tilastokeskus statistiko e ntra le n

of 19 /19
AB^STÖlHfPfiiUi TILASTOTIEDOTUS Statistisk rapport 1972 TILASTOKESKUS Helsinki STATISTIKO E NTRA LE N _______________ __________________________ Helsingfors Laatija - Referent Pvm-Datum No Seppo Lainela 25.5.72 RT 1972:13 601411 Linja-autoliikenteen tasetilasto vuonna 1970 Balansstatistiken över buss- trafiken är 1970 Statistics of Profit and Loss and Balance Sheet Accounts of Bus Traffic in 1970

Author: others

Post on 21-Jan-2022

1 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Seppo Lainela 25.5.72 RT 1972:13 601411
Linja-autoliikenteen tasetilasto vuonna 1970
Balansstatistiken över buss- trafiken är 1970
Statistics of Profit and Loss and Balance Sheet Accounts of Bus Traffic in 1970
LINJA-AUTOLIIKENTEEN TASETILASTO VUONNA 1970 BALANSSTATISTIKEN ÖVER BUSSTRAFIKEN ÄR 1970
T ilastokeskuksessa on valmistunut lin ja-autoliikenteen tasetilasto vuodelta 1970 . Tutkim uksessa käytettyä me­ netelmää on selostettu ensim m äisessä, vuotta 1968 kos­ kevassa t i la s t o s s a .^ Tutkimus perustuu näytteeseen. T ieto ja ei ole korotettu koko linja-aruloliikenteen ta so l­ le , koska to is ta ise k s i e i o le ollut mahdollista m ääritellä tarkoituksenmukaisinta korotusp erustetta.
L in ja-autoliikenteen ta se tila sto ssa on sovellettu a i­ kaisemmin ju lkaistu issa,m uiden toim ialojen ta se tila s to is - sa käytettyjä menetelmiä s iten , että lin ja -au to liiken tee lle tunnusomaiset suhdeluvut sekä t a s e - ja y leistiedot on e s i­ tetty mahdollisimman y k sity isko h taisesti.
Tutkimus perustuu neljää y rity stä lukuunottamatta sa ­ maan otokseen kuin vuonna 1969 . Edellä mainitut n eljä yrity stä p o istettiin , koska lin ja-auto liikenteen osuus näi­ den yrity sten liikevaihdosta o li a lle 50 %. Näin ollen vuonna 1970 tiedustelun kohteena o li 150 y r ity stä . T o i­ minnan päättymisen ja muiden syiden vuoksi tutkimukses­ ta jä i pois 13 y r ity stä , jo ten tila s to ssa on mukana 137 y rity stä , jo is ta yk si on valtion yhtiö . Näytteen peittä­ vyyttä voidaan ta rk a ste lla seuraavien tieto jen p eru steel­ la :
I S ta tis tik cen tra len h ar balansstatistiken över buss- trafiken fö r ä re t 1970 b liv it fä rd ig . Den i undersöknin­ gen använda m et öden har red og jorts i den fö rsta S tatis­ tiken beträffande ä re t 1968. ^ Undersökningen b a sera r sig pä ett prov . Data har inte hö jts upp t i li den nivdn, att de skulle omfatta heia b u sstrafik en , eftersom det inte tillsv id are v a rit m öjligt a tt d efin iera det ändam älsenli- gaste upphöjningsskälet.
1 balansstatistiken över busstrafiken har de metoder tillämpats som använts i tid igare public e r ade b alanssta- tis tik e r beträffande andra bran sch er pä det sättet att de för busstrafiken k a ra k te ristisk a relation stalen samt ba- la n s- o ch gen erella data h ar fram lagts sä d etaljerad e som m öjligt.
Undersökningen b a se ra r s ig exklusive fy ra företag pä samma sample som ä r 1969. De ovannämnda fyra fö re - tagen slopades, eftersom busstrafikens andel av dessa företags omsättning underskred 50 %. Säled es utgjordes objektet för förfrägningen ä r 1970 av 150 fö retag . PA grund av verksam hetens upphörande och av andra anled- ningar blev 13 företag bort frän undersökningen,och Sta­ tistiken omfattar säled es 137 fö retag , av vilka ett ä r s ta tlig t. Sam plets täckning kan granskas pä grund av följande data:
Bruttoliikevaihto Bruttoomsättning
66.6 %
6 2 .5 %
Bruttoliikevaihtoa ja istumapaikkojen määrää huomioon ottamatta peittävyys on hieman noussut s iitä huolimatta, että t ila s to ssa on neljä y rity stä vähemmän kuin vuonna 1969. Samoin kuin e d e llis issä t ila s to issa peittävyyspro- sentit on laskettu yksityisen lin ja-autoliikenteen koko­ naistieto jen p eru stee lla . Sen takia ne ovat istumapaik­ koja lukuunottamatta jonkin v erran liian ko rkeita , s illä tila s to ssa mukana olevat yritykset harjoittavat myös kuor­ m a-autoliikennettä, huoltoasema- ja muuta liiketoim intaa, joiden osuus koko bruttoliikevaihdosta on noin 5 .6 %. Vuonna 1970 istumapaikkojen määrä autoa kohden oli 3 6 .9 . Y ksityisen lin ja-au to liiken teen kokonaistietojen osalta vastaava luku o li 3 9 .3 ja koko lin ja-autoliikenteen osalta 3 7 .7 . T asetilaston ja kokonaistietojen ero joh ­ tuu e n s is i ja is e s ti t i la s to ssa mukana olevien yritysten harjoittam asta kuorma- ja sä iliöau toliikenteestä .
Liikevaihdon muutosten ja yrity sten vähentymisen ta ­ kia keskisuuren ja pienen suuruusluokan tiedot eivät ole täysin vertailukelp oisia vuotta 1969 koskevan julkaisun
1) Seppo L ain ela : "L in ja -au to liiken teen tasetilasto vuon­ na 1968'1, Tilastotiedotus R T 1 9 71 :9 Seppo L ain ela : "L in ja-au to liiken teen tasetilasto v u o n ­ na 1 9 6 9 ", Tilastotiedotus R T 1971 :21
O a v se tt bru ttoom sättn ingen och an ta le t s i t tp la ts e r h a r
täckn ingen nägot s t ig it t r o t s a t t S ta tis tik e n om fattar fy ra fö re ta g m indre än ä r 1969. P ä samma s ä t t som i den fö - reg äen d e S ta tis tik e n h a r tä ck n in g sp ro c e n tta le n rä k n a ts pä b a se n av den p riv a ta b u s s tr a fik e n s to ta la u p p g ifter. D ä rfö r ä r de med undantag av s it tp la ts e r n a nägot fö r h ö g a , ty de i S ta tis tik e n m edräknade fö re ta g e n id k ar även la s tb i l t r a f ik , s e r v ic e s ta t io n s - och annan a ffa rsv e rk s a m - h e t,v ilk a s andel av h e ia bruttoom sättn ingen ä r c a . 5 . 6 %. Ar 1970 v a r a n ta le t s it tp la ts e r p e r b il 3 6 .9 . F ö r den p riv a ta b u ss tra fik e n s to ta la u p p g ifter v a r det m otsva-
ran d e ta le t 3 9 .3 och fö r h e ia b u ss tra fik e n 3 7 .7 . D iffe- re n s e n m ellan b a la n s s ta t is tik e n och to ta lu p p g iftern a b e - r o r p rim ärt pä l a s t - o ch ta n k b iltra fik e n , som idkas av de
m edräknade fö re ta g e n .
P ä grund av fö rä n d rin g a rn a av om sättningen och m inskningen av i fö re ta g e n s an ta l ä r u p pgifterna i den m ed elstora och l i l l a s to r le k s k la s s e n in te fu llständ ig t
1) Seppo L a in ela : "B a lan ssta tistik en över busstrafiken ä r 1 9 6 8 ", S ta tis tisk rapport RT 1 9 7 1 :9 Seppo L a in ela : "B a lan ssta tistik en över busstrafiken ä r 1 9 6 9 ", S ta tis tisk rapport RT 1971 :21
978 1 - 72/11
2
tietojen kan ssa . S en s ijaan su u ressa suuruusluokassa on molempina vuosina samat y rity k se t. S eu raav assa e s i ­ tetään suuren suuruusluokan o sa lta eräiden k eskeisten , lin ja-au to liikenteelle tunnusomaisten tie to jen muutokset vuodesta 1969 vuoteen 1970.
A jokilom etrit K örkilom eter
%
9 .1 Autojen lukumäärä Antalet b ila r 8 .3 Istumapaikat S ittp la tser 6 .9 N ettoliikevaihto Nettoomsättning 9 .6 Linjahenkilökunta L in jep ersonal - 1 .6 Linjahenkilökunnan palkat L in jepersonalens löner 9 .1
Muutokset kuvaavat e n s is i ja is e s t i suurten yrity sten toiminnan keh itystä , mutta niiden suhteellisen suuren pai­ non vuoksi laskettu ja muutoksia voidaan kenties pitää ko­ ko yksityisen lin ja-autoliikenteen kehityksen indikaatto­ reina .
L in ja-autoliikenteen ta se tila s to ssa on puutteellisuuk­ s ia e r ila is ten ilm oitusperusteiden ja yhtenäisten a rv o s­ tusperiaatteiden vuoksi. L is ä k s i muun toiminnan vaiku­ tus heikentää e r ity ise s ti niiden suhdelukujen selitysky­ kyä, jo is s a on käytetty ajokilom etrejä ja autojen luku­ m ääriä. Nämä seikat on pidettävä m ielessä oheisia luku­ ja tu lk ittaessa .
%
Liikennekulut T ra f ikko stnad er 1 0 .3 Polttoaineet Bränslem edel 1 0 .7 Investoinnit autoihin Investeringar pä b ila r 6 .9 Autojen poistot Avskrivningar pä b ila r -O .ä Autojen osuus käyttöomai­ suudesta B ila m a s andel u r anlägg- ningstillgängar U .3
Förändringarna avspeglar prim ärt utvecklingen av de stora företagens verksam het, men fö r d eras re lativ t sto- ra vikts skull kan de beräknade förändringarna kanhända anses v ara indikatorer fö r utvecklingen av heia den p ri­ vate busstrafiken .
B alan sstatistiken ä r behäftäd med b r is te r pä grund av olika anmälningsgrunder och enhetliga värd erin gsp rinci- p e r . Y tte r lig a re fö rsvag ar päverkan av annan verksam ­ het i synnerhet förldaringsförm ägan av de re la tio n sta l, i vilka körkilom eter och antalet b ila r har utnyttjats . D essa ärenden bör hällas i minnet, dä de bifogade talen to lk as.
3
SUMMARY
In th is s ta tis tica l rep o rt data on S ta tis tic s of P ro fit and L oss and B alan ce Sheet Accounts of Bus T raffic in 1970 a re published fo r the third tim e. ^ The survey is based on a sample of 136 p rivate bus en terp rises and one state company. The coverage of the sample according to gro ss turnover is 7 3 .7 %• This information is based on total data of private bus tr a f f ic , why it is a l it t le too high, as the en terp rises in the sample also a re engaged in road tran sp o rt, serv ice and other a c tiv itie s , re p re ­ senting about 5 .6 % of gro ss turnover.
The en terp rise is the s ta tis tica l unit of this survey. The information has been obtained by using a question­ n aire esp ecia lly planned fo r bus tra ffic so as to obtain all items as uniform and mutually com parable as p o ssib le .
The S ta tis t ic s of P ro fit and L o ss and Balance Sheet Accounts of Bus T ra ffic has applied the method of analysis developed by the B r itish Institute of M anagement "in terfirm
2)comparison - pyramid pattern" in a way that the ra tio s
distinctive of bus tra ffic and the balance and general in ­ formation have been given as detailed account as p ossib­ le . T here has been no p o ssib ilities of complete applying of the system of ratio s in the f i r s t p lace depending on d ifferent ways of estimating and because p o ssib ilities of controlling whether the en terp rises have answered to questionnaires according to the instructions have not always been at hand.
The aim of the publication is to o ffer the management of en terp rises and other communities of in terests p o ssi­ b ilities of com paring:
a) significant ra tio s of th e ir own branch with c o r r e s ­ ponding ra tio s of other branches
b) significant ra tio s of th e ir own en terp rise with c o r ­ responding ra tio s within th e ir own branch.
Seppo Lainela
1) Seppo L ain ela : "S ta t is t ic s of P ro fit and L o ss and B alance Sheet Accounts of Bus T ra ffic in 1 9 6 8 ", Bulletin of S ta tis tic s RT 1971 :9 Seppo L ain ela : "S ta t is t ic s of P ro fit and L o ss and Balance Sheet Accounts of Bus T ra ffic in 1 9 6 9 ", Bulletin of S ta tis tic s RT 1971:21
2) Tauno Kallinen — John Sundgren: " S ta t is t ic s of P ro fit and L o ss and Balance Sh eet Accounts of Industry in I960" , Bulletin of S ta tis tic s 1 962 :5
Y L E IST IE D O T ALLMÄNNA U P P G IF T E R G e n e r a l I n f o r m a t i o n
M itta - Suuruusryhm ät n etto - K aikki yrityk set yksikkö liikevaihdon mukaan A lla företag M ätt- S to rlek sg ru p p er enligt. A li E n terp rises enhet nettoom sättning Unit S iz e Groups by Annual
Net Turnover 1 000 000 mk
- 0 .9 9 1 1 .Ö Ö -4.99 1 5 .0 0 -
Y rity sten lukumäärä — Antalet fö retag — Number of e n t e r p r i s e s .......................................... 78 45 14 137
Henkilökunnan suuruus — P erso n a len s s to r - lek — Number of employees ................................ 1 .5 7 1 3 220 4 711 9 502 - s iitä lin ja -au to liik en teen toim ihenkilöt —
därav bu sstra fik en s fu n ktio närer— th e re ­ of functionaries of bus t r a f f i c ...................... 139 291 430 860
- s iitä k u lje tta ja t — därav ch a u ffö re r— th ereo f d r iv e r s . ......................... 1 088 1 979 2 643 5 710
- s iitä ra h a sta ja t — därav konduktörer — th ereo f conductors.......................... 126 397 592 1 115
Autot yhteensä — B ila r sammanlagt — T o tal c a r s ............... ................................................................. 942 1 472 1 923 4 337
Istum apaikat yhteensä — S ittp la ts e r sammun- lagt — T o ta i se a ts .......................................... .. 37 809 59 065 63 305 160 179
A jokilom etrit yhteensä — K örkilom eter sam­ manlagt — T o ta l driven k ilom etres . . . . . . . . 1 000 km 59 406 113 949 129 697 303 052 - s iitä Suom essa — därav i Finland — th e re ­
of in Finland ........................................................... 1 000 km 59 083 112 715 129 399 301 197 B ruttoliikevaihto — Bruttoom sättning — G ro ss
turnover ............................................... .. mmk 4 6 .1 2 9 3 .0 2 1 2 3 .7 4 2 6 2 .8 8 - s iitä lin ja liik en n e — därav lin je tra fik —
th ereo f lin e tra ff ic .................... .. mmk 3 9 .4 6 8 2 .0 6 1 0 2 .5 9 2 2 4 .1 1 - s iitä tilau sa jo t — därav abonnemang —
thereof ord ered d r i v e s ............... mmk 4 .9 3 6 .9 6 7 .8 4 1 9 .7 3 - s iitä tavaraliiken n e lin ja -a u to illa — därav
godstrafik med b u ssa r — th ereo f goods tra ff ic by bus ................................... .. mmk 0 .6 9 1 .6 7 2 .0 7 4 .4 3
- s iitä tavaraliiken n e kuorm a-autoilla — | därav godstrafik med la s tb ila r — th ereo f
goods tra ff ic by l o r r y ......................... mmk 0 .5 5 1 .1 5 1 0 .2 1 1 1 .9 1 N ettoliikevaihto — Nettoomsättning — Net
turnover ................................................. mmk 4 6 .1 0 9 2 .8 6 1 2 2 . 6 2 2 6 1 .5 8
6 SUHDELUVUT, KUSTAN N US- JA VARALLISUUSRAKEN N E RELA TIO N STA L, K O STN A D S- OCH FÖ RM Ö G EN H ETSSTRU K TU R R a t i o s , S t r u c t u r e o f C o s t s a n d A s s e t s
Suhdeluvut R elationstal Ratios
M itta­ yksikkö M ätten- het Unit
Suuruus ryhmät n etto- liikevaihdon mukaan S to rlek sg ru p p er enligt nettoom sättning S iz e Groups by Annual Net Turnover
Kaikki y rity k set A lla företag Ali E n te rp rises
1 000 0 0 0 mk
-Oi 99 | 1 .0 0 -4 .9 9 1 18•in
B ruttovoitto Bruttovinst P ro fit before tax and in te re s t
/ Käyttöpääoma / S y sse lsa tt k ap ita l' /Employed cap ita l
% 1 2 .5 1 2 .8 9 .7 1 1 .2
Bruttovoitto Bruttovinst P ro fit before tax and in te re s t
/ N ettoliikevaihto / Nettoomsättning /Net tu m o v er
% 7 .1 6 .7 5 .9 6 .4
N ettoliikevaihto N ettoom sättning Net turnover
/ Henkilökunta / P erso nal /Number of employees 1000 mk 29 29 2 6 2 8
Investoinnit Investerin gar Investments
/N ettoliikevaihto / Nettoomsättning /Net turnover % 2 1 .8 2 1 .4 1 6 .7 1 9 .3
Investoinnit autoihin Inve st erin g ar p& b ila r Investm ents of c a r s
/ N ettoliikevaihto
/Nettoomsättning
/Net turnover <% 1 9 .1 1 9 .0 1 5 .9 1 7 .6
A jokilom etrit K örkilom eter D riven kilom etres
/Autojen lukumäärä / A ntalet b ila r , /Number of c a r s 1000 km 63 77 67 70
N ettoliikevaihto Nettoomsättning Net turnover
/Autojen lukumäärä /Antalet b ila r /Number of c a r s 1000 mk 49 63 64 60
N ettoliikevaihto N ettoomsättning Net turnover
/1000 a jokilom etriä /1000 körk ilom eter /1000 driven kilom etres mk 776 814 945 863
Kustannusrakenne K o stnads struktur S tru ctu re of C osts
Kulut p rosentteina nettoliikevaihdosta K ostnader i procent av nettoom sättning Operating c o s ts in p ercen t of net turnover
V a rsin a ise t kulut Operating c o sts
— O rd inära kostnader — % 9 9 .0 9 8 .8 1 0 1 .0 9 9 .9
Henkilökunnan kulut — P erso n alk o stn ad er — Labour co s ts ..................................... .................. % 4 0 .9 4 4 .8 5 0 .5 4 6 .8 Toim ihenkilöiden palkat — Fu n k tion ärs-
löner — S a l a r i e s ............................................. % 4 .4 5 .2 5 .0 4 .9 Työntekijöiden palkat — A rb e ta rlö n e r—
Wages . . .............................................................. % 3 2 .5 3 4 .9 4 0 .0 3 6 .9 - s iitä k u lje tta jien p alkat—därav chauf-
fö re m a s lö n e r — th e reo f wages of d r iv e rs ........................................................... % 2 6 .6 2 5 .3 2 7 .7 2 6 .7
- s iitä ra h a sta jie n palkat — därav kon- d uk tö rem as lö n e r — th e reo f wages of conductors ..................................... .. % 1 .7 3 .2 3 .7 3 .2
7
Kustannusrakenne K ostnadsstruktur S tru ctu re of C osts
Kulut p ro sentteina nettoliikevaihdosta K ostnader i procent av nettoomsättning Operating c o s ts in p ercen t of net turnover
M itta­ yksikkö M ätten- het Unit
Suuruusryhm ät n etto - liikevaihdon mukaan S to rlek sg ru p p er enligt nettoom sättning S iz e Groups by Annual Net Turnover 1 000 000 mk
K aikki y rity k set A lla företag A ll E n terp rises
- 0 .9 9 1 .0 0 - 4 .9 9 5 .0 0 -
So siaa lik u lu t— S o c ia la kostnader — S o c ia l ch arg es ................................................................ % 4 .0 4 .7 5 .5 5 .0
Pääoman kulut — K apitalkostnader — C apital c o s t s .......... ............................................. .. % 2 8 .2 2 5 .6 2 5 .6 2 6 .1
Korot — R äntor — In te re s t . . . . . . . . . . . . . % 2 .6 2 .1 3 .3 2 .8
A ineellisen käyttöomaisuuden poistot — A vskrivningar pä m aterie lla anlägg- n ingstillgängar — D epreciation of fixed a ss e ts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t . . . . . % 1 5 .6 1 5 .9 1 2 .9 1 4 .5
Muut poistot — Ö vriga av sk rivn in g ar— O ther d ep reciation . . . . . . . . . . . . . . . . . % 0 .1 0 .3 0 .6 0 .4
Vakuutuskulut — F ö rsäk rin g sk o stn ad er — Insurance premiums ............... ..................... % 2 .1 1 .6 2 .4 2 .0
K o rja u s- ja kunnossapitokulut — R ep ara­ tio n s- och underhällskostnader — R e ­ p a irs and m a in te n a n ce ................................ % 7 .8 5 .7 6 .4 6 .4
Liikennekulut — T rafikkostn ad er — T ra ffic co sts ............................................ ................................. % 2 1 .9 2 0 .1 1 7 .5 1 9 .2 P olttoaineet — B ränslem edel — F u els . . . . . . % 1 6 .8 1 4 .6 1 3 .4 1 4 .4 V oiteluaineet — Sm örjm edel — L ubrican ts . . % 1 .3 1 .0 0 .9 1 .0 Renkaat — Däck — T y re s ............... ..................... % 3 .0 2 .8 2 .6 2 .8 Muut liikennekulut — Ö vriga tra fik k o stn a­
d er — O ther tra ff ic c o s t s ................................ % 0 .8 1 .7 0 .6 1 .0 Muut v a rs in a ise t kulut—Ö vriga ord in ära k o st­
nader — O ther operating c o sts ......................... % 8 .0 8 .3 7 .4 7 .8 M ainos- ja konttorikulut — Reklam - och
kontorskostnader — A dvertising and o f- f ic e m aterial . . .• • • .................... .. % 0 .8 0 .7 0 .8 0 .7
Energiakulut — E nergikostnader — Energy co sts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . % 0 .4 0 .4 0 .4 0 .4
Vuokrat — H yror — R e n t .............................. % 1 .1 1 .4 0 .7 1 .0 V erot — S k a tte r —T a x es . . . . . . . . . . . . . . . . % 3 .1 3 .0 2 .3 2 .7 Muut kulut—Ö vriga k o stn a d er— O ther co sts % 2 .6 2 .8 3 .2 3 .0
V arallisu u sraken n e Förmögenhet s struktur S tru ctu re of A ssets
Käyttöpääoman kiertonopeudet — Det s y s - se lsa tta k ap ita lets om sättningshastighet — R atios of employed cap ital N ettoliikevaihto / Käyttöpääoma Nettoomsättning / S y sse lsa tt kapital Net turnover /Employed cap ita l
kertaa gänger times 1 .8 1 .9 1 .7 1 .8
N ettoliikevaihto /Rahoitusomaisuus N ettoomsättning / F in an sier in gstillgängar Net turnover / Financial a ss e ts
k ertaa gänger times 1 7 .5 1 6 .5 1 3 .8 1 5 .2
8
V ara llism is rakenne F örmögenhet s Struktur S tru ctu re of A ssets
M itta ­ yksikkö M ätten- het Unit
Suuruusryhm ät n etto - liikevaihdon mukaan S to rlek sg ru p p er enligt nettoom sättning S iz e Groups by Annual Net Turnover 1 000 000 mk
Kaikki y rity k set A lla företag All E n terp rises
_
N ettoliikevaihto Nettoomsättning Net turnover
/ V aihto -omaisuu s /O m sättningstillgängar /Turnover a ss e ts
k ertaa gänger times 5 1 2 .2 1 1 3 .2 6 1 .0 8 9 .6
N ettoliikevaihto N ettoom sättning Net turnover
/ Käyttöomaisuus /A nläggningstillgängar /Fixed a s s e ts
k ertaa gänger tim es 2 .0 2 .2 1 .9 2 .0
Käyttöpääoman rakenne — Det s y s se lsa tta k a - p ita lets struktur — S tru c tu re of employed capital
Rahoitusomaisuus F in an sierin gs - tillgängar F in an cia l a ss e ts
/ Käyttö pääoma / S y sse lsa tt kapital /Employed cap ita l % 1 0 .1 1 1 .6 1 2 .1 1 1 .5
V aihto -om aisuus O m sättningstill- gängar Turnover a ss e ts
/ Käyttöpääoma / S y sse lsa tt kapital /Employed cap ita l % 0 .3 1 .7 2 .7 2 .0
Käyttöomaisuus Anlä ggningstill - gängar Fixed a s s e ts
/ Käyttöpääoma / S y sse lsa tt kapital /Employed cap ital % 8 9 .6 8 6 .7 8 5 .2 8 6 .5
Rahoitusomaisuuden rakenne — F in a n sie rin g s- tillgängarnas stru ktu r — S tru c tu re of f i ­ nancial a ss e ts
K a ssa - ja pankki- saatavat K a ssa - och bank- tillgodohavanden Cash and bank accounts
/ Rahoitusom aisuus
/ F in an sierin g stillg än g ar
/ Financial a ss e ts % 4 0 .3 3 0 .9 1 8 .2 2 5 .8
V e k se li- ja t i l i - saatavat V ä x e l- och konto- ford ringar B ill s o f exchange and trad e claim s
/Rahoitusomaisuus
/ F in an sierin g stillg än g ar
/ Financial a ss e ts % 4 6 .0 5 6 .5 5 0 .8 5 1 .9
Muut likvidit v arat Ö vriga likvida medel O ther liquid a sse ts
/Rahoitusomaisuus
/ F in an sierin g stillg än g ar
/ Financial a ss e ts % 1 3 . 7 1 2 .6 3 1 .0 2 2 .3
Koko pääoman rakenne — Det to ta la kap italets struktur — S tru c tu re of to ta l cap ita l
Lyhytaikaiset luo tot K o rtfristig a k red iter Sh o rt-term lia b ilit ie s
"/Koko pääoma
/Totalt kapital
/Total cap ita l % 4 3 .0 4 5 .1 4 6 .1 4 5 .2
9
V a r allisuu s r akenne F örmögenhet s struktur S tru ctu re of A ssets
M itta­ yksikkö M âtten- het Unit
Suuruusryhm ät n etto- liikevaihdon mukaan S to rlek sg ru p p er enligt nettoom sättning S iz e Groups by Annual Net Turnover
Kaikki y rity k set A lla företag All E n terp rises
1 000 000 mk
- 0 .9 9 1 1 .0 0 -4 .9 9 1 5 .0 0 -
P itk äaik a iset luotot L än gfristiga k red iter Long-term lia b ilitie s
Oma pääoma Eget kapital Own capital
/Koko pääoma
/Totalt kapital
/Koko pääoma /Totalt kapital /Total cap ita l
Lyhytaikaisten luottojen ra k en n e '— K o rtfr is - } tiga k red itern as stru ktu r — S tru c tu re of
sh o rt-term lia b ilit ie s
% 2 9 .4 2 8 .1 4 0 .0 3 4 .3
% 2 7 .6 2 6 .8 1 3 .9 2 0 .5
V ek se li- ja t i l i ­ velat V äxel- och konto- skulder B ill s of exchange and trad e debts
/Lyhytaikaiset luotot
/ Sh o rt-term lia b ilit ie s
Pankkivelat /Lyhytaikaiset luotot Bankskulder / K ortfristig a k red ite r Bankdebts / Sh o rt-term lia b ilit ie s
Muut lyhytaikai­ se t luotot Övriga k o r tfr is ­ tiga k red iter O ther sh o rt­ term cre d its
/Lyhytaikaiset luotot
/ Sho rt-term lia b ilit ie s
% 7 2 .8 7 3 .2 8 2 .0 7 7 .6
% 1 1 .6 8 .5 3 .5 6 .5
% 1 5 .6 1 8 .3 1 4 .5 1 5 .9
Maksuvalmius — Likviditet — Liquidity
• R ahoitus- ja va^ ”/Lyhytaikaiset luotot k ertaa to-om aisuus ' J F in a n sie rin g s- och om sättn ingstill- / K ortfristig a k red ite r ganger gängar C urrent a s s e ts / Sho rt-term lia b ilit ie s tim es
Rahoitusomaisuus /Lyhytaikaiset luotot k ertaa
ttllgän garln^ / K o rtfristig a k red ite r ganger F in an cia l a ss e ts / Sh o rt-term lia b ilit ie s tim es
0.2
0.2
Net turnover
/ V ekseli- ja tilisa a ta v a t /V äxel- och kontoford-
rin g ar / B ills of exchange
and trad e claim s
k ertaa
gânger
tim es 38.1 2 9 .2 2 7 .1 2 9 .4
KULUT 1 000 AJOKILOM ETRIÄ KOHTI KOSTNADER P E R 1 000 K ILO M ETER C o s t s p e r 1 0 0 0 K i l o m e t r e s
10
Kuluryhmät Kostnadsgrupper C osts Mk/1 000 km
Suuruusryhm ät netto - liikevaihdon mukaan S to rlek sg ru p p er enligt nettoom sättning S iz e Groups by Annual Net Turnover
K aikki y rity k set A lla företag All E n te rp rise s
1 000 000 mk -0 .'9 9 ~ 1 .0 0 -4 .9 9 1 UI • o 0 1
Henkilökunnan kulut — P erso n a lk o stn ad er— Labour co sts .............................................................. 318 365 477 404 - s iitä k u lje tta jien palkat — därav chauffö-
re rn a s lo n er — th ereo f wages of d riv ers 206 206 262 230
- s iitä ra h a sta jie n palkat — därav konduk- tö re rn a s lö n e r — th e reo f wages of con­ ductors ............................................... ..................... 13 26 35 27
Pääoman kulut — K apitalkostnader — C apital co sts ............................................................................... 219 209 242 225 - s iitä korot — därav rä n to r — th ereo f
i n t e r e s t ............... ..................................................... 20 17 32 24 - s iitä a in ee llisen käyttöomaisuuden poistot
— därav av skrivn ingar pä m aterie lla an- läggningstillgängar — th ereo f d ep re cia ­ tion of fixed a s s e t s ......................... .. 121 130 122 125
- s iitä k o r ja u s- ja kunnossapitokulut — dä­ rav re p a ra tio n s- och u nd erhällskostna- d er — th e reo f re p a irs and m aintenance . 61 46 60 55
Liikennekulut — T rafik k ostn ad er — T ra ff ic co sts ............................................................................... 170 163 166 166 - s iitä polttoaineet — därav bränslem edel —
th e reo f f u e l s ............. ............................................. 131 119 1 2 6 124 - s iitä voiteluaineet — d ärav sm örjm edel —
th ereo f lu b r ic a n ts ....................... .. 10 8 8 9 - s iitä renkaat — därav däck — th ereo f ty re s 23 23 25 24
Muut v a rs in a ise t kulut — Ö vriga ord inära kostnader — O ther operating c o s ts ............... 62 68 70 68
- s iitä v ero t — därav sk a tte r — thereof tax es ......................................................... .. 24 24 22 23
V a rsin a ise t kulut yhteensä — Summa ord inära kostnader — T o ta l operating c o s t s .................. 769 805 955 863
T U L O ST A SE R E S U L T ATRÄKN1NG P r o f i t a n d L o s s A c c o u n t
11
Kulut ja tuotot K ostnader och in täk ter C osts and Income 1 000 000 mk
Suuruusryhm ät netto- liikevaihdon mukaan S to rlek sg ru p p er enligt nettoom sättning S iz e Groups by Annual Net T urnover 1 000 000 mk
Kaikki yrity k set A lla företag A ll E n te rp rises
- 0 .9 9 1 .0 0 -4 .9 9 1 5 .0 0 -
KULUT - KOSTN ADER - C O ST S
Henkilökunnan kulut — P erso n a lk o stn ad er— Labour co sts Toim ihenkilöiden palkat — Funktionärslöner
— S a la r ie s ..................................... 2 .0 2 4 .8 6 6 .1 1 1 2 .9 9 Työntekijöiden palkat — A rb e ta rlö n er—
W ages ....................................................................... 1 4 .9 7 3 2 .3 9 4 9 .0 6 9 6 .4 2 - s iitä k u lje tta jien palkat — därav chauf- fö re rn a s lö n e r—th e reo f wages of d riv ers 1 2 .2 4 2 3 .5 0 3 3 .9 9 6 9 .7 3 - s iitä ra h a sta jie n p alkat—därav konduk- tö re rn a s lö n er — th e reo f wages of con­ ductors ..................................... 0 .7 7 2 .9 6 4 .5 7 8 .3 0
So siaa lik u lu t — S o c ia la kostnader — S o c ia l ch arg es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .8 8 4 .3 9 6 .7 2 1 2 .9 9
Y hteensä — Summa — T otal 1 8 .8 7 4 1 .6 4 6 1 .8 9 1 2 2 .4 0
Pääoman kulut — K apitalkostnader — C apital co sts K orot — R äntor — I n t e r e s t ................................... 1 .1 8 1 .9 4 4 .1 0 7 .2 2 A in eellisen käyttöomaisuuden poistot — Av-
skrivning ar pä m aterie lla anläggnlngs- tillg än g ar — D ep reciation of fixed a ss e ts 7 .2 0 1 4 .7 7 1 5 .8 8 3 7 .8 5
Muut poistot — Ö vriga avskrivningar — O ther d ep reciation .................... .. 0 .0 6 0 .3 2 0 .7 2 1 .1 0
Vakuutuskulut — F ö rsäk rin g sk o stn ad er — Insurance premiums .......................................... 0 .9 5 1 .5 0 2 .8 9 5 .3 4
K o rja u s- ja kunnossapitokulut — R ep ara ti­ o n s- och underhällskostnader — R ep airs and m aintenance ................................................. 3 .6 1 5 .2 3 7 .8 3 1 6 .6 7
Y hteensä — Summa — Total 1 3 .0 0 2 3 .7 6 3 1 .4 2 6 8 .1 8
Liikennekulut — T rafik k o stn ad er — T ra ff ie co sts Polttoaineet — B ränslem edel — F u els .......... 7 .7 7 1 3 .5 1 1 6 .3 9 3 7 .6 7 V oiteluaineet — Sm örjm edel — L ubrican ts . . 0 .5 9 0 .9 4 1 .0 5 • 2 .5 8 Renkaat — Däck — T y re s ..................................... 1 .3 7 2 .6 1 3 .2 6 7 .2 4 Muut liikennekulut — Ö vriga tra fik k o stn a­
d er — O ther tra ff ic c o s t s .......... ..................... 0 .3 5 1 .5 7 0 .8 0 2 .7 2 Y hteensä — Summa — T otal 1 0 .0 8 1 8 .6 3 2 1 .5 0 5 0 .2 1
12
Kulut ja tuotot Kostnader och in täk ter C osts and Income 1 000 000 mk
Suuruusryhmät netto- liikevaihdon mukaan Storlek sg ru p p er enligt nettoomsättning S iz e Groups by Annual Net Turnover 1 000 000 mk
K aikki y rity k set A lla fö retag All E n te rp rise s
- 0 .9 9 1 1 .0 0 -4 .9 9 1 5 .0 0 -
Muut v a rs in a ise t kulut — Ö vriga ord inära kostnader — O ther operating c o sts M ainos- jak o n tto rik u lu t— Reklam - och kon-
torsk o stn ad er — A dvertising and o ffice m aterial ................................................................... 0 .3 9 0 .6 4 0 .9 0 1 .9 3
Energiakulut — E n ergikostnad er — Energy co sts .......................................................................... 0 .1 8 0 .3 7 0 .4 7 1 .0 2
Vuokrat — H yror — R e n t ........................................ 0 .4 9 1 .3 2 0 .8 9 2 .7 0 V erot — S k a tte r — T a x es .............................. .. 1 .4 4 2 .7 9 2 .8 3 7 .0 6 Muut kulut—Ö vriga kostnad er — O ther co sts 1 .1 8 2 .6 3 3 .9 7 7 .7 8
Y hteensä — Summa — T otal 3 .6 8 7 .7 5 9 .0 6 2 0 .4 9
Y lim ääräiset kulut — E x trao rd in ära kostnader — N on-operating c o sts .................... .. 0 .1 0 0 .0 9 0 .0 4 0 .2 3
Tilikauden voitto ja s i ir r o t rah asto ih in — P e - riodens v in st och ö v erfö rin g ar t i l l fonder — P ro fit fo r the accounting period and tra n s- fe rs to funds .......................................... ................... 0 .9 7 1 .8 3 0 .9 5 3 .7 5
Y h teen sä — Summa — Total 4 6 .7 0 9 3 .7 0 1 2 4 .8 6 2 6 5 .2 6
TUOTOT - IN TA K TER - INCOME
Liiketoim innan tuotto — A ffärsverksam hetens in takter — O perating g ro ss profit . . . . . . . .
Korot — R äntor — I n t e r e s t .............................. Vuokrat — H yror — R e n t .................... .. Muut v a rs in a ise t tuotot — Ö vriga o rd in ära in ­
tak ter — O ther operating income .................... Y lim ääräiset tuotot — E xtrao rd in ära in täkter
— N on-operating in c o m e ........................................ Tilikauden tappio — P e rio d ens fö rlu st — L o ss
for the accounting period ............... ..
4 6 .0 2 9 1 .9 8 1 2 2 .0 7 2 6 0 .0 7 0 .0 1 0 .0 4 0 .2 0 0 .2 5 0 .1 1 0 .3 7 0 .4 5 0 .9 3
0 .0 2 0 .0 7 0 .6 4 0 .7 3
0 .2 1 0 .9 0 0 .8 2 1 .9 3
0 .3 3 0 .3 4 0 .6 8 1 .3 5
4 6 .7 0 9 3 .7 0 1 2 4 .8 6 2 6 5 .2 6Yhteensä — Summa — Total
O M A ISU U STA SE B AL ANS RÄK NING B a l a n c e S h e e t A c c o u n t
13
T a s e -e r ä t B alan sräk nin gsp oster B alan ce Sh eet Accounts 1 000 000 mk
Suuruus ryhmät netto- liikevaihdon mukaan Storlek sg ru p p er enligt nettoomsättning S iz e Groups by Annual Net T u m ov er 1 000 000 mk
K aikki y rity k set Alla företag A li E n te rp rises
-0 .9 9 1 .0 0 -4 .9 9 1 UI • o 0 1
VASTAAVAA - AKTIVA - A S S E T S
K a ssa - ja pankkisaatavat — K a ssa - och banktillgodohavanden — C ash and bank accounts ................................................. .. 1 .0 6 1 .7 4 1 .6 2 4 .4 2
Inv esto in titalle tu s — Investeringsdep osition — Investm ent r e s e r v e deposits . . . . . . . . . 0 .1 0 0 .1 0
Suhdannetalletus — Konjunkturdeposition — Counter c y c lic a l d e p o s i t s ......................... 0 .2 5 0 .2 5
V e k s e li- ja tilisa a ta v a t — V ä x e l- och kon- to ford rin g ar — B il ls of exchange and t r a ­ de claim s ....................................... .. 1 .2 1 3 .1 8 4 .5 2 8 .9 1
Muu rahoitusom aisuus ja siirty v ät e rä t — Ö vriga finansieringstillgcLngar och r e - su lta tre g le rin g a r—O ther fin an cia l a ss e ts and item s adjusting the resu lt .................... 0 .3 6 0 .7 1 2 .4 1 3 .4 8
Rahoitusom aisuus yhteensä — Summa fin a n sie - rin g stillg än g ar — T o tal fin an cia l a ss e ts . . . 2 .6 3 5 .6 3 8 .9 0 1 7 .1 6
Vaihto-om aisuus yhteensä — Summa om sätt- n ingstillgängar — T o tal turnover a s s e ts . . . 0 .0 9 0 .8 2 2 .0 1 2 .9 2 A ineellinen käyttöom aisuus — M aterie lla
anläggningstillgängar — F ixed a ss e ts . . . 2 2 .8 9 4 0 .3 2 5 8 .9 7 ' 1 2 2 .1 8 A rvopaperit — Värdepapper — S e cu ritie s . . 0 .1 8 0 .3 1 3 .5 5 4 .0 4 Muu aineeton käyttöom aisuus — Ö vriga im-
m aterie lla anläggningstillgängar — O ther im m aterial fixed a ss e ts ................................... 0 .2 1 1 .2 2 0 .2 7 1 .7 0
P eru sta m is- ja järjeste ly k u stan n u k set — Grundläggnings- och o rg an isation sk o st- nader — Foundation and organization ex ­ penses ....................................................................... 0 .0 2 0 .3 0 0 .1 5 0 .4 7
Käyttöomaisuus yhteensä — Summa anlägg­ n ingstillgängar — Total fixed a s s e t s ............. 2 3 .3 0 4 2 .1 5 6 2 .9 4 1 2 8 .3 9
A rv ostu serät — V ä rd ere g lerin g a r — Items of v a lu a tio n .................... .................................................. 0 .0 2 0 .0 3 0 .1 8 0 .2 3
Ylim ääräinen omaisuus — E x trao rd in ära t i l l— gängar — E xtra o rd in a ry a s s e ts ...................... 0 .1 0 0 .5 9 1 .0 9 1 .7 8
Tappio e d e llis iltä vu osilta — F ö rlu s t frä n fö - regäende ä r — L o ss fo r the preceding y ea rs 0 .3 3 0 .0 3 0 .5 0 0 .8 6
Tilikauden tappio — P eriod en s fö rlu st — L oss fo r the accounting period .................................. 0 .3 3 0 .3 4 0 .6 8 1 .3 5
Yhteensä — Summa — Total 2 6 .8 0 4 9 .5 9 7 6 .3 0 1 5 2 .6 9
14
T a s e -e rä t B alansräkningsp oster B alan ce Sh eet Accounts 1 000 000 mk
Suuruusryhm ät n etto liik e- vaihdon mukaan Sto rlek sg ru p p er enligt nettoomsättning S iz e Groups by Annual Net Turnover 1 000 000 mk
K aikki y rity k set Alla företag A ll E n te rp rises
- 0 .9 9 1 1 .0 0 - 4 .9 9 - ! 5TÖ0L
VASTATTAVAA - PA S SIVA - L IA B IL IT IE S
V e k se li- ja t iliv e la t — V äx el- och konto- skulder — B il ls of exchange and trade debts .......................................................................... 8 .3 9 1 6 .3 9 2 8 .8 4 5 3 .6 2
Luotollinen sh ekkitili — Checkräkning med kredit — O verd rafts .......................................... 0 .2 7 1 .0 8 0 .7 5 2 .1 0
Pankkivelat — Bankskulder — Bank debts . . 1 .0 6 0 .8 2 0 .4 6 2 .3 4 Muut lyhytaikaiset v e la t ja s iirty v ä t e rä t —
Ö vriga k o rtfr is tig a skulder och re s u lta t- re g le rin g a r — O ther sh o rt-term debts and items adjusting the r e s u l t ............................. 1 .8 0 4 .0 9 5 .1 1 1 1 .0 0
Lyhytaikaiset luotot yhteensä — Summa k o rt­ fr is tig a k red ite r — T o tal sh o rt-term lia b i l i ­ t ie s ................................................................................. 1 1 .5 2 2 2 .3 8 3 5 .1 6 6 9 .0 6 Luotot rah o itu sla ito k silta — K red iter frän
kred itin rättn in gar — L ia b ilit ie s from financial institu tions ........................................ 7 .3 7 1 3 .0 4 2 7 .4 3 4 7 .8 4
Luotot e läk esäätiö ltä — K red iter frä n pen- s io n stifte lsen — Pension fund lia b ilit ie s . 0 .0 2 0 .0 8 3 .H 3 .2 1
Luotot muilta y rity k s iltä — K red iter frän övriga fö re tag — L ia b ilit ie s from other e n terp rises ........................................................... 0 .1 8 0 .1 6 0 .0 1 0 .3 5
Muut p itkäaikaiset luotot — Ö vriga läng- fr is tig a k red ite r — O ther long-term lia b ilit ie s ................................................................ 0 .3 1 0 .6 3 0 .9 4
P itk äaik a iset luotot yhteensä — Summa läng- fr is tig a k re d ite r — T otal long-term lia b ili- t ie s ................................................................................. 7 .8 8 1 3 .9 1 3 0 .5 5 5 2 .3 4 Liiketoim innan keh ittäm israhasto — A ffä rs-
verksam het ens utvecklingsfond — B usines s development fu n d ................................................. - - -\
Luottotappio- ja takuuvaraus — K red itfö r- lu s t- och g a ra n tire se rv e rin g — R eserv e fo r bad debts and guarantees ...................... - 0 .0 1 - 0 .0 1
Muut a rv o stu serä t — Ö vriga v ä rd ereg le - rin g ar — O ther valuation i t e m s .................... 0 .1 0 0 .2 0 0 .1 5 0 .4 5
A rv o n jä r jes te ly erä t yhteensä — Summa v ärd e- re g le rin g a r — T o tal valuation item s ............. 0 .1 0 0 .2 1 0 .1 5 0 .4 6 O sake- ta i osuuspääoma — A k tie- e l le r an-
delskapital — S h a re c a p i t a l ........................... 3 .8 7 3 .0 2 3 .5 6 1 0 .4 5 V ararah asto — R eservfond — R eserv e funds 0 .5 3 2 .7 7 3 .1 3 6 .4 3 Investo in tirahasto — Investeringsfond —
Investment funds ................................................. 0 .1 9 0 .1 9 Muut rah asto t —Ö vriga fonder—O ther funds 0 .0 6 1 .1 2 0 .5 0 1 .6 8 Voitto ed e llis iltä vuosilta — V inst frä n fö-
regäende ä r — P ro fit fo r the preceding y e a rs .......................................................................... 2 .1 3 4 .5 7 2 .2 4 8 .9 4
Tilikauden voitto — P eriod en s v in st — P ro - fit fo r the accounting p e r io d ......................... 0 .7 1 1 .6 1 0 .8 2 3 .1 4
Oma pääoma yhteensä — Summa eget kapital — Total own cap ita l .......................................... .. 7 .3 0 1 3 .0 9 1 0 .4 4 3 0 .8 3
Y hteensä — Summa — T o ta l 2 6 .8 0 4 9 .5 9 7 6 .3 0 1 5 2 .6 9
15
A IN E ELLISEN KÄYTTÖOMAISUUDEN M UUTOKSET ÄNDRINGAR I M A T E R IE L L A ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR C h a n g e s i n t h e F i x e d A s s e t s
Muutokset Ä ndringar Changes 1 000 000 mk
Suuruus ryhmät n etto - liikevaihdon mukaan S to rlek sg ru p p er enligt nettoom sättning S iz e Groups by Annual Net T u m ov er
K aikki y rity k set A lla fö retag A li E n te rp rise s
1 000 000 mk - 0 .9 9 1 .0 0 -4 ,9 9 1 5 .0 0 -
A ineellinen käyttöom aisuus tilikauden a lu ssa — M aterie lla anläggningstillgängar vid p e- riodens b ö rjan — F ixed a ss e ts at the b e ­ ginning of the period ............................................ 2 0 .8 4 3 6 .0 9 5 4 .8 2 1 1 1 .7 5 - s iitä autot — därav b ila r — th e reo f c a r s . . 1 6 .3 9 2 3 .9 7 3 2 .9 3 7 3 .2 9
Investoinnit — In v esterin g ar — Investments . . 1 0 .0 3 1 9 .8 7 2 0 .5 1 5 0 .4 1 - s iitä autot — därav b ila r — th ereo f c a r s . . 8 .8 1 1 7 .6 9 1 9 .4 7 4 5 .9 7
P oisto t — A vskrivningar — D e p re c ia tio n ........... 7 .2 0 1 4 .7 7 1 5 .8 8 3 7 .8 5 - s iitä autot — d ärav b ila r — th e reo f c a r s . . 6 .7 5 1 3 .5 2 1 4 .3 1 3 4 .5 8
Muut vähennykset ~ Ö vriga m inskningar “ 0 .7 8 0 .7 3
0 .8 7 0 .8 1
0 .4 8 0 .4 4
2 .1 3 1 .9 8- s iitä a u to t— därav b ila r — th e reo f c a r s . .
A ineellinen käyttöomaisuus tilikauden lopus­ sa — M a te rie lla anläggningstillgängar vid periodens slu t — F ixed a s s e ts at the end of the period .......................................... .. 2 2 .8 9 4 0 .3 2 5 8 .9 7 1 2 2 .1 8 - s iitä autot — därav b ila r — th e reo f c a r s . . 1 7 .7 2 2 7 .3 3 3 7 .6 5 8 2 .7 0
SAATAVAT JA LUOTOT V ELA LLIS- JA VELKOJARYHMITTAIN f in a n s ie r in g s t i l l g An g a r o c h k r e d i t e r e n l ig t g a l d e n a r s - o c h b o r g e n a r s k a t e g o r i F i n a n c i a l A s s e t s and L i a b i l i t i e s by T y p e o f C l a i m and D e b t o r 1 000 000 mk
16
V elallis- tai velkojaryhmä Gäldenärs- ell er borgenarskategori
Shekki- ja pos­ tis iirto tili Checkräkning och postgiro Cheque and Post Office Giro Accounts
Talletukset Depositioner Deposits
Tilisaatavat Kontofordringar Trade Claims
Muut saatavat ml.-siirtyvät erät Ovriga fordrin- gar inkl. resul- tatregleringar Other Claims incl* Items Adjusting the Result
Saatavat yh­ teensä Summa finan- sieringstill1- g&ngar Total Claims
— 5E — |----- %---- — mE |------%— — 5K— |-----%----- mk | % mk | % mk | %
Suomen Pankki — Finland s Bank ••••••••••••• - - “ - * ” “ “
Postipankki — Postbanken ................................ 0.A9 19 .A 0 .0 0 0 .0 - - - - 0 .0 0 0 .0 0 .4 9 3 .1
Säästöpankit — Sparbanker ••••••••••••••• 0 .3 8 15.1 0 .0 9 12.7 - - - - 0 .0 0 0 .0 0 .47 3 .0
Osuuspankit — Andelsbanker ••••••••••••• 0.08 3 .2 0 .1 4 19.7 - - 0 .0 0 0 .0 - - 0 .2 2 1 .4
Liikepankit — Affarsbanker . ................... 1.57 6 2 .3 0 .4 8 67 .6 0 .0 0 0 .0 0 .0 1 0 .1 0 .0 7 2 .0 2.13 1 3 . ^
Kiinnitysluottolaitokset — Hypoteksinrättningar . . . . - - - - - - - - - - - -
Vakuutuslaitokset — Försäkringsanstalter •••••• - - - - - - 0 .0 3 0 .3 0 .3 3 9 .5 0 .3 6 2 .3
Muut rahoituslaitokset — övriga kreditinrättningar * . . - - - - - - - - - - - -
Valtio — S ta te n ........................................... - - - - - 0 .4 4 5 .0 0 .3 9 11 .2 0 .8 3 5 .3
Kansaneläkelaitos — F olkpensionanstaiten - - - - - - - - 0 .0 0 0 .0 0 .0 0 0 .0
Kunnat — Kommuner .............. ••«•••••• . _ . - - - 0 .7 0 8 .0 0 .0 0 0 .0 0 .7 0 4 .5
Yritykset — Företag»«....................... .. - - . - 0 .1 4 100.0 4 .75 5 4 .2 0 .9 4 2 7 .0 5 .83 3 7 .4
Järjestöt ja yksityiset henki­ löt — Organisationer och en- skilda personer•••••••••••• . . _ _ 2 .83 3 2 .3 0 .7 8 2 2 .4 3.61 23.1
Muut kotimaiset saatavat ja luotot—Övriga finansierings- tillg&ngar och krediter • • • • • 0 .01 0 .1 0 .9 7 2 7 .9 0 .98 6 .3
Ulkomaat — U tlander................... - - - - - - - - - - -
• Saatavat ia luotot yhteensä — Summa nnansieringstillgän- gar och krediter ••••••••••• 2 .52 100.0 0 .71 100.0 0 .1 4 100.0 8 .77 100.0 3 .48 100.0 15.62 100.0
d
17
T ilivelat Kontorskulder Trade Debts
Luotollinen shekkitili Checkräkning med kredit Overdrafts
Muut lyhytaikai­ set velat ml. siirtyvät erät Övriga ko rtfris- tiga skulder inkl. resultat- regleringar Other Short­ term Debts incl. Items Adjusting the Result i
Pitkäaikaiset luotot pi. luotot eläkesäätiöltä L&ngfristiga kre­ diter exkl. kredi­ ter fr&n pension- stiftelsen Long-term Liabilities excl. Pension Fund Liabilities
Luotot yhteensä Summa krediter Total Liabilities Type of Claim
or Debtor
mk 1 % mk 1 % mk | % mk 1 mk 1 % mk *
_ _ - - - _ - _ Bank of Finland
- - - - - - - 1.19 2 .4 1.19 1 .0 Post-O ffice Bank
1.99 7 .3 - - 0 .5 0 23 .8 0 .4 6 3 .4 3 .8 3 7 .8 6 .7 8 5 .7 Savings Banks
0 .8 2 3 .0 - - 0.30 14.3 0 .4 7 3 .5 1.53 3 .1 3 .1 2 2 .6 Co-operative Banks
6 .65 24 .3 1.19 4 .5 1 .3 0 61 .9 1.41 10 .6 12.15 2 4 .7 22 .70 19 .2 Commercial Bank
- - - - - - - 1.01 2 .1 1.01 0 .9 Mortgage Banks
0 .4 7 1 .7 0 .1 0 0 .4 - 2 .38 17 .8 28.13 5 7 .3 31 .08 26 .3 Insurance
0 .1 2 0 .4 0 .0 0 0 .0 - - - - - 0 .1 2 0 .1 Other Financial Institutions
- - 0 .68 2 .6 - 2 .45 18.5 - - 3 .13 2 .6 State
- - - - - 0 .0 4 0 .3 0 .1 4 0 ,3 0 .1 8 0 .2 National Pensions Fund
- - 0 .0 4 0 .1 - 0 ,0 7 0 .5 - - 0 .1 1 0 .1 Communes
17.31 6 3 .3 22.81 8 6 .9 - 3 .3 8 25 .3 0 .35 0 .7 43 .85 3 7 .1 Enterprises
- - 1 .33 5 .1 - 1.61 12.1 0 .8 0 1 .6 3 .7 4 3 .2 Organizations and Private Persons
- - 0 .11 0 .4 - 1 ,07 8 .0 - - 1 .18 1 .0 Other Claims and Liabilities
- - - - - - - - - - - Rest of the World
27.36 100.0 26.26 100.0 2 .1 0 100 .0 13.34 100.0 49 .13 100.0 118.19 100.0 Total Claims and Liabilities
Helsinki 1972. Valtion painatuskeskus