¥ ¬⁄U ÃÙ ß‚‚ ÷Ë íÿÊŒÊ ¬ÊŸË „Ò– ¬ÊŸË ◊¥ÁòÊÿÙ¥ ∑‘§ ’¥ª‹Ù¥ ◊¥ ÷Ë ÉÊÈ‚ øÈ∑§Ê „Ò– ÿ„Ê¥ ‚«∏∑§ ∑‘§ ŒÙŸÙ¥ Ã⁄U» ◊¥ÁòÊÿÙ¥ ∑‘§ ’¥ª‹ „Ò¥– ◊ÈÅÿ◊¥òÊË ∑§Ê ‡Ê·¬ÎcU∆Uw¬⁄U ◊ÈÃ˸¡Ê¬È⁄U◊¥ ÷Ë·áÊŒÈÉʸ≈UŸÊ ÃËŸ∑§Ë◊ÊÒÃ,ŒÊª¥÷Ë⁄U ÃËŸÊ¥◊ÎÃ∑§ŸÊª¬È⁄U∑§ ≈Ò¥U∑§⁄UŸ’‚∑§Ê◊Ê⁄UË≈UP§⁄ •¬⁄UÊäÊ‚¥flÊŒŒÊÃÊ ŸÊª¬È⁄U– ŸÊª¬È⁄U ‚ ÃËÕ¸ ÿÊòÊÊ ¬⁄U ÁŸ∑§‹Ë ’‚ ∑§ ‚ÊÕ ◊ÈÃ˸¡Ê¬È⁄U ◊¥ ÷Ë·áÊ ŒÈÉʸ≈UŸÊ „UÊ ªß¸U– ßU‚ ◊¥ ÃËŸ ÿÊÁòÊÿÊ¥ ∑§Ë ÉÊ≈UŸÊ SÕ‹ ¬⁄U „UË ◊ÊÒà „UÊ ªß¸U „ÒU, ŒÊ ∑§Ë „UÊ‹Ã ª¥÷Ë⁄U ’ÃÊ߸U ¡ÊÃË „ÒU ÃÕÊ vw •ãÿ ÉÊÊÿ‹ „UÊ ª∞ „Ò¥U– ÿ„U ŒŒ¸ŸÊ∑§ „UÊŒ‚Ê ‚Ê◊flÊ⁄U ∑§Ë ŒÊ¬„U⁄U ∑§⁄UË’ w ’¡ ∑§ Œ⁄UêÿÊŸ ◊ÈÃ˸¡Ê¬È⁄U ÕÊŸÊ ˇÊòÊ ∑§ ŸÊª¬È⁄U- •◊⁄UÊflÃË ⁄UÊ«U ¬⁄U „ÈU߸– ‚ÍòÊÊ¥ ‚ Á◊‹Ë ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË ∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U ⁄UÁflflÊ⁄U ∑§Ë ⁄UÊà ∑§Ê •Ê◊ Ÿª⁄,U ŸÊª¬È⁄U ‚ ∑§⁄UË’ zÆ ÿÊòÊË ’‚ ∑˝§◊Ê¥∑§ ∞◊∞ø xv/ ‚ËÄÿÍ/y}w{ ◊¥ ‚flÊ⁄U „UÊ ∑§⁄U äÊÊÁ◊¸∑§ ÿÊòÊÊ ¬⁄U ÁŸ∑§‹ Õ, Á¡Ÿ◊¥ ◊Á„U‹Ê∞¥, ¬ÈL§·, ’ìÊ ÃÕÊ flÎhU ÷Ë Õ– ßU‚ ÿÊòÊÊ ∑§Ê •ÊÿÊ¡Ÿ ŸÊª¬È⁄U •Ê◊ Ÿª⁄U ∑§Ë ÁŸflÎûÊŸÊÕ ◊¥ÁŒ⁄U ∑§◊≈UË Ÿ Á∑§ÿÊ ÕÊ– ÿÊòÊÊ ∑§Ë ‡ÊÈL§•Êà ŸÊª¬È⁄U ∑§ ÁŸflÎûÊ◊¥ÁŒ⁄U ‚ „ÈU߸U ÕË– ŸÊª¬È⁄U ‚ ⁄UflÊŸÊ „UÊŸ ∑§ ’ÊŒ ÿÊÁòÊÿÊ¥ Ÿ ¬„U‹ ◊Ê„ÈU⁄U ∑§ ◊¥ÁŒ⁄U ◊¥ Œ‡Ê¸Ÿ Á∑§∞ •ÊÒ⁄U ‡ÊªÊ¥fl ∑§ Á‹∞ ⁄UflÊŸÊ „ÈU∞, ‡ÊªÊ¥fl ◊¥ Œ‡Ê¸Ÿ ∑§⁄UŸ ∑§ ’ÊŒ ’‚ ŸÊª¬È⁄U ∑§Ë •Ê⁄U ‹ÊÒ≈U ⁄U„UË ÕË Á∑§ ◊ÈÃ˸¡Ê¬È⁄U ◊¥ ÷Ë·áÊ ŒÈÉʸ≈UŸÊ „UÊ ªß¸U– ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË Á◊‹Ë „ÒU Á∑§ ÁflL§hU ÁŒ‡ÊÊ ‚ •Êà „ÈU∞ ∞∑§ ≈Ò¥U∑§⁄U Ÿ ’‚ ∑§Ê ßUÃŸË ¡Ê⁄UŒÊ⁄U ≈UP§⁄U ◊Ê⁄UË Á∑§ v| ‚ •ÁäÊ∑§ ‹Êª ÉÊÊÿ‹ „UÊ ª∞, Á¡‚◊¥ ‚ ŸÊª¬È⁄U ∑§ •Ê◊ Ÿª⁄U ÁŸflÊ‚Ë yz fl·Ë¸ÿ ¬˝◊ÊŒ ◊Ê⁄UÊÃ⁄UÊfl ◊Ã, w| fl·Ë¸ÿ Á∑§‡ÊÊ⁄U ’ʬÍ⁄UÊfl ߥUª‹ ‡Ê·¬ÎcU∆Uw¬⁄U •ÊüÊ◊◊¥w‚ÊÁäflÿÙ¥∑‘§‚ÊÕªÒ¥ª⁄U¬ ÷ʪ‹¬È⁄U(éÿÍ⁄UÙ)– Á’„Ê⁄U ∑‘§ ÷ʪ‹¬È⁄U Á¡‹ ∑‘§ ∞∑§ •ÊüÊ◊ ◊¥ w ‚ÊÁäflÿÙ¥ ∑‘§ ‚ÊÕ ªÒ¥ª ⁄U¬ ∑§Ê ◊Ê◊‹Ê ‚Ê◊Ÿ •ÊÿÊ „Ò– ß‚ ÉÊ≈UŸÊ Ÿ Á’„Ê⁄U ◊¥ ŸËÃË‡Ê ∑ȧ◊Ê⁄U ∑‘§ ‚ȇÊÊ‚Ÿ ∑§Ë ¬Ù‹ πÙ‹ ŒË „Ò– ‚¥÷fl× Á¬¿‹ ∑§ß¸ ‚Ê‹Ù¥ ◊¥ Á’„Ê⁄U ◊¥ ∞‚Ê ¬„‹Ë ’Ê⁄U „È•Ê „Ò ¡’ Á∑§‚Ë ‚ÊäflË ∑‘§ ‚ÊÕ ªÒ¥ª ⁄U¬ „È•Ê „Ò– ŒÙŸÙ¥ ‚ÊäflË ’„Ÿ „Ò¥ •ı⁄U ∑§Á≈U„Ê⁄U ∑§Ë ⁄U„Ÿ flÊ‹Ë „Ò¥– ŒÙŸÙ¥ Ÿ ¬ÈÁ‹‚ ∑§Ù ’ÃÊÿÊ Á∑§ •Ê⁄UÙÁ¬ÿÙ¥ Ÿ ¬„‹ •ÊüÊ◊ ◊¥ ÉÊÈ‚∑§⁄U ‹Í≈U¬Ê≈U ∑§Ë •ı⁄U ’ÊŒ ◊¥ ©Ÿ ŒÙŸÙ¥ ∑‘§ πà ◊¥ ‹ ª∞– fl„Ê¥ ¬⁄U ©Ÿ ‹ÙªÙ¥ Ÿ ©Ÿ∑‘§ ‚ÊÕ ªÒ¥ª ⁄U¬ Á∑§ÿÊ– ¬ÈÁ‹‚ ‚ÍòÊÙ¥ Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ ÷ʪ‹¬È⁄U ∑‘§ Á‡ÊflŸÊ⁄UÊÿáʬÈ⁄U ÕÊŸÊ ∑‘§ ⁄UÊ◊Ÿª⁄U ß‹Ê∑‘§ ∑‘§ ◊„Á·¸ ◊„Ë •ÊüÊ◊ ◊¥ ‡Ê·¬ÎcU∆Uw¬⁄U •Á÷◊ÊŸË,ÁŸ⁄¢∑ȧ‡Ê„Ò ÿͬË∞‚⁄U∑§Ê⁄U—¡≈U‹Ë Ÿß¸ÁŒÑË(éÿÍ⁄UÙ)– ÷Ê¡¬Ê ŸÃÊ •L§áÊ ¡≈U‹Ë Ÿ ÿͬË∞ ‚⁄U∑§Ê⁄U ¬⁄U •Á÷◊ÊŸË •ı⁄U ÁŸ⁄U¥∑ȧ‡Ê „ÙŸ ∑§Ê •Ê⁄UÙ¬ ‹ªÊÿÊ „Ò– ©ã„Ù¥Ÿ ∑§„Ê Á∑§ ¬˝œÊŸ◊¥òÊË ∑§Ù ◊Ÿ◊ÊŸ Ã⁄UË∑‘§ ‚ Á∑§∞ ª∞ vyw ∑§Ù‹ é‹Ê∑§Ù¥ ∑‘§ •Ê’¢≈UŸ ∑§Ë Á¡ê◊ŒÊ⁄UË SflË∑§Ê⁄U ∑§⁄UŸË øÊÁ„∞– ©ã„Ù¥Ÿ ∑§„Ê Á∑§ ß‚ ◊‚‹ ¬⁄U ‚¥‚Œ ◊¥ ∞∑§ ÁŒŸ ∑§Ë ’„‚ ∑§⁄UÊŸ ◊¥ „◊Ê⁄UË ∑§Ù߸ ÁŒ‹øS¬Ë Ÿ„Ë¥ „Ò– •¬Ÿ ‚Åà ’ÿÊŸ ◊¥ ⁄UÊíÿ ‚÷Ê ◊¥ Áfl¬ˇÊ ∑‘§ ŸÃÊ Ÿ ∑§„Ê Á∑§ ¬˝œÊŸ◊¥òÊË ∑§Êÿʸ‹ÿ ∑§Ù ’„Èà ‚Åà ◊ÊŸ∑§Ù¥ mÊ⁄UÊ ¡Ê¥øÊ ¡ÊŸÊ øÊÁ„∞ Ÿ Á∑§ ∞ ⁄UÊ¡Ê ¡Ò‚ ◊¥ÁòÊÿÙ¥ ¬⁄U ‹ÊªÍ ◊ÊŸ∑§Ù¥ ‚– ⁄UÊ¡Ê ∑§Ù ÁflflÊŒÊS¬Œ w¡Ë S¬ÄU≈˛◊ ‹Êß‚¥‚ •Ê’¥≈UŸ ◊¥ ‡Ê·¬ÎcU∆Uw¬⁄U ◊È‚‹◊ÊŸÙ¥∑‘§Áfl∑§Ê‚∑‘§ Á’ŸÊ„◊Ÿ„Ë¥’Ÿ‚∑§Ã ◊„ʇÊÁQ§—ÃÊÁ⁄U∑§•Ÿfl⁄U Ÿß¸ÁŒÑË(éÿÍ⁄UÙ)– ∞Ÿ‚Ë¬Ë ◊„Ê‚Áøfl ÃÊÁ⁄U∑§ •Ÿfl⁄U Ÿ ‚ëø⁄U ∑§◊≈UË •ı⁄U ⁄U¥ªŸÊÕ Á◊üÊ •ÊÿÙª ∑§Ë Á‚» ÊÁ⁄U‡ÊÙ¥ ¬⁄U ¬˝÷ÊflË …¥ª ‚ •◊‹ Á∑§∞ ¡ÊŸ ∑§Ë ◊Ê¥ª ∑§⁄Uà „È∞ ∑§„Ê „Ò Á∑§ ◊ÈÁS‹◊ ‚◊ÈŒÊÿ ∑§Ê Áfl∑§Ê‚ Á∑§∞ ’ªÒ⁄U Œ‡Ê ∑‘§ ◊„ʇÊÁQ§ ’ŸŸ ∑§Ê ‚¬ŸÊ ¬Í⁄UÊ Ÿ„Ë¥ „Ù ‚∑§ÃÊ– ∞Ÿ‚Ë¬Ë •À¬‚¥Åÿ∑§ ¬˝∑§ÙD ∑§Ë ⁄UÊC˛Ëÿ ¬Á⁄U·Œ ∑§Ë ’Ò∆∑§ ∑§Ù ‚¥’ÙÁœÃ ∑§⁄Uà „È∞ •Ÿfl⁄U Ÿ ∑§„Ê, “‚ëø⁄U ∑§◊≈UË Ÿ Œ‡Ê ◊¥ ◊È‚‹◊ÊŸÙ¥ ∑§Ë „Ê‹Ã ∑§Ë •‚‹ ÃSflË⁄U ¬‡Ê ∑§Ë– •’ ‚⁄U∑§Ê⁄U ∑§Ù ß‚ ∑§◊≈UË ∑§Ë Á‚» ÊÁ⁄U‡ÊÙ¥ ¬⁄U ¬Í⁄UË Ã⁄U„ •◊‹ ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„∞–” ©ã„Ù¥Ÿ ∑§„Ê, “∑‘§¥Œ˝ ‚⁄U∑§Ê⁄U Ÿ ‚ëø⁄U ∑§◊≈UË ∑§Ë Á‚»ÊÁ⁄U‡ÊÙ¥ ¬⁄U ∑§È¿ ∑§Œ◊ ©∆Ê∞ „Ò¥, ‹Á∑§Ÿ •÷Ë ’„Èà ∑ȧ¿ Á∑§ÿÊ ¡ÊŸÊ ’Ê∑§Ë „Ò– ©ê◊ËŒ „Ò Á∑§ ‚⁄U∑§Ê⁄U ‚ëø⁄U ∑§Ë Á‚» ÊÁ⁄U‡ÊÙ¥ ¬⁄U ¬Í⁄UÊ •◊‹ ∑§⁄UªË– Œ‡Ê ∑§Ù ◊„ʇÊÁQ§ ’ŸÊŸ ∑‘§ Á‹∞ ◊ÈÁS‹◊ ‚◊ÈŒÊÿ ∑§Ù ◊ÈÅÿœÊ⁄UÊ ‚ ¡Ù«∏∑§⁄U ©Ÿ∑§Ê Áfl∑§Ê‚ ∑§⁄UŸÊ „٪ʖ” •Ÿfl⁄U Ÿ ◊È¥’߸ Á„¥‚Ê ∑§Ù •» ‚Ù‚ŸÊ∑§ ∑§⁄UÊ⁄U ŒÃ „È∞ ∑§„Ê, “◊È¥’߸ Á„¥‚Ê ∑§Ù Á∑§‚Ë ÷Ë Ã⁄U„ ‚ ©Áøà Ÿ„Ë¥ ∆„⁄UÊÿÊ ¡Ê ‚∑§ÃÊ– ÿ„ ∞∑§ •» ‚Ù‚ŸÊ∑§ ÉÊ≈UŸÊ ÕË •ı⁄U ß‚∑§Ë ÁŸ¥ŒÊ „ÙŸË øÊÁ„∞–” ∞Ÿ‚Ë¬Ë ŸÃÊ Ÿ ∑§„Ê, “◊ÈÁS‹◊ ‚◊ÈŒÊÿ ∑§Ù ¡í’ÊÃË „ÙŸ ∑§Ë ¡M§⁄Uà Ÿ„Ë¥ „Ò– ‚÷Ë ◊ÈgÙ¥ ¬⁄U ‚¥¡ËŒªË ‚ ªı⁄U ∑§⁄UŸÊ „٪ʖ ß‚∑‘§ ‚ÊÕ „Ë Œ‡Ê ◊¥ œ◊¸ÁŸ⁄U¬ˇÊ ÃÊ∑§ÃÙ¥ ∑§Ù ÷Ë ◊¡’Íà ∑§⁄UŸÊ „٪ʖ”

Author: dainik-1857

Post on 23-Mar-2016

213 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Tuesday, 28 August 2012 all pages

TRANSCRIPT

 • cmyk

  cmyk

  U

  U U UU,w} S U U U U UUU U U U wx L U S U U x} USU UUcU U U U SU S U SS U U U U U U U U wvv U U UU U SU U vz UU v U

  v U,U U SS UU U U S

  v U U UU { L. U UU UU U U S

  U UU U w} S UU UU US,

  SS U U

  U UU U U

  S U UU

  epaper:www.dainik1857.com

  . .

  UU U U U U U w U UU U U U U

  }

  v0 S

  U U U U wv{

  U w wz U

  ... w U U U UU!

  U x xww DU vw ,U w} SU wvw

  U w-wz

  2

  U U U

  U LU UU U S U UU U U U U U m U vw S UU v{ U US UC UU U m UU U U U U SC U U U U U U U S p , , U U U U U U S U U U U

  U U U CU

  U(U) CU U U U

  U U# CU U , U UC U

  CU U U U U U # U U SU U U U U U , # U U CU U U , U U UU cUU w U

  U U

  U U S U vyw U U Ug

  U SU

  - UU U U U U U U U S M MU U U U U U UU - , U U U U U U - U UU E S U U U SU U -U U Q U U U U U UU U UU SU U L U S wy , wv U U wvw U U U? U cUU w U

  U U U U -!

  U UU U UU U UU L U E S U U SU U g U U MU , U U U U S U UU U - U , U U U UU U U U - E S MU U U U cUU w U

  UU U U U U U U

  UU U U U U U U U UU U U U UU U U g U UU U mU U UU U U mU U SU U U U S U U U, cUU w U

  U U U

  U U U U z| U U U U

  UU Lh U w~ U UQ UU

  U M U w{ U Ug U U z| U

  U U U U Ug U U cUU w U

  US U

  z| w U U

  (U)U US U UU U U U U U U U U U U U z| U w U U U U UUU U U U U U U U U U , U U U U cUU w U

  U U

  , U U

  UU U UPU

  U U U U U UU U US U U U U U, U U U U vw U U U U U UU U w UU U-U UU U U

  U U UU U ,U U U z xv//y}w{ U U U U , U, L,

  hU U U U U U L U U UU U U U U UU U U U U, U U U U UU U U UU U U LhU U UU U UU UPU U v| U , U U yz UU , w| UU U cUU w U

  w UU(U) U

  U w U U U U

  U U U UUU U U U UU

  U U U U UU UU cUU w U

  , UU U

  (U) LU UU U U U U U vyw U U SU U U

  U U S U mU U U U S w SU U cUU w U

  Q U U (U) U U

  U U U U U U U S U Q U D UC U U U , U U SU UU U U U U U U , UU U U U U , UU U U U U U Q S U U U U UU , U U U U , S MU g U U U U U

 • U U ,U w} SU wvw 2 -

  , S .. mU . U. . USUBU .. U UU, mU U zv, U UU, , U UU, U - yy vv (UUCU) .. M U UU UU RNI Regd. No. MAH HIN/2009/33581 . |vw-wz}v}z|, . |vw-wz}v}z},email- [email protected] Postal Regi. No. RNP/NPCITY/367/2010-12

  U... ,

  U SU U U U U U U U U U U U U U U S U vyw U U Ug

  U U U ... U U

  UU E S SU U -U U Q U U U U U U U U U U U U U UU U U UU U UU SU U L U S wy , wv U U wvw U UU? U , U

  SU U U U U U U U

  U U U U U U U S U vyw U U Ug

  UU U ... S

  U , U S U S U U UU U UU M U U U g U U U

  U U ... SC U

  U U U Lh U U U U U UU U U U U U U U M U S U U U U U U UU

  US U z| ... U v UU U U U U U

  U , U U - U U U U U U U , wv S U U U U U U U U U U U U U U , U U U U U U US - U UU

  U ... {z U UUU U U M

  U S U U vy U , U wx U {w UU S U U UU U S UU U U U UU U U U U UU U UU UPU U U U UU U U U U US U UU S U # U U U U UU U U UU

  U U UU U

  , ...S

  U U UU L U U U U U U U mU U U , c U S mU U U U U U mU U R U U U , U U SU U U U U U U S

  w ...U w ~ U

  U S, S , , U, U U ~

  U USU SU UU U U U U U U U U

  U U U

  U U U ... UU

  U U U U U UU U UU . S U U U U U

  U S U M U UU U U U U U U U U U U U U UU U UU, U S S U U U h UU U U S U

  U US U U U U U U U U MU U S h U U U , , US ,

  DU v U

  U

  U(U) U U UU UEU U U }| S U U U UEU U

  U UU , , , UU , U UU U U U UU U U ~ U U U U US S

  U UUUEU U U UU U [U] U U S U U U U U U

  U w U vv U (U)

  U UU w SU vv U, wvx UU

  UU U U U . . . .Uc , UU U R U U U U UU M U vw U U w SU U U U

  y UQ U U xv S U , UU SU

  UU U Ug , v} U U U UU w SU vww Ug U U UU U U U U , UU U xv S vv U, wvx R UU U UU

  U U UU U w} U U UU U v~ UUU

  U U U vw U v}U - v}U U } U - UU U - U v U U

  U U S U U UU

  U U U

  L U U S UU U UUU U UU U UU U y.x U UUU S UU U U U UU UUU U U M U U U U U UU U U U U U U U U U U U U U U w} U U U U U U UU U U U UUU v~ UU UQ U, U U U U UU Q U U, U U U U UU U U

  U UU U U U UU mUU U U U mUUU U

  U UUSU U U U U U U U U UU U U

  U UU U U U U U S U U U U U U L U U U U U U U U UUmUU UU U L U zU U U UU USU U U UU U UU UUU

  UU USU U

  U U U UU U

  U UU U UUU U U U U UU U U U UU UU U

  UU

  UU U , U U U U U, U, U U UU U U

  U UUU U U , U U U UU U wvw USU

  U vy UU U U U

  UU L U U vy.y UU v|,{|}.}v U U x{.yz UU z,xz.wz U SU U [] xU U U U vx.|| UU v|,|{~.yy U U SUU [] z U UU U v.vz z,x}|.}z U U S UU {w.vx UU {,z|.} U U S {x.v~ UU {,zvv.z~U

  vy U U U

  S U -U vy U M v~}~ U M

  U UUU L U U U vy U

  M M U U U U L U U mU U SM U U

  U U U U M U UUU UU U U U vy U v U U U U

  U UU

  U U U UUU aU U U U U U U UU U U U UU U U UU w|S U U U UU U U U

  U U U UU U U U U aU U U U UU UU U

  U U UU wz ,UU U wy U LU, xy UU UU wz S U U aU wv UU L ,U U UUU zv UU L U

  U U U U mU vw U U U U U U S U U UU S U U UUU Lh U E U [] U UCS [U] # S U U U U

  UU

 • U U w} SU wvw U U U 44

  # U

  U U

  U U Q M U U U U U U U U U U, MU Q .. U, , U U U, U, U , S

  U U l U

  UU U v,vw U l U U . U U. U, . UP U S

  {} U U UU S. U {}

  U UUU S U

  U . U U U # U U S .

  U

  U vz U U U U U U () U v{ S U vx-vy U U UU z S U UU S U U SU S S U , U,UC S U, U, U U U U U U

  h U UU U h L

  U U U U S U U U U U U-U, S, U h U UU U

  mUU U-- U U U

  SU h U U U--

  _U U U U , , U U, UU, . o, U , , . , t U S U UDUU U UU, . U , Lh , UU, UU

  L S UU

  U L U S L U , U # L L c U L U U U U L U U # PUU U, UU S U U # . U Q UQ U U U U U NS S U S U h S UU U U

  U S L U L U S,

  U mU L D

  Q U U U,U L, U , U . U UU (U) S DU . U S U U S UU U SU L - S . . U h , U UU U U U U U UU S L L |.x vv.vz U

  U U

  U () U S U , U UU U U U U U U U U U U S U U U U, , UU, S

  U U%U UU U U U U SU U U U U U U U l , U U U C L U MU U - - U U U U U U , U U U ? U U U U . UU U U U U U U U UU U U

  U U MU U U U SU U U U U U S UU U UU L S U

  L # U ` U S U U U U /U U

  U SU U ` c Q U Q U U Q U U U U U ? UU, U , SC U c U h (U)

  U MU U U c U /U U U U U U UU U U U U L, L,S U U L, L , S U U

  U U

  c Q U U U . U U mU c

  Q # eU . Q US S U mUU SU , U L m UU S Q U , Q mU L U U U L U UU U U UD UU U, . U U U x | U

  U - U U U

  U , U U U , U U . U Q U U S U , U Q UU c U U U U U M U , c U U U U , U U U U mU S c U U U U L D

  U PU, , U Q , UU U z

  U U U U U U UC U U l U UU U y U U Ug U U

  U S U U U U U S . .. U

  U U . U U U U Q mU S .

  ..U U U U U U U UQ U U U U

  U U U

  v| U LU U

  U U U U L U U U U wz UU Uwz S S U U L U L U UU U U U UU U U UUU UU U

  U S U U- U . U U UU U .. U UU U U U # U U U UU U U U y S U- U U S U

  U (U) U MUU UU U U U U w UUU U U U U U yv U U {{ U M U U U

  U- U

  U-U M U

  U U-U MU U U U U U U U UU U S U U U U U . U UC U U U U U U U U U UU U U U U U U SU SU U U gU U M C U U gU, U U U

  U-UU US

  U U U U U U US

  US UU,, US U UUU U US U U U , U U , UP, U U U,

 • U U w} SU wvw U U U 44

  # U

  U U

  U U Q M U U U U U U U U U U, MU Q .. U, , U U U, U, U , S

  U U l U

  UU U v,vw U l U U . U U. U, . UP U S

  {} U U UU S. U {}

  U UUU S U

  U . U U U # U U S .

  U

  U vz U U U U U U () U v{ S U vx-vy U U UU z S U UU S U U SU S S U , U,UC S U, U, U U U U U U

  h U UU U h L

  U U U U S U U U U U U-U, S, U h U UU U

  mUU U-- U U U

  SU h U U U--

  _U U U U , , U U, UU, . o, U , , . , t U S U UDUU U UU, . U , Lh , UU, UU

  L S UU

  U L U S L U , U # L L c U L U U U U L U U # PUU U, UU S U U # . U Q UQ U U U U U NS S U S U h S UU U U

  U S L U L U S,

  U mU L D

  Q U U U,U L, U , U . U UU (U) S DU . U S U U S UU U SU L - S . . U h , U UU U U U U U UU S L L |.x vv.vz U

  U U

  U () U S U , U UU U U U U U U U U U U S U U U U, , UU, S

  U U%U UU U U U U SU U U U U U U U l , U U U C L U MU U - - U U U U U U , U U U ? U U U U . UU U U U U U U U UU U U

  U U MU U U U SU U U U U U S UU U UU L S U

  L # U ` U S U U U U /U U

  U SU U ` c Q U Q U U Q U U U U U ? UU, U , SC U c U h (U)

  U MU U U c U /U U U U U U UU U U U U L, L,S U U L, L , S U U

  U U

  c Q U U U . U U mU c

  Q # eU . Q US S U mUU SU , U L m UU S Q U , Q mU L U U U L U UU U U UD UU U, . U U U x | U

  U - U U U

  U , U U U , U U . U Q U U S U , U Q UU c U U U U U M U , c U U U U , U U U U mU S c U U U U L D

  U PU, , U Q , UU U z

  U U U U U U UC U U l U UU U y U U Ug U U

  U S U U U U U S . .. U

  U U . U U U U Q mU S .

  ..U U U U U U U UQ U U U U

  U U U

  v| U LU U

  U U U U L U U U U wz UU Uwz S S U U L U L U UU U U U UU U U UUU UU U

  U S U U- U . U U UU U .. U UU U U U # U U U UU U U U y S U- U U S U

  U (U) U MUU UU U U U U w UUU U U U U U yv U U {{ U M U U U

  U- U

  U-U M U

  U U-U MU U U U U U U U UU U S U U U U U . U UC U U U U U U U U U UU U U U U U U SU SU U U gU U M C U U gU, U U U

  U-UU US

  U U U U U U US

  US UU,, US U UUU U US U U U , U U , UP, U U U,

 • U U U w} SU wvw U - 5

  U

  UU U U U U

  U .. U wy U vvw U U U

  U, UU .. U UC U U- U l U U U U , U .. U U U U .. U U S U - S U .. U U U , UU - U - S S U U U

  S U U U M U U U U ? U U , U S U U , U , U U M ,S U U S U

  U , U .. U U U U U , USU mU U U U U Q U , , UU U , UU U,U, U UU U , U mU mU UC

  U - U S-S U SM U U U S U U UU U U wy U vvw - U U U U U U U U U-U U U U U

  U U U U U U-U U-U U U U, U U U U U U U U S U U U U U SU, U SU, U S-S U, U UU U U U U U UU U U U .. U U S U U

  U U U U U U U m, UU U U PU S-S U U U U U U U U U U U U U U L SM U UU U U U S-S U U U MU U , U S , U U S , U, U , U U L U , P

  U U U

  EU, U h U U U y UUU U , U U U U U U U U U U # U M , U SU UU U U U U SMUUU U U U U U U U U U U U U U U - U U U U , U M U

  U U U U U U U U U UU U U U U U U U, U, , U() U, , , (), , , U,, U, U U

  U, , , ,U, , U U U U SU , U , w x.. U U U UU U U U U U , U U U U S U UU MU U U U U U U U , U U U U U U U U U

  U U U

  , U U U wvv-vw U U }~ Uz|z L # wvw-vx U {| {v U xxx L U - wvv-vw U z{ z| U x~z L |y z} U ~}yL U U vw yy U |{ L U v{ yw U vz L UU U {{L U vv ~z U zxzL U U wy

  |z U |~w L U xw {zU |v L U U v ~y U |yw L U vy yy U |vw L U U vv }zU ywv L U vz {yU vxv L U v} y} U {z L U wy wv U }yz L U xv y}U wwx L U yv zwU wyw L U U vz ~{ U L U wv U |}y L U vv yy U~{{ L U vz v Uxwy L

  U U U

  U UU, h h

  U # h Q N MU U U U U U N U U U Q U

  U U c Q U U U U U , a L U Q U Q U- U

  U U z,v L U - Q UU U U S U

  , S UUU S w wvx U S UU E U U U S U S U wv E U U UU wvw UE SU U

  E UCS U, U U U S U, U, . , U , U , U, UUU, , E E SU

  U S U Q UU S U w wvx U U , , SUU, U, UU, SUU, U v} x UU U U, U , , S U U

  UU

  U U , U x U ..

  U U U U S U S, S l U, , D U, , l U , UU, U

  M M U UUU U UUU, U S U

  M M U U UUU U U UU UU UUU mU L U S U (US) U, U U U UUUU UU U U UUU ..-y-.-w~wy, xz~, xz||, yx}| UUU UUU U U U

  LU

  U, S U S SUU L U h c EU c U c U U UU - c v~v{ S U S # U U S U UUU - U U. UU , Q U U U Q

  U U

  , UU U U vw S S S fU UU U h fU . S U , , SU U, cU , S S U U U l - U

  , UC U U U U U U U vzx U UC U U S U UD U U U U . U U Q U U, U, , U U,U U, , U, , U, U, U S

  U vzx S , w~ , , h ,yy , zx , wyU S S U, U, , ... U, UU, U, UD U U U U U SU U U , U U U U U S

  U U

  UU, M U U U U L U SU U U-U .-| U S UC l,U U () U U

  p UU U

  U U U U

  U U .-..-~-|zwv U # U U U U U -

  U U UUUU U UUU U

  ,

  U.. , U UU (y}), UUU U U

  U . U UU U }x| zz { U L

  S , . U. U SU U

  U U U U SU S U S w-ww U U U U UD U

  U U S U U , U U U U U U UU U U U U U UD U U

  M U U

 • U U U, w} SU wvw 6

  UU U

  U U

  S UU U U U

  -U U,

  U

  UU

  U U U U , UU U U U Q U U U S , U

  U U

  S E S ^U M U U U S U U U UU U UU U U U U UU U U USUU , U, d , S ^U U ? U U S U U S U U - U U U U U S U ? UQ S U U S U U U U U U U U Z U p U M # , U U U , Q U M U , U U # U S U S U - U U , U U U UU U U ? U M Q U M U U E E U U Q U U U U U S U U U

  U U U U , S mU

  U U mU U g U U U - S UU U S U SU U U , U U U U U h M U U UU U ? U U - U U U , UU U MU

  U

  SU

  SU UU U U U U U U U UU ~z U U R , SU U U UU mU E SS U U U U U SU U S U U U U ~z UU U U U U U U U U , U -- SU U U

  U U U g U U U U ? U- U

  U U U U ?

  U U U U U U U U , U U U U- U U U g U U U U ? U- U U U M U U U U - , U C U UU UU U-U UU U U U U U SCU C U cU U U US U

  U U U g

  U U U U U U , U U U U U U U U g U UU U U-U U q m U U , U U U U U U U S U S - S U U U UU U U , UU U U

  UUUUU U U

  U U U UUUUU() U

  U UU Uvz| Q U U U U U w| Sv~|w U U U U U UU % UU U U U U U U UU U U U U U U , U U U U, U UU S S UU UU U U U U U U U S U U U U U

  U U U , U U U U - U U xv S U U - U U U UU U U U , UU U U U Q U U U S , U UUU U UUU U MU U , S U

  U UU MU U U U U U , SU , , , , UU L UUU U U U U R U UUU U S U Q U U U , U U , U U U

  U U U U , U U UU U U U , U UU U U U U UU U U U U , U U U U U U U U - U UUU U , U U U

  U - U U

  U U U

  S U ?

  U Q SU

  U S U U U U

  U

  U U U Z U p

  U U

  mU UU yz LU U U S S Uq U U U U U , U U U U U SU , UU yz L U UU U U

  U h U U U ` LU ` U U U U U U U U , U U L U U

  U U U U U U S p U U U U U U U

  U U U U U , U U U U UCU U , U U

  U U U

  U U U U U U U

  U--U

  S

  U U U U S p U U U U U U

  UUU U S U SS RU U U S S UUU S SU U UUUU, U SS U U , UUUUU U U UQ PU U U S U L U - U U U - PU U UUU U UU SU U U U S S

  - U

  R U U ,

  U g U U U U U U U U , U M MU UC SU U U U S U U U U MU U U Q U U , c U U U Q U, SC U U , U , c U U U SC U U UU S, U UU U U , U gU U L -U M U UU U U

  -

  g U U

  U U UU U S U , UU S R L U U U U U p U, U UU U , U U U U UU U U U , U U U? U UU U U S U U S U U U Q U U U UU U , U U ? U U , U U, S U U, -U U

 • U U

  (U) U U U U U U U U U

  U UU U U U S U UU mUU U U U U , U

  U U UUU U U U U U U U - z| S S U U

  U U U w} SU wvw U UU 7

  U U U

  (U) CU Uh U S U U U U mU U U U S U UU U c U U U U U CU Lh S U U U U U SU U UCU U Lh U mU L S U SU U U U U U SL U U UUU

  U U US UUU SC UU UU E UUU U U U U S SC U UU U U U UU U U - U L U U L SC U U U U

  U U U Uc U

  U U U U

  (U)U U ()

  U mm UU U U Q

  U S U U U

  ^U UU U U

  U U U UC SU U U

  UD c U

  U M SC U U UU U U U U UC (U) U (U) UU

  U

  U UC SU U

  M U wv

  S U D

  U U M U ,U

  U U U , U, S U U - U U U UU U U U U U UUmU UU U UU

  Q UC USU U U U U U w|l , U , S , l , l U UU U

  U U

  U (U) D U wxw U , U vz U |xU S U

  U - U U , - U U - mU U UU S U U U U U U M M U S U U U , - U U U U U , ,

  M U

  U U U U U SU U U U U , U U U U xy U v{ U U z U xy U v{ U , U U {z U U xw U U - U U - U US

  U

  S U U

  U U U S

  U U U L U U U R U S U-U U U U U SU US U UU U , U

  U U U L

  U U , U U U U

  U U U L U U U U U U U U SU U , U U U S U U UU U

  U U

  U U U U , SU U # S U U U U S U U y.w UUC U U U S , U U U U y.x| U -S U U U S U U

  w vx S U w S vx S

  U , U U U, U, U U S U U U

  U U U wz|

  wxw U

  U M {.z U z U U L U U U U U U U vx U

  U

  U U UU U w S S U U U U U U y S U U U U U U U U w U- U

  U ,M

  U U U U U RU U U , U U U RU U U M U U U U U M

  U U U

  ( ) U U U RU c U RU UMEU U

  (U) U U U U U U U U U S U U U , U U U , U U U , S U , U U

  U U U U U, , MU , U , U U U U S U U U U U U U U U U U

  , U U U U U , S U

  U M (U) U U U U U S U U

  U U U U U U U U U U, U U

  U U Q

  U U U CU U U U U U Q- U U L U U , U U U M UU U UU U U U U U U ,

  UU U U U U U U, , U E, U U U U U U U U SU U U U-U U

  U U S U L U , - UU

  U , U U U U S U U U U U U S U U

  U U U

 • 8U UUUU,w} SU wvw U U U

  U U S U - U U U U U U U S U U SU U U U U U U

  U U U U U L

  U(U) UU L U U U U U L U a U UUU U U U U U U

  U U L U M U U U L U U U U U c U UU

  U U U U U

  (U) U U U U U U UUU U U U U U U S UU yx U Q U U UU ^ U (U) U U B mU UU wv U U

  ... w U U U UU!

  (U) UU UU U U U w U U U U U U U U

  UU xw U L U U U U L U U U U U U U v|z U U wv U U U UU UU U SUU U U-x U U U U U ww U, UU Uv|z U U vy} U U UU U U U U U U U-x U

  S U

  (U) U U U UUU U , U U U U U U U U U , U UU U UUC U U UU U U xw U UU mU U U U U U }|.~ U v, z, v v~.~x U U U U mUUU U UC vx.x~ U U vy.zx U U U U U

  v~.~x U w.~~ (vz.w ), v.}x U (~.vx), v.zw (|.{{ ) U p v.yz (|.w} ) U UU U U U- U {,y U Um , U U U, m U U U UU UU U UU U UU U

  U , U U U }| U U , U M U U L U R U U U U , U SU U U U U U U U U

  U U U U U U U UU , U U (UC) U U U U, UU U M U U S U U UU U U U U U US U UUU , U U ^ U U U U U

  UC U U!

  UU mU U U U U U }|.~ U v, z, v v~.~x U U U U mU UU U UC

  vx.x~ U U vy.zx U U

  S v| U

  U U S

  v| U U Q U mU

  U vz L v| S U U

  U U UD U S U C U U U U U U U U U U U U U

  U U w}

  U U U w} U U U

  U U U U U U U

  UU U U U U U v.{ U

  (U) UU U U U U U U U U U U U U U , , U ,U, , U

  U, U U U U U U U, U U vz U U U, SU zU U U U U U U w|, wy U w| U U U U U U U UU

  U (U) U U UU F U UUU U U U U U , F U U U UU U UU U - U U U

  U , U F U S UU U U

  U F U , U U UU U U

  U U U

  U

  , U U U U U

  U U U

  UUU U U U mU U ^ U U

  U U S U U

  S U UU U UU U U S U U U U U { Q w , Q UU U v} U U S U U UC UU SUU CU U U w| S U U U U UU U S U U S U U UU U UU

  U

  z vw U S

  , U vy U U U U, v} U U Q M

  U US U U?U U

  U S U U U UU U

  U U U

  S U UU UU U U S SUU UU U U U U UU U %U ^ U S U UE M U

  U U

  U v} U U

  SU U ,

  U U U

  SU U U U U S U UUU U y U U U U U ww U M U U U U } U SU U U U U SU UU U U n U U U SU UU U S U, UUU U U U SUU y U U U L U U U U U

  U U U U U

  (S) U vy U U U U U U U UU , U U U U w} U U M U U UUU U U U U UU U w} UUwvw U U U U U U U U U U

  U U U, - U S S S U U U vz UU USU UU U UU U C U L U U , U-U U U ? U U

 • U U w} S wvw U 99U-c

  U l U S U-c S l

  USU ,

  U UU UDU U USU U U USU M - v L U UD UU USU U U U S U USU U U U U M UD U U , U , ,U U , U , U , U , U , D . ..U S U U U

  U Q U U U U SM U M US U U

  U , U , U ,US M U UD U U U U U U U vzS v~y| UU U

  SM U , U M S U , , U, ..U hU a U M U U U U,

  . .. U, U U Q S U U U mU .. U U U , . , , U .U , U , ., , UU , . #, . , . , . , , U U U, , , , S,U U, , U,U , U S

  UU, U U UU U U U U w L U U U U U U U U U , U

  C UU U U U U UU U U U U U U U U . . , U , U . . , UU US U U

  MU U U

  , U mU SU UU MU S S U U U M U , , U U h U U S S S , U, S S U U U U, ,U , . , U , S , U , .. , , , , . , , U, , U U, S , U, , U U

  U

  , mU SUU U UU UU U U # U U UU UU UU U UU U U UU U US U U U U SUU U U U U UU U w| S U U , UU S U U U U U U , U U U U c , UU U MU U U

  U U MU UU, U S U mU UU

  UUU UU U l U U s M UU U U UU

  U U S mU M U U U U - UU U U U U U U s U U U U . U U U S U UU . U , , ,U , UU, U U, , , L UU, U, U , , U U, S

  U U

  U U

  , UCSUU UU U U UUU U U U U Q . . , UU, U U, U , U, S U UUU U UU

  U U U U S S

  U U , U U U U U Q . . U,U, U , U, U, .. ,U ,U , U , . .U. . . U, , UU U

  c U U U,U U , U U U U U UU

  U UU U U

  U-U UUU U

  , U P U U

  U , U () U U-U UU , U U U U U U U mUU U U U U U b U U P U U U U U U U U UU U U U C U U, U U, U, U, U , U, U U, , UU, , U, , U, U UU, U, U, UU, U

  U U U

  U , U UU U U U UC U U , UU, , U, U U U U U U } , L , U U M w , U S v , S z , U UU, U v | U U S U U UU U UUU U U U UU - U U U U U U U U U U U U U U U UC U C U, U, EU , , U , . . S U,

  U , U U U U U S-S U U M U U U U } x~.y .. U U U U U U U S U UP U wy U xv.~ U U U, U, , , ,U U UU U M U U U ,

  U U # C C U U U U U U U U M U U U U ~ U x U M U U U U UU Uvw.x U U U M U U U UU #U U U P U U U wy U xz.z.. U U U U M

  UU } x~.} ..U U U U M U U U wy U xy .. U U U U v U M U U U UC U U U U U U U

  wz.y .. U UU U v U U M v vw U U U U U U U gU U U wy U yz.. U U Uvw.x U U UU U U UU wy U vx.y ..U

  U U S-S

  U U

  U , C U, U U U U U U U U U U U S U U U, U, U, U UU U z U U S U U U U U U U U, U U

  SU U U U U U U U U U U UU U U UU U U

  , U U U U U U

  U, U, U U UUU U U SC U U U

  U U

 • U U UUU w} SU wvw 10

  (U) U UQ Um U U-v~ Uc U Um Q U p U U Q Q UU U U Q U U U

  U Q M

  U M U US U U Q

  U U U wvx M Q U U

  p U U U , U U Q

  U Q Q UU U

  U Q U

  U-v~ U U U U U U U # U U S U U U U U S U-v~U Q U U U U U U # Q U U ww| U U SU U U U vz U U# U U U U U U

  S (U) U

  U () # U U U U D k U USU U U g U U UU U U U U U U U vzS U U

  U% USU , UU U S U # U S

  wy,

  UUC U vxy USU vx, xyy vv, U x{ USU U vw

  U U USU!

  U U U }.z U LU S U U S S U U U U U S U U } U S . , ., U U, U S U U. U UU S U

  ~ U U U U U U U U U, U U U U

  USU U U U M S

  U

  U.. o

  U U U . LU S U U S U S

  U U S US . S U U U U U U UU U US US, U U,.. U U L

  U U , , .., U, UUU, UU U UU US U U S

  S , U U UU U U U U U ,S l U Z U U,U c U UU U U U UU U U , SU,l, , U,SU S UUU { S UU l U U U U l mU SU

  U U U, U UUU U U UU U

  U U U ,, U, U, US U U S U S .UU, ,,, , U,, U, , U, , U, U,UU, U, ,UL, UU U UUU U

  U S .. U U U

  (U) U UU U U , U

  v U x U U U U M U U UUC U U (U) U U U U U U , U U U U UU U U U U # U U U p U U U # U # U

  U(U) U # U UU U U , U , U U L

  U U U U U U U U U U U U U USU SU

  U SU , U U U U U U U U U U U U U U U U U

  U U

  # UUC U U U U E U U U U UU D U U

  UU U U UUC UU U U c U U U # UU M U U U , c U ,

  U

  U S U U U U S U U U U U S U S UUS S Q U U () U UU-w UC U U L U M U RU SU U US U U U () UU-w UU U % S U

  U U ,

  U U U U U (U) U U U U E U U U U U (U) U S v}~ v}}S U w~{ w~}S U U S U M ` U U U U U U Uc U U w{x S U U v} S U UUU U, U U , U vv U v} S U

  (U) U U U U U U M U UU U U U M SU U (w-v) U (x-) U U U Uw| U w~ U U U gU S P U U M -z U v-w S U

  U U U U , U U S U v{wS U U , UU, UU U U U U U U U U U U U U UU U U U

  ()U

  U UU-v UUU FU UU U U y-v U U , UU UU E w~U # y-x U UCU UU U UU U # U SU U SU y-v U

  S U U U U wv{ U w wz U U , U , wv{ w-wz U U U U U U , U U U USU U U U U U U U U U p M UU U U U U

  U w-wz

  U U U

  U U

 • U U U w} S U wvw U 11

  U U U U UU L # xvx L SU U U U vz w , U U x h U # U U vz v xw U , U U U U wz L U y L U U , U U U U, , , , U L U UU U L U

  , U, , U

  UC SU U U U U

  U U U Q

  UU U U , UU U

  U U U UU U

  UU U U UU U U U U U U U U UU U U U , U U U U U U U U U U L U

  U U

  U UU

  U U UU

  , , U xz S S

  U. . . . . . UU U M U U U U U. . U . S U U , U U U U SS g . .

  U . . U . .

  U U . . M

  M U. . , . . . . . . UU

  M U U. . .

  U . U. UU US M . . , . . UU, . . U, . . ,

  . . , . . . . . UUU

  UC U

  U UC U

  U- S U g U S UUU U U S U UUU U . . M S U UU , g U UC , , , , , , UC, U U US U. . , . . ,. .U, U U, . . , . ., . , . . , . . ,. . ^U, . . U, . . , .. U, . . , . . UU U U S

  U U U

  U U U U U U ;U, , , , U -U U UU

  U U U US U UU , -U U U , SU U

  p U U U U U U U Q U U U U , U U , U E U U U , U U h UU U-U U U

  UU U

  U U S . U U U S SUUU UU U U, U l US U U C U . . , UC U S (U) UD . . l,U .

  .. U S l U US U U U U U U U . . . , U . . . , D . .U. , U U , S . . U U . U. S

  S-l UU U U U

  (U) S U U UU UU U U UU U U S S U S vz S U U | S

  , UU U U

  UU U U U U U # U, UU U

  U U, wv S S L S U U vw U L U U UU U

  U L S U U wv-vv x.v S , wvw U U {.yx z~ U S UU zz U U S U U v U U UU U U

  S U

  (U) S l z.v

  U U UU UUU [] wvw-vx l U wy-z U wvv-vw h U |.~ U w.~ U U v.y U h U y.x U h U x.| U h U wx U l vv.~ U UU {.} U , w}.x U U U U # U SU U v.w

  h U h l w, U UQ U h U v|.v U U U l SU U x.| , UU U U S wvw S U M U U x| U M U h U ww.w UU

  z Ul

  vy U

  (U) UUC U U U # UU L U U U vy UU v||{~ U U v Uzx}} U L UU U U- U U , U, U, U .{-.w U U U UU U U U U .wz UU

  (U) L U U U h UU U U U U U U SUU U U U L U U U U U U UU U UU U U U U UU U U U U U U U L US , , U U U U U S U

  U U UU U U c UU U U,

  L vy U U L U U U g U U U U U

  U U zy U U U M SU U U U U U UU U U U S ? U U

  , U U U

  U U

  (U) U U w}U L (z{.~ U) U UU U wvv-vw U w U U , w~-v x{.{ U U SUU h Q wx-y U }w.~ U w{-| U w}-~ SU U U U U w U U U U U U U U U S UU U UU U UU

  UU

  UU(U)

  U SUU UU UU U U U U UU U UC [ UUU] UU U UU R U U , UU U U U vy U

 • U U U w} SU wvw U

  12

  cmyk

  U

  U UU, U ..U, UU , U UU U, UUU , UU U, U U US

  U U

  UU UU U M

  U

  U UU U U

  UU UU

  - U U

  U x{

  U U U U U? U US U U cUU U US - U U cUU U S U U U U UU U U w} S

  U U z SS U U UU U U U U U U U U UU

  cU U v~ U M U UU U v{ S U U U U U ww S U U U cUU U UU

  cUU U S U U U UU U U UU U x U vz UU U }z U UU U U U U cUU UU U UU U U UU

  M U U x-y UU U UU U UU U U U U U U UU U U U U U U U U U U - U w}S U U U U

  U c U U

  U S U UU U. U S S U U UU U U UU UUU UU U U UU U cU U

  UU, U UU U UU S UcU U U U U cU U U U U UUU U U U U S U UL U U U UU S UU U U U UU UU U U U U, U U U U U U U S

  U US UU U UU U vw UU U U v| UU U U cU U U U U UU U UU S U U UU

  S U x UU UU U U U S w U UU U UU U , U U U U

  UU UU U UU U U U z L. U U U U U v.z L. U

  DU U U,U U UU U

  UU U

  U U U, U U , U U U UU U

  U hU S U

  U U U h S UU U U S U UU U U U U U h U U U U h S U,U U U

  UUU U . ~} U U UU

  U, U U U U UU U UUU U U U z.vx UU L. U U U UU L U U U U U U U U M U U U U U U

  S , U U U

  U UU U U UU U UU SUU U U U SUU UU U UUUU UU U ~| UU L. U U U U UU UU U UU U x U U U UU U U cUU S U U U U U U UU U

  mU U SUU U UU U

  x UU U U S U UU

  . , ~U U ,

  U U U UU U z{ L. S S U U U c U ~| UU L. U U UU U U , U UUU U U cUU U U UU U SUU U U U cUU U , , UUU, . UUS

  SUU U ~| UU U U U U U cUU

  U UU U S U U U U U U U U U U SU UU U U U U x U U U U U UU U U U U U UU U S L l UU M U U UU l U x U U U UU UUU S-L U U U UU U U U U wz L. v{ L. UU U U U U U U l U U UU U U U U U UU U U UU U UU U

  U U U U wz x UU U U U USU U U U

  U U U S UU U UU UUU U UUU U U UU } vw U UUU U U U U U U UU y L. U UUU UU U U U,U U U U U U U

  UU UU UU , UU cU S U U U U U U U U UU U, U U S U

  U U , U !

  U U U S

  U U U

  U U U UU UU U U U U UUL U U U U w~ UU UU U U U UU U U UU U U U U UU UU U U U U UU U U U

  U U S U U y-z U U U U U

  UU U U U U UU S US, U U U

  U U U U U U U U U U U US U U SUU U # U U S U

  U U U U Uz U UU U U

  U U

  U U U L U U U UU U U U U U U UU U U U U U U UU U U U U UUU vv.x U U

  U U U SUU UU UUU x U U U U U U U U US UU L MU , U U U U S U U UU L U U xv//wzz{ U U U U U U U U

  U UU U U U U U U U UU UU UU U U UU U UU U UU U U U U U U U U U UL U

  U U U UU U

  U U U U U U L U U U, U U U U U U U U UU UU U P U

  U L U U U UU U U U U U UU U L U U U

  , U U

  U U U U U

  U U U U U U U Q U U UU US UU U U U UUU U U, U L UU Q U L U U U U U U U

  UU U U U U L U U U U U U U, U U L UU Q

  U U U U U L U U U UU U U U U U U U U U U U U U U U

  U U UU U U , UU Q U U

  U U L U U U U U U U U U

  U U U U U UU U UU U UU U U U

  U U U

  UUUU

  U

  U U U Q U U U U U U UU cU y{ UU UUU U v.x KU U UU U UU SUU U U , U UU U U UU U M U UU UU S U ,U UU U U UU U U U U S U

  UU U