top 10 miest (top 10 places)

Download TOP 10 miest (TOP 10 PLACES)

Post on 10-Jan-2016

40 views

Category:

Documents

9 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

TOP 10 miest (TOP 10 PLACES). Tom Sekerk Gymnzium Lipany II.B 2009/2010. OBSAH. TOP 5 miest v Eurpe (TOP 5 places of Europe) Rmske koloseum v Pule Stonehenge Puerta de Europa Kostol sv. Petra v Bristole Estadio Santiago Bernabe - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Tom SekerkGymnzium LipanyII.B 2009/2010

 • TOP 5 miest v Eurpe (TOP 5 places of Europe)Rmske koloseum v PuleStonehengePuerta de EuropaKostol sv. Petra v BristoleEstadio Santiago Bernabe

  TOP 5 miest v Preovskom kraji ( TOP 5 places of Presov region)Kostol sv. Mikula v PreoveRadnica v LevociBardejovsk nmestieStarouboviansk hradSpisk hrad

 • postaven v 3. storo p.n.l. cisrom Augustomm elipsovit tvar s dkou 132m a rkou 105mniekdajia kapacita arny bola 23 000 miest a rad sa medzi 6 najvie rmske arnydnen vyuitie je predovetkm kulturnho vznamu ako koncerty a filmov festivaly

 • Built in 3rd century by AugustusHas elliptical design with length 132m & wide 105mCapacity was for 23 000 people, and is 6th bigger roman arenasNowadays it use for film festivals and concerts

 • Nachdza sa v blzkosti Amesbury v kraji Wiltshere v Anglickukamenn stavba z mladej doby kamennej a pouvan do doby bronzovejpozostva z priekopu, ktor je obkolesen truktrou z kamennch blokov obkolesen viacermi kruhmi z kameovvntorn truktra v tvare podkovy z pvodne piatich trilitov

 • Is situated near the Amasbury in Wiltshere, EnglandStone building from age of stone and used to age of bronzeConsists of ditch what is covered by stone blocks and circlesInner structure has design of horseshoe

 • s to dve vee postaven v Madride, blzkosti elezninej stanice ChamartnTorres KIO boli postaven na objednvku z roku 1996kad vea ma vku 115 m a nklonom 15vlastnkmi ve s banky Caja Madrid a Realia Bussiness S.A.

 • Two towers built in Madrid, near the train station ChamartnTORRES KIO were built for order from 1996Heigh of towers is 115m with heeling 15Owners are banks Caja Madrid and Realia Bussiness S.A.

 • Kostol bol vystaven Sasmi v rznych storoiach a to v 12. storo (niia vea) a v 15. storo zvyokSlil ako hlavn kostol pre obyvateov BristoluBol zbombardovan v roku 1940 a sli ako pamiatka vojnovm obetiam Bristolu

 • Was built by Saxons in others centuries, 12 century was built tower and other part in 15th centuryWas main church for citizens of BristolIn 1940 was bombarded, and nowadays it use like memoriam for Bristol victims of war

 • Postaven Santiagom Bernabeom 14.decembra 1947 namiesto starho tadina Realu Madrid ChamartnNajprv sa volal Nuevo Estadio Chamartn ale na Bernabeovu poes je nazvan Estadio Santiago BernabeKapacita tadina bola okolo 100 000 miest, lene v rokoch 1982 a 2001prebiehli rzne pravy a miesta na sttie sa zmenili na sedenie a kapacita sa zredukovala na 80 354 miest

 • Was built by Santiago Bernabe in 14th december of 1947, instead of old stadion ChamartnFirst name was Nuevo Estadio Chamartn, but on Bernabe memoriam is called Estadio Santiago BernabeCapacity of stadium was for 100 000 people, but reconstruction in years 1982 and 2010 changed capacity for 80 354 people

 • Vetky miest ma nieim oarili a dokzal som si k nm nejak citov vzah. Kokokrt poujem Pula nepredstavm si more ale prve Koloseum, Stonehenge ma oarilo svojou vekoleposou.Madridsk dvojiky ma oarili svojou modernosou,kostol sv. Petra svojou neprirodzenosou. A tadin Santiaga Bernabea ma oaril ako ohromn budova.

 • All places are incredible, because I have emotion relationship. When I hear Pula, I dont see sea, but I see Roman Arena. Stonehenge fascinated me from his grandness. Madrid twins for their modern. Church of St.Peters fascinated me from his ancientry. And Estadio Santiago Bernabe is great building.

 • Pvodne postaven v 12. storo, mnohokrt upravovan aj vaka poiaromV interiroch sa nachdzaj plastiky z diela Majstra Pavla z Levoe, ale aj alie hodnotn fragmenty v gotickom slohu. K najpozoruhodnejmi pamiatkami kostola patr hlavn oltr sv. Mikula, ktor je symbizou gotickho a barokovho umenia.Rozmery: dka 54,7m, rka 34m a vka 16 m

 • Was built in 12 century and repaired of fire many timesIn interier are plastic arts of Master Paul of Levoa and more fragments of gothic styleThe greatest monument is altar of St. Nicolaus, what is symbiosis of gothic and barocco artSize of church is : length 54,7m, size 34m,high 16m

 • Radnica z15. storoia je zaujmavou architektonickou budovou vmeste. Pvodn gotick stavbu toti v17. storo prestavali vrenesannom tle. Zvonica bola v18. storo zbarokizovan anovou strechou spojen sradnicou. Pred radnicou stoj historick klietka hanby zroku 1600. Dnes vbudove njdete Spisk mzeum.

 • Town hall was built in gothic style in 15th century, but is rebuilt to renesance style in 17th centuryBelfry changed style to barocco in 18th century and was together with town hall by roofIn front of hall is cage of shy from 15th century. Nowadays is town hall use like museum

 • Budova je trojloovou bazilikou zo zaiatku 15. storoia. Najcennejou asou interiru chrmu je uniktny sbor jedenstich krdlovch oltrov z rokov 1460-1520, ktor tvoria jeden z najcennejch gotickch interirov v strednej Eurpe.K najvzcnejm pamiatkm patr aj mestsk radnica, ktor sa nachadza v strede nmestia. Radnicu v r. 1505 zaal stava majster Alexander.Osobitn pozornos upta obdnikov nmestie vydladen rienymi kamemi lemovan z troch strn metianskymi domami, ktor nes znaky gotickej a renesannej architektry.

 • Church was built in early 15th century. The greatest part of interier are eleven winger altars from 15th and 16th century, interier is one of the most beautiful interiers in Central EuropeGreat monument is town hall, situated in the middle of square , was built in 1505 by master AlexanderLongeron square was created with river stones and bordered with renesance houses

 • Hrad le v oblasti severovchodnho Slovenska na vchod od Vysokch Tatier, na rozhran Spia a aria. Je v tesnom susedstve s Poskom.Hrad z 13. storoia. V 16. - 17. storo prestavan. Dnes vlastivedn mzeum.

 • Castle is situated in north-east of Slovakia, east of High Tatras, in the middle of Spi and ariWas built in 13th century and rebulit in 16th and 17th centuryNowadays is museum

 • V nadmorskej vke 634 m, na vpencovej skale prevyujcej okolit tern o 200 m, vldne Spiskej kotline jedna z najcennejch pamiatok Spia, nrodn kultrna pamiatka Spisk hrad. Je nielen dokladom vvoja architektry u ns od 12. do 18. storoia, ale svojou rozlohou prevyujcou presne 41 426 m2 sa povauje za jeden z najvch hradnch komplexov strednej Eurpy.

 • In high 624m, on calcite rock higher about 200 m than other relief, dominate to Spi hollow basin, national culture monument, Castle of SpiIs the biggest castle in Central Europe with area 47 426 m sq.

 • Osobne si myslm, e tieto pamiatky dsledne vystihuj Preovsk kraj, ako Bardejov, Spisk hrad, Levosk radnica, uboviansk hrad alebo aj Kostol sv. Mikula v Preove.

 • Personally I think, that these monuments are typical for Preov region.

 • http://en.wikipedia.orghttp://www.mojechorvatsko.skhttp://sk.wikipedia.orghttp://sacr.sk/

  Obrzkyhttp://google.sk