toiminnan laadun johtaminen ja kehittأ¤minen ... oltava kuitenkin hinta/laatu –suhteeltaan...

Download Toiminnan laadun johtaminen ja kehittأ¤minen ... oltava kuitenkin hinta/laatu –suhteeltaan kilpailukykyisiأ¤,

Post on 24-May-2020

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Ydinosaajat

  Suurhankkeiden osaamisverkosto

  Pohjois-Suomessa

  S20136

  Toiminnan laadun johtaminen ja

  kehittäminen pienyrityksessä Jukka Matero, PSK-Aikuisopisto

  Yrittäjäkoulutus

 • Laadun johtaminen ja kehittäminen pienyrityksessä

  Teeman toteutussuunnitelma

  – Ryhmän lähtötilanteen kartoitus, näkökulman täsmentäminen

  – Kouluttajan tietopuolinen johdatus teemaan (luento, esim. 2x4 h)

  • Yleinen tietopohja ja Case: Hanhikiven Ydinvoimala

  • Keskustelua

  – Jatkotyöskentelystä sopiminen asiakkaitten tarpeen mukaisesti

  • Jatkokurssi tai yrityskohtainen työskentely

  • Yrityskohtaiseen työskentelyyn avuksi esim. AMK-opiskelija

  12.4.2017Jukka Matero2

 • Laadun johtaminen ja kehittäminen pienyrityksessä

  12.4.2017Jukka Matero3

  SISÄLTÖKOKONAISUUDET

   Yrityksen strategian ja liiketoiminnan suunnittelu

  o toiminta-ajatus (missio), liikeidea, visio, tavoitteet

  o liiketoimintasuunnitelma ja sen sisältö

   Tulokset ja niiden mittaaminen

  o Balanced Score Card eli yrityksen tuloskortti  asiakas ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus

   resurssit ja talous

   prosessit ja rakenteet

   henkilöstön kehittyminen ja innovatiivisuus

   Laadunhallinta ja sen kehittäminen

  o laadunhallinnan periaatteet

  o Laatupolitiikka

  o Laadunhallintajärjestelmä

  o Case: Rakennusliike Sorvoja Oy

  o Yhteenveto laadunhallinnasta

  o Pk-yrityksen johtamisjärjestelmä

   Projekti: laadunhallintajärjestelmän laatiminen

   Apua oppilaitoksesta

   koulutusta

   AMK-opiskelija avuksi laadinnassa, insinöörityö

 • Laadun johtaminen ja kehittäminen pienyrityksessä

  Kohderyhmä

  • Suurhankkeisiin palvelun toimittajiksi ja alihankkijoiksi

  tähtäävät pk-yritykset.

  Tavoite

  • Antaa yrittäjille ja yritysten esimiehille selkeä ja

  käytännönläheinen käsitys pk-yrityksen laadunhallinnan

  johtamisesta ja laadunhallintaan liittyvän

  toimintajärjestelmän (=laatujärjestelmä) laatimisesta.

  12.4.2017Etunimi Sukunimi4

 • Laadun johtaminen ja kehittäminen pienyrityksessä

  Yrityksen strategian ja liiketoiminnan suunnittelu

  12.4.2017Etunimi Sukunimi5

 • Laadun johtaminen ja kehittäminen pienyrityksessä

  Yrityksen nykytila ja sen analysointi

  • Tee lähtökohdaksi kuvaus nykytilasta ja analysoi sitä, käsittäen:

  – Yrityksen toimintaympäristö

  • Toimiala, markkinat, kilpailu, toimialan tyypilliset piirteet

  • Kilpailijat

  – Yrityksen nykyinen tilanne

  • Liikeidea-analyysi

  • Taloudellinen analyysi

  – Yhteenvetoanalyysi yrityksestä suhteessa ympäristöön

  12.4.2017Etunimi Sukunimi6

 • Laadun johtaminen ja kehittäminen pienyrityksessä

  Liikeidean tulee olla asiakaslähtöinen, alla on kuvattu

  asiakaslähtöinen liikeidea:

  12.4.2017Etunimi Sukunimi7

  Tarve/hyöty Imago/yrityskuva

  asiakkaalle

  Asiakkaat/ Tuotteet/palvelut

  asiakasryhmät

  Tapa toimia

  Voimavarat

  Fyysiset Taloudelliset Henkiset

  *toimintapuitteet *varat *osaaminen

  *välineet *pääomarakenne *asennoituminen

  *vakuudet

 • Laadun johtaminen ja kehittäminen pienyrityksessä

  Yrityksen strateginen suunnittelu • Strategisia ovat yritykselle kaikki ne asiat, jotka ovat keskeisiä yrityksen olemassaolon ja

  kehittämisen kannalta. Siihen kuuluvat yrityskokonaisuutta koskevat ulkoiset ja sisäiset,

  kokonaisuuden kannalta olennaiset asiat.

  Strateginen suunnittelu on :

  • yrityksen tarkoituksen selvittämistä ja konkretisointia

  • näkemyksen luomista yrityksen toimintaan vaikuttavista ulkoisista tekijöistä

  • näkemyksen luomista yrityksestä tulevaisuudessa

  • toimintalinjojen luomista ja toimintatapojen valintaa sekä

  toimintasuunnitelmien laadintaa • Kun puhumme strategisesta suunnittelusta, on syytä määritellä myös strateginen johtaminen

  käsitesekaannusten välttämiseksi. Strateginen johtaminen on määritelty seuraavasti:

  • ”Strateginen johtaminen on suunniteltu ja ennakoiva päätöksenteko- ja oppimisprosessi, jonka

  avulla yritys pyrkii hallitsemaan ympäristönsä ja turvaamaan tulevaisuutensa.”

  12.4.2017Etunimi Sukunimi8

 • Laadun johtaminen ja kehittäminen pienyrityksessä

  Strategisen johtamisen keskeiset tehtävät ovat:

   Hankkia realistinen ja selkeä käsitys yrityksen ympäristöstä

   Sovittaa ympäristön käyttäytyminen ja yrityksen sisäinen käyttäytyminen

  toisiinsa

   Kehittää organisaation suorituskyky ja osaaminen tukemaan tarvittavaa

  käyttäytymistä

   Kehittää organisaation henkilöitä ottamaan vastaan uusia haasteita

  12.4.2017Etunimi Sukunimi9

 • Laadun johtaminen ja kehittäminen pienyrityksessä

  Strategiavalinnan perusyhtälö on kuvattavissa seuraavasti:

  Yrityksen Ympäristön mahdol-

  vahvat ja lisuudet ja uhat

  heikot puolet

  YRITYS

  Rahkeet

  Sisäiset Tuotteet Asiakkaat Ulkoiset

  tekijät tekijät

  Osaaminen

  Yrityksen Ympäristö ja sen

  ”SIELU” = ARVOT odotukset

  yrityskulttuuri

  ja johdon/yrit-

  täjän arvostukset

  12.4.2017Etunimi Sukunimi10

 • Laadun johtaminen ja kehittäminen pienyrityksessä

  Perusstrategian valinta • Liiketoiminnan perusviritys jäsennetään valittaessa yrityksen toiminnan perusstrategiaa.

  • Perusvaihtoehtoja on itse asiassa kaksi:

  - olla erilainen

  - olla halvempi • Ydinkysymykseksi muodostuu se, voidaanko yrityksen edustamalla toimialalla riittävästi erottua

  kilpailijoista ja lisäksi, voidaanko yrityksen edustamalla toimialalla erottua kilpailjioista niin, että

  erottuminen kannattaa. Ovatko asiakkaat valmiit maksamaan yrityksen erilaisista

  tuotteista/palveluista tarpeeksi?

  • Huom! Laadultaan yrityksen tuotteiden/palveluiden on

  oltava kuitenkin hinta/laatu –suhteeltaan

  kilpailukykyisiä, olipa valinta kumpi tahansa.

  12.4.2017Etunimi Sukunimi11

 • Laadun johtaminen ja kehittäminen pienyrityksessä

  Michael E. Porter käyttää em. vaihtoehdon nimityksiä

  • - kustannustehokkuus

  • - differointi

  Tämän valinnan jälkeen on tehtävä päätös siitä, tarjotaanko laajalla valikoimalla laajalle

  markkina-alueelle vai keskitytäänkö johonkin.

  PK-yrittäjälle vastaaminen on varsin usein suhteellisen helppoa, koska rahkeet eivät riitä

  laajaan tarjontaan. Tämä riippuu luonnollisesti toimialan laajuudesta.

  12.4.2017Etunimi Sukunimi12

 • Laadun johtaminen ja kehittäminen pienyrityksessä

  • Perusstrategian valintavaihtoehdot voidaan esittää seuraavan sivun kaavion

  mukaan:

  Kun suoritat omaa yritystä koskevan valinnan, tee se realistisesti.

  Älä haihattele.

  12.4.2017Etunimi Sukunimi13

  Kustannustehokkuus Erilaistaminen eli

  Differointi

  Laaja kohderyhmä

  Suppea kohderyhmä

  Kustannuspainotteinen Differointipainotteinen

  keskittyminen keskittyminen

 • Laadun johtaminen ja kehittäminen pienyrityksessä

  Liiketoiminnan kehittämissuunnan valinta Seuraava iso ratkaisu on tehdä päätös siitä, mihin suuntaan yrityksen toimintaa kehitetään.

  Laajennetaanko yrityksen tuote-/palveluvalikoimaa vai supistetaanko? Laajennetaanko asiakaskantaa

  vai supistetaanko?

  Vaihtoehdot voidaan esittää seuraavan matriisin avulla:

  Mieti tarkoin, mihin suuntaan toimintaa kannattaa kehittää. Ratkaisun merkitystä ja tärkeyttä ei tarvinne erityisesti

  korostaa. Kirjoita lisäksi perustelut valinnallesi.

  12.4.2017Etunimi Sukunimi14

  Suppeampi Nykyinen Laajempi

  tuote/palvelu- laajuinen tuote/palvelu

  valikoima tuote/palvelu- valikoima

  valikoima

  Suppeampi

  asiakaskunta

  Nykyisen YRITYS

  laajuinen

  asiakaskunta NYT

  Laajempi

  asiakaskunta

 • Laadun johtaminen ja kehittäminen pienyrityksessä

  Muut strategiset valinnat

  Keskeisiä strategisia valintoja ovat mm.

  - päätökset yrityksen toiminnan muutoksista sekä

  - yrityksen roolin määrittely markkinoilla

  Muutosten osalta on luonnollisesti tehtävä päätös siitä, muutetaanko yritystä

  jotenkin vai ei.

  12.4.2017Etunimi Sukunimi15

 • Laadun johtaminen ja kehittäminen pienyrityksessä

  Jos päätös on muuttaa yritystä, niin mihin suuntaan yritystä muutetaan. Tapahtuuko se

  muuttamalla:

  1. Jakelutietä asiakkaan suuntaan, esimerkkinä vaikkapa tuotantoyritys, joka hankkii itselleen

  vähittäiskauppoja.

  2.Integraationa taaksepäin eli hankitaan hallintaan tavarantoimittajia tai laajennetaan toimintaa

  tavarantoimittajien suuntaan, esim

Recommended

View more >