The power of guilt

Download The power of guilt

Post on 23-Jun-2015

302 views

Category:

Spiritual

10 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. James 1:22 Datapuwa't maging tagatupad kayo ng salita, at huwag tagapakinig lamang, na inyong dinadaya ang inyong sarili. But be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves.

2. Mark 6:17-18 17. Sapagka't si Herodes din ang nagsugo sa mga kawal at nagpahuli kay Juan, at nagpatanikala sa kaniya sa bilangguan dahil kay Herodias, na asawa ni Filipo na kaniyang kapatid; sapagka't nagasawa siya sa kaniya. 17. For Herod himself had sent forth and laid hold upon John, and bound him in prison for Herodias' sake, his brother Philip's wife: for he had married her. 3. Mark 6:17-18 18. Sapagka't sinabi ni Juan kay Herodes, Hindi matuwid sa iyo na iyong ariin ang asawa ng iyong kapatid. 18. For John had said unto Herod, It is not lawful for thee to have thy brother's wife. 4. Mark 6:19-20 19. At ipinagtanim siya ni Herodias, at hinahangad siyang patayin; at hindi niya magawa; 19. Therefore Herodias had a quarrel against him, and would have killed him; but she could not: 5. Mark 6:19-20 20. Sapagka't natatakot si Herodes kay Juan palibhasa'y nalalamang siya'y lalaking matuwid at banal, at siya'y ipinag- sanggalang niya. At kung siya'y pinakikinggan niya, ay natitilihan siyang mainam; at pinakikinggan niya siya na may galak. 20. For Herod feared John, knowing that he was a just man and an holy, and observed him; and when he heard him, he did many things, and heard him gladly. 6. Mark 6:21-22 21. At nang sumapit ang isang kaukulang araw, na kapanganakan niya, ay ipinaghanda ni Herodes ng isang hapunan ang kaniyang mga maginoo, at mga mataas na kapitan, at mga pangulong lalake sa Galilea; 21. And when a convenient day was come, that Herod on his birthday made a supper to his lords, high captains, and chief estates of Galilee; 7. Mark 6:21-22 22. At nang pumasok ang anak na babae ni Herodias ay sumayaw, at siya'y kinalugdan ni Herodes at ng mga kasalo niyang nakaupo sa dulang; at sinabi ng hari sa dalaga, Hingin mo sa akin ang maibigan mo, at ibibigay ko sa iyo. 22. And when the daughter of the said Herodias came in, and danced, and pleased Herod and them that sat with him, the king said unto the damsel, Ask of me whatsoever thou wilt, and I will give it thee. 8. Mark 6:23-25 23. At ipinanumpa niya sa kaniya, Ang anomang hingin mo sa akin ay ibibigay ko sa iyo, kahit ang kalahati ng aking kaharian. 23. And he sware unto her, Whatsoever thou shalt ask of me, I will give it thee, unto the half of my kingdom. 9. Mark 6:23-25 24. At lumabas siya, at sinabi sa kaniyang ina, Ano ang aking hihingin? At sinabi niya, Ang ulo ni Juan ang Mangbabautismo. 24. And she went forth, and said unto her mother, What shall I ask? And she said, The head of John the Baptist. 10. Mark 6:23-25 25. At pagdaka'y pumasok siyang dalidali sa kinaroroonan ng hari, at humingi, na sinasabi, Ibig ko na ngayon din ang ibigay mo sa akin na nasa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista. 25. And she came in straightway with haste unto the king, and asked, saying, I will that thou give me by and by in a charger the head of John the Baptist. 11. Mark 6:26-29 26. At namanglaw na lubha ang hari; datapuwa't dahil sa kaniyang sumpa, at sa nangakaupo sa dulang, ay hindi niya itinanggi. 26. And the king was exceeding sorry; yet for his oath's sake, and for their sakes which sat with him, he would not reject her. 12. Mark 6:26-29 27. At pagdaka'y nagsugo ang hari sa isang kawal na kaniyang bantay, at ipinagutos na dalhin sa kaniya ang ulo niya: at yumaon siya at pinugutan siya ng ulo sa bilangguan, 27. And immediately the king sent an executioner, and commanded his head to be brought: and he went and beheaded him in the prison, 13. Mark 6:26-29 28. At dinala ang kaniyang ulo na nasa isang pinggan, at ibinigay sa dalaga; at ibinigay ng dalaga sa kaniyang ina. 28. And brought his head in a charger, and gave it to the damsel: and the damsel gave it to her mother. 14. Mark 6:26-29 29. At nang mabalitaan ng kaniyang mga alagad, ay nagsiparoon sila at binuhat ang kaniyang bangkay, at inilagay sa isang libingan. 29. And when his disciples heard of it, they came and took up his corpse, and laid it in a tomb. 15. Mark 6:14,15,16 14. At narinig ng haring Herodes; sapagka't nabantog na ang pangalan niya; at sinabi niya, Si Juan na Mangbabautismo ay nagbangon sa mga patay, at kaya sumasa kaniya ang mga kapangyarihang ito. 14. And king Herod heard of him; (for his name was spread abroad:) and he said, That John the Baptist was risen from the dead, and therefore mighty works do shew forth themselves in him. 16. Mark 6:14,15,16 15. At sinasabi ng mga iba, Siya'y si Elias. At sinasabi ng mga iba, Siya'y propeta, na gaya ng ibang mga propeta. 15. Others said, That it is Elias. And others said, That it is a prophet, or as one of the prophets. 17. Mark 6:14,15,16 16. Datapuwa't nang marinig ni Herodes, ay sinabi, Si Juan na aking pinugutan ng ulo, siya'y nagbangon. 16. But when Herod heard thereof, he said, It is John, whom I beheaded: he is risen from the dead.