toimintaterapia ops 2014 2018 ntoims14 - wordpress.com · arvioinnin tärkeimpinä tavoitteina ovat...

35
1 Turun ammattikorkeakoulu Terveys ja hyvinvointi Toimintaterapian koulutuksen OPS 2014-2018 Toimintaterapia OPS 20142018 NTOIMS14

Upload: others

Post on 30-Jun-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Toimintaterapia OPS 2014 2018 NTOIMS14 - WordPress.com · Arvioinnin tärkeimpinä tavoitteina ovat opiskelijan oppimisen ohjaaminen ja tukeminen sekä amma-tillisen kasvun edistäminen

1 Turun ammattikorkeakoulu Terveys ja hyvinvointi Toimintaterapian koulutuksen OPS 2014-2018

Toimintaterapia OPS 2014–2018

NTOIMS14

Page 2: Toimintaterapia OPS 2014 2018 NTOIMS14 - WordPress.com · Arvioinnin tärkeimpinä tavoitteina ovat opiskelijan oppimisen ohjaaminen ja tukeminen sekä amma-tillisen kasvun edistäminen

2 Turun ammattikorkeakoulu Terveys ja hyvinvointi Toimintaterapian koulutuksen OPS 2014-2018

Sisällys Tutkinnon kuvaus ja rakenne ............................................................................................................................................ 3

Opinnoissa kehittyvä osaaminen ...................................................................................................................................... 4

Opiskelun toteuttaminen ..................................................................................................................................................... 5

Ohjaus .......................................................................................................................................................................................... 6

Arviointi ...................................................................................................................................................................................... 6

Toimintaterapeuttikoulutus NTOIMS14-lukusuunnitelma .................................................................................... 7

Perusopinnot ............................................................................................................................................................................ 9

Ammattiopinnot ................................................................................................................................................................... 17

Harjoittelu ............................................................................................................................................................................... 27

Opinnäytetyö ......................................................................................................................................................................... 29

Osaamiskartta: ensimmäinen vuosi.............................................................................................................................. 32

Osaamiskartta: toinen vuosi ............................................................................................................................................ 33

Osaamiskartta: kolmas vuosi .......................................................................................................................................... 34

Osaamiskartta: neljäs vuosi ............................................................................................................................................. 35

Page 3: Toimintaterapia OPS 2014 2018 NTOIMS14 - WordPress.com · Arvioinnin tärkeimpinä tavoitteina ovat opiskelijan oppimisen ohjaaminen ja tukeminen sekä amma-tillisen kasvun edistäminen

3 Turun ammattikorkeakoulu Terveys ja hyvinvointi Toimintaterapian koulutuksen OPS 2014-2018

Tutkinnon kuvaus ja rakenne

Tutkintonimike: Toimintaterapeutti (AMK), EQF ja NQF taso 6

Toimintaterapeutin opintojen kokonaislaajuus on 210 opintopistettä (op), minkä suorittaminen edel-

lyttää noin 3,5 vuoden päätoimista opiskelua. Oppimisen lähtökohtana ovat ammatillinen kasvu sekä

yleiset ja ammatilliset osaamistavoitteet, joihin nojautuen opinnot muodostavat kolme vuositeemaa

(Kuvio 1.): 1. Ihmisen toiminnallisuuden tuntija, 2. ja 3. Ihmisen toiminnallisuuden tukija ja 4. Toimin-

taterapian kehittävä ja kehittyvä osaaja. Kukin vuositeema koostuu moduuleista (10 – 15 op) opinto-

jaksoineen (5 op) ja ne on jaoteltu perusopintoihin (37 op), ammattiopintoihin (72 op), harjoitteluun

(56 op), vapaasti valittavista opintoihin (15 op) sekä opinnäytetyöhön (15op).

Ensimmäisessä vuositeemassa opiskelija perehtyy sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kuntoutuksen

palvelujärjestelmiin. Toimintaterapian opintojen alussa keskeisiä opintokokonaisuuksia ovat toimin-

Page 4: Toimintaterapia OPS 2014 2018 NTOIMS14 - WordPress.com · Arvioinnin tärkeimpinä tavoitteina ovat opiskelijan oppimisen ohjaaminen ja tukeminen sekä amma-tillisen kasvun edistäminen

4 Turun ammattikorkeakoulu Terveys ja hyvinvointi Toimintaterapian koulutuksen OPS 2014-2018

nan analysointi ja soveltaminen sekä toiminnallisuuden arviointi itsestä huolehtimisen, työn, vapaa-

ajan ja leikin tehtävissä. Toiminnalla nähdään olevan tärkeä merkitys asiakkaan terveyden ja hyvin-

voinnin edistäjänä. Lisäksi hän hankkii asetuksessa vaadittavan kielitaidon (352/2003 8§).

Toisessa ja kolmannessa vuositeemassa opiskelija kehittää taitojaan eri-ikäisten toiminnan, ter-

veyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Päivittäiseen elämään liittyvien tehtävien lisäksi opitaan arvi-

oimaan eri- ikäisten asiakkaiden valmiuksia ja taitoja. Terapiamenetelmien opinnoissa on keskeistä

oppia tukemaan asiakkaan mahdollisuuksia kehittää taitojaan päivittäiseen elämään liittyvien tehtä-

vissä. Suoriutumisen helpottamiseksi voidaan vaikuttaa myös asiakkaan ympäristöön sekä hyödyntää

apuvälineitä ja teknologiaa

Neljännessä vuositeemassa opiskelija osoittaa osaavansa toimia toimintaterapeuttina erilaisissa

toimintaympäristöissä sekä hallitsevansa toimintaterapian kehittämisen perusteet.

Kaikissa vuositeemoissa opiskelijan omaksumat terapiataidot ovat näyttöön perustuvia. Opiskelija

yhdistää käytännön ja teorian toisiinsa erilaisissa oppimistilanteissa, erityisesti käytännön harjoitte-

luissa.

Opinnoissa kehittyvä osaaminen

Toimintaterapeutti- tutkinto oikeuttaa toimimaan toimintaterapian asiantuntijana terveys-, sosiaali-,

liikunta- ja kuntoutusjärjestelmissä joko toisen palveluksessa tai yrittäjänä. Toimintaterapeutin

(AMK) opinnot pohjautuvat ammattikorkeakouluja ja ammatinharjoittamista koskevaan lainsäädän-

töön, Eurooppalaiseen tutkintojen ja osaamisen viitekehykseen (European Qualifications Framework

= EQF, Kansalliseen tutkintojen viitekehykseen (National Qualifications Framework = NQF,

www.minedu.fi/OPM) ja Turun ammattikorkeakoulun tutkintosääntö ja strategia. Stategian pedago-

ginen lähestymistapa on innovaatiopedagogiikka.

Toimintaterapeutin työn tavoitteena on, että asiakas voi osallistua hänelle tärkeisiin arjen toimintoi-

hin, työhön, leikkiin ja vapaa-aikaan huolimatta asioista, jotka rajoittavat hänen suoriutumistaan. Te-

rapiassa asiakkaalla on mahdollisuus kehittää taitojaan päivittäiseen elämään liittyvien tehtävien

avulla (kodinhoito, harrastuksiin osallistuminen tai leikki) itselleen mielekkäiden käden taitojen (puu-

työ, puutarhanhoito) tai luovien toimintojen (piirtäminen tms.) avulla. Suoriutumisen helpottamiseksi

voidaan vaikuttaa myös ympäristöön sekä hyödyntää apuvälineitä ja teknologiaa.

Toimintaterapeutti- koulutuksen opinnot rakentuvat sen mukaan, mitä työelämä odottaa valmiilta

toimintaterapeutilta. Niiden laatimisessa on hyödynnetty mm. kansallisia (Arene, OKM, NQF) ja kan-

sainvälisiä (EQF, ENOTHE, WFOT) osaamiskuvauksia. Toimintaterapeutin erityisosaamisessa keskeis-

tä on toiminnan merkitys asiakkaan terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä. Keskeisiä osaamisalueita

ovat: toiminnan analysointi- ja soveltamisosaaminen, terapeuttisen vuorovaikutuksen osaaminen,

asiakaslähtöinen toimintaterapiaprosessiosaaminen, toiminnallisten ympäristöjen arviointi- ja adap-

taatio-osaaminen ja toimintaterapeuttinen neuvonta, ohjaus ja konsultointi.

Toimintaterapeutti perustaa arviointi- ja terapiamenetelmät luotettavaan tieteelliseen näyttöön. Tie-

don määrän kasvu ja nopea muutos edellyttää hyviä tiedonhankintataitoja sekä taitoja arvioida tiedon

Page 5: Toimintaterapia OPS 2014 2018 NTOIMS14 - WordPress.com · Arvioinnin tärkeimpinä tavoitteina ovat opiskelijan oppimisen ohjaaminen ja tukeminen sekä amma-tillisen kasvun edistäminen

5 Turun ammattikorkeakoulu Terveys ja hyvinvointi Toimintaterapian koulutuksen OPS 2014-2018

luotettavuutta ja käyttökelpoisuutta. Tiedonhankinnan ja tutkimustaitojen opinnot antavat opiskeli-

jalle laaja-alaiset tiedolliset ja taidolliset valmiudet toimia ammatillisissa asiantuntijatehtävissä sekä

edellytykset seurata alan kehitystä ja pysyä ajan tasalla. Näiden pohjalla on Turun ammattikorkeakou-

lun määrittelemät yksilö-, yhteisö- ja verkosto-osaamisen innovaatiokompetenssit, jotka ovat keskei-

nen osa opiskelua.

Opiskelun toteuttaminen

Opiskelijan oppimista ja ammatillista kasvua ohjaavat vuositeemat, joita hyödyntäen opiskelija laatii

oman oppimissuunnitelmansa (HOPS) SoleOPS-järjestelmään. Yksi opintopiste vastaa noin 27 tuntia

opiskelijan työtä. Jokainen vuositeema sisältää niin teoriaopiskelua kuin käytännön taitojen harjoitte-

lua. Teoriaopintoja tukee vahva yhteys käytännön työelämään esim. ohjatussa harjoittelussa, työelä-

mälle tehtävissä kehittämistehtävissä, projekteissa ja opinnäytetöissä. Toimintaterapeutti tarvitsee

oman alan tietojen ja taitojen lisäksi taitoja, jotka luovat perustan työelämässä toimimiselle, yhteis-

työlle ja asiantuntijuuden kehittymiselle. Lähiopetuksen lisäksi opiskellaan itsenäisesti. Itsenäinen

opiskelu sisältää esimerkiksi työskentelyä verkossa, kirjallisuuteen perehtymistä ja oppimistehtävien

tekoa.

Turun ammattikorkeakoulun strategiassa määritellyn innovaatiopedagogiikan mukaisesti toimintate-

rapian opinnoissa se näkyy muun muassa innovatiivisina oppimis- ja opetusmenetelminä, joustavina

opintopolkuina, kansainvälisyytenä ja yrittäjämäisenä toimintana. Käytännössä innovaatiopedagogii-

kalla tarkoitetaan työelämälähtöistä, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-osaamista (TKI) painottavaa

lähestymistapaa oppimiseen. Koulutuksen TKI -toiminta todentuu eri opintojaksoissa toimeksiantoi-

na, työelämälähtöisinä opinnäytetöinä ja projektiopintoina. Koulutusohjelma tuottaa opiskelijoiden

palvelutoimintana lasten arviointeja ja terapiaa koko lukuvuoden ajan. Palvelutoiminnan toteutukses-

sa on mukana harjoitteluaan suorittavia opiskelijoita eri ryhmistä.

Toimintaterapeutti-koulutuksessa opiskelija suorittaa kansainvälistymistä tukevia opintoja (15 op)

monella tavalla: esim. hakeutumalla vaihto-opiskelijaksi tai suorittamalla opintoja International Se-

mesterin kautta.

Opiskelija voi valita koko opiskelunsa ajan vapaasti valittavia opintoja (vava) 15op oman koulutusoh-

jelman, terveysalan ja Turun ammattikorkeakoulun tai Yliopistojen tarjonnasta, siten, että ne tukevat

hänen ammatillista kehittymistä.

Opiskelija voi aikaisemmalla korkeakoulutasoisella osaamisella joko korvata opintoja tai osaaminen

voidaan sisällyttää tutkinnon osaksi. Lisäksi opiskelija voi voi osoittaa muulla tavoin hankkimaansa

osaamista näytöin. Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (AHOT) perustana

ovat tutkinnon ja opetussuunnitelman opintojaksojen osaamistavoitteet. Näistä sovitaan tutor-

opettajan kanssa.

Page 6: Toimintaterapia OPS 2014 2018 NTOIMS14 - WordPress.com · Arvioinnin tärkeimpinä tavoitteina ovat opiskelijan oppimisen ohjaaminen ja tukeminen sekä amma-tillisen kasvun edistäminen

6 Turun ammattikorkeakoulu Terveys ja hyvinvointi Toimintaterapian koulutuksen OPS 2014-2018

Ohjaus

Ohjauksella tuetaan opiskelijan ammatillista kasvua ja kehittymistä sekä itsenäisen työskentelyn tai-

toja ja vastuuta omasta oppimisestaan. Lisäksi opintojen ohjauksella pyritään vaikuttamaan opiskeli-

jan opintojen ajalliseen, sisällölliseen ja menetelmälliseen etenemiseen mahdollistaen valmistumisen

normiaikaa nopeamminkin. Opiskelijan laatimaa henkilökohtaista oppimissuunnitelmaa (HOPS) seu-

rataan ja tarvittaessa päivitetään opettajatutorin kanssa lukuvuosittain käytävien kehityskeskustelu-

jen yhteydessä sekä tarvittaessa useamminkin. Opiskelijalla on vastuu opintojensa etenemisen suun-

nittelusta ja ohjauksen hakemisesta.

Ohjauksen perustana on käsitys opiskelijasta aktiivisena, itsenäisenä ja vastuullisena oppijana, joka

pystyy tekemään opintojaan koskevia valintoja ja hyödyntämään eri tavoin hankkimaansa palautetta

osaamisestaan. Ammatillista kasvua ja kehitystä tuetaan yksilöllisen tutorohjauksen lisäksi ryhmien

ammatillisen kasvun (AKU) -tunneilla ja pienryhmäohjauksena. Tavoitteena on, että opiskelija kehit-

tää ohjauksen kautta valmiuksia opiskelunsa ja oppimisen kehittämiseen ja ammatilliseen kasvuun.

Tarvittaessa opinto-ohjaaja auttaa opiskelijaa opintojen suunnittelussa. Henkilökohtaisen ohjauksen

tueksi opiskeluohjeita löytyy toteutussuunnitelmista (SoleOPS-järjestelmä), elektronisilta oppi-

misalustoilta (Optima) sekä Messi- Intranetistä.

Arviointi

Arvioinnin lähtökohtana on osaamiskartassa kuvattu osaaminen. Eri osaamisalueiden tavoitteista on

johdettu moduulit ja opintojaksot sekä niiden tavoitteet. Opintojaksoissa arvioidaan opiskelijan saa-

vuttamaa osaamista.

Arvioinnin tärkeimpinä tavoitteina ovat opiskelijan oppimisen ohjaaminen ja tukeminen sekä amma-

tillisen kasvun edistäminen. Arviointi on osaamista ohjaavaa ja kehittävää ja se kohdistuu sekä oppi-

misprosessiin ja osaamiseen. Henkilökohtaiset tavoitteet konkretisoivat oman osaamisen vahvuuksi-

en ja kehittämisalueiden tunnistamista. Kirjallisten ja suullisten tenttien lisäksi arviointimenetelminä

käytetään erilaisia oppimistehtäviä ja muita oppimisen arviointimenetelmiä kuten itse- ja vertaisarvi-

ointia. Arviointi on hylätty – hyväksytty (1-5). Opintojakson arvioinnista vastaa opintojakson opettaja.

Opintojaksojen suoritukset kirjataan opintorekisteriin, josta opiskelijat voivat seurata opintojensa

etenemistä.

Opintojaksojen arviointikriteerit on kirjattu opintojakson toteutussuunnitelmaan (SoleOPS-

järjestelmä) ja niiden laadinnassa on hyödynnetty Turun ammattikorkeakoulun yleisiä arviointiohjei-

ta. Arviointikriteereissä kuvataan erikseen ammattitieto ja tiedon hankinta, ammattitaito sekä vastuu,

yrittäjyys ja johtaminen ja niiden tasokuvauksissa on otettu huomioon opiskelijan osaamisen vaiheet.

Toimintaterapian koulutuksessa toimintaa kehitetään keräämällä opiskelijapalautetta opintojaksojen

toteutuksesta, lukuvuoden päättyessä palautepäivässä sekä opintojen lopussa. Opintojaksoa aloitetta-

essa toteutussuunnitelman esittelyssä opiskelijalla on mahdollisuus vaikuttaa toteutukseen. Turun

ammattikorkeakoulussa toteutetaan vuosittain opiskelijatyytyväisyyskysely (opiskelijabarometri)

Page 7: Toimintaterapia OPS 2014 2018 NTOIMS14 - WordPress.com · Arvioinnin tärkeimpinä tavoitteina ovat opiskelijan oppimisen ohjaaminen ja tukeminen sekä amma-tillisen kasvun edistäminen

7 Turun ammattikorkeakoulu Terveys ja hyvinvointi Toimintaterapian koulutuksen OPS 2014-2018

Toimintaterapeuttikoulutus NTOIMS14-lukusuunnitelma Toimintaterapeuttikoulutus (NTOIMS14) Toimintaterapeutti (AMK), 210 op

Laajuus

1. vuosi (2014 - 2015)

2. vuosi (2015 - 2016)

3. vuosi (2016 - 2017)

4. vuosi (2017 - 2018)

Pakoll.

PERUSOPINNOT PERUSOP 37 21 4 6 6

Suomen kieli ja viestintä 1001006 3.0 3 Pakollinen

English Professional Skills 1001004 3.0 3 Pakollinen

Toinen kotimainen kieli, ruotsi OK100114 3.0 Pakollinen

Svenska i arbetslivet, muntlig kom-munikation

100114 1.0 1 Pakollinen

Svenska i arbetslivet, skriftlig kom-munikation

100115 2.0 2 Pakollinen

Ammatillinen kasvu OK100113 5.0 Pakollinen

Ammattikorkeakoulu oppimisympä-ristönä

1002285 1.0 1 Pakollinen

Ammatillinen kasvu 1 1002286 1.0 1 Pakollinen

Ammatillinen kasvu 2 1002287 1.0 1 Pakollinen

Ammatillinen kasvu 3 1002288 1.0 1 Pakollinen

Ammatillinen kasvu 4 1002289 1.0 1 Pakollinen

Kehittyvä toimintaterapian asiantun-tijuus

OK702101 13.0 Pakollinen

Social and Health Care System and Rehabilitation

7021093 3.0 3 Pakollinen

Occupational Science and Developing Occupational Therapy

7021094 5.0 5 Pakollinen

Tutkimustyön menetelmät 7021095 5.0 5 Pakollinen

Toimiva ihminen OK702102 10.0 Pakollinen

Toiminta ihmisen elämässä 7021096 5.0 5 Pakollinen

Oikeus toimintaan 7021097 5.0 5 Pakollinen

AMMATTIOPINNOT AMMATTIO 87 33 35 14 5

Toiminnallisuus ja arviointi OK702103 15.0 Pakollinen

Toiminnallisuus 7021098 5.0 5 Pakollinen

Toiminnan analysointi 7021099 5.0 5 Pakollinen

Occupational Performance Assess-ment

7021100 5.0 5 Pakollinen

Terapeuttina toimiminen OK702104 15.0 Pakollinen

Ammatillinen ja terapeuttinen vuoro-vaikutus

7021101 5.0 5 Pakollinen

Oppiminen ja ohjaus 7021102 5.0 5 Pakollinen

Terapian toteutuksen perusteet 7021103 5.0 5 Pakollinen

Toiminnan ja terveyden edistäminen OK702105 10.0 Pakollinen

Terveys ja hyvinvointi 7021104 5.0 5 Pakollinen

Ympäristö, terveys ja hyvinvointi 7021105 5.0 5 Pakollinen

Lääketieteelliset aineet OK702106 5.0 Pakollinen

Lasten lääketiede 7021106 1.0 1 Pakollinen

Page 8: Toimintaterapia OPS 2014 2018 NTOIMS14 - WordPress.com · Arvioinnin tärkeimpinä tavoitteina ovat opiskelijan oppimisen ohjaaminen ja tukeminen sekä amma-tillisen kasvun edistäminen

8 Turun ammattikorkeakoulu Terveys ja hyvinvointi Toimintaterapian koulutuksen OPS 2014-2018

Neurologia 7021107 1.0 1 Pakollinen

Psykiatria 7021108 1.0 1 Pakollinen

Käsikirurgia 7021109 1.0 1 Pakollinen

Geriatria 7021110 1.0 1 Pakollinen

Lapsen ja nuoren terveys ja hyvin-vointi

OK702107 10.0 Pakollinen

Child's Functional Development 7021111 5.0 5 Pakollinen

Lapsen, kouluikäisen ja nuoren toi-minnallisuuden edistäminen

7021112 5.0 5 Pakollinen

Aikuisen terveys ja hyvinvointi OK702108 32.0 Pakollinen

Taitojen ja valmiuksien arviointi 7021113 5.0 5 Pakollinen

Mielenterveyden tukeminen 7021114 8.0 8 Pakollinen

Neurologisesti sairastuneen tai vam-mautuneen toiminnallisuuden edis-täminen

7021115 7.0 7 Pakollinen

Tuki- ja liikuntaelimistön sairauksiin ja vammoihin sairastuneen toiminnal-lisuuden edistäminen

7021116 7.0 7 Pakollinen

Ikääntyneen toiminnallisuuden edis-täminen

7021117 5.0 5 Pakollinen

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT VAPA 15 3 6 6

HARJOITTELU HARJO 56 3 17 24 12

Projektiopinnot 7021118 5.0 5 Pakollinen

Toiminnallisuuden arviointi 7021119 3.0 3 Pakollinen

Toiminnallisuuden edistäminen 7021120 12.0 12 Pakollinen

Toiminnallisuuden edistäminen II 7021121 12.0 12 Pakollinen

Näyttöön perustuva käytäntö 7021122 12.0 12 Pakollinen

Toimintaterapian kehittäminen 7021123 12.0 12 Pakollinen

OPINNÄYTETYÖ OPINNÄYT 15

10 5

Opinnäytetyön suunnittelu 7021124 5.0 5 Pakollinen

Opinnäytetyön toteuttaminen 7021125 5.0 5 Pakollinen

Opinnäytetyön raportointi 7021126 5.0 5 Pakollinen

Laajuudet yhteensä vuosittain 60 62 60 28

Opintojaksojen laajuus yhteensä 210.0 210

Page 9: Toimintaterapia OPS 2014 2018 NTOIMS14 - WordPress.com · Arvioinnin tärkeimpinä tavoitteina ovat opiskelijan oppimisen ohjaaminen ja tukeminen sekä amma-tillisen kasvun edistäminen

9 Turun ammattikorkeakoulu Terveys ja hyvinvointi Toimintaterapian koulutuksen OPS 2014-2018

Perusopinnot

Tunnus 1001006

Opinto Suomen kieli ja viestintä

Laajuus 3,00

Vastuuorganisaatio Turun ammattikorkeakoulu

Opintojakson tavoit-teet

Opiskelija osaa • toimia oman alansa viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa • kehittää omia viestinnällisiä valmiuksiaan • ottaa huomioon vastaanottajan, tilanteen ja ammattialan käytännöt.

Opintojakson sisältö Sisältö: oman alan ammattitekstien analyysi, tulkinta ja kirjoittaminen asiatyylin tunnuspiirteet työelämän puheviestintätilanteet omien viestintätaitojen arviointi palautteen anto ja vastaanotto.

Toteutus: Lähiopetus, harjoitukset, itsenäinen työskentely. Opetus järjestetään Turun AMK:n opetuspisteissä. Opintojakson toteutuksen kuvaus: Koulutusohjelmakohtaisissa toteutussuunnitelmissa määritellään • opetuksen ja ohjauksen käytännön järjestelyt • hyväksymisehdot: opintojakson hyväksytty suorittaminen perustuu lähiope-tukseen osallistumiseen, viestintätehtävien hyväksyttyyn suorittamiseen ja osaamisen muuhun arviointiin • oppimateriaali, joka voidaan sopia myös opetuksen alkaessa • opintojaksokohtaiset arviointikriteerit.

Arviointi Osallistuminen lähiopetukseen, kirjalliset ja suulliset harjoitukset, kirjalliset kuulustelut. Arviointi asteikolla 1-5.

Tunnus 1001004

Opinto English Professional Skills

Laajuus 3,00

Vastuuorganisaatio Turun ammattikorkeakoulu

Opintojakson tavoit-teet

The aim of the course is to activate and develop the students’ field-relevant English language and communication skills. The students will gain profes-sional skills in various spoken and written communicative situations en-countered in working life and society. In addition, they will learn to utilize tools and techniques to further develop their skills in authentic, field-specific contexts. More specifically, students will focus on developing their language and communication skills in. Upon completing the course, the students should have acquired skills to communicate at level B2 according to European Framework of Reference for

Page 10: Toimintaterapia OPS 2014 2018 NTOIMS14 - WordPress.com · Arvioinnin tärkeimpinä tavoitteina ovat opiskelijan oppimisen ohjaaminen ja tukeminen sekä amma-tillisen kasvun edistäminen

10 Turun ammattikorkeakoulu Terveys ja hyvinvointi Toimintaterapian koulutuksen OPS 2014-2018

Languages, which states that at B2-level students should be able to produce clear, coherent and well-structured texts, present detailed descriptions re-lated to one’s field of interest, express and exchange opinions using fluent language, follow complex arguments, and read longer articles and reports.

Opintojakson sisältö writing professional, field-specific texts presenting and discussing field-specific topics in a professional man-

ner reading field-specific texts and utilizing the information in profes-

sional contexts learning and using key terminology of their field becoming professional, autonomous language users in working life

Arviointi Hyväksytyt kirjalliset ja suulliset suoritukset. Arviointi asteikolla 1-5, tai hy-väksytty/hylätty

Tunnus OK100114

Opinto Toinen kotimainen kieli, ruotsi

Vastuuorganisaatio Turun ammattikorkeakoulu

Tavoitteet Opiskelija pystyy toimimaan oman alansa työympäristössä ruotsin kielellä. Hän pystyy vuorovaikutteiseen työelämälähtöiseen viestintään. Hän kykenee hankkimaan ja hyödyntämään omaan alaansa liittyvää tietoa sekä kehittä-mään asiantuntijuuttaan. Tavoitetaso vähintään B1.

Sisältö Koko ruotsin kielen opintojakson sisältö perustuu työelämän autenttisiin viestintätilanteisiin.

Koulutus, työnhaku ja työ Työympäristö ja yhteiskunta Suhdeverkostokontaktit/asiakaskontaktit Oman alan keskeinen terminologia

Arviointi Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, hyväksytyt kirjalliset ja suulliset suoritukset. Kirjallisen ja suullisen taidon arvioinnit asteikolla 1-5.

Tunnus 100114

Opinto Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation

Laajuus 1,00

Vastuuorganisaatio Turun ammattikorkeakoulu

Opintojakson tavoit-teet

Opiskelija osaa kommunikoida suullisesti työelämän tavallisissa viestintäti-lanteissa.

Opintojakson sisältö Opiskelija osaa kertoa itsestään, koulutuksestaan, työkokemuksistaan ja –

tehtävistään kertoa työympäristöstään ja oman alansa toiminnoista osana ympä-

röivää yhteiskuntaa viestiä asiakaslähtöisesti käyttää oman alan keskeistä terminologiaa

Page 11: Toimintaterapia OPS 2014 2018 NTOIMS14 - WordPress.com · Arvioinnin tärkeimpinä tavoitteina ovat opiskelijan oppimisen ohjaaminen ja tukeminen sekä amma-tillisen kasvun edistäminen

11 Turun ammattikorkeakoulu Terveys ja hyvinvointi Toimintaterapian koulutuksen OPS 2014-2018

Arviointi Suullisen taidon arviointi asteikolla 1-5. Tasokuvaus

Tunnus 100115

Opinto Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation

Laajuus 2,00

Vastuuorganisaatio Turun ammattikorkeakoulu

Opintojakson tavoit-teet

Opiskelija osaa kommunikoida kirjallisesti tavallisissa työelämän viestintäti-lanteissa.

Opintojakson sisältö Opiskelija osaa kertoa itsestään, koulutuksestaan, työkokemuksistaan ja –

tehtävistään kertoa työympäristöstään ja oman alansa toiminnoista osana ympä-

röivää yhteiskuntaa viestiä asiakaslähtöisesti käyttää oman alan keskeistä terminologiaa

Arviointi Kirjallisen taidon arviointi asteikolla 1-5. Tasokuvaus

Tunnus OK100113

Opinto Ammatillinen kasvu

Vastuuorganisaatio Turun ammattikorkeakoulu

Tavoitteet Opiskelija tutustuu ammattikorkeakouluopiskeluun ja saa valmiuksia hyö-dyntää ammattikorkeakoulun tarjoamia mahdollisuuksia opinnoissaan. Opiskelija oppii arvioimaan omaa lähtötasoaan ja kehittymishaasteitaan se-kä laatimaan niiden pohjalta henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa (HOPS), jota hän arvioi ja täydentää koko opiskelunsa ajan. Hän harjaantuu tutkivaan työotteeseen ja oppimiseen kehittyäkseen alansa asiantuntijaksi. Hän tiedostaa ja huomioi yhteiskunnallisten muutosten vaikutukset kan-sainvälistyvään työelämään ja ammattialaansa. Hän osaa nimetä oman alan-sa sijoittumismahdollisuudet työmarkkinoilla ja suunnittelee aktiivisesti omaa uraansa.

Sisältö Ammatillinen kasvu jakautuu viiteen opintojaksoon: A. Ammattikorkeakoulu oppimisympäristönä (1 op) B. Ammatillinen kasvu 1 (1 op) C. Ammatillinen kasvu 2 (1 op) D. Ammatillinen kasvu 3 (1 op) E. Ammatillinen kasvu 4 (1 op)

Arviointi Asteikko hyväksytty – hylätty. Ammatillisen kasvun hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien opintojaksojen hyväksyttyä suoritusta.

Page 12: Toimintaterapia OPS 2014 2018 NTOIMS14 - WordPress.com · Arvioinnin tärkeimpinä tavoitteina ovat opiskelijan oppimisen ohjaaminen ja tukeminen sekä amma-tillisen kasvun edistäminen

12 Turun ammattikorkeakoulu Terveys ja hyvinvointi Toimintaterapian koulutuksen OPS 2014-2018

Tunnus 1002285

Opinto Ammattikorkeakoulu oppimisympäristönä

Laajuus 1,00

Vastuuorganisaatio Turun ammattikorkeakoulu

Opintojakson tavoit-teet

Suoritettuaan ammattikorkeakoulu oppimisympäristönä – opintojakson opiskelija osaa

kertoa ammattikorkeakoulusta oppimisympäristönä tunnistaa esteettömän opiskelun periaatteet tunnistaa esteettömän opiskelun periaatteet kuvata opiskelijakunta TUOn toimintaa ja palveluita tunnistaa ammattikorkeakoulututkinnon rakenteen ja sisällön soveltaa oman koulutusohjelmansa opetussuunnitelmaa löytää muiden koulutusohjelmien tarjoamat opiskelumahdollisuudet nimetä ammattikorkeakouluopiskelua koskevia säädöksiä ja määrä-

yksiä käyttää opintotuen tarjoamia mahdollisuuksia käyttää opiskelijaterveydenhuollon palveluita

Opintojakson sisältö Erilaisiin oppimisympäristöihin tutustuminen (Tilat ja laitteet, kirjas-to, Winha Optima, SoleOPS, Messi ym.)

Opiskelijakunta TUO Esteetön opiskelu (fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen) Ryhmäytyminen Koulutusalaan tutustuminen (ammattikorkeakoulututkinnon rakenne

ja sisältö, oman koulutusohjelman opetussuunnitelman esittely ja sii-hen tutustuminen, HOPS-ajattelun lähtökohdat ja mahdollisuudet (muut koulutusohjelmat, JOO-opinnot, virtuaaliopinnot), ammatti-korkeakouluopiskelua koskevat säädökset ja määräykset)

Opintososiaaliset edut (opintojen rahoitus, ateria- ja matkaedut, ter-veydenhuolto)

Arviointi Asteikko hyväksytty – hylätty.

Tunnus 1002286

Opinto Ammatillinen kasvu 1

Laajuus 1,00

Vastuuorganisaatio Turun ammattikorkeakoulu

Opintojakson tavoit-teet

Suoritettuaan ammatillinen kasvu 1 – opintojakson opiskelija osaa Oppiminen

suunnitella ajankäyttöään määritellä oman oppimistyylinsä tunnistaa kehittämistarpeensa oppimisessaan ja yhteistyötaidoissaan

Ammatillisuus tunnistaa oman ammatillisen roolinsa ja vastuunsa kertoa oman alansa sijoittumismahdollisuuksista tiedostaa omat vahvuutensa ja kehittämisalueensa suhteessa uravaih-

toehtoihin kertoa kansainvälistymisen tuomista mahdollisuuksista tunnistaa kansallisia ja kansainvälisiä tiedon lähteitä nimetä alansa ammatti-identiteetin tyypilliset piirteet

Page 13: Toimintaterapia OPS 2014 2018 NTOIMS14 - WordPress.com · Arvioinnin tärkeimpinä tavoitteina ovat opiskelijan oppimisen ohjaaminen ja tukeminen sekä amma-tillisen kasvun edistäminen

13 Turun ammattikorkeakoulu Terveys ja hyvinvointi Toimintaterapian koulutuksen OPS 2014-2018

hyödyntää saamaansa palautetta itsensä kehittämisessä

Opintojakson sisältö Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) laatiminen Oppiminen

oman osaamisen arviointi ajankäytön hallinta oman oppimistyylin tunnistaminen itseohjautuvuus ammattikorkeakouluopinnoissa

Ammatillisuus

opiskelun ja työelämän pelisäännöt oman alan sijoittumismahdollisuudet ja niissä tarvittava osaaminen omien vahvuuksien ja kehittämiskohteiden tunnistaminen kansainvälistyminen palautteen antaminen ja vastaanottaminen

Arviointi Asteikko hyväksytty – hylätty.

Tunnus 1002287

Opinto Ammatillinen kasvu 2

Laajuus 1,00

Vastuuorganisaatio Turun ammattikorkeakoulu

Opintojakson tavoit-teet

Suoritettuaan ammatillinen kasvu 2 – opintojakson opiskelija osaa Oppiminen

käyttää oppimis- ja yhteistyötaitojaan Ammatillisuus

toimia työyhteisön jäsenenä suunnitella opintojaan uramahdollisuuksiensa mukaan tunnistaa ammatillisia valmiuksiaan suunnitella omaa toimintaansa käyttää kansainvälistä tietoa määritellä alan eettiset periaatteet tunnistaa oman ammatti-identiteettinsä

Opintojakson sisältö Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) arviointi ja päivittäminen Oppiminen

oman oppimisen arviointi ja kehittäminen (elinikäinen oppiminen) Ammatillisuus

urasuunnittelu omien vahvuuksien ja kehittämiskohteiden arviointi ja kehittäminen etiikka omalla koulutusalalla ja omassa työssä kansainvälistyminen

Arviointi Asteikko hyväksytty-hylätty.

Tunnus 1002288

Opinto Ammatillinen kasvu 3

Laajuus 1,00

Vastuuorganisaatio Turun ammattikorkeakoulu

Opintojakson tavoit-teet

Suoritettuaan ammatillinen kasvu 3 – opintojakson opiskelija osaa Oppiminen

arvioida oppimis- ja yhteistyötaitojaan

Page 14: Toimintaterapia OPS 2014 2018 NTOIMS14 - WordPress.com · Arvioinnin tärkeimpinä tavoitteina ovat opiskelijan oppimisen ohjaaminen ja tukeminen sekä amma-tillisen kasvun edistäminen

14 Turun ammattikorkeakoulu Terveys ja hyvinvointi Toimintaterapian koulutuksen OPS 2014-2018

Ammatillisuus arvioida toimintaansa työyhteisön jäsenenä arvioida ammatillisia valmiuksiaan soveltaa kulttuurien tuntemusta omassa toiminnassaan soveltaa alan eettisiä periaatteita omassa toiminnassaan vahvistaa ammatti-identiteettiään

Opintojakson sisältö Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) arviointi ja päivittäminen Oppiminen

oman oppimisen arviointi ja kehittäminen (elinikäinen oppiminen Ammatillisuus

toiminta työyhteisön jäsenenä (=työyhteisötaidot) urasuunnittelu omien vahvuuksien ja kehittämiskohteiden arviointi ja kehittäminen eettiset periaatteet ja monikulttuurisuus omassa toiminnassa

Arviointi Asteikko hyväksytty-hylätty.

Tunnus OK702101

Opinto Kehittyvä toimintaterapian asiantuntijuus

Vastuuorganisaatio Toimintaterapeuttikoulutus

Tavoitteet Opiskelija osaa kuvata toimintaterapiaa osana sosiaali-, terveys – ja kuntoutus-palvelujärjestelmiä. Lisäksi on osaa käyttää ja soveltaa toimintaterapian kehit-tämisen ja tutkimisen menetelmiä omassa työssään.

Sisältö Moduuli koostuu kolmesta opintojaksosta: Social and Health care system and Rehabilitation, 3 op Toimintaterapiatiede ja – toiminnan kehittäminen, 5 op Tutkimustyön menetelmät, 5op

Arviointi Numeerinen arviointi 1-5

Tunnus 7021093

Opinto Social and Health Care System and Rehabilitation

Laajuus 3,00

Vastuuorganisaatio Toimintaterapeuttikoulutus

Opintojakson ta-voitteet

Opiskelija osaa kuvata yhteiskunnan ilmiöitä, jotka vaikuttavat ihmisen ja yhteisöjen ter-

veyteen ja hyvinvointiin kuvata sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän sekä kuntoutuksen pää-

piirteitä tunnistaa sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää sekä kuntoutusjärjes-

telmää ohjaavien lakien ja asetusten keskeisiä sisältöjä tunnistaa keskeiset sosiaali- ja terveysalan toimintaan vaikuttavat orga-

nisaatiot ja toimijat sekä niiden toimintatavat.

Opintojakson sisäl-tö

Hyvinvointi ja terveys käsitteinä, hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavia tekijöi-tä, ympäristö ja toimintakulttuuri, monikulttuurisuus, sosiaali- ja terveyspalve-luiden sekä kuntoutuksen järjestämistä koskevat lait ja asetukset, keskeiset em. tahojen toimintaan vaikuttavat organisaatiot (julkinen, yksityinen ja III sektori) ja niiden toimintatavat.

Page 15: Toimintaterapia OPS 2014 2018 NTOIMS14 - WordPress.com · Arvioinnin tärkeimpinä tavoitteina ovat opiskelijan oppimisen ohjaaminen ja tukeminen sekä amma-tillisen kasvun edistäminen

15 Turun ammattikorkeakoulu Terveys ja hyvinvointi Toimintaterapian koulutuksen OPS 2014-2018

Kuntoutuksen määrittely, kuntoutuksen paradigma (asiantuntijuudesta asiakas-lähtöisyyteen), kuntoutuksen käytäntö (ammatillinen, sosiaalinen, lääkinnälli-nen eli toimintakyky kuntoutus ja kasvatuksellinen kuntoutus), ICF, kuntoutuk-sen tulevaisuus, esteettömyys ja saavutettavuus periaatteina.

Arviointi Numeerinen arviointi 1-5

Tunnus 7021094

Opinto Occupational Science and Developing Occupational Therapy

Laajuus 5,00

Vastuuorganisaatio Toimintaterapeuttikoulutus

Opintojakson ta-voitteet

Opiskelija osaa kuvata toimintaterapiaa tieteenalana ja sen teoreettisia lähtökohtia, selittää toimintaterapian tieteen merkityksen ammatin kehittymiselle, määritellä laadunhallinnan käsitteitä sekä niihin liittyviä keskeisiä teki-

jöitä sekä pystyy käyttämään niitä toimintaterapian ja kuntoutustoimin-nan laadun arvioinnissa

selittää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän ohjausjärjes-telmiä sekä niiden merkitystä omaan toimintaan,

kuvata toimintaterapian palvelujärjestelmää, tunnistaa työyhteisöjen hallinnollisia tekijöitä, kuvata yrittäjyyteen liittyviä asioita,

Opintojakson sisäl-tö

Toimintaterapia tieteenä, näyttöön perustuva työote, laadunhallinta ja laatu-työskentelyn perusteet, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän ohja-us, johtamisen perusteet ja toimintayksikön johtaminen, lähijohtaminen ja alaistaidot, oman osaamisen arviointi ja kehittäminen, yrittäjyys ja sen tun-nusmerkit, yrityksen perustamiseen ja yrittäjänä toimimiseen liittyviä asioita

Arviointi Numeerinen arviointi 1-5

Tunnus 7021095

Opinto Tutkimustyön menetelmät

Laajuus 5,00

Vastuuorganisaatio Toimintaterapeuttikoulutus

Opintojakson ta-voitteet

Opiskelija osaa tunnistaa tieteellisen tiedon ominaispiirteet, tunnistaa sosiaali- ja terveysalan keskeiset tieteelliset tutkimustyön- ja

työelämän kehittämismenetelmät, käyttää perustellen tarkoituksenmukaista aineistokeruu- ja analysoin-

timenetelmiä hakiessaan vastauksia erilaisiin ongelmiin ja kehittämis-tehtäviin,

tulkita aineistokeruu- ja analyysimenetelmien avulla saatua tietoa, tuottaa ja tulkita ammatin ja työn seurantaan, suunnitteluun ja kehittä-

miseen liittyviä tilastoja, selittää tutkimus- ja kehittämistoiminnan eettisiä periaatteita

Opintojakson sisäl-tö

Tieteellisen tiedon ominaispiirteet ja tieteenfilosofiset lähestymistavat, ylei-simmät kvantitatiivisen aineiston keruun ja analysoinnin menetelmät, keskeiset tilastolliset menetelmät, yleisimmät kvalitatiiviset aineiston keruun ja ana-lysoinnin menetelmät, työelämän kehittämisen lähestymistavat ja menetelmät,

Page 16: Toimintaterapia OPS 2014 2018 NTOIMS14 - WordPress.com · Arvioinnin tärkeimpinä tavoitteina ovat opiskelijan oppimisen ohjaaminen ja tukeminen sekä amma-tillisen kasvun edistäminen

16 Turun ammattikorkeakoulu Terveys ja hyvinvointi Toimintaterapian koulutuksen OPS 2014-2018

tutkimus- ja kehittämistoiminnan eettiset periaatteet, tieteen tutkimuksen etiikka.

Arviointi Numeerinen arviointi 1 -5

Tunnus OK702102

Opinto Toimiva ihminen

Vastuuorganisaatio Toimintaterapeuttikoulutus

Tavoitteet

Sisältö Moduuli koostuu kahdesta opintojaksosta: Toiminta ihmisen elämässä, 5op Oikeus toimintaan, 5op

Arviointi Numeerinen arviointi 1-5

Tunnus 7021096

Opinto Toiminta ihmisen elämässä

Laajuus 5,00

Vastuuorganisaatio Toimintaterapeuttikoulutus

Opintojakson ta-voitteet

Opiskelija osaa tarkastella toimintaa suhteessa itseensä ja läheisiinsä mukaan tunnistaa eri-ikäisten ihmisten toiminnallisia tarpeita tunnistaa toiminnan vaikutuksen omaan terveyteensä ja hyvinvointiinsa tuntee kehon fyysiset rakenteet ja ymmärtää niiden vaikutuksen toimin-

taan

Opintojakson sisäl-tö

Mitä toiminta on Toiminnan vetovoima ja ainutlaatuisuus Miksi ihmiset osallistuvat juuri omanlaiseen toimintaan Miten ympäristö vaikuttaa toimintaan Toiminta eri ikäkausina Toiminnan merkitys ihmiselle Ihmisen anatomian ja fysiologian perusteet

Arviointi Numeerinen arviointi 1-5

Tunnus 7021097

Opinto Oikeus toimintaan

Laajuus 5,00

Vastuuorganisaatio Toimintaterapeuttikoulutus

Opintojakson ta-voitteet

Opiskelija osaa Tietää ja osaa kertoa minkälaiset asiat voivat johtaa toiminnalliseen vie-

raantumiseen kuvailla mitä toimintaterapia on kehittynyt nykyiselleen tunnistaa ja nimetä toimintaterapian peruskäsitteet

Opintojakson sisäl-tö

Oikeus toimintaan ja osallistumiseen Millaiset asiat vaikuttavat ihmisen terveyteen, toimintaan ja osallistumiseen (ICF) Toimintaterapian ennen ja nyt Toimintaterapeutin osaaminen

Page 17: Toimintaterapia OPS 2014 2018 NTOIMS14 - WordPress.com · Arvioinnin tärkeimpinä tavoitteina ovat opiskelijan oppimisen ohjaaminen ja tukeminen sekä amma-tillisen kasvun edistäminen

17 Turun ammattikorkeakoulu Terveys ja hyvinvointi Toimintaterapian koulutuksen OPS 2014-2018

Toimintaterapian periaatteet ja eettiset arvot

Arviointi Numeerinen arviointi 1-5

Ammattiopinnot

Tunnus OK702103

Opinto Toiminnallisuus ja arviointi

Vastuuorganisaatio Toimintaterapeuttikoulutus

Tavoitteet Opiskelija osaa: kertoa, mitä toiminnallisuus on toimintaterapian näkökulmasta käyttää toiminnan analysointia suunnitellessaan ja toteuttaessaan toi-

mintaa kertoa toiminnallisuuden arviointimenetelmistä ja käyttää niitä luotetta-

vasti antaa esimerkkejä ja esitellä arviointimenetelmien otettavuutta

Sisältö Moduuli koostuu kolmesta opintojaksosta: Toiminnallisuus, 5 op Toiminnan analysointi, 5 op Toimintakokonaisuudet ja niiden analysointi, 5 op

Arviointi Numeerinen arviointi 1-5

Tunnus 7021098

Opinto Toiminnallisuus

Laajuus 5,00

Vastuuorganisaatio Toimintaterapeuttikoulutus

Opintojakson ta-voitteet

Opiskelija osaa: tunnistaa toimintaterapeutin työtä ohjaavan teoreettisen tiedon tasot kuvata ihmisen toiminnallisuutta toimintaterapian teoreettisten mallien

mukaan tunnistaa teoreettisten mallien käytön toimintaterapiaprosessia ohjaava-

na tunnistaa toiminnallisuuden arvioinnin perusteita ja arviointimenetelmiä tunnistaa yhteistyön merkityksen opiskelutavoitteiden saavuttamiseksi

Opintojakson sisäl-tö

Toimintaterapeutin työtä ohjaava teoreettinen tieto Toiminnallisuuden yleinen määritelmä (toiminta, ihminen ja ympäristö) Toiminnallisuuden määritelmät mallien mukaan (CMOP-E ja MOHO) Toimintaterapiaprosessi em. teoreettisten mallien mukaan Teoreettisiin malleihin perustuvat arviointimenetelmät

Arviointi Numeerinen arviointi 1-5

Tunnus 7021099

Opinto Toiminnan analysointi

Laajuus 5,00

Vastuuorganisaatio Toimintaterapeuttikoulutus

Opintojakson tavoit-teet

Opiskelija osaa: Tunnistaa eri ihmisryhmille merkityksellisiä ajankohtaisia toimintoja

Page 18: Toimintaterapia OPS 2014 2018 NTOIMS14 - WordPress.com · Arvioinnin tärkeimpinä tavoitteina ovat opiskelijan oppimisen ohjaaminen ja tukeminen sekä amma-tillisen kasvun edistäminen

18 Turun ammattikorkeakoulu Terveys ja hyvinvointi Toimintaterapian koulutuksen OPS 2014-2018

Analysoida toimintaa tehtävä –ja yksilösuuntautuneesti Tunnistaa toiminnan soveltamisen periaatteet

Opintojakson sisältö Ajankohtaisten toimintojen kokeilu ja toimintojen harjoittelu Toiminnasta saatujen kokemusten reflektointi Tehtävä- ja yksilösuuntautunut toiminnan analysointi Terapeuttinen toiminta ajankohtaisissa toiminnoissa

Arviointi Numeerinen arviointi 1-5

Tunnus 7021100

Opinto Occupational Performance Assessment

Laajuus 5,00

Vastuuorganisaatio Toimintaterapeuttikoulutus

Opintojakson tavoit-teet

Opiskelija osaa: tunnistaa toiminnan eri tasot tunnistaa toimintakokonaisuuksia ja niiden arviointia analysoida toimintakokonaisuuksia teoriasuuntautuneesti

Opintojakson sisältö Toiminnan eri tasot: osallistuminen, suoriutuminen, taidot ja valmiudet (TCOP) Toimintakokonaisuudet ja niiden määritelmät sekä niiden merkitys ihmisen elämässä itsestä huolehtiminen keittiö- ja kodinhoitotoiminnot vapaa-aika teoriasuuntautunut toiminnan analyysi terapeuttinen toiminta itsestä huolehtimisessa, keittiö- ja kodinhoitotoimin-noissa, työssä ja vapaa-ajantoiminnassa toimintakokonaisuuksien arviointi

Arviointi Numeerinen arviointi 1-5

Tunnus OK702104

Opinto Terapeuttina toimiminen

Vastuuorganisaatio Toimintaterapeuttikoulutus

Tavoitteet Opiskelija osaa toteuttaa ammatillisen toiminnan periaatteita toimintaterapeuttina

toimiessaan käyttää erilaisia oppimisen ja ohjauksen menetelmiä asiakkaiden tar-

peiden mukaan.

Sisältö Moduuli koostuu kolmesta opintojaksosta: Ammatillinen ja terapeuttinen vuorovaikutus, 5 op Oppiminen ja ohjaus, 5 op Terapian toteutuksen perusteet, 5 op

Arviointi Numeerinen arviointi 1-5.

Page 19: Toimintaterapia OPS 2014 2018 NTOIMS14 - WordPress.com · Arvioinnin tärkeimpinä tavoitteina ovat opiskelijan oppimisen ohjaaminen ja tukeminen sekä amma-tillisen kasvun edistäminen

19 Turun ammattikorkeakoulu Terveys ja hyvinvointi Toimintaterapian koulutuksen OPS 2014-2018

Tunnus 7021101

Opinto Ammatillinen ja terapeuttinen vuorovaikutus

Laajuus 5,00

Vastuuorganisaatio Toimintaterapeuttikoulutus

Opintojakson tavoit-teet

Opiskelija osaa käyttää terapeuttisen vuorovaikutuksen menetelmiä ja strategioita eri-

laisten sekä eri kulttuureista tulevien asiakkaiden asiakasryhmien koh-taamisessa

analysoida omia terapeuttisia vuorovaikutustaitojaan ja voimavarojaan sekä tunnistaa oppimisen ja tuen tarpeensa

tunnistaa eettisen ongelman ja osaa valita tarkoituksenmukaisen toi-mintatavan asian ratkaisemiseksi

keskustella asiakkaan seksuaalisuudesta osana asiakkaan toiminnalli-suutta ja löytää keinoja sen tukemiseksi

arvioida toimintaterapian tietolähteiden soveltuvuutta toimia tavoitteellisesti vuorovaikutuksessa yksilö- ja ryhmätilanteissa

Opintojakson sisältö Terapiaprosessi ja toimintaterapeutin mahdollistamisen taidot ja terapeuttiset strategiat Eettiset teoriat, eettinen ongelma ja ratkaisumallit Kulttuurisesti pätevä toimintaterapia Seksuaalisuuden kohtaaminen terapiatyössä

Arviointi Numeerinen arviointi 1-5

Tunnus 7021102

Opinto Oppiminen ja ohjaus

Laajuus 5,00

Vastuuorganisaatio Toimintaterapeuttikoulutus

Opintojakson tavoit-teet

Opiskelija osaa: tunnistaa oman oppimistyylinsä kuvata ja verrata toimintaterapiatilanteissa tarvittavia oppimisen ja

ohjauksen teorioita ja käytäntöjä analysoida ryhmädynaamisia tekijöitä ja ryhmäprosessin eri vaiheita

sekä kuvata ryhmän terapeuttisia tekijöitä kuvata ryhmävuorovaikutustaidoiltaan erilaisia toimintaterapiaryhmiä

ja valita niihin tarvittavia ohjausstrategioita suunnitella ja toteuttaa asiakkaiden tarpeiden mukaisesti ohjausta

osana yksilö- ja ryhmäterapiaa arvioida toimintaterapian tietolähteiden soveltuvuutta tunnistaa toteuttamansa ohjauksen vahvuudet ja haasteet

Opintojakson sisältö Oppimisen ja ohjaamisen teoriat, oppimistyylit Oman oppimistyylin tarkastelu Ryhmädynamiikka ja ryhmäprosessi Ryhmävuorovaikutustaidot Ryhmän terapeuttiset tekijät Ryhmän ohjaajan rooli ja tehtävät

Arviointi Numeerinen 1-5.

Page 20: Toimintaterapia OPS 2014 2018 NTOIMS14 - WordPress.com · Arvioinnin tärkeimpinä tavoitteina ovat opiskelijan oppimisen ohjaaminen ja tukeminen sekä amma-tillisen kasvun edistäminen

20 Turun ammattikorkeakoulu Terveys ja hyvinvointi Toimintaterapian koulutuksen OPS 2014-2018

Tunnus 7021103

Opinto Terapian toteutuksen perusteet

Laajuus 5,00

Vastuuorganisaatio Toimintaterapeuttikoulutus

Opintojakson tavoit-teet

Opiskelija osaa: asettaa asiakkaan kanssa tavoitteita hänen toimintamahdollisuuksien

edistämiseksi suunnitella ja valita toimintaa täsmällisesti käyttää malleja, viitekehyksiä ja näyttöön perustuvaa työskentelyä

toimintaterapiaprosessin osana toimia ensiaputilanteissa tunnistaa infektioiden riskitekijöitä ja osaa toimia noudattaen aseptii-

kan perusperiaatteita

Opintojakson sisältö Toiminnan suunnitteluprosessin elementit Teoreettiset mallit toimintaterapiaprosessia ohjaamassa Näyttöön perustuvan käytännön perusteet Toimintaterapiaprosessin dokumentointi Ensiapu, mikrobiologia ja aseptiikka

Arviointi Numeerinen 1-5.

Tunnus OK702105

Opinto Toiminnan ja terveyden edistäminen

Vastuuorganisaatio Toimintaterapeuttikoulutus

Tavoitteet Opiskelija osaa tunnistaa suomalaisen yhteiskunnan ajankohtaisia terveyden ja hyvin-

voinnin haasteita kuvata toimintaterapian ja toiminnan yhteyden terveyteen ja hyvin-

vointiin.

Sisältö Moduuli koostuu kahdesta opintojaksosta: Terveys ja hyvinvointi, 5 op Ympäristö, terveys ja hyvinvointi, 5 op

Arviointi Numeerinen arviointi 1-5.

Tunnus 7021104

Opinto Terveys ja hyvinvointi

Laajuus 5,00

Vastuuorganisaatio Toimintaterapeuttikoulutus

Opintojakson tavoit-teet

Opiskelija osaa: tunnistaa yhteiskunnassa terveyttä ja hyvinvointia uhkaavia riskejä etsiä ja selittää terveys- ja hyvinvointiriskeihin liittyviä ajankohtaisia

tutkimuksia yhdistää em. tiedon toimintaterapiaan ja miettiä toimintateraputin

roolia niihin vaikuttamisessa.

Opintojakson sisältö Toiminnan ja terveyden/hyvinvoinnin yhteys Erilaiset terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavat tekijät

Page 21: Toimintaterapia OPS 2014 2018 NTOIMS14 - WordPress.com · Arvioinnin tärkeimpinä tavoitteina ovat opiskelijan oppimisen ohjaaminen ja tukeminen sekä amma-tillisen kasvun edistäminen

21 Turun ammattikorkeakoulu Terveys ja hyvinvointi Toimintaterapian koulutuksen OPS 2014-2018

Arviointi Numeerinen 1-5.

Tunnus 7021105

Opinto Ympäristö, terveys ja hyvinvointi

Laajuus 5,00

Vastuuorganisaatio Toimintaterapeuttikoulutus

Opintojakson tavoit-teet

Opiskelija osaa selittää eri ympäristöjen merkityksen ihmisen toiminnalle vaikuttaa ympäristöön asiakkaan toiminnan mahdollistamiseksi muokata asiakkaan ympäristöä hänen toimintansa mahdollistamisek-

si ohjata ja neuvoa asiakasta asunnonmuutostyö- ja apuvälineasioissa

Opintojakson sisältö Toiminnan konteksti Saavutettavuus ja esteettömyys Ympäristön esteettömyyden arviointimenetelmät Asunnon muutostyöt ja asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet sekä niihin liittyvät palvelut Apuvälinepalvelut Virtuaalipalvelut

Arviointi Numeerinen 1-5.

Tunnus OK702106

Opinto Lääketieteelliset aineet

Vastuuorganisaatio Toimintaterapeuttikoulutus

Tavoitteet Opiskelija osaa hyödyntää lääketieteellistä tietoa ihmisen toiminnan arvioinnissa ja

edistämisessä

Sisältö Moduuli koostuu viidestä opintojaksosta Lasten lääketiede, 1 op Neurologia, 1op Psykiatria, 1op Käsikirurgia, 1op Geriatria, 1op

Arviointi Numeerinen arviointi 1-5.

Tunnus 7021106

Opinto Lasten lääketiede

Laajuus 1,00

Vastuuorganisaatio Toimintaterapeuttikoulutus

Opintojakson tavoit-teet

Opiskelija osaa tunnistaa toimintaterapian kannalta keskeiset lasten sairaudet ja

vammat kuvata em. sairauksien ja vammojen syntymekanismit sekä lääketie-

teelliset tutkimis- ja hoitokäytänteet siten, että pystyy suunnittele-maan ja toteuttamaan terapiaa kokonaishoitoa tukevasti.

Opintojakson sisältö Toimintaterapian kannalta keskeiset lasten lääketieteen sairaudet ja vammat

Page 22: Toimintaterapia OPS 2014 2018 NTOIMS14 - WordPress.com · Arvioinnin tärkeimpinä tavoitteina ovat opiskelijan oppimisen ohjaaminen ja tukeminen sekä amma-tillisen kasvun edistäminen

22 Turun ammattikorkeakoulu Terveys ja hyvinvointi Toimintaterapian koulutuksen OPS 2014-2018

sekä niiden syntymekanismit ja lääketieteelliset tutkimis- ja hoitokäytänteet

Arviointi Numeerinen arviointi 1-5.

Tunnus 7021107

Opinto Neurologia

Laajuus 1,00

Vastuuorganisaatio Toimintaterapeuttikoulutus

Opintojakson tavoit-teet

Opiskelija osaa tunnistaa toimintaterapian kannalta keskeiset neurologiset sairaudet ja

vammat kuvata em. sairauksien ja vammojen syntymekanismit ja oireet sekä

lääketieteelliset tutkimis- ja hoitokäytänteet siten, että pystyy suunnit-telemaan ja toteuttamaan terapiaa kokonaishoitoa tukevasti,

Opintojakson sisältö Toimintaterapian kannalta keskeiset neurologiset sairaudet ja vammat sekä lääketieteelliset tutkimis- ja hoitokäytänteet

Arviointi Numeerinen arviointi 1-5.

Tunnus 7021108

Opinto Psykiatria

Laajuus 1,00

Vastuuorganisaatio Toimintaterapeuttikoulutus

Opintojakson tavoit-teet

Opiskelija osaa tunnistaa toimintaterapian kannalta keskeiset psykiatriset sairaudet ja

mielenterveysongelmat kuvata em. sairauksien ja ongelmien kuntoutus- ja hoitokäytänteet si-

ten, että hän pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan terapiaa koko-naishoitoa tukevasti

Opintojakson sisältö Toimintaterapian kannalta keskeiset psykiatriset sairaudet ja mielenterveys-häiriöt sekä niiden kuntoutus- ja hoitokäytänteet.

Arviointi Numeerinen arviointi 1-5.

Tunnus 7021109

Opinto Käsikirurgia

Laajuus 1,00

Vastuuorganisaatio Toimintaterapeuttikoulutus

Opintojakson tavoit-teet

Opiskelija osaa tunnistaa toimintaterapeutin työn kannalta keskeiset yläraajoihin koh-

dentuvat vammat ja sairaudet kuvata em. sairauksien ja vammojen syntymekanismit ja oireet sekä

lääketieteelliset tutkimis- ja hoitokäytänteet siten, että pystyy suunnit-telemaan ja toteuttamaan terapiaa kokonaishoitoa tukevasti

Opintojakson sisältö Toimintaterapian kannalta keskeiset yläraajoihin kohdentuvat vammat ja sai-raudet sekä niiden lääketieteelliset tutkimis- ja hoitokäytänteet.

Arviointi Numeerinen arviointi 1-5.

Page 23: Toimintaterapia OPS 2014 2018 NTOIMS14 - WordPress.com · Arvioinnin tärkeimpinä tavoitteina ovat opiskelijan oppimisen ohjaaminen ja tukeminen sekä amma-tillisen kasvun edistäminen

23 Turun ammattikorkeakoulu Terveys ja hyvinvointi Toimintaterapian koulutuksen OPS 2014-2018

Tunnus 7021110

Opinto Geriatria

Laajuus 1,00

Vastuuorganisaatio Toimintaterapeuttikoulutus

Opintojakson tavoit-teet

Opiskelija osaa tunnistaa toimintaterapian kannalta keskeiset geriatriset/ikäntymisen

muutokset. kuvata em. ongelmien lääketieteelliset tutkimis- ja hoitokäytänteet si-

ten, että pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan terapiaa kokonaishoi-toa tukevasti

Opintojakson sisältö Toimintaterapeutin työn kannalta keskeiset geriatriset/ikäntymisen muutok-set sekä niiden tutkimis- ja hoitokäytänteet

Arviointi Numeerinen arviointi 1-5.

Tunnus OK702107

Opinto Lapsen ja nuoren terveys ja hyvinvointi

Vastuuorganisaatio Toimintaterapeuttikoulutus

Tavoitteet Opiskelija osaa selittää lapsen toiminnallisuutta kehityksellisestä viitekehyksestä ohjattuna toteuttaa lasten ja nuorten toimintaterapiaa.

Sisältö Moduuli koostuu kahdesta opintojaksosta: Lapsen toiminnallisuuden kehitys, 5 op Lasten, kouluikäisten ja nuorten toiminnallisuuden edistäminen 5 op

Arviointi Numeerinen arviointi 1-5.

Tunnus 7021111

Opinto Child's Functional Development

Laajuus 5,00

Vastuuorganisaatio Toimintaterapeuttikoulutus

Opintojakson tavoit-teet

Opiskelija osaa: selittää sensomotorisen kehityksen merkityksen lapsen toiminnallisten

taitojen perustana keskustella lasten toiminnallisista rooleista tunnistaa toimintaterapian uniikin näkökulman leikkiin käyttää systemaattista leikinarviointimenetelmää sekä strukturoitua

sensomotoristen valmiuksien arviointimenetelmää kuvata asiakaslähtöisen toimintaterapian perusteet perheiden kanssa

työskentelyssä.

Opintojakson sisältö lapsen sensomotorinen normaalikehitys sensomotoristen valmiuksien stukturoitu kliininen havainnointi leikki lapsen toimintana ja leikin arviointimenetelmiä toimintaterapeutti leikin mahdollistajana

Arviointi Numeerinen arviointi 1-5.

Page 24: Toimintaterapia OPS 2014 2018 NTOIMS14 - WordPress.com · Arvioinnin tärkeimpinä tavoitteina ovat opiskelijan oppimisen ohjaaminen ja tukeminen sekä amma-tillisen kasvun edistäminen

24 Turun ammattikorkeakoulu Terveys ja hyvinvointi Toimintaterapian koulutuksen OPS 2014-2018

Tunnus 7021112

Opinto Lapsen, kouluikäisen ja nuoren toiminnallisuuden edistäminen

Laajuus 5,00

Vastuuorganisaatio Toimintaterapeuttikoulutus

Opintojakson ta-voitteet

Opiskelija osaa selittää lasten ja nuorten toimintaterapiassa toteutettavan arvioinnin pe-

rusteet valita asiakkaalle soveltuvat arviointimenetelmät yleisimmin käytetyistä

arviointimenetelmistä asettaa arvioinnin perusteella terapialle tavoitteet ja suunnitella terapiaa valita asiakkaan tarpeisiin sopivan strategian ja viitekehyksen sisältäen

terapian toteutuksen toimintaympäristön valinnan

Opintojakson sisäl-tö

kehitykselliseen viitekehykseen perustuvat arviointi ja terapiamenetelmät kognitiiviseen viitekehykseen perustuvat arviointi ja terapiamenetelmät psykososiaaliseen viitekehykseen perustuvat arviointi ja terapiamenetelmät tavoitteiden asettaminen terapialle lausunnon kirjoittamisen perusteet

Arviointi Numeerinen arviointi 1-5.

Tunnus OK702108

Opinto Aikuisen terveys ja hyvinvointi

Vastuuorganisaatio Toimintaterapeuttikoulutus

Tavoitteet

Sisältö Moduuli koostuu viidestä opintojaksosta: Taitojen ja valmiuksien arviointi, 5 op Mielenterveyden tukeminen, 8 op Neurologisesti sairastuneen tai vammautuneen toiminnallisuuden edistäminen, 7 op Tuki- ja liikuntaelimistön sairauksien tai vammoihin sairastuneen toiminnalli-suuden edistäminen, 7 op Ikääntyneen toiminnallisuuden tukeminen, 5 op

Arviointi Numeerinen arviointi 1-5.

Tunnus 7021113

Opinto Taitojen ja valmiuksien arviointi

Laajuus 5,00

Vastuuorganisaatio Toimintaterapeuttikoulutus

Opintojakson ta-voitteet

Opiskelija osaa Tunnistaa ja käyttää taitojen ja valmiuksien arviointimenetelmiä.

Opintojakson sisäl-tö

Hyvät arviointikäytännöt toimintaterapiassa Motoristen ja prosessointitaitojen arviointi Kommunikaatio- ja vuorovaikutustaitojen arviointi Sensomotoriikan arviointi Kognitiivisten valmiuksien arviointi Sosiaaliset valmiuksien arviointi

Page 25: Toimintaterapia OPS 2014 2018 NTOIMS14 - WordPress.com · Arvioinnin tärkeimpinä tavoitteina ovat opiskelijan oppimisen ohjaaminen ja tukeminen sekä amma-tillisen kasvun edistäminen

25 Turun ammattikorkeakoulu Terveys ja hyvinvointi Toimintaterapian koulutuksen OPS 2014-2018

Arviointi Numeerinen arviointi 1-5.

Tunnus 7021114

Opinto Mielenterveyden tukeminen

Laajuus 8,00

Vastuuorganisaatio Toimintaterapeuttikoulutus

Opintojakson tavoit-teet

Opiskelijaosaa vertailla kognitiivisen, analyyttisen ja oppimisterapeuttisen lähestymis-

tavan periaatteita hoidon ja toimintaterapian taustalla tunnistaa psykososiaalisten taitojen ja valmiuksien arviointimenetel-

miä soveltaa erilaisten mielenterveysongelmien kuntoutuksen ja toiminta-

terapian periaatteita eri lähestymistavoista käsin analysoida luovien menetelmien terapeuttisia tekijöitä ja soveltaa niitä

asiakkaiden tarpeen mukaan osaksi toimintaterapiaprosessia.

Opintojakson sisältö Mielenterveys asiakkaan kohtaaminen ja terapiasuhteessa vaikuttavat tekijät Kognitiivinen, analyyttinen ja oppimisterapeuttinen lähestymistapa Mielenterveysongelmien ja psykiatristen sairauksien vaikutus toiminnallisuu-teen Toimintaterapian mahdollisuudet arvioida ja tukea asiakasta, jolla on mielen-terveysongelmia ja psykiatrinen sairaus Luovuuden merkitys ihmisen elämässä Erilaisten taidelähtöisten luovien menetelmien lähtökohtia ja käytännön har-joituksia

Arviointi Numeerinen arviointi 1-5.

Tunnus 7021115

Opinto Neurologisesti sairastuneen tai vammautuneen toiminnallisuuden edistämi-nen

Laajuus 7,00

Vastuuorganisaatio Toimintaterapeuttikoulutus

Opintojakson ta-voitteet

Opiskelija osaa tunnistaa sairauksien ja vammojen vaikutusta yksilön sensomotoriik-

kaan, kognitioon ja tiedonkäsittelyvalmiuksiin sekä tunteisiin ja käyttäy-tymiseen ja sitä kautta päivittäisistä tehtävistä selviytymiseen

arvioida ja edistää asiakkaan osallistumismahdollisuuksia itsestä huo-lehtimisen, työn ja vapaa-ajan tehtäviin

tukea valmiuksien ja taitojen kehittymistä tuntee suomalaisen hoito-ja kuntoutusjärjestelmän neurologisissa sai-

rauksissa ja vammoissa tunnistaa kognitiivisen kuntoutuksen tärkeimmät toimintaterapian vii-

tekehykset tunnistaa tärkeimmät toimintaterapian viitekehykset sensomotoriikan

kuntoutuksessa antaa esimerkkejä asiakkaan kognitiivisten valmiuksien, taitojen ja teh-

tävistä selviytymisen kuntoutumiseen

Opintojakson sisältö Aivojen plastisuus ja kuntoutuminen (toimintaorientoitunut kuntoutus) Kuntoutusjärjestelmät ja kuntoutuksen vaikuttavuus (käypähoito)

Page 26: Toimintaterapia OPS 2014 2018 NTOIMS14 - WordPress.com · Arvioinnin tärkeimpinä tavoitteina ovat opiskelijan oppimisen ohjaaminen ja tukeminen sekä amma-tillisen kasvun edistäminen

26 Turun ammattikorkeakoulu Terveys ja hyvinvointi Toimintaterapian koulutuksen OPS 2014-2018

Asiakkaan valmiuksien, taitojen sekä arkipäivän tehtävien oppimisen tukemi-nen

Kognitiivisten ja sensomotoristen valmiuksien uudelleen oppiminen Yleisten toimintaa ohjaavien strategioiden oppiminen ja oman tilanteen

tiedostaminen Metakognition merkitys kuntoutumisessa Strategioiden opettelu kompensoimaan tiettyjä hahmotuksen ja kogni-

tion ongelmia Multikontekstuaalinen harjoittelu Tiettyjen tehtävien harjoittelu Omaiset mukana terapiassa Sosiaalisten taitojen, tunteisiin ja käyttäytymisen liittyvien harjoittelu

Päivittäisten toimintojen ohjaaminen, asentohoito ym. Yksilön elämänlaadun tukeminen, uuden toiminnallisen identiteetin etsiminen. Kehitysvammaisen toiminnallisuuden tukeminen

Arviointi Numeerinen arviointi 1-5.

Tunnus 7021116

Opinto Tuki- ja liikuntaelimistön sairauksiin ja vammoihin sairastuneen toiminnalli-suuden edistäminen

Laajuus 7,00

Vastuuorganisaatio Toimintaterapeuttikoulutus

Opintojakson tavoit-teet

Opiskelija osaa arvioida, tukea ja edistää tuki- ja liikuntaelimistön sairauksissa ja vam-

moissa asiakkaan toiminnallisuutta ja osallistumista eri toimintakoko-naisuuksissa

tuntee ortoosihoidon yleiset periaatteet ja osaa valmistaa yleisimpiä yksilöllisiä ortooseja

tuntee työn merkityksen ihmisen hyvinvointiin

Opintojakson sisältö Sensomotoristen taitojen ja valmiuksien merkitys ihmisen toimintaan ja osal-listumiseen tuki- ja liikuntaelinsairauksissa ja -vammoissa Kipu ja sen vaikutus ihmisen toimintaan ja hyvinvointiin Kuntoutusjärjestelmät ja kuntoutuksen vaikuttavuus tuki- ja liikuntaelinsaira-uksissa ja –vammoissa Biomekaaninen viitekehys tuki- ja liikuntaelimistön sairauksien ja vammojen toimintaterapian toteutuksessa Ortoosihoidon perusteet, yleisimmät yksilölliset ortoosit ja niiden valmistus Työkyvyn arviointiin ja ylläpitoon käytettävät toimintaterapian menetelmät Työkyvyn ylläpitoon vaikuttavat työterveyshuollon ja terveydenhuollon järjes-telmät

Arviointi Numeerinen arviointi 1-5.

Tunnus 7021117

Opinto Ikääntyneen toiminnallisuuden edistäminen

Laajuus 5,00

Vastuuorganisaatio Toimintaterapeuttikoulutus

Opintojakson tavoit-teet

Opiskelija osaa tunnistaa tärkeimmät ajankohtaiset yli 65- vuotiaiden palveluihin vai-

kuttavat sosiaali- ja terveyspoliittiset lait, asetukset ja suositukset

Page 27: Toimintaterapia OPS 2014 2018 NTOIMS14 - WordPress.com · Arvioinnin tärkeimpinä tavoitteina ovat opiskelijan oppimisen ohjaaminen ja tukeminen sekä amma-tillisen kasvun edistäminen

27 Turun ammattikorkeakoulu Terveys ja hyvinvointi Toimintaterapian koulutuksen OPS 2014-2018

tunnistaa ikääntymiseen vaikuttavia tekijöitä ja osaa tukea onnistunut-ta vanhenemista

analysoida muistisairauksien vaikutuksia toiminnallisuuteen käyttää ikääntyneiden toiminnallisuuden arviointiin soveltuvia arvioin-

timenetelmiä ja tekee luotettavia päätelmiä saaduista tuloksista hyödyntää erilaisia teknologisia ratkaisuja toimintaterapiassa

Opintojakson sisältö Lait, asetukset ja suositukset. Ikääntyneiden palvelujärjestelmä Inhimillisyys, turvallisuus, itsemääräämisoikeus ikääntyneen elämässä Onnistunut ikääntyminen, terveys, hyvinvointi, elämänlaatu Kotona asuminen, palveluasuminen ja laitoshoito Muistisairauksien vaikutus toiminnallisuuteen Ikääntyvän toimintakykyä yleisesti arvioivat menetelmät Toiminnallisuuden arviointi Kotona asumisen tukeminen Päihdetyö Monikulttuurinen vanhustyö

Arviointi Numeerinen arviointi 1-5.

Harjoittelu

Tunnus 7021118

Opinto Projektiopinnot

Laajuus 5,00

Vastuuorganisaatio Toimintaterapeuttikoulutus

Opintojakson ta-voitteet

Opiskelija osaa selittää projektin hallinnan perusteet, suunnitella ja toteuttaa projektin yhdessä muun projektihenkilöstön

kanssa kantaen roolinsa mukaisen vastuun, hankkia ja valita näyttöön perustuvaa tietoa projektityöskentelynsä pe-

rustaksi, viestiä ryhmässä niin suullisesti kuin tietotekniikkaa hyödyntäen, raportoida ammattimaisesti projektin toteutuksen ja sen tulokset, tunnistaa ja arvioida omaa osaamistaan ja toimintaansa.

Opintojakson sisäl-tö

Projektityöskentely voi koostua yhdestä tai useammasta osaprojektista, jolloin projektityöskentely voi kohdentua mm. toimintaterapeuttiseen tutkimiseen, toimintaterapian suunnitteluun ja toteutukseen, yksilöasiakkaan ohjaamiseen ja/tai ryhmän toimintaterapeuttiseen ohjaamiseen, erilaisiin toimintaympäris-töjen muutosprosesseihin. Projektin hallinnan perusteet, projektin suunnittelu ja toteutus sekä raportoin-ti, oman osaamisen tunnistaminen.

Arviointi

Tunnus 7021119

Opinto Toiminnallisuuden arviointi

Laajuus 3,00

Vastuuorganisaatio Toimintaterapeuttikoulutus

Page 28: Toimintaterapia OPS 2014 2018 NTOIMS14 - WordPress.com · Arvioinnin tärkeimpinä tavoitteina ovat opiskelijan oppimisen ohjaaminen ja tukeminen sekä amma-tillisen kasvun edistäminen

28 Turun ammattikorkeakoulu Terveys ja hyvinvointi Toimintaterapian koulutuksen OPS 2014-2018

Opintojakson tavoitteet Opiskelija osaa : arvioida ja kirjata yksilön toiminnallisuutta

Opintojakson sisältö CMOP-E ja MOHO mallit asiakkaan tilanteen jäsentämisessä Asiakkaan toiminnallisuuden kirjaaminen (lausunto)

Arviointi

Tunnus 7021120

Opinto Toiminnallisuuden edistäminen

Laajuus 12,00

Vastuuorganisaatio Toimintaterapeuttikoulutus

Opintojakson tavoit-teet

Opiskelija osaa : Tunnistaa terapiaprosessin vaiheet Tunnistaa terapeuttisen vuorovaikutuksen elementtejä terapiasuh-

teessa Valita ohjattuna asiakkaalle sopivia arviointimenetelmiä Perustella toimintaterapiaprossia toimintaterapian teoreettisen mal-

lin mukaan Analysoida terapiassa käytettävää toimintaa yksilö- ja tehtäväsuun-

tautuneesti

Opintojakson sisältö Orientaatiokäynti harjoittelupaikkaan Opiskelijan omat kirjalliset oppimistavoitteet Oman työajan seuranta Yksilö- ja tehtäväsuuntautunut toiminnan analysointi Toimintaterapian teoreettiseen malliin perustuva asiakkaan terapiaproses-sin kuvaus Yksilö- ja tehtäväsuuntautunut toiminnan analysointi

Arviointi Palautekeskustelu ohjaajan, ohjaavan opettajan ja opiskelijan kesken. Kirjallinen itsearviointi.

Tunnus 7021121

Opinto Toiminnallisuuden edistäminen II

Laajuus 12,00

Vastuuorganisaatio Toimintaterapeuttikoulutus

Opintojakson tavoit-teet

Opiskelija osaa : Toteuttaa toimintaterapiaprosessia ohjattuna Kuvailla terapeuttisen vuorovaikutuksen elementtejä vaikutusta tera-

piasuhteeseensa Toimia hyvien arviointikäytäntöjen mukaan Perustella toimintaterapiaprossia toimintaterapian teoreettisen mal-

lin mukaan Analysoida terapiassa käytettävää toimintaa teoriasuuntautuneesti

Opintojakson sisältö Orientaatiokäynti harjoittelupaikkaan Opiskelijan omat kirjalliset oppimistavoitteet Oman työajan seuranta Teoriasuuntautunut toiminnan analysointi Toimintaterapian teoreettiseen malliin perustuva asiakkaan terapiaproses-sin kuvaus

Page 29: Toimintaterapia OPS 2014 2018 NTOIMS14 - WordPress.com · Arvioinnin tärkeimpinä tavoitteina ovat opiskelijan oppimisen ohjaaminen ja tukeminen sekä amma-tillisen kasvun edistäminen

29 Turun ammattikorkeakoulu Terveys ja hyvinvointi Toimintaterapian koulutuksen OPS 2014-2018

Arviointi Palautekeskustelu ohjaajan, ohjaavan opettajan ja opsikelijan kesken Kirjallinen itsearviointi

Tunnus 7021122

Opinto Näyttöön perustuva käytäntö

Laajuus 12,00

Vastuuorganisaatio Toimintaterapeuttikoulutus

Opintojakson tavoit-teet

Opiskelija osaa: Perustella toimintaterapiaprosessissa tekemiään päätöksiä tieteellistä

näyttöä hyödyntäen.

Opintojakson sisältö Orientoiva käynti harjoitteluun Opiskelijan omat kirjalliset oppimistavoitteet Näytön hakeminen, hakuprosessin kirjaaminen ja löydetyn tiedon kriittinen arviointi

Arviointi Palautekeskustelu ohjaajan, ohjaavan opettajan ja opiskelijan kesken. Kirjallinen itsearviointi

Tunnus 7021123

Opinto Toimintaterapian kehittäminen

Laajuus 12,00

Vastuuorganisaatio Toimintaterapeuttikoulutus

Opintojakson tavoit-teet

Opiskelija osaa: Tunnistaa laatuun vaikuttavia tekijöitä asiakastyössä Arvioida oman työnsä laatua Esittää kehittämisehdotuksia työnsä laadun ja näytön näkökulmasta

Opintojakson sisältö Orientoiva käynti harjoitteluun Opiskelijan omat kirjalliset oppimistavoitteet Kehittämistyön toteuttaminen

Arviointi Palautekeskustelu ohjaajan, ohjaavan opettajan ja opsikelijan välillä Kirjallinen itsearviointi

Opinnäytetyö

Tunnus 7021124

Opinto Opinnäytetyön suunnittelu

Laajuus 5,00

Vastuuorganisaatio Toimintaterapeuttikoulutus

Opintojakson ta-voitteet

Opiskelija osaa valita toimintaterapian näkökulmasta perustellun aiheen opinnäytetyöl-

leen, valita opinnäytetyötä ohjaavat toimintaterapiaan ja toimeksiantoon liit-

tyvä teoreettiset lähtökohdat kriittistä tiedonhakua hyödyntäen, laatia kirjallisen opinnäytetyötä ohjaavan teoreettisen perustan, valita ja perustella opinnäytetyöhön tarvittavat kehittämis-, aineiston

keruu- ja analyysimenetelmät, laatia opinnäytetyön suunnitelman sekä eettiset lähtökohdat että toi-

Page 30: Toimintaterapia OPS 2014 2018 NTOIMS14 - WordPress.com · Arvioinnin tärkeimpinä tavoitteina ovat opiskelijan oppimisen ohjaaminen ja tukeminen sekä amma-tillisen kasvun edistäminen

30 Turun ammattikorkeakoulu Terveys ja hyvinvointi Toimintaterapian koulutuksen OPS 2014-2018

meksiantajan näkökulman huomioiden, laatia opinnäytetyöprosessiinsa liittyvän viestintäsuunnitelman, hakea opinnäytetyön toteuttamiseen liittyvät luvat, perustella seminaarityöskentelyssä omia ratkaisujaan olemassa olevalla

tiedolla, antaa muille opinnäytetyöntekijöille rakentavaa palautetta, hyödyntää opinnäytetyön ohjausta ja saamaansa palautetta sekä semi-

naareissa oppimiaan sisällöllisiä ja menetelmällisiä ratkaisuja.

Opintojakson sisäl-tö

Aiheen valinta ja rajaus, yhteistyö toimeksiantajan kanssa, luotettavan näytön hakeminen ja tunnistaminen, suunnitelman laatiminen ja esittäminen (aiheen teoreettinen jäsentäminen, kehittämistehtävän määrittäminen, aineiston ke-ruun ja analyysin suunnittelu, tiedottaminen), lupamenettelyt

Arviointi Arviointi asteikolla hyväksytty – hylätty

Tunnus 7021125

Opinto Opinnäytetyön toteuttaminen

Laajuus 5,00

Vastuuorganisaatio Toimintaterapeuttikoulutus

Opintojakson tavoit-teet

Opiskelija osaa hyödyntää, täydentää ja/tai muuttaa laatimaansa opinnäytetyötä ohjaa-

vaa teoreettista perustaa, työskennellä vastuullisesti ja itsenäisesti suunnitelman mukaan sekä

tutkimus- ja kehittämistyön eettisiä periaatteita noudattaen, hyödyntää työelämän edustajien, opettajien ja opponenttien ohjausta ja

palautetta, kerätä luotettavasti opinnäytetyöhönsä liittyvää aineistoa ja käyttää

tarkoituksenmukaisia analyysimenetelmiä aineiston käsittelyssä, hyödyntää perustellusti seminaarityöskentelyssä esitettyjä sisällöllisiä

ja menetelmällisiä ratkaisuja sekä arvioida niiden soveltuvuutta eri tut-kimusasetelmiin,

toimia opinnäytetyöryhmässään rakentavasti sekä omaa että muiden oppimista edistävästi.

Opintojakson sisältö Teoreettisen viitekehyksen laatiminen, vastuullinen työskentely ja tarkoituk-senmukainen ohjauksen hyödyntäminen, suunnitelman toteuttaminen yhteis-työssä toimeksiantajan kanssa

Arviointi Arviointi asteikolla hyväksytty – hylätty

Tunnus 7021126

Opinto Opinnäytetyön raportointi

Laajuus 5,00

Vastuuorganisaatio Toimintaterapeuttikoulutus

Opintojakson ta-voitteet

Opiskelija osaa laatia toimintaterapian ammatillista osaamista osoittavan kirjallisen ra-

portin opinnäytetyöstään, esittää asiantuntevasti opinnäytetyönsä keskeiset tulokset ja johtopää-

tökset omalle opinnäytetyöryhmälle sekä toimeksiantajan edustajille, toteuttaa viestintäsuunnitelman mukaiset tehtävät, arvioida työnsä vahvuuksia ja heikkouksia sekä luotettavuutta ja eettisiä

Page 31: Toimintaterapia OPS 2014 2018 NTOIMS14 - WordPress.com · Arvioinnin tärkeimpinä tavoitteina ovat opiskelijan oppimisen ohjaaminen ja tukeminen sekä amma-tillisen kasvun edistäminen

31 Turun ammattikorkeakoulu Terveys ja hyvinvointi Toimintaterapian koulutuksen OPS 2014-2018

ratkaisuja, perustella ammattimaisesti työn käsittelyyn liittyvissä keskusteluilla, toimia opinnäytetyöryhmässään rakentavasti sekä omaa että muiden

oppimista edistävästi.

Opintojakson sisäl-tö

Kypsyysnäytteessä opiskelija osoittaa hallitsevansa opinnäytetyönsä sisällön sekä osaavansa kirjoittaa asiantuntevasti ja äidinkielellisesti oikein opinnäyte-työstään. Kirjallisen opinnäytetyöraportin laatiminen, tutkimustulosten ja joh-topäätösten esittäminen, viestintäsuunnitelman toteuttaminen, kypsyysnäyt-teen kirjoittaminen

Arviointi Numeerinen arviointi 1-5

Page 32: Toimintaterapia OPS 2014 2018 NTOIMS14 - WordPress.com · Arvioinnin tärkeimpinä tavoitteina ovat opiskelijan oppimisen ohjaaminen ja tukeminen sekä amma-tillisen kasvun edistäminen

32 Turun ammattikorkeakoulu Terveys ja hyvinvointi Toimintaterapian koulutuksen OPS 2014-2018

Osaamiskartta: ensimmäinen vuosi Ihmisen toiminnallisuuden tuntija Ensimmäisessä vuositeemassa opiskelija perehtyy sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kuntoutuksen palvelujärjestelmiin. Toimintaterapian opintojen alussa keskeisiä opintokokonaisuuksia ovat toimin-nan analysointi ja soveltaminen sekä toiminnallisuuden arviointi itsestä huolehtimisen, työn, vapaa-ajan ja leikin tehtävissä. Toiminnalla nähdään olevan tärkeä merkitys asiakkaan terveyden ja hyvin-voinnin edistäjänä. Lisäksi hän hankkii asetuksessa vaadittavan kielitaidon.

Page 33: Toimintaterapia OPS 2014 2018 NTOIMS14 - WordPress.com · Arvioinnin tärkeimpinä tavoitteina ovat opiskelijan oppimisen ohjaaminen ja tukeminen sekä amma-tillisen kasvun edistäminen

33 Turun ammattikorkeakoulu Terveys ja hyvinvointi Toimintaterapian koulutuksen OPS 2014-2018

Osaamiskartta: toinen vuosi Ihmisen toiminnallisuuden tukija Toisessa ja kolmannessa vuositeemassa opiskelija kehittää taitojaan eri-ikäisten toiminnan, terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Päivittäiseen elämään liittyvien tehtävien lisäksi opitaan arvioimaan eri- ikäisten asiakkaiden valmiuksia ja taitoja. Terapiamenetelmien opinnoissa on keskeistä oppia tu-kemaan asiakkaan mahdollisuuksia kehittää taitojaan päivittäiseen elämään liittyvien tehtävissä. Suo-riutumisen helpottamiseksi voidaan vaikuttaa myös asiakkaan ympäristöön sekä hyödyntää apuväli-neitä ja teknologiaa.

Page 34: Toimintaterapia OPS 2014 2018 NTOIMS14 - WordPress.com · Arvioinnin tärkeimpinä tavoitteina ovat opiskelijan oppimisen ohjaaminen ja tukeminen sekä amma-tillisen kasvun edistäminen

34 Turun ammattikorkeakoulu Terveys ja hyvinvointi Toimintaterapian koulutuksen OPS 2014-2018

Osaamiskartta: kolmas vuosi

Ihmisen toiminnallisuuden tutkija Toisessa ja kolmannessa vuositeemassa opiskelija kehittää taitojaan eri-ikäisten toiminnan, terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Päivittäiseen elämään liittyvien tehtävien lisäksi opitaan arvioimaan eri- ikäisten asiakkaiden valmiuksia ja taitoja. Terapiamenetelmien opinnoissa on keskeistä oppia tu-kemaan asiakkaan mahdollisuuksia kehittää taitojaan päivittäiseen elämään liittyvien tehtävissä. Suo-riutumisen helpottamiseksi voidaan vaikuttaa myös asiakkaan ympäristöön sekä hyödyntää apuväli-neitä ja teknologiaa.

Page 35: Toimintaterapia OPS 2014 2018 NTOIMS14 - WordPress.com · Arvioinnin tärkeimpinä tavoitteina ovat opiskelijan oppimisen ohjaaminen ja tukeminen sekä amma-tillisen kasvun edistäminen

35 Turun ammattikorkeakoulu Terveys ja hyvinvointi Toimintaterapian koulutuksen OPS 2014-2018

Osaamiskartta: neljäs vuosi

Toimintaterapian kehittävä ja kehittyvä osaaja Neljännessä vuositeemassa opiskelija osoittaa osaavansa toimia toimintaterapeuttina erilaisissa toi-mintaympäristöissä sekä hallitsevansa toimintaterapian kehittämisen perusteet. Kaikissa vuositee-moissa opiskelijan omaksumat terapiataidot ovat näyttöön perustuvia. Opiskelija yhdistää käytännön ja teorian toisiinsa erilaisissa oppimistilanteissa, erityisesti käytännön harjoitteluissa.