trestné činy mládeže - otik.uk.zcu.cz prace.pdf · 2 jedná se o osoby, které nejsou pro...

of 98 /98
Západočeská univerzita v Plzni Právnická fakulta Diplomová práce Trestné činy mládeže Kateřina Kopecká Plzeň 2016

Author: others

Post on 10-Sep-2019

4 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Západočeská univerzita v Plzni

  Právnická fakulta

  Diplomová práce

  Trestné činy mládeže

  Kateřina Kopecká

  Plzeň 2016

 • „Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci zpracovala samostatně a že jsem

  vyznačila prameny, z nichž jsem svou práci čerpala, způsobem ve vědecké práci

  obvyklým.“

  V Děčíně dne 19. 3. 2016 ……………………….

  Kateřina Kopecká

 • Na tomto místě bych ráda poděkovala panu doc. JUDr. Janu Chmelíkovi. Ph.D. za

  cenné připomínky a podněty a za odborné vedení při zpracování této práce.

 • Obsah:

  Úvod ………………………………………………………………………............7

  1. Základní pojmy……………………………………………………………9

  2. Kriminalita obecně……………………………………………………….12

  3. Kriminalita mládeže……………………………………………………...14

  4. Příčiny vzniku kriminality………………………………………………..17

  4.1.Vliv rodiny………………………………………………………….. 18

  4.2.Vliv školy……………………………………………………………20

  4.3.Vliv vrstevníků………………………………………………………21

  4.4.Vliv závislostí………………………………………………………..22

  4.4.1. Alkoholismus………………………………………………... 22

  4.4.2. Toxikomanie………………………………………………… 22

  5. Struktura a statistiky kriminality mládeže………………………………..24

  5.1.Stav kriminality mládeže…………………………………………… 24

  5.2.Struktura kriminality mládeže……………………………………… 28

  5.2.1. Majetková kriminalita………………………………………..28

  5.2.2. Násilná kriminalita…………………………………………...30

  5.2.3. Mravnostní kriminalita……………………………………….32

  5.2.4. Hospodářská kriminalita…………………………………….. 32

  5.3.Nárůst nebo úbytek?.............................................................................33

  6. Trestní odpovědnost mládeže…………………………………………… 34

  6.1.Věk…………………………………………………………………...35

  6.2. Příčetnost…………………………………………………………… 37

  6.3. Rozumová a mravní vyspělost……………………………………… 38

  7. Právní úprava……………………………………………………………. 40

  7.1. Nedostatek předchozí úpravy………………………………………..41

  7.2.Základní zásady trestního řízení ve věcech mladistvých dle ZSM…..43

  8. Zánik trestnosti…………………………………………………………...45

  8.1. Účinná lítost………………………………………………………… 45

  8.2. Promlčení trestního stíhání…………………………………………..47

  9. Řízení ve věcech mládeže………………………………………………..48

  9.1. Příslušnost orgánů činných v trestním řízení mladistvého…………..49

  9.2. Provádění úkonů……………………………………………………..50

  9.3. Institut povinné obhajoby……………………………………………51

 • 9.3.1. Obhájce……………………………………………………… 52

  9.3.2. Zákonný zástupce…………………………………………… 52

  9.4.Vazba…………………………………………………………………53

  9.4.1. Trvání vazby………………………………………………….54

  9.5. Ochrana soukromí mladistvých……………………………………...56

  9.5.1. Zveřejňování informací………………………………………56

  9.6. Dokazování…………………………………………………………. 57

  9.6.1. Zjištění poměrů mladistvého…………………………………57

  9.6.2. Výslech mladistvého…………………………………………58

  9.6.3. Vyšetření duševního stavu…………………………………... 59

  10. Stádia trestního řízení ve věcech mladistvých…………………………... 60

  10.1. Přípravné řízení………………………………………………..60

  10.2. Předběžné projednání obžaloby……………………………….61

  10.3. Hlavní líčení a veřejné zasedání……………………………… 61

  10.4. Řízení o opravných prostředcích……………………………... 62

  10.5. Vykonávací řízení……………………………………………..63

  11. Sankce ukládané mládeži………………………………………………...64

  11.1. Výchovná opatření…………………………………………….65

  11.1.1. Dohled probačního úředníka…………………………………67

  11.1.2. Probační program…………………………………………….68

  11.1.3. Výchovné povinnosti………………………………………... 69

  11.1.4. Výchovná omezení…………………………………………...70

  11.1.5. Napomenutí s výstrahou……………………………………...71

  12. Ochranná opatření………………………………………………………..72

  12.1. Ochranné léčení………………………………………………. 72

  12.2. Zabezpečovací detence……………………………………….. 73

  12.3. Zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty……………………74

  12.4. Ochranná výchova……………………………………………. 74

  13. Trestní opatření………………………………………………………….. 75

  13.1. Obecně prospěšné práce……………………………………….76

  13.2. Zákaz činnosti…………………………………………………78

  13.3. Vyhoštění……………………………………………………...78

  13.4. Peněžitá opatření………………………………………………78

  13.5. Domácí vězení………………………………………………... 79

  13.6. Zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce…79

  13.7. Podmíněný trest odnětí svobody………………………………80

 • 13.8. Podmíněný trest odnětí svobody s dohledem………………… 80

  13.9. Propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty……………….. 80

  13.10. Nepodmíněný trest odnětí svobody…………………………... 81

  14. Zvláštní způsoby řízení………………………………………………….. 82

  14.1. Podmíněné zastavení trestního stíhání………………………...84

  14.2. Narovnání……………………………………………………...85

  14.3. Odstoupení od trestního stíhání………………………………. 86

  Závěr…………………………………………………………………………….. 88

  Seznam použitých zkratek………………………………………………………. 91

  Seznam použité literatury..……………………………………………………….92

  Resumé…………………………………………………………………………...97

 • 7

  Úvod

  Téma kriminality mládeže je v posledních desetiletích tématem často

  diskutovaným. Můžeme totiž tvrdit, že kriminalita mladistvých je závažným

  celospolečenským problémem. O mladistvé delikventy se zajímá celá řada

  odborníků, kteří se snaží o co největší pokles kriminality mladistvých. Nutno

  podotknout, že o kriminalitu mládeže jeví zájem i široká veřejnost. Pozornost je

  zde zaměřena za brutalitu činů dětí a mládeže, která je ještě umocněna vlivem

  médií.

  Myslím si, že kriminalita mládeže je vysoce nebezpečným jevem, který se však

  dá vhodným působením a metodami korigovat. Vzhledem k odlišnostem

  mladistvých pachatelů a jejich nevyspělosti, je nutné zajistit jim citlivý přístup,

  díky kterému se resocializují a trestné činnosti zanechají. Tyto důvody mě vedly

  k tomu, abych se tématem trestných činů mládeže zabývala ve své diplomové

  práci.

  Cílem této práce je poskytnout určitý přehled o negativních vlivech, které působí

  na mladistvé a díky kterým se mohou dopouštět trestné činnosti, ale i o

  opatřeních, která vedou k nápravě trestnou činností již poznamenaných jedinců.

  V úvodní kapitole bych ráda objasnila základní pojmy týkající se tohoto tématu,

  aby již v průběhu dalších kapitol bylo zřejmé, o čem se pojednává. Dále

  v základech nastíním, co to vlastně kriminalita je a jaké přístupy se jí zabývají. Od

  obecné kriminality se dostanu již do specifického úseku tohoto problému, a tím je

  kriminalita mládeže. V této kapitole shrnu základní znaky, které jsou typické

  právě pro děti a mladistvé při páchání jejich trestných činů. Po úvodu se již budu

  zabývat příčinami trestné činnosti mladistvých, vlivy, které na mládež působí a

  které ovlivňují jejich pohled na kriminalitu, a začleněním mladistvých pachatelů

  do společnosti. Jedním z nejvýznamnějších kriminogenních faktorů, kterým se

  budu ve své práci zabývat, je rodina. Rodina a její vztahy mají zásadní vliv na

  smýšlení dítěte. Další vysoce vlivnou silou je škola a školní prostředí. Třetím a asi

  nejrizikovějším prostředím, které má vliv na mladistvé, bude prostředí vrstevníků,

  kteří jedince formují určitým směrem a ne vždy je tento směr ten správný.

  S problémem vrstevnických part úzce souvisí problém závislostí, na což poukáži

  v další kapitole, kde rozeberu problém alkoholismu a toxikomanie.

 • 8

  Důležité pro poznání kriminality je poznání její struktury a stavu. Pokusím se

  pomocí grafů přiblížit stav kriminality, který poukáže na to, kolik trestných činů

  bylo spácháno a kolik je u nás mladistvých pachatelů. Dále se zaměřím na

  strukturu trestných činů, které spáchali mladiství. Zda je páchána nejvíce

  kriminalita majetková, násilná, mravnostní či hospodářská. Důležitým jevem je i

  trestní odpovědnost mládeže, která bude obsáhnuta v šesté kapitole. Zaměřím se

  na věk mladistvých pachatelů a s tím spojený velice diskutovaný problém hranice

  trestní odpovědnosti, dále na příčetnost a rozumovou a mravní vyspělost.

  V České republice dlouho nebyla zavedena speciální úprava, která by se týkala

  trestněprávního postavení mladistvých, tudíž se zaměřím i na poměrně nový

  zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví

  ve věcech mládeže. Poukáži na nedostatky předchozí úpravy a nastíním základní

  zásady, kterými se zákon o soudnictví ve věcech mládeže řídí a je jimi provázán.

  V následující kapitole mé diplomové práce vysvětlím případy, ve kterých může

  dojít k zániku trestnosti trestného činu a mladiství tedy není za svůj čin

  odpovědný. K tomuto může dojít v případech účinné lítosti a promlčení trestního

  stíhání. Dále zahrnu krátký exkurz o řízení ve věcech mládeže. Uvedu určitá

  specifika tohoto řízení, která se týkají orgánů činných v tomto řízení, úkonů, které

  tyto orgány vykonávají, speciální podmínky vazby mladistvých, dokazování i

  zpřísněnou ochranu soukromí dětí a mladistvých. V rámci jednotlivých fází

  trestního řízení zařadím určité výjimky u každého z nich, tedy jak v přípravném

  řízení, v předběžném projednání obžaloby, hlavním líčení, v řízení o opravných

  prostředcích i v řízení vykonávacím.

  V mé diplomové práci budou obsaženy i sankce, které jsou mladistvým

  ukládány. Sankce rozdělím do tří základních kategorií, a to na výchovná opatření,

  ochranná opatření a opatření trestní. U každé z této kategorií krátce rozeberu

  konkrétní opatření, možnost jejich uložení, jejich výkon a účel. Největší důraz

  budu klást na opatření výchovná, jež hrají klíčovou roli. Na závěr uvedu zvláštní

  typy řízení, jež se odlišují od standardního řízení a je možno jich využít za splnění

  daných podmínek. Mezi tyto zvláštní typy řízení zařadím podmíněné zastavení

  trestního stíhání, narovnání a jako poslední odstoupení od trestního stíhání.

 • 9

  1. Základní pojmy:

  Kriminalita

  Kriminalita je jedním ze stěžejních pojmů kriminologie, který je ovšem využíván

  i v trestním právu k označení jednání, která jsou v rozporu s trestním zákoníkem.

  Lze ji považovat za zvláštní případ deviace. Jedná se o určitý souhrn sociálně

  škodlivých jevů, které jsou upraveny v trestních zákonech. Pojem kriminalita je

  odvozen z latinského slova crimem, což je zločin. Dle definice Jandourka je

  kriminalita chování porušující normy trestního práva.

  Delikvence

  Delikvence je v některých publikacích uváděna jako pojem širší než kriminalita,

  který ovšem kriminalitu zahrnuje. Na rozdíl od kriminality můžeme pod tento

  pojem zahrnout i skutky, které nejsou trestnými činy, například z důvodu

  vyloučení trestní odpovědnosti pachatele pro nedostatek věku. Jandourek zde

  hovoří o chování, které není v souladu s platnými právními normami.

  Prekriminalita

  Z výše uvedeného vyplývá, že delikvence zahrnuje i tzv. prekriminalitu.

  Prekriminalita označuje činy jinak trestné, kterých se dopouštějí děti před

  dosažením trestní odpovědnosti, čili před dosažením 15 let věku a které by byly,

  pokud by je spáchala osoba starší, považovány za provinění nebo trestné činy.

  Protiprávní čin

  Za protiprávní čin jsou považovány hned tři kategorie deliktů, a to provinění, čin

  jinak trestný a trestný čin.

  Provinění

  Provinění je název pro trestný čin, který je spáchán mladistvým (§ 6 ZSM). Na

  základně formálního pojetí trestného činu musí být i provinění protiprávní

  a vykazovat znaky uvedené v zákoně.

 • 10

  Čin jinak trestný

  Čin jinak trestný je čin, který je za daných okolností trestným, dle § 5 odst. 2

  ZSM, ale v jiném případě za jiných podmínek u daného pachatele se jedná o čin

  beztrestný. Relativní beztrestnost činu jinak trestného je dána nenaplněním

  některého z formálních znaků skutkové podstaty trestného činu (nedostatek věku

  pachatele, jeho nepříčetnost).

  Mládež

  Pojem mládež v sobě zahrnuje hned několik kategorií. Jde o kategorie dítě do 15

  let věku, mladiství a osoba blízká věku mladistvému.

  Dítě

  Za dítě je v trestním zákoníku (ustanovení § 126) v souladu s čl. 1 úmluvy o

  právech dítěte považována každá lidská bytost mladší 18 let, pokud trestní

  zákoník nestanoví jinak. 1 Trestní právo ovšem pracuje s větší diferenciací a ve

  speciální právní úpravě soudnictví ve věcech mládeže užívá pojem dítě mladší

  patnáct let. 2 Jedná se o osoby, které nejsou pro nedostatek svého věku trestně

  odpovědné a dopustí se spáchání tzv. činu jinak trestného. V § 11 TZ je přesně

  stanoveno, že kdo spáchal provinění před dovršením svého 15. roku života, není

  trestně odpovědný za své činy.

  Mladistvý

  Mladistvým je fyzická osoba ode dne, který následuje po dni patnáctých

  narozenin do dne, kdy dovršila osmnáct let věku. Plná trestní odpovědnost nastává

  den po osmnáctých narozeninách osoby. Při trestání mladistvých se dbá zvláštních

  ustanovení i zvláštního způsobu řízení. Věk blízký věku mladistvých je dle § 33

  písm. b) TZ polehčující okolnost. Při trestání mladistvých se dbá zvláštních

  ustanovení i zvláštního způsobu řízení. Věk blízký věku mladistvých je dle § 33

  písm. b) TZ polehčující okolnost.

  1 Firstová, Jana. Kriminalita mládeže v sociálních souvislostech. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2014. str. 10.

  2 Firstová, Jana. Kriminalita mládeže v sociálních souvislostech. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2014. str. 10.

 • 11

  Osoba blízká věku mladistvého

  Věkem blízkým k věku mladistvého je bráno období mezi 18. a 19. rokem

  života. Pokud by pachatel spáchal trestný čin v tomto věkovém období, použil by

  se při výměře trestu institut polehčující okolnosti a fakultativně by byl využit

  zvláštní způsob řízení proti mladistvému.

  Opatření

  Opatření je nový pojem, který je zaveden v ZSM. Je to jakási obdoba sankce dle

  TZ, tudíž se jedná o důsledek provinění. Opatření mají smíšenou povahu, obsahují

  prvky jak výchovné, tak léčebně-ochranné. Opatření zabezpečují ochranu

  společnosti formou dohledu, kontroly a v krajních případech i formou izolace.

  Tento typ trestu je aplikován pouze na mladistvé pachatele.

 • 12

  2. Kriminalita obecně:

  Kriminalita je veškeré páchání trestných činů, provinění i přestupků. Je to

  nežádoucí jev, kterým se zabývá multidisciplinární věda zvaná kriminologie, což

  je věda, která se zabývá pachateli, oběťmi, skutkovými podstatami TČ i kontrolou

  kriminality. Jandourek uvádí, že zločin jako produkt kriminality je vědomé a

  dobrovolné spáchání činu považovaného za společensky nebezpečný, zakázaný

  určitým pravidlem stanoveným oprávněnou osobou.

  Můžeme rozlišovat mezi juristickým (legálním) a sociologickým pojetím

  kriminality. Dle juristického pojetí je zločinem pouze to, co za zločin prohlásí

  zákonodárce. Pojem kriminality se potom překrývá s obsahem zvláštní části

  trestního zákoníku, neboť ji tvoří jen trestné činy, které jsou v tomto zákoníku

  uvedené. Výhodou tohoto pojetí je jeho určitost. Sociologické pojetí hledá vlastní

  pojem zločinu, zaměřuje se na sociálně patologické jevy, i když nejsou

  regulovány trestním právem. Zpravidla jsou však zkoumány sociálně patologické

  jevy, které s trestnou činností souvisí. Často mají charakter jedné z příčin trestné

  činnosti, jako je například alkoholismus, užívání omamných a psychotropních

  látek, prostituce, atd.

  Poznáváním kriminality se zabývají dva základní přístupy zkoumání:

  a) Fenomenologický přístup - popisuje kriminalitu, respektive jednotlivé

  druhy kriminality pomocí popisu stavu, struktury a dynamiky kriminality.

  Základem popisu kriminality je analýza statistických dat získaných

  především z kriminálních statistik.

  b) Etiologický přístup - zkoumá příčiny kriminality. Účelem je vysvětlení

  geneze kriminality, neboť jedině tak lze přikročit k efektivní kontrole.

  Kontrolou kriminality rozumíme úsilí státu a společnosti o udržení

  kriminality v přijatelných mezích nebo snahu o její omezování.

  Kriminalita je hromadným jevem, který se skládá z mnoha prvků. Chceme-li

  popsat stav kriminality, musíme hovořit hlavně o tzv. rozsahu kriminality, což

  je údaj o počtu trestných činů na určitém území za určité období. Rozsah

 • 13

  kriminality ale není dostačující, protože neodráží demografické vlivy, jako je

  např. počet obyvatel na daném území. Proto užíváme další ukazatel, kterým je

  úroveň kriminality, kterou rozumíme relativní četnost jejího výskytu. Ani

  úroveň kriminality však neposkytuje ucelený obraz o kriminalitě, proto se

  využívá další významný ukazatel, a to struktura kriminality. Struktura

  kriminality je určována řadou charakteristik, které se mohou týkat jednak

  povahy trestného činu, jednak vlastností osoby pachatele nebo oběti.

  Při popisu kriminality by bylo ideální, kdybychom věděli přesný počet

  spáchaných trestných činů, tedy kdybychom měli informace o tzv. skutečné

  kriminalitě. Realita je bohužel jiná, protože policejní orgány zjistí, ať již

  z vlastní činnosti či na základně oznámení osob, pouze část skutečné

  kriminality. Tu část, kterou zjistí, označujeme jako kriminalitu registrovanou

  (zjevnou). Rozdíl mezi touto registrovanou kriminalitou a kriminalitou

  skutečnou tvoří kriminalita latentní, neboli skrytá.

 • 14

  3. Kriminalita mládeže:

  Kriminalita mládeže je celospolečenským závažným problémem, kterému je

  věnována pozornost řady odborníků jak z oblasti kriminologie, tak z orgánů

  činných v trestním řízení, tak ale i ze široké veřejnosti. V naší společnosti existuje

  určitá míra tolerance s dětskými a mladistvými pachateli pro jejich nevyzrálost a

  rozumovou nevyspělost. Avšak nárůst kriminality mládeže, která postupně nabírá

  na intenzitě a brutalitě, vzbuzuje obavy.

  Mládež je nedílnou součástí společnosti a v jejím chování se odráží morální

  zásady a hodnotové žebříčky společnosti, působení společnosti, školy a rodičů.

  Jak se vyjádřil v roce 1892 Lacassagne: „Každá společnost má takové zločince,

  jaké si zaslouží.“ Je proto důležité si uvědomit, že vhodnost zvoleného řešení

  bude záviset na osobnosti daného pachatele a na konkrétním prostředí, ve kterém

  se nachází a které na něj mělo vliv.

  O definici mládeže se pokusil Neumann, který pravil, že „delikvence mládeže je

  multidimenzionální, vysoce dynamický, sociálně patologický jev zahrnující činy

  osob určitého věkového vymezení v daném čase i teritoriálním rámci, jež byly (tj.

  zjevná delikvence) nebo by mohly být (tj. latentní delikvence) procedurálně

  posouzeny speciálními státními orgány jako delikventní, tj. neslučitelné

  s kodifikovanými normami trestního práva. 3 Pro trestnou činnost mládeže je

  charakteristická vysoká míra latentní kriminality. To znamená, že se jedná o

  kriminalitu, která nebyla zjištěna nebo která nebyla nahlášena orgánům činným

  v trestním řízení. Zejména u méně závažných, bagatelních deliktů je zřejmá určitá

  tolerance společnosti k této trestné činnosti, pokud se jí dopustí právě děti.

  Kriminalita mládeže se vlastně vždy svými znaky odlišovala od kriminality

  dospělých pachatelů. Vyznačuje se určitými specifickými znaky, kterými je dána

  její osobitost. Jedním z aspektů kriminality mládeže je nedostatečná příprava a

  plánování, což se projevuje například náhodností místa a času činu, zanecháním

  většího počtu stop, nevhodností použitých nástrojů i nedokonalou konspirací.

  Často se pachatelé k delikventnímu jednání nechávají strhnout, aniž by předem

  domysleli důsledky svých činů. Objevuje se zde touha po dobrodružství

  3 Svatoš Roman. Kriminologie 1. Vydání. Plzeň: Aleš Čeněk s.r.o., 2012. s. 217

 • 15

  a vzrušení. Se svými zážitky se děti a mladiství poté často svěřují, mají potřebu se

  svými činy pochlubit.

  Dalším charakteristickým rysem kriminality mládeže je skupinovost.

  K delikventnímu jednání dochází velmi často za asistence vrstevníků. Vrstevníci

  jsou v tomto období života mladého jedince velmi důležití a stávají se tzv.

  referenční skupinou, která má silný vliv na formování hodnotového systému

  mladého delikventa. Ve vrstevnické skupině mládež nachází zázemí, s ostatními

  sdílí zájmy, názory a postoje. Skupina též poskytuje jedinci určitou anonymitu.

  Fyzická osoba jako člen skupiny si dovolí daleko více, než kdyby vystupovala

  jako jedinec. Vrstevnická skupina pak plní roli určitého iniciátora deliktního

  chování, která má svá vlastní pravidla, za jejichž porušení může být jedinec i

  sankciován. Zajímavou skutečností je odhalení delikventní skupiny a její

  potrestání. Ve většině případů nejsou potrestáni všichni členi skupiny, všichni

  viníci, ale zpravidla tzv. obětní beránci, což jsou ti nejslabší v rámci hierarchie

  skupiny. Faktický vůdce, který deliktní činnost vymýšlí, organizuje, nakonec

  zůstává v pozadí zájmu orgánů činných v trestním řízení a často zůstává bez

  trestu. Tím se ještě více posiluje jeho vůdčí postavení ve skupině.

  Třetím typickým znakem kriminality mládeže je určitá neadekvátnost jejich

  jednání, neschopnost odložení uspokojení svých potřeb a nadměrná brutalita.

  Mladí lidé, pro které je dnes atraktivnost a modernost určujícím kritériem, se snaží

  dosáhnout svých cílů co možná nejrychleji bez vynaložení přílišného úsilí.

  Někteří v důsledku touhy po určitém předmětu způsobí dokonce i například

  těžkou újmu na zdraví, kdy hodnota odcizeného předmětu je v porovnání

  s důsledkem způsobení těžké újmy na zdraví nepatrná.

  Co se týká pohlaví delikventní mládeže, převažuje mužské pohlaví. Dívky se

  dopouští deliktů v mnohem menší míře než chlapci a se zvyšující se závažností

  trestného činu, je pak podíl dívek ještě menší. Dle dostupných statistik se muži

  dopouštějí TČ mnohem častěji než ženy ve všech společnostech, ve všech dobách,

  nezávisle na své příslušnosti k etnické skupině i nezávisle na druhu trestné

  činnosti. Nicméně v posledních desetiletích ve vyspělých společnostech je patrná

  tendence snižování strmých nepoměrů. Rozdíl v mírách mužské a ženské

  kriminality je připisován vrozeně vyšší agresivitě mužů, jež je ovlivňován

 • 16

  mužským pohlavním hormonem testosteronem. Bez vlivu na vyšší kriminalitu

  mužů není ani odlišný způsob výchovy dívek a chlapců. Dívky jsou většinou pod

  větší kontrolou ze strany rodičů a učitelů, vazby na vrstevnické party na ně nemají

  takový vliv a naopak vazby na rodinu jsou u nich daleko pevnější.

  Posledním znakem spojeným s kriminalitou je spáchání trestného činu

  v souvislosti s návykovými látkami. Zde můžeme trestnou činnost roztřídit do

  dvou kategorií. V první kategorii se jedná o trestnou činnost spáchanou pod

  vlivem návykové látky. Drogy a alkohol jsou v tomto případě užity jako

  prostředek k dodání sebedůvěry. V druhé kategorii najdeme trestnou činnost jako

  prostředek k přístupu k návykovým látkám.

 • 17

  4. Příčiny vzniku kriminality

  Příčinami vzniku kriminality se zabývá hned několik teorií zaměřených

  biologicky, psychologicky a sociálně. Biologické teorie zkoumají vliv dědičnosti,

  tělesné a psychické konstituce, etnické příslušnosti a pohlaví. Psychologické

  teorie se zabývají psychikou daného jedince. Důležitá je například nervozita

  jedince, emocionální labilita, sklon k depresím nebo agresivita. Poslední teorie, a

  to sociální se zaměřují na vliv rodiny a její výchovy, vliv školy, vzdělání,

  vrstevnických skupin, zaměstnání, ekonomické situace a celkově sociálního

  prostředí. Ani jedna z těchto teorií není dominantní a jednoznačně správná, je zde

  nutné prolínání všech teorií a všech těchto faktorů.

  Vývoj každého dítěte lze považovat za individuální proces zahrnující somatickou

  i psychickou stránku jedince. Jednotlivá vývojová období se velmi liší a je nutno

  je brát ve vzájemné kontinuitě. Závisí zde na individualitě každého jednotlivce.

  Zvýšeným faktorem pro vznik delikventního chování jsou specifika související

  s přirozeným psychickým vývojem, též mravním a sociálním vývojem během

  jeho dětství a dospívání. Období dospívání je někdy spojováno s tzv. krizí

  identity.

  Většina odborníků předpokládá, že osobnost je plně vyvinutá až počátkem rané

  dospělosti. 4 V průběhu dětství a dospívání se často mluví o poruchách chování.

  Za velmi závažnou poruchu můžeme brát poruchu chování s protispolečenskými

  rysy. Uvažuje se o ní, pokud děti nebo mladiství kradou, utíkají z domova, často

  lžou, jsou krutí ke zvířatům, vyvolávají rvačky atd. Tato porucha se může

  vyskytovat individuálně i ve skupinách. Porucha chování s protispolečenskými

  rysy je u mládeže poměrně častá.

  Dalšími faktory, které mohou mít vliv na deliktní chování jedince, jsou

  příslušnost k určité etnické skupině, způsob trávení volného času, vzdělání, vliv

  vrstevnických skupin, chudoba a vliv masmédií.

  4 Koukolík František, Drtilová Jana. Vzpoura deprivantů. Praha: Galén, 2014. ISBN 978-80-7492-

  120-9.s.111

 • 18

  4.1. Vliv rodiny

  Jedním z nejvýznamnějších kriminogenních faktorů je i v dnešní moderní a

  dynamické společnosti rodina. Rodina vznik a existenci deviantních projevů

  chování u mládeže velmi silně podmiňuje. Rodinné prostředí můžeme považovat

  za prioritní prostředí, tedy jako jedno z nejdůležitějších, a tudíž je zřejmé, že

  sehrává nejvýznamnější roli v procesu socializace dítěte. V tomto období je

  formována osobnost každého z nás, a to především v období raného dětství, kdy je

  dítě k vlivům působícím z vnějšku nejvnímavější a nejcitlivější. Dítě v rodině

  pozoruje chování a jednání rodinných příslušníků, které následně napodobuje.

  Rodinní příslušníci jsou tedy pro dítě velkým vzorem, dle kterého si vytváří a

  upravuje mravnostní a hodnotové žebříčky, vzorce chování. Problém nastává

  v případě výskytu protichůdných výchovných vlivů, které jsou komplikací při

  tvorbě jednotného žebříčku hodnot a dochází k tzv. nečitelnosti ve výchově.

  Dítě potřebuje, aby mělo nastaveno přesná pravidla, pokud tomu tak není, je

  možné, že bude docházet z jeho strany k nežádoucím jevům, jako je například

  lhaní, záškoláctví a v nejhorším případě samotná delikventní činnost.

  Nejobvyklejší podobou protichůdné výchovy je nekritický přístup matky k dítěti a

  velmi kritické či odmítavé chování otce.

  Kvalita vazby mezi matkou a dítětem, otcem a dítětem a ostatními členy rodiny,

  je klíčovým činitelem osobnostního vývoje. Studie delikventně jednajících

  mladistvých založené na jejich popisu rodinného prostředí ukazují rodinné

  prostředí přestupníků zákona jako chladné, s minimem rodičovského zájmu o

  děti.5 Rodiče jsou charakterizováni jako pasivní a odmítaví.

  Dalším rizikovým faktorem jsou rodiče jako anomální osobnosti. Jsou to rodiče,

  kteří nejsou schopni plnit svou rodičovskou úlohu. Jedná se například o jedince

  s různými typy závislostí, kteří trpí nějakou poruchou osobnosti, a v neposlední

  řadě se jedná o jedince, kteří se sami dopouští delikventní činnosti. Rodiče nejsou

  schopni kvůli těmto svým osobním problémům poskytnout dětem dostatečnou

  péči. Jak již bylo řečeno, děti se učí sociálnímu chování nápodobou chování

  v rodině, pokud jsou v rodině dítěti zprostředkovávány nevhodné vzory chování,

  5 Matoušek Oldřich, Kroftová Andrea. Mládež a delikvence. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-

  226-2.s.43.

 • 19

  stává se pro dítě toto prostředí velmi rizikovým. Dospívající, který nedokáže

  dodržovat společenské normy, byl pravděpodobně špatně veden rodiči k vnitřní

  disciplíně. Je dostatečně potvrzeno, že v rodinách delikventně se chovajících

  adolescentů se rodiče méně starají o vytvoření zábran v asociálním chování dětí.

  Také příliš tvrdá disciplína zahrnující agresivní tělesné tresty je častější

  v rodinách, v nichž se děti chovají delikventně. Dítě se v takovém prostředí učí

  agresivitě jako dovolenému způsobu chování.

  Mezi další riziková hlediska bývají odborníky řazeny neúplné rodiny, špatné

  soužití rodičů, kteří jsou v neustálém konfliktu, nízké postavení rodiny

  v komunitě, bytové podmínky rodiny či špatná ekonomická situace rodiny. Pokud

  je dítě vystaveno těmto faktorům dlouhodobě a intenzivně je zdě velké riziko

  vzniku nějaké poruchy.

  Jako nejpříznivější živná půda kriminálního chování mládeže se stále ukazují

  nejnižší vrstvy společnosti, vrstvy lidí bez kvalifikace, vrstvy, v nichž je největší

  chudoba nebo nezaměstnanost. V moderní době však dochází i k přelévání

  kriminality do společensky lépe situovaných rodin, což můžeme interpretovat jako

  klesající vliv rodiny na chování dospívajících dětí. I v dobře situovaných rodinách

  můžeme najít případy absolutního nezájmu rodičů vůči dítěti. Známý americký

  psychiatr Scott-Peck delikventní chování dospívajících jedinců interpretuje jako

  logickou reakci na skrytě nepřátelský postoj rodičů ve zdánlivě dobře fungujících

  a ekonomicky zajištěných rodinách.

  Dohled rodičů je další parametr, který má prokazatelnou souvislost

  s delikventním chováním mládeže. Míní se jím míra rodičovské informovanosti o

  tom, s kým se dítě stýká, jak tráví volný čas, kdy se vrací domů atd. Čím méně

  monitorují rodiče své dítě, tím je pravděpodobnější, že se dítě dopustí trestného

  činu. Rizikovým faktorem je nepochybně i nepřítomnost rodiče v rodině.

  Nejčastější jsou případy absence otce v rodině, kdy poté chlapec postrádá vzor,

  s nímž by se mohl identifikovat.

  Z výše uvedeného je zřejmé, že rodina má pro jedince z hlediska jeho formování

  nesmírně důležitý význam. Má vliv na utváření hodnotového systému, jeho

  názorů a postojů. Tyto hodnoty poté jedinci pomáhají v zaujímání určitých pozic.

 • 20

  4.2. Vliv školy

  V procesu socializace jedince nastupuje jako významný socializační činitel

  kolem šestého roku věku dítěte škola. 6 Školní prostřední významně zasahuje do

  výchovného procesu, formuje jeho osobnost a dohlíží na jeho rozumový rozvoj.

  Dochází zde k utvrzení základních sociálních norem, které mu do té doby byly

  zprostředkovávány převážně rodinou. Jedná se o tzv. uvědomění dovoleného a

  zakázaného. Zásadního významu nabývají sociální vztahy s vrstevníky a začlenění

  se do kolektivu. Škola ve skutečnosti nikdy nebyla institucí, kde by se děti jen

  učily dané předměty a kde by se učitelé nezajímali o jejich socializaci, osobnostní

  nebo morální vývoj.

  Nezastupitelnou úlohu zde sehrává vztah dítěte a učitele. Učitel se stává

  nejdůležitější osobou v rámci školního prostředí. V případě určitého disfunkčního

  prostředí v rodině je třeba, aby si učitel získal důvěru takového žáka, a mohl tak

  působit jako určitý korektiv směřující k jisté pomoci a nápravě. V případě slabého

  vlivu rodiny, mocného vlivu médií a neřízeného socializačního působení

  vrstevnických skupin, začíná být škola viděna jako málem jediné prostředí

  schopné garantovat optimální působení na děti a mladistvé v souladu se zájmy

  společnosti. V případě negativního vztahu ke škole se stává školní prostředí pro

  dítě frustrující, neradostné, nefungují vztahy se spolužáky, mohou nastat spory

  s dospělými autoritami. Děti si poté začnou vytvářet určitou svoji subkulturu

  vyznačující se zvláštním jazykem a zvyklostmi. V některých případech může toto

  tvoření subkultur, tedy určitých vrstevnických part, dojít až k asociálnímu

  chování. Všechno toto může vést až k záškoláctví, které lze z hlediska

  kriminogenních faktorů považovat za jeden z nejrizikovějších. Záškoláctví totiž

  vytváří prostor u mládeže k rozvoji dalšího sociálně deviantního jednání.

  V průběhu záškoláctví dochází velmi často k experimentům s návykovými

  látkami, s vandalismem apod.

  Škola může předcházet kriminalitě v případě, že důsledně postihuje zjištěné

  asociální chování žáků. Přehlížení zcela zjevných přestupků, nejasná pravidla

  týkající se žádoucího chování dětí, nekonzistentní uplatňování disciplíny,

  6 Firstová Jana. Kriminalita mládeže v sociálních souvislostech. Plzeň: Aleš Čeněk s.r.o., 2014.

  ISBN 978-80-7380-521-0. s. 95

 • 21

  degradace žáků v procesu jejich trestání, nemožnost odčinit přestupek,

  neobjektivní rozhodování učitelů a ředitele, ba i obviňování rodičů za něco, co

  rodiče nezpůsobili - to všechno jsou postoje podkopávající představu dětí o tom,

  že jejich chování má za každých okolností jasné hranice. 7

  Na školu klade dnešní společnost ještě řadu dalších požadavků. Škola by měla

  děti nejen kvalifikovat pro budoucí práci, ale také vychovávat k občanské

  angažovanosti, a to ve spolupráci s rodinou. 8 Rodiny ale občas se školou

  spolupracovat nechtějí, mají-li jiné hodnotové preference než škola. Je ale

  zjištěné, že dobrá spolupráce školy s rodiči zlepšuje motivaci dětí k učení a

  k jejich výsledkům ve škole.

  Kriminalita mládeže je ve všech společnostech jev stále spojený

  s nezaměstnaností, s nemajetností, s nízkým vzděláním, často i s nedokončeným

  základním vzděláním. Všechny tyto faktory jsou navzájem propojeny.

  V současných západních zemích postihuje nezaměstnanost nejvíce lidi

  s nejmenším vzděláním.

  Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že školní prostředí je pro jedince plné jak

  pozitivně působících faktorů, tak i bohužel negativních.

  4.3. Vliv vrstevníků

  V průběhu dospívání se u jedinců čím dál tím víc projevuje potřeba komunikace,

  interakce s jedinci ze stejné věkové kategorie a slábne závislost na rodičích.

  Základní referenční skupinou se stává právě skupina vrstevníků. To s sebou

  ovšem nese riziko negativního vlivu těchto vrstevnických seskupení na jedince. V

  prostředí vrstevníků si dítě zvyšuje sebevědomí a utvrzuje si své postavení.

  Nároky na členy skupiny jsou ovšem velké, zahrnují způsob vyjadřování, úpravu

  zevnějšku, způsob chování k opačnému pohlaví, preferovanou hudbu, postoj ke

  škole, k rodičům, ke kouření, k alkoholu, k drogám atd. U dětí se špatným

  rodinným zázemím je potřeba kladného přijetí vrstevnickou partou silnější než u

  jedince s vysokou podporou rodiny. Tyto skupiny se ve většině případů vymknou

  7 Matoušek Oldřich, Kroftová Andrea. Mládež a delikvence. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-226-2. s. 79. 8 Matoušek Oldřich, Kroftová Andrea. Mládež a delikvence. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-226-2. s. 69

 • 22

  běžným mechanismům sociální kontroly a vytvoří si vlastní hodnotové systémy.

  Delikventní skupiny jsou často charakterizovány jako party, které jsou

  k delikventní činnosti často přivedeny nevhodným trávením volného času, jako je

  například chození do různých barů, heren, diskoték. Tato činnost je ovšem docela

  finančně náročná, což je vede až k delikventní činnosti, v podobě drobných

  krádeží, krádeží odložených věcí. Tato delikventní činnost postupně nabývá

  organizovanějších forem, stává se plánovanou a bohužel se stává hlavním

  finančním zdrojem na pokrytí nevhodných volnočasových aktivit. Jiné party jsou

  ke kriminalitě vedeny nudou. Dalším motivem kriminálního chování je snaha

  předvést se před ostatními členy party

  Svou příslušnost k určité skupině mládež demonstruje zejména způsobem úpravy

  zevnějšku (účesem, oděvem, druhem bot), zvláštním jazykem, uctíváním určitých

  symbolů i druhem preferované hudby. Členové skrz skupinu vyjadřují své sociální

  postoje, kdy se obvykle inspirují aktualizovanými ideologiemi z minulosti.

  4.4. Vliv závislostí:

  4.4.1. Alkoholismus

  Mezi skutečnostmi, které ovlivňují deliktní chování mládeže, patří alkoholismus.

  Je všeobecně známé, že v důsledku požití alkoholu je spácháno mnoho méně či

  více závažných trestných činů. Nadměrné požívání alkoholických nápojů se

  v dnešní době stalo celospolečenským problémem. Je nesporné, že požívání

  alkoholu mladistvými způsobuje negativní následky. Odborníci zejména

  poukazují na škodlivý vliv alkoholu na řádný průběh biologického, psychického a

  sociálního vývoje mládeže.

  Spojení mezi kriminalitou a požíváním alkoholu můžeme spatřovat hlavně

  v tom, že alkohol může mladistvé pachatele utvrzovat v jejich záměru a

  rozhodnutí spáchat TČ nebo k trestné činnosti dovést člověka, který by se jí za

  střízlivého stavu nedopustil.

 • 23

  4.4.2. Toxikomanie

  Drogová závislost představuje velmi závažný celospolečensky škodlivý problém.

  V poslední době se mezi mládeží zvyšuje výskyt případů nealkoholové závislosti.

  Jedná se o vysoce nebezpečný jev, který ohrožuje jak fyzický vývoj mládeže, tak

  psychický i mravní. Velmi často je toxikomanie kriminogenním faktorem, váže se

  k ní trestná činnost hlavně majetkového a mravnostního charakteru. Převážná část

  mládeže provozující některou formu nealkoholové toxikomanie se pohybuje ve

  věkovém rozmezí 14 až 20 let věku. Zájem o drogy u mládeže stoupá. Na přelomu

  tisíciletí měl zkušenost s drogou každý druhý sedmnáctiletý chlapec nebo dívka.

  Většina mládeže zkouší drogy ze zvědavosti a po několika pokusech přestává.

  Někteří však u požívání drog zůstávají a dostávají se k užívání drog tvrdších.

  Užívání drog a kriminalita jsou tedy množiny s velkým průnikem i u těch lidí,

  jejichž trestná činnost nespočívá v nedovoleném obchodování s drogami v či

  nedovoleném držení. 9 Mladí narkomani jsou výsledkem společenských tříd

  s nízkým příjmem, chudinských čtvrtí. Trestná činnost související s drogami nemá

  pouze majetkový charakter, ale jedná se i o loupeže, ublížení na zdraví či

  znásilnění. Česká republika v posledních letech zaujímá první místo v nejvyšší

  míře užívání návykových látek dětmi, kdy se jedná hlavně o alkohol a tabákové

  výrobky. Nepatrné bohužel však není ani užívání nealkoholových drog.

  9 Matoušek Oldřich, Kroftová Andrea. Mládež a delikvence. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-

  226-2. s. 88.

 • 24

  5. Struktura a statistiky kriminality mládeže

  Základním předpokladem poznání zkoumané problematiky je důkladné poznání

  struktury a dynamiky kriminality mládeže. Je potřeba zachytit určité jevové

  podoby kriminality, tj. formy výskytu trestní činnosti mládeže, její množství,

  kvalitu, dynamiku a i její úroveň. Konkrétním cílem je zjištění přesného počtu

  spáchaných trestných činů mladistvých a činů jinak trestných spáchaných dětmi

  na území České republiky za určitou časovou jednotku. Dalším předmětem tohoto

  zjišťování je struktura kriminality mládeže, tedy přiblížení podílu jednotlivých

  druhů kriminality k celkové kriminalitě. Kriminalitu mládeže nemůžeme

  považovat za jednoduchý problém. Na tento jev je třeba se dívat jako na

  dynamický jev měnící se s dobou.

  Údaje o stavu kriminality, o jejím vývoji a prognózách získáváme především ze

  statistik Policie ČR a ze státních zastupitelství soudů. Kriminalita mládeže je pro

  svou specifičnost vedena odděleně.

  5.1. Stav kriminality mládeže: Stav kriminality vyjadřuje početnost trestných činů, ale i osob, které tyto trestné

  činy spáchaly. Stav kriminality v určité době, její změny s porovnáním s minulou

  dobou nebo prognózy změn do budoucnosti jsou obvykle popisované a dokládané

  statistickými údaji. Stav kriminality zásadním způsobem ovlivňuje trestná

  legislativa. Základním bodem evidence kriminálních činů a pachatelů je

  především definice, co je trestný čin, určení výše škody, která kriminální činy

  rozděluje na přestupky a trestné činy nebo určení hranice trestní odpovědnosti

  pachatele. Na stav ročního ukazatele může mít vliv i hromadná amnestie udělená

  prezidentem. Při posuzování statistik kriminality je důležité pamatovat na to, že

  tzv. latentní kriminalita je častější než kriminalita oznámená orgánům činným

  v trestním řízení a že z kriminality oznámené orgánům činným v trestním řízení je

  opět jen určitá část objasněná do takové míry, aby se dal s jistotou určit pachatel

  a jeho věk. Vzhledem k výše uvedenému je možné konstatovat, že seriózní

  hodnocení stavu kriminality je velmi složitou úlohou, a proto je třeba mít na

  paměti uvedené vlivy působící na statistiky.

  Trestná činnost mládeže se velmi těžko zjišťuje, dokazuje i vyšetřuje, neboť

  latence v oblasti kriminality dětí a mladistvých se odhaduje větší v porovnání

 • 25

  s latencí kriminality dospělých pachatelů. Morální následky kriminality mládeže

  jsou považovány za společensky závažnější, než je tomu u kriminality dospělých.

  Kriminalita mládeže významně ovlivňuje stav celkové kriminality. Z dostupných

  statistik je zřejmé, že podíl mládeže na celkové kriminalitě se v letech 1989-2006

  pohyboval v rozmezí 15-28%.

  Graf č. 1 - Počet trestných činů

  Celkem 11205 10700 10695 10789 10511 9460 6945 7063 6176 5131 4717

  Mladiství 7886 7614 7605 8079 7728 7127 5339 5427 4713 3845 3367

  Děti 3319 3086 3090 2710 2783 2333 1606 1636 1463 1286 1350

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

  Jak lze vyčíst z grafu č. 1, je zřejmé, že objasněná kriminalita mládeže

  každoročně klesá. V roce 2004 bylo spácháno celkem 11 205 trestných činů,

  naproti tomu v roce 2014, tedy o deset později bylo trestných činů spácháno 4717,

  což je o 6488 trestných činů méně. Klesající tendenci můžeme vidět jak u

  dětských pachatelů, tak u pachatelů z řad mladistvých.

  0

  2000

  4000

  6000

  8000

  10000

  12000

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

  Počet trestných činů

  Děti Mladiství celkem

 • 26

  Graf č. 2 - Počet pachatelů

  Celkem 9931 8995 8835 8957 8737 7433 5594 5606 4857 4190 3962

  Mladiství 6197 5654 5808 6322 6014 5339 4010 4038 3486 2939 2593

  Děti 3734 3341 3027 2635 2723 2094 1584 1568 1371 1251 1369

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

  Na grafu č. 2 je ukázán počet dětských a mladistvých pachatelů. I zde můžeme

  sledovat znatelný pokles. V roce 2004 bylo zaznamenáno celkem 9931 pachatelů

  kriminality mládeže a v roce 2014 jich bylo jen 3962.

  a) Věkové rozložení kriminality

  Již od prvních statistických analýz je známo, že kriminalita je převážně

  záležitostí mladých lidí. Německý kriminolog Kaiser uvádí, že obecně stoupá

  registrované kriminální zatížení jedince strmě až do věku 20 let a potom

  váhavě klesá. 10

  10 Zoubková Ivana. Kontrola kriminality mládeže. Dobrá Voda u Pelhřimova: Aleš Čeněk s.r.o.,

  2002. ISBN 80-86473-08-2. s. 14

  0

  2000

  4000

  6000

  8000

  10000

  12000

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

  Počet pachatelů

  Děti Mladiství Celkem

 • 27

  Věkové rozložení kriminality

  Věk 0-15 15-18 18-24 24-30 30-40 40-60 60 a více

  Pachatelé 8 824 10 549 32 886 23 316 27 525 24 541 1630

  Procentuální podíl

  7% 8% 26% 18% 21% 19% 1%

  V tabulce můžeme vidět, že pachatelé ve věku do 24 let mají na celkové

  kriminalitě podíl 41 procent a 60 procent všech pachatelů jsou pachatelé ve

  věku do 30 let.

  Na skutečnost, že kriminalita je převážně záležitostí mladých pachatelů, se

  shodují policejní statistiky i jiných států. Například statistiky SRN rovněž

  říkají, že kriminalita mladých osob do věku 25 let vykazuje vyšší procentuální

  podíl na celkové kriminalitě než podíl na demografické struktuře

  obyvatelstva.11

  Pro věkovou kategorii mládeže je při páchání kriminální činnosti dlouhodobě

  potvrzováno spolupachatelství, brutalita, devastace, nedokonalá příprava,

  použití nevhodných nástrojů, využití somatických znaků pachatele, mezi něž

  se řadí například vyšší rychlost, ohebnost, síla, nad rozumovou motivací

  převládá motivace emotivní, impulsivnost a při opakování trestné činnosti

  dochází k vyskytování podobných znaků. Třetina trestné činnosti dětí a

  mladistvých je registrována jako opakovaná.

  11 Zoubková Ivana. Kontrola kriminality mládeže. Dobrá Voda u Pelhřimova: Aleš Čeněk s.r.o.,

  2002. ISBN 80-86473-08-2. s. 16.

 • 28

  Kriminalita mládeže je převážně záležitostí chlapců. Děvčata se kriminálního

  jednání dopouštějí daleko méně a v mnoha případech bez použití násilí.

  Páchají především podvody, krádeže a velký podíl nese kriminalita spojená

  s prostitucí a drogami.

  5.2. Struktura kriminality mládeže:

  Struktura vyjadřuje podíl jednotlivých druhů trestných činů na celkovém počtu

  všech trestných činů spáchaných na určitém území v konkrétním čase. Právě

  struktura kriminality zprostředkovává poznání kvality, z jakých druhů a forem se

  kriminalita skládá a též přibližuje jednotlivé skupiny pachatelů.

  Páchání trestné činnosti mládeží bylo zjištěno ve všech druzích kriminality, ať už

  se jedná o trestné činy majetkové, násilné, mravnostní i hospodářské.

  5.2.1. Majetková kriminalita

  Nejvíce děti a mladiství páchají kriminalitu majetkovou. Majetková kriminalita

  představuje trestnou činnost, při které pachatel bez ohledu na způsob spáchání,

  formu vlastnictví majetku, vůči kterému jeho útok směřuje, ohrožuje, anebo se ho

  zmocní s cílem trvalého nebo dočasného užívání, přičemž konečným cílem

  pachatele je získání neoprávněného prospěchu pro sebe nebo jinou osobu. 12

  V posledním desetiletí podíl mládeže na majetkové kriminalitě dosahoval

  v průměru 30 procent. Znamená to, že každý třetí až čtvrtý objasněný majetkový

  čin byl spáchán dětmi nebo mladistvými. Odborné publikace neuvádějí přesný

  důvod majetkové kriminality mládeže, ale přiklání se k obecným příčinám, jako

  jsou sociální rozdíly mezi mládeží, snaha o získání respektu v partě, prostředky

  pro obstarání alkoholu, drog, cigaret. Majetkové kriminality se velmi často

  dopouštějí patologičtí hráči. Mladí gambleři si peníze opatřují nejrůznějšími

  způsoby. Představa výhry je zvláště pro děti tak lákavá, že odmítají respektovat

  12 Vráblová Miroslava. Kriminologické a trestnoprávne aspekty trestnej činnosti mládeže. Plzeň:

  Aleš Čeněk s.r.o., 2012. ISBN 978-80-7380-371-1. s. 89

 • 29

  skutečnost, že peněžní vklad hráčů do hry musí několikanásobně převyšovat

  možný zisk provozovatelů automatů. 13

  Poškozování majetku sprejery a mladými vandaly ve dvojicích a skupinách má

  na celkové kriminalitě menší podíl, ale způsobuje vysoké majetkové škody a

  mnohdy poškozuje i umělecké hodnoty. 14

  Majetkovou trestnou činnost můžeme dělit do tří kategorií. První skupinou jsou

  trestní činy, které směřují k obohacení pachatele, jsou to tzv. obohacovací trestné

  činy. Řadíme sem zejména krádeže, podvody a zpronevěry. Druhou kategorií jsou

  takové trestné činy, pro něž je charakteristické jednání, které má za cíl poškození.

  Spadají sem trestné činy poškozování věřitele, poškozování cizí věci či zneužívání

  vlastnictví. Třetí a zároveň poslední kategorii představuje podílnictví. Pachatel

  zde využívá trestné činnosti páchané jinou osobou.

  Nejvíce páchanou majetkovou kriminalitou jsou krádeže. Ty jsou dokonce

  nejfrekventovanějším trestným činem páchaným dětmi do 15 let. Trestný čin

  krádeže upravuje § 205 TZ. Policejní statistiky dělí krádeže na dva typy, a to na

  krádež vloupáním a krádež prostou. Mezi krádeže vloupáním řadíme například

  krádež vloupáním do obchodů, restaurací, bytů, víkendových chat a další. Druhou

  skupinu, tedy krádeže prosté tvoří krádeže osobní, krádeže automobilů, krádeže

  věcí z automobilů atd. Dle statistik Ministerstva vnitra bylo v roce 2014 spácháno

  nejvíce právě majetkové kriminality, kdy bylo spácháno 1702 trestných činů.

  Z toho 353 činů byly krádeže vloupáním a 336 krádeže prosté.

  Druhým nejčastěji páchaným trestným činem je poškození cizí věci dle § 228

  TZ. V letech 2000 - 2009 bylo spácháno celkem 4462 skutků naplňujících

  skutkovou podstatu trestného činu poškození cizí věci. Oproti krádežím je výskyt

  tohoto trestného činu několikanásobně nižší.

  13 Zoubková Ivana. Kontrola kriminality mládeže. Dobrá Voda u Pelhřimova: Aleš Čeněk s.r.o., 2002. ISBN 80-86473-08-2. s. 27

  14 Zoubková Ivana. Kontrola kriminality mládeže. Dobrá Voda u Pelhřimova: Aleš Čeněk s.r.o., 2002. ISBN 80-86473-08-2. s. 29

 • 30

  Majetková kriminalita mládeže se vyznačuje vysokou neobjasněností. Za

  posledních deset let bylo každoročně objasněno asi 20 procent případů

  majetkových trestných činů. Vysoká latence je charakteristická hlavně pro kapesní

  krádeže a pro krádeže během jízdy v hromadném dopravním prostředku.

  Majetková trestná činnost se podílí přibližně na 80% z celkové kriminality

  mládeže. Z policejních statistik jsou konkrétní nejčetnější činy následující:

  krádeže věcí z aut, krádeže aut, podvody, krádeže kol, vloupání do víkendových

  chat, vloupání do bytů nebo zpronevěra.

  5.2.2. Násilná kriminalita

  Násilnou kriminalitu kvůli svým velmi těžkým společenským následkům řadíme

  mezi kriminalitu nejzávažnější. Rozumíme jí činnost, jejíž významnou

  charakteristikou je fyzické poškození či usmrcení konkrétní osoby, eventuálně

  přítomnost záměru takový následek způsobit. 15 Násilná kriminalita vychází ze

  způsobu spáchání trestného činu. Jedná se o pojem kriminologický. Násilím se

  rozumí použití fyzické síly k působení na vůli člověka s cílem překonat kladený

  nebo očekávaný odpor anebo mu zamezit, může směřovat proti člověku i věci. 16

  Tento kriminologický pojem zahrnuje rozsáhlé spektrum kriminálních jednání od

  domácího násilí přes pouliční kriminalitu až po brutální vraždy. Trestní zákon

  pojem násilí nedefinuje. Nejčastějšími činy násilné kriminality jsou loupež a

  ublížení na zdraví. Mezi další početné trestné činy řadíme vydírání. Nejčastěji jde

  o loupežné přepadení na ulici, v prodejnách, restauracích, barech nebo hernách.

  Násilná trestná činnost mládeže má své specifické rysy, kterými se liší od násilné

  trestné činnosti dospělých. Pro mládež je typické skupinové páchání trestných

  činů, kdy je pachatel k násilnému aktu podporován ostatními členy skupiny.

  Dalším charakteristickým rysem je spáchání takového činu za použití velkého

  množství brutality. Děti a mladiství ke svému činu často používají zbraň, kterou

  kompenzují nedostatek fyzické síly.

  15 Machanová Šárka. Trestná činnosti mládeže a páchaná na mládeži. [online]. 25. 11. 2011 [cit. 2015-11-28]. Dostupné z: http://docplayer.cz/191540-Sarka-machanova-trestna-cinnost-mladeze-a-pachana-na-mladezi.htm.s. 24

  16 Machanová Šárka. Trestná činnosti mládeže a páchaná na mládeži. [online]. 25. 11. 2011 [cit. 2015-11-28]. Dostupné z: http://docplayer.cz/191540-Sarka-machanova-trestna-cinnost-mladeze-a-pachana-na-mladezi.htm.s. 25.

 • 31

  Násilná kriminalita se u dětí a mladistvých často projevovala nejrůznějšími

  formami vydírání. Nejčastěji se tyto formy násilného chování vyskytovaly ve

  školním prostředí nebo na internátech. Šlo o tzv. případy šikanování s velkou

  mírou brutality. Nejméně početnou skupinou násilných trestných činů jsou

  vraždy.

  Základními příčinami násilného chování mládeže jsou dle odborníků dědičnost,

  poškození mozku, úraz. Ovlivňovat ho však mohou i jiné faktory, jako

  ekonomická nerovnost, drogová závislost, významný vliv má rodina nebo média.

  Řada poznatků prokazuje, že násilí páchané na dětech v rodinách přímo podněcuje

  násilné chování dítěte bez ohledu na další vlivy. 17 Rozložení násilné kriminality

  ve společnosti není rovnoměrné a záleží na charakteristických rysech pachatelů,

  jako je pohlaví, věk, bydliště, vzdělání, sociální status apod.

  Trestný čin loupeže má dle Hendrychova slovníku dva objekty, a to osobní

  svobodu a majetek, jehož se chce pachatel pohrůžkou bezprostředního násilí nebo

  násilím zmocnit. Loupeže se převážně dopouštějí chlapci, dívky se účastní pouze

  jako pozorovatelky aktu. Pachatelem je nejčastěji osoba, která nenavštěvuje žádný

  učební obor a není zaměstnaná.

  Druhou zásadní násilnou trestnou činností je úmyslné ublížení na zdraví. Ač je

  násilná kriminalita ve většině případů doménou mužů, u úmyslného ublížení na

  zdraví je počet pachatelů mužů a žen skoro vyrovnán. Pachatelé tohoto trestného

  činu většinou nemají dokončené vzdělání. Ublížení na zdraví je ve většině případů

  spácháno mladistvým. Dle statistik Ministerstva vnitra bylo v roce 2014 spácháno

  565 trestných činů spadajících pod násilnou kriminalitu. Nejčastějším trestným

  činem v tomto roce bylo úmyslné ublížení na zdraví, kdy bylo spácháno 225 činů.

  Na druhém místě se dle statistiky objevila loupež se 167 skutky, následovalo

  vydírání s 59 skutky. U mládeže pozorujeme čím dál větší stupeň brutality, a to

  někdy až nepochopitelné.

  17 Machanová Šárka. Trestná činnosti mládeže a páchaná na mládeži. [online]. 25. 11. 2011 [cit.

  2015-11-28]. Dostupné z: http://docplayer.cz/191540-Sarka-machanova-trestna-cinnost-mladeze-

  a-pachana-na-mladezi.html. s. 25.

 • 32

  5.2.3 Mravnostní kriminalita

  Jako hlavní znak mravnostní kriminality můžeme vidět určitou souvislost

  trestného činu s pohlavním pudem. Mravnostní trestné činy dělíme do dvou

  kategorií. První kategorií je sexuální kriminalita, která se specifikuje sexuální

  aktivitou a to ukájením pohlavního pudu formami, které jsou v naší společnosti

  nepřípustné (trestné činy proti lidské důstojnosti - znásilnění, pohlavní zneužívání,

  soulož mezi příbuznými, sexuální vydírání). Tyto trestné činy narušují nejen

  svobodu a důstojnost jedince, ale i zdravý mravní vývoj mládeže. Druhou

  kategorií je sexuální aktivita spojená s prostitucí. Zde se jedná o činy, které hrubě

  narušují občanské soužití. Jedná se například o kuplířství, obchodování se ženami

  a jiné. U této kategorie hraje hlavní roli zisk peněz cestou uspokojení sexuálních

  potřeb jiného jedince. 18

  Mravnostní kriminalita dosahovala v roce 2002 pouze 0,6% z celkového počtu

  registrované kriminality, ale právě tento druh kriminality se vyznačuje vysokou

  latencí. Největší podíl na mravnostní kriminalitě mají trestné činy pohlavního

  zneužívání a to ve 49,4% a trestné činy znásilnění v 31,9%. V posledních letech

  můžeme trend této kriminality označit za stagnující. 19

  5.2.4 Hospodářská kriminalita

  Hospodářská kriminalita směřuje proti hospodářskému řádu a jeho celkovému

  fungování. Objevuje se zde podobnost s kriminalitou majetkovou, kdy základním

  rozdílem mezi těmito druhy kriminalit je závažnost způsobených škod a

  charakteristika pachatele. U hospodářské kriminality se ve většině případů

  setkáváme s pachatelem s vyšším společenským statusem a vzděláním.

  Tento druh kriminality zásadním způsobem ovlivňuje kvalitu života společnosti,

  neboť jsou v její kompetenci základní příjmové složky státu, jejichž ohrožení

  zpochybňuje dlouhodobé a kvalitní fungování státního mechanismu. Pachatelé

  dopouštějící se hospodářských trestních činů jsou dvojího typu. Prvním typem

  18 Bouřa Václav. Vybraná témata z kriminologie. Ostrava: Vyd.1, 2007. ISBN 978-80-7368- 309 -2. s. 105.

  19 Novotný Oto, Zapletal Josef. Kriminologie 2. vyd.. Praha: Aspi, 2004. ISBN 80-735- 7026 -2. s. 451.

 • 33

  jsou ti pachatelé, kteří se dopouštějí trestného činu z nutnosti, např. snaha o

  udržení firmy. Druhým typem pachatelů jsou ti, kteří jsou motivováni pokušením

  a potřebou riskovat. Tuto kategorii můžeme také nazývat jako kriminalitu

  z blahobytu. Ze statistik však vyplývá, že tento typ kriminality se vyskytuje

  nejméně.

  Především se jedná o trestné činy: zneužívání pravomoci veřejného činitele,

  přijímání úplatku, podplácení, poškozování věřitele, neoprávněné podnikání a

  jiné.

  5.3 Nárůst nebo úbytek

  Je obecně známo, že kriminalita u nás po roce 1989 začala stoupat.

  V devadesátých letech došlo k dramatickému nárůstu kriminality a nárůst

  kriminality spáchané mládeží byl ještě větší. Kriminalita mládeže stoupla z 15

  procent podílu na objasněné kriminalitě na 20 procent. Každý pátý objasněný

  trestný čin byl spáchán mládeží do 18 let věku. Vzrůstající trend přetrvával až do

  roku 1995. Ročně v průměru stoupl počet spáchaných skutků o 10 000 skutků. I

  v počtu nejmladších pachatelů došlo v devadesátých letech k nárůstu

  procentuálního podílu. V roce 1997 kriminalita opět stoupla a přesáhla hranici

  400 000 evidovaných trestných činů, což je v České republice vůbec nejvyšší

  zaznamenaná hodnota. Tento jev můžeme chápat jako souvislost s uvolněním

  mocenské kontroly ve společnosti, kdy si příchod demokracie mnoho lidí vyložilo

  jako právo dělat si, co chtějí. Avšak od přelomu tisíciletí můžeme spatřovat

  určitou stagnující tendenci a v některých typech kriminality dokonce někdy až

  značný úbytek trestných činů.

 • 34

  6. Trestní odpovědnost mládeže:

  Dle současné právní úpravy České republiky můžeme trestní odpovědnost

  rozdělit do tří kategorií, dle tělesného a duševního vývoje člověka.

  1. Absolutní trestní neodpovědnost - zde se předpokládá nedostatek

  určovacích a rozpoznávacích schopností, jedná se o věk dítěte mladšího 15

  let. Hovoříme zde o nevyvratitelné právní domněnce nepříčetnosti.

  2. Relativní trestní odpovědnost - ta platí při posuzování trestní odpovědnosti

  mladistvých, podmínkou je zde jejich rozumová a mravní vyspělost.

  3. Plná trestní odpovědnost - ta nastává u dospělých osob překročením věku

  osmnácti let. Neodpovědnost zde může nastat v případě duševní poruchy.

  Některé osoby blízké věku mladistvých lze posuzovat podobně jako

  mladistvé, pokud je zde předpoklad, že jejich vývoj nebyl plně ukončen,

  věk blízký věku mladistvých je obecnou polehčující okolnosti. 20 Podle

  obecného trestního práva je základem trestní odpovědnosti trestný čin

  (protiprávní čin, jehož znaky stanoví zákon) a sankce (tresty a ochranná

  opatření). 21 Trestní odpovědnost mladistvých vychází z této koncepce,

  základními prvky jsou tudíž provinění a sankce nazývaná opatření.

  Provinění je protiprávní čin spáchaný mladistvým, protiprávní čin spáchaný

  osobou mladší 15 let je nazýván čin jinak trestný. Samotné znaky provinění, činu

  jinak trestného nenajdeme v Zákoně o soudnictví ve věcech mladistvých, ale jsou

  upraveny v TZ. Mezi formální znaky provinění patří znaky skutkové podstaty,

  jako jsou objekt, objektivní stránka, subjekt a subjektivní stránka a protiprávnost.

  Tedy dosažení určitého věku, příčetnost, rozumová a mravní vyspělost, jednání,

  jeho následek a zavinění.

  Právní úprava vychází z předpokladu, že trestní odpovědnost mladistvého je na

  místě, pokud je pachatel schopen rozlišit správné jednání od nesprávného,

  pochopit následky svého jednání, být schopen své jednání usměrnit a nést za

  spáchaný trestný čin odpovědnost. Jedná se o relativní trestní odpovědnost, kdy

  20 Jelínek J. a kol. Trestní právo hmotné. 2. vydání. Praha: Leges, 2010. s. 195-197.

  21 Ustanovení §12, §13, §36 zákona č. 40/2209 Sb., trestní zákoník, ve změnách pozdějších předpisů.

 • 35

  mladiství jsou trestně odpovědní za své jednání v závislosti na dosaženém stupni

  svého mravního a rozumového vývoje, nikoli pouze dovršením zákonem

  stanoveného věku, jako je tomu u absolutní trestní odpovědnosti. 22 Mladistvý,

  který v době spáchání činu nedosáhl takové rozumové a mravní vyspělosti, aby

  mohl rozpoznat jeho protiprávnost nebo ovládat své jednání, není za tento čin

  odpovědný. 23

  6.1. Věk

  Počátek trestní odpovědnosti je absolutní a k jejímu naplnění stačí pouze

  dosažení stanoveného věku. Další podmínky, jako je duševní či mravní zralost,

  jako je tomu u podmíněné odpovědnosti, se nevyžadují. Trestní odpovědnost

  mladistvého začíná dnem, který následuje po dni, kdy dovršil patnáct let věku, a

  končí v den dovršení osmnáctého roku věku. To znamená, že pokud osoba spáchá

  trestný čin přesně v den svých patnáctých narozenin, ještě není trestně odpovědná.

  A obdobně, pokud osoba spáchá trestný čin v den svých osmnáctých narozenin, je

  trestně odpovědná ještě jako mladistvá. V případě, že se jedná o trestný čin, který

  trvá delší dobu, např. u pokračování v trestné činnosti nebo u hromadného TČ,

  nelze mladistvého činit trestně odpovědným za tu část, které se dopustil ještě před

  dosažením patnácti let věku. Pokud ovšem pachatel jednání, které se skládá z více

  skutků nebo spočívá v udržování protiprávního stavu, ukončil až po dosažení

  osmnáctého roku věku, je trestně odpovědný podle obecných zásad, nikoli jako

  mladistvý.

  Fiktivní nabytí zletilosti pro trestně právní odpovědnost z hlediska

  hmotněprávního nemá žádný význam. Pachatel se vždy posuzuje podle svého

  matrikového, skutečného věku, který je zapsán v matrice.

  Minimální věková hranice trestní odpovědnost je tedy v České republice

  stanovena na dovršení věku patnácti let. Ve většině zemí se tato hranice pohybuje

  mezi čtrnáctým a šestnáctým rokem věku. Jsou však i státy, kde je spodní hranice

  trestní odpovědnosti nižší.

  22 Zoubková Ivana. Kontrola kriminality mládeže. Dobrá Voda u Pelhřimova: Aleš Čeněk s.r.o., 2002. ISBN 80-86473-08-2. s. 111.

  23 Žatecká Eva, Hrušáková Milena. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže: Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-849-9. s. 7.

 • 36

  Počátek trestní odpovědnosti v mezinárodním srovnání

  Název státu Věk Severní Irsko 7

  Švýcarsko 7

  Velká Británie 8

  Turecko 11

  Kanada 12

  Nizozemí 12

  Francie 13

  Řecko 13

  Chorvatsko 14

  Itálie 14

  Rakousko 14

  Rusko 14

  Spolková republika Německo

  14

  Česká republika 15

  Dánsko 15

  Norsko 15

  Slovensko 15

  Polsko 16

  Španělsko 16

  Portugalsko 16

  Otázka snížení hranice trestní odpovědnosti byla během posledních let často

  diskutována. Opakovaně se jí zabýval Institut pro výzkum veřejného mínění, kdy

  ve výzkumech prováděných v roce 2000 by snížení věkové hranice trestní

  odpovědnosti podpořila nadpoloviční hranice všech respondentů. 24

  Marešová, která je zastánkyní snížení věkové hranice trestní odpovědnosti

  poukazuje na to, že ve většině evropských zemí je věková hranice nižší než 15 let.

  Obhájci snížení argumentují tím, že tělesná i duševní vyspělost mládeže je

  rychlejší. Úvahy o snížení hranice trestní odpovědnosti mládeže však vláda

  odmítla.

  24 Marešová Alena. Trestní právo. Praha: 1997. ISBN 1211- 2860. s. 12-17.

 • 37

  Skupina mladých dospělých by měla být, až na výjimky u závažných trestných

  činů, stejně trestně odpovědná jako mladiství. Tímto způsobem se sleduje snížení

  rizika další kriminalizace. U mladých dospělých se již použije označení trestného

  činu.

  6.2. Příčetnost

  Pro posuzování příčetnosti mladistvých platí ustanovení § 26 TZ. Trestní

  zákoník vymezuje příčetnost negativně, stanovuje výčet odchylek od pravidelného

  stavu. Hovoří tedy o tzv. nepříčetnosti. Kdo pro duševní poruchu v době spáchání

  činu nemohl rozpoznat jeho protiprávnost nebo ovládat své jednání, není za tento

  čin trestně odpovědný. 25 Trestat osobu, která tyto vlastnosti nemá, by bylo

  nesprávné a neúčelné. 26 Příčetnost se předpokládá, kdežto nepříčetnost se musí

  prokazovat. 27 Příčetností se rozumí způsobilost být pachatelem trestného činu,

  schopnost chápat význam svého jednání a své jednání ovládat. Můžeme ji rozdělit

  na dvě složky a to:

  1) schopnost rozumovou, rozpoznávací

  2) schopnost ovládací

  První podmínkou nepříčetnosti je tedy duševní porucha. Jedná se o jakousi

  odchylku od normy běžného stavu zdraví. Trestním zákoníku v § 123 je uvedeno,

  že se může jednat i o hlubokou poruchu vědomí, mentální retardaci, těžkou

  sociální poruchu osobnosti nebo jinou těžkou duševní nebo sexuální odchylku.

  Mezi duševní poruchy jsou řazeny i duševní nemoci.

  Druhou podmínkou nepříčetnosti je nedostatek schopnosti rozpoznávací nebo

  ovládací. Tyto podmínky jsou uplatňovány alternativně, stačí, když platí jedna

  z nich. Oba tyto nedostatky musí být způsobeny duševní poruchou a je zde mezi

  nimi nutná příčinná souvislost. To znamená, že samotná existence duševní

  poruchy v době spáchání trestného činu nestačí k vyslovení nepříčetnosti. Je nutné

  prokázat její vliv na rozpoznávací nebo ovládací schopnosti pachatele.

  25 Ustanovení § 26 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

  26 Kratochvíl V. a kol., Kurs trestního práva. Trestní právo hmotné. Obecná část. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009. s. 194-196.

  27 Jelínek J. a kol. Trestní právo hmotné. 2. vydání. Praha: Leges, 2010. s. 186-189.

 • 38

  Vedle nepříčetnosti ještě existuje zmenšená příčetnost. Podle ustanovení § 27 TZ

  je zmenšeně příčetný ten, kdo pro duševní poruchu v době spáchání činu měl

  podstatně sníženou schopnost rozpoznat jeho protiprávnost nebo ovládat své

  jednání. 28 Od úplné nepříčetnosti se liší tím, že rozpoznávací nebo ovládací

  schopnost je pouze podstatně snížena. Pachatel trpící zmenšenou příčetností není

  zbaven trestní odpovědnost, pouze je proti němu postupováno zvláštním

  způsobem.

  6.3. Rozumová a mravní vyspělost

  Rozumová a mravní vyspělost vychází z normálního nikoli patologicky

  opožděného duševního vývoje jedince. Tvoří určitý předěl mezi trestní

  odpovědností a trestní neodpovědností dítěte mladšího 15 let. Stupeň vývoje je u

  každého člověka odlišný a fyzický vývoj nemusí odpovídat vývoji psychickému.

  Každý mladistvý je ovlivněn prostředím, ve kterém vyrůstá, rodinou, genetickými

  dispozicemi, výchovou, vzděláním. Zanedbání výchovy může mít za následek

  opožděný vývoj jedince i v případě, že jedinec netrpí žádnou duševní chorobou či

  poruchou. V případě nedostatečné zralosti mladistvého, která vede, až ke spáchání

  deliktu, je možné nevyvodit trestní odpovědnost.

  Rozumová a mravní vyspělost zahrnuje dvě základní složky, které se navzájem

  prolínají a ovlivňují a tvoří z hlediska vývoje mladistvého jeden celek.

  Jedná se o:

  1) složku rozumového vývoje

  2) složku mravního vývoje

  Složka rozumového vývoje zahrnuje postupné individuální nabývání schopnosti

  pojmového myšlení, přičemž stupeň takového vývoje je určován dosaženou

  úrovní jeho myšlení. 29 Složka mravního vývoje zahrnuje proces, v němž si

  osobnost mladistvého osvojuje normy chování, které platí v daném období ve

  společnosti.

  28 Ustanovení § 27 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

  29 Žatecká Eva, Hrušáková Milena. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže: Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015 s. 28.

 • 39

  Rozumovou a mravní vyspělost je třeba vykládat ve vztahu k obvyklému vývoji

  dospívání. Dospívání je ale proces vysoce individuální a neprobíhá u každého

  jedince stejně. Lze stanovit hranici trestní odpovědnosti na 15 let, kdy je zpravidla

  jedinec natolik zralý, že disponuje dostatečnou rozumovou a mravní vyspělostí.

  Nelze ale vyloučit, že určitý specifický jedinec v důsledku vývojového opoždění,

  tuto vyspělost nemá. Mladistvý je zásadně trestně odpovědný, pokud však v době

  spáchání činu nedosáhl určitého stupně rozumové a mravní vyspělosti, může být

  po posouzení znalci trestní odpovědnost vyloučena. 30 V případě pochybností je

  potřeba dle § 58 odst. 1 ZSM přivolat dva znalce. Jednoho znalce z oboru

  zdravotnictví, odvětví psychiatrie se zaměřením na dětskou psychiatrii. Druhého

  z oboru zdravotnictví nebo pedagogiky. V případě, že znalec uzná, že mladistvý

  nedosáhl takovým způsobem tohoto vývoje a značně se odlišuje od ostatních

  stejně starých vrstevníků, je možné rozhodnout a nevyvodit trestněprávní

  důsledky.

  V této souvislosti je třeba zmínit usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 9.

  2006, sp. zn. 1069/2006, které obsahuje právní větu: Úroveň rozumové a mravní

  vyspělosti, jež je požadovaná ustanovením § 5 odst. 1 ZSM jako předpoklad

  trestní odpovědnosti mladistvých má dvě složky, které se vzájemně ovlivňují a

  tvoří z hlediska vývoje mladistvého nedílný celek. Rozumovou a mravní

  vyspělost mladistvého je třeba posuzovat jednak ve vzájemných souvislostech

  obou složek (nikoli izolovaně), jednak ve vztahu k obvyklému vývoji

  mladistvých, přičemž ze zákonné úpravy nevyplývají odlišné podmínky pro

  stanovení rozumové vyspělosti a mravní vyspělosti; v obou případech platí, že

  pouze v odůvodněných pochybnostech podložených konkrétním zjištěním je na

  místě, aby tato otázka byla řešena na podkladě posudků znalců z oboru

  zdravotnictví, odvětví psychiatrie, popřípadě psychologie. 31 V praxi není přibírání

  znalců paušální, nýbrž znalci mají být přibíráni jen tehdy, když na základně

  výsledků dokazování jsou pochybnosti o duševní zralosti nebo plné vyspělosti

  pachatele.

  30 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 9. 2006, sp. zn. 8 TDO 1069/2006.

  31 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 9. 2006, sp. zn. 8 TDO 1069/2006

 • 40

  7. Právní úprava

  Kriminalita mládeže je momentálně upravována v zákoně č. 218/2003 Sb., o

  odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o

  změně některých zákonů (dále jen „ZSM“). První neoficiální úprava vznikla již

  v roce 2000. Návrh zákona byl poté schválen parlamentem v roce 2003, účinný je

  od 1. 1. 2004. Tento zákon vyplňuje mezeru, která vznikla v 50. letech, kdy bylo

  zcela odstraněno samostatné trestní soudnictví mládeže. Důvodem nové

  samostatné úpravy je také nutnost reagovat na vývoj kriminality mládeže

  související s měnícím se sociálním rozvrstvením a změnami hodnost ve

  společnosti, chybějícími morálními principy ve výchově a s rozvojem médií.

  Z historického pohledu nejde o první zákon, který se zabývá kriminalitou

  mládeže, první zákon o soudnictví nad mládeží byl přijat již v roce 1928 po

  rozpadu Rakouska-Uherska. V nově vzniklém Československu byla tato oblast

  trestního práva upravena zákonem č. 48/1931 Sb. z. a. n., o trestním soudnictví

  nad mládeží. Tento zákon vytvořil speciální trestní soudy mládeže jako součást

  obecné struktury soudů. Zákon o trestním soudnictví nad mládeží platil až do roku

  1950, kdy byl v podstatě bez náhrady zrušen, a ustanovení týkající se mládeže

  byla včleněna do nového trestního zákona. K zásadní změně došlo až po přijetí

  zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o

  soudnictví ve věcech mládeže.

  Předmětem úpravy tohoto zákona je úprava trestní odpovědnosti mládeže,

  ukládání opatření za protiprávní činy, řízení ve věcech mládeže a výkon těchto

  opatření. Jedná se o komplexní úpravu hmotněprávních a procesních aspektů

  trestání mládeže včetně vymezení sankcí, které je možné mládeži za protiprávní

  činy uložit. 32 Zákon vymezuje rozdíly speciální právní úpravy mládeže od úpravy

  v obecných předpisech, zejména v trestním zákoníku. Nově je vytvořen systém

  specializovaných soudů mládeže. Zákon soudnictví ve věcech mládeže se opírá o

  prvky restorativní justice, která nahlíží na spáchaný čin jako na konflikt mezi

  poškozeným a pachatelem. Díky tomuto prvku dochází k větší angažovanosti ze

  strany poškozených do celého trestního řízení. Objevují se systémy možných

  32 Ustanovení § 4 zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže

 • 41

  opatření zahrnujících i odklony, které mají za úkol odklonit řízení mimo hlavní

  líčení. Obecně zde platí, že v řízení ve věcech mládeže mají přednost postupy

  přispívající k předcházení trestné činnosti před opatřeními represivní povahy.

  Dále se zákon opírá o respektování doporučení závazných mezinárodních

  dokumentů, diferenciaci dětí a mladistvých, neformálnost řízení a úzkou

  spolupráci justičních orgánů s institucemi probační služby a sociální péče.

  Klíčovou roli zde hraje snaha zacházet s mladistvými pachateli způsobem, který

  odpovídá jejich rozumové a mravní vyspělosti a zvláštnostem páchané trestné

  činnosti. Tomu odpovídá i pojetí tzv. relativní trestní odpovědnosti mládeže, kdy

  mladistvý, který dosáhne věku 15 let, který je příčetný, ale není dostatečně

  rozumově nebo mravně vyspělý, nebude za svou deliktní činnost trestně

  odpovědný.

  Významnou zvláštností tohoto zákona je zvýraznění ochrany osobních údajů,

  kdy je potřeba chránit osobní údaje a soukromí osoby, proti níž se řízení vede, aby

  každá taková osoba byla chráněna před škodlivými vlivy.

  Zákon vychází z řady obecných principů zakotvených v trestněprávních

  normách. 33 Ve vztahu k obecnému trestnímu právu je ale normou speciální.

  Jestliže zákon o soudnictví ve věcech mládeže neobsahuje speciální úpravu,

  použije se podle povahy věci některého ustanovení obecné normy. Subsidiární

  použití obecných předpisů je možné v různě velké míře.

  7.1. Nedostatky předchozí úpravy:

  Do přijetí zákona o soudnictví ve věcech mládeže byla hmotněprávní i procesně

  právní úprava trestání mládeže upravena jen jako výjimka z obecné úpravy.

  Důvodová zpráva k návrhu zákona poukazovala především na tyto nedostatky. 34

  nedostatečná diferenciace trestní odpovědnosti mladistvých - nebyl

  zohledňován vývoj, povaha a projevy jimi páchané trestní činnosti,

  33 Žatecká Eva, Hrušáková Milena. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže: Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 45.

  34 Důvodová zpráva k návrhu zákona o soudnictví ve věcech mládeže, staženo 20. 12. 2015, ASPI

 • 42

  nebyly speciálně upraveny zákonné podmínky pro odlišení procesních

  postupů, včetně uplatňování odklonů,

  nedostatečné vymezení zvláštností postupů při výkonu trestů a ochranných

  opatřeních mladistvých,

  nedostatečná ochrana postavení mladistvého, jeho osobnosti a soukromí,

  nevyhovující úprava vazby,

  nedodržování ustanovení o výjimečnosti společného řízení proti

  mladistvému a osobě starší osmnáct let,

  nerespektování specializace orgánů činných v trestním řízení na trestné

  věci mladistvých,

  nebyla v dostatečné m