tổng quan về nosql

Download Tổng quan về NoSQL

Post on 16-Sep-2015

17 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Vì sao cần CSDL, NoSQL, đặc điểm, ưu và nhược điểm, các loại mô hình CSDL NoSQL....

TRANSCRIPT

 • Scalable SQL and NoSQL Data StoresGVHD: PGS.TS. ng Th Bch ThyHVTH: Hunh Th Thu Nga 14 12 007

  Scalable SQL and NoSQL Data Stores

 • V sao cn NoSQL?*Maximal Objects and the Semantics of Universal Relation Databases*Khng ph hp trong thi i Internet

  Maximal Objects and the Semantics of Universal Relation Databases

 • V sao cn NoSQL?*Maximal Objects and the Semantics of Universal Relation Databases*Post A has ID: 1234Post A has ID: 1234Post B has ID: 1234Xung t d liu

  Maximal Objects and the Semantics of Universal Relation Databases

 • V sao cn NoSQL?*Maximal Objects and the Semantics of Universal Relation Databases*- c/ghi chmHN CH CA RDBMS- Lu tr b hn ch- Kh m rng - Chi ph vn hnh cao- c/ghi nhanhNHU CU THI I- Lu d liu ln, Big Data- D dng m rng - Chi ph vn hnh thp

  Maximal Objects and the Semantics of Universal Relation Databases

 • NoSQL *Scalable SQL and NoSQL Data Stores*Non-Relational19982009

  Scalable SQL and NoSQL Data Stores

 • c im nhn dng NoSQL*Scalable SQL and NoSQL Data Stores*Lc t do(Schema-free).H tr m rng d dng.API n gin.Eventual consistency (nht qun cui) v transactions hn ch trn cc thnh phn d liu n l.Khng gii hn khng gian d liu

  Scalable SQL and NoSQL Data Stores

 • Mt s khi nim ca NoSQL*Scalable SQL and NoSQL Data Stores*

  RDBMSNoSQLColumnsFieldsRowDocumentTableCollectionQuery: SQLQuery: using APIForeign keysNon Foreign keysSchemaFre schema

  Scalable SQL and NoSQL Data Stores

 • c im ca NoSQL*Scalable SQL and NoSQL Data Stores* Khng c tnh ACID Tnh cht BASE tng phn vi tnh ACID:- Basically Available- Soft state- Eventually consistent

  Scalable SQL and NoSQL Data Stores

 • u im ca NoSQL *Scalable SQL and NoSQL Data Stores* Hiu sut hot ng cao Kh nng phn trang Ngun m Kh nng m rng phm vi C cc CSDL NoSQL khc nhau cho nhng d n khc nhau Kinh t

  Scalable SQL and NoSQL Data Stores

 • Nhc im ca NoSQL *Scalable SQL and NoSQL Data Stores* Cu trc d liu phi quan h Open source h tr khng ng u gia cc doanh nghip Hn ch v tri thc nghip v Thiu s thng minh Nhng vn v tnh tng thch

  Scalable SQL and NoSQL Data Stores

 • Phn loi NoSQL *Scalable SQL and NoSQL Data Stores*

  Scalable SQL and NoSQL Data Stores

 • Key Value Store API (Application Programming Interface - Giao din lp trnh ng dng) n ginvoid Put(string key, byte[] data);byte[] Get(string key);void Remove(string key);

  *Scalable SQL and NoSQL Data Stores*

  Scalable SQL and NoSQL Data Stores

 • Key Value Store Truy xut, xa, cp nht gi tr thc (value) u thng qua key tng ng Gi tr c lu di dng BLOB (Binary large object) Hiu sut tt Xy dng n gin v d m rng L c s cho nhng loi CSDL NoSQL khc V d: gi mua hng Amazon (Amazon Dynamo)*Scalable SQL and NoSQL Data Stores*

  Scalable SQL and NoSQL Data Stores

 • Key Value StoreMt s loi key-value store ph bin:Key/value cache in RAM: memcached, Citrusleaf database, Velocity, Redis, Tuple space...Key/value save on disk: Memcachedb, Berkeley DB, Tokyo Cabinet, Redis...Eventually Consistent Key Value Store: Amazon Dynamo, Voldemort, Dynomite, KAI, Cassandra, Hibari, Project VoldemortOrdered key-value store: NMDB, Memcachedb, Berkeley DB...Distributed systems: Apache River, MEMBASE, Azure Table Storage, Amazon Dynamo ...

  *Scalable SQL and NoSQL Data Stores*

  Scalable SQL and NoSQL Data Stores

 • Column Families / Wide Column StoreColumn families database l h CSDL phn tn cho php truy xut ngu nhin/tc thi vi kh nng lu tr mt lng cc ln d liu c cu trc.Column families: Mt column family l cch thc d liu c lu tr trn a cng. Tt c d liu trong mt ct s c lu trn cng mt file. Mt column family c th cha super column hoc column.*Scalable SQL and NoSQL Data Stores*

  Scalable SQL and NoSQL Data Stores

 • Column Families / Wide Column StoreColumn: Mt column l mt b gm tn, gi tr v du thi gian (thng thng ch quan tm ti key-value). Super column: Mt super column c th c dng nh mt dictionary(kiu t in). N l mt column c th cha nhng column khc (m khng phi l super column).

  *Scalable SQL and NoSQL Data Stores*

  Scalable SQL and NoSQL Data Stores

 • Document Database*Scalable SQL and NoSQL Data Stores*V c bn th document database l mt key-value store vi value nm trong mt nh dng: XML, YAML, JSON, v BSON, kiu nh phn Key l chui n gin: URI hoc path

  Scalable SQL and NoSQL Data Stores

 • Document Database*Scalable SQL and NoSQL Data Stores*

  Document 1Document 2{ FirstName:"Bob", Address:"5 Oak St.", Hobby:"sailing" } { FirstName:"Jonathan", Address:"15 Wanamassa Point Road", Children:[ {Name:"Michael",Age:10}, {Name:"Jennifer", Age:8}, {Name:"Samantha", Age:5}, {Name:"Elena", Age:2} ] }

  Scalable SQL and NoSQL Data Stores

 • Document Database*Scalable SQL and NoSQL Data Stores*Thc hin php chiu d liu ca mt document sang mt nh dng khc.Chy php tnh tp hp trn mt tp hp cc document.Cp nht mt phn d liu D phn tn

  Scalable SQL and NoSQL Data Stores

 • Graph Database*Scalable SQL and NoSQL Data Stores*Graph database l mt dng CSDL c thit k ring cho vic lu tr thng tin th nh cnh, nt, cc thuc tnh. Graph database document database vi cc kiu document c bit v cc mi quan h.

  Scalable SQL and NoSQL Data Stores

 • Graph Database*Scalable SQL and NoSQL Data Stores*

  Scalable SQL and NoSQL Data Stores

 • Graph Database*Scalable SQL and NoSQL Data Stores*Graph database thng c s dng gii quyn vn v mng. M rng kh v kh tm th con c lp Mt s sn phm tiu biu ca graph database l: Neo4J, Sones, AllegroGraph, Core Data, DEX, FlockDB, InfoGrid, OpenLink Virtuoso,...

  Scalable SQL and NoSQL Data Stores

 • KT LUN*Scalable SQL and NoSQL Data Stores*

  Scalable SQL and NoSQL Data Stores

 • Scalable SQL and NoSQL Data Stores

 • Tnh ACIDAtomicity: Thuc tnh ny m bo mi transaction l mt khi duy nht, c thc hin trn vn hoc hon ton khng c thc hin. Nu c mt li no xy ra trong transaction, n s c quay tr li (rollback) trng thi ban u. Khi bn gom nhiu lnh vo mt transaction (bao gia BEGIN TRAN v COMMIT), s ch c hai kh nng c php xy ra l, tt c cc lnh ny s c thc hin hoc khng c lnh no c thc hin. mc tng lnh, SQL Server cng m bo tnh atomicity, v d mt lnh INSERT cho 10 bn ghi, nu ang thm c 5 bn ghi th gp li, h thng s hy b v khng bn ghi no c thm. Nu lnh c km theo trigger, li trigger cng ko theo lnh b hy b. Khi bn pht ra lnh ROLLBACK, tt c cc lnh thc hin cng b quay lui v transaction tr li trng thi nh trc khi thc hin.Consistency: SQL Server m bo mi thi im d liu lun lun phi nht qun, tc l tun theo cc rng buc c nh ngha (v d trng kiu ngy phi cha d liu kiu ngy, bn ghi bn hng phi c m sn phm hp l). Khi transaction c thc hin, d liu sau khi cp nht cng phi trng thi nht qun. Nu transaction gy ra nhng vi phm v rng buc d liu, h thng s khng cho php thc hin tip v hy b ton b transaction.Isolation: Cng nh cc h thng server khc, SQL Server c th p ng nhiu yu cu xy ra ng thi. Nhng mi transaction c m bo thc hin trong mt ng cnh ring bit ca n v khng b nh hng bi cc transaction khc. Khi hai transaction cng cp nht mt d liu, SQL Server m bo chng c thc hin tun t khng dm ln chn ca nhau.Durability: Khi transaction thc hin xong ( commit), nhng cp nht tr nn c nh v d liu s lun lun l nh vy. Khi h thng gp s c bt ng, trong qu trnh khi phc li n s m bo khi phc li d liu cho nhng transaction c commit.*Scalable SQL and NoSQL Data Stores*

  Scalable SQL and NoSQL Data Stores

  Tc gi: David Maier SUNY at Stony Brook v Jeffrey D. Ullman i hc Stanford*Atomicity (nguyn t), Consitency (nht qun), Isolation (C lp), v Durability (Lu bn)Trong 40 nm qua, SQL v c s d liu quan h (RDBMS) lun l s la chn tin cy trong cc h thng lu tr d liu vi tnh ACID vn l im mnh ca m hnh d liu quan h, tuy nhin t sau khi Internet ra i, c bit l vo thi im Web 2.0 bung n th chnh im mnh ny li tr thnh nhc im ln nht ca n khi p ng vo mi trng Internet. SQL v m hnh d liu quan h gi y khng cn theo kp s pht trin ca Internet.

  *Trong mt th gii kt ni, m bo tnh tc thi ca truy cp, cc cng ty ln cn xy dng nhiu trung tm d liu nhiu ni khc nhau trn th gii, nhng trung tm d liu ny cn ng b vi nhau.H thng phn tn s dng RDBMS yu cu kt ni gia cc my ch d liu phi lin tc, lin mch. Nu xy ra li kt ni gia cc my ch d liu, s rt d pht sinh d liu trng lp, iu ny gy ra xung t d liu v vi phm tnh nht qun ca m hnh d liu quan h.Cc server kt ni di dng Master Master/s dng giao thc 2PC*Cc ng dng internet ngy nay c hng trm triu thm tr hng t ngi dng, iu ny khin cho cc my ch phi thc hin mt lng cc k ln cc lnh c ghi trong cng mt thi im. Nhng h thng my ch s dng c s d liu quan h v c nhiu rng buc ln nhau nn cc truy vn c x l chm nn khng cn p ng c nhng i hi ny.

  trong nhng nm qua, s pht trin ca Internet v cng ngh hin i ko theo s ra i ca hng lot cc nh dng d liu mi, c bit l cc loi d liu media.Trong khi RDBMS ch c thit k lu tr nhng d liu c dung lng ti a vi trm MegaByte, th nhng nh dng d liu mi c kch thc ln ti vi GigaByte, thm ch nh chp siu nt gi y c dung lng n hng Terabyte.Cng vi l vic scc loi d liu phi cu trc nh d liu thng tin v tr a l - GIS, d liu phin lm vic ngi dng, d liu thng tin hot ng ca thit b phn cng, d liu ng c my bay, d liu cm bin, Nhng loi d liu ny c gi chung l Big Data v chng vt ra ngoi kh nng x l ca SQL v c s d liu quan h.

  Nhu cu:- Kh nng x l s lng hng triu lt c/ghi tc nhanh ( tr thp)

  *NoSQL c ngha l Non-Relational - khng rng buc, tuy nhin hin nay ngi ta thng dch NoSQL l Not Only SQL - Khng ch SQL. y l thut ng chung cho cc h CSDL khng s dng m hnh d liu quan h.

  Thut ng NoSQL c gii thiu ln u vo nm 1998 s dng lm tn gi chung cho cc h CSDL quan h ngun m nh khng s dng SQL truy vn. Vo nm 2009, Eric Evans, nhn vin ca Rackspace gii thiu li thut ng NoSQL trong mt hi tho v c s d liu ngun m phn tn. Thut