the curious case of steve jobs

Download The Curious Case of Steve Jobs

Post on 04-Apr-2018

216 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/31/2019 The Curious Case of Steve Jobs

  1/28

  2

  Wah Jxuodxz Jbzh dn Zwh~h @dez

  Bm bwwhk|w wd jabubjwhuoph wah jdmwhmw ghixfh ndiidvomf wah ghbwa dn wah jd+ndxmghu bmg ndukhu JHD dn B||ih Omj-

  Fd~humbmjh bmg Zwubwhfy om Jxiwxubi Noukz bmg Omzwowxwodmz + Fudx| Bzzofmkhmw

  Udzbuod JDUMH@D 2>- Jdmjixzodm 58

  6- Eoeiodfub|ay 56

 • 7/31/2019 The Curious Case of Steve Jobs

  2/28

  5

  %B iorxog kdghum) jdmzxkhu+duohmwhg hjdmdky uhiohz dm b zxu|ixz dn owz dnnhuomfz)

  wahou ub|og bfomf) bmg bm xmwokhiy vowahuomf dn wahou zhgxjwo~h |dvhuz-%

  Pyfkxmw Ebxkbm) Jxiwxuh om b Iorxog Kdghum Vduig

 • 7/31/2019 The Curious Case of Steve Jobs

  3/28

  :

  2- OmwudgxjwodmZwh~h @dez) wah uhmdvm Bkhuojbm hmwuh|uhmhxu) jd+ndxmghu bmg idmf+wokh ndukhu JHD dn B||ih Omj-) |bzzhg bvby dm

  8wa

  Djwdehu 5 bnwhu b |udidmfhg ebwwih vowa |bmjuhbwoj jbmjhu- Vowaom komxwhz dn wah

  bmmdxmjhkhmw dn aoz ghbwa) gofowbi jabmmhiz dn bii ~buohwy vhuh niddgomf vowa dxw|dxuomfz dn fuohn ndu wah kbm vad oz

  zbog wd ab~h ihnw b |ahmdkhmbi nddw|uomw dm wah vduig- Wah |udjhzz dn fhmhubwodm dn b fbufbmwxbm gxzw dn jdmwhmwub|ogiy bjjxkxibwomf vowaom wah dmiomh khgoxk waxz ehfbm- Waoz |b|hu ghbiz vowa jabubjwhuopomf bmg ghiomhbwomf b

  ghnomowodm ndu wah uhibwo~hiy uhjhmw mdwodm dnjdmwhmw ghixfh) wbcomf wah|buwojxibu h~hmw dn wah ghbwa dn Zwh~h @dez bz

  wah nubkhvduc vowaom vaoja waoz ghixfh oz juhbwhg bmg zab|hg-

  Ow oz aofaiy bmwojo|bwhg wabw wah ghbwa dn b zofmonojbmw fidebi jabubjwhu voii fbumhu axkxmfdxz bwwhmwodm) bmg b |uhwwy

  zwubofawnduvbug jdmjixzodm wd buuo~h bw oz wabw waoz bwwhmwodm voii uhzxiw om |hd|ih wbicomf bedxw wah h~hmw- Ow jbm nbouiy

  eh rxhzwodmhg vabw ow oz) wahm) wabw kbchz wah ghbwa dn Zwh~h @dez bm hqwubdugombuy zowxbwodm vduway dn b jbzh zwxgy-

  Wah zok|ih bmzvhu wd wabw rxhzwodm oz fo~hm ey wah khuh hqozwhmjh dn wah Omwhumhw bz ow oz ehomf xzhg wdgby- Xmwoi

  uhjhmwiy) bii wabw b jdkkdm |huzdm jdxig |dzzoeiy gd) ndiidvomf wah ghbwa dn bm ok|duwbmw bjwdu vowaom wah fidebi

  jdkkxmowy) vbz wd eh wah uhjo|ohmw dn b ~bzw jd~hubfh ey wah wubgowodmbi khgob bmg wd wbic om uhwxum3 |udgxjomfmdwaomf exw vdugz wabw h~b|dubwhg bmg gozb||hbuhg omwd waom bou- Wah vomg abz jabmfhg wuhkhmgdxziy zomjh wahm0

  Wdgby) dmiomh |ibwndukz bmg zdjobi khgob hmbeih ndu wah omwhubjwodm bmg zabuomf dn xzhuz wd bm hmdukdxz zwuhwja3 mdw

  wd khmwodm wah z|hhg dn omndukbwodm wub~hi bmg wah bii+hmjdk|bzzomf uhbja dn omndukbwodm bmg jdmwhmw vduigvogh-

  \hd|ih mdv |udgxjh jdmwhmwwabw zwbyz bmg bjjxkxibwhz dmh dm wd| dn wah dwahu3 ey vuowomf) juhbwomf) jdkkhmwomf)

  |dzwomf bmg waudxfa kbmy dwahu |buwojo|bwduy vbyz wabw gofowbi khgob hmbeih3 waxz wxumomf h~huy h~hmw dn zxezwbmwobi

  zofmonojbmjh omwd b eof+ebmf- Wah gubkbwoj hnnhjw dn waoz |udjhzz oz vabw jbm eh jbiihg wah jdmwhmw ghixfh

  |ahmdkhmdm0 b axfh niddg dn jdmwhmw kbgh b~boibeih kbomiy om wah dmiomh khgoxk3 jdmwuoexwhg wd) |ibjhg du

  juhbwhg ey ~buodxz bjwduz3 omwhmzonohg bmg fofbmwonohg waudxfa wah |dzzoeoiowohz bmg whjamdidfohz hmgdvhg ey gofowbi

  khgob-

  Wah z|hjonoj jbzh dn Zwh~h @dez ghbwa vbz jadzhm ndu wah bmbiyzoz dn wah jdmwhmw ghixfh |ahmdkhmdm eudbgiy

  ghnomhg bed~h3 b jadojh vaoja jbm abugiy eh jbiihg bueowubuy- Ok|dzzoeih wd b~dog du hzjahv bz ow vbz3 wah xeorxowy dn

  wah h~hmw oz mdw wah dmiy waomf wabw kbchz ow uhih~bmw ndu waoz uhzhbuja- Ebubjc Debkb) wah X-Z- |uhzoghmw bw wah wokh)

  omjixghg b juxjobi zhmwhmjh om aoz zwbwhkhmw uhfbugomf wah ghbwa dn wah B||ih jd+ndxmghu0 Bmg wahuh kby eh md

  fuhbwhu wuoexwh wd Zwh~hz zxjjhzz wabm wah nbjw wabw kxja dn wah vduig ihbumhg dn aoz |bzzomf dm b gh~ojh ah

  om~hmwhg-2

  Waoz aofaiy bfuhhbeih jibok vbz om nbjw dmiy wah wuoffhu0 Wahzbkh koiiodmz wabw jbkh wd cmdv bedxw @dez

  ghbwa gog mdw zwd| bw wabw |domw exw wahy jdkkhmwhg) zabuhg) wvhhwhg) ghzofmhg idfdz) |dzwhg |adwdfub|az bmg

  vbwjahg ~oghdz3 bfbom) kdzwiy) vowa bmg waudxfa wah gh~ojhz om~hmwhg ey Zwh~h @dez bmg vowa wah |dzzoeoiowohz

  fubmwhg ey wah whjamdidfy ah abg gh~hid|hg- Ah vbz) om b vby) wah fubmghzw jbxzh bmg wah duofombwdu dn waoz kbzzo~h

  mdozh3 ah aokzhin vbz dmh dn wah eoffhzw uhbzdmz ehaomg wah jdmwhmw ghixfh bffuhfbwhg budxmg aoz dvm ghbwa- Waoz

  jyjioj jbxzh+bmg+hnnhjw uhibwodmzao| dnnhuhg b aofaiy omwuofxomf |huz|hjwo~h zofmonyomf b zwubmfh edmg bkdmf wah

  jdmjh|wbmg wah jbzh3 fo~omf b gonnhuhmw khbmomf wd wah jadojh dn bmbiyzomf wah mdwodm dn jdmwhmw ghixfh waudxfa wah

  |bzzomf dn wah uhmdvm hmwuh|uhmhxu-

  Ow jbm eh zwbwhg) bnwhu bii wabw abz ehhm zbog bed~h) wabw waoz |b|hu oz bm bwwhk|w wd fubz|) ghnomh bmg xmghuzwbmgwaoz

  dmfdomf |ahmdkhmdm waudxfa bii dn owz gokhmzodmz- Waxz) wah ebzoj bok dn waoz |ohjh dn vduc oz wd bmzvhu wah

  uhzhbuja rxhzwodm0Adv jbm wah jdmwhmw ghixfh wabw bjjxkxibwhg ndiidvomf wah ghbwa dn Zwh~h @dez) wah bjjibokhg

  ndukhu JHD bmg jd+ndxmghu dn B||ih Omj-) eh jabubjwhuophg4 Om wah mhqw zhjwodm hmwowihg Nudk Khgob Ay|h wd

  Jdmwhmw Ghixfh) wah |b|hu voii wuy wd |ud|dzh b nouzw uhz|dmzh wd waoz uhzhbuja rxhzwodm ebzhg dm wah wahduhwojbi

  ebjcfudxmg uhfbugomf wah ~huy uhih~bmw mdwodm dn b khgob ay|h- Wauhh juowhuob) vaoja voii ibwhu zhu~h bz wah

  2aww|0$$vvv-vaowhadxzh-fd~$eidf$5

 • 7/31/2019 The Curious Case of Steve Jobs

  4/28

  7

  ay|dwahzhz wd eh |ud~hm) voii eh zxffhzwhg wd jabubjwhuoph wah |ahmdkhmdm bmg wd zab|h owz mbuudvhg+gdvm

  ghnomowodm- Ndiidvomf waoz |ud|dzhg ghnomowodm) wah khjabmozkz bmg gymbkojz wabw buh kdzw iochiy wd ab~h jbxzhg waoz

  ghixfh) bmg wah uhbzdmz ehaomg Zwh~h @dez ghbwa bjwomf bz b chy h~hmw wd ab~h ihg wd zxja b ghixfh voii eh gozjxzzhg

  om wah zhjwodmz Wah Khjabmozkz dn Jdmwhmw Ghixfh bmg Wah Chy H~hmw0 Vay Zwh~h @dez4zxezhrxhmwiy- Nombiiy) om wah

  zhjwodm Wah Kbwuoq dn Ghixfh) waoz |ahmdkhmdm voii eh wuohg wd eh khbzxuhg wd zhh on ow ~huonohz wah wauhh juowhuob

  |ud|dzhg ndu owz ghnomowodm- Wah |b|hu voii jdmjixgh vowa wah gozjxzzodm dn wah vadih |udjhzz om whukz dn ~bixh

  juhbwodm bmg wah xmghuiyomf nxwxuh jdmzhrxhmjhz-

  5- Nudk Khgob Ay|h wd Jdmwhmw GhixfhOm dughu wd kd~h nduvbug vowa dxu om~hzwofbwodm) b kduh |uhjozh ghzjuo|wodm dn vabw jdmwhmw ghixfh oz zadxig eh

  |ud~oghg wd kbch uddk ndu |ud|hu hk|ouojbi bmbiyzoz- Ndu wah |xu|dzh dn mbuudvomf gdvm bmg nomh+wxmomf wah

  ghnomowodm dn wah mdwodm nudk owz omowobi gh|ojwodm bz b axfh niddg dn jdmwhmw kbgh b~boibeih kbomiy om wah dmiomh

  khgoxk3 jdmwuoexwhg wd) |ibjhg du juhbwhg ey ~buodxz bjwduz3 omwhmzonohg bmg fofbmwonohg waudxfa wah |dzzoeoiowohz

  bmg whjamdidfohz hmgdvhg ey gofowbi khgob) vh voii wuy wd zxffhzw jhuwbom juowhuob ndu owz jabubjwhuopbwodm ebzhg dm

  wah uhih~bmw iowhubwxuh-

  B jihbu |duwubybi dn wah jdmwhmw ghixfh bjjxkxibwhg x|dm wah ghbwa dn Zwh~h @dez jbm dmiy eh bjaoh~hg on wah

  ghnomowodm oz uddwhg om wah voghiy gozjxzzhg bmg jdkkdmiy bjjh|whg mdwodm dn b khgob ay|h- Waoz zhjwodm voii kbomiy

  jdmjhum wah ghiomhbwodm dn vabw b khgob ay|h oz bmg adv ow jbm eh b||ud|uobwhg wd wah |ahmdkhmdm dn jdmwhmw

  ghixfh3 om |buwojxibu vowa uhnhuhmjh wd wah jbzh dn Zwh~h @dez-

  Wah oghb dn khgob ay|h +zdkhwokhz uhnhuuhg wd bz khgob zwduk du khgob wzxmbko+ abz ehhm gh~hid|hg

  wahduhwojbiiy ndu wah nouzw wokh ey \hwhu ^bzwhukbm3 vad ghnomhg ow bz b khgob +fhmhubwhg) vbii+wd+vbii mhvz vb~h)

  wuoffhuhg ey dmh z|hjonoj h~hmw bmg hmibufhg ey wah zhin+uhomndujomf |udjhzzhz vowaom wah mhvz |udgxjwodm dn wah

  khgob5- ^bzwhukbm nxuwahu hqwhmgz waoz ghnomowodm ey jibokomf wabw wah zabu| uozh om mhvz zwduohz gxuomf b khgob

  ay|h oz wah uhzxiw dnkbcomf mhvz bmg jd~huomf khgob+wuoffhuhg zdjobi uhz|dmzhz exw mdw uh|duwomf mhvz- Vohm bmgHikhixmg+\uzwhcu kbomiy bfuhhg vowa ^bzwhukbmz omowobi ghnomowodm3 vowa wah hqjh|wodm dn wah juxjobi gonnhuhmjh

  dn mhvz kbcomf bmg mhvz uh|duwomf om ^bzwhukbmz wahduy0 Wahy jdmzoghuhg waoz gonnhuhmjh zd abug+wd+nomg om

  |ubjwojh:- Fobzzdm bmg aoz jdiihbfxhz jdmzwuxjwhg wah mdwodm dn b khgob wzxmbko bz wah zxjjhzzodm dn zh~hubi vb~hz

  dn omjuhbzomf jd~hubfh dm bm xmghuiyomf ozzxh7- Nombiiy) Edygzwxm) Vbifub~h bmg Abugy jdomhg wah jdmjh|w dn b

  khgob zwduk ebzhg dm wah jdkkdm jduh zabuhg ey bii wah |uh~odxz ghnomowodmz dn wah zbkh mdwodm) bz bm hq|idzo~h

  omjuhbzh om mhvz jd~hubfh wd b z|hjonoj owhk jdmzwowxwomf b zxezwbmwobi zabuh dn wah wdwbi mhvz bfhmgb gxuomf b

  jhuwbom wokh-8Mdwh wabw) ndu jibuowy |xu|dzhz) waoz mdwodm voii eh zdihiy uhnhuuhg wd bz khgob ay|h nudk waoz |domw

  dmvbug3 omgh|hmghmw nudk adv wah gonnhuhmw bxwaduz jbiihg ow-

  Wah jabubjwhuozwoj nhbwxuh dn bii wah ghzjuo|wodmz dn b khgob ay|h zxkkbuophg bed~h oz wabw) ndu zdkh uhbzdm) wah

  khgob gh~dwhz b axfh) bikdzw goz|ud|duwodmbi) bkdxmw dn bwwhmwodm wd b z|hjonoj ozzxh) bmg gdhz zd rxowh beux|wiy-

  Nudk b kduh |ubjwojbi |domw+dn+~ohv) Edygzwxm bmg aoz jdiihbfxhz fo~h b ghnomowodm dn khgob ay|h bz wah

  |ahmdkhmdm dn zxgghm aofa khgob bwwhmwodm wd b |udeihk du h~hmw) b xeorxowdxz jd~hubfh) vahm khgob

  jdmzxkhuz jbmmdw b~dog bm ozzxh vahuh~hu wahy iddc->

  Biwadxfa zdkh zjadibuz ehioh~h wabw jhuwbom xmnduhzhhm

  5^bzwhukbm) \-I-K- !5

  Og-8

  Og->

  Og-

 • 7/31/2019 The Curious Case of Steve Jobs

  5/28

  8

  h~hmwz wuoffhu wah bwwhmwodm3 ^bzwhukbm |domwz wd wah hqozwhmjh dn b chy h~hmw wabw omowobwhz wah vadih khgob ay|h

  |ahmdkhmdm bmg nhhgz dm wah zhin+uhomndujomf |udjhzzhz dn mhvz |udgxjwodm-

  Vahm wah ghbwa dn Zwh~h @dez oz uhbg bz bm hqbk|ih dn wah bed~h+khmwodmhg chy h~hmw) b zwuocomf bmbidfy oz

  okkhgobwhiy b||buhmw ehwvhhm wah niddg dn omndukbwodm bmg jdmwhmw zxuudxmgomf ow) bmg wah jdmjh|w dn khgob

  a