the 8th habit - steven r. covey

Download The 8th Habit - Steven R. Covey

Post on 30-Nov-2014

432 views

Category:

Education

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Thói Quen Thứ 8 - Steven R. Covey

TRANSCRIPT

 • 1. Cng Ty Samsung Trn trng gi n bn cun sch ny.Phin bn ebook ny c thc hin theo bn quyn xut bn v pht hnh n bnting Vit ca cng ty First News - Tr Vit vi s ti tr c quyn ca cng tyTNHH Samsung Electronics Vit Nam. Tc phm ny khng c chuyn dngsang bt k hnh thc no hay s dng cho bt k mc ch thng mi no.
 • 2. Original title:THE 8THHABIT: FROM EFFECTIVENESS TO GREATNESSby Stephen R. CoveyCopyright 2004 by FranklinCovey CompanyFranklinCovey and the FC logo and trademarks are trademarksof FranklinCovey Co. and their use is by permission.Vietnamese Edition 2009 by First News Tri Viet.Published by arrangement with FranklinCovey Co., USA.All rights reserved.THE 8THHABIT - THOI QUEN TH 8Cng ty First News - Tr Vit gi ban quyn xut ban va phathanh n ban ting Vit trn toan th gii theo hp ngchuyn giao ban quyn vi FranklinCovey Co., Hoa Ky.Bt c s sao chep nao khng c s ng y cua First Newsva FranklinCovey u la bt hp phap va vi pham Lut Xutban Vit Nam, Lut Ban quyn Quc t va Cng c Bao hBan quyn S hu Tr tu Berne.CCNNGG TTYY VVNN HHOOAA SSAANNGG TTAAOO TTRR VVIITT -- FFIIRRSSTT NNEEWWSS11HNguyn Th Minh Khai, Qun 1, TP. H Ch MinhTel: (84-8) 38227979 - 38227980 - 38233859 - 38233860Fax: (84-8) 38224560; Email: triviet@firstnews.com.vnWebsite: www.firstnews.com.vn
 • 3. NHA XUT BAN TREFirst NewsBin dch:Vu Tin Phuc - Nha VinVng Long - Ngoc Hn
 • 4. LI GII THIUNu ban a tng oc7 Thoi Quen Thanh at -The 7 Habits of Highly Effective People), ban se i t tomo n ngac nhin than phuc sau khi oc xong Thoiquen th 8 (The 8th Habit). Ban se kham pha ra ly do taisao Stephen R. Covey quyt nh vit thm mt quynsach na sau 7 Thoi quen, mt cun sach vn a quaxut sc va c xp vao hang mega-bestseller cua thgii. Theo Giao s Quan tr hoc Warren Bennis, Thoiquen th 8 la mt bc nhay v ai trong t duy cuathi ai chung ta.Phai n 15 nm sau n ban u tin cua 7 Thoiquen, Thoi quen th 8 mi ra i. y la mt quyn sachmang n cho chung ta nhng khai nim mi v hiunng cua con ngi va t chc trong xa hi mi, cTin s Covey nghin cu mt cach t m va khoa hoc. 15nm, mt quang thi gian u dai thai nghen va vitra nhng ly lun, kham pha va chia se tht s co gia trva hu ch i vi tt ca chung ta, c bit la nhngngi ng u cac t chc, cng ty hay tp oan a vaang khng nh v th cua mnh trong nganh, trong5
 • 5. nc hay trn th gii.Muc ch cua cun sach nay la cung cp cho ban mttm ban ch ng nhm giup ban thoat khoi nhngni au va s tht vong, tm n s man nguyn thcs; ng thi, m rng y ngha va s ong gop cua ban -khng ch trong cng vic, trong t chc ma ca trong cucsng cua ban. Noi ngn gon, cun sach nay se giup bantm c ting noi cua ban thn. Mt khi tm c tingnoi cua ban thn, ban se truyn cam hng cho nhngngi ma ban quan tm tht s giup ho tm c tingnoi cua ring ho va gia tng gp bi s thanh at va tmanh hng cua ho. Theo Stephen Covey, mi ca nhnva t chc at c hiu nng xut sc nht cha bao gicon ngi cn n Thoi quen th 8 nh luc nay.Tm ra ting noi cua ban thn va c vu ngi khactm ra ting noi cua ho co th xem la b quyt thanhcng quan trong nht trong Th ky 21, trong Thi aiThng tin va Lao ng Tri thc. o cung la ni dungchnh yu cua Thoi quen th 8.Co th noi ngn gon v gia tr cung nh mi quanh gia hai tac phm danh ting th gii nay cua Tins Stephen Covey nh sau: thanh at, ban cn renluyn va thc hanh thng xuyn 7 Thoi quen, nhng at c s xut sc, ban khng th bo qua Thoiquen th 8.First News trn trong gii thiu n cac ban.- FIRST NEWS
 • 6. Chng 1NI AUCo bao gi ban nghe nhng li than van sau:Ti hoan toan b tc, khng tm thy mt li thoat naocho mnh.Ti khng con chut sc lc nao na. Ti cam thy quamt moi va kit sc.Moi ngi coi ti chng ra g. Sp ti khng nhn thynng lc tht s cua ti.Khng ai cn n ti ca du la cng s hay nha. V/chng ti ch ngh ti ti khi co hoa n ang ch thanh toan.Ti cam thy nan long va chng con chut y ch nao na.Ti lam vic thm ch con khng u n. Chc ti chngth nao tin b c.Cuc sng cua ti thiu thn moi th.7
 • 7. Ti chng lam c g ra hn.Ti cam thy tht trng rng. Cuc sng i vi ti trnn v ngha, moi th lun khin ti hut hng.Ti tht s tc gin va ri vao trang thai hoang s. Tikhng th mt vic c.Ti rt c n.Ti hoan toan kit sc; moi th luc nao cung gp gap.Ti b quan ly cht che tng chng khng th ni.Ti phat m v nhng chuyn be phai va xu nnh.Ti b thuc ep bng moi gia phai at c ch tiu doanhs. Ti khng th chu ni ap lc cng vic nh th. Ti khngu thi gian cung nh sc lc hoan thanh vic g ca.Trong mt gia nh ma v/chng khng bit cam thngcho nhau, con cai khng nghe li cha me th nha cung khngcon la mt ni chn bnh yn na.Ti khng th thay i c iu g ca.***Nhng li than van nay co th xut phat t nhngcon ngi rt i bnh thng cho n nhng ngi coa v cao trong xa hi. Ho la cac bc lam cha lam me,nhng a con, cac nha quan ly, chuyn gia, cho ti cacv lanh ao cp cao khp moi ni trn th gii. Hoang tng ngay i mt vi nhng thach thc cua cucsng. Nhng li le trn tuy c tht ra t nhng ni8THE 8th HABIT
 • 8. nim ring nhng ban co th nhn thy trng hp cuachnh mnh trong o. Carl Rogers tng noi: Nhng gring t nht chnh la nhng g chung nht.Thc t co nhng ngi rt hng hai, tn tuy, nngng va tch cc trong cng vic, nhng s ngi nh thkhng nhiu. Mt cu hoi ti thng t ra cho c toacua mnh la: Bao nhiu ngi trong s cac ban ng yvi nhn nh rng tai ni lam vic cua mnh, phn lncac nhn vin thng co nng lc, tri thc va tim nngcao hn nhiu so vi yu cu cng vic?. ai a s ctoa u gi tay tan thanh. Va cung chnh nhng ngitan thanh o lai co chung mt cam nhn la ho ang chunhng ap lc rt nng n trong cng vic. Hay th nghxem ap lc o ln n mc nao khi ho ang phai i mtvi nhng oi hoi ngay cang cao v vic tao ra nhiu sanphm hn vi gia re hn canh tranh trong mt thgii y bin ng nh hin nay, nhng ho lai khng coc hi th hin ht tai nng va tr tu cua ban thn.S bt cp nay th hin ro nht cac t chc khi hothiu tp trung cung nh khng thc hin cac u tin cuamnh. T chc Harris Interactive gn y a tin hanhnhiu cuc khao sat v Ch s Thc hin xQ (ExecutionQuotient) trn 23.000 ngi lam vic toan thi giantrong cac nganh ngh va lnh vc dch vu then cht taiMy. Kt qua thu c kha bt ng: Co 37% cho rng ho hiu ro ng c va cac muc tiuma cng ty cua ho ang hng ti.9THOI QUEN TH 8
 • 9. Trung bnh mt trong nm ngi c hoi noi rngho thit tha vi muc tiu chung cua cng ty. Trung bnh mt trong nm ngi c hoi noi rngho hiu ro mi lin h gia nhim vu cua ban thnvi muc tiu cua cng ty. Mt na trong s nhng ngi c hoi cho rng hohai long vi kt qua cng vic ma ho lam c hangtun. Co 15% s ngi c phong vn noi rng cng ty athc s tao iu kin thun li giup ho theo ui vahoan thanh muc tiu. Co 15% noi rng mi trng lam vic cua ho atc s tin cy mc cao. Co 17% noi rng cng ty cua ho khuyn khch giaotip ci m, tn trong nhng y kin khac bitnhm tm kim nhng y tng mi me va hiuqua. Co 10% noi rng cng ty cua ho buc moi ngi phaihoan toan chu trach nhim v kt qua cng vic cuaban thn ho. Co 20% noi rng ho thc s tin tng vao cng ty cuaho. Co 13% s ngi khao sat cho rng ho co mi quanh hp tac cht che va at c tin cy cao ving nghip va cac b phn khac trong cng ty.10THE 8th HABIT
 • 10. Gia s, nu mt i bong cung co mt ty l nh th,th ch co bn trong s mi mt cu thu cua i trnsn bit ro muc tiu chin u cua i mnh la g. Chco hai trong s mi mt cu thu quan tm n kt quathi u cua i. Ch co hai trong s mi mt cu thubit chnh xac vai tro cua mnh trong i va bit ronhim vu cua mnh la g. Va trong toan i bong, co haicu thu, xet v mt kha canh nao o, se canh tranhtrong ni b cua chnh mnh hn la tp trung anh baii thu.Nhng s liu trn y trung khp vi nhng trainghim ma ti co c khi lam vic tai nhiu t chckhac nhau trn th gii. Mc du th gii a co nhngbc tin dai v ky thut, i mi san phm va toancu hoa nhng hu ht moi ngi u khng ththanh cng trong chnh t chc ni ho ang lam vic.Ho khng co nim say m vi cng vic va thngkhng tm c cam giac hai long. Ho tht vong, channan va khng hiu ro muc tiu ma t chc cua ho angnhm ti hoc nhng u tin cao nht cua t chc ola g. iu ti t hn la, ho ngh rng mnh chng ththay i c g ca. Ban co th hnh dung c cai giaphai tra cua mt t chc va ca nhn ln nh th naokhi lc lng lao ng cua ho lun trong trang thaimt moi, thiu t sc sng, long nhit tnh cho nkin thc va nng lc? Cai gia o con ln hn gpnhiu ln so vi cac khoan thu, lai vay va chi ph tinlng gp lai!11THOI QUEN TH 8
 • 11. TAI SAO CN CO THOI QUEN TH 8?Th gii a bin i su sc k t khi cun sach 7Habits of Highly Effective People c xut ban ln u tinnm 1989. Gi y, nhng thach thc cung nh s phctap ma chung ta ang i mt trong cuc sng ring,trong cac mi quan h gia nh hay ni cng s a khactrc nhiu. Thc t, nm 1989 la nm anh du nhiu skin ni bt nm chung ta chng kin s sup cua bctng Berlin, nm khi u cua thi ai Cng ngh thngtin, ct mc anh du s ra i cua mt ky nguyn mi.Nhiu ngi hoi rng liu 7 Thoi quen o co con phuhp vi hin tai hay khng. Cu tra li cua ti lun la:Khi c