trial terengganu spm 2013 tasawwur islam soalan-jawapan semua kertas

Upload: cikgu-faizal

Post on 14-Apr-2018

247 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 7/27/2019 Trial Terengganu SPM 2013 TASAWWUR ISLAM Soalan-Jawapan Semua Kertas

  1/21

  SUL ITTasawwur IslamKertas 1Percubaan SPM20131 jam 15 minit

  Nama :Tingkatan

  5226/1

  PENTAKS IRAN SUMAT IF 3PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2013

  TASAWWUR (KERTAS 1)Satu jam lima belas minit

  JANGAN BUKA KERTAS SOALAN IN I S EHINGGA D I BER ITAHU

  1. Kertas ini mengandungi dua bahagian.Bahagian Adan Bahagian B. Untuk Kegunaan PemeriksaBahagian Mar ka l i

  A 20

  B 20

  JUMLAH 40

  2. Jawab semua soalan dalam Bahagian A dan Bdi dalam kertas yang disediakan.

  3. Kertas soa lan in i hendaklah dikembal ikan.

  5226/1

  Kertas soalan ini mengandungi 9 lialaman bercetakTERENGGANU NEGER I ANJUNG ILMU

  Dibiayai oleli:Kerajaan Negeri Terengganu

  Dicetak Oleh:Percetakan Yayasan Islam Terengganu Scln. Blui.

  Tel: 609-666 8611/6652/8601 Faks: 609-666 0611/0063[Lihat l ialaman sebelah

  SULIT*http://edu.joshuatly.com

 • 7/27/2019 Trial Terengganu SPM 2013 TASAWWUR ISLAM Soalan-Jawapan Semua Kertas

  2/21http://edu.joshuatly.com

 • 7/27/2019 Trial Terengganu SPM 2013 TASAWWUR ISLAM Soalan-Jawapan Semua Kertas

  3/21

  http://edu.joshuatly.com

 • 7/27/2019 Trial Terengganu SPM 2013 TASAWWUR ISLAM Soalan-Jawapan Semua Kertas

  4/21http://edu.joshuatly.com

 • 7/27/2019 Trial Terengganu SPM 2013 TASAWWUR ISLAM Soalan-Jawapan Semua Kertas

  5/21

  http://edu.joshuatly.com

 • 7/27/2019 Trial Terengganu SPM 2013 TASAWWUR ISLAM Soalan-Jawapan Semua Kertas

  6/21http://edu.joshuatly.com

 • 7/27/2019 Trial Terengganu SPM 2013 TASAWWUR ISLAM Soalan-Jawapan Semua Kertas

  7/21

  http://edu.joshuatly.com

 • 7/27/2019 Trial Terengganu SPM 2013 TASAWWUR ISLAM Soalan-Jawapan Semua Kertas

  8/21

  http://edu.joshuatly.com

 • 7/27/2019 Trial Terengganu SPM 2013 TASAWWUR ISLAM Soalan-Jawapan Semua Kertas

  9/21

  http://edu.joshuatly.com

 • 7/27/2019 Trial Terengganu SPM 2013 TASAWWUR ISLAM Soalan-Jawapan Semua Kertas

  10/21

  SULIT 5226/2Tasawwur Is lamKer tas 2Percubaan SPM20132 jam 30 minit

  PENTAKS IRAN SUMAT IF 3PEPER IKSAAN PERCUBAAN SPM 2013

  TASAWWUR (KERTAS 2)Dua jam tiga puluh minit

  J AN G AN B UK A K ER TA S SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

  1. Kertas ini mengandungi tujuh soalan2. Soalan satu wajib dijawab dan pilih empat soalan yang lain3. Calon perlu menjawab lima soalan sahaja.

  Jawapanhendaklah ditulis dalam kertas jawapan yang disediakan.

  Kertas soalan ini mengandungi 3 halaman bercetakTERENGGANU NEGERI ANJUNG ILMU

  Dibiayai oleh:Kerajaan Negeri Terengganu

  Dicetak Oleh:Percetakan Yayasan Islam Terengganu Sdn. Bhd.Tel: 609-666 8611/6652/8601 Faks: 609-666 0611 /0063

  5226/2 [Lihat halaman sebelahSUL IT*

  http://edu.joshuatly.com

 • 7/27/2019 Trial Terengganu SPM 2013 TASAWWUR ISLAM Soalan-Jawapan Semua Kertas

  11/21

  http://edu joshuatly com

 • 7/27/2019 Trial Terengganu SPM 2013 TASAWWUR ISLAM Soalan-Jawapan Semua Kertas

  12/21

  http://edu.joshuatly.com

 • 7/27/2019 Trial Terengganu SPM 2013 TASAWWUR ISLAM Soalan-Jawapan Semua Kertas

  13/21

  Ta s awwu rIs lamKertas 1&2Ogos 2013

  Jabatan Pelajaran Negeri TcrengganuPEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM

  TAHUN 2013

  TASAWWUR I SLAM

  PERATURAN PEMARKAHANKertas 1& 2

  Disediakan Oleh: Dibiayai Oleh:AKRAM NEGERI TERENGGANU KERAJAAN NEGERI TERENGGAiNU

  TERENGGANU ANJUNG ILMUDicetak oleh:Percetakan Yayasan Islam Terengganu Sdn. Bhd.

  Tel: 609-666 86J1/6652/8601 Faks:609-666 061J/0063

  Kertas ini mengandungi 10 halaman bercetak1 halaman tidak bercetak [lihat sebelah

  SUL I T

  http://edu.joshuatly.com

 • 7/27/2019 Trial Terengganu SPM 2013 TASAWWUR ISLAM Soalan-Jawapan Semua Kertas

  14/21

  5226/1 0 2013 HakCipta JPNT SULIT

  PERATURAN PEMARKAHANTASAWWUR ISLAM KERTAS 1PERCUBAAN SPM 2013

  BAHAGIAN A

  A : v;.:B'.;/; K;M DH&*:r;3!

  V VVr 4 V ;i . V

  ; V:-}W^ V

  8 Vf^B' Vm VBAHAGIAN B

  TS^IstidrajSanad

  m [mperialism Waka f

  Al-TakafulM Riakm AzaliM Syirikm Ibadat Khusus3# Ibada t Umum

  5226/1O2013 HakCipta JPNT

  '.A/' B fM H"-11'^:. V-\2::, V1 ;13 - V- -14-v VI 15 .A V^ 16 Vi -17 V1 18 V

  1 9 V2 0 V

  31;:32 _M

  I S38"39~354

  WajibHarusTaklifKhalifahRejam sampai matiSeba t 100 kali7"x

  VSULIT

  http://edu.joshuatly.com

 • 7/27/2019 Trial Terengganu SPM 2013 TASAWWUR ISLAM Soalan-Jawapan Semua Kertas

  15/21

  PERATURAN PEMARKAHAN 5226/2

  PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPMTASAWWUR ISLAM KERTAS2^ P xMS i romMM]gtHjMMMiffliiflate'>-. A-.v.< . .i.t< h v--i . 'iigfeHigtitlWWii .. . ::-

  1 (a) CO Pengertian Uluhiyyah;Mengaku bahawa hanya Allah SWT yang Esa yang layakdisembah, ditaati dan dipatuhi secara mutlak.[ 2 Markah ]

  Oi) Dua konsep Uluhiyyah; Mengakui hanya Allah SWT yang layak disembahdan ditaati. Paksi utama keimanan kepada tauhid Uluhiyyahialah kalimah syahadah. Orang yang tidak beriman dengan tauhid Uluhiyyahmenjadi sesat.

  (2 isi X2m)[ 4 Markah ]

  (b) CO Pengertian alam musyahadah besertacontoh;Alam yang boleh ditanggapi oleh pancaindera dan akalmanusia tentang kewujudannya/ seperti tumbuh-tumbuhan, bahan galian haiwan dsb.

  (2 isi X2m)[ 4 Markah ]

  00 Dua hikmahAllah SWTmerahsiakan alam ghaib; Menunjukkan kekuasaan Allah SWT yangmenjadikan seluruhalamini dengan kehendakNya. Menguji keimanan hambaNya seperti berlakunyahari kiamat.kerana jika perkhabaran tentangnyadiberitahu sudah pasti manusia akan patuh perintaAl lah SWT.

  Dapat mempertingkatkan ilmu pengetahuanmanusia dan mereka akan berusaha mencungkilrahsia alam dengan cara meneliti, memerhati danmengkaji alam ghaib.Rujuk buku teks m/m 29(isi-lm huraian-lm)

  ( 2 isi X2m)[4 Markah ]

  (c) CO Pengertian memelihara alam;Menjaga danmelindungi alam inisupayatidakdirosakkan. [ 2 Markah ]

  00 Dua cara memelihara alam; Mengawal penebangan hutan/huraian Merancangkawasan pembangunan/huraian Memelihara keindahan sungai/huraianRujuk buku teks m/s 33(isi- lm huraian- lm )

  ( 2 isi X 2m )[4 Markah ]

  2 (a) CO Dua contoh budaya asing; Budaya punk Black metal Valentine Day Budaya Rocks

  [ 2 Markah ]

  5226/2Hak Cipta JPNT2013

  http://edu.joshuatly.com

 • 7/27/2019 Trial Terengganu SPM 2013 TASAWWUR ISLAM Soalan-Jawapan Semua Kertas

  16/21

  00

  (iii)

  (b)

  [c] 0)

  00

  00 (0

  PERATURAN PEMARKAHAN 5226/2

  Dua bentuk ancaman budaya asing yang bertentangandengan Islam;. Menyalurkan hiburan yang keterlaluan hinggamelalaikan dan melupakan tuhan seperti Black

  Metal, muzik Rock dsb. Menyebarkan bentuk-bentuk pemikiran sepertisecular, sosialis, kebebasan berfikir dsb. Menjajah negara lain yang lemah dan menyebarkanideologi dan budaya mereka diNegara yang dijajah.- Rujukbukuteksm/s80(isi- lm huraian-lm)

  Dua cara menangani budaya asing; Memperkukuhkan akidah dan keimanan kepadaAllah SWT dengan mendalami ilmu pengetahuandalam pelbagai bidang. Memberi penerangan tentang keburukan budayaasingmelalui ceramah, bengkel dsb. Menapis berita yang diterima sama ada dalammedia cetak atau eletronik.Rujuk buku teks m/s 81(isi-lm huraian-lm)

  Empat contoh masyarakat yang melanggar hak asasimanusia ;Membunuh diri sendiri atau orang lain

  Mencuri / merompakPergaulan bebas / zinaMenimbulkan huru haraMinumarak, dadah, pil khayal dsb

  Maksud Thabat;Ajaran Islam bersifat tetap atau qat'ie yang tidak bolehdiubah dasar, prinsip serta pelaksanaannya.Dua perkara yang termasuk dalam konsep Thabat besertacontoh; Akidah, contoh; Wajib mempercayai Allah SWTyang maha Esa, tiadasekutubagiNya Ibadat, contoh; wajib menunaikan solat fardu ,mengeluarkan zakat, puasa Ramadhan danhaji. Ketetapan hokum syariat, contoh; melibatkanhokum wajib, sunat, harus, makruh dan haram.Duamatlamat pembentukanNegara Islam; Menegakkan perundangan dan hokum Allah SWTdengan adanya kuasa pelaksana(pemerintahan)

  yang tegas dan jelas. Merealisasikan keadilan bagi menjaminkesaksamaan, keamanan dan kesejahteraan umatmanus ia . Melaksanakan kebajikan/huraian

  Mencapai kebahagiaan/huraian

  5226/2HakCipta JPNT2013

  ( 2 isiX2m)[ 4 Markah ]

  ( 2 isiX 2m)[4 Markah ]

  [4isiXlm)[4 Markah]

  [ 2 Markah ]

  (2 isi X2m)[ 4 Markah ]

  ( 2 isi X2m )[ 4 Markah ]

  http://edu.joshuatly.com

 • 7/27/2019 Trial Terengganu SPM 2013 TASAWWUR ISLAM Soalan-Jawapan Semua Kertas

  17/21

  PERATURAN PEMARKAHAN 5226 /2

  00 Dua hak rakyat dalam Negara Islam; Hak memilih pemerintah yang berkelayakan, adildan berwibawa untuk mentadbir dan menguruskanNegara. Hak mendapat pendidikan tanpa mengiraketurunan dan agama. Hak mendapat perlindungan dan jaminankeselamatan sama ada agama, nyawa, akal, maruahdiri d a n h ar ta benda.- Rujuk buku teks m/s 141

  (2 isi X2m)[ 4 Markah ]

  00 CO Nilai-nilai luhur sistem sosial Islam; Ukhuwwah Kasih saying Hormat-menghormati

  00 Perbezaan antara; ( 2 isi X 2m )[ 4 Markah ]Sis tem SosialI s lam

  Sistem Sosial BukanIs lam

  0 Bersifat rabbaniiaitu ciptaan Allah.0 Ciptaan manusia.

  0 Perhubunganse sam a m anus iapada atas dasarkeimanan danketakwaan kepadaAllah SWT.

  0 Perhubungan atasdasar warna kulit,bangsa, keturunandan kem anusiaans ema t a - ma t a .

  0 Mengamalkanakhlak muli a wa laudi mana berada.

  0 Akhlak t idak dititikberat dalampergaulan.

  (c) Tiga tanggungjawab individu terhadap keluarga; Member kasih saying dan perhatian kepada se tiapahli keluarga supaya ikatan kekeluargaan yang utuhmampu menangani segalamasalah secara bersama. Menyediakan keperluan asas seperti tempattinggal, makanan, pakaian dan kenderaan mengikut

  kemampuan masing-masing. Memastikan pendidikan yang sempurna kepadasetiap ahli keluarga terutamanya ilmu fardu ainsupaya menjadi banteng daripada melakukan

  kemungkaran.Rujuk buku teksm/s 166

  [ 3 isiX2m)[ 6 Markah ]

  4 Ca) 0) Pengertian harta;Harta adaiah anugerah Allah SWT kepada manusia melaluiusaha dan ikhtiar.

  [2 Markah]

  00 Dua konsep harta menurut Islam; Har ta ada iah milik mutlak Allah SWT Harta adaiah amanah Allah SWT kepada manusia Harta merupakan ujian Allah SWT

  Rujuk buku teks m/s 5

  (2 isi X 2m)[ 4 Markah ]

  5226/2Hak Cipta JPNT 2013

  http://edu.joshuatly.com

 • 7/27/2019 Trial Terengganu SPM 2013 TASAWWUR ISLAM Soalan-Jawapan Semua Kertas

  18/21

  PERATURAN PEMARKAHAN 5226/2

  (iii) Empat contoh sumber harta halal; Melalui perniagaan Melaluikegiatan pertanian, penternakan, perikanan Melalui kegiatan pertukangan Melalui pekerjaan

  (4 isi X lm )[ 4 Markah ]

  00 CO Dua bahagian hak milik dalam Islam; Hakmilik peribadi Hak mi li k umum Hak milik negara

  [ 2 Markah ]

  00 Dua perananharta dalam memberikan kebahagiaan hidup; Harta sebagai alat untuk merapatkan hubungansesame manusia seperti member sedekah dande rma . Harta sebagai alat untuk beribadat kepada AllahSWT seperti menunaikan haji,zakat.Rujuk buku teks m/s 20

  (isi-lm huraian-lm)

  (2 isi X 2m)[ 4 Markah ]

  (c) Dua hak yang mesti ditunaikan ke atas harta; Hak ke atas pemiliknya seperti memenuhikeperluan did dan keluarga. Hakke atas orang lain seperti mengeluarkan zakat,sedekah dan derma. Hakke atas Negara seperti membayar cukai.

  (isi-lm huraian-lm)

  ( 2 isiX 2m)[ 4 Markah ]

  5 (a) CO Dua peraturan yang ditetapkan Islam untuk memeliharakesucian akidah; PatuhkepadaperintahAllah SWT denganmenjauhilaranganNya. Mengambil tindakan tegas ke atas mereka yangmenyeleweng daripada ajaran Islam. Menyuburka pelbagai disiplin ilmu supayakefahaman terhadap Islam meningkat dalammasyarakat.(isi-lm huraian-lm)

  ( 2 isiX 2m)[4 Markah]

  00 Dua kepentingan matlamat perundangan Islam dalammemelihara agama; Menjagaakidah umat Islamsupaya tidak terpesong. Menjaga kesucian agama Islam daripada dinodaioleh fahaman atau ajaran yang menyesatkan.(isi-lm huraian-lm)

  ( 2 isi X 2m)[4 Markah]

  (b) CO Sumber utama perundangan Islam; Al-Quran Al-Hadis Al-Ijmak Al-Qias

  [ 4 Markah ]

  5226/2Hak Cipta JPNT 2013

  http://edu.joshuatly.com

 • 7/27/2019 Trial Terengganu SPM 2013 TASAWWUR ISLAM Soalan-Jawapan Semua Kertas

  19/21

  00

  OH]

  (a) CO

  (b) 0)

  PERATURAN PEMARKAHAN 5226/2

  Perbezaan antara ;PerundanganIslam0 Ciptaan AllahSWT

  Bersifat universal0 Sesuai pada semua

  tempat dan zaman

  PerundanganManus ia

  Ciptaan0 Ciptaan manusia0 Bersifat setempat0 Sesuai hanya pada

  sesuatu tempat dankeadaan sahaja

  Rujuk buku teks m/s 76Dua faedah mengamalkan perundangan Islam kepadaindividu; Melahlrkan insane yang bertanggungjawab dan

  bertaqwa. Dikasihi dan diberkati oleh Allah SWT. Menjamin kesejahteraan hidup di dunia dan diakhira t . (isi-lm huraian-lm)

  Dua peranan institusi kekeluargaan dapat membentukakhlak manusia; Menjadikan seseorang berdisiplin danbertanggungjawab terhadap tugasmasing-masing. Menyalurkan naluri seks manusia secara sah dan

  t e r a t u r . Memupuk perasaan kasih saying dan hubunganmesra dalam keluarga.(isi-lm huraian-lm)

  i: i Tiga caramengekalkan kerukunan rumahtangga; Setiap pasangan mestilah bersedia bermaaf-maafandan tidak membesarka isu-isu yang remeh. Segera menyelesaikan masalah yang timbul dansentiasa merujuk kepada pihak yang berkeahliansupaya tidak berlarutan. Saling memenuhi keperluan antara satu samalain,(isi-lm huraian-lm)Dua bentuk hukuman takzir selain nasihat atau teguran; Ancaman atau pemulauan

  Perisytiharan umum Denda atau merampas harta Seba t Buangdaerah Penjara

  5226/2Hak Cipta JPNT2013

  ( 2 isi X 2m )[4 Markah]

  ( 2 isi X2m)[4 Markah]

  ( 2 isi X2m)[4 Markah]

  ( 3 isi X 2m )[6 Markah]

  2 Markah

  http://edu.joshuatly.com

 • 7/27/2019 Trial Terengganu SPM 2013 TASAWWUR ISLAM Soalan-Jawapan Semua Kertas

  20/21

  PERATURAN PEMARKAHAN 5226/2

  00 Perbezaan an t ara ; ( 2 isi X 2m)[ 4 Markah ]Hukum JenayahI s l am

  Hukum Jenayah BukanI s lam-Ciptaan AllahSWT -Digubal hasil pendapatdan pengalaman puhakberkuasa

  -pelaksanaannya akanmendapat berkat danrahmat daripada AllahSWT

  -Tiada keberkatan danrahmat daripada AllahSWT

  -Kuasa pengampunanhokum qisas beradadalam kuasa keluargamangsa

  -Kuasa pengampunanberada dalam kuasamahkamah

  (iii) Kepentingan Taubat:Mendapat keampunandan petunjukdaripada AllahSWT.Memperoleh kemenangan dan ketenteraman jiwa.Sentiasa taat dan patuh kepada perintah AllahSWT.Melahirkan rasa bersalah dan penyesalan kepadapenjenayah.

  (lisiX2m)[2 Markah]

  7 (a) CO Maksud penyelesaian masalah;Menyelesaikan masalah manusia berasaskan syariat Islamyang merangkumi semua aspek kehidupan sepertiekonomi, politik, social dan perundangan.

  [ 2 Markah ]

  00 Empat langkah yang perlu diambil bagi menyelesaikansesuatu masalah; mengenal pasti setiap masalah yang berlaku mengenal pasti punca masalah secara terperincidan menyeluruh mengenal pasti kaedah dan strategi untukmenyelesaikan masalah menguji dan mengaplikasi kaedah penyelesaianmasalah melakukan penilaian semula.

  (4isiXlm)[4 Markah]

  00 Duacara bagimewujudkan kekuatan ekonomi umat Islam; bekerja dengan bersungguh-sungguh/huraian menjaga kualiti barangan dan mutu kerja/huraian berhemat dalam berbelanja/huraian

  ( 2 isi X2m)[4 Markah]

  00 CO Tiga cara yang boleh saya lakukan untuk membantu pihaksekolah untuk menangani ke s buli; melaporkan kes buli kepada pihak berkuasa untukmengambil tindakan selanjutnya. Memberi nasihat kepada pihak yang terlibatdengan masalah buli supaya mereka insaf.

  (3 isi X 2m)[ 6 Markah ]

  5226/2HakCiptaJPNT2013

  http://edu.joshuatly.com

 • 7/27/2019 Trial Terengganu SPM 2013 TASAWWUR ISLAM Soalan-Jawapan Semua Kertas

  21/21

  00

  PERATURAN PEMARKAHAN 5226/2

  Mengadakan kempen / ceramah / forum tampalposter tentang keburukan perbuatan buli danmembantu rakan yang terlibat.(isi-lm huraian-lm)

  Dua akibat kepada warga sekolah sekiranya kes iniberterusan; Mencemarkan imej sekolah pada pandangan

  masyarakat umum Menimbulkan ketakutan kepada warga sekolahyang mengakibatkan sesetengah mereka malasun tuk ke sekolah Tidak wujud suasana aman kerana perasaanukhuwwah / persaudaraan di kalangan pelajarhilang. (isi-lm huraian-lm)

  PERATURAN PEMARKAHAN TAMAT

  5226/2Hak Cipta JPNT 2013

  ( 2 isi X2m)[4 Markah]