tips & tricks การออกงานแสดงสินค้า ให้ ... and...

of 23 /23
TIPS & TRICKS การออกงานแสดงสินค้า ให้ประสบความสาเร็จสาหรับ Consumer Fair โดย ดร. กฤตย์ พัตรปาล บริษัท พี .เค. เอ็กซิบิชั่น แมนเนจเม้นท์ จากัด P.K. Exhibition Management Co., Ltd.

Upload: others

Post on 02-Nov-2020

49 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: TIPS & TRICKS การออกงานแสดงสินค้า ให้ ... and Tricks... · 2016. 6. 13. · TIPS & TRICKS การออกงานแสดงสินค้า

TIPS & TRICKS การออกงานแสดงสินคา้

ใหป้ระสบความส าเรจ็ส าหรบั

Consumer Fair โดย

ดร. กฤตย ์พตัรปาล

บริษทั พี.เค. เอ็กซิบิชัน่ แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั

P.K. Exhibition Management Co., Ltd.

Page 2: TIPS & TRICKS การออกงานแสดงสินค้า ให้ ... and Tricks... · 2016. 6. 13. · TIPS & TRICKS การออกงานแสดงสินค้า

3

งานไทยเท่ียวไทย Thailand’s No.1Travel Show

Page 3: TIPS & TRICKS การออกงานแสดงสินค้า ให้ ... and Tricks... · 2016. 6. 13. · TIPS & TRICKS การออกงานแสดงสินค้า

4

ผลงานไทยเท่ียวไทย

Annual Event > 15 ปีๆละ 4 ครัง้

ผ ูแ้สดงงาน > 700-1,000 บธู

ผ ูช้มงาน > 100,000 คน

เงินสะพดั > 300 – 500+ ลา้นบาท

Page 4: TIPS & TRICKS การออกงานแสดงสินค้า ให้ ... and Tricks... · 2016. 6. 13. · TIPS & TRICKS การออกงานแสดงสินค้า

Tips for Consumer Fair

5

Page 5: TIPS & TRICKS การออกงานแสดงสินค้า ให้ ... and Tricks... · 2016. 6. 13. · TIPS & TRICKS การออกงานแสดงสินค้า

Type of Consumer Fair

6

‘งานแสดงสินคา้ทัว่ไป เนน้ผ ูข้ายสินคา้หลากหลาย

ประเภทและผ ูซ้ื้อสินคา้ทัว่ไป เช่น งานกาชาด งานวดั ..

งานแสดงสินคา้เฉพาะดา้น เนน้ผ ูข้ายและผ ูซ้ื้อ

สินคา้เฉพาะดา้น เช่น งานท่องเท่ียว รถยนต ์คอม..

M.I.C.E.

Trade

Consumer เนน้ยอดขายสินคา้

เนน้การเจรจาธรุกิจ

Page 6: TIPS & TRICKS การออกงานแสดงสินค้า ให้ ... and Tricks... · 2016. 6. 13. · TIPS & TRICKS การออกงานแสดงสินค้า

Organizer Professional Event Organizer (PEO)

Visitors

Suppliers

Consumer Fair Element

Press / Media

7

Exhibitors

Page 7: TIPS & TRICKS การออกงานแสดงสินค้า ให้ ... and Tricks... · 2016. 6. 13. · TIPS & TRICKS การออกงานแสดงสินค้า

Exhibition is a great IMC.

8

กลยุทธ์การตลาดแบบ

ผสมผสาน IMC ที่ทรงอิทธิพล

เพื่อสร้างประสบการณ์

(Experiential Marketing 4P’s

Price Product

Place Promotion

Public Relation IMC

Advertising

Sale Promotion

Sponsorship P.O.P

EVENT

Personal Selling

Exhibition

Page 8: TIPS & TRICKS การออกงานแสดงสินค้า ให้ ... and Tricks... · 2016. 6. 13. · TIPS & TRICKS การออกงานแสดงสินค้า

เหตผุลการออกบธู Exhibitor

1. ม ุ่งขายสินคา้โดยตรง เนน้สรา้งยอดขายเป็นหลกั

2. หาลกูคา้ใหม่ (เติมเต็มจากลกูคา้เกา่ท่ีหายไป)

3. เปิดตวัสินคา้/บรกิารใหม่

4. สรา้งสายสมัพนัธก์บัลกูคา้ (CRM)

5. รวบรวมขอ้มลูการตลาด (Market Survey)

6. รกัษาช่ือเสียงและสรา้งภาพพจนข์องสินคา้/องคก์ร

7. การทดสอบค ู่แข่งขนัภายในงาน

8. พฒันาบคุลากร

9

Page 9: TIPS & TRICKS การออกงานแสดงสินค้า ให้ ... and Tricks... · 2016. 6. 13. · TIPS & TRICKS การออกงานแสดงสินค้า

เหตผุลการเขา้ชมงาน Visitor

1. มาหาซ้ือของดี ของถกู ของลดราคา

2. มาแสวงหาค าตอบจากผ ูแ้สดงงาน

3. มารว่มกิจกรรมในงาน

4. แสวงหาโอกาสทางธรุกิจ เผื่อมาเป็นผ ูแ้สดงงานตวั

จรงิในอนาคต

5. มาเรยีนร ูวิ้ทยาการใหม่ๆ

10

Page 10: TIPS & TRICKS การออกงานแสดงสินค้า ให้ ... and Tricks... · 2016. 6. 13. · TIPS & TRICKS การออกงานแสดงสินค้า

TRICKS เคล็ดลบัการออกบธูใหส้ าเรจ็

Consumer Fair

11

Page 11: TIPS & TRICKS การออกงานแสดงสินค้า ให้ ... and Tricks... · 2016. 6. 13. · TIPS & TRICKS การออกงานแสดงสินค้า

1. Right Fair

2. Right Place/Venue

3. Right Promotion

4. Right Contact (Stakeholder)

ปัจจยัส าเรจ็การออกบธู

12

Page 12: TIPS & TRICKS การออกงานแสดงสินค้า ให้ ... and Tricks... · 2016. 6. 13. · TIPS & TRICKS การออกงานแสดงสินค้า

1. คน้หาแหลง่ขอ้มลูงานแสดงสินคา้

- Trade Show Directories

- Internets

เคล็ดลบัการเลือกงาน (Right Fair)

2. การเลือกงานแสดงสินคา้

- ดขูนาดงาน (ขนาดผ ูแ้สดงสินคา้, ผ ูช้มงาน และพ้ืนท่ี)

- ดคูณุภาพผ ูช้มงาน (ก าลงัซ้ือในพ้ืนท่ีจดังาน)

13

Page 13: TIPS & TRICKS การออกงานแสดงสินค้า ให้ ... and Tricks... · 2016. 6. 13. · TIPS & TRICKS การออกงานแสดงสินค้า

เคล็ดลบัการเลือกงาน (ต่อ)

2. การเลือกงานแสดงสินคา้

- ดปูระวติังาน

- ดสูินคา้ท่ีน ามาแสดง (Exhibiting Profiles)

- ดคูณุภาพผ ูจ้ดังาน

- ค านวณผลตอบแทนการออกแสดง (P/L 1:10)

14

Page 14: TIPS & TRICKS การออกงานแสดงสินค้า ให้ ... and Tricks... · 2016. 6. 13. · TIPS & TRICKS การออกงานแสดงสินค้า

เคล็ดลบัการเลือกต าแหน่งบธู

1. เลือกใจกลางงาน (เปิด4ดา้น, 3ดา้น, 2ดา้น, 1ดา้น ตามล าดบั)

2. เลือกขา้งบริษทัชัน้น า

3. เลือกตามทางเดินหลกั

4. ขอ้หลีกเลี่ยง

@ บธูใกล ้Exit บนัได @ บธูอบัตา ไกลทางเขา้

@ บธูทางตนั @ ค ู่แข่งมีดีกว่ามาก

15

Page 15: TIPS & TRICKS การออกงานแสดงสินค้า ให้ ... and Tricks... · 2016. 6. 13. · TIPS & TRICKS การออกงานแสดงสินค้า

เคล็ดลบัการเตรยีมการกอ่นออกบธู

1. ก าหนดเป้าหมายวตัถปุระสงคใ์หช้ดัเจน

2. จดัท างบประมาณการออกบธู

- ค่าเช่าพ้ืนท่ี (20%)

- ค่าตกแต่งและติดตัง้อปุกรณ ์ (35%)

- ค่าบริการหนา้งาน ขนสง่ เดินทาง ท่ีพกั (35%)

- ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ ์ (5%)

- ค่าใชจ่้ายเบ็ดเตร็ด (5%)

16

Page 16: TIPS & TRICKS การออกงานแสดงสินค้า ให้ ... and Tricks... · 2016. 6. 13. · TIPS & TRICKS การออกงานแสดงสินค้า

เคล็ดลบัการเลือกท าเลบธู

1. เลือกพ้ืนท่ีใจกลางงาน

2. เลือกบริเวณขา้งเคียงบริษทัชัน้น า

3. เลือกตามทางเดินหลกั

4. เลือกพ้ืนท่ีท่ีเปิดมมุ 4 ดา้น 3 ดา้น 2 ดา้น

และ 1 ดา้น ตามล าดบั

5. หลีกเล่ียงมมุอบั ทางตนั ไกล ค ู่แข่งเยอะ

17

Page 17: TIPS & TRICKS การออกงานแสดงสินค้า ให้ ... and Tricks... · 2016. 6. 13. · TIPS & TRICKS การออกงานแสดงสินค้า

กลยทุธก์ารตลาดส าหรบั Exhibitor

Exhibition Marketing

5P

Place

Promotion

Price

Product

People

18

Page 18: TIPS & TRICKS การออกงานแสดงสินค้า ให้ ... and Tricks... · 2016. 6. 13. · TIPS & TRICKS การออกงานแสดงสินค้า

TRICKS สตูรส าเรจ็งานไทยเท่ียวไทย

19

1. Key Element

2. Marketing Strategy

3. Branding

Page 19: TIPS & TRICKS การออกงานแสดงสินค้า ให้ ... and Tricks... · 2016. 6. 13. · TIPS & TRICKS การออกงานแสดงสินค้า

Key Element ปัจจยัส าเรจ็ งานไทยเท่ียวไทย

การสื่อสาร

- แลกเปลี่ยนขา่วสารในทกุดา้นกบัทกุฝ่ายอย่างรวดเร็วและตอ่เนือ่ง

- โฆษณาและประชาสมัพนัธก์บัสื่อที่เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดร้วดเร็ว

ราคา - ราคาค่าบธูไมแ่พง สอดคลอ้งสภาพเศรษฐกจิและสงัคมชมุชนที่จดังาน

- บตัรเครดิตสนบัสนนุ กระตุน้สภาพคล่องการเงนิของผูซ้ื้อ

สินคา้

- สินคา้และบริการตอ้งตรงกบักลุ่มเป้าหมายงาน เชน่ โรงแรม รีสอรท์ (80%)

- จ านวนผูแ้สดงสินคา้เขา้ร่วมงานมากที่สดุในประเทศไทย เต็มพื้นที่การจดังานทกุครั้ง

- ลกูคา้ใหมม่เีขา้มาน าเสนอ (10%) และสินคา้หรือบริการหาซ้ือไมค่่อยไดใ้นตลาดทัว่ไป

สถานท่ี

- ใจกลางเมอืง หรือชมุชนทีมกี าลงัซ้ือขนาดใหญ่เท่านัน้

- มคีมนาคมเดินทางร่วมงานสะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั และมรีะบบ Logistic ที่ดี

20

Page 20: TIPS & TRICKS การออกงานแสดงสินค้า ให้ ... and Tricks... · 2016. 6. 13. · TIPS & TRICKS การออกงานแสดงสินค้า

1. Benchmarking

2. Competitiveness

3. Blue Ocean

4. Customer Relationship Management (CRM)

5. Integrated Marketing Communication (IMC)

Marketing Strategy กลยทุธต์ลาดงานไทยเท่ียวไทย

21

Page 21: TIPS & TRICKS การออกงานแสดงสินค้า ให้ ... and Tricks... · 2016. 6. 13. · TIPS & TRICKS การออกงานแสดงสินค้า

ท าใหง้านมีชีวิต

จิตใจ มีภาพลกัษณ์

สดใส Life Style

ท าใหง้าน

แตกต่างจาก

ค ูแ่ขง่

ท าใหง้านเป็นสว่นหน่ึง

ของชีวิตท่ีผ ูแ้สดงงาน

ตอ้งไม่พลาด

ท าใหง้านเขา้ไป

อย ูก่ลางใจผ ู้

แสดงงานและ

ผ ูช้มงาน

การสรา้ง แบรนด ์งานไทยเท่ียวไทย

Branding

22

Page 22: TIPS & TRICKS การออกงานแสดงสินค้า ให้ ... and Tricks... · 2016. 6. 13. · TIPS & TRICKS การออกงานแสดงสินค้า

30 June – 3 July 2016 @ BITEC

23

Page 23: TIPS & TRICKS การออกงานแสดงสินค้า ให้ ... and Tricks... · 2016. 6. 13. · TIPS & TRICKS การออกงานแสดงสินค้า

24