tổng quan oclc

Download Tổng quan OCLC

Post on 28-Jan-2017

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Tng quan OCLC

Kt ni hn 70.000 th vin trn th gii.

Lm vic vi nhng nh qun

l th vin t nhiu quc gia khc

nhau trong Hi ng khu vc Chu

u, Trung ng v Chu Phi gip ti

m rng quan im v cho ti nhng

hiu bit su sc.

AnnSofie Oscarsson, Gim c Th

vin i hc MLARDALEN, Thy in

Chng ti l mt t chc hp tc th vin ton cu c thnh lp, qun tr v duy tr bi cc

thnh vin t nm 1967. Mc tiu chung ca chng ti l tuyn b cam kt ti mi thnh vin

rng chng ti s hp tc cng nhau nhm tng cng kh nng tip cn thng tin trong cc

th vin trn ton cu v tm ra cc gii php gip gim chi ph cho cc th vin thng qua

s cng tc ny.

Updated 6/2015

OCLC l t chc hp tc th vin ton cu c thnh lp t nm 1967. Ban u t chc c thnh lp bi mt nhm cc th vin vi nim tin ca cc nh lnh o

th vin rng bng vic hp tc cng nhau, h c th tm ra nhng gii php hiu qu

chia s thng tin trong th vin cng nh gim thiu cc chi ph v thng tin. Tri

qua nhiu nm, OCLC hp tc vi nhiu t chc c chung quan im trn khp th

gii v tr thnh t chc nghin cu v cung cp dch v th vin ln nht trn th

gii.

Thch thc t ng ha th mc thng tin th vin

truyn thng nhanh chng tr thnh mt cuc cch mng

m hin nay c lin quan ti hng nghn th vin trn

ton th gii. Tr s chnh ca OCLC t ti Dublin,

Ohio, Hoa k cng cc vn phng khu vc trn th gii

nh c, Canada, Trung Quc, c, Php, Mexico, H

Lan, Thy S, Vng quc Anh v Hoa k.

Hn 70.000 th vin ti 170 quc gia v ang s

dng dch v ca OCLC tm kim, nh v, bin mc,

qun l v bo qun ti liu th vin. Nhng nh nghin

cu, hc sinh sinh vin, ging vin, hc gi v nhng

ngi tm kim thng tin khc s dng dch v ca OCLC

c c cc thng tin th mc, cc ti liu tm tt v

ti liu ton vn. OCLC v cc th vin thnh vin hp

tc sn xut v duy tr WorldCat b c s d liu th

mc ln nht trn th gii vi thng tin v hn 2 t n

phm trong cc th vin trn th gii. WorldCat cung

cp mt nn tng m t rt nhiu dch v ca OCLC

c xy dng ln. Sn phm WorldShare ca OCLC bao

gm cng thng tin in t ton din vi cc dch v

chia s, nhng ng dng tch hp v cc hot ng ca

th vin c sp xp hp l.

freDerick G. kiLGoUr Ch tch OCLC t 1967 ti 1980

Trch Evolving, Computerizing,

Personalizing, trong American Libraries, 02/1972

Nn tng ca chia s d liu

WorldCat l mt b su tp tp trung ca cc th vin trn th gii, c xy dng t s

ng gp ca cc cn b th vin v c pht trin thng qua cc chng trnh c nhn,

chng trnh khu vc v quc gia. WorldCat trnh by cc ti liu in t v ti liu s c

yu cu nhiu nht bi nhng ngi t m kim thng tin, cng nh nhng n phm quan

trng, c o ch c tm thy ti nhng th vin a phng.

Cc dch v tm kim ca OCLC cho php cc th vin m rng phm vi tm kim v truy cp

vo trang web ca WorldCat bng cch kt ni ngi t m kim trc tip ti nhng thng tin lin

quan trong b su tp thng tin. Trang web WorldCat .org mang ti ngi t m kim nhng ti

liu hin hu v c sn trong cc danh mc ca th vin. WorldCat Local ty bin v nng

cao dch v ny cho tng t chc hoc mt lin hip cc th vin.

WorldCat datac ng gp bi hng nghn th vin thnh vin t khp th gii l c s

cho rt nhiu dch v lin quan khc ca OCLC. Hot ng cng nhau, nhng dch v ny gip

cc th vin tit kim ti chnh, gia tng hiu qu v phc v cng ng hiu qu hn.

tr thnh mt phn thit yu trong x hi,

cc th vin cn phi theo ui nhng mc tiu hot

ng mi. c bit, h cn n lc ng hnh

cng mi ngi trong nhng hot ng vn ha ca

cng ng; cc dch v th ng gi y khng cn

ph hp na. Trong mt x hi hin i, vn pht

trin ang t ra cho cc th vin mc tiu mi l

cung cp thng tin cho mt c nhn khi anh ta cn

bt c ni no v bt c lc no

Hn c nhng sn phm v dch v - mt cam kt nghin cu v chia s cng ng.

Vt ra khi nhng n lc ca mnh trn phm vi ton

cu, s tham gia ca OCLC trong cc chng trnh v

nghin cu th vin cng vi cam kt ca h v cc

hot ng cng ng khin OCLC tr thnh mt t

chc tht s khc bit. Vi nhng chng trnh nghin

cu v pht trin, nhng xut bn phm vi ni dung

su sc v cp nht, OCLC tr thnh mt trong nhng

trung tm hng u trn th gii phc v cho vic khai

thc, i mi v xy dng cng ng i din cho cc

th vin, cc bo tng v trung tm lu tr.

Thng qua cc gii thng, hc bng, qu nghin cu,

OCLC h tr ti chnh cho nhng ngi mi pht trin s

nghip v ngnh th vin, cho nhng chuyn gia c uy tn

v ni tri trong chuyn mn v cho nhng chuyn gia lm

vic trong nhng quc gia ang pht trin nhanh.

Nhng n lc tuyn truyn, vn ng ca chng ti gp

phn nng cao tn tui v lm ni bt s tn ti ca cc

th vin trong cng ng ca h. Thng qua cc bo co

thnh vin, cc hot ng mang tnh tiu chun chung v

s hp tc vi nhng nh lnh o th vin trn th gii,

chng ti tm kim gii php nng cao s chuyn nghip

cho c cn b, nhn vin th vin v ngi s dng.

Sc mnh ca s hp tc ton cu n vi hot ng qun l th vin.

Dch v qun l ca OCLC WorldShare cung cp mt mi trng web thng nht phc v cho vic

sp xp bin mc, thu thp thng tin, qun l giy php v lu thng, v a ra mt cng c tm

kim mnh m cho nhng ngi s dng th vin. Cc dch v ny cng vi cc ng dng lin

quan gip loi b nhng cn tr ca hot ng truyn thng v mang li hiu qu mi trong

qun l th vin. iu ny gii phng cc th vin khi nhng hn ch ca cc phn mm v

phn cng ni ti, v t gip h dnh nhiu thi gian hn tp trung vo phc v c gi v

cng ng.

Giao din hot ng ca OCLC WorldShare l mt c s h tng cng ngh m trong cc

dch v ca OCLC WorldShare c xy dng. N to iu kin hp tc v chia s trong cng

ng th vin, t cc th vin c th kt hp cc ng dng ca ring th vin mnh cng

nh cc ng dng do n v ngoi cung cp vi cc ng dng ca OCLC. iu ny mang li

li ch c chia s rng ri trong cng ng th vin cho tng gii php ring.

Cc th vin t khp ni trn th gii hp tc cng nhau t nm 1971 to dng

WorldCat. WorldShare c xy dng da trn nhng thnh tch ca h, cung cp nhng

cch thc mi cho th vin hot ng, i mi v hp tc trn quy m mng in t.

Ngun h tr v o to

OCLC cung cp cc chng trnh h tr v o to nhm gip cc th vin s dng dch v mt cch hiu qu v xc nh c nhng vn

m h ang i mt hng ngy.

Hi tho trc tuyn, hng dn trc tip v nhng bi hng dn t

nghin cu qua website bao qut mt lo t cc ch v cho php

cn b nhn vin th vin tip nhn c s o to theo nhi u

phng thc khc nhau.

S h tr ca OCLC lun trc tuyn qua in thoi hoc emai l . OCLC

khuyn khch cn b th vin ng k nhn email cp nht, ngun cp d l iu RSS v nhng thng tin h tr khc.

Thng tin v ngun h tr v o to ca OCLC:

www.oclc.org/support/home.en.html

Thng tin chi tit vui lng lin h vn phng ca OCLC ti a phng hoc gi email v a ch uk@oclc.org.

2013, OCLC Online Computer Library Center, Inc. The following OCLC product and service names are trademarks or service marks of OCLC Online Computer Library Center, Inc.:

OCLC, WorldCat, WorldCat Local, WorldCat.org, WorldShare, WorldShare Platform and The worlds libraries. Connected. The WorldCat symbol and OCLC symbol are registered

trademarks of OCLC.

Third-party product and service names are trademarks or service marks of their respective companies. OCLC grants permission to photocopy this publication as needed.

214907UKB 1303, OCLC

OCLC h tr cc th vin ti hn 100 quc gia. Vui lng lin h vi chng ti ti cc vn phng ca OCLC trn th gii.

Asia Pacific

+1-614-764-6099

+1-614-764-4331

AsiaPacific@oclc.org

China

+86-10-8260-7538

+86-10-8260-7539

china@oclc.org

Latin America

+1-614-764-6301

800-848-5878, ext. 6301

+1-614-718-1026

america_latina@oclc.org

Switzerland

+41-(0)61-378 80 70

+41-(0)61-378 80 79

schweiz@oclc.org

Australia

+61 (0)3 9929 0800

1300-260-795

(Local call within Australia)

+61 (0)3 9929 0801

australia@oclc.org

France

+33-(0)1-55 02 14 80

+33-(0)1-47 93 50 13

france@oclc.org

United Kingdom and Ireland

+44-(0)121-456 46 56

+44-(0)121-456 46 80

uk@oclc.org

Mexico

+52-55-5687-3307

+52-55-5523-9212

mexico@oclc.org

Germany

+49-(0)89-613 08 300

+49-(0)89-613 08 399

deutschland@oclc.org

United States

+1-614-764-6000

800-848-5878

(US + Canada only)

+1-614-764-6096

usa@oclc.org

Netherlands

+31-(0)71-524 65 00

+31-(0)71-522 31 19

nederland@oclc.org

Canada

+1-450-656-8955

888-658-6583

+1-450-618-8029

canada@oclc.org

Thnh vin ca OCLC

Li ch thnh vin

Xy dng v s dng WorldCat. Chia s lin kt thng tin th mc ln nht trn th gii. Hn 2.2 t thng tin v t i l iu v v tr t i cc th vi n ang nm gi.

Gim thiu chi ph. c nhn chit khu trn cc sn phm v dch v ca OCLC.

Truy cp ti nhng ngun ti liu su hn. C c quyn truy cp ti nhng ti liu qu

him v c gi tr cao.

Tip cn hn 40 nm kinh nghim . Hng li ch t thnh tu nghin cu c ng nh t

v tip cn ti nhng hot ng tt nh t.

Truyn nh hng ti th h tng lai. Hnh thnh v dn dt khng ch OCLC m cn c

s chuyn nghi p ca ngnh th vin v khoa hc thng tin.

Maximise your collections. Make your collections available to the world through

cata loguing, resource sharing, reference and beyond.

Tham gia

OCLC gn kt cc t chc mi quy m vi

mt mc tiu hot ng ch