triumf - militia immaculatae

of 36/36
Triumf Niepokalanej ISSN 2299-8241 Nr 3 (64) lipiec — wrzesień 2020 Rycerstwo Niepokalanej Tradycyjnej Obserwancji Ofiara Syna i Matki

Post on 16-Oct-2021

2 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Rycerstwo Niepokalanej Tradycyjnej Obserwancji
Ofiara Syna i Matki
Po przeczytaniu przeka bliniemu! Wzorem w. Maksymiliana omielamy si prosi naszych Czytelników:
„Szanuj pisemko! Po przeczytaniu nie niszcz go, lecz poycz innym, którzy go nie znaj. Sprawisz tym rado bliniemu, a nagroda za to Ci nie minie. Apostolstwo dobrej prasy jest obowizkiem kadego katolika”.
Spis treci
4 Praca przez cierpienie
12 Nadzwyczajna cena ofiary
19 Czy jeste zwycizc?
22 Cuda jako argument apologetyczny
24 Nieprzerwany apostolat M.I. w Polsce
25 Powstanie koa M.I. 2 — Kraków Maryi
26 Funkcjonowanie Centrali M.I.
27 Rycerstwo Niepokalanej we Francji
28 160 nowych Rycerzy w Long Prairie (USA)
29 Akt odnowienia konsekracji w Davao (Filipiny)
30 9 dni na nigeryjskich drogach i 868 Rycerzy
32 Apostolat M.I. w Ameryce rodkowej
Szaniec Boy Heroizm w cieniu gilotyny
Ksika znanego pisarza ka- tolickiego przenosi czytelnika w mroczne lata rewolucji francu- skiej.
Akcja powieci osnuta jest wokó autentycznych wydarze, rozgrywajcych si ponad dwie- cie lat temu na przedmieciach Poitiers.
Katolicy z Montbernage trwa- j przy prawdziwej wierze i przy prawdziwych pasterzach, ksi- ach odmawiajcych przysigi na wierno rewolucji.
Trzymajca w napiciu opowie ukazuje nie tylko dramatyczne zmagania bohaterów z diabelskim terrorem, lecz take ich prawdziwy duchowy heroizm.
Do nabycia w ksigarni Te Deum: www.tedeum.pl
ks. Wilhelm Hünermann Szaniec Boy. Heroizm w cieniu gilotyny
Wydawnictwo Te Deum, ss. 194
Sowo wstpne
W tym roku po raz pierwszy decyzj przeoonego generalnego Bractwo Ka- paskie w. Piusa X obchodzio wspomnienie Matki Boej Bolesnej jako wito I klasy. Nasza Bolesna Pani jest dla nas przykadem nieugitoci w znoszeniu cier- pie i ofiar. Jest równie przykadem, z jakim nastawieniem powinnimy sta pod Krzyem Pana naszego Jezusa Chrystusa, jak czy nasze cierpienia z Mk Zbawiciela.
Pod Krzyem widzimy Maryj biorc udzia w cierpieniach Syna zapowie- dzianych ju przez starca Symeona: „A Twoj dusz miecz przeniknie, aby na jaw wyszy zamysy serc wielu” (k 2, 35). Maryja pod Krzyem, jak ju wspomniaem, jest dla nas przykadem, ale równie reprezentantem Kocioa witego i wiernej duszy. Matki Boej nie mogo zabrakn pod Krzyem. Nie moga zostawi swo- jego Boskiego Syna na drodze Krzya. Od momentu kiedy mury witynne usy- szay sowa Symeona, Maryja wiedziaa, e jej Syn stanie si ofiar przebagaln, ofiar zadouczynienia, ofiar za grzechy caego wiata. Wiedziaa, e przyjdzie Jej jako Matce wzi udzia w tej ofierze. Od tej chwili miaa cay czas przed oczy- ma t scen, któr wymalowa Symeon. Sowa starca odcisny si na jej duszy, w duchu widziaa swego Syna od pojmania przez spotkanie na drodze krzyowej, a do zawinicia na krzyu, pod którym staa. W sekwencji z Mszy o Matce Boej Bolesnej uderzaj nas sowa „Stabat Mater dolorosa…” Maryja stoi pod Krzyem niewzruszenie. Jednoczy swoje cierpienia z cierpieniami Syna. Docza si do tej
Drodzy Rycerze Niepokalanej!
Nr 3 (64) lipiec — wrzesie 2020
ofiary i ofiaruje swego Syna Bogu Ojcu na odkupienie wiata i kadego z nas. To, co ofiaruje Syn Ojcu, to ofiaruje i Matka.
„Niewiasto oto Syn twój.” Potem mówi uczniowi: „oto Matka twoja”. W tym momencie cierpienia przepowiedziane przez Symeona sigaj zenitu. Maryja po- kazuje najwiksz matczyn mio stojc pod Krzyem i w tym momencie decy- zj Syna traci Go, zanim mier miaa Jej Go odebra. O gorzka i pena bólu za- miano! w. Bernard w czytaniu brewiarzowym ze wspomnianego wita mówi, e w tej zamianie Maryja dostaa Jana zamiast Jezusa, sug zamiast Pana, ucznia zamiast nauczyciela, syna Zebedeusza zamiast Syna Boego, zwykego czowieka zamiast Boga prawdziwego. Opuszczeniu Syna Boego przez Ojca musi towarzy- szy opuszczenie Matki przez Syna. W ten sposób cierpienie Maryi znajduje swoje dopenienie. Cae swoje cielesne macierzystwo skada w ofierze pod Krzyem. Ale ta ofiara jest wstpem do nowego macierzystwa. Maryja przestaje by matk ziemskiego Chrystusa, jak miao to miejsce w tajemnicy Niepokalanego Poczcia i Boego Narodzenia, i staje si Matk niebiaskiego Chrystusa i caego Jego Mi- stycznego Ciaa — witej naszej Matki Kocioa.
Oto Maryja w tej tajemnicy krzya jest figur naszej duszy. Droga katolika jest w sposób konieczny drog, któr podaa Maryja. Drog cigego kroczenia za swym cierpicym Mistrzem. Dzi uwydatnia si to jak nigdy wczeniej. Dzisiejsze czasy s okazj do realizacji naszego powoania jako duszy chrzecijaskiej: „Jeli kto chce i za Mn, niech si zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzy swój i niech Mnie naladuje!” (k 9, 23). Po to te cige dowiadczenia i próby w naszym yciu. Nie tramy wic ufnoci i odwagi. Doczmy do Matki Boleciwej! Stamy odwanie kadego dnia pod Krzyem i czmy nasze cierpienia z cierpie- niami Jej, Jej Syna i z cierpieniami caego Kocioa. W tej cznoci nasze ofiary bd mie Bogu i przyczyni si do naszego uwicenia oraz wyproszenia ask wielu ludziom na caym wiecie.
ks. Dawid Wierzycki krajowy moderator Rycerstwa Niepokalanej
Czytajc w. Maksymiliana
4
„Niepokalana yczy sobie, abymy nie tylko pracowali, ale i cier- pieli. Tu jest olbrzymie pole pracy przez cierpienie. Drobne krzyyki codziennie potrafi pogodnie znosi — to jest odda si Niepokalanej. I nie tylko znosi, ale ich poda — niech bd! Nie byoby bowiem zarobku na niebo.
Dusza, która docenia krzyyki i cieszy si z nich i nie radoci naturaln, ale nadnaturaln — posiada mio — i to jest dowodem mioci w praktyce. Przypumy, e jest mio. Ale jeeli to odda- nie trwa tak dugo, dopóki nas nie kosztuje, to jest niewielka mio. Jeeli za mio pomnaa si naszym kosztem, to wtedy jest prawdzi- wa. Gdy si to usposobienie osignie, to si osignie szczyty dosko- naoci. Dusze takie odczuwaj rado w krzyu. Nie musi to by mie uczucie, bo do istoty naley samo chcenie. Pan Jezus na krzyu czu si opuszczony zupenie, a jednak zjednoczony by z Ojcem”.1
1 Konferencje witego Maksymiliana Marii Kolbego, Niepokalanów 2009, s. 89, konferencja nr 61.
Praca przez cierpienie
Nr 3 (64) lipiec — wrzesie 2020
Te sowa zaoyciela Niepokalanowa na pierwszy rzut oka mog si wyda szokujce. No bo jak to: Matka Boa, która tak nas kocha, pragnie naszego cierpienia? To si w gowie nie mieci, zwaszcza wspóczesne- mu czowiekowi, który sowo „mio” utosamia wycznie z przyjem- noci, rozkosz, brakiem jakichkolwiek problemów. Make love, not war — to hipisowskie haso z czasów wojny wietnamskiej dobrze oddaje dzisiejsze wypaczenie pojcia mioci, która ma by przeciwiestwem wojny, a wic walki. Przy takim podejciu nie stawia si pytania, czy walka jest suszna, czy nie, i co jest jej celem. Po prostu walka sama w sobie jest za, a jej przeci- wiestwem jest mio, czyli brak walki.
Takie pomieszanie poj prowadzi na moralne i umy- sowe manowce. Bowiem prawdziw mio z walk (take z wojn) czy bardzo wiele: powicenie wasnej wygody czy przyjemnoci dla innej osoby (lub wspól- noty, za któr si walczy), a to powicenie oznacza równie zgod na cierpienie. Wzorem jest tu oczywicie sam Zbawiciel, który z mi- oci do nas tyle wycierpia i umar na krzyu. A take Jego Matka, która wspócier- piaa. Ale przecie kady, kto naprawd kogo kocha, do- skonale wie, e mio nie skada si z samych przy-
6
Czytajc w. Maksymiliana
jemnoci, lecz take z licznych cierpie. Szczególnie dobrze wie o tym kada niewiasta, która w bólu rodzi swoje dzieci, potem za przez wiele lat — a tak naprawd przez cae ycie — mocno przeywa ich wszelkie kopoty, upadki, potknicia.
Nie ma zatem prawdziwej mioci bez cierpienia. To najlepsza odpowied na wszelkie pretensje ludzi traccych wiar (lub nigdy jej nie posiadajcych): jak Bóg móg na to pozwoli? Takie pretensje po- jawiaj si zawsze po jakiej katastrofie, tragedii, wypadku, szokujcej i niezrozumiaej mierci. Mog je wygasza jednak tylko ludzie, któ- rzy niczego nie zrozumieli — lub nie chc zrozumie — z Tajemnicy Krzya. Bo tajemnica Krzya jest niezwykle logiczna: najpierw musi- my przej Wielki Pitek, potem Wielk Sobot i dopiero w Niedziel Zmartwychwstania moemy poczu peni szczcia. Ani Wielkiego Pitku, ani Wielkiej Soboty omin si nie da. I takie jest nasze ycie, w którym nie da si omin cierpie, czyli „krzyyków” — jak piknie je okrela w. Maksymilian. Ale te „krzyyki”, cho nieraz bolesne i dole- gliwe, powinny by dla nas sygnaem, e jestemy na waciwej drodze: e w ten sposób pracujemy na swoje zbawienie. A pewnie te na zba- wienie innych. A có moe czowiekowi przynie wiksz rado ni wiadomo, e nagrod bdzie wieczne szczcie?
(PS)
Nr 3 (64) lipiec — wrzesie 2020
Kiedy mówimy o ofierze Chrystusa, myl nasza biegnie ku Golgocie. Ofiar w yciu Pana Jezusa mona rozumie znacznie szerzej. Cae ycie Chrystusa byo ofiar z samego siebie. Samo przyjcie czowieczestwa oznaczao unienie si Boga. ycie w skromnych warunkach i dziaalno publiczna, której czsto towarzyszyy nienawi, wrogo lub obojtno otoczenia — to wszystko stanowio przygotowanie do ofiary kalwaryjskiej, i samo w sobie te byo ofiar.
8
Ofiara Syna i Matki
Zbawiciela mona porówna do marszaka towarzyszcego swoim onierzom wszdzie, na- wet na najtrudniejszych odcin- kach linii frontu. Pan jest z nami, gdy cierpimy i swoim przyka- dem pokazuje nam co zrobi, by nasze cierpienie byo zasugujce, owocujce ask Bo. Podobnie rzecz si ma z ofiar Matki Boej. Maryja skadaa ofiary od mo- mentu zwiastowania przez cae swoje ycie.
Ojciec Tilmann Pesch (1836– 1899) rozwaa, jak Chrystus Pan i Niepokalana znosili cierpienia oraz co z tego wynika dla nas. Cierpienie tylko wówczas mo-
na czy z ofiar, kiedy przey- wamy je na wzór naszego Pana i Jego Matki. Jeli niesiemy swoje krzye bez woli naladowania Chrystusa i Maryi, to pozba- wiamy si duchowych korzyci pyncych z chrzecijaskiego pojmowania i przeywania cier- pienia, obdzieramy swe cierpie- nia z aureoli ofiary nie czynic ich przez to nawet troch lej- szymi.
Jak wic Zbawiciel przyj- mowa swe cierpienia?
Zasadniczo w milczeniu, bez skargi.
„S wypadki, w których obro- na wasna nie tylko jest wskaza- na, lecz jest wprost obowizkiem, lecz czstsze s takie wypad- ki, w których cnota wymaga, abymy zachowali milczenie. Chrystus chcia nam da tego przykad”.1 Gdy Kajfasz zapyta Zbawiciela o Jego nauk, Pan ode- sa go do wiadków sam milczc. Kiedy suga kapaski uderzy Pana Jezusa w twarz, nasz Pan 1 o. Tilmann Pesch, Chrzecijaska filozofia ycia, t. II, Kraków 1924, s. 292.
9
Ofiara Chrystusa bya krwa- wa, ofiara Matki Boej
bezkrwawa, wycznie duchowa, jednak równie bolesna.
„Porwana witym wspóczu- ciem posza za Panem Jezusem a pod krzy. Chciaa wzi jak naj- wikszy udzia w mce i upoko- rzeniach swego najukochaszego Syna. I któ pojmie, co Maryja wy- cierpiaa? Nie byo nigdy dziecka bardziej godnego mioci ni Jezus, Syn Maryi! I nigdy nie byo matki, której by serce bardziej i mocniej nie kochao, a tym samym silniej ból odczuwao, ni serce Maryi, Matki Jezusa. Straszliwy dramat
odpar atak sowami, bronic nie wasnej osoby, lecz prawdy. Gdy usysza wyrok starszyzny ydowskiej i zosta wydany na „najwstrtniejsze zniewagi i ze- lywoci”, zniós to wszystko w milczeniu. W milczeniu zniós zaparcie si Piotra. W milczeniu da si prowadzi od Annasza do Kajfasza a potem przed oblicze Piata. Rzymski urzdnik zada- wa pytania, Chrystus odpowia- da na niektóre. Jego sowa, jasne w treci i lakoniczne w formie, stanowiy jedynie konieczne wy- janienia.
A wic przed Piatem nasz Pan zasadniczo te milcza. Nie byo to milczenie ze saboci lub py- chy, lecz z mdroci, cierpliwo- ci, pokory i ofiarnej mioci ku Bogu i ludziom. Przed Herodem Zbawiciel cakowicie milcza, „bo wobec wiata Chrystus si nie unia, nie uyje ani swej pot- gi ani mdroci dla jego zabawy. Chrystus niczego dla przypodo- bania si wiatu, dla uzyskania jego wzgldów nie uczyni”.2
2 Ibidem, s. 293.
Ofiara Syna i Matki
rozegra si przed oczami Jego Matki; widziaa Ona wszystko: krzy, gwodzie, rany. Syszaa straszne uderzenia motów, prze- klestwa i zorzeczenia przeciw- ko swemu niewinnemu Synowi, syszaa Jego wzdychania i skargi. Jak bolenie musiaa zrani dusz Maryi skarga Jezusa, e Ojciec Go opuci! Paczc, ale nie rozpacza- jc, podesza a pod krzy, moga patrze w twarz umierajcego Syna. To wszystko Maryja cierpia- a dobrowolnie; tylko mio przy- naglia J do tego, eby by obec- n przy mierci Jezusa. Pomimo
zniewag i szyderstw zostaa a do koca pod krzyem, odwanie bez trwogi. Chciaa wzi udzia w mce i habie Syna i nie lepiej by traktowan, ni Jej Boski Syn”.3
Ojciec Pesch wyciga dla nas takie wnioski: „Jak Maryja cier- piaa, tak i my powinnimy cier- pie. Z wiary musimy czerpa ywe przewiadczenie o wielkim znaczeniu krzya. W prawdziwej pokorze umiejmy o sobie zapo- mnie, gdy tego wymaga sprawa Chrystusowa. Nigdy dla chci podobania si lub z podej bo- jani przed ludmi nie powinni- my zaniedbywa obrony spraw Ukrzyowanego, albo te wypie- ra si Jego zasad. Widok przela- dowanego Kocioa nie powinien nam nigdy odbiera odwagi, a po- zorny triumf bezbonych nie po- winien nas przygnbia. W kadej burzy stójmy wytrwale pod krzy- em. Jak Matka Najwitsza we wszystkim, cokolwiek si Jej przy- darzyo, powtarzaa sercem: «Oto ja suebnica Paska, niech mi si stanie wedug sowa twego», tak i my we wszystkim, cokolwiek
3 Ibidem, s. 310.
Nr 3 (64) lipiec — wrzesie 2020
nam si przydarzy, szukajmy woli Boej. Dopóki chrzecijanie, ko- chajcy Boga, bd patrzyli na krzy, dopóty i naboestwo do Matki Boej nie wyganie w ich sercach. Któ moe kocha Jezusa serdecznie, a nie czci Jego Matki? Czy Ona, stojc pod krzyem, nie staa si ucieczk dla wszystkich strapionych? Ile to serc pocieszy- a! Ile ez otara!”.4
O stanie duszy czowieka wiadcz najpierw wypowiada- ne sowa; po drugie uczynki, po trzecie sposób, w jaki przyjmuje cierpienia. Chrystus Pan skada
4 Ibidem, s. 311.
ofiar, bo tak chcia Jego Ojciec niebieski, Matka Boa — z mioci ku swemu Synowi. Posuszestwo i mio — oto jest dla nas wzór. Pewien czowiek, dotknity bole- nie przez ludzk maoduszno i niezrozumienie, dugo powta- rza rozgoryczony w duszy: „taki los” i w niczym nie byo mu lej. Pewnego dnia, pod wpywem kazania witobliwego kapana, w swym sercu wypowiedzia so- wa: „taka wola Boa”. Jaki by tego skutek? Bardzo szybko poczu, jak burze duchowe cichn i si do wy- trwania w przeciwnociach przy- bywa.
M
Nadzwyczajna cena ofiary Podczas ósmego objawienia w Lourdes Matka Boa przekazaa w. Bernade-
tcie ordzie wzywajce do pokuty i nawrócenia oraz do modlitwy o nawróce- nie grzeszników: “Pokutujcie i módlcie si do Boga o nawrócenie grzeszników".
W dniu 25 lutego 1858 roku Maryja wskazaa wizjonerce miejsce w gro- cie mówic jej, by napia si z tego zdroju i obmya si w nim. Poniewa nie byo tam adnego róda, zasko- czona dziewczynka zacza rozgrze- bywa ziemi i zauwaya wypywa- jc wod. Nabraa domi mulistej
cieczy, wypia j i obmya ni twarz. Bernadetta przyja t pokut razem z upokorzeniem, bowiem wszystkie te czynnoci musiaa wykona na oczach zgromadzonego tumu. Jed- nak jak wiele uzdrowie zostanie dokonanych przez t cudown wod... Wkrótce bowiem z tego miejsca za- cz pyn wartki strumie krysta- licznej wody, cudowne ródo tysi- ca uzdrowie, niewytumaczalnych z naukowego punktu widzenia. Czy to wszystko miaoby miejsce, gdyby Bernadetta odmówia spenienia tej pokuty, o któr poprosia j Matka Boa?
wity Maksymilian ukazuje nam cen pokuty i ofiary, które, jeli tylko potrafimy z nich skorzysta, oczysz- czaj nasze dusze i czyni je mie Nie- pokalanej. Poniej publikujemy tekst jednej z jego konferencji dotyczcej tego zagadnienia:
Mioci i ofiar spalmy swoje wady
Oczyszczajmy nasz dusz z jej wad, aby podoba si Niepokalanej. 8 grudnia — to wito nasze. Przy-
12
Nadzwyczajna cena ofiary
gotowania s wiksze ni zwyczaj- nie. Byo osiem dni rekolekcji. Dzi take post jako przygotowanie do wita, bo Najwitsza Maryja Pan- na jest szczególn Patronk naszego zakonu.
Co jeszcze zrobi, by uczci Nie- pokalan jak najlepiej, zwaszcza w Niepokalanowie? Najwaniejsze — to upodobni si do Niej. A wic na duszy nie mie adnej skazy.
Po rekolekcjach zapyta mnie jeden z braci, jak rozpozna wad gówn, bo nieraz w tym wzgldzie tak trudno jako. Jest to zagadnienie bardzo wane. Wad gówn roz- pozna musimy, by z ni walczy, a w walce zdoby — odwrotn jej stron — cnot.
Pomaga ku temu stay spowied- nik, bo on zna dusz. Ale nie trapi si, jeli kto nie odróni dobrze wady gównej. Choby przeciwko in- nej walczy — nie szkodzi, bo i wtedy wada gówna osabnie.
Spala nasze wady przez ogie mioci Boej
Jeszcze jeden sposób. Mianowicie w Ameryce przy karczowaniu la- sów pomagano sobie podpalaniem. W walce duchowej moemy podpali te wady ogniem mioci Boej. Wtedy wszystko si spali.
Podsyca ogie Boej mioci przez ofiar
Co do ognia mioci Boej, to ten podsyca si ofiar. Tylko ofiara jest owym drzewem, które ma spon na
Najpierw musimy si nauczy akceptowa przychodzce cier- pienia, nie marudzi i nie stara si ich unikn. Nastpnie mu- simy zrozumie, e cierpienia nie s przypadkowe, ale e zsya je nam Pan Jezus, poniewa nas kocha i dlatego chce nam da okazj do zdobycia wielu zasug. Jak wiele nagród przygotowa On tym, którzy na tym wiecie podaj za Nim na drodze krzya, na dro- dze cierpienia!
ks. Karol Stehlin, Gwiazda przewodnia czasów ostatecznych, cz. I, Warszawa 2016
13
Nr 3 (64) lipiec — wrzesie 2020
Ofiarujcie si za grzeszników i powtarzajcie wielokrotnie — zwaszcza gdy bdziecie czyni jak ofiar — 'O Jezu, czyni to z mioci dla Ciebie, w intencji nawrócenia grzeszników oraz jako zadouczynienie za grzechy popenione przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi'.
Matka Boa w Fatimie, 13 lipca 1917
otarzu mioci Boej. Tak, ofiara to konieczny warunek mioci. Bez ofia- ry — nie ma postpu w yciu Boym. Bez ofiary — mio nasza zamiera...
Ofiara — i to ze wszystkiego. Z siebie samego pod jakimkolwiek wzgldem: materialnym — ubóstwa, duchowym — rozumu i mioci wa-
snej. Zrobilimy ofiar przez luby. Ale moe si zdarzy, e chcielibymy wicej posiada rzeczy materialnych itd. Starajmy si wic t wad gówn rozpozna i... podpali j. wita Te- resa z Avili mawiaa, e stracony by dla niej dzie, gdy nie miaa cierpie. Podobnie w naszym yciu si dzie- je, gdy nie ma sposobnoci okazania dowodów mioci w postpowaniu praktycznym. wita Teresa od Dzie- citka Jezus mawiaa: „Wszystkie cierpienia mi nie wystarcz”.
Granica ofiary: ofiara sama jest granic ofiary Czy jest wic granica tej ofiary?
Jest. Ofiara jest granic ofiary. Dusza chciaaby skada jeszcze wicej ofiar, ale wierzy, e Pan Bóg i Niepokalana nie wymagaj tego od niej. To znaczy — opuszcza Boga dla Boga, z mioci opuszcza mio. I tu wyania si caa dziedzina wolnej woli: wola chciaaby pokutowa, cierpie, a Pan Bóg nie da tego od niej. Pan Bóg chce, by du- sza miaa dobre zdrowie, cieszya si powodzeniem itp.
14
Nadzwyczajna cena ofiary
Dusza chciaaby z mioci prze- chodzi choroby, a Niepokalana sobie yczy, by zoy ofiar z tej ofiary, by tylko speni wol Bo.
Jestemy wasnoci Niepokalanej — do Niej naleymy cakowicie, Ona ma prawo do nas. Mymy nie powin- ni sprzeciwia si Jej w niczym, jeli wiemy, e to jest Jej wol. Nie robi tego, co si Jej nie podoba.
Mio dusz ofiary, miar naszej doskonaoci
Ofiar i mioci spalmy swoje wady. Pan Jezus powiedzia Magda- lenie, e odpuszczaj si jej grzechy, bo wielce umiowaa (por. k 7, 47). Im wiksza mio, tym wiksze oczyszczenie z wad. Gdy mio bez- brzena, oczyszczenie nie ma gra- nic, i wtedy dusza upodabnia si do Niepokalanej. W ten sposób przygo- towujemy si do naszego wita, by przypodoba si Jej. Ale to jest tylko mówienie, nie wykonanie jeszcze. Ufajmy, e i tej aski — wykonania — Ona udzieli nam askawie. Jeli Niepokalana nie da aski — nic nie zrobimy.
Módlmy si do Niepokalanej i promy J o pomoc, abymy mie- li siy do penienia we wszystkim woli Boej.
Promy J, by po prostu przymu- szaa nasz wol, ebymy z wasnej woli J przyjli, by gwat zadaa na- szej woli; jak nie chcemy po dobremu
— to pod przymusem. Ona ma na to
sposoby; gdy J o to prosi bdziemy — uczyni.
Promy J o t mio wielk, o t pomienn mio, bymy w mioci Boej w Niej — nie uznawali adnych granic. Gdy Ona, Ona sama, zawad- nie naszym sercem, bdziemy obojt- ni na rzeczy przemijajce — przykre czy przyjemne..., na sprawy atwe czy trudniejsze. Wszystko przeminie — mio zostanie.
Jest u nas zwyczaj, e przed wik- szym witem zachowujemy milcze- nie cise. Dzie dzisiejszy przepdmy równie w milczeniu, ale tak, bymy wieczorem powiedzie mogli, e ani jednego sowa niepotrzebnego w cigu dnia nie wyrzeklimy. To pokuta...
15
Nr 3 (64) lipiec — wrzesie 2020
Promy Niepokalan, by nam w tym dopomoga. Niech i jutrzejsza akademia bdzie dla zdobycia dusz dla Niej...1
Drodzy Rycerze, czytajc po- wysze sowa w. Maksymiliana moemy dostrzec, e zaoyciel Niepokalanowa przepeniony by duchem mioci i oddania, jakiego odnale moemy w „maej drodze dziecictwa duchowego” w. Te- reski. wita ta niejednokrotnie w swoich pismach podkrelaa, e ofiara jest w zasigu kadego z nas.
Podobn zacht do ycia ofia- ry moemy znale w apelu Anioa Portugalii skierowanym do dzie- ci z Fatimy. W jednym z objawie nawoywa, aby dzieci modliy si i ofiaroway Bogu umartwienia w intencji nawrócenia grzeszników: 1 Konferencje witego Maksymiliana Marii Kolbego, Niepokalanów 1990, ss. 313–315.
„Z wszystkiego, co moecie, zróbcie ofiar Bogu”.
Idc zatem za nauk witego Franciszkanina, „maej Tereski” i Anioa z Fatimy, musimy i my w naszym codziennym yciu „pod- syca ogie Boej mioci przez ofiar”. Okazji do ofiar na pew- no nie zabraknie, „poniewa cae ycie przeplatane jest umartwie- niem, oderwaniem i cierpieniami”. Std te mamy wiele sposobnoci, by przez rce Niepokalanej okaza Panu Bogu mio.
Oto przykady wydarze, któ- re mog nas spotka: przykre do- wiadczenia w rodzinie, ból gowy, „korek na drodze”, upa w lecie itd. A jeli wszystko ukada si pomyl- nie, to dobrze, dzikujmy za to i ofiarujmy cho nasze pragnienia, by na wszelki inny sposób dowie nasz mio ku Panu Bogu. Dziki temu nasza dusza bdzie si stop-
Cierpienie oczyszcza nas z przywiza do marnoci tego wia- ta, ponadto cierpienie za ukochane osoby jest najwikszym dzieem, jakiego mona dokona na tym wiecie: 'Wikszej nad t mio nikt nie ma, eby kto ycie swe odda za przyjació swoich' (J 15, 13) — mówi Pan Jezus. Prawo KRZYA pozwala nam zrozumie, e nie powinnimy szuka wasnej wygody ani pociechy ze strony stworze. Skarby tego wiata i komfortowe ycie, obiekt podania tak wielu ludzi, s tylko niebezpieczn iluzj.
ks. Karol Stehlin, Gwiazda przewodnia czasów ostatecznych, cz. I, Warszawa 2016
16
Nadzwyczajna cena ofiary
niowo coraz bardziej oczyszczaa z wad, a nasz wpyw na dusze b- dzie coraz skuteczniejszy.
Zwrómy jeszcze raz uwa- g na ostatnie sowa konferencji w. Maksymiliana, w których wi- ty zakonnik przypomina nam, jak wielk si czerpiemy z modlitwy. Dziki temu cudownemu rodko- wi, danemu nam z nieba, moemy otrzyma wszelkie potrzebne aski niezbdne do podjcia ofiar w na- szym yciu.
Ponadto w powyszym tekcie odnajdujemy Niepokalan w caej swojej wspaniaoci. Jej blisko z Panem Bogiem jest tak wielka, e posiada Ona przywilej agodnego wpywania na nasze dusze. Oddaj- my si Jej zatem z ufnoci, a Ona uczyni nas witymi!
br. Maksymilian, opr. na podst. Le Chevalier du Cœur Immaculée nr 10
Matka Boa podkrela 'ogromn warto ofiar, krzyy i cier- pie znoszonych ku chwale Boga i zbawienia dusz. […] cierpienie [w intencji wynagrodzenia i nawrócenia], aby mogo wyda nad- przyrodzone owoce, musi by dobrowolnie zaakceptowane. Musi to by akt mioci wobec Boga i bliniego, akt, który w ten sposób staje si najdoskonalszym wypenieniem najwikszego przykazania. Im chtniej cierpienia s akceptowane, tym bardziej staj si one akta- mi mioci i tym wicej przynosz owoców'.
ks. Karol Stehlin, Gwiazda przewodnia czasów ostatecznych, cz. I, Warszawa 2016
17
Rycerskie historie pisane
rk Niepokalanej Historia z Filipin
Pewnego dnia, podczas jednej z misji w duym miecie Davao, mo- da dama imieniem Maria z lekkim umiechem sceptycyzmu na ustach, przysuchiwaa si sowom misjona- rza. Jej uwag przyciga widok gigan- tycznego obrazu cudownego medali- ka; wydaje jej si, e widziaa go jaki czas temu...
Po krótkim czasie do modej dziewczyny podchodzi zakonnica:
— Chcesz doczy? Zobaczysz, e Ona jest dobr Matk — te sowa pa- day ju wiele razy z ust siostry; tym razem zadziaaa przedziwna aska:
— Och tak! Pamitam! — mówi do siebie Maria. — Przecie mam ju ten medalik!
Kiedy zakonnica powtórnie prze- chodzia koo dziewczyny, ta nawi- zaa rozmow:
— Co mog zrobi? Mam ju ten medalik w torbie. Moja babcia mi go daa.
— Och, to wspaniale! — odpowiada radonie moda siostra, — Przyjd, zostaniesz Rycerzem! — dodaje.
— Ale ja mam ju ten medalik i nie mog zrozumie, co wicej dostan? — dziwi si Maria.
— Zaraz wszystko zrozumiesz! Chod ze mn, musisz by onierzem Niepokalanej…
— Siostro, chc i take do spowie- dzi... Ale chc by sama. Nie chc, eby ludzie mnie syszeli…
Rado siostry zdawaa si nie mie koca. Dziewczyna od wielu ju lat nie korzystaa z sakramentów. — O Immaculata! — Pomylaa zakon- nica, dodajc:
— Nie martw si. Twój dobry Ojciec i najserdeczniejsza Matka ju przyjli twoje wyznanie. Ksidz ci teraz wy- spowiada.
Tamtej nocy Maria zostaa Rycer- k Niepokalanej. Nie by to jedynie krótkotrway epizod w jej yciu. Ci- gle trwa w prawdzie. Niemal kade- go dnia zadaje pytanie za pytaniem: SMS-em, mailem, przez Facebook. Kadego dnia zblia si coraz bardziej do Matki Boej i odkrywa prawd o religii i moralnoci. Kadego dnia coraz bliej drogi, prawdy i ycia…
18
Czy jeste zwycizc? Wspóczesny wiat wmawia nam, e w celu osignicia sukcesu naley by
bardzo przedsibiorczym. Ten sam wiat próbuje wymusi na nas odpowied na pytanie: czy jeste zwycizc? A wic: Ile posiadasz? Jak spdzasz czas? Ilu masz znajomych? Jakie sukcesy odnosisz? Co i ile udao ci si zdoby? Innymi sowy; ile bierzesz od ycia?
Wród wszechogarniajcego kon- sumpcjonizmu jestemy tresowani tak, aby egzystencj sprowadza do nieustannego brania. Z przeksem zatem mona stwierdzi, e wspó- czesne pokolenia wychowywane s na „biorców”.
A gdzie mowa o dawaniu? Zasta- nówmy si, dlaczego branie stao si
norm, podczas gdy dawanie rzad- kim fenomenem.
Jeli bra, to tylko to, co najlepsze i najprzyjemniejsze: dobr prac, ko- chajcego ma, wspaniae dzieci czy idealn sylwetk. We wspóczesnym czowieku narasta przekonanie, jako- by do tych wszystkich dóbr miao si prawo oraz e tego wanie powinno
19
Nr 3 (64) lipiec — wrzesie 2020
si od ycia oczekiwa. Biorca staje si czowiekiem sukcesu, bo im wi- cej zgromadzi dóbr, tym wiksza b- dzie jego spoeczna warto: szybko, atwo i bez wysiku. Branie wymaga pozycji biernej, podczas gdy dawanie aktywizuje do dziaania. Praca, wy- siek, dyscyplina, powicenie, wic i cierpienie.
Tymczasem ludzie coraz rzadziej zastanawiaj si nad sensem cierpie- nia, a wrcz wypieraj je ze swojego ycia. Cierpienie przecie sprowadza na czowieka jedynie szereg nega- tywnych emocji i ból, oraz sprawia, e ycie, które powinno by mie i przyjemne, jakoby ciy. Cierpienie wydaje si bezwartociowe i bezuy- teczne, poniewa wie si wycznie z nieprzyjemnociami. Wszystko to zaburza ziemsk sielank.
Jednake takie mylenie upraszcza i odziera z wartoci pewien wany dla katolika acuch przyczynowo- -skutkowy; przenikajce si niczym promienie wietlne powicenie, cierpienie, ofiarowanie oraz aski z nich wypywajce. Tu zatem, jak widzimy, wystpuje model mieszany,
bo stajemy w pozycji zarówno biorcy jak i dawcy.
Pan Bóg w swej nieskoczonej do- broci ofiaruje nam liczne aski, nie oczekujc niczego w zamian prócz mioci. W szeregach postaci godnych do naladowania znajduje si wiele takich, które nie pasuj do dzisiejsze- go „zwycizcy”. wity Józef nie upo- mina si o swoje rodowe zaszczyty, yjc skromnie i powicajc si dla Jezusa i Maryi. Matka Boa po utracie najukochaszego Syna przygarnia do swego matczynego serca i pociesza pierwszych Jego wyznawców. wity Maksymilian Kolbe umiera mcze- sk mierci, ratujc obcego czowieka.
Co czy ze sob te trzy przykady? Jest to duch ofiary, z którego wypy- wa wielka sia; sia, która góry prze- nosi i sprawia, e niemoliwe staje si moliwym.
Katolikowi nie wolno zapomina, do jakiego zwycistwa zosta powo- any. I choby wiat przynosi nam jeszcze wicej zmian oraz niestabil- noci, ten duch powinien pozosta niezmienny.
(KG)
Anio powiedzia do dzieci w Fatimie: 'Przede wszystkim przyjmujcie i znocie z poddaniem cierpie-
nia, które Bóg na was zele.' ks. Karol Stehlin,
Gwiazda przewodnia czasów ostatecznych, cz. I, Warszawa 2016
20
Modlitwa Anioa Fatimskiego
do Trójcy witej Trójco Przenajwitsza, Ojcze, Synu, Duchu wity,
uwielbiam Ci ze czci najgbsz. Ofiaruj Ci przenajdrosze Ciao, Krew, Dusz
i Bóstwo Pana naszego Jezusa Chrystusa, obecnego na wszystkich otarzach wiata,
na przebaganie za zniewagi, witokradztwa i zaniedbania, które Go obraaj.
Przez niezmierzone zasugi Jego Najwitszego Serca i Niepokalanego Serca Maryi
prosz Ci o nawrócenie biednych grzeszników.
Apologetyka jest rozumowym dowodzeniem prawdziwoci wiary. Cuda natomiast kojarz nam si z czym, czego rozum nie jest w stanie poj. Cud przekracza bowiem prawa natury. Jak zatem te niezwyke zjawiska mog sta si argumentem dla apologety? Przecie zdaj si by czym zupenie rónym od rozumowych dowodów na istnienie Boga, o których pisalimy w poprzednich artykuach.
Cuda jako argument apologetyczny
Fides et ratio
Ksidz Stanisaw Bartynowski podkrela, e to wanie cuda s za- gadnieniem, które zajmuje czoowe miejsce w apologetyce. Prawdziwa religia musi bowiem posiada pew- ne znamiona, które wskazuj na jej Boskie pochodzenie. Takimi znaka- mi s cuda i proroctwa. ,,Dlatego wanie nieprzyjaciele religii odrzu- caj cuda, bo gdyby je uznali, musie- liby przyj ca objawion religi ze wszystkimi prawdami, które w sobie zawiera”.1
Na rol cudów w apologetyce zwraca uwag równie w. Maksy- milian Kolbe: ,,Pan Bóg, chcc da siebie ludziom pozna, dawa nad- 1 ks. St. Bartynowski, Apologetyka podrcz- na, Warszawa 2001, s. 189.
zwyczajne znaki czyli cuda […] I po zmartwychwstaniu Pana Jezusa od czasu do czasu s cuda dla wzmoc- nienia wiary, jak np. objawienia w Lourdes”.2 Ojciec Kolbe mia gbo- k wiar w cudowno wody z Groty Massabielskiej. Gdy na jego palcu po- jawi si wrzód, lekarz radzi, e by moe konieczne bdzie usunicie caego palca. Jednak Szaleniec Nie- pokalanej wiedzia, e posiada inne lekarstwo — cudown wod z Lour- des, któr dosta od swojego rektora. Rzeczywicie woda z Lourdes urato- waa palec w. Maksymiliana.
Wanda adzina, zaoycielka Na- rodowej Organizacji Kobiet i pose 2 o. Jerzy Domaski, Co dzie ze w. Maksy- milianem, Niepokalanów 2010, s. 35.
22
na sejm RP, napisaa w 1926 roku ksik pt. Zjawiska w Lourdes: gar dokumentów na miejscu ze- branych. Opisuje w niej niezwyke uzdrowienia, midzy innymi histo- ri kobiety, która bya dotknita nie- uleczaln lepot, tak e, w obu jej oczach zaniky renice. Przy Grocie Massabielskiej w Lourdes kobieta odzyskaa wzrok. Lekarze potwier- dzili cudowno tego uzdrowienia, stwierdzajc, e jest ono doskonae, cakowite i trwae.
Ksidz Bartynowski podkre- la, e w wielu wypadkach mo- emy z ca pewnoci orzec, czy dane zjawisko jest cudem. Tak byo wanie w przypadku licznych po- twierdzonych przez lekarzy cudów z Lourdes. Mimo to modernici zre- dukowali rang cudów. Sprowadzili je do indywidualnego, wewntrzne- go dowiadczenia danego czowie- ka. Z tej perspektywy cuda nie bd ju czym, co mona obiektywnie udowodni. Skutki tej zmiany po- dejcia do wiary w cuda obserwu- jemy dzisiaj.
Z powodu pandemii koronawi- rusa po raz pierwszy od czasów objawie zamknito sanktuarium w Lourdes, a wierni zostali bez do- stpu do cudownej wody. Jake inne byo podejcie wiernych do znacze- nia Lourdes niecae sto lat temu! W 1914 roku doktor Duret zareje- strowa w Lourdes 747 przypadków uzdrowie z grulicy puc. ,,Koci
zamane cz si nagle, w psuj- cych si zgnilizna zatrzymuje si raptownie i ginie, puca chore staj si zdrowe, rany zamykaj si”3 pi- saa w 1926 roku Wanda adzina, zauwaajc, e w tamtym czasie informacje o prawdziwoci cudów z Lourdes mona byo znale na- wet w ateistycznych pismach.
Anna Mandrela
3 W. adzina, Zjawiska w Lourdes, ód 1926, ss. 72-73.
23
24
Nieprzerwany apostolat M.I. w Polsce W Polsce, ojczynie w. Maksy-
miliana, ksia i Rycerze staraj si, by apostolat M.I. by nieustannie kontynuowany.
Przygotowywane s pakiety M.I. dla nowych Rycerzy, które zawieraj najwaniejsze publikacje M.I.: aktu- alny numer pisma „Triumf Niepo- kalanej”, broszur „Powicenie si Niepokalanej”, dyplomik M.I., for- mularz przyjcia, wszystkie dostp- ne foldery w jzyku polskim oraz oczywicie cudowne medaliki.
Przed kocioem w Warszawie oraz przy szkolnej kaplicy w Józe- fowie organizowane s cyklicznie tzw. Stoliki M.I. Akcja ta umoliwia bezporedni kontakt z Rycerzami, którzy zachcani s do apostolatu Niepokalanej. Ponadto dziki temu wydarzeniu wszyscy zainteresowa- ni, nie tylko Rycerze, maj atwy i szybki dostp do najnowszych publikacji Rycerstwa Niepokalanej. S to m.in.: nowy folder o róa- cu, broszura z apologetycznej serii Z mioci do prawdy, nowa broszu- ra o Cudownym Medaliku. Wkrót- ce uka si kolejne publikacje.
25
Nr 3 (64) lipiec — wrzesie 2020
Powstanie Koa M.I. 2 — Kraków Maryi W pierwsz sobot lutego 2020
roku odbyo si pierwsze spotkanie nowo powstaego krakowskiego Koa Rycerstwa Niepokalanej Trady- cyjnej Obserwancji (M.I. 2) — Kra- ków Maryi.
Celem Koa M.I. 2 jest jeszcze do- skonalsze oddanie si Rycerzy Naj- witszej Maryi Pannie, aby stali si w Jej rkach skutecznymi narz- dziami w zdobywaniu wszystkich dusz, których Ona pragnie. Or- em Rycerzy, a wic rodkami do realizacji tego celu s: codzienne pitnastominutowe rozwaanie za- koczone duchow Komuni wi- t, codzienny rachunek sumienia, codzienny róaniec, uczestnictwo w spotkaniach Koa M.I. 2 oraz an- gaowanie si w dziaalno tego Koa (organizowanie publicznych modlitw, wykadów, kolportau pu- blikacji M.I. itp.), ponadto wszelka pomoc w ogólnopolskim apostolacie M.I. oraz w krakowskim przeoracie.
Spotkania Koa M.I. 2 w Krako- wie odbywaj si w pierwsz sobot miesica w przeoracie w. Stanisa- wa Biskupa i Mczennika. Podczas spotka Rycerze modl si, dziel si pomysami na skuteczniejsz realizacj celów koa M.I. 2 oraz suchaj konferencji ks. Huberta
Kuszpy, prezesa Koa. Poniewa y- cie wewntrzne jest podstaw owoc- nego apostolatu, na konferencjach Rycerze otrzymuj wskazówki, jak jeszcze cilej przylgn do Niepoka- lanego Serca Maryi, a przez to jesz- cze bardziej upodobni si do nasze- go Pana Jezusa Chrystusa.
Dziki wykadom Rycerze zg- biaj tajniki modlitwy wewntrznej — ucz si, jak przeprowadzi rozwa- anie czy rachunek sumienia w taki sposób, aby te praktyki przenikny ycie codzienne, uwicajc Rycerzy oraz ich otoczenie.
Patronami Koa M.I. 2 s pa- troni miasta: Matka Boa Bolesna — Smtna Dobrodziejka Krakowa oraz w. Józef Oblubieniec Naj- witszej Maryi Panny — ogoszony w 1715 roku patronem Krakowa. Na trzeciego patrona obrano w. Jacka Odrowa, który zaoy w Krako- wie pierwszy klasztor dominikaski.
Obecnie krakowskie Koo M.I. 2 liczy ponad 20 Rycerzy — ufamy, e bdzie ich przybywa.
Zapraszamy do wstpienia w szeregi Rycerstwa, aby pozy- ska jak najwicej dusz dla Niepo- kalanej, a przez Niepokalan dla Chrystusa.
Andrzej do
26
przerw. W kilku jzykach zostay przygotowane foldery o Cudownym Medaliku chronicym przed epi- demi. Wkrótce ukae si kolejny numer angielskojzycznego czasopi- sma M.I. „Knight of the Immaculata”.
Nieprzerwanie trwa wysyka ob- cojzycznych publikacji do rónych krajów, niestety w obecnej sytuacji gównie do pastw europejskich.
Apostolat Rycerzy w Dublinie (Irlandia) Pomimo tego, e wierni nie mog
by obecni podczas Mszy w., ko- ció w. Jana Ewangelisty w Dubli- nie jest otwarty przez cay tydzie.
Parafianie mog pomodli si, a tak- e otrzyma sakramenty.
Kcik M.I. zosta przeniesiony do kocioa. Rycerze mog zaopatrzy si w foldery i ksiki dla siebie, a take rozda je wród rodziny i znajomych. Foldery s bardzo popularne, szcze- gólnie folder o Cudownym Medaliku z modlitw na czas epidemii. Ryce- rze z Dublina s bardzo wdziczni Centrali M.I. za wszystkie przesane materiay, w tym równie za nowy folder o objawieniach Matki Boej w irlandzkim Knock.
Rycerze maj nadziej, e ich wy- siki zwizane z dystrybucj litera- tury M.I. przynios wiele dobrych owoców. Niepokalana bdzie znana i kochana, a Jej gorliwi Rycerze zasi- l szeregi M.I. w Irlandii.
Renata Kowalczyk, koordynator M.I. w Irlandii
Przyjcia do M.I. w Bergerac
27
Rycerze w Wielkiej Brytanii oraz kciki M.I. w Skandynawii
W Wielkiej Brytanii zostao przy- jtych 20 Rycerzy. Dziesiciu z nich zostao zachconych przez mode maestwo, które niedawno wst- pio w szeregi Rycerstwa Niepoka- lanej. Wszyscy Rycerze z Wielkiej Brytanii oraz caej Skandynawii otrzymuj w wersji elektronicznej listy ojca dyrektora oraz kwartalnik „Knight of the Immaculata”.
W niedugim czasie powstan kciki M.I. równie w Skandynawii. Usprawni to dostarczanie literatu- ry M.I. do krajów skandynawskich i z pewnoci przyczyni si do roz- woju M.I. w Szwecji i Norwegii.
Howard Toon, koordynator M.I. w Wielkiej Brytanii
Rycerstwo Niepokalanej we Francji Od listopada 2017 roku kil-
ka przeoratów we Francji rozpo- wszechnia wród wiernych idee Rycerstwa Niepokalanej zaoonego przez w. Maksymiliana.
Miny dwa lata. Jaki jest bilans? • M.I. zostao zaoone w 34 de-
partamentach, m.in. w: Morbihan, Gironde, Haute-Garonne, Hérault, Alpes-Maritimes, Puy-de-Dôme, Côte d’Or, Haut-Rhin, Seine-Maritime.
• Do M.I. wstpio 32 ksiy i bra- ci oraz 10 sióstr dominikanek z Mon- tagnac.
• Do M.I. przystpio 2241 osób wieckich, ponadto do M.I. we Francji zostao przyjtych 145 osób mieszkajcych poza granicami kra- ju. Teraz M.I. we Francji liczy w su- mie 4856 czonków.
By pomóc Rycerzom w aposto- lacie, zostay utworzone kciki M.I.
(do czego zachca midzynarodowy moderator). Ustalono prac w ze-
spoach: jedni dbaj o prezentacj materiaów w kcikach M.I. i reje- struj proby o przyjcia do Rycer- stwa, a inni zajmuj si zaopatrywa- niem kcików w medaliki, foldery i ksiki.
Nie ma ogranicze co do samych kcików M.I. — wszystko co naj-
Kcik M.I. w Miluzie
Iskierki ze wiata
pikniejsze dla Niepokalanej: kwiaty przy Jej figurze, w dobrze owietlo- nym i przyozdobionym miejscu.
Dziaania prowadzone przez M.I. we Francji s zrónicowane:
• Organizacja ceremonii przy- jcia nowych czonków M.I. wraz z odnowieniem powicenia si Niepokalanej dla pozostaych — za- wsze 8 grudnia (wito Niepokala- nego Poczcia) z procesj w niektó- rych miastach; lub 25 marca (gdy ma miejsce akt powicenia si Maryi wg w. Ludwika Grignion de Montfort).
• Coroczne rekolekcje. • Comiesiczne spotkania z wy-
stawieniem Najwitszego Sakra- mentu, róacem i Msz w.
• W przeoratach wyznaczono lo- kalnych moderatorów.
• Powsta projekt utworzenia ser- wera komputerowego do komunika- cji z Rycerzami M.I. we Francji przez kampanie mailingowe.
ks. Guy Castelain, krajowy moderator we Francji
160 nowych Rycerzy w Long Prairie (USA) „Kad w usta Maryi sowa Jezusa
Chrystusa: ‘Kto nie jest ze mn, ten jest przeciwko mnie’. Ten, kto si ze mn nie gromadzi, rozprasza. My, Rycerze Niepokalanej podjlimy decyzj!”.
To wanie tymi podniosymi sowami w wito Niepokalane-
go Poczcia 8 grudnia 2019 roku ks. Trummer zakoczy swoje ka- zanie z okazji pierwszego naboru do Rycerstwa Niepokalanej w parafii w. Jana Vianneya w Long Prairie. Parafianie nie zawiedli; w odpo- wiedzi na wezwanie Niepokalanej ok. 160 osób, modych i starszych,
29
Nr 3 (64) lipiec — wrzesie 2020
oddao si cakowicie do Jej dyspo- zycji. Zobowizali si do pracy nad wasnym zbawieniem oraz zbawie- niem innych osób; do tego, aby by pokornymi narzdziami w rkach naszej potnej Królowej i Hetman- ki Boej Armii.
Ksidz Trummer przygotowa wiernych, wyjaniajc rol Niepo- kalanej w yciu w. Maksymiliana Kolbego. Przedstawi za wzór jego heroiczne ycie wynikajce z pe- nego zaufania potnemu wsta- wiennictwu Matki Boej. Porówna Niepokalan do wielkiego magnesu,
który obejmuje cay wiat; wiat z jego wadami, faszyw wolnoci, nieczystoci, brakiem umartwie- nia — wiat, z którego nie mona uciec. Jednak pobone noszenie cu- downego medalika i nasze starania, aby podoba si Maryi, chroni nas przed tym zem i przycigaj nas do Niej, jak elazo do magnesu. Dlatego te z penym zaufaniem do Niepoka- lanej rozpowszechniajmy Cudowny Medalik, pamitajc, e udziela Ona aski nawrócenia i uwicenia; tylko Ona „pokonaa wszystkie herezje na caym wiecie”.
Akt odnowienia konsekracji w Davao (Filipiny) Rycerstwo Niepokalanej w Da-
vao zorganizowao misj maryjn w czterech gminach w okolicach przeoratu w. Józefa. Czonkowie prezydiów Legionu Maryi odwie- dzili Rycerzy, aby zachci ich do odnowienia aktu powicenia si Niepokalanej oraz oywienia pod- stawowych obowizków M.I. War- to zauway, e w kraju katolickim
takim jak Filipiny katolicy atwo przyjmuj maryjne inicjatywy — jest to instynktowne — lecz wytrwao, zwaszcza gdy przestaje ju by no- woci, jest szczególnym wyzwa- niem.
Pomimo to Legionistom Maryi, którzy równie s Rycerzami, uda- o si skoni wadze jednej gminy, a take czterech Rycerzy, do odno-
30
Iskierki ze wiata
wienia aktu powicenia si, pozy- ska 99 nowych Rycerzy dla armii Matki Boej i 212 osób do Bractwa witego Szkaplerza.
Gminy reprezentuj najniszy szczebel rzdowy i najbliszy lu- dziom, rada gminy jest organem za- rzdzajcym jednoczcym radnych poszczególnych rejonów, którzy
pracuj nad ustawodawstwem pod kierunkiem wiceburmistrza miasta. W 2016 roku wiceburmistrz Paolo Duterte, syn obecnego prezydenta, przewodniczy ceremonii powice- nia Maryi miasta Davao.
W 2018 roku konsekracj t odnowi przedstawiciel wicebu- rmistrza, penomocnik Avincula. W biecym roku wiceburmistrzem jest Sebastian Duterte (kolejny syn prezydenta). Legionici Maryi mo- gli zorganizowa odnowienie aktu powicenia miasta dziki pomocy radnego Pilara Bragi oraz marszaka Quintain. Pod koniec oficjalnej sesji marszaek Quintain zaprosi rad- nych do odnowienia aktu powice- nia miasta Najwitszej Maryi Pan- nie jako Matce Boej Fatimskiej.
ks. Tymoteusz Pfeiffer
9 dni na nigeryjskich drogach i 868 Rycerzy Przyjazd ks. Karola Stehlina do
Nigerii wydawa si niemoliwym do zrealizowania dla Rycerzy, którzy czytali jego ksiki, aby lepiej pozna duchowo M.I.
Gdy okazao si, e nasze marze- nia o wizycie ojca dyrektora maj si speni, przeor szczerze si zmartwi niedogodnociami, jakie czekay go- cia na drogach do kaplic w Nige- rii, jednak dziki Boej Opatrznoci i swej gorliwoci ks. Karol by gotów uda si wszdzie, wszelkimi moli- wymi rodkami.
Koordynatorzy w kaplicach zajli si przygotowywaniem kandydatów na Rycerzy, broszurami o M.I. i przy- gotowaniem innych materiaów.
Rozpoczto odnawianie i porzd- kowanie kcików M.I., co przerodzio si w zdrow rywalizacj o najad- niejszy kcik M.I. i najlepiej zorgani- zowane powitanie.
Lagos Kaplica w Lagos jako pierwsza
powitaa ojca dyrektora. Wygosi pierwsz konferencj przed Msz
31
Nr 3 (64) lipiec — wrzesie 2020
i kazanie podczas Mszy. Po konfe- rencji ludzie z wielkim entuzjazmem wstpowali w szeregi M.I. Konferen- cja ksidza bya jak mowa motywa- cyjna dowódcy do onierzy przed trudn bitw. W Lagos w szeregi M.I. wstpio 73 nowych Rycerzy.
Abuda Abuda przywitaa ks. Stehlina z
takim samym zapaem i radoci. W szeregi M.I. wstpio 38 nowych Ry- cerzy.
Makurdi W Makurdi kapelan Oratorium
w. Patryka wspólnie z wiernymi bardzo si stara zawiesi baner M.I. w strategicznym miejscu i przygoto- wa wszystko do rekrutacji nowych Rycerzy. Jak si spodziewano, bardzo szybko zabrako miejsc siedzcych.
W czasie ceremonii, gdy kolejka posuwaa si naprzód, trzeba byo wy- drukowa kolejne druki rejestracyjne, aby móc przyj tak licznych kandy- datów, których liczb oszacowano na ponad 400; jednak w kocu ks. Karol musia przerwa, poniewa zabrako
cudownych medalików. Pozostali zo- stan przyjci w innymi dniu.
W Makurdi ks. Stehlin do Rycer- stwa Niepokalanej przyj 433 Rycerzy.
Liceum dla dziewczt Nastpnego dnia o. Patrick zawióz
ks. Karola do Liceum im. Niepokala- nego Poczcia NMP dla dziewczt w innej czci Benue, gdzie do M.I. wst- pio 59 dziewczt w wieku 11-17 lat.
Oju Kolejny etap to 30 minut jazdy po
trudnej drodze do kocioa w Oju, gdzie ks. Stehlin przyj 175 nowych Rycerzy.
Enugu Podró do Enugu bya bardzo
cika. Po przybyciu sutanna i baga ksidza byy pokryte grub warstw kurzu.
Ksidz Stehlin wygosi dwie kon- ferencje i kazanie oraz przyj 24 no- wych Rycerzy. Podobnie jak w po- przednich kaplicach, na twarzach nowych Rycerzy pojawio si ogrom- ne zadowolenie.
Rycerze w Makurdi
Mode Rycerki przed budynkiem szkoy wraz z ks. Karolem Stehlinem
32
Apostolat M.I. w Ameryce rodkowej W krajach Ameryki rodko-
wej, podobnie jak na caym wie- cie, apostolat M.I. jest obecnie bar- dzo utrudniony. Jednak do marca ks. Miquel Boniface prowadzi bar- dzo intensywne i owocne dziaania apostolskie. W Gwatemali w diecezji Esteli przyj do Rycerstwa Niepo- kalanej wielu Rycerzy, w tym siostry franciszkanki z tradycyjnego zgro- madzenia.
Onitsza i Port Harcourt Do kaplicy w Onitsza przybyli stu-
denci z Pastwowego Uniwersytetu Technologicznego w Owerri, gdzie ks. Stehlin przyj 44 nowych Ryce- rzy; natomiast w kaplicy Niepokala- nego Serca Maryi w Port Harcourt 22 nowych Rycerzy.
Tak zakoczya si wizyta ks. Steh- lina w Nigerii, która zaowocowaa wielkim rozszerzeniem apostola- tu M.I. w tym kraju. Módlmy si za nowych Rycerzy w Nigerii, aby wy-
trwali w takiej gorliwoci, jak mieli w dniu przyjcia do M.I.
Maria Dolores, koordynator M.I. w Nigerii
Studenci z Onitsha z ks. Karolem
Rycerki siostry franciszkanki z ks. Boniface Posuga w szpitalu w Nikaragui
Rycerze na Kostaryce
Program Rycerstwa Niepokalanej „Ona zetrze gow twoj” (Rdz 3, 15)
„Wszystkie herezje Sama zniszczya na caym wiecie” (z brewiarza rzymskiego)
I. Cel: Stara si o nawrócenie grzeszników, heretyków, schizmatyków, ydów itd.,
a zwaszcza masonów oraz o uwicenie wszystkich pod opiek i za porednictwem Niepokalanej.
II. Warunki: 1. Odda si cakowicie Niepokalanej jako narzdzie w Jej Niepokalanych rkach. 2. Wpisa si do ksigi Rycerstwa w miejscu, gdzie Rycerstwo Niepokalanej Trady-
cyjnej Obserwacji jest zaoone. 3. Nosi Cudowny Medalik.
III. rodki: 1. Odmawia codziennie akt strzelisty do Niepokalanej: „O Maryjo bez grzechu poczta, módl si za nami, którzy si do Ciebie uciekamy
i za wszystkimi, którzy si do Ciebie nie uciekaj, a zwaszcza za masonami i polecony- mi Tobie.”
2. Wykorzysta dla sprawy Niepokalanej wszystkie rodki godziwe, na jakie po- zwala stan, warunki i okolicznoci — co zostawia si gorliwoci i roztropnoci kadego Rycerza.
3. Zaleca si rozpowszechnianie Cudownego Medalika. Uwaga: rodki te s tylko zalecane. Nie obowizuj pod grzechem, choby najmniejszym; jedynym bodcem jest mio ku Przenajwitszemu Sercu Pana Jezusa, aby jak najwicej dusz jak najcilej z Nim poczy przez Niepokalan.
Jeli chcesz doczy do Rycerstwa Niepokalanej Tradycyjnej Obserwancji, napisz na adres: [email protected]
Militia Immaculatæ (M.I.) jest armi Rycerzy Niepokalanej, która dziaa na rzecz nawracania wszystkich ludzi do Boga, bez wzgldu na to, czy s protestantami, ydami, muzumanami, czy masonami, tak aby wszyscy, bez wyjtku dyli do wi- toci, za porednictwem i wstawiennictwem Niepokalanej Dziewicy Maryi. Militia Immaculatæ zostaa zaoona przez w. Maksymiliana Kolbego w dniu 16 padziernika 1917 roku.
Od 1937 roku Militia Immaculatæ znana jest take pod nazw Rycerstwa Niepokalanej.
Najnowsze publikacje Rycerstwa Niepokalanej
KONTO ZOTÓWKOWE Bank BNP Paribas 47 1750 0012 0000 0000 4109 9418
Fundacja Militia Immaculatae ul. Garncarska 34 04-886 Warszawa
dostpne w formacie pdf na stronie Centrali M.I.: www.militia-immaculatae.org/polski
Broszura Czy istnieje prawdziwa religia
z serii: Z mioci do prawdy
Broszura Cudowny Medalik
NOWY NUMER KONTA