tipta uzmanlik eĞĠtĠm programi ve uzmanlik...

31
T.C. HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ TIBBĠ FARMAKOLOJĠ ANABĠLĠM DALI TIPTA UZMANLIK EĞĠTĠM PROGRAMI VE UZMANLIK ÖĞRENCĠSĠ ÇALIġMA KARNESĠ Tıpta Uzmanlık Öğrencisinin Adı ve Soyadı: Tıpta Uzmanlık Eğitimine BaĢlama Tarihi: Tıpta Uzmanlık Eğitimini Bitirme Tarihi:

Upload: others

Post on 23-Sep-2019

22 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: TIPTA UZMANLIK EĞĠTĠM PROGRAMI VE UZMANLIK …tip.harran.edu.tr/assets/uploads/other/files/tip/files/Farmakoloji_Uzmanlık... · Farmakoloji farklı alt dallarda gelişme gösteren

T.C.

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ

TIP FAKÜLTESĠ

TIBBĠ FARMAKOLOJĠ ANABĠLĠM DALI

TIPTA UZMANLIK EĞĠTĠM PROGRAMI

VE

UZMANLIK ÖĞRENCĠSĠ ÇALIġMA KARNESĠ

Tıpta Uzmanlık Öğrencisinin

Adı ve Soyadı:

Tıpta Uzmanlık Eğitimine BaĢlama Tarihi:

Tıpta Uzmanlık Eğitimini Bitirme Tarihi:

Page 2: TIPTA UZMANLIK EĞĠTĠM PROGRAMI VE UZMANLIK …tip.harran.edu.tr/assets/uploads/other/files/tip/files/Farmakoloji_Uzmanlık... · Farmakoloji farklı alt dallarda gelişme gösteren

Anabilim Dalı Tıpta Uzmanlık Eğitimi Komisyonu

Komisyon Üyeleri

Görevi Adı Soyadı Başkan Zehra YILMAZ Üye Üye Üye Üye Üye

Page 3: TIPTA UZMANLIK EĞĠTĠM PROGRAMI VE UZMANLIK …tip.harran.edu.tr/assets/uploads/other/files/tip/files/Farmakoloji_Uzmanlık... · Farmakoloji farklı alt dallarda gelişme gösteren

ÖZGEÇMĠġ

Fotoğraf

T.C. Kimlik No

Adı Soyadı

Baba adı

Doğum yeri ve Yılı

Sicil No

Medeni hali

Askerlik durumu

Mezun olduğu lise ve Yılı

Bitirdiği Tıp Fakültesi ve Yılı

Tıp Fakültesi mezuniyet

sonrası çalıştığı kurumlar

Aldığı TUS puanı

Aldığı ALES puanı

Bildiği yabancı dil (kpds, uds,

toefl, ygs ve derecesi)

Asistanlığa başlama tarihi

Telefon

E-mail

Adres

Page 4: TIPTA UZMANLIK EĞĠTĠM PROGRAMI VE UZMANLIK …tip.harran.edu.tr/assets/uploads/other/files/tip/files/Farmakoloji_Uzmanlık... · Farmakoloji farklı alt dallarda gelişme gösteren

ANABĠLĠM DALI’NA ÖZGÜ AÇIKLAMALAR

ANABĠLĠM DALI TANIMI

Farmakoloji, sözcük olarak ilaç bilimi demektir. Farmakoloji ilaç ile biyolojik sistemlerin

etkileşmesini amaca ve duruma göre hücre, subsellüler yapılar, biyoaktif moleküller, dokular ve

organlar üzerinde in vitro olarak veya deney hayvanı ya da insanlar üzerinde in vivo olarak

inceleyen ve bu konuda eğitim veren bir bilim dalıdır.

Farmakoloji farklı alt dallarda gelişme gösteren ve içeriği çeşitlenerek derinleşen bir bilim

dalıdır. Uzmanlık tüzüğünde Farmakoloji uzmanlık eğitiminin süresi 4 yıldır.

DANIġMANLIK UYGULAMASI

Her tıpta uzmanlık öğrencisinin bir danışman öğretim üyesi vardır. Danışman sorumlu

olduğu öğrencinin kuramsal ve uygulamalı eğitime katılımından, etkinlik kayıt defterinin düzenli

tutulmasından ve öğrencinin mesleki değerlerle ilgili gelişiminden (hekim-hekim, hekim-hasta,

mesleksel ve bilimsel dürüstlük) sorumludur. Uzmanlık öğrencisinin tez danışmanı ise seçtiği

konuya bağlı olarak Anabilim dalı akademik kurulunca ayrıca belirlenir.

Anabilim Dalı Kıdem Tanımları

Klinik çalışma düzeni içinde üç kıdem mevcuttur.

1*: Uzmanlık eğitimine yeni başlayan uzmanlık öğrencisi 1.yıl kıdemsiz dönemindedir. Ġlk

yıl başarı ile tamamlayan öğrenci bir üst kıdem olan 2*’ye yükselir.

2*: Uzmanlık eğitiminin 2. yılını kapsar.

3*: Uzmanlık eğitiminin 3. yılını kapsar. Bu dönemin sonunda uzmanlık öğrencisinin tez

konusunun da belirlenmiş olması gerekmektedir.

4*: Dış rotasyonlarını tamamlayan uzmanlık öğrencisi 4* kıdem düzeyine çıkar ve eğitim

süresini tamamlayıncaya kadar bu kıdemde kalır. 3* kıdem düzeyinde verilen tez çalışmasının

yapılması, değerlendirilmesi ve yazımı aşamalarını tamamlar.

1*, 2*, 3* ve 4* kıdeminde bulunan tüm asistanlar tüm laboratuvar çalışmaları öncesinde

gerekli madde ve solüsyonların hazırlanmasından, çalışma bittikten sonra da çalışma alanının ve

aletlerin temiz bırakılmasından, kimyasal maddelerin yerine kaldırılmasından ve anabilim dalının

Page 5: TIPTA UZMANLIK EĞĠTĠM PROGRAMI VE UZMANLIK …tip.harran.edu.tr/assets/uploads/other/files/tip/files/Farmakoloji_Uzmanlık... · Farmakoloji farklı alt dallarda gelişme gösteren

rutin hizmetlerinin yürütülmesinden sorumludurlar. Tüm asistanlar danışmanları ile beraber

çalışma planı organizasyonu yaparlar.

DıĢ Rotasyonlar

Her uzmanlık öğrencisi danışmanının belirlediği uygun zamanda zorunlu dış rotasyonları

yapmakla yükümlüdür. Rotasyondaki eğitim programı belirlenmiş olup, rotasyon sonrası

değerlendirme yapılır ve öğrenci geri bildirimi alınır.

Rotasyonlar

Nükleer Tıp Anabilim Dalı (1 ay)

Tıbbi Genetik Anabilim Dalı (1 ay)

Ġç Hastalıkları Anabilim Dalı (2 ay)

Değerlendirme Yöntemleri

Ayrıca KTÜ Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık Eğitimi uygulama ve değerlendirme yönergesine

göre her yıl mayıs ayında anabilim dalı tüm uzmanlık öğrencilerinin katılımı ile, soruları tüm

uzmanlık süresi konularını kapsayan bir sınav yapılır ve sonuçları sadece kişilere duyurulur. Bu

sınavlarda her kıdem için aşması beklenen başarı düzeyleri belirlenir. Sınavdan beklenen

öğrencinin süreç içinde kıdem yükselmesine koşut bir başarı elde etmesidir. Ayrıca uzmanlık

öğrencilerimiz Türk Farmakoloji Derneği tarafından düzenlendiği takdirde genel değerlendirme

sınavına katılarak kendilerini değerlendirebilirler.

Eğitim dönemi boyunca tüm kuramsal, uygulama, akademik, araştırma ve diğer etkinlikler

ise Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi tıpta uzmanlık ve üst uzmanlık eğitimi ve

uygulama ve değerlendirme yönetmeliğine göre kredilendirilir.

Page 6: TIPTA UZMANLIK EĞĠTĠM PROGRAMI VE UZMANLIK …tip.harran.edu.tr/assets/uploads/other/files/tip/files/Farmakoloji_Uzmanlık... · Farmakoloji farklı alt dallarda gelişme gösteren

EĞĠTĠM PROGRAMI

KURAMSAL ÇEKĠRDEK PROGRAMI

KONULAR

HANGĠ YÖNTEMLE

VERĠLECEĞĠ

Öğretim

üyesi

dersi

Öğrenci

Seminerleri

Diğer

1. YIL UZMANLIK ÖĞRENCĠSĠ

GENEL FARMAKOLOJĠ

1-Ġlaçlar hakkında genel bilgiler ve canlılarla iliĢkileri

Tanım ve temel kavramlar, ilaç etkisinin temel özellikleri,

farmakolojinin dalları, ilaçların kaynakları, sınıflandırılması ve

adları

2-Ġlaçların fiziksel ve kimyasal özellikleri: kristal Ģekiller,

enantiyomerler, ön ilaçlar ve dozlama Ģekilleri

Ġlaçların ve çözücülerinin fiziksel ve kimyasal özellikleri ve bunların

absorbsiyonuna etkileri, ön ilaç tanımı ve bir ilacın ön ilaç olarak

hazırlanma nedenleri ve dozlama şekilleri

FARMAKOKĠNETĠK:

A-Ġlaçların organizmaya giriĢ yolları ve ilgili kinetikler

Ġlaçların biyolojik membranlardan geçişi ve absorbsiyon olayı,

absorbsiyon hızını etkileyen faktörler, membrandan geçişle ilgili

olaylar, ilaçların iyonizasyonu ve absorbsiyon kinetiği, ilaçların

uygulama yolları, biyoyararlanım kavramları

B-Ġlaçların organizmada dağılımının özellikleri

Kan içinde dağılım, plazma proteinlerine bağlanmanın ilaç

eliminasyonuna etkisi, dağılım hızı, dokulara dağılım,

redistribüsyon, iyon tuzağı, sanal dağılım hacmi ve dağılım kinetiği

C-Ġlaç eliminasyonu 1. Metabolik etkinlikler

Ġlaçların biyotransformasyonu, enzimatik olay türleri, mikrozomal

enzim indüksiyonu ve inhibisyonu, ilaçların hepatik klirensi ve

klirensin karaciğer hastalıklarında değişimi

D-Ġlaç eliminasyonu 2. Atılım ile ilgili özellikler

Ġlaçların atılımı ve eliminasyon kinetiği, klirens kavramı, ilaçların

+

+

+

+

+

+

Page 7: TIPTA UZMANLIK EĞĠTĠM PROGRAMI VE UZMANLIK …tip.harran.edu.tr/assets/uploads/other/files/tip/files/Farmakoloji_Uzmanlık... · Farmakoloji farklı alt dallarda gelişme gösteren

eliminasyon yarılanma ömürleri, doza bağımlı kinetik, böbrek

yetmezliğinde doz ayarlanması

E-Tek doz ve tekrarlanan dozlamanın kinetiği

Doz-konsantrasyon ilişkisi, ilacın tek doz veya sabit aralarla yinelen

dozlarının verilmesi durumlarında plazma konsantrasyonu-zaman

eğrileri, ilacın intravenöz infüzyonla verilmesi durumunda plazma

konsantrasyonu, doz-etki ilişkisi

TEMEL FARMAKODĠNAMĠK KAVRAMLAR

A-Ġlaç etki mekanizmaları ve bunların üzerinde etkili faktörler

B-Ġlaç hedefi olan makromoleküllerinin özellikleri, ilaç

reseptörleri

Reseptör kavramı, reseptör izolasyonu, saflaştırılması ve moleküler

biyolojisi, yedek reseptörler, ilaç reseptör etkileşmesine ilişkin

teoriler

C-Efektör sistemler ve reseptörden kaynaklanan sinyalin iletimi

Efektör makromoleküller, reseptör aktivasyonu, transmembranal

sinyal transdüksiyonu ve reseptör sonrası olaylar

D-Efikasite kavramı, agonistler, parsiyel agonistler,

etkinliklerinin değerlendirilmesi

Efikasite, tam agonist, parsiyel agonist kavramları ve etkinliklerinin

değerlendirilmesi (intrinsik etkinlik, Emax, EC50, Kd, etki gücü)

E-Antagonistler, invers agonistler ve etkinliklerinin

değerlendirilmesi

Antagonist ve invers agonist kavramaları ve etkinliklerinin

değerlendirilmesi (IC50)

F-Ġlaçlar arasındaki etkileĢmeler; ilaç etkisinde duyarlılaĢma ve

duyarsızlaĢma

Farmakokinetik etkileşmeler ve farmakodinamik etkileşmeler

(antagonizma, sinerjizma), tolerans, taşiflaksi, desensitizasyon

kavramları

G- Ġlaç etkilerinin seçiciliği

Ġlacın seçiciliği, terapötik indeks, güvenlik aralığı, ilaçların yan

etkileri, yalın ve özel toksik etkileri

HÜCRENĠN FONKSĠYONEL ANATOMĠSĠ, FARMAKOLOJĠSĠ VE

UYARI ĠLETĠ MEKANĠZMALARI:

A-Otonom Sinir Sistemi Farmakolojisi

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Page 8: TIPTA UZMANLIK EĞĠTĠM PROGRAMI VE UZMANLIK …tip.harran.edu.tr/assets/uploads/other/files/tip/files/Farmakoloji_Uzmanlık... · Farmakoloji farklı alt dallarda gelişme gösteren

1.Otonom sinir sisteminin bölümleri (anatomi)

Otonom Sinir Sisteminin anatomofizyolojik ve nörokimyasal

bölümleri, otonomik ilaçların genel etki mekanizmaları ve

sınıflandırılmaları

2. Sempatik ve parasempatik sistem nörotransmitterleri

Parasempatik ve sempatik sistem Nörotransmitterinin biyosentez,

depolanma, salıverilme ve inaktivasyonu ve Nörotransmitter

salıverilmesinin modülasyonu

3. Sempatik ve parasempatik sistem reseptörleri

Parasempatik ve sempatik Sistem Reseptörleri, alt grupları ve

lokalizasyonu, bu reseptörler aracılığıyla oluşan etkiler

4. Sempatik ve parasempatik sistemde postreseptör olaylar

Postreseptör olaylar, G proteinleri ve efektör makromoleküller

5. Otoreseptörler ve türleri

Tanımı, lokalizasyonu, otoreseptörlerin aktivasyonu sonucu oluşan

etkiler

6. Parasempatomimetik ilaçlar

Parasempatomimetik ilaçların farmakolojik etkileri

Parasempatomimetik ilaçların sınıflandırılması ve kullanış yerleri

Antikolinesteraz ilaçlar ve kullanılış yerleri

7.Parasempatolitik ilaçlar

Belladon alkaloidleri, Belladon alkaloidlerinin sentetik analogları

Kuvaterner amin türevleri Selektif etkili parasempatolitik ajanlar

8.Sempatomimetik ilaçlar I

Sempatomimetik ilaçların sınıflandırılması

Katekolaminler

Adrenalin, noradrenalin

Ġzoproterenol, dopamin, dobutamin

Katekolamin olmayan sempatomimetik aminler

Alfa-mimetik ilaçlar

Beta-mimetik ilaçlar

Amfetamin ve amfetamin benzeri ilaçlar

9. Sempatolitik ilaçlar

Adrenerjik nöron blokörleri

Alfa blokörler

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Page 9: TIPTA UZMANLIK EĞĠTĠM PROGRAMI VE UZMANLIK …tip.harran.edu.tr/assets/uploads/other/files/tip/files/Farmakoloji_Uzmanlık... · Farmakoloji farklı alt dallarda gelişme gösteren

Beta blokörler

Adrenerjik nöron blokörleri

NÖROTRANSMĠTTERLER ĠLE HÜCRELER ARASI

ĠLETĠġĠMĠN FARMAKOLOJĠSĠ:

A-Otonom gangliyonlar üzerine etkili ilaçlar

Otonomik gangliyonlarda impuls aşırımının anatomofizyolojik

temelleri

Gangliyonları stimüle eden ilaçlar

Nikotin ve sigara tiryakiliğinin toksikolojik yönleri

Gangliyonları bloke eden ilaçlar

B-Non-kolinerjik non-adrenerjik sistem farmakolojisi

Dopaminerjik, pürinerjik ve peptiderjik otonom sinirleri

ENDOJEN AKTĠF MADDELER VE ROL ALDIĞI

HÜCRESEL OLAYLAR

1.Otakoidlere giriĢ

Tanımı, Sınıflandırma, Etkileri

2. Histamin

3. Histamin antagonistleri

4. Serotonin

5.Serotonin antagonistleri

6.Anjiotensinler

7. Anjiotensin antagonistleri

8. Kininler ve kinin antagonistleri

9. Prostaglandinler

10. Prostasiklinler ve Tromboksanlar

11. Lökotrienler ve antagonistleri

12. Endotel kaynaklı otakoidler

13.Epitel kaynaklı otakoidler

14. PAF ve diğer otakoidler

DENEYSEL FARMAKOLOJĠ I:

Farmakolojide Deneysel Yöntemler (Teorik)

GiriĢ

Deney hayvanlarının genel özellikleri

Deney hayvanlarının deneye hazırlandırma koşulları

Deney hayvanlarına ilaç uygulanması

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Page 10: TIPTA UZMANLIK EĞĠTĠM PROGRAMI VE UZMANLIK …tip.harran.edu.tr/assets/uploads/other/files/tip/files/Farmakoloji_Uzmanlık... · Farmakoloji farklı alt dallarda gelişme gösteren

Oral ilaç uygulanması

Parenteral ilaç uygulama şekilleri

Deney hayvanlarına ilaç uygulanması

Uygulanacak ilaç dozlarının hesaplanması

Deney hayvanlarının anestezisi

Anestezi için kullanılan ilaçlar

Anestezik seçiminde dikkat edilecek özellikler

Anesteziklerin özellikleri ve dozları

Deney hayvanlarının çeĢitli anesteziklerle anesteziye edilmesi

Anesteziklerin hazırlanma teknikleri

Doz hesaplanması

Enjeksiyon yerleri

Solüsyonlar

Tercih özellikleri

Hazırlanma teknikleri

Ġn vitro deneylerde kullanılan bazı solüsyonların hazırlanması

Terazilerin kullanımı

Solüsyonların hazırlanması

PH ayarlanması

Ġzole organ çalıĢmalarında kullanılan aletler ve maddelerin

tanıtımı

Organ banyoları, ısıtıcılar, Sirkülatör

Transdüserler

LĠTERATÜR ARAġTIRMA DEĞERLENDĠRME TEKNĠKLERĠ-I:

FARMAKOLOJĠDE ÖLÇME-DEĞERLENDĠRME YÖNTEMLERĠ

VE BĠLGĠSAYAR UYGULAMALARI I:

TEMEL BĠYOĠSTATĠSTĠK:

FARMAKOLOJĠK ARAġTIRMALARDA ĠSTATĠSTĠK

YÖNTEMLER

FARMAKOVĠJĠLANS

EĞĠTĠM TOPLANTILARI:

2. YIL UZMANLIK ÖĞRENCĠLERĠ

KLĠNĠK FARMAKOLOJĠ I:

A. Klinik farmakolojiye giriĢ

* Temel farmakokinetik kavramlar (Biyoyararlanım, konsantrasyon-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Page 11: TIPTA UZMANLIK EĞĠTĠM PROGRAMI VE UZMANLIK …tip.harran.edu.tr/assets/uploads/other/files/tip/files/Farmakoloji_Uzmanlık... · Farmakoloji farklı alt dallarda gelişme gösteren

zaman eğrisi, EAA, tmax, Cmax, t1/2, Vd, ke, ......)

* Farmakodinami

* Farmakokinetik-farmakodinamik arasındaki ilişki

B. Ġlaçların geliĢtirilmesi

* Preklinik çalışmalar

* Klinik çalışmalar (faz I, faz II, faz III, faz IV çalışmalar)

* Klinik farmakolojik araştırmalarda iyi klinik uygulamaları

kılavuzunun ilkeleri

* Klinik farmakoloji araştırmalarında etik kurula başvuru; etik

kurula gelen dosyaların değerlendirilmesi

* Farmakoekonomi

C. Gebelerde ilaç kullanımı

KLĠNĠK TOKSĠKOLOJĠ I:

1. Toksikolojinin tanımı ve genel ilkeleri

2. Toksikokinetik ve toksikodinamik

3. Ġş yerinde karşılaşılan toksinler ve risk değerlendirme

4. Akut zehirlenmelere yaklaşım ilkeleri

5. Akut zehirlenmelerde gastrointestinal dekontaminasyon

6. Toksik sendromlar

7. Antidotlar ve kullanım ilkeleri

DENEYSEL FARMAKOLOJĠ II:

- Ġn vitro deneyler I

* Ġzole organ çalışmalarının avantaj ve dezavantajları

* Ġzole organ çalışmalarında kullanılan aletler ve maddelerin

özellikleri

Ġn vitro deneyler II

* Hazırlanacak dokunun izole edilmesi

* Preparatın hazırlanması

* Dikkat edilecek noktalar

Organ banyosundaki bir dokularda agonist ve antagonistik etki

sağlama özellikleri

Ġzole organ çalışmalarında agonist ve antagonistler,

* pD2 ve pA2 kavramı

* Agonist ile doz cevap eğrisinin elde edilmesi

* Antagonist ile doz cevap eğrisinin elde edilmesi

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Page 12: TIPTA UZMANLIK EĞĠTĠM PROGRAMI VE UZMANLIK …tip.harran.edu.tr/assets/uploads/other/files/tip/files/Farmakoloji_Uzmanlık... · Farmakoloji farklı alt dallarda gelişme gösteren

* EC5O hesaplanması

* pD2 hesaplanması

* IC50 hesaplanmsı

D. Langerdorf metodu ile izole kalp preparatının hazırlanma ve

ilaç uygulama tekniği ve demonstrasyonu

* Ġzole kalp preparatının hazırlanması, düzeneğe asılması

* Ġlaçlara uygulama şekilleri

* Sonuçların değerlendirilmesi

E. Kan basıncı ölçülmesi

* Deney koşulları

* Ġlaçlara uygulama şekilleri

* Sonuçların değerlendirilmesi

F. Ġzole mide fundus preparatının hazırlanma tekniği ve

demonstrasyonu

* Ġzole mide fundus preparatının hazırlanması

* Organ banyosuna asılması

* Ġlaçların uygulanma şekilleri

* Sonuçların değerlendirme yöntemleri

G.Ġzole aort preparatının hazırlanma tekniği ve demonstrasyonu

* Ġzole aort preparatının hazırlanması

* Organ banyosuna asılması

* Ġlaçların uygulanış şekilleri

* Sonuçların değerlendirilme yöntemleri

H. Diğer damar preparatlarının hazırlanma tekniği ve

demonstrasyonu

* Diğer izole damar preparatlarının hazırlanması

* Organ banyosuna asılması

* Ġlaçların uygulanış şekilleri

* Sonuçların değerlendirilme yöntemleri

LĠTERATÜR ARAġTIRMA DEĞERLENDĠRME TEKNĠKLERĠ-II:

FARMAKOLOJĠDE ÖLÇME-DEĞERLENDĠRME YÖNTEMLERĠ

VE BĠLGĠSAYAR UYGULAMALARI II:

OTONOM SĠNĠR SĠSTEMĠ FARMAKOLOJĠSĠ

KARDĠYOVASKÜLER SĠSTEM FARMAKOLOJĠSĠ

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Page 13: TIPTA UZMANLIK EĞĠTĠM PROGRAMI VE UZMANLIK …tip.harran.edu.tr/assets/uploads/other/files/tip/files/Farmakoloji_Uzmanlık... · Farmakoloji farklı alt dallarda gelişme gösteren

Kardiyovasküler sistem anatomisi:

* Kalbin yapısı, anatomisi, dolaşım (küçük, büyük, portal, renal)

* Kalbin tabakaları, kalbin iletim sistemi, kalbi uyaran sinirler

* Damarların yapısı, dağılımları

Kardiyovasküler sistem fizyoloji

* Ġyon kanalları, yapısı ve fonksiyonları

* Kalpte fizyolojik impuls üretimi ve iletimi, aksiyon potansiyeli,

* iletimin bozulması ve aritmi mekanizmaları

* Kan basıncı, regülasyonu, kan basıncının regülasyonunda rol

oynayan mekanizmalar

* Parasempatik sistemin kardiyovasküler sistem üzerindeki etkileri

* Sempatik sistemin kardiyovasküler sistem üzerindeki etkileri

Antihipertansif ilaçlar

Etki mekanizması, sınıflandırılması ve klinik farmakolojisi

* Diüretikler

* Adrenerjik reseptör blokörleri

* Kalsiyum kanal blokörleri

* ACE inhibitörleri

* Santral etkili sempatolitikler

* Direkt etkili vazodilatörler

*Potasyum kanal açıcılar

*Adrenerjik nöron blokörleri

*Hipertansif kriz tedavisinde kullanılanlar

Antianginal ilaçlar

Etki mekanizması, sınıflandırılması ve klinik farmakolojisi

* Organik nitratlar

Antiaritmik ilaçlar

Etki mekanizması, sınıflandırılması ve klinik farmakolojisi

* Sınıf I antiaritmik ilaçlar

* Sınıf II antiaritmik ilaçlar

* Sınıf III antiaritmik ilaçlar

* Sınıf IV antiaritmik ilaçlar

F. Kalp glikozidleri ve kalp yetmezliğine karĢı kullanılan diğer

ilaçlar

Etki mekanizması, sınıflandırılması ve klinik farmakolojisi

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Page 14: TIPTA UZMANLIK EĞĠTĠM PROGRAMI VE UZMANLIK …tip.harran.edu.tr/assets/uploads/other/files/tip/files/Farmakoloji_Uzmanlık... · Farmakoloji farklı alt dallarda gelişme gösteren

* Kalp glikozidleri(digitaller)

* Digital dışı inotropik ilaçlar

HORMONLAR ĠLE HÜCRELER ARASI ĠLETĠġĠMĠN

FARMAKOLOJĠSĠ:

Endokrin sistem farmakolojisine giriĢ

* Endokrin sistem, hormonların fizikokimyasal özellikleri ve

sınıflandırılması, endokrin bezler ve işlevleri, hormonların

biyosentezi, taşınması, eliminasyonları ve hormon reseptörleri

Tiroid hormonları

TRH, TSH, tiroid hormonları ve tiroid ilaçları

Kortikosteroidler

ACTH, adrenal kortekste steroid sentezi, glukokortikoidler,

mineralokortikoidler

Pankreas hormonları

* Ġnsülin, glukagon ve oral antidiabetikler

Gonadotropinler

* Androjenler, anabolik steroidler, antiandrojenik ilaçlar,

estrojenler, projestinler ve antagonistleri

Kalsiyum metabolizmasını düzenleyen hormonlar

* Paratiroid hormonu, D vitamini, kalsitonin, bifosfonatlar

Hipofiz ve hipotalamus hormonları

Ön hipofiz ve arka hipofiz hormonları, hipotalamus hormonları

TEMEL FARMAKOGENETĠK KAVRAMLAR

EĞĠTĠM TOPLANTILARI:

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Page 15: TIPTA UZMANLIK EĞĠTĠM PROGRAMI VE UZMANLIK …tip.harran.edu.tr/assets/uploads/other/files/tip/files/Farmakoloji_Uzmanlık... · Farmakoloji farklı alt dallarda gelişme gösteren

3. YIL UZMANLIK ÖĞRENCĠSĠ

KLĠNĠK FARMAKOLOJĠ II:

* Terapötik ilaç monitorizasyonu (TDM)

* Farmakovijilans

* Ġlaç etkileşimleri

* Kardiyovasküler Sistemin Klinik Farmakolojisi

KLĠNĠK TOKSĠKOLOJĠ II:

1. Zehirlenmelerde toksikolojik laboratuvar incelemeleri ve

biyomarkerler

2. Antidepresan ilaçlarla zehirlenmeler

3. Parasetamol zehirlenmesi

4. Salisilat zehirlenmesi

5. Sedatif-hipnotik ajanlarla zehirlenmeler

6. Antiepileptiklerle zehirlenmeler

7. Organik fosforlu insektisidlerle zehirlenmeler

8. Organik klorlu ve diğer pestisidlerle zehirlenmeler

9. Mantar zehirlenmeleri

10. Bitkisel kaynaklı zehirlenmeler

11. Karbonmonoksid ve diğer gazlar

12. Alkollerle zehirlenmeler (etil alkol, metanol, etilen glikol)

DENEYSEL FARMAKOLOJĠ III:

1. Ġzole ileum preparatının hazırlanma tekniği ve demonstrasyonu

2. Ġzole trakea preparatının hazırlanma tekniği ve demonstrasyonu

3. Ġzole mesane preparatının hazırlanma tekniği ve demonstrasyonu

4. Ġzole korpus kavernozum preparatının hazırlanma tekniği ve

demonstrasyonu

5. Ġzole vas deferens preparatının hazırlanma tekniği ve

demonstrasyonu

6. Ġzole oddi sfinkteri preparatının hazırlanma tekniği ve

demonstrasyonu

7. Diyafragma-frenik sinir preparatının hazırlanma tekniği ve

demonstrasyonu

FARMAKOLOJĠDE ÖLÇME - DEĞERLENDĠRME YÖNTEMLERĠ

VE BĠLGĠSAYAR UYGULAMALARI III:

+

+

+

+

Page 16: TIPTA UZMANLIK EĞĠTĠM PROGRAMI VE UZMANLIK …tip.harran.edu.tr/assets/uploads/other/files/tip/files/Farmakoloji_Uzmanlık... · Farmakoloji farklı alt dallarda gelişme gösteren

SĠSTEM FARMAKOLOJĠSĠ II:

Santral Sinir Sistemi Farmakolojisi

1-Santral sinir sisteminin anatomisi

* Beyin, beyincik bölümleri ve fonksiyonları

* Afferent, efferent yollar ve fonksiyonları

* Ventriküller ve fonksiyonları

* Beyin nükleus kompleksleri ve fonksiyonları

2. Santral sinir sisteminin organizasyonu

3.S.S.S’ne giriş

* Nöron tipleri ve özellikleri

* Nöron hücre zarının elektriksel özellikleri

* Uyarılabilir hücrelerde membran potansiyeli

* Uyarılabilir hücrelerde aksiyon potansiyeli ve yayılım

* Sinaptik ileti ve modifikasyon

* Aksonal iletim

* Nöronlar arası iletişim araçları

* Nörotransmiterler

* Nöromodülatörler

* Nörohormonlar

* Nöromediatörler

* Amin yapılı nöromediyatörler

* Aminoasid yapılı nöromediyatörler

* Peptid yapılı nöromediyatörler

* Sinapsta uyarı-salgı keneti

* Reseptörler

* Up regülasyonu

* Down regülasyonu

* Ġkincil ulaklar

* Santral sinir sisteminde ilaçların etkisine aracılık eden hedefler

4- Ağrının Fizyolojisi ve Farmakolojisi

5- Narkotik analjezikler

6- Narkotik olmayan analjezikler

7- Trankilizanlar (Benzodiazepinler, barbitüratlar )

8- Antidepresanlar

9- Nöroleptikler

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Page 17: TIPTA UZMANLIK EĞĠTĠM PROGRAMI VE UZMANLIK …tip.harran.edu.tr/assets/uploads/other/files/tip/files/Farmakoloji_Uzmanlık... · Farmakoloji farklı alt dallarda gelişme gösteren

10- Parkinson hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçlar

11- Antiepileptik ilaçlar

12- Ġlaç suistimali ve bağımlılığı

ÜROGENĠTAL SĠSTEM FARMAKOLOJĠSĠ

BĠLĠMSEL SUNU VE YAZIMDA (PROJE, MAKALE, TEZ)

ĠLERĠ TEKNĠKLER I

* Bilimsel araştırma projesinin planlanması ve yazılması

* Deneysel araştırma verilerinin kaydı, saklanması ve analizi

* Bilimsel araştırmaların yayına dönüştürülmesi süreci

BĠLĠM ETĠĞĠ I:

1. Hasta-hekim ilişkisi, Hasta hakları, malpraktis, gizlilik

2. Günümüzde bilim etiği ve akademilerin görevleri

3. Bilimsel araştırma nedir, neden yapılır?

4. Bilimsel araştırmalarda bilgiye ulaşma, yorumlama ve

değerlendirme

5. Bilimsel araştırma ve yayın etiği

6. Bilimsel araştırmalar ve Etik Kurullar (Deney Hayvanları Etik

Kurulu)

7. Bilimsel araştırmalar ve Etik Kurullar (Klinik Araştırmalar ve Ġlaç

Araştırmaları Etik Kurulları)

EĞĠTĠM TOPLANTILARI:

4. YIL UZMANLIK ÖĞRENCĠSĠ

KLĠNĠK FARMAKOLOJĠ IV:

Çocuklarda ilaç kullanımı

Yaşlılarda ilaç kullanımı

Hastalık durumlarında ilaç kullanımı

Reçete yazma ilkeleri ve K ilaç kavramı

SANTRAL SĠNĠR SĠSTEMĠNĠN KLĠNĠK FARMAKOLOJĠSĠ

KLĠNĠK TOKSĠKOLOJĠ IV:

1. Ağır metallerle zehirlenmeler (Kurşun, civa, arsenik)

2. Kostiklerle zehirlenmeler

3. Isırma/sokmalar (yılan, akrep, örümcek, balık)

4. Kalsiyum kanal blokerleri ve beta bloker zehirlenmeleri

5. Antiaritmiklerle zehirlenmeler (Lidokain, propafenon, kinidin)

6. Dijital glikozidleri ile zehirlenmeler

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Page 18: TIPTA UZMANLIK EĞĠTĠM PROGRAMI VE UZMANLIK …tip.harran.edu.tr/assets/uploads/other/files/tip/files/Farmakoloji_Uzmanlık... · Farmakoloji farklı alt dallarda gelişme gösteren

7. Kimyasal savaş ajanları

8. Besin zehirlenmeleri (Botulism ve diğerleri)

9. Hidrokarbonlarla zehirlenmeler

DENEYSEL FARMAKOLOJĠ IV:

Davranış Farmakolojisi (Ağrı ve Ġnflamasyon Modelleri, Anksiyete

Modelleri, Depresyon Modelleri…)

Protein ve Enzim Analiz Yöntemleri (PCR, Western Blot,

Polimorfizm)

Radyoligand bağlama teknikleri

Ġmmünhistokimya yöntemleri

LĠTERATÜR ARAġTIRMA DEĞERLENDĠRME TEKNĠKLERĠ-III

FARMAKOLOJĠDE ÖLÇME-DEĞERLENDĠRME YÖNTEMLERĠ

VE BĠLGĠSAYAR UYGULAMALARI IV:

BĠLĠMSEL SUNU VE YAZIMDA (PROJE, MAKALE, TEZ)

ĠLERĠ TEKNĠKLER II:

Bilimsel araştırma projesinin planlanması ve yazılması

Deneysel araştırma verilerinin kaydı, saklanması ve analizi

Bilimsel araştırmaların yayına dönüştürülmesi süreci

BĠLĠM ETĠĞĠ II:

1. Klinik Ġlaç Araştırmalarıyla ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatlar

2. ĠKU (Ġyi Klinik Uygulamaları) ve ĠLU (Ġyi Laboratuvar

Uygulamaları) kılavuzlarının değerlendirilmesi

3. Tıpta Yeni Gelişmeler ve Oluşan Etik Sorunlar: Biyoetik kavramı,

genetik ve etik

FARMAKOEKONOMĠ

ANALĠTĠK FARMAKOLOJĠ VE TOKSĠKOLOJĠ I

EĞĠTĠM TOPLANTILARI:

+

+

+

+

+

+

+

Öğretim üyesi tarafından verilmesi planlanan yukarıdaki derslerin hedefleri ile örtüşen

akademik gelişim kurslarına veya bilimsel etkinliklere katılım olduğunda ders işlenmiş olarak

kabul edilebilir.

Page 19: TIPTA UZMANLIK EĞĠTĠM PROGRAMI VE UZMANLIK …tip.harran.edu.tr/assets/uploads/other/files/tip/files/Farmakoloji_Uzmanlık... · Farmakoloji farklı alt dallarda gelişme gösteren

B2-UYGULAMA BECERĠLERĠNE ĠLĠġKĠN ÇEKĠRDEK PROGRAM

Uygulama Adı

Süre ve Sayı Bilgiler

Uzmanlık

süresince yapılması

beklenen sayı/süre

Sayıyla

değerlendirilecek

uygulamalarda

harcanan birim

zaman (saat)

Hangi

kıdemde

yapılmasının

beklendiği

Temel laboratuar ilkeleri, malzemeleri ve

kullanımlar

* Organ Banyoları, hazırlanması,

* Molarite ve normalite tanımları

* Solusyonlar, çeşitleri, hazırlanmaları

* Ġzole organ banyosu sisteminin kullanımı

* Ġn vitro izole doku araştırma yöntemleri

* Ġlaçların uygulanma şekilleri

* Sonuçların değerlendirilme yöntemleri

Ġzole organ banyosunda antagonist bir

ilaçtan sonra denenen agonist bir ilaç ile doz

–cevap eğrisi ile elde edildikten sonra IC50 ve

pA2 hesaplamasının demonstrasyonu

* Organ banyosuna preparatın asılması

* Dinlenme periyodu sonrasında antagonistin

farklı dozlarının banyoya eklenmesi sonrasında

agonistin artan dozlarının denenmesi

*Antagonist- agonist etkileşmesinin

agonistin non-kümülatif olarak eklenip

incelenmesi

* Cevapların değerlendirilmesi

* Antagonist sonrası agonist doz-cevap

eğrisinin çizilmesi

* Eğri üzerinde IC50 ve pA2 hesaplanması

Ġzole ileum preparatı

Hazırlanma tekniği,

Organ banyosuna asılması,

20

20

12

1*,2*,3*,4*

1*,2*,3*,4*

1*,2*,3*,4*

Page 20: TIPTA UZMANLIK EĞĠTĠM PROGRAMI VE UZMANLIK …tip.harran.edu.tr/assets/uploads/other/files/tip/files/Farmakoloji_Uzmanlık... · Farmakoloji farklı alt dallarda gelişme gösteren

Ġlaçların uygulanma şekilleri

Ġzole trakea preparatları

Deney koşulları, uygun hayvan seçimi

Ġlaçların uygulanma şekilleri

Sonuçların değerlendirilme yöntemleri

Ġzole mide fundus preparatları

Deney koşulları, uygun hayvan seçimi

Ġlaçların uygulanma şekilleri

Sonuçların değerlendirilme yöntemleri

Ġzole mesane preparatları

Deney koşulları, uygun hayvan seçimi

Ġlaçların uygulanma şekilleri

Sonuçların değerlendirilme yöntemleri

Ġzole korpus kavernosum preparatları

Deney koşulları, uygun hayvan seçimi

Ġlaçların uygulanma şekilleri

Sonuçların değerlendirilme yöntemleri

Ġzole vas deferens preparatları

Deney koşulları, uygun hayvan seçimi

Ġlaçların uygulanma şekilleri

Sonuçların değerlendirilme yöntemleri

Ġzole oddi sfinkteri preparatları

Deney koşulları, uygun hayvan seçimi

Ġlaçların uygulanma şekilleri

Sonuçların değerlendirilme yöntemleri

Diyafragma-frenik sinir preparatları

Deney koşulları, uygun hayvan seçimi

Ġlaçların uygulanma şekilleri

Sonuçların değerlendirilme yöntemleri

Ġzole arter preparatları

Deney koşulları,

Ġzole, Aort, mezenter, karotis, ve diğer

12

12

12

12

12

3

2

12

1*,2*,3*,4*

1*,2*,3*,4*

1*,2*,3*,4*

1*,2*,3*,4*

1*,2*,3*,4*

1*,2*,3*,4*

1*,2*,3*,4*

1*,2*,3*,4*

Page 21: TIPTA UZMANLIK EĞĠTĠM PROGRAMI VE UZMANLIK …tip.harran.edu.tr/assets/uploads/other/files/tip/files/Farmakoloji_Uzmanlık... · Farmakoloji farklı alt dallarda gelişme gösteren

damarların izolasyonu

Ġlaçların uygulanma şekilleri

Sonuçların değerlendirilme yöntemleri

Ġn vitro izole perfüze organ araĢtırma

yöntemleri

* Cihazların kullanım prensipleri

* Ġzole Kalp preparatı, hazırlığı,

değerlendirilmesi

* Perfüzyon sisteminde kullanılan parametreler

ve hesaplanması

Ġn vivo araĢtırma yöntemlerinin izlenmesi

* Kan basıncı, sistemi

* Ölçüm ve parametrelerin değerlendirilmesi

DavranıĢ deneyleri

* Hot-Plate, Tail-Flick, Plantar

* Lökomotor aktivite

* Rotarod

* Plus Maze

* Pletismometre, karagenin, formalin testleri

Ġlaç analiz yöntemleri (immunassay

yöntemleri) Klinik-genetik laboratuar

çalıĢması (2 hafta)

Klinik laboratuar çalıĢması (1 hafta)

Kan-ilaç düzeyi:

* Digoksin, TDM yönünden değerlendirme,

ölçüm tekniği, kalibrasyon ve kontrol,

yorumlama

* Fenitoin, TDM yönünden değerlendirme,

ölçüm tekniği, kalibrasyon ve kontrol,

yorumlama

*Asetilkolinesteraz, Ölçüm amacı

değerlendirme, ölçüm tekniği, kalibrasyon ve

kontrol, yorumlama

* Alkol, Ölçüm amacı değerlendirme, ölçüm

12

12

25

1*,2*,3*,4*

1*,2*,3*,4*

1*,2*,3*,4*

1*,2*,3*,4*

Page 22: TIPTA UZMANLIK EĞĠTĠM PROGRAMI VE UZMANLIK …tip.harran.edu.tr/assets/uploads/other/files/tip/files/Farmakoloji_Uzmanlık... · Farmakoloji farklı alt dallarda gelişme gösteren

tekniği, kalibrasyon ve kontrol, yorumlama

* Bağımlılık yapıcı ajanlar, Ölçüm amacı

değerlendirme, ölçüm tekniği, kalibrasyon ve

kontrol, yorumlama

* Valproik Asid, Ölçüm amacı değerlendirme,

ölçüm tekniği, kalibrasyon ve kontrol,

yorumlama

* Fenobarbital, Ölçüm amacı değerlendirme,

ölçüm tekniği, kalibrasyon ve kontrol,

yorumlama

* Karbamazepin, Ölçüm amacı değerlendirme,

ölçüm tekniği, kalibrasyon ve kontrol,

yorumlama

* Teofilin, Ölçüm amacı değerlendirme, ölçüm

tekniği, kalibrasyon ve kontrol, yorumlama

* Methotreksat, Ölçüm amacı değerlendirme,

ölçüm tekniği, kalibrasyon ve kontrol,

yorumlama

* Siklosporin, Ölçüm amacı değerlendirme,

ölçüm tekniği, kalibrasyon ve kontrol,

yorumlama

* Salisilat, Ölçüm amacı değerlendirme, ölçüm

tekniği, kalibrasyon ve kontrol, yorumlama

* Parasetamol, Ölçüm amacı değerlendirme,

ölçüm tekniği, kalibrasyon ve kontrol,

yorumlama

* Vankomisin, Ölçüm amacı değerlendirme,

ölçüm tekniği, kalibrasyon ve kontrol,

yorumlama

* Amikasin, Ölçüm amacı değerlendirme,

ölçüm tekniği, kalibrasyon ve kontrol,

yorumlama

* Diğer ilaç analizleri,

Genetik laboratuar çalıĢması (1 hafta)

* Enzim polimorfizmi

1*,2*,3*,4*

Page 23: TIPTA UZMANLIK EĞĠTĠM PROGRAMI VE UZMANLIK …tip.harran.edu.tr/assets/uploads/other/files/tip/files/Farmakoloji_Uzmanlık... · Farmakoloji farklı alt dallarda gelişme gösteren

GS MS ile analizler,

* Prensip,

* Kullanım amaçları

* Ön hazırlıklar

Moleküler teknikler (PCR, Western-Blot)

Yukarıda sayılan sistemlerden en az beşinde

aktif olarak çalışması

Teratojenite bilgilendirme raporu

hazırlanması

Tıp Fakültesi öğrenci uygulamaları

150

20

Tüm uygulamalar

1*,2*,3*,4*

1*,2*,3*,4*

Uygulamalardan yılda en az 50 kredi puanı toplanması beklenmektedir.

B3-ROTASYONLARA ĠLĠġKĠN ÇEKĠRDEK PROGRAM

ROTASYON ADI: Nükleer Tıp Anabilim Dalı ( Süre 1 ay)

Kuramsal Etkinlikler Yöntem

Öğretim Üyesi Dersleri Öğrenci Seminerleri Diğer

Radyofarmasötik işaretlenmesi ve kalite

kontrolü

+

Uygulama Etkinlikleri Rotasyon süresince yapılması

beklenen sayı/süre

Bir uygulamada

harcanan zaman (saat)

Jeneratörden Tc-99m elde edilmesi 5

Radyoaktivitenin doz kalibratöründe

ölçümü

5

Kemik kitinin işaretlenmesi (Tc-99m) 2

Böbrek kiti işaretleme (Tc-99m) 1

Akciğer kiti işaretleme (Tc-99m) 1

Hasta başına doz ayarlama ve işaretleme 10

Tc-99m dışı radyonüklid hazırlama 2

Hücre işaretleme (Olduğu zaman) 1

Radyofarmasötik kalite kontrolü 1

Radyoaktif alan monitorizasyonu ve

bulaş eliminizasyonu

1

Page 24: TIPTA UZMANLIK EĞĠTĠM PROGRAMI VE UZMANLIK …tip.harran.edu.tr/assets/uploads/other/files/tip/files/Farmakoloji_Uzmanlık... · Farmakoloji farklı alt dallarda gelişme gösteren

B4-YAPILMASI BEKLENEN ARAġTIRMA ETKĠNLĠKLERĠ

Etkinlik Adı

Sayı Bilgileri

Uzmanlık süresince

yapılması beklenen

sayı

Hangi kıdemde

yapılmasının

beklendiği

Öğrenciden beklenen yayın etkinlikleri

-Yurtiçi veya yurt dışı bildiri

-Araştırma projesinde görev alma

SCI kapsamındaki dergilerde yayın

SCI kapsamında olmayan dergilerde yayın

2

1

1

1

1*,2*,3*,4*

1*,2*,3*,4*

1*,2*,3*,4*

1*,2*,3*,4*

B5-SEÇMELĠ EĞĠTĠM OLANAKLARI

Her uzmanlık öğrencisi uzmanlık süresince bilgi ve görgüsünü artırmak için yurt içi ve yurt dışında

düzenlenen kurslara danışmanının organizasyonu ile yeterli zaman ayırabilir.

B6-YAPILMASI BEKLENEN AKADEMĠK GELĠġĠM ETKĠNLĠKLERĠ

B6.1-Öğrencinin alması beklenen akademik geliĢim kursları Kanıta Dayalı Tıp Kursu

Deney Hayvanları ve Uygulama

Teknikleri Kursu

Biyoistatistik Kursu

B6.2-Öğrencinin katılması beklenen sürekli tıp eğitimi

etkinlikleri

* Fakülte içinde açılan diğer kurslar

* Türk Farmakoloji Derneği’nin

düzenlediği eğitim kursları

* Ulusal Farmakoloji Kongresi (2 yılda

bir yapılıyor)

* Uluslararası Farmakoloji kongresi

* Diğer bilimsel kurslar

B6.3-Öğrencinin Katılması beklenen sosyal etkinlik

programları

Harran Üniversitesince düzenlenen

sosyal etkinlikler

Page 25: TIPTA UZMANLIK EĞĠTĠM PROGRAMI VE UZMANLIK …tip.harran.edu.tr/assets/uploads/other/files/tip/files/Farmakoloji_Uzmanlık... · Farmakoloji farklı alt dallarda gelişme gösteren

UZMANLIK ÖĞRENCĠSĠ ETKĠNLĠK VE KREDĠ KAYIT DEFTERĠ

C1-KURAMSAL ETKĠNLĠKLER VE KREDĠ KAYIT SAYFASI

Etkinlik Türü * Tarih Kredi ** Öğretim üyesi

onayı***

*Öğretim Üyesi dersi, seminer, makale sunumu, olgu sunumu

**Öğrencinin hazırladığı ve sunduğu seminerler 2, diğer katılımlar 1 kredi, birim saat başına

***Dersi veren veya sorumlu Öğretim üyesi imzası

Her asistan eğitimi sırasında yılda en az 1 kez seminer ve 4 kez makale sunmalıdır.

Page 26: TIPTA UZMANLIK EĞĠTĠM PROGRAMI VE UZMANLIK …tip.harran.edu.tr/assets/uploads/other/files/tip/files/Farmakoloji_Uzmanlık... · Farmakoloji farklı alt dallarda gelişme gösteren

C2-UYGULAMALI ETKĠNLĠKLER VE KREDĠ KAYIT SAYFASI

Uygulama adı Tarih Uygulama

sayısı/süresi

(dk)

Kredi Öğretim üyesi

onayı

Page 27: TIPTA UZMANLIK EĞĠTĠM PROGRAMI VE UZMANLIK …tip.harran.edu.tr/assets/uploads/other/files/tip/files/Farmakoloji_Uzmanlık... · Farmakoloji farklı alt dallarda gelişme gösteren

C.3-ARAġTIRMA ETKĠNLĠK ve KREDĠ KAYIT SAYFASI

Etkinlik Türü Yayın/bildiri adı Yayın/bildiri yeri Tarih Kredi Öğretim üyesi

onayı

Page 28: TIPTA UZMANLIK EĞĠTĠM PROGRAMI VE UZMANLIK …tip.harran.edu.tr/assets/uploads/other/files/tip/files/Farmakoloji_Uzmanlık... · Farmakoloji farklı alt dallarda gelişme gösteren

C.4-AKADEMĠK GELĠġĠM ETKĠNLĠKLERĠ VE KREDĠ KAYIT SAYFASI

Etkinlik türü Kurs/STE/görev adı Tarih Kredi Onay

Page 29: TIPTA UZMANLIK EĞĠTĠM PROGRAMI VE UZMANLIK …tip.harran.edu.tr/assets/uploads/other/files/tip/files/Farmakoloji_Uzmanlık... · Farmakoloji farklı alt dallarda gelişme gösteren

C.5-TOPLU DEĞERLENDĠRME SAYFASI

ETKĠNLĠK TOPLAM KREDĠ DEĞERĠ

6 aylık dönemler I II III IV V VI VII VIII Toplam

KURAMSAL ETKĠNLĠKLER:

UYGULAMALI ETKĠNLĠKLER:

ARAġTIRMA ETKĠNLĠKLERĠ

AKADEMĠK GELĠġĠM ETKĠNLĠKLERĠ

ROTASYONLAR

ARA DEĞERLENDĠRME SINAVLARI

TOPLAM

ARA SINAVLAR

SINAV KONUSU TARĠH YETERLĠLĠK ONAY

Page 30: TIPTA UZMANLIK EĞĠTĠM PROGRAMI VE UZMANLIK …tip.harran.edu.tr/assets/uploads/other/files/tip/files/Farmakoloji_Uzmanlık... · Farmakoloji farklı alt dallarda gelişme gösteren

TIBBĠ FARMAKOLOJĠ UZMANLIK EĞĠTĠMĠ

DERS ADI TEO UYG YIL HAFTA

Tez Danışmanlığı 0 1 2,3,4 48

Seminer 0 1 1,2,3,4 24

Makale Tartışması 0 1 1,2,3,4 24

1

Temel Farmakodinamik Kavramlar 3 1 24

Farmakokinetik 4 1 48

Hücrenin fonksiyonel anatomisi,

farmakolojisi ve uyarı ileti mekanizmaları

2 1 48

Nörotransmitterler ile hücrelerarası

iletişimin farmakolojisi

2 1 48

Endojen Aktif Maddeler ve Rol Aldığı

Hücresel Olaylar

3 1 24

Deneysel Farmakoloji I 2 6 1 48

Literatür araştırma değerlendirme

teknikleri –I

2 1 48

Farmakolojide ölçmedeğerlendirme

yöntemleri ve bilgisayar uygulamaları I

2 2 48

Temel biyoistatistik 2 24

Farmakolojik Araştırmalarda Ġstatistik

Yöntemler

2 24

Farmakovijilans 2 1 48 2 2 1 48

2

Klinik Farmakoloji I 4 2 2 48

Klinik Toksikoloji I 3 2 48

Deneysel Farmakoloji II 2 6 2 48

Otonom Sinir Sistemi Farmakolojisi 3 2 48

Kardiyovasküler Sistem Farmakolojisi 2 2 48

Hormonlar ile Hücrelerarası Ġletişimin

Farmakolojisi

2 2 48

Temel Farmakogenetik Kavramlar 2 2 48

Farmakolojide ölçme değerlendirme

yöntemleri ve bilgisayar uygulamaları II

2 2 48

Page 31: TIPTA UZMANLIK EĞĠTĠM PROGRAMI VE UZMANLIK …tip.harran.edu.tr/assets/uploads/other/files/tip/files/Farmakoloji_Uzmanlık... · Farmakoloji farklı alt dallarda gelişme gösteren

Literatür araştırma değerlendirme

teknikleri –II 2

2 48

3

Kardiyovasküler Sistemin Klinik

Farmakolojisi

3 2 3 44

Klinik Toksikoloji II 3 2 3 44

Deneysel Farmakoloji III 4 2 3 44

Santral Sinir Sistemi Farmakolojisi 3 3 44

Ağrının Fizyolojisi ve Farmakolojisi 2 1 3 44

Ürogenital Sistem Farmakolojisi 2 1 3 44

Bilim Etiği 3 3 44

Farmakolojide ölçme değerlendirme

yöntemleri ve bilgisayar uygulamaları-III

2 2 44

4

Santral Sinir Sisteminin Klinik

Farmakolojisi

3 2 4 48

Klinik Toksikoloji III 3 2 4 48

Deneysel Farmakoloji IV 4 4 4 48

Literatür araştırma değerlendirme

teknikleri –III

2 4 48

Farmakolojide ölçme değerlendirme

yöntemleri ve bilgisayar uygulamaları-IV 2

2 2 4 48

Bilimsel sunu ve yazımda (proje, makale,

tez) teknikler

4 3 48

3

Farmakoekonomi 2 2 24

Analitik Farmakoloji ve toksikoloji 2 24

ALINACAK ROTASYONLAR

Ġç Hastalıkları anabilim Dalı 2 ay

Nükleer Tıp Anabilim Dalı 1 ay

Tıbbi Genetik Anabilim Dalı 1 ay

SARI ALAN AD/YD’ LAR ĠÇĠN ORTAK DERSLERĠN ALANIDIR..

ÖĞRETĠM ÜYELERĠ Prof. Dr. Zehra YILMAZ