tjelesna i zdravstvena kultura i sport u europskim školama izvješće

Download Tjelesna i zdravstvena kultura i sport u europskim školama Izvješće

Post on 31-Jan-2017

267 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Obrazovanje i osposobljavanje

  Tjelesna i zdravstvena

  Izvjee Eurydicea

  kultura i sportu europskim kolama

 • Tjelesna i zdravstvena

  kultura i sport

  u europsk im kolama

  Izvjee Eurydicea

  Obrazovanje i osposobljavanje

 • Ovaj dokument objavila je Izvrna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA, Eurydice i politika potpore). Molimo ovu publikaciju citirati kao:

  Europska komisija/EACEA/Eurydice, 2013. Tjelesna i zdravstvena kultura i sport u europskim kolama. Izvjee Eurydicea. Luksemburg: Odjel za izdavatvo Europske unije.

  ISBN 978-92-9201-616-6 doi:10.2797/97912 Ovaj dokument dostupan je samo na Internetu (http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice). Tekst dovren u oujku 2013.

  Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, 2013.

  Sadraj ovog dokumenta doputeno je djelomino reproducirati, osim u komercijalne svrhe, uz uvjet da se uz koriteni sadraj kao izvor navodi mrea Eurydice te datum objave ovog dokumenta.

  Zahtjevi za odobrenjem reprodukcije cijelog dokumenta moraju biti upueni EACEA-i Eurydice i politika potpore. Education, Audiovisual and Culture Executive Agency Eurydice and Policy Support Avenue du Bourget 1 (BOU2) B-1140 Brussels Tel. +32 2 299 50 58 Faks +32 2 292 19 71 E-mail: eacea-eurydice@ec.europa.eu Mrene stranice: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/

 • 3

  SADRAJ

  Popis slika 5

  Uvod 7

  Saetak 11

  Poglavlje 1: Nacionalne strategije i inicijative velikih razmjera 13

  1.1. Nacionalne strategije 13

  1.2. Inicijative velikih razmjera 15

  1.3. Praenje nacionalnih strategija 15

  Poglavlje 2: Kurikularni sadraj 17

  2.1. Nacionalni ciljevi 17

  2.2. Ishodi uenja 18

  2.3. Status aktivnosti tjelesne i zdravstvene kulture 20

  2.4. Zdravstveni odgoj 21

  2.5. Razlozi odabira pojedinih obveznih aktivnosti utemeljeni na politici 22

  2.6. Izuzea/potede od tjelesne i zdravstvene kulture 23

  Poglavlje 3: Preporueni broj sati nastave 25

  3.1. Preporuke o broju sati nastave u obveznom obrazovanju 25

  3.2. Promjene broja sati nastave izmeu 2006./07. i 2011./12. godine 26

  3.3. Udio broja sati nastave tjelesne i zdravstvene kulture u kurikulumima 28

  Poglavlje 4: Procjena znanja i vjetina uenika 31

  Poglavlje 5: Nastavnici 35

  5.1. Stupanj specijalizacije nastavnika 35

  5.2. Inicijalno obrazovanje i kvalifikacije predmetnih nastavnika 37

  5.3. Trajno struno usavravanje 37

  Poglavlje 6: Izvannastavne fizike aktivnosti i sport 41

  6.1. Javna Ili druga tijela ukljuena u ponudu 41

  6.2. Glavne ciljne skupine 43

  6.3. Glavne vrste aktivnosti 44

 • T je les na i z d ravs tve na ku l tu ra i sp or t u eu ropsk i m ko l am a

  4

  Poglavlja 7: Planirane reforme 47

  7.1. Prema novim nacionalnim strategijama i inicijativama velikih razmjera 47

  7.2. Reforme sredinjih kurikuluma 48

  7.3. Reforme vezane za nastavnike 49

  7.4. Unaprjeenja sportske opreme i infrastrukture 49

  Pojmovnik, statistike baze podataka i literatura 51

  Dodatak 55

  Dodatak 1: Nacionalne strategije i inicijative velikih razmjera, 2011./12. g. 55

  Dodatak 2: Preporueni broj sati nastave 66

  Zahvale 69

 • 5

  POPIS SLIKA

  Poglavlje 1: Nacionalne strategije i inicijative velikih razmjera 13

  Slika 1.1: Postojanje nacionalnih strategija i inicijativa velikih razmjera za promociju tjelesne i zdravstvene kulture i fizike aktivnosti u primarnom (ISCED 1) i niem sekundarnom (ISCED 2), 2011./12. g. 14

  Slika 1.2: Praenje nacionalnih strategija u primarnom (ISCED 1) i niem sekundarnom obrazovanju (ISCED 2), 2011./12. g. 16

  Poglavlje 2: Kurikularni sadraj 17

  Slika 2.1: Postojanje kvalitativnih i kvantitativnih ishoda uenja u primarnom (ISCED 1) i niem sekundarnom obrazovanju (ISCED 2), 2011./12. 19

  Slika 2.2: Aktivnosti navedene u sredinjem kurikulumu/slubenim dokumentima u primarnom (ISCED 1) i niem sekundarnom obrazovanju (ISCED 2), 2011./12. g. 20

  Slika 2.3: Status zdravstvenog odgoja u sredinjem kurikulumu/slubenim dokumentima u primarnom (ISCED 1) i niem sekundarnom obrazovanju (ISCED 2), 2011./12. g. 21

  Slika 2.4: Specifini razlozi odabira obveznih aktivnosti utemeljeni na politici u primarnom (ISCED 1) i niem sekundarnom obrazovanju (ISCED 2), 2011./12. g. 22

  Slika 2.5: Izuzea od tjelesne i zdravstvene kulture u primarnom (ISCED 1) i niem sekundarnom obrazovanju (ISCED 2), 2011./12. g. 23

  Poglavlje 3: Preporueni broj sati nastave 25

  Slika 3.1: Trendovi u preporuenom broju sati nastave obvezne tjelesne i zdravstvene kulture tijekom jedne nominalne godine u primarnom i redovitom obveznom opem sekundarnom obrazovanju, 2006./07. i 2011./12. g. 26

  Slika 3.2: Minimalno vrijeme za tjelesnu i zdravstvenu kulturu kao obvezni predmet, kao udio ukupnog broja sati nastave u primarnom i redovitom obveznom opem sekundarnom obrazovanju, 2011./12. g. 28

  Poglavlje 4: Procjena znanja i vjetina uenika 31

  Slika 4.1: Procjena u tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi u primarnom (ISCED 1) i niem sekundarnom obrazovanju (ISCED 2), 2011./12. g. 32

  Poglavlje 5: Nastavnici 35

  Slika 5.1: Preporuke vezane za specijalizaciju nunu za pouavanje tjelesne i zdravstvene kulture u primarnom obrazovanju (ISCED 1) i u niem sekundarnom obrazovanju (ISCED 2), 2011./12. g. 36

  Slika 5.2: Razina inicijalnog obrazovanja predmetnih nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture u primarnom (ISCED 1) i niem sekundarnom obrazovanju (ISCED 2), 2011./12. g. 37

  Dodatak 55

  Preporueni minimalni broj sati nastave tjelesne i zdravstvene kulture kao obveznog predmeta u redovitom obveznom opem obrazovanju, 2011./12. g. 66

 • 7

  UVOD

  Tijekom djetinjstva i mladosti, tjelesna i zdravstvena kultura u koli izvrsna je prilika za nauiti i vjebati vjetine koje bi mogle pozitivno utjecati na dugovjenost i dobro zdravlje. Ove aktivnosti mogu obuhvaati dnevno tranje, plivanje, vonju bicikla i planinarenje, kao i vie strukturirane igre i sportove. Rano svladavanje ovih vjetina kljuno je kako bi mladima pomoglo bolje primijeniti i razumjeti vrijednost ovih aktivnosti u kasnijem obrazovanju ili, u odrasloj dobi, na poslu ili u slobodno vrijeme.

  Meutim, tjelesna i zdravstvena kultura nije ograniena na vjebanje fizikih vjetina i nema samo rekreativnu dimenziju. Ukljuivanjem u mnoge fizike aktivnosti dolazi i znanje i uvid u naela i pojmove kao to su pravila igre, fair play i potovanje, taktina i tjelesna osvijetenost, te drutvena svijest povezana s osobnom interakciju i timskim zalaganjem u mnogim sportovima. Ciljevi koji prelaze granice tjelesne i zdravstvene kulture i sporta kao to je dobro zdravlje, solidan osobni razvoj i socijalnu inkluziju daju dodatnu teinu i vanost uvoenju ovog nastavnog predmeta u kolski kurikulum. Drutvena vrijednost tjelesne i zdravstvene kulture i sporta istaknuta je i u raznim dokumentima Europske komisije.

  U Bijeloj knjizi o sportu (Europska komisija, 2007a), Komisija je naglasila kako vrijeme provedeno u sportu, neovisno je li rije o satovima tjelesne i zdravstvene kulture u koli ili izvannastavnim aktivnostima, moe imati znaajnu korist u obrazovnom i zdravstvenom smislu.

  Smjernice EU-a o Health Enhancing Physical Activity/Fizika aktivnost u unaprjeenju zdravlja (Europska radna skupina Sport i zdravlje 2008.) traila je da se vie panje usmjeri posebno na probleme fizikog i mentalnog zdravlja uzrokovane sve manjom fizikom aktivnou mladih i popratnim poveanjem sjedilakog ivotnog stila te pretilosti. Smjernice procjenjuju kako je do 80% djece kolske dobi u fizike aktivnosti ukljueno samo u koli, a da bi trebali imati najmanje jedan sat lagane fizike aktivnosti svaki dan. Dovoljno vremena posveenog sportu i fizikim aktivnostima u koli, u formalnom kurikulumu ili na izvankurikularnoj osnovi, mogu imati kljuan doprinos zdravijim ivotnim stilovima.

  Europska komisija nije imala pravne osnove za daljnja ispitivanja u ovome podruju budui da su drave lanice EU-a bile same odgovorne za provoenje mjera vezanih za tjelesnu i zdravstvenu kulturu i sport u koli. Ove aktivnosti nisu bile prepoznate ni kao kljune kompetencije za cjeloivotnog uenje u Europskom referentnom okviru (Europska komisija, 2007b). Slijedom toga, izjave politike kao to su prethodno spomenuta Bijela knjiga i Smjernice EU-a nisu imale pravne ni regulatorne osnove. Nije bilo ni auriranog pregleda o tome kako su drave lanice definirale ulogu tjelesne i zdravstvene kulture i fizikih aktivnosti, ili kako se njihove politike u ovom podruju odnose prema najnovijim razvojima u podruju zdravlja, obrazovanja i sporta.

  lanak 165 Lisabonskog ugovora 2009 (1) donekle je promijenio ovo stanje budui da Europskoj uniji daje pravnu osnovu za novu kompetenciju u sportu koja zahtjeva djelovanje u pogledu razvoja europske dimenzije u sportu. Ugovor takoer Europskoj uniji daje pravo na doprinos promociji europskih pitanja vezanih za sport te prepoznaje drutvenu i obrazovnu funkciju sporta.

  (1) Konsolidirana inaica Ugovora o funkcioniranju Europske unije, OJ C83, 30.03.2010., str. 47-199.

 • T je les na i z d ravs tve na ku l tu ra i sp or t u eu ropsk i m ko l am a

  8

  S ovim irim ovlastima, u Izjavi Europske komisije o sportu (Europska komisija, 2011. g.) navodi se zabrinutost nekoliko drava lanica EU-a o kvaliteti programa tjelesne i zdravstvene kulture i kvalifikacijama nastavnika (2) koji su iste ukljueni.

  Ovo izvjee Eurydicea stoga se s pravom moe smatrati prvim pokuajem Komisije da detaljnije ispita