testovi psihologija

of 27/27
Pročitajte svako pitanje i na listu za odgovore zaokružite slovo koje označava odgovor za koji smatrate da je najtačniji. Kod svakog pitanja tačan je samo po jedan odgovor i zato nemojte zaokruživati više odgovora. 1. NASTANAK PSIHOLOGIJE KAO POSEBNE NAUKE VEZUJE SE ZA: a) Frojda b) Vunta c) Olporta d) Maslova 2. KOJOM METODOM SE DOBIJAJU NAJTAČNIJI REZLTATI U PSIHOLOŠKIM ISTRAŽIVANJIMA: a) Metodom introspekcije b) Sistematskog posmatranja c) Eksperimenta 3. NAJJEDNOSTAVNIJI PSIHIČKI PROCES JE: a) Oset b) Percepcija

Post on 21-Apr-2015

1.063 views

Category:

Documents

30 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Proitajte svako pitanje i na listu za odgovore zaokruite slovo koje oznaava odgovor za koji smatrate da je najtaniji. Kod svakog pitanja taan je samo po jedan odgovor i zato nemojte zaokruivati vie odgovora.

1. NASTANAK PSIHOLOGIJE KAO POSEBNE NAUKE VEZUJE SE ZA:

a) Frojda b) Vunta c) Olporta d) Maslova

2. KOJOM METODOM SE DOBIJAJU NAJTANIJI REZLTATI U PSIHOLOKIM ISTRAIVANJIMA:

a) Metodom introspekcije b) Sistematskog posmatranja c) Eksperimenta

3. NAJJEDNOSTAVNIJI PSIHIKI PROCES JE:

a) Oset b) Percepcija c) Panja d) Uenje

4. U KOM PSIHIKOM PROCESU SE NAJVIE ANGAUJE INTELIGENCIJA:

a) Opaanju b) Uenju c) Miljenju d) Panji

5. MOTIVACIJA SPADA U KOJE PSIHIKE PROCESE:

a) Kognitivne b) Konativne c) Emocionalne

6. JEDAN MEU NAVEDENIM ZAKONIMA ORGANIZACIJE DRAI U OPAAJU JE NETAAN:

a) Zakon blizine b) Zakon simetrinosti c) Zakon slinosti d) Zakon kontrasta

7. RAVNOTEA IZMEU POTREBNOG I POSTOJEEG STANJA U ORGANIZMU NAZIVA SE:

a) Budnost b) Homeostaza c) Pospanost

8. ULOGA MOTIVACIJE U OPAANJU DRUGIH LJUDI (socijalna percpecija) JE:

a) Ista kao kod fizike percepcije (opaanja predmeta) b) Manja nego kod fizike percepcije c) Vea nego kod fizike percepcije

9. PROCES ZAKLJUIVANJA O UZROCIMA PONAANJA OSOBE KOJA SE OPAA NAZIVA SE:

a) Uenje b) Atribucija c) Imitacija

10. TRAJNA I RELATIVNO TRAJNA PROMENA INDIVIDUE KOJA JE REZULTAT PRETHODNE AKTIVNOSTI NAZIVA SE:

a) Miljenje b) Oseanje c) Uenje d) Pamenje

11. SUVINI POKRETI I POVEANA MIINA NAPETOST SU KARAKTERISTIKE KOG UENJA:

a) Verbalnog b) Motornog c) Uenja uvianjem

12. PREKO KOG ULA LJUDI DOBIJAJU U PROSEKU NAJVIE INFORMACIJA IZ SPOLJNE SREDINE:

a) Sluha b) Vida c) Dodira d) Mirisa

13. KADA OVEK SVOJE, NAJEE NEPOELJNE, OSOBINE NESVESNO PRIPISUJE DRUGIMA TAJ MEHANIZAM SE NAZIVA:

a) Racionalizacija b) Kompenzacija c) Projekcija d) Sublimacija

14. UENJE USLOVLJAVANJEM POZITIVNO UTIE NA RAZVOJ INTELIGENCIJE:

a) Tano b) Netano

15. KOJA MEU NAVEDENIM EMOCIJAMA NE SPADA U PRIMARNE EMOCIJE:

a) Radost b) alost c) Ljubav d) Strah e) Gnev

16. OSOBINE TEMPERAMENTA SU PRETENO:

a) Uroene b) Steene

17. OTPORNOST STAVA NA PROMENE NAZIVA SE:

a) Otvorenost stava b) Usmerenost stava c) Snaga stava

18. NAJBLAI DUEVNI POREMEAJI NAZIVAJU SE:

a) Neuroze b) Psihoze c) Psihopatije

19. U POGLEDU TRANSFERA, KOJE ZNANJE JE PRIMENLJIVIJE U NOVIM SITUACIJAMA:

a) Parcijalno, konkretno b) Generalizovano, uopteno c) Nema razlike

20. DOBRO UITI I DOBRO PAMTITI ZNAI PRE SVEGA:

a) Biti motivisan za uenje b) Stalno uiti c) Misliti o onome to se ui

21. SPOSOBNOST UENJA I KORIENJA STAROG ISKUSTVA U NOVIM SITUACIJAMA NAZIVA SE:

a) Transfer b) Opaanje

c) Pamenje

22. KO JE DAO NAJPOZNATIJU KLASIFIKACIJU TEMPERAMENTA:

a) Hipokrat b) Pavlov c) Frojd

23. ESTO SE IZRAZOM KARAKTER OZNAAVA KOJA STRANA LINOSTI

a) Intelektualna b) Emocionalna c) Moralna i voljna d) Sve podjednako

24. KADA POSTOJI NEOSNOVAN I NEGATIVAN ODNOS PREMA POJEDINIM NARODIMA I GRUPAMA TO SE NAZIVA:

a) Etnikim predrasudama b) Frustracijama c) Konfliktima

25. POSTOJI VIE VRSTA PROPAGANDE, MEU NAVEDENIM VRSTAMA JEDNA JE NETANA:

a) Ekonomska propaganda b) Politika propaganda c) Ratna propaganda d) Socijalna propaganda

26. SVAKI ZAHTEV ZA NOVIM PRILAGOAVANJEM KOJI SREDINA POSTAVLJA ORGANIZMU NAZIVA SE PO SELIJU:

a) Uenje b) Emocije c) Stres d) Panja

27. STRAH KOJI POTIE IZ UNUTRANJOSTI PSIHE I NEMA IZVOR U SPOLJANOJ SITUACIJI NAZIVA SE:

a) Realni strah b) Neurotski strah c) Anksioznost

28. PREPREKE KOJE SE NI DUGOTRAJNIM NAPORIMA NE MOGU SAVLADATI ZOVU SE (U PSIHOLOKOM SMISLU):

a) Konfliktima

b) Izvorima traume c) Frustracijama

29. NA FORMIRANJE STAVOVA, INTERESOVANJA I SISTEMA VREDNOSTI KOD MLADIH NAJVIE UTIE:

a) Porodica b) kola c) Vrnjaci

30. PORODICA SPADA U KOJU VRSTU PSIHOLOKIH GRUPA:

a) Primarne grupe b) Referentne grupe c) Formalne grupe d) Neformalne grupe

Nikola Rot i Slavoljub Radonji. Psihologija za II razred gimnazije.

PRIMERI TESTOVA SA PRIJEMNOG ISPITA IZ 2002. GODINE

TEST ZNANJA IZ PSIHOLOGIJE

Proitajte svako pitanje i na listu za odgovore zaokruite slovo koje oznaava odgovor za koji smatrate da je najtaniji. Kod svakog pitanja taan je samo po jedan odgovor i zato nemojte zaokruivati vie odgovora.

1. DINAMIKI ODRAZI OBJEKTIVNE STVARNOSTI U NAOJ SVESTI SU:

1. Psihiki procesi

2. Psihike osobine 3. Psihika stanja

2. OTKRIVANJEM UZROKA I ZAKONITOSTI PONAANJA LINOSTI PSIHOLOGIJA DAJE ODGOVOR NA KOJI TEORIJSKI CILJ PROUAVANJA:

1. ta 2. Kako 3. Zato

3. KOJA GRANA PSIHOLOGIJE SE BAVI PONAANJEM LJUDI U MASI:

1. Opta psihologija 2. Socijalna psihologija 3. Psihologija linosti

4. TEORIJE LINOSTI KOJE STOJE NA STANOVITU DA PSIHIKI IVOT TREBA PROUAVATI SAMO NA OSNOVU PONAANJA NAZIVAJU SE:

1. Humanistike 2. Socijalne 3. Bihevioristike

5. KOJOM PSIHOLOKOM METODOM SE DOBIJAJU NAJMANJE POUZDANI REZULTATI U ISTRAIVANJIMA:

1. Metodom sistematskog posmatranja 2. Metodom introspekcije 3. Metodom eksperimenta

6. KOJE OSOBINE LINOSTI DETE NAJRANIJE ISPOLJAVA:

1. Intelektualne 2. Emocionalne 3. Voljne

7. KOD ODRASLOG OVEKA OSEAJI SU UVEK:

1. Izolovani od opaaja 2. Sadrani u okviru opaaja 3. Vezani su za predstave

8. DRAI ZA KOJE SU SE U TOKU EVOLUCIJE RAZVILI POSEBNI ULNI ORGANI NAZIVAJU SE:

1. Egzistencijalne drai 2. Specifine drai 3. Adekvatne drai

9. NAJVEI SMISAO NAIM OPAAJIMA DAJE:

1. Motivacija 2. Iskustvo 3. Emocije

10. POJAM NESVESNOG U PSIHOLOGIJU JE UVEO:

1. Olport 2. Frojd 3. Maslov

11. SELEKTIVNOST I USMERENOST SU NAJBITNIJA SVOJSTVA KOG PSIHIKOG PROCESA:

1. 2. 3. 4.

Opaanja Uenja Panje Emocija

12. ATRIBUCIJA JE PROCES:

1. Izraavanja emocionalnih stanja 2. Zakljuivanja o uzrocima ponaanja drugih osoba 3. Potiskivanje nesvesnih elja i oseanja

13. NAJEA SISTEMATSKA GREKA U OPAANJU DRUGIH OSOBA JE:

1. Halo efekat 2. Uproavanje i stereotipnost 3. Preosetljivost

14. UESTALI I BRZI POKRETI RUKU SU NAJVIE KARAKTERISTINI ZA KOJU EMOCIJU:

1. Radosti 2. Gneva 3. Straha

15. ZAKON EFEKTA SE PRETENO ODNOSI NA KOJI OBLIK UENJA:

1. Uenje uslovljavanjem 2. Instrumentalno uenje 3. Mehaniko uenje

16. SLUAJ MALOG ALBERTA OBJANJAVA KOJE UENJE:

1. Motorno uenje 2. Uenje emocija 3. Uenje navika

17. REPRODUKCIJA, REKOGNICIJA I UTEDA INE TRI OSNOVNE MANIFESTACIJE (ELEMENTE) KOG PSIHIKOG PROCESA:

1. Uenja 2. Miljenja

3. Pamenja

18. SUBJEKTIVNI DOIVLJAJI, PROMENE U PONAANJU I FIZIOLOKE PROMENE SU OSNOVNE KARAKTERISTIKE KOG PSIHIKOG PROCESA:

1. 2. 3. 4.

Uenja Miljenja Motivacije Emocija

19. SNANI DRAMATINI DOGAAJI OPASNI ZA PSIHIKI INTEGRITET LINOSTI NAZIVAJU SE:

1. Stresovi 2. Psihike traume 3. Panine reakcije

20. STRAH OD NEKIH SPOLJANJIH OBJEKATA KOJI JE IRACIONALAN ILI PRETERAN, NAZIVA SE:

1. Neurotski strah 2. Realni strah 3. Anksioznost

21. NAJBLAI DUEVNI POREMEAJI ZOVU SE:

1. Psihoze 2. Sociopatije 3. Neuroze

22. KOJI DEO LINOSTI PO FROJDOVOJ TEORIJI FUNKCIONIE (PONAA SE) PO PRINCIPU REALNOSTI:

1. Id 2. Ego 3. Super-ego

23. ENERGIJU SEKSUALNOG NAGONA FROJD NAZIVA:

1. Libido 2. Eros 3. Tanatos

24. PO IJEM JE SHVATANJU ELJA ZA MOI I UGLEDOM NAJJAI MOTIV LINOSTI:

1. Frojdu 2. Fromu 3. Adleru

25. SAZNAJNA, EMOCIONALNA I VOLJNA KOMPONENTA INE OSNOVNU KARAKTERISTIKU KOJE OSOBINE LINOSTI:

1. Inteligencije 2. Temperamenta 3. Stavova

26. PO FROJDU KOJI JE NAJZDRAVIJI I NAJKORISNIJI MEHANIZAM ODBRANE:

1. 2. 3. 4.

Projekcija Racionalizacija Sublimacija Identifikacija

27. "BEKSTVO U BOLEST" JE MEHANIZAM KOJIM SE NAJEE PRIVIDNO RAZREAVA KONFLIKT:

1. Dvostrukog privlaenja 2. Dvostrukog odbijanja 3. Istovremenog privlaenja i odbijanja

28. ULAGANJE NAPORA U OSTVARIVANJU CILJEVA KOJI SU PRIHVATLJIVI I ZA POJEDINCA I ZA DRUGE LJUDE JE INDIKATOR KOJE ZRELOSTI:

1. Emocionalne 2. Intelektualne 3. Socijalne

29. MEUSOBNA POVEZANOST NAIH DOIVLJAJA I OSOBINA OZNAAVA SVOJSTVO LINOSTI KOJE SE NAZIVA:

1. Integritet 2. Svest o sebi 3. Osobenost

30. PO SHVATANJU FROJDA I LORENCA AGRESIVNOST KOD LJUDI JE:

1. Uroena 2. Reakcija na frustracije 3. Stie se vaspitanjem

Nikola Rot i Slavoljub Radonji. Psihologija za II razred gimnazije.

PRIMERI TESTOVA SA PRIJEMNOG ISPITA IZ 2003. GODINE

TEST ZNANJA IZ PSIHOLOGIJE

Proitajte svako pitanje i na listu za odgovore zaokruite slovo koje oznaava odgovor za koji smatrate da je najtaniji. Kod svakog pitanja taan je samo po jedan odgovor i zato nemojte zaokruivati vie odgovora.

1. UENJE I PAMENJE SPADAJU U KOJU GRUPU PSIHIKIH PROCESA:

1. Emocionalne 2. Intelektualne 3. Voljno motivacione

2. ODGOVORI NA PITANJA TA, KAKO I ZATO PREDSTAVLJAJU KOJE CILJEVE PROUAVANJA PSIHOLOGIJE:

1. Teorijske

2. Praktine 3. Razvojne

3. PLANSKO I NAMERNO MENJANJE USLOVA U KOJIMA DOLAZI DO NEKE POJAVE INI SUTINU KOJE PSIHIKE METODE:

1. Introspekcije 2. Eksperimenta 3. Sistemskog posmatranja

4. OSEAJEM (OSETOM) SE DOIVLJAVAJU:

1. Pojedinana svojstva predmeta 2. Celina predmeta 3. Odnosi meu predmetima

5. UTICAJ MOTIVACIJE NAJVEI JE U OPAANJU:

1. Prostora 2. Drugih osoba 3. Vremena

6. GREKE KOJE SE ZAKONITO I REDOVNO JAVLJAJU U OPAANJU DRUGIH OSOBA NAZIVAJU SE:

1. Sluajne greke 2. Greke pristrasnosti 3. Sistemske greke

7. OGLED SA MALIM ALBERTOM SE ODNOSI NA KOJI VID USLOVLJAVANJA:

1. Motorno 2. Emocionalno 3. Intelektualno

8. RAZLOGE SOPSTVENOG PONAANJA EE OBJANJAVAMO:

1. Spoljnim uzrocima 2. Unutranjim uzrocima 3. Podjednako i spoljnim i unutranjim

9. FOBIJA OD ZATVORENOG I SKUENOG PROSTORA SE DRUGAIJE NAZIVA:

1. Klaustrofobija 2. Agrofobija 3. Astrofobija

10. POJAM UENJA PO MODELU UVEO JE AMERIKI PSIHOLOG:

1. Spirman 2. Terston 3. Bandura

11. DEJSTVO RANIJEG UENJA NA KASNIJE UENJE ILI AKTIVNOST UOPTE NAZIVA SE:

1. Ponavljanje

2. Obuenost 3. Transfer

12. OBIM NEPOSREDNOG PAMENJA JE U PROSEKU OKO:

1. 5 slova ili cifara 2. 7 slova ili cifara 3. 9 slova ili cifara

13. AKO SADANJE UENJE OMETA PAMENJE RANIJE NAUENOG, TO SE ZOVE:

1. Proaktivna inhibicija 2. Retroaktivna inhibicija 3. Intelektualna inhibicija

14. POTISKIVANJE JE VID AKTIVNOG NESVESNOG ZABORAVLJANJA. TO PREDSTAVLJA "KAMEN TEMELJAC" KOJE TEORIJE LINOSTI:

1. Jungove teorije o arhetipovima 2. Adlerove teorije o inferiornosti 3. Frojdove psihoanalize

15. JEDAN OD NAJZNAAJNIJIH MOTIVA KOJI POKREU INTELEKTUALNU AKTIVNOST UOPTE PA I PRI UENJU JE:

1. Motiv radoznalosti 2. Motiv za afirmaciju 3. Motiv za postignuem

16. SHVATANJE I UVIANJE BITNIH VEZA IZMEU PREDMETA I POJAVA JE SUTINA KOG PSIHIKOG PROCESA:

1. Uenja 2. Pamenja 3. Miljenja

17. "DOBRO UITI I DOBRO PAMTITI" ZNAI PRE SVEGA:

1. Stvoriti radne navike za uenje

2. Misliti o onome to se ui 3. Stalno uiti

18. FAZE U RAZVOJU INTELIGENCIJE KOD DECE DAO JE VAJCARSKI PSIHOLOG:

1. Pijae 2. Spirman 3. Gilford

19. SUBJEKTIVNI DOIVLJAJ FIZIOLOKE PROMENE I PROMENE U PONAANJU SU KARAKTERISTIKE KOG PSIHIKOG PROCESA:

1. Miljenja 2. Uenja 3. Emocija

20. TEORIJA O DVOFAKTORSKOJ INTELIGENCIJI PRIPADA:

1. Spirmanu 2. Terstonu 3. Gilfordu

21. SNANI DRAMATINI DOGAAJI KOJI UGROAVAJU FIZIKI I PSIHIKI INTEGRITET I OPSTANAK LINOSTI NAZIVAJU SE:

1. Stresovi 2. Psihike traume 3. Strahovi

22. SHVATANJE "DA JE EMOCIJA DOIVLJAJ TELESNIH PROMENA", PRIPADA KOJOJ TEORIJI EMOCIJA:

1. Dejms Langeovoj 2. Kenon Bardovoj 3. Konan Goldova

23. UENJE O FUNKCIONALNOJ AUTONOMIJI MOTIVA DAO JE:

1. From 2. Olport 3. Ajzenk

24. ORGANSKA OBOLJENJA IZAZVANA PSIHIKIM UZROCIMA NAZIVAJU SE:

1. Stresovima 2. Duevnim oboljenjima

3. Psihosomatskim oboljenjima

25. POSLEDICE DELOVANJA FRUSTRACIJE NA LINOST MOGU BITI:

1. Samo pozitivne 2. Samo negativne 3. I pozitivne i negativne

26. TEORIJA O HIJERARHIJI MOTIVA PRIPADA:

1. Fromu 2. Maslovu 3. Adleru

27. NAJZDRAVIJI I NAJREALISTINIJI NAIN REAGOVANJA NA FRUSTRACIJE JE:

1. Zamena cilja 2. Traenje razloga neuspeha 3. Poveano ulaganje napora

28. NESVESNO OPRAVDANJE RAZLOGA SVOGA NEUSPEHA SPADA U KOJI MEHANIZAM ODBRANE:

1. Projekciju 2. Identifikaciju 3. Racionalizaciju

29. ZNANJE O VLASTITIM DOIVLJAJIMA I OCENA VLASTITIH OSOBINA LINOSTI, PREDSTAVLJAJU KOJE SVOJSTVO LINOSTI:

1. Osobenost 2. Integritet 3. Svest o sebi

30. OSNIVAEM PSIHOLOGIJE KAO NAUKE SMATRA SE:

1. Frojd 2. Vunt 3. Edinhaus