tÜrkİye'de nÜfusun tarİhsel sÜreÇtekİ gelİŞİmİ · türkiye’de nüfusun tarihsel...

21
TÜRKİYE'DE NÜFUSUN TARİHSEL SÜREÇTEKİ GELİŞİMİ

Upload: others

Post on 06-Sep-2020

15 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: TÜRKİYE'DE NÜFUSUN TARİHSEL SÜREÇTEKİ GELİŞİMİ · Türkiye’de Nüfusun Tarihsel Gelişimi I. Türkiye’de nüfus ve nüfus sayımlar ı II. Türkiye’de nüfus grafiği

TÜRKİYE'DE NÜFUSUN TARİHSEL

SÜREÇTEKİ GELİŞİMİ

Page 2: TÜRKİYE'DE NÜFUSUN TARİHSEL SÜREÇTEKİ GELİŞİMİ · Türkiye’de Nüfusun Tarihsel Gelişimi I. Türkiye’de nüfus ve nüfus sayımlar ı II. Türkiye’de nüfus grafiği

Türkiye’de Nüfusun Tarihsel Gelişimi

I. Türkiye’de nüfus ve nüfus sayımları

II. Türkiye’de nüfus grafiği

III. Türkiye’de nüfus sayımının amaçları ve sonuçları

IV. Türkiye’de nüfusun artışı ve olumsuz sonuçları

V. Ülkemizde göçler

VI. Örnek test soruları

Page 3: TÜRKİYE'DE NÜFUSUN TARİHSEL SÜREÇTEKİ GELİŞİMİ · Türkiye’de Nüfusun Tarihsel Gelişimi I. Türkiye’de nüfus ve nüfus sayımlar ı II. Türkiye’de nüfus grafiği

Türkiye’de Nüfus Ve Nüfus Sayımları

Yurdumuz, yerleşme bakımından çok eski ve zengin bir

geçmişe sahiptir. Konumu yaşamaya elverişli iklimi ve

jeopolitik önemi nedeniyle Anadolu, en eski

dönemlerden beri dünyanın sık nüfuslanmış

alanlarındandır.

Page 4: TÜRKİYE'DE NÜFUSUN TARİHSEL SÜREÇTEKİ GELİŞİMİ · Türkiye’de Nüfusun Tarihsel Gelişimi I. Türkiye’de nüfus ve nüfus sayımlar ı II. Türkiye’de nüfus grafiği

Türkiye’de Nüfus Grafiği

Page 5: TÜRKİYE'DE NÜFUSUN TARİHSEL SÜREÇTEKİ GELİŞİMİ · Türkiye’de Nüfusun Tarihsel Gelişimi I. Türkiye’de nüfus ve nüfus sayımlar ı II. Türkiye’de nüfus grafiği

1927-2012 Türkiye Nüfus Verileri

Yıl Nüfus

1927 13.648.270

1980 44.736.957

1985 50.664.458

1990 56.473.035

1997 62.865.574

2000 67.803.927

2007 70.586.256

2008 71.517.100

2009 72.561.312

2010 73.722.988

2011 74.724.269

2012 75.627.384

Nüfusun 37.964.947’ünü erkek,

37.662.437’sını ise kadınlar

oluşturmaktadır.

Page 6: TÜRKİYE'DE NÜFUSUN TARİHSEL SÜREÇTEKİ GELİŞİMİ · Türkiye’de Nüfusun Tarihsel Gelişimi I. Türkiye’de nüfus ve nüfus sayımlar ı II. Türkiye’de nüfus grafiği

Ülkemizde Nüfus Sayımının Amacı

Nüfus sayımı genellikle belirli aralıklarla yapılır. Bu

sayımda bir ülkede yaşayan insanların o tarih’teki

toplam sayısı bulunduğu gibi, nüfusun cinsiyet, yaş ve

meslekler arasında dağılımı ile halkın eğitim ve yaşam

düzeyi de öğrenilir. Nüfus artış hızı, konut durumu,

çocuk sayısı, bölgelerin ya da toplumsal grupların nüfus

içindeki payları da nüfus sayımlarında elde edilen

bilgilerdendir.

Page 7: TÜRKİYE'DE NÜFUSUN TARİHSEL SÜREÇTEKİ GELİŞİMİ · Türkiye’de Nüfusun Tarihsel Gelişimi I. Türkiye’de nüfus ve nüfus sayımlar ı II. Türkiye’de nüfus grafiği

Ülkemizde Nüfus Sayımının Sonucunda

o Toplam nüfus

o Köy ve kent nüfusu

o Cinsiyete göre nüfus

o Çalışan nüfusun iş kollarına dağılımı

o Nüfusun yaş gruplarına göre dağılımı

o Okur yazar oranı

o İşsiz sayısı

Page 8: TÜRKİYE'DE NÜFUSUN TARİHSEL SÜREÇTEKİ GELİŞİMİ · Türkiye’de Nüfusun Tarihsel Gelişimi I. Türkiye’de nüfus ve nüfus sayımlar ı II. Türkiye’de nüfus grafiği

Ülkemizde Nüfusun Artışı

Bir yerde doğumlarla gelen nüfus, ölümlerle kaybedilen

nüfustan fazla ise orada nüfus artışı var demektir.

Nüfusun bu şekildeki çoğalmasına doğal artış denir.

o Kalkınma hızını düşürür.

o Çalışan nüfusun yükünü daha da ağırlaştırır.

o İşsizlik yangınlaşır.

o Yiyecek sıkıntısı çekilir.

o Hayat şartları zorlaşır.

o Çevre kirliliği artar. Konut sorunu yaşanır.

o Gecekondulaşma artar.

o Köyden kente göç hızlanır.

Ülkemizde Nüfus Artışının Olumsuz Sonuçları

Page 9: TÜRKİYE'DE NÜFUSUN TARİHSEL SÜREÇTEKİ GELİŞİMİ · Türkiye’de Nüfusun Tarihsel Gelişimi I. Türkiye’de nüfus ve nüfus sayımlar ı II. Türkiye’de nüfus grafiği

Ülkemizde Göçler

Ülke içerisinde, nüfusun yer değiştirmesine iç göç

denir. İç göçlerle bir ülkenin toplam nüfusunda değişme

olmaz. Sadece, bölgelerin ve illerin nüfusunda artma

ya da azalma meydana gelir.

İç göçler, >sürekli ve >mevsimlik göçler olmak üzere

ikiye ayrılır.

Page 10: TÜRKİYE'DE NÜFUSUN TARİHSEL SÜREÇTEKİ GELİŞİMİ · Türkiye’de Nüfusun Tarihsel Gelişimi I. Türkiye’de nüfus ve nüfus sayımlar ı II. Türkiye’de nüfus grafiği

>Sürekli İç Göç

Ülke içerisinde yer değiştiren insanların, göç ettikleri

yerlere yerleşmesiyle gerçekleşir.

Türkiye'de, Cumhuriyetin başlangıcından günümüze

kadar, özellikle kırsal alanlardan kentlere doğru hızlı

bir göç olayı görülmektedir.

Page 11: TÜRKİYE'DE NÜFUSUN TARİHSEL SÜREÇTEKİ GELİŞİMİ · Türkiye’de Nüfusun Tarihsel Gelişimi I. Türkiye’de nüfus ve nüfus sayımlar ı II. Türkiye’de nüfus grafiği

İç Göçlerin Nedenleri

• Kırsal alanlardaki hızlı nüfus artışı

• Tarım alanlarının yetersiz gelmesi ve erozyonun

artmasıyla toprağın verimsiz hale gelmesi

• Tarımda makineleşmenin artması ve buna bağlı olarak

tarımsal işgücünün azalması

• Kırsal kesimde iş imkanlarının sınırlı olması

• Ekonomik istikrarsızlık ve sosyal problemler

• Eğitim ve sağlık hizmetlerinin yetersizliği

• iklim ve yer şekillerinin olumsuz etkileri

• Kentlerde sanayinin gelişmiş olmasından dolayı iş

imkanlarının fazlalığı

• Kentlerde eğitim ve sağlık hizmetlerinin yaygınlığı

Page 12: TÜRKİYE'DE NÜFUSUN TARİHSEL SÜREÇTEKİ GELİŞİMİ · Türkiye’de Nüfusun Tarihsel Gelişimi I. Türkiye’de nüfus ve nüfus sayımlar ı II. Türkiye’de nüfus grafiği

İç Göçlerin Sonuçları

• Ülke genelinde nüfusun dağılışında dengesizlik

görülür.

• Yatırımlar dengesiz dağılır.

• Kırsal kesim yatırımlarında verimsizlik meydana gelir.

• Düzensiz kentleşme görülür. '

• Sanayi tesisleri kent içinde kalır. Kentlerde konut

sıkıntısı çekilir. Kent nüfusunda aşırı artış meydana

gelir.

• Alt yapı hizmetlerinde (yol, su, elektrik) yetersizlik

görülür.

• Kentlerde işsiz insanların oranı artar.

Page 13: TÜRKİYE'DE NÜFUSUN TARİHSEL SÜREÇTEKİ GELİŞİMİ · Türkiye’de Nüfusun Tarihsel Gelişimi I. Türkiye’de nüfus ve nüfus sayımlar ı II. Türkiye’de nüfus grafiği

İç Göçleri Önlemek İçin

• Tarımda sulama imkânlarını arttırmak,

• İntansif tarım metodunu geliştirmek,

• Besi ve ahır hayvancılığını geliştirmek ve

yaygınlaştırmak,

• Kırsal kesimde eğitim ve sağlık hizmetlerini

yaygınlaştırmak,

• Tarım ve hayvancılığa bağlı sanayi kollarını kırsal

alanlara yönlendirmek,

• Kırsal kesimde küçük sanayi kollarını geliştirmek, vb.

gereklidir.

İntansif Tarım (yoğun tarım, ince tarım) : Ekilen, dikilen topraktan en çok en geniş ölçüde ürün alınan tarım. Bu

yöntemde gübrelerden, kimyasal ilaçlardan ve sulamadan bilimsel yöntemlerle yararlanılır.

Page 14: TÜRKİYE'DE NÜFUSUN TARİHSEL SÜREÇTEKİ GELİŞİMİ · Türkiye’de Nüfusun Tarihsel Gelişimi I. Türkiye’de nüfus ve nüfus sayımlar ı II. Türkiye’de nüfus grafiği

>Mevsimlik İç Göçler

Kırsal kesimdeki bazı ailelerin büyük şehirlere, tarımın

yoğun olarak yapıldığı yerlere, yaz turizminin geliştiği

yerlere bir müddet çalışmak üzere göç etmeleri ile

gerçekleşir.

Yaylaya çıkma olayı da mevsimlik göçler içerisinde yer

alır. Mevsimlik göçlerle Adana, Mersin, Hatay, Aydın,

Muğla, Antalya gibi merkezlerde, yaz ile kış mevsimleri

arasındaki nüfus miktarlarında önemli değişmeler

olmaktadır. • Genellikle genç nüfus göç etmektedir.

• Erkek nüfus, kadından daha fazla göç etmektedir.

• Göç edenlerin çoğu sanayi ve hizmet sektöründe çalışmaktadır.

Page 15: TÜRKİYE'DE NÜFUSUN TARİHSEL SÜREÇTEKİ GELİŞİMİ · Türkiye’de Nüfusun Tarihsel Gelişimi I. Türkiye’de nüfus ve nüfus sayımlar ı II. Türkiye’de nüfus grafiği

Test Bölümü

Page 16: TÜRKİYE'DE NÜFUSUN TARİHSEL SÜREÇTEKİ GELİŞİMİ · Türkiye’de Nüfusun Tarihsel Gelişimi I. Türkiye’de nüfus ve nüfus sayımlar ı II. Türkiye’de nüfus grafiği

Örnek Sorular

Doğru cevap;

E

Page 17: TÜRKİYE'DE NÜFUSUN TARİHSEL SÜREÇTEKİ GELİŞİMİ · Türkiye’de Nüfusun Tarihsel Gelişimi I. Türkiye’de nüfus ve nüfus sayımlar ı II. Türkiye’de nüfus grafiği

Örnek Sorular

Doğru cevap;

D

Page 18: TÜRKİYE'DE NÜFUSUN TARİHSEL SÜREÇTEKİ GELİŞİMİ · Türkiye’de Nüfusun Tarihsel Gelişimi I. Türkiye’de nüfus ve nüfus sayımlar ı II. Türkiye’de nüfus grafiği

Örnek Sorular

Doğru cevap;

B

Page 19: TÜRKİYE'DE NÜFUSUN TARİHSEL SÜREÇTEKİ GELİŞİMİ · Türkiye’de Nüfusun Tarihsel Gelişimi I. Türkiye’de nüfus ve nüfus sayımlar ı II. Türkiye’de nüfus grafiği

Örnek Sorular

Doğru cevap;

B

Page 20: TÜRKİYE'DE NÜFUSUN TARİHSEL SÜREÇTEKİ GELİŞİMİ · Türkiye’de Nüfusun Tarihsel Gelişimi I. Türkiye’de nüfus ve nüfus sayımlar ı II. Türkiye’de nüfus grafiği

Örnek Sorular

Doğru cevap;

D

Page 21: TÜRKİYE'DE NÜFUSUN TARİHSEL SÜREÇTEKİ GELİŞİMİ · Türkiye’de Nüfusun Tarihsel Gelişimi I. Türkiye’de nüfus ve nüfus sayımlar ı II. Türkiye’de nüfus grafiği

Kaynakça

http://www.sosyal-bilgiler.com/

SUNUM SONA ERDİ