transformasi kurikulum sekolah menengah kssm

26
TRANSFORMASI TRANSFORMASI KURIKULUM SEKOLAH KURIKULUM SEKOLAH MENENGAH MENENGAH

Upload: onenita-zuriah

Post on 15-Apr-2017

38.242 views

Category:

Education


11 download

TRANSCRIPT

Page 1: Transformasi kurikulum sekolah menengah kssm

TRANSFORMASI TRANSFORMASI KURIKULUM SEKOLAH KURIKULUM SEKOLAH

MENENGAHMENENGAH

Page 2: Transformasi kurikulum sekolah menengah kssm

Dasar Pembangunan KurikulumDasar Pembangunan Kurikulum

TRANSFORMASI KURIKULUM

Page 3: Transformasi kurikulum sekolah menengah kssm

LATAR BELAKANGLATAR BELAKANGPelaksanaan KSSR bermula dengan murid Tahun 1 pada 2011. Maka terdapat keperluan untuk melihat semula KBSM sedia ada supaya wujud kesinambungan kurikulum sekolah rendah dan menengah.

 KBSM telah melalui satu kitaran lengkap dalam sistem persekolahan semenjak pelaksanaannya melalui SPI Bil.2/2000 bertarikh 14 Januari 2002: Pelaksanaan Sukatan Pelajaran yang Disemak Semula Bagi KBSR dan KBSM.

Page 4: Transformasi kurikulum sekolah menengah kssm

KONSEP TRANSFORMASI KURIKULUM SEKOLAH

MENENGAH

Perubahan kepada:

1.Reka bentuk kurikulum2.Organisasi kurikulum3.Kandungan kurikulum 4.Penekanan kepada kemahiran abad ke-21

Page 5: Transformasi kurikulum sekolah menengah kssm

Kurikulum Transformasi (Kemahiran Kurikulum Transformasi (Kemahiran Abad ke 21)Abad ke 21)

Insanseimbang

Page 6: Transformasi kurikulum sekolah menengah kssm

Perancangan BPKPerancangan BPK

6

Page 7: Transformasi kurikulum sekolah menengah kssm

7

KERANGKA KURIKULUMTRANSFORMASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN

Kurikulum Sekolah Menengah Rendah

KSSRSekolah Rendah

Menengah Rendah

Menengah Atas

Mata Pelajaran TerasMata Pelajaran Elektif

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK)Pra sekolah

AgamaKemanusiaan

Sains Vokasional

Page 8: Transformasi kurikulum sekolah menengah kssm

PENDIDIKAN VOKASIONAL DAN PENDIDIKAN VOKASIONAL DAN TEKNOLOGI (PVT)TEKNOLOGI (PVT)

Konsep Baru dalam Transformasi Kurikulum Sekolah Menengah (KSSM) menggantikan Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB) Tingkatan 1 hingga 3

Tiada pengkhususan di peringkat menengah rendah (semua murid melalui pendidikan umum ting. 1 – 3)

Pengkhususan hanya di peringkat menengah atas

Merupakan mata pelajaran Pra Vokasional

Page 9: Transformasi kurikulum sekolah menengah kssm

PVT (berbanding KHB)PVT (berbanding KHB)Tiada pilihan (murid akan melalui semua pengalaman

vokasional/tajuk)Penerapan unsur teknologi melalui pengalaman

vokasionalMenggunapakai konsep KH (memberi kemahiran

kehidupan)Konsep DIY (do it yourself)Penambahan tajuk Teknologi Maklumat dan KomunikasiPendekatan Modular Ting 1 – 2 (kemahiran asas) Ting. 3 (aplikasi dan

rekabentuk)Persediaan pengkhususan ke peringkat menengah atas

(Ting. 4 – 5)

Page 10: Transformasi kurikulum sekolah menengah kssm

KANDUNGAN MENGIKUT TINGKATAN

Elemen Keusahawanan & Aplikasi Teknologi

Page 11: Transformasi kurikulum sekolah menengah kssm

KBSM KSSMBil. Mata Pelajaran Waktu Bil. Mata Pelajaran Waktu

1 Bahasa Malaysia 6 1 Bahasa Malaysia 62 Bahasa Inggeris 5 2 Bahasa Inggeris 63 Matematik 5 3 Matematik 54 Sains 5 4 Sains 55 Sejarah 3 5 Sejarah 3

6 Pend. Sivik Dan Kewarganegaraan (PSK) 2

7 Pendidikan Islam 3+1+2 6 Pendidikan Islam 4 + 2Pendidikan Moral 3 Pendidikan Moral 3

8 Geografi 3 7 Geografi 3

9 Pend. Jasmani & Pend. Kesihatan 2 8 Pend. Jasmani & Pend.

Kesihatan 3

10 Kemahiran Hidup Bersepadu 3

9 PENDIDIKAN VOKASIONAL DAN TEKNOLOGI (PVT)

411 Pendidikan Seni Visual 212 Pendidikan Muzik 2

10 Pendidikan Kesenian (PSV+PM) 3

13 Perhimpunan 1 11 Perhimpunan 1  Jumlah Waktu Seminggu 43   Jumlah Waktu Seminggu 43

Mata Pelajaran Tambahan* 6 Mata Pelajaran Elektif* 3

Jumlah Waktu Seminggu 46

Senarai Mata Pelajaran Menengah Rendah

Page 12: Transformasi kurikulum sekolah menengah kssm

EKONOMI RUMAH EKONOMI RUMAH TANGGATANGGA

• Pengurusan kediaman (house keeping)• Asas jahitan• Masakan

PERTANIANPERTANIAN

•Pembiakan tanaman•Tanaman hiasan•Fertigasi

KEJURUTERAANKEJURUTERAAN

• Kerja kayu• Kerja asas paip• Asas enjin petrol• Asas elektrik domestik• Komponen dan litar

asas elektronik• Lukisan teknik• Projek Rekabentuk

TMKTMK

• Sistem komputer• Perkongsian sumber &

Laman web• Multimedia • Sistem maklumat • Pengaturcaraan

Page 13: Transformasi kurikulum sekolah menengah kssm

** Peruntukan bagi setiap mata pelajaran elektif ini adalah 4 waktu seminggu

MATA PELAJARAN ELEKTIF TEKNIKAL (Ting.4-5)MATA PELAJARAN ELEKTIF TEKNIKAL (Ting.4-5)DI SBP, SMK, SMKA DI SBP, SMK, SMKA

(ALIRAN SAINS, AGAMA, KEMANUSIAAN) (ALIRAN SAINS, AGAMA, KEMANUSIAAN)

1. Pengajian Kejuruteraan Mekanikal

2. Pengajian Kejuruteraan Awam 3. Pengajian Kejuruteraan

Elektrik & Elektronik4. Lukisan Kejuruteraan5. Pengajian Sains Pertanian6. Ekonomi Rumahtangga

7. Prinsip Perakaunan

8. Perdagangan9. Reka Cipta10. Teknologi Maklumat &

Komunikasi11. Ekonomi Asas12. Sains Sukan

Page 14: Transformasi kurikulum sekolah menengah kssm

6 MP TERAS + 4 MP PENGKHUSUSAN SAINS TULEN + 1 MP ELEKTIF (PILIHAN)

MP ELEKTIFPENGAJIAN ISLAMTasawwur IslamTEKNIKALPeng. Kej. MekanikalPeng. Kej. AwamPeng. Kej. Elektrik & ElektronikLukisan KejuruteraanPeng. Sains PertanianEkonomi RumahtanggaPrinsip PerakaunanPerdaganganReka CiptaTeknologi Maklumat & Komunikasi (TMK)Ekonomi AsasSains Sukan

BAHASAB. ArabB. CinaB. Tamil B. IbanB. KadazandusunB. PerancisB. JermanB. JepunESTKesusas. MelayuKesusas. InggerisKesusas. CinaKesusas. TamilKEMANUSIAANGeografiPend. Seni

VisualPend. Muzik

Page 15: Transformasi kurikulum sekolah menengah kssm

6 MP TERAS + 3 MP PENGKHUSUSAN SAINS TAMBAHAN + 2 MP ELEKTIF (PILIHAN)

MP ELEKTIFPENGAJIAN ISLAMTasawwur IslamTEKNIKALPeng. Kej. MekanikalPeng. Kej. AwamPeng. Kej. Elektrik & ElektronikLukisan KejuruteraanPeng. Sains PertanianEkonomi RumahtanggaPrinsip PerakaunanPerdaganganReka CiptaTeknologi Maklumat & Komunikasi (TMK)Ekonomi AsasSains Sukan

BAHASAB. ArabB. CinaB. Tamil B. IbanB. KadazandusunB. PerancisB. JermanB. JepunESTKesusas. MelayuKesusas. InggerisKesusas. CinaKesusas. TamilKEMANUSIAANGeografiPend. Seni

VisualPend. Muzik

Page 16: Transformasi kurikulum sekolah menengah kssm

MP ELEKTIFPENGAJIAN ISLAMTasawwur IslamTEKNIKALPeng. Kej. MekanikalPeng. Kej. AwamPeng. Kej. Elektrik & ElektronikLukisan KejuruteraanPeng. Sains PertanianEkonomi RumahtanggaPrinsip PerakaunanPerdaganganReka CiptaTeknologi Maklumat & Komunikasi (TMK)Ekonomi AsasSains Sukan

BAHASAB. ArabB. CinaB. Tamil B. IbanB. KadazandusunB. PerancisB. JermanB. JepunESTKesusas. MelayuKesusas. InggerisKesusas. CinaKesusas. Tamil

KEMANUSIAANGeografiPend. Seni VisualPend. Muzik

MATEMATIK/SAINSMatematik TambahanSains Tambahan

6 MP TERAS + 3- 4 MP ELEKTIF

Page 17: Transformasi kurikulum sekolah menengah kssm
Page 18: Transformasi kurikulum sekolah menengah kssm

ALIRAN AGAMA PAKEJ ALIRAN AGAMA PAKEJ TEKNIKALTEKNIKAL5 MP TERAS + 3 MP PENGAJIAN ISLAM + 3 – 4 MP ELEKTIF

MATA PELAJARAN

TERAS• Bahasa Malaysia• Bahasa Inggeris• Matematik• Sejarah• Pendidikan

Jasmani dan Pendidikan Kesihatan

MATA PELAJARAN PENGAJIAN

ISLAM

• Pendidikan al Quran dan al Sunnah

• Pendidikan Syariah Islamiah

• Bahasa Arab

MATA PELAJARAN ELEKTIF

TEKNIKAL• Peng. Kej.

Mekanikal•Peng. Kej. Awam•Peng. Kej.

Elektrik & Elektronik

•Lukisan Kejuruteraan Kejuruteraan

•Peng. Sains Pertanian

•Ekonomi Rumahtangga

•Reka Cipta•Teknologi

Maklumat & Komunikasi (TMK)

•Sains Sukan•Prinsip Perakaunan•Perdagangan•Reka Cipta•Teknologi Maklumat & Komunikasi (TMK)•Ekonomi Asas

PENGAJIAN ISLAM•Tasawwur Islam

KEMANUSIAAN•Geografi•Pend. Seni Visual•Pend. MuzikMATEMATIK/

SAINS• Matematik

Tambahan• Fizik• Kimia

Page 19: Transformasi kurikulum sekolah menengah kssm

TRANSFORMASI KURIKULUM TRANSFORMASI KURIKULUM SMK (ALIRAN VOKASIONAL)SMK (ALIRAN VOKASIONAL)Kurikulum MPV di setarakan dengan

Standard Pekerjaan /Industri(NOSS, CIDB, Mara, NATC dll)

Kurikulum dibangunkan berasaskan standard dan kompetensi (KBK)

Penglibatan industri, badan kelayakan dan agensi berkaitan

Peruntukan Waktu MPV ditambah kepada 13-15 waktu (mengikut standard 600 jam/tahap)

Dua pensijilan (SPM + SKM Tahap 1)Kekalkan dengan 22 MPV

Page 20: Transformasi kurikulum sekolah menengah kssm

SEKOLAH MENENGAH ATASALIRAN VOKASIONAL (SMK)

MATA PELAJARAN TERAS PENGKHUSUSAN VOKASIONAL

PILIHAN SALAH SATU MATA

PELAJARAN

VOKASIONAL

1. Bahasa

Malaysia2. Bahasa Inggeris 3. Pendidikan

Islam/Moral4. Matematik5. Sains6. Sejarah 7. PJPK

Page 21: Transformasi kurikulum sekolah menengah kssm

ELEKTIF MPV ELEKTIF MPV

8. Grafik Berkomputer9. Produksi Multi Media

SPM dan Sijil Kemahiran Tahap 1

Page 22: Transformasi kurikulum sekolah menengah kssm

TRANFORMASI PENDIDIKAN VOKASIONAL

Page 23: Transformasi kurikulum sekolah menengah kssm
Page 24: Transformasi kurikulum sekolah menengah kssm
Page 25: Transformasi kurikulum sekolah menengah kssm
Page 26: Transformasi kurikulum sekolah menengah kssm