tips & tricks การออกงานแสดงสินค้า ให้ ... and...

of 23/23
TIPS & TRICKS การออกงานแสดงสินค้า ให้ประสบความสาเร็จสาหรับ Consumer Fair โดย ดร. กฤตย์ พัตรปาล บริษัท พี .เค. เอ็กซิบิชั่น แมนเนจเม้นท์ จากัด P.K. Exhibition Management Co., Ltd.

Post on 02-Nov-2020

8 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • TIPS & TRICKS การออกงานแสดงสินคา้ใหป้ระสบความส าเรจ็ส าหรบั

  Consumer Fair โดย

  ดร. กฤตย ์พตัรปาล บริษทั พี.เค. เอ็กซิบิชัน่ แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั

  P.K. Exhibition Management Co., Ltd.

 • 3

  งานไทยเท่ียวไทย Thailand’s No.1Travel Show

 • 4

  ผลงานไทยเท่ียวไทย

  Annual Event > 15 ปีๆละ 4 ครัง้

  ผ ูแ้สดงงาน > 700-1,000 บธู

  ผ ูช้มงาน > 100,000 คน

  เงินสะพดั > 300 – 500+ ลา้นบาท

 • Tips for Consumer Fair

  5

 • Type of Consumer Fair

  6

  ‘งานแสดงสินคา้ทัว่ไป เนน้ผ ูข้ายสินคา้หลากหลายประเภทและผ ูซ้ื้อสินคา้ทัว่ไป เช่น งานกาชาด งานวดั ..

  งานแสดงสินคา้เฉพาะดา้น เนน้ผ ูข้ายและผ ูซ้ื้อสินคา้เฉพาะดา้น เช่น งานท่องเท่ียว รถยนต ์คอม..

  M.I.C.E. Trade

  Consumer เนน้ยอดขายสินคา้

  เนน้การเจรจาธรุกิจ

 • Organizer Professional Event Organizer (PEO)

  Visitors

  Suppliers

  Consumer Fair Element

  Press / Media

  7

  Exhibitors

 • Exhibition is a great IMC.

  8

  กลยุทธ์การตลาดแบบ

  ผสมผสาน IMC ที่ทรงอิทธิพล

  เพื่อสร้างประสบการณ์

  (Experiential Marketing 4P’s

  Price Product

  Place Promotion

  Public Relation IMC

  Advertising

  Sale Promotion

  Sponsorship P.O.P

  EVENT

  Personal Selling

  Exhibition

 • เหตผุลการออกบธู Exhibitor

  1. ม ุ่งขายสินคา้โดยตรง เนน้สรา้งยอดขายเป็นหลกั

  2. หาลกูคา้ใหม่ (เติมเต็มจากลกูคา้เกา่ท่ีหายไป)

  3. เปิดตวัสินคา้/บรกิารใหม่

  4. สรา้งสายสมัพนัธก์บัลกูคา้ (CRM)

  5. รวบรวมขอ้มลูการตลาด (Market Survey)

  6. รกัษาช่ือเสียงและสรา้งภาพพจนข์องสินคา้/องคก์ร

  7. การทดสอบค ู่แข่งขนัภายในงาน

  8. พฒันาบคุลากร

  9

 • เหตผุลการเขา้ชมงาน Visitor

  1. มาหาซ้ือของดี ของถกู ของลดราคา

  2. มาแสวงหาค าตอบจากผ ูแ้สดงงาน

  3. มารว่มกิจกรรมในงาน

  4. แสวงหาโอกาสทางธรุกิจ เผื่อมาเป็นผ ูแ้สดงงานตวั

  จรงิในอนาคต

  5. มาเรยีนร ูวิ้ทยาการใหม่ๆ

  10

 • TRICKS เคล็ดลบัการออกบธูใหส้ าเรจ็ Consumer Fair

  11

 • 1. Right Fair

  2. Right Place/Venue

  3. Right Promotion

  4. Right Contact (Stakeholder)

  ปัจจยัส าเรจ็การออกบธู

  12

 • 1. คน้หาแหลง่ขอ้มลูงานแสดงสินคา้

  - Trade Show Directories

  - Internets

  เคล็ดลบัการเลือกงาน (Right Fair)

  2. การเลือกงานแสดงสินคา้

  - ดขูนาดงาน (ขนาดผ ูแ้สดงสินคา้, ผ ูช้มงาน และพ้ืนท่ี)

  - ดคูณุภาพผ ูช้มงาน (ก าลงัซ้ือในพ้ืนท่ีจดังาน)

  13

 • เคล็ดลบัการเลือกงาน (ต่อ)

  2. การเลือกงานแสดงสินคา้

  - ดปูระวติังาน

  - ดสูินคา้ท่ีน ามาแสดง (Exhibiting Profiles)

  - ดคูณุภาพผ ูจ้ดังาน

  - ค านวณผลตอบแทนการออกแสดง (P/L 1:10)

  14

 • เคล็ดลบัการเลือกต าแหน่งบธู

  1. เลือกใจกลางงาน (เปิด4ดา้น, 3ดา้น, 2ดา้น, 1ดา้น ตามล าดบั)

  2. เลือกขา้งบริษทัชัน้น า

  3. เลือกตามทางเดินหลกั

  4. ขอ้หลีกเลี่ยง

  @ บธูใกล ้Exit บนัได @ บธูอบัตา ไกลทางเขา้

  @ บธูทางตนั @ ค ู่แข่งมีดีกว่ามาก

  15

 • เคล็ดลบัการเตรยีมการกอ่นออกบธู

  1. ก าหนดเป้าหมายวตัถปุระสงคใ์หช้ดัเจน

  2. จดัท างบประมาณการออกบธู

  - ค่าเช่าพ้ืนท่ี (20%)

  - ค่าตกแต่งและติดตัง้อปุกรณ ์ (35%)

  - ค่าบริการหนา้งาน ขนสง่ เดินทาง ท่ีพกั (35%)

  - ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ ์ (5%)

  - ค่าใชจ่้ายเบ็ดเตร็ด (5%)

  16

 • เคล็ดลบัการเลือกท าเลบธู

  1. เลือกพ้ืนท่ีใจกลางงาน

  2. เลือกบริเวณขา้งเคียงบริษทัชัน้น า

  3. เลือกตามทางเดินหลกั

  4. เลือกพ้ืนท่ีท่ีเปิดมมุ 4 ดา้น 3 ดา้น 2 ดา้น

  และ 1 ดา้น ตามล าดบั

  5. หลีกเล่ียงมมุอบั ทางตนั ไกล ค ู่แข่งเยอะ

  17

 • กลยทุธก์ารตลาดส าหรบั Exhibitor

  Exhibition Marketing

  5P

  Place

  Promotion

  Price

  Product

  People

  18

 • TRICKS สตูรส าเรจ็งานไทยเท่ียวไทย

  19

  1. Key Element

  2. Marketing Strategy

  3. Branding

 • Key Element ปัจจยัส าเรจ็ งานไทยเท่ียวไทย

  การสื่อสาร - แลกเปลี่ยนขา่วสารในทกุดา้นกบัทกุฝ่ายอย่างรวดเร็วและตอ่เนือ่ง - โฆษณาและประชาสมัพนัธก์บัสื่อที่เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดร้วดเร็ว

  ราคา - ราคาค่าบธูไมแ่พง สอดคลอ้งสภาพเศรษฐกจิและสงัคมชมุชนที่จดังาน - บตัรเครดิตสนบัสนนุ กระตุน้สภาพคล่องการเงนิของผูซ้ื้อ

  สินคา้ - สินคา้และบริการตอ้งตรงกบักลุ่มเป้าหมายงาน เชน่ โรงแรม รีสอรท์ (80%)

  - จ านวนผูแ้สดงสินคา้เขา้ร่วมงานมากที่สดุในประเทศไทย เต็มพื้นที่การจดังานทกุครั้ง

  - ลกูคา้ใหมม่เีขา้มาน าเสนอ (10%) และสินคา้หรือบริการหาซ้ือไมค่่อยไดใ้นตลาดทัว่ไป

  สถานท่ี - ใจกลางเมอืง หรือชมุชนทีมกี าลงัซ้ือขนาดใหญ่เท่านัน้

  - มคีมนาคมเดินทางร่วมงานสะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั และมรีะบบ Logistic ที่ดี

  20

 • 1. Benchmarking

  2. Competitiveness

  3. Blue Ocean

  4. Customer Relationship Management (CRM)

  5. Integrated Marketing Communication (IMC)

  Marketing Strategy กลยทุธต์ลาดงานไทยเท่ียวไทย

  21

 • ท าใหง้านมีชีวิต

  จิตใจ มีภาพลกัษณ์

  สดใส Life Style

  ท าใหง้าน

  แตกต่างจาก

  ค ูแ่ขง่

  ท าใหง้านเป็นสว่นหน่ึง

  ของชีวิตท่ีผ ูแ้สดงงาน

  ตอ้งไม่พลาด

  ท าใหง้านเขา้ไป

  อย ูก่ลางใจผ ู้

  แสดงงานและ

  ผ ูช้มงาน

  การสรา้ง แบรนด ์งานไทยเท่ียวไทย

  Branding

  22

 • 30 June – 3 July 2016 @ BITEC

  23

 • 24