testovi iz biohemije

Upload: ahmed-krajcin

Post on 20-Jul-2015

3.005 views

Category:

Documents


6 download

TRANSCRIPT

TESTOVI IZ BIOHEMIJE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Urea nastaje pod djelovanjem enzima...? arginaze U kojim aminokiselinama se nalazi sumpor? Cistin, cistein, homocistein, metionin Kazein se nalazi u...? mlijeku Koji je enzim u oksidativnoj dekarboksilaciji? Piridoksal fosfataza ta nastaje kondenzacijom aceti Co-A i oksalsiretne kis? Limunska kis ta uestvuje u aerobnom disanju? Mitohondrije ta je himotripsin? Endopeptidaza Visoko energetski spoj? 1,3difosfoglicerinska kis Co-peroksidaza hem

10. Proteini su najvie zastupljeni u.........krvnoj plazmi, i to... ....albumini 35-45 g/l 11. Hemoglobin je: prosti protein, sloeni, karotenoid 12. Slobodne masne kiseline se taloe u obliku: glicerola, etanola... 13. Gdje se oksidacija masnih kiselina ne odvija? Srce, eritrociti, bubrezi, jetra, crijeva 14. Poetni spoj u sintezi kreatinina? Glicin, arginin 15. Koenzim laktat dehidrogenaza? Nadh+h+ 16. Pankreasna lipaza je ............hidrolaza 17. Intermedijer u prevoenju glukoze u glikogen? UDP-glukoza 18. Mlijena kiselina se pretvara u glukozu u procesu? Glikoneogeneze 19. Masti se u organizmu deponuju u obliku triglicerida 20. Koenzim transferaze je? Piridoskal fosfat 21. Enzim koji katalizira ureu je? Ureaza/arginaza 22. Koliko se oslobodi molekula ATPa razgradnjom 1 mola glukoze u miiima? 24 ATPa zaokrui, ali je tano 40, a 38 istog. 23. Koja endopeptidaza razlae alifatske karboksilne grupe aromatskih aminokiselina? Himotripsin 24. Pozitivan balans je vei unos, manje se izlui 25. Alfa amilaza je endoamilaza 26. Veza izmeu glikolize i citratnog ciklusa je? Citrat arginaza 27. U procesima fosforilacije uestvuje enzim koji je prisutan u jetri, ali nije u miiima? Glukozo-6-fosfataza 28. Slobodne masti u plazmi su? Monogliceridi 29. Struktura hema 30. krob u ustima razlae alfa amilaza

31. Proces el disanja se vri u mitohondrijama 32. Proteinurija se deava kod? Poveane mase usljed vjebanja, rekovalescencija, imobilizacija 33. Kreatin? MM enzima kreatin

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

ta su proste masti? Esteri masnih kiselina, alkohola glicerola Heparin je? Heteroglikan Holesterol uestvuje u izgradnji membrane Glukoza je? Aldoheksoza Trioze su? Glicerolaldehid, dioksiaceton ta je glikogen? Polisaharid Poetna aminokiselina za sintezu kreatina je? Glicin Gdje se vri sinteza masnih kis? U citoplazmi na multienzimskom kompleksu Beta-oxidacijom nastaje? 35 ATPa, a istog 34

10. Razlaganjem glukoze nastaje? Ukupno 40 mol ATPa, istog 38 11. Enzim koji prevodi fumarnu u jabunu kiselinu? Fumarat hidrolaza 12. Konc Hb kod odraslog zdravog mukarca? 158 g/l 13. U kojem razvojnom stadiju ima najvie vode? embrion 14. Glavni kation intracelularne tenosti? K 15. Glavni anion intracelularne tenosti? Fosfatni jon 16. Koliki je dnevni promet vode? 11 l 17. Strukturna formula i da li spada u aminokiseilne? prolin 18. Citratni ciklus intermedijeri 19. Koji alkohol se nalazi u neutralnim mastima? Glicerol 20. Nepokretna voda je u..........intersticiju 21. U organizmu sisavaca iz G-6-P ne nastaje direktno: -glukoza, g-6-p, Fosfoglikonska kis, g-1-p 22. Masne kiseline u organizmu ne mogu koristiti? Mozak i eritrociti 23. Acetilkolin osim kolne kis u sastavu ima i? Siretnu kis 24. Koliko puta ima vie K intra nego extracelularno? 30 25. Podjela masti 26. Esbachov reagens? Smjesa limunske i pikrinske kis

27. Evolucijom nastao prvo mioglobin 28. Konani produkt beta-oksidacije palmitil CoA nastaje 8 molekula acetil-Co-A 29. Zink se nalazi u sastavu? INZULINA 30. Koenzim sukcinat dehidrogenaze je? FAD 31. Kod eerne bolesti? Acidoza, acetonurija, glikourija, hiperglikemija 32. DOPA je intermedijerno jedinjenje pri sintezi? Melanin i adrenalin 33. Dekstrin 1-6-fosfataza katalizuje? Katabolizam glikogena 34. Omjer : HCO3- i CO2 je 20:1 35. Hilomikroni? Trigliceridi 36. Djelovanjem tirozinaze nastaje dioksifenilalanin oksidacijom tirozina 37. Oksidacionom dezaminacijom glutaminske kis pored amonijaka nastaje i alfa-keto glutarna kiselina

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Osmozom u organizmu prolazi? Voda Promet vode? 11l Disocijacija proteina ta nema glukozu u sastavu? Adrenalin Koliko molova ATPa je potrebno za sintezu uree? 3 Kako se mijenja primarna struktura proteina? Puca peptidna veza Gdje spadaju karbohidrolaze? U hidrolaze Redosljed u ornitinskom ciklusu U kojoj strukturi se nalazi Cu? Ceruloplazmin 8 atoma Cu

10. Hiponatrijemija sve tano proljev, pretjerano znojenje, polidipsija 11. Iz ega nastaje hem? Sukcinat i glicin 12. Iz ega nastaje holesterol? 2 acetil Co-A 13. Fruktozo-6-fosfat se razlae na? Dioksiaceton fosfat i glicerolaldehid fosfat 14. DOPA nastaje u sintezi melanina i adrenalina 15. Prolin, serin strukture 16. Od ega nastaju adrenalin i noradrenalin? N- metil transferaza???? 17. U kojem obliku se masti apsorbuju? Trigliceridi 18. Odnos intra i extacelularne konc Ca

19. ta je acidoza? Kiselost u organizmu 20. Vitelin? Protein iz umanceta 21. Razlaganje amonijaka 22. ta ne spada u proste proteine? 23. U kakvom stanju su proteini? Koloidi 24. Rezerve Cl koa, slazena, jetra, plua, bubrezi,sluznica tankog crijeva 25. Plazmin uloga hormon 26. Urea NH3 i CO2 koliko ATPa? 27. ta je potrebno za sintezu masnih kis? Nije potreban HCO228. Kako Ca i K djeluju na CNS i rad srca? 29. Uloga globulina? imunoloka 30. Proces prevoenja mlijene u buternu kis

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Acetonska tijela nastaju? Kod eerne bolesti + gladovanje HPO4- glavni anion intracelularno Vit C talog berlinskog plavo Vit B1 beri beri Vit C sinteza kolagena Voda u miiima? 60 % Razgradnja aminokiselina amini Najjednostavnija aminokiselina glicin Formula fenilftaleina

10. U holesterole ne spada ribuloza 11. U disaharide ne spada celuloza 12. Smanjen unos N negativan bilans 13. ta ne spada u monosaharide? 14. Liposolubilni i hidrosolubilni vitamini 15. Citratni ciklus: 1 mol trioze = 12 ATP, 1 mol glukoze = 24 ATP, anaerobna = 2 ATP, aerobna = 8 ATP, ukupno 36 ATP 16. Gdje se odvija sinteza hema? Citoplazma mitohondrije 17. Negativan bilans N se javlja kod oboljenja koja dovode do poveane razgradnje proteina i gladovanje 18. Pozitivan bilans N kad se unese vie nego to se izlui, kod mladih osoba 19. Koji su od ovih spojeva visokoenergetski? Glukoza, glicerol aldehid, glukoza 6 fosfat, glicerol aldehid 3 fosfat, 1,6-

difosfoglicerinska kis 20. Ukupni energetski bilans razgradnje 1 mola glukoze je 36 ATP 21. Anaerobna glikoliza energetski prinos 2 ATP 22. Ketogeneza nastaje usljed ne ukljuenja acetil Co-A 23. Procenat soli u organizmu: 5-10% 24. Glavni extracel anion Cl 25. Glavni extracel kat Na 26. Glavni intracel anion HPO4227. Glavni intracel kation K 28. U liposolubilne vitamine ne spada ..... liposolubilni su DEKA 29. U hidrosolubilne ne spada .... B, C 30. Gdje se nalazi nepokretna voda? Intersticij, kolagena i elastrina vlakna 31. Dnevni unos vode u organizam 2500ml 32. Renin je enzim koji razlae hipertenzinogen u hipertenzin 33. U disaharide ne spada trehaloza 34. U sastav el membrane ne ulaze: lipoprotenini, glicerol, trigliceridi, proteini, masti, ugljikohidrati 35. Formula: hemoglobin, mioglobin, metaloporfirin, heksacijanoferat 36. Hemoglobin spada u hromoproteide 37. U pljuvaci je alfa amilaza 38. U metabolizmu alkohola u jetri djeluje alkohol dehidrogenaza 39. Sukcinat dehidrogenaza spada u oksidoreduktaze, djeluje na jednostruku vezu 40. Vitamin C pomae metabolizam masti, hemoglobina, eera i proteina 41. Pri fiziolokim uslovima u organizmu ima: proteina, eera, Bilirubina, urobilinogena 42. Formula: vitamin, AK, minerali, eeri, masti 43. Formula: asparagin, cistein, histidin.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Normoglikemija, tj normalna konc glukoze je 3,6 6 mmol/l Strukturna formula glukoze i valina Iz ega se sastoji saharoza Gdje se deponuju masti? U jetri Gdje ima hema Hb ta nastaju metabolizmom holesterola une kis i steroidni hormoni

7. 8. 9.

Formula maltoze. Dvije molekule glukoze medjusobno povezane sa?...prepoznati Krebsov ciklus, prepoznati 1 meuprodukt i 1 enzim Hormon sri nadbubrene lijezde adrenalin

10. Kateholamini noradrenalin, adrenalin, dopamin 11. ta su elastini i kreatini? skleroproteini 12. Amilaza je karboksilaza i razlae krob-netano 13. Kojim procesom se razlae glukoza? Glikoliza 14. Endopeptidaza je enzim koji cijepa unutranje peptidne veze: pepsin, himotripsin, tripsin 15. Egzopeptidaza je enzim koji cijepa vanjske veze karboksi i amino veze 16. AK koja uestvuje u sintezi uree je arginin 17. Pankreasna lipaza je hidrolaza 18. ta je Koenzim A-aktivirana siretna kis 19. Koncentracija proteina u krvi 70-90 g/l 20. Kako se zove proces razlaganja uree? Krebs-henseleitov ornitinski ciklus

1. 2. 3.

Eritrociti energiju dobivaju glikolizom i oksidacijom piruvata Gdje se vri razgradnja eritrocita u slazeni Ketogeneza se odvija zbog ne ukljuenja acetil Co-A u citratni ciklus, smanjenja koliine acetonskih tijela u organizmu Koji enzim razlae peptidne veze izmeu alifatskih AK? Proteolitiki enzimi peptidaza, pepsin Krajnji produkt aerobne glikolize je pirogroana kis Krajnji produkt anaerobne glikolize je mlijena kis ta nastaje ketogenezom acetonska tijela: aceton, beta-oksibuterna kis i acetosiretna kis Glikogenolitike supstance su heksoze, pentoze, trioze, mlijena kis, pirogroana kis SVE Iz ega se sastoji karnozin beta alanin + histidin

4. 5. 6. 7. 8. 9.

10. Koji je koenzim g-6-p dehidrogenaze NAD ili NADP 11. U plazmi krvi zdravih ljudi vitamin A je vezan za beta globuline i albumine 12. Sinteza uree poinje sa karbamil fosfatom 13. Koenzim pentoza-fosfata je NADH2 14. Oksidativna fosforilacija glukoza-6-fosfat dehidrogenaza 15. Proteolizom nastaju peptoni i albumoze 16. Pod utjecajem alfa-amilaze dolazi do? 17. Koji enzim razgrauje saharozu? U probavnom traktu saharoza se pod djelovanjem beta-frukto-furanoze ili

saharaze ralae na glukozu ili fruktozu. 18. Volumni receptori: smanjuju luenje ADH to dovodi do poveanog luenja urina 19. Smanjena vrijednost h-haselbahove jednaine dovodi do acidoze 20. Mozak kao energiju koristi glukozu i acetonska tijela. 21. Glukoza + glukoza (strukturno) = maltoza 22. ta je koenzim A? Gdje nastaje? 23. Sukcinat DH spada u oksidoreduktaze 24. 20 % sastava tijela ine proteini 25. Fenilketonurija je posljedica nedostatka FA-hidrolaze 26. Razlika izmeu glukoze i galaktoze 27. Dnevne potrebe za proteinima 1 1,5 g/kg 28. Sadraj LDL 2,8 4,4 g/l, a HDL 3 g/l 29. Diureza 1,5 2 l 30. Proteini krvne plazme su iz grupe globulina 31. Eliminacija amonijaka ide preko uree 32. ta se dokazuje ksantoproteinskom reakcijom? Benzenom prsten, FA, TRE, TIR 33. Esteraze razlau estersku vezu 34. Kojom reakcijom prepoznajemo peptidnu vezu? Biuret 35. Fruktoza je heksoza ili pentoza? 36. Po emu se razlikuju glukoza i fruktoza? G je aldoza, a F je ketoza 37. U elucu dolazi do razgradnje ................ pod dejstvom .................. 38. une kis su derivati holesterola 39. Ulja sadre najee oleinsku kis 40. Nastanak mlijene kis zove se anaerobna glikoliza 41. Eritropoetin djeluje na nastanak eritrocita u kotanoj sri 42. Eritropoetin nastaje u JETRI, i bubrezima 43. Holesterol je izoprenoidni lipid 44. Sinteza hema se odvija u? U hematopoetskim organima + jetra + mitohondrije + citoplazma 45. Laktoza struktura 1,4 alfa-glukoza + beta-d-galaktoza 46. Jod je vezan za funkciju titne lijezde 47. Uloga albumina nosioci kol-onkotskog pritiska, regulacija pH, prenos slobodnih masnih kis ili bilirubina, vode, regulacija volumena vode, depoi ???

48. Koji vitamin je vaan za biosintezu proteina? C 49. une kis se nalaze u organizmu vezane za glicin i taurin 50. Koji enzim uestvuje u alkoholnom vrenju?? 51. Slobodne masne kis su metaboliki inertne 52. Koji disaharid ima 1,4 vezu maltoza, laktoza, celobioza 53. Koji disaharid ima 1,2 vezu saharoza i trahaloza 54. Kako se resorbuju masti? Emulgovane 55. Kreatin 56. Vitamin C djeluje kao intermedijer u procesu sinteze proteina, masti, kolagena, DNK, dentina i ??? 57. Tiroksin je odgovoran za funkcionisanje titne lijezde 58. ATP se dobija kako? Razgradnjom masti 59. Kako su povezane veze u inzulinu? 2,1 neke 2,6 60. Razgradnjom holesterola nastaju une kis 61. Vezana voda se nalazi na proteinima 62. Glikogenoliza je posljedica nedostatka enzima 63. Gdje se odvija citratni ciklus mitohondrije 64. Razgradnja masti se odvija u duodenumu pankreasna lipaza 65. Slobodne masne kis se u organizmu nalaze u obliku ega? 66. Koliko se dnevno izlui tenosti 1,5 2 l 67. Co-peroksidaza Hem 68. Co-acil Co-FAD 69. Co malat-DH- NADP 70. Co aminotransferaze piridoksal fosfat 71. ta je inulin? Polisaharid biljnog porijekla, homoglikan 72. Sta je gutation? Glutaminska kis + cistein + glicin 73. ta je pompeova bolest glukogenoza tip 2 74. Sinteza masnih kis vri se u hepatocitima 75. U ta spadaju amidaze hidrolaze 76. Koncentracija globulina 27 35 g/l 77. Gdje poinje a gdje zavrava sinteza uree? U mitohondrijama, a zavrava u citosolu 78. ta ulazi u strukturu kareozina? Beta- alanin i histidin 79. Hitin je ivotinjski polisaharid, homoglikan

80. Bazne kis su ornitin, arginin, lizin, citrulin 81. Poetni spoj u sintezi kreatinina glicin + arginin 82. Koji proteini prenose eljezo? Beta globulin + arginin 83. Van Grierkova bolest usljed nedostatka g-6-f 84. Nabroj une kiseline litokolno, dezoksikolna, kolna 85. U koju grupu spada feroketalaza liaza sintaza 86. Vazopresin (ADH) : oligopeptid, nanopeptid, promet H2O 87. Prevoenje angiotenzina 1 u angiotenzina 2 se vri u pluima. 88. Nakon resporpcije u organizmu najvie ima triglicerida 89. Razgradnjom jednog mola trioze nastaje 12 mola ATPa 90. AK koje uestvuju u sintezi uree su: 91. Pod dejstvom alfa-amilaze, krob se u ustima razlae na dekstrine i maltozu 92. Anserin metilirani karenozin 93. Tripsin hidrolizra peptidne veze u ijoj izgradnji uestvuje COOH 94. Reakcija dokazivanja eera Felingova reakcija 95. U ta se prevodi pirogroana kis prije nego ue u citratni ciklus? Acetil Co-A + oksal acetatna kiselina 96. Intermedijer pri prevoenju glukuze u glikogen? G-6-f, g-1-f, UDP 97. Za ta je specifina fosforilaza? Alfa 1,4 gl v 98. Za ta je specifina dekstrin?? A za ta 6-glukozidaza? glikogenolizu Korijeva bolest

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Mlijena kis se pretvara u glukozu u procesu glukoneogeneze Za ta je specifina Legalova (Lugolova) reakcija kreatin i aceton Za ta je specifina Jaffeova reakcija kreatinin G-1-f se iz glikogena prevodi u g-6-f Alfa 1,4- glikozidnom vezom gradi saharoza, trahaloza, glukoza Avitaminoza vitamina C je skorbut Za ta je specifina jodoformna reakcija? Aceton Hilomikroni imaju preosjetljivost od beta-lipoproteina Meuprodukt beta-oxidacije

10. Gdje idu slobodne masne kis nakon hidrolize masti? U jetru 11. Albinizam/fenilketourina je poremeaj metabolizma tirozina (nemogunost stvaranja melanina) 12. Agar-agar je? Homoglikan, polisaharid

13. Koja grupa proteina prenosi Cu? Alfa-2-globulin, ceruloplazmin 14. Co glukozo-6-fosfataze je NADP 15. Beta oksidacija se odvija u mitohondrijama, a sinteza masnih kis u citoplazmi 16. Krajnji produkt metabolizma purinskih baza mokrana kis 17. U oksidativnoj dezaminaciji uestvuje? 18. Veza izmeu glikolize i citratnog ciklusa 19. Antihemoragioni vitamin je K 20. Na razlaganje trombina djeluje? 21. Ketogena kiselina je? Beta 22. Fe3+ koje ne vezuje O u vidu methemoglobina ??? 23. Nedostatak ferokelataze dovodi do porfirije 24. Koji od navedenih enzima djeluje pri pH 2 pepsin 25. Steroli su derivati ciklopentano perhidrofenantrena 26. Zajedniko za adrenalin i glukagon je aktiviranju fosforilazu, adenilat ciklazu 27. Razgradnju bjelanevina u kiseloj sredini vri pepsin 28. Usljed negativnog bilansa azota nedostaje koja aminokiselina? Triptofan 29. Prevoenje himotripsina u tripsin vri??? Neka peptidaza 30. Holecistokinin izaziva kontrakciju une kese 31. U sastav glikogena i kroba ulazi glukoza 32. Adsorptivna lipenija nastaje zbog prevelikog unosa masti 33. Supstrat oksidativne fosforilacije 34. Co enzim oksidativne dekarboksilacije 35. Intermedijer u prevoenju glukoze u glukagon je 36. U antovom ciklusu uestvuje koliko enzima? 37. Ca i Mg su antidoti 38. ta spada u oksigoelemente 39. Co transaminaza piridoksal fosfat 40. Dekarboksilaze spadaju u liaze 41. Klupein je protamin iz sperme karingi 42. Hemopeksin transportuje hem 43. Kazein je fosfoproteid 44. Mol masa Hb

45. Mol masa mioglobina 46. Vitelin je 47. Protamini sadre AK arginin + lizin + histidin 48. Mucini / mukoidi su glikoproteidi 49. Inzulin je hormon guterae, a po strukturi je polipeptid, lue ga beta elije Langerhansovih otoia 50. Kordein je iz jema 51. Zeanin je prolamin iz kukuruza 52. Orizenin je glutein iz rie 53. Gliadin je?? 54. U koagulaciji krvi uestvuje fibrinogen 55. SO4 2- je porijeklom tioaminokiselina 56. Haptoglobin??? Prenosi Hb, alfa2 globulin 57. Odnos Ca i P: 1:1,5 58. Soli Ca u kostima fosfat, karbonat 59. Sadraj Fe u krvi; puna krv 8-9 mmol/l, 10-30 g/l 60. Depoi Cl koa, plua, glatka muskulatura crijeva 61. Co nevitaminske prirode: derivati porfirina, CTP, UTP 62. Bilirubin je una boja 63. Krajnji produkt razgradnje Hb une boje 64. Nespecifini inhibitori temperatura, mineralne kis i baze, soli tekih metala 65. Specifini inhibitori: joni, antifermenti 66. Mg u organizmu ima 28 g 67. % vode u dentinu 0,2% 68. Conc Hema u krvi 69. Koliko dvostrukih veza ima arahidonska kis? 4 70. Beta-globulini su transferin, fibrinogen, plazminogen, LDL, hemopektin(?) 71. Heparin je antikoagulans, mukoproteid, glikoproteid 72. Fe u hem ugrauje ferohelataza 73. Enzim koji prevodi fumarnu u jabunu kis' fumaraza 74. Purinske baze adenin, guanin 75. Pirimidinske baze citozin, timin, uracil 76. Konc uree u krvi 3,3 7,8 mmol/l

77. U sastav Co-A ulaze adenin, ribozo-3-f, pirofosforna i pantotenska kis 78. Odnos K i Ca u plazmi 1:0,5 79. U sastav vitamina F ulaze; kinolna(?), linoleinska, arahidonska kis 80. Veze u amilopektinu su 1,4 i 1,6 81. U sastav kroba ulazi amilaza i amilopektin 82. Koji tip veze ima manoza? 1,4 manoza: 1,4, saharoza: 1,2

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Ulja najee sadre: oleinsku kis Hidrosolubilni vitamini: B,C,H Nastanak mlijene kis se zove anaerobna glikoliza, mlijeno kiselinsko vrenje Postotak soli u organizmu. 5-10% Koji enzim cijepa vezu izmeu alifatskih aminokiselina himotripsin Saharoza se razlae na alfa-D-glukozu i beta-D-fruktozu Holesterol je izoprenoidni lipid Sinteza hema: u mitohondrijama ili kotana sr Laktoza struktura

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Za oksidaciju masnih kiselina, tj nastajanje acetil Co-A potreban je 1 mol ATPa Za sintezu uree, odnosno acetil Co-A, potreban je 3 mola ATPa U citratnom ciklusu dobijemo 12 mola ATPa U biosintezi ATPa, potreban je 1 mol ATPa Razgradnjom jednog mola glukoze u miiima oslobodi se 12 molekula ATPa Aerobnom glikolizom dobije se 14 mol ATPa

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Za sintezu masti je potreban: NADP, NADPH, acetil Co-A, ATP, a nije HCO3Pod djelovanjem enzima fosforilaze i dextrin 1,6-glukonilaze odvija se metabolizam glikogena Alfa-keto-glutarna kis prelazi u sukcinilaznu(?) kis procesom dekarboksilacije Acetoacetatna kis prelazi u 3-oksibuternu procesom redukcije Peptoni nastaju razgradnjom peptidne veze U procesu oksidativne dezaminacije pored amonijaka nastaju i alfa-keto glutarna kis Albumini se koriste u transportu bakra Orosomukoid ne sadri fosfolipide Koncentracija K je intracel 30x vea nego extracel, a Ca 2x manja

10. Ca i K djeluju na razdraljivost CNSa i VNS 11. Hiponatrijemija izaziva proljev, pretjerano znojenje, polidipsija 12. H2CO3 nastaje u eritrocitima van plua 13. Poveano luenje paratireoidnog hormona poveava Ca, a smanjuje fosfat 14. K smanjuje a Ca ubrzava sranu frekvencu antagonisti 15. U skleroproteine spadaju: kolageni, elastini, fibroini, retikulini, keratini 16. Kazein je fosfoproteid 17. Ceruloplazmin vee 8 atoma Cu. Sastoji se od glutaminske i asparaginske kis 18. Klatrati su soli holeinske kis 19. U heksoze spadaju: glukoza, galaktoza, fruktoza, saharoza, manoza 20. une kis su u ui konjugirane sa glicinom i taurinom 21. Razgradnjom proteina dolazi do porasta pH 22. Vitamin K je antihemoragini vitamin 23. Intermedijer u prevoenju glukoze u glikogen je UDP glukoza 24. Mol masa albumina 69 000, 69kDaltona 25. Procenat vode u miiima 80% 26. Sukcinat dehidrogenaza spada u oksireduktaze, FADH2 FADH 27. Krajnji produkt metabolizma amonijaka je urea 28. Koliina holesterola u krvi: 4,0 6,5 mmol/l 29. Razgranate aminokiseline: valin, leucin, izoleucin 30. Glikogenolitike supstance su: heksoze, pentoze, trioze, mlijena i pirogroana kis 31. Poetni enzim u pentozo-fosfatnom antu je glukozo-6-f-dehidrogenaza 32. Masne kis se razlau beta-oxidacijom, a krajnji produkt je acetil Co-A 33. Sulfosalicina kis slui za dokazivanje proteina u urinu 34. une soli su derivati unih kis i Na holati 35. Ksantoproteinskom reakcijom dokazuju se aromatske aminokiseline triptofan, tirozin, fenilalanin 36. Prosjena diureza iznosi: 1,5-2 l /dnevno 37. Fruktozo -1,6-difosfat se razlae na dioksiaceton fosfat i glicerol aldehid fosfat 38. Endopeptidaza je pepsin, himotripsin 39. Reveribilno taloenje proteina vri ZnSO4, MgSO4, amonijsulfat 40. Razblaeni alkohol taloi proteine tako to im oduzima vodu.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Krajnji produkt razgradnje palmitinske kis je.... Disocijacija proteina zavisi od: pH, izoelektrine take, od aminokiselinskog ostatka Za sintezu uree potrebna su 3 mola ATPa Glukoza ne ulazi u sastav adrenalina Hidrolizom kroba nastaju granini dekstrin i maltoza Inzulin se sastoji od A i B lanaca povezanih disulfidnim vezama Dnevne potrebe za proteinima: 70 90 g/l, 1 1,5 g/kg tjelesne mase Fibrin je proteolitiki produkt fibrinogena Laktoza se sastoji od glukoze i galaktoze

10. U organizmu sisara iz g-6-f ne nastaje direktno fosfoglikanska kis 11. Redukujui disaharidi maltoza, laktoza, celebioza imaju 1,4 glikozidnu vezu, ne redukujui 1,2 12. Masti se resorbuju u formi monoglicerida ili kao soli holeinske kiseline klatrati 13. Jedinica za normoglikemiju je mmol/l (3,3 6,1) 14. Maltoza se sastoji od dvije mol glukoze 15. Hemoglobin kod ene je 145g/l 16. Masne kis u organizmu ne mogu koristiti mozak i srce 17. Postotak proteina u organizmu 20% 18. Tirozin se dokazuje Milonovom reakcijom, a triptofan adamkijevievom. 19. Protein u kis sredini disocira amino grupu. 20. Protamini imaju najvie arginina u sastavu. 21. Cu se koristi u sintezi globulina 22. Kao egzokrini produkt u urinarnom traktu iz ATPa nastaje biotin 23. NADPH2 nastaje i najvie ga ima u pentozo-fosfat-ant 24. Koliko izomera ima LDH 5 25. ta organizam koristi za sintezu kreatina: sve: glicin, arginin, metionin 26. U sintezi uree se oslobodi 0 ATPa 27. Koliko se ATPa oslobodi pri razgradnji 1 mola glukoze u miiima? 24 28. Poetna aminokiselina za sintezu kreatina je glicin 29. Ornitinski ciklus poinje i zavrava u mitohondrijama jetre 30. Masti se u plazmi nalaze u obliku monoglicerida 31. Ketogeneza nastaje zbog poremeaja produkcije acetil Co-A

32. Poetno jedinjenje za sintezu lizina je glutarna kis i triptofan 33. U hrapavom endoplazmatskom retikulumu vri se oksidacija masnih kis. 34. Kod sinteze uree nema alanina 35. Glikogenolitike supstance su: mlijena kis, heksoze, pentoze, trioze, pirogroana kis 36. Fosfolipidi upakovani u micele 37. Kefalin nije fosfolipid 38. U detoksikaciji alkohola uestvuje alkohol-dehidrogenaza 39. Miii u mirovanju koriste energiju oxid.masnih kiselina 40. U peroksizomima se vri oksidacija masnih kis i nekih lipida 41. U regulaciji metabolizma glukoze Ca nema ulogu 42. Najaktivniji oblik vitamina O je 1,25 dihidroksikalaferol 43. Prva faza detoksikacije u jetri redukcija, hidroksilacija, hidroliza 44. Kateholamini se izluuju pomou KOMPT, MAD 45. Kreatin fosfat predaje fosfornu grupu ATPu 46. Sinteza kreatina bubrezi pa jetra 47. Nedostatak g-6-f u eritrocitima pada NADH i redukovani glutation 48. ACTH stimulira glukokortikoide 49. Serotonin nastaje iz 5-hidroksitriptofana 50. Razgradnja porfirina jetra i slazena 51. Oksitocin i vazopresin se ne metaboliziraju u jetri 52. Hiperparatireoizam poveana konc Ca u crijevima??? 53. GABA i glicin inhibitori 54. Vitamin K nastaje menadiol i menadiolaretin?? 55. Sinteza etanola u jetri 56. Transport glukoze u srce GWT I i GWT IV 57. Eritrocitopoeza gape (?) nastaje semiketonurija? 58. Gdje ima najvie vode? Staklasto tijelo pljuvaka 59. Gdje nastaje acetil Co A 60. Sekretin i kadaverin spadaju u polipeptide 61. Razgranate aminokiseline su: valin, leucin, izoleucin 62. FADH2 u FADH koji enzim? Sukcinil dehidrogenaza 63. Esteraze razlau esterske veze

TESTOVI IZ BIOHEMIJE 1. Urea nastaje pod djelovanjem enzima...? arginaze 2. U kojim aminokiselinama se nalazi sumpor? Cistin, cistein, homocistein, metionin 3. Kazein se nalazi u...? mlijeku 4. Koji je enzim u oksidativnoj dekarboksilaciji? Piridoksal fosfataza 5. ta nastaje kondenzacijom aceti Co-A i oksalsiretne kis? Limunska kis 6. ta uestvuje u aerobnom disanju? Mitohondrije 7. ta je himotripsin? Endopeptidaza 8. Visoko energetski spoj? 1,3difosfoglicerinska kis 9. Co-peroksidaza hem 10. Proteini su najvie zastupljeni u.........krvnoj plazmi, i to... ....albumini 35-45 g/l 11. Hemoglobin je: prosti protein, sloeni, karotenoid 12. Slobodne masne kiseline se taloe u obliku: glicerola, etanola... 13. Gdje se oksidacija masnih kiselina ne odvija? Srce, eritrociti, bubrezi, jetra, crijeva 14. Poetni spoj u sintezi kreatinina? Glicin, arginin 15. Koenzim laktat dehidrogenaza? Nadh+h+ 16. Pankreasna lipaza je ............hidrolaza 17. Intermedijer u prevoenju glukoze u glikogen? UDP-glukoza 18. Mlijena kiselina se pretvara u glukozu u procesu? Glikoneogeneze 19. Masti se u organizmu deponuju u obliku triglicerida 20. Koenzim transferaze je? Piridoskal fosfat 21. Enzim koji katalizira ureu je? Ureaza/arginaza 22. Koliko se oslobodi molekula ATPa razgradnjom 1 mola glukoze u miiima? 24 ATPa zaokrui, ali je tano 40, a 38 istog. 23. Koja endopeptidaza razlae alifatske karboksilne grupe aromatskih aminokiselina? Himotripsin 24. Pozitivan balans je vei unos, manje se izlui 25. Alfa amilaza je endoamilaza 26. Veza izmeu glikolize i citratnog ciklusa je? Citrat arginaza 27. U procesima fosforilacije uestvuje enzim koji je prisutan u jetri, ali nije u miiima? Glukozo-6-fosfataza 28. Slobodne masti u plazmi su? Monogliceridi 29. Struktura hema 30. krob u ustima razlae alfa amilaza 31. Proces el disanja se vri u mitohondrijama 32. Proteinurija se deava kod? Poveane mase usljed vjebanja, rekovalescencija, imobilizacija 33. Kreatin? MM enzima kreatin

1. ta su proste masti? Esteri masnih kiselina, alkohola glicerola 2. Heparin je? Heteroglikan 3. Holesterol uestvuje u izgradnji membrane 4. Glukoza je? Aldoheksoza 5. Trioze su? Glicerolaldehid, dioksiaceton 6. ta je glikogen? Polisaharid 7. Poetna aminokiselina za sintezu kreatina je? Glicin 8. Gdje se vri sinteza masnih kis? U citoplazmi na multienzimskom kompleksu 9. Beta-oxidacijom nastaje? 35 ATPa, a istog 34 10. Razlaganjem glukoze nastaje? Ukupno 40 mol ATPa, istog 38 11. Enzim koji prevodi fumarnu u jabunu kiselinu? Fumarat hidrolaza 12. Konc Hb kod odraslog zdravog mukarca? 158 g/l 13. U kojem razvojnom stadiju ima najvie vode? embrion 14. Glavni kation intracelularne tenosti? K 15. Glavni anion intracelularne tenosti? Fosfatni jon

16. Koliki je dnevni promet vode? 11 l 17. Strukturna formula i da li spada u aminokiseilne? prolin 18. Citratni ciklus intermedijeri 19. Koji alkohol se nalazi u neutralnim mastima? Glicerol 20. Nepokretna voda je u..........intersticiju 21. U organizmu sisavaca iz G-6-P ne nastaje direktno: -glukoza, g-6-p, Fosfoglikonska kis, g-1-p 22. Masne kiseline u organizmu ne mogu koristiti? Mozak i eritrociti 23. Acetilkolin osim kolne kis u sastavu ima i? Siretnu kis 24. Koliko puta ima vie K intra nego extracelularno? 30 25. Podjela masti 26. Esbachov reagens? Smjesa limunske i pikrinske kis 27. Evolucijom nastao prvo mioglobin 28. Konani produkt beta-oksidacije palmitil CoA nastaje 8 molekula acetil-Co-A 29. Zink se nalazi u sastavu? INZULINA 30. Koenzim sukcinat dehidrogenaze je? FAD 31. Kod eerne bolesti? Acidoza, acetonurija, glikourija, hiperglikemija 32. DOPA je intermedijerno jedinjenje pri sintezi? Melanin i adrenalin 33. Dekstrin 1-6-fosfataza katalizuje? Katabolizam glikogena 34. Omjer : HCO3- i CO2 je 20:1 35. Hilomikroni? Trigliceridi 36. Djelovanjem tirozinaze nastaje dioksifenilalanin oksidacijom tirozina 37. Oksidacionom dezaminacijom glutaminske kis pored amonijaka nastaje i alfa-keto glutarna kiselina

1. Osmozom u organizmu prolazi? Voda 2. Promet vode? 11l 3. Disocijacija proteina 4. ta nema glukozu u sastavu? Adrenalin 5. Koliko molova ATPa je potrebno za sintezu uree? 3 6. Kako se mijenja primarna struktura proteina? Puca peptidna veza 7. Gdje spadaju karbohidrolaze? U hidrolaze 8. Redosljed u ornitinskom ciklusu 9. U kojoj strukturi se nalazi Cu? Ceruloplazmin 8 atoma Cu 10. Hiponatrijemija sve tano proljev, pretjerano znojenje, polidipsija 11. Iz ega nastaje hem? Sukcinat i glicin 12. Iz ega nastaje holesterol? 2 acetil Co-A 13. Fruktozo-6-fosfat se razlae na? Dioksiaceton fosfat i glicerolaldehid fosfat 14. DOPA nastaje u sintezi melanina i adrenalina 15. Prolin, serin strukture 16. Od ega nastaju adrenalin i noradrenalin? N- metil transferaza???? 17. U kojem obliku se masti apsorbuju? Trigliceridi 18. Odnos intra i extacelularne konc Ca 19. ta je acidoza? Kiselost u organizmu 20. Vitelin? Protein iz umanceta 21. Razlaganje amonijaka 22. ta ne spada u proste proteine? 23. U kakvom stanju su proteini? Koloidi 24. Rezerve Cl koa, slazena, jetra, plua, bubrezi,sluznica tankog crijeva 25. Plazmin uloga hormon 26. Urea NH3 i CO2 koliko ATPa? 27. ta je potrebno za sintezu masnih kis? Nije potreban HCO228. Kako Ca i K djeluju na CNS i rad srca? 29. Uloga globulina? imunoloka 30. Proces prevoenja mlijene u buternu kis 1. Acetonska tijela nastaju? Kod eerne bolesti + gladovanje

2. HPO4- glavni anion intracelularno 3. Vit C talog berlinskog plavo 4. Vit B1 beri beri 5. Vit C sinteza kolagena 6. Voda u miiima? 60 % 7. Razgradnja aminokiselina amini 8. Najjednostavnija aminokiselina glicin 9. Formula fenilftaleina 10. U holesterole ne spada ribuloza 11. U disaharide ne spada celuloza 12. Smanjen unos N negativan bilans 13. ta ne spada u monosaharide? 14. Liposolubilni i hidrosolubilni vitamini 15. Citratni ciklus: 1 mol trioze = 12 ATP, 1 mol glukoze = 24 ATP, anaerobna = 2 ATP, aerobna = 8 ATP, ukupno 36 ATP 16. Gdje se odvija sinteza hema? Citoplazma mitohondrije 17. Negativan bilans N se javlja kod oboljenja koja dovode do poveane razgradnje proteina i gladovanje 18. Pozitivan bilans N kad se unese vie nego to se izlui, kod mladih osoba 19. Koji su od ovih spojeva visokoenergetski? Glukoza, glicerol aldehid, glukoza 6 fosfat, glicerol aldehid 3 fosfat, 1,6difosfoglicerinska kis 20. Ukupni energetski bilans razgradnje 1 mola glukoze je 36 ATP 21. Anaerobna glikoliza energetski prinos 2 ATP 22. Ketogeneza nastaje usljed ne ukljuenja acetil Co-A 23. Procenat soli u organizmu: 5-10% 24. Glavni extracel anion Cl 25. Glavni extracel kat Na 26. Glavni intracel anion HPO4227. Glavni intracel kation K 28. U liposolubilne vitamine ne spada ..... liposolubilni su DEKA 29. U hidrosolubilne ne spada .... B, C 30. Gdje se nalazi nepokretna voda? Intersticij, kolagena i elastrina vlakna 31. Dnevni unos vode u organizam 2500ml 32. Renin je enzim koji razlae hipertenzinogen u hipertenzin 33. U disaharide ne spada trehaloza 34. U sastav el membrane ne ulaze: lipoprotenini, glicerol, trigliceridi, proteini, masti, ugljikohidrati 35. Formula: hemoglobin, mioglobin, metaloporfirin, heksacijanoferat 36. Hemoglobin spada u hromoproteide 37. U pljuvaci je alfa amilaza 38. U metabolizmu alkohola u jetri djeluje alkohol dehidrogenaza 39. Sukcinat dehidrogenaza spada u oksidoreduktaze, djeluje na jednostruku vezu 40. Vitamin C pomae metabolizam masti, hemoglobina, eera i proteina 41. Pri fiziolokim uslovima u organizmu ima: proteina, eera, Bilirubina, urobilinogena 42. Formula: vitamin, AK, minerali, eeri, masti 43. Formula: asparagin, cistein, histidin. 1. Normoglikemija, tj normalna konc glukoze je 3,6 6 mmol/l 2. Strukturna formula glukoze i valina 3. Iz ega se sastoji saharoza 4. Gdje se deponuju masti? U jetri 5. Gdje ima hema Hb 6. ta nastaju metabolizmom holesterola une kis i steroidni hormoni 7. Formula maltoze. Dvije molekule glukoze medjusobno povezane sa?...prepoznati 8. Krebsov ciklus, prepoznati 1 meuprodukt i 1 enzim 9. Hormon sri nadbubrene lijezde adrenalin 10. Kateholamini noradrenalin, adrenalin, dopamin 11. ta su elastini i kreatini? skleroproteini 12. Amilaza je karboksilaza i razlae krob-netano 13. Kojim procesom se razlae glukoza? Glikoliza 14. Endopeptidaza je enzim koji cijepa unutranje peptidne veze: pepsin, himotripsin, tripsin 15. Egzopeptidaza je enzim koji cijepa vanjske veze karboksi i amino veze

16. AK koja uestvuje u sintezi uree je arginin 17. Pankreasna lipaza je hidrolaza 18. ta je Koenzim A-aktivirana siretna kis 19. Koncentracija proteina u krvi 70-90 g/l 20. Kako se zove proces razlaganja uree? Krebs-henseleitov ornitinski ciklus 1. Eritrociti energiju dobivaju glikolizom i oksidacijom piruvata 2. Gdje se vri razgradnja eritrocita u slazeni 3. Ketogeneza se odvija zbog ne ukljuenja acetil Co-A u citratni ciklus, smanjenja koliine acetonskih tijela u organizmu 4. Koji enzim razlae peptidne veze izmeu alifatskih AK? Proteolitiki enzimi peptidaza, pepsin 5. Krajnji produkt aerobne glikolize je pirogroana kis 6. Krajnji produkt anaerobne glikolize je mlijena kis 7. ta nastaje ketogenezom acetonska tijela: aceton, beta-oksibuterna kis i acetosiretna kis 8. Glikogenolitike supstance su heksoze, pentoze, trioze, mlijena kis, pirogroana kis SVE 9. Iz ega se sastoji karnozin beta alanin + histidin 10. Koji je koenzim g-6-p dehidrogenaze NAD ili NADP 11. U plazmi krvi zdravih ljudi vitamin A je vezan za beta globuline i albumine 12. Sinteza uree poinje sa karbamil fosfatom 13. Koenzim pentoza-fosfata je NADH2 14. Oksidativna fosforilacija glukoza-6-fosfat dehidrogenaza 15. Proteolizom nastaju peptoni i albumoze 16. Pod utjecajem alfa-amilaze dolazi do? 17. Koji enzim razgrauje saharozu? U probavnom traktu saharoza se pod djelovanjem beta-frukto-furanoze ili saharaze ralae na glukozu ili fruktozu. 18. Volumni receptori: smanjuju luenje ADH to dovodi do poveanog luenja urina 19. Smanjena vrijednost h-haselbahove jednaine dovodi do acidoze 20. Mozak kao energiju koristi glukozu i acetonska tijela. 21. Glukoza + glukoza (strukturno) = maltoza 22. ta je koenzim A? Gdje nastaje? 23. Sukcinat DH spada u oksidoreduktaze 24. 20 % sastava tijela ine proteini 25. Fenilketonurija je posljedica nedostatka FA-hidrolaze 26. Razlika izmeu glukoze i galaktoze 27. Dnevne potrebe za proteinima 1 1,5 g/kg 28. Sadraj LDL 2,8 4,4 g/l, a HDL 3 g/l 29. Diureza 1,5 2 l 30. Proteini krvne plazme su iz grupe globulina 31. Eliminacija amonijaka ide preko uree 32. ta se dokazuje ksantoproteinskom reakcijom? Benzenom prsten, FA, TRE, TIR 33. Esteraze razlau estersku vezu 34. Kojom reakcijom prepoznajemo peptidnu vezu? Biuret 35. Fruktoza je heksoza ili pentoza? 36. Po emu se razlikuju glukoza i fruktoza? G je aldoza, a F je ketoza 37. U elucu dolazi do razgradnje ................ pod dejstvom .................. 38. une kis su derivati holesterola 39. Ulja sadre najee oleinsku kis 40. Nastanak mlijene kis zove se anaerobna glikoliza 41. Eritropoetin djeluje na nastanak eritrocita u kotanoj sri 42. Eritropoetin nastaje u JETRI, i bubrezima 43. Holesterol je izoprenoidni lipid 44. Sinteza hema se odvija u? U hematopoetskim organima + jetra + mitohondrije + citoplazma 45. Laktoza struktura 1,4 alfa-glukoza + beta-d-galaktoza 46. Jod je vezan za funkciju titne lijezde 47. Uloga albumina nosioci kol-onkotskog pritiska, regulacija pH, prenos slobodnih masnih kis ili bilirubina, vode, regulacija volumena vode, depoi ??? 48. Koji vitamin je vaan za biosintezu proteina? C 49. une kis se nalaze u organizmu vezane za glicin i taurin 50. Koji enzim uestvuje u alkoholnom vrenju?? 51. Slobodne masne kis su metaboliki inertne

52. Koji disaharid ima 1,4 vezu maltoza, laktoza, celobioza 53. Koji disaharid ima 1,2 vezu saharoza i trahaloza 54. Kako se resorbuju masti? Emulgovane 55. Kreatin 56. Vitamin C djeluje kao intermedijer u procesu sinteze proteina, masti, kolagena, DNK, dentina i ??? 57. Tiroksin je odgovoran za funkcionisanje titne lijezde 58. ATP se dobija kako? Razgradnjom masti 59. Kako su povezane veze u inzulinu? 2,1 neke 2,6 60. Razgradnjom holesterola nastaju une kis 61. Vezana voda se nalazi na proteinima 62. Glikogenoliza je posljedica nedostatka enzima 63. Gdje se odvija citratni ciklus mitohondrije 64. Razgradnja masti se odvija u duodenumu pankreasna lipaza 65. Slobodne masne kis se u organizmu nalaze u obliku ega? 66. Koliko se dnevno izlui tenosti 1,5 2 l 67. Co-peroksidaza Hem 68. Co-acil Co-FAD 69. Co malat-DH- NADP 70. Co aminotransferaze piridoksal fosfat 71. ta je inulin? Polisaharid biljnog porijekla, homoglikan 72. Sta je gutation? Glutaminska kis + cistein + glicin 73. ta je pompeova bolest glukogenoza tip 2 74. Sinteza masnih kis vri se u hepatocitima 75. U ta spadaju amidaze hidrolaze 76. Koncentracija globulina 27 35 g/l 77. Gdje poinje a gdje zavrava sinteza uree? U mitohondrijama, a zavrava u citosolu 78. ta ulazi u strukturu kareozina? Beta- alanin i histidin 79. Hitin je ivotinjski polisaharid, homoglikan 80. Bazne kis su ornitin, arginin, lizin, citrulin 81. Poetni spoj u sintezi kreatinina glicin + arginin 82. Koji proteini prenose eljezo? Beta globulin + arginin 83. Van Grierkova bolest usljed nedostatka g-6-f 84. Nabroj une kiseline litokolno, dezoksikolna, kolna 85. U koju grupu spada feroketalaza liaza sintaza 86. Vazopresin (ADH) : oligopeptid, nanopeptid, promet H2O 87. Prevoenje angiotenzina 1 u angiotenzina 2 se vri u pluima. 88. Nakon resporpcije u organizmu najvie ima triglicerida 89. Razgradnjom jednog mola trioze nastaje 12 mola ATPa 90. AK koje uestvuju u sintezi uree su: 91. Pod dejstvom alfa-amilaze, krob se u ustima razlae na dekstrine i maltozu 92. Anserin metilirani karenozin 93. Tripsin hidrolizra peptidne veze u ijoj izgradnji uestvuje COOH 94. Reakcija dokazivanja eera Felingova reakcija 95. U ta se prevodi pirogroana kis prije nego ue u citratni ciklus? Acetil Co-A + oksal acetatna kiselina 96. Intermedijer pri prevoenju glukuze u glikogen? G-6-f, g-1-f, UDP 97. Za ta je specifina fosforilaza? Alfa 1,4 gl v 98. Za ta je specifina dekstrin?? A za ta 6-glukozidaza? glikogenolizu Korijeva bolest 1. Mlijena kis se pretvara u glukozu u procesu glukoneogeneze 2. Za ta je specifina Legalova (Lugolova) reakcija kreatin i aceton 3. Za ta je specifina Jaffeova reakcija kreatinin 4. G-1-f se iz glikogena prevodi u g-6-f 5. Alfa 1,4- glikozidnom vezom gradi saharoza, trahaloza, glukoza 6. Avitaminoza vitamina C je skorbut 7. Za ta je specifina jodoformna reakcija? Aceton 8. Hilomikroni imaju preosjetljivost od beta-lipoproteina 9. Meuprodukt beta-oxidacije 10. Gdje idu slobodne masne kis nakon hidrolize masti? U jetru 11. Albinizam/fenilketourina je poremeaj metabolizma tirozina (nemogunost stvaranja melanina)

12. Agar-agar je? Homoglikan, polisaharid 13. Koja grupa proteina prenosi Cu? Alfa-2-globulin, ceruloplazmin 14. Co glukozo-6-fosfataze je NADP 15. Beta oksidacija se odvija u mitohondrijama, a sinteza masnih kis u citoplazmi 16. Krajnji produkt metabolizma purinskih baza mokrana kis 17. U oksidativnoj dezaminaciji uestvuje? 18. Veza izmeu glikolize i citratnog ciklusa 19. Antihemoragioni vitamin je K 20. Na razlaganje trombina djeluje? 21. Ketogena kiselina je? Beta 22. Fe3+ koje ne vezuje O u vidu methemoglobina ??? 23. Nedostatak ferokelataze dovodi do porfirije 24. Koji od navedenih enzima djeluje pri pH 2 pepsin 25. Steroli su derivati ciklopentano perhidrofenantrena 26. Zajedniko za adrenalin i glukagon je aktiviranju fosforilazu, adenilat ciklazu 27. Razgradnju bjelanevina u kiseloj sredini vri pepsin 28. Usljed negativnog bilansa azota nedostaje koja aminokiselina? Triptofan 29. Prevoenje himotripsina u tripsin vri??? Neka peptidaza 30. Holecistokinin izaziva kontrakciju une kese 31. U sastav glikogena i kroba ulazi glukoza 32. Adsorptivna lipenija nastaje zbog prevelikog unosa masti 33. Supstrat oksidativne fosforilacije 34. Co enzim oksidativne dekarboksilacije 35. Intermedijer u prevoenju glukoze u glukagon je 36. U antovom ciklusu uestvuje koliko enzima? 37. Ca i Mg su antidoti 38. ta spada u oksigoelemente 39. Co transaminaza piridoksal fosfat 40. Dekarboksilaze spadaju u liaze 41. Klupein je protamin iz sperme karingi 42. Hemopeksin transportuje hem 43. Kazein je fosfoproteid 44. Mol masa Hb 45. Mol masa mioglobina 46. Vitelin je 47. Protamini sadre AK arginin + lizin + histidin 48. Mucini / mukoidi su glikoproteidi 49. Inzulin je hormon guterae, a po strukturi je polipeptid, lue ga beta elije Langerhansovih otoia 50. Kordein je iz jema 51. Zeanin je prolamin iz kukuruza 52. Orizenin je glutein iz rie 53. Gliadin je?? 54. U koagulaciji krvi uestvuje fibrinogen 55. SO4 2- je porijeklom tioaminokiselina 56. Haptoglobin??? Prenosi Hb, alfa2 globulin 57. Odnos Ca i P: 1:1,5 58. Soli Ca u kostima fosfat, karbonat 59. Sadraj Fe u krvi; puna krv 8-9 mmol/l, 10-30 g/l 60. Depoi Cl koa, plua, glatka muskulatura crijeva 61. Co nevitaminske prirode: derivati porfirina, CTP, UTP 62. Bilirubin je una boja 63. Krajnji produkt razgradnje Hb une boje 64. Nespecifini inhibitori temperatura, mineralne kis i baze, soli tekih metala 65. Specifini inhibitori: joni, antifermenti 66. Mg u organizmu ima 28 g 67. % vode u dentinu 0,2% 68. Conc Hema u krvi 69. Koliko dvostrukih veza ima arahidonska kis? 4 70. Beta-globulini su transferin, fibrinogen, plazminogen, LDL, hemopektin(?) 71. Heparin je antikoagulans, mukoproteid, glikoproteid

72. Fe u hem ugrauje ferohelataza 73. Enzim koji prevodi fumarnu u jabunu kis' fumaraza 74. Purinske baze adenin, guanin 75. Pirimidinske baze citozin, timin, uracil 76. Konc uree u krvi 3,3 7,8 mmol/l 77. U sastav Co-A ulaze adenin, ribozo-3-f, pirofosforna i pantotenska kis 78. Odnos K i Ca u plazmi 1:0,5 79. U sastav vitamina F ulaze; kinolna(?), linoleinska, arahidonska kis 80. Veze u amilopektinu su 1,4 i 1,6 81. U sastav kroba ulazi amilaza i amilopektin 82. Koji tip veze ima manoza? 1,4 manoza: 1,4, saharoza: 1,2 1. Ulja najee sadre: oleinsku kis 2. Hidrosolubilni vitamini: B,C,H 3. Nastanak mlijene kis se zove anaerobna glikoliza, mlijeno kiselinsko vrenje 4. Postotak soli u organizmu. 5-10% 5. Koji enzim cijepa vezu izmeu alifatskih aminokiselina himotripsin 6. Saharoza se razlae na alfa-D-glukozu i beta-D-fruktozu 7. Holesterol je izoprenoidni lipid 8. Sinteza hema: u mitohondrijama ili kotana sr 9. Laktoza struktura 1. Za oksidaciju masnih kiselina, tj nastajanje acetil Co-A potreban je 1 mol ATPa 2. Za sintezu uree, odnosno acetil Co-A, potreban je 3 mola ATPa 3. U citratnom ciklusu dobijemo 12 mola ATPa 4. U biosintezi ATPa, potreban je 1 mol ATPa 5. Razgradnjom jednog mola glukoze u miiima oslobodi se 12 molekula ATPa 6. Aerobnom glikolizom dobije se 14 mol ATPa

1. Za sintezu masti je potreban: NADP, NADPH, acetil Co-A, ATP, a nije HCO32. Pod djelovanjem enzima fosforilaze i dextrin 1,6-glukonilaze odvija se metabolizam glikogena 3. Alfa-keto-glutarna kis prelazi u sukcinilaznu(?) kis procesom dekarboksilacije 4. Acetoacetatna kis prelazi u 3-oksibuternu procesom redukcije 5. Peptoni nastaju razgradnjom peptidne veze 6. U procesu oksidativne dezaminacije pored amonijaka nastaju i alfa-keto glutarna kis 7. Albumini se koriste u transportu bakra 8. Orosomukoid ne sadri fosfolipide 9. Koncentracija K je intracel 30x vea nego extracel, a Ca 2x manja 10. Ca i K djeluju na razdraljivost CNSa i VNS 11. Hiponatrijemija izaziva proljev, pretjerano znojenje, polidipsija 12. H2CO3 nastaje u eritrocitima van plua 13. Poveano luenje paratireoidnog hormona poveava Ca, a smanjuje fosfat 14. K smanjuje a Ca ubrzava sranu frekvencu antagonisti 15. U skleroproteine spadaju: kolageni, elastini, fibroini, retikulini, keratini 16. Kazein je fosfoproteid 17. Ceruloplazmin vee 8 atoma Cu. Sastoji se od glutaminske i asparaginske kis 18. Klatrati su soli holeinske kis 19. U heksoze spadaju: glukoza, galaktoza, fruktoza, saharoza, manoza 20. une kis su u ui konjugirane sa glicinom i taurinom 21. Razgradnjom proteina dolazi do porasta pH 22. Vitamin K je antihemoragini vitamin 23. Intermedijer u prevoenju glukoze u glikogen je UDP glukoza 24. Mol masa albumina 69 000, 69kDaltona 25. Procenat vode u miiima 80% 26. Sukcinat dehidrogenaza spada u oksireduktaze, FADH2 FADH 27. Krajnji produkt metabolizma amonijaka je urea 28. Koliina holesterola u krvi: 4,0 6,5 mmol/l 29. Razgranate aminokiseline: valin, leucin, izoleucin 30. Glikogenolitike supstance su: heksoze, pentoze, trioze, mlijena i pirogroana kis

31. Poetni enzim u pentozo-fosfatnom antu je glukozo-6-f-dehidrogenaza 32. Masne kis se razlau beta-oxidacijom, a krajnji produkt je acetil Co-A 33. Sulfosalicina kis slui za dokazivanje proteina u urinu 34. une soli su derivati unih kis i Na holati 35. Ksantoproteinskom reakcijom dokazuju se aromatske aminokiseline triptofan, tirozin, fenilalanin 36. Prosjena diureza iznosi: 1,5-2 l /dnevno 37. Fruktozo -1,6-difosfat se razlae na dioksiaceton fosfat i glicerol aldehid fosfat 38. Endopeptidaza je pepsin, himotripsin 39. Reveribilno taloenje proteina vri ZnSO4, MgSO4, amonijsulfat 40. Razblaeni alkohol taloi proteine tako to im oduzima vodu.

1. Krajnji produkt razgradnje palmitinske kis je.... 2. Disocijacija proteina zavisi od: pH, izoelektrine take, od aminokiselinskog ostatka 3. Za sintezu uree potrebna su 3 mola ATPa 4. Glukoza ne ulazi u sastav adrenalina 5. Hidrolizom kroba nastaju granini dekstrin i maltoza 6. Inzulin se sastoji od A i B lanaca povezanih disulfidnim vezama 7. Dnevne potrebe za proteinima: 70 90 g/l, 1 1,5 g/kg tjelesne mase 8. Fibrin je proteolitiki produkt fibrinogena 9. Laktoza se sastoji od glukoze i galaktoze 10. U organizmu sisara iz g-6-f ne nastaje direktno fosfoglikanska kis 11. Redukujui disaharidi maltoza, laktoza, celebioza imaju 1,4 glikozidnu vezu, ne redukujui 1,2 12. Masti se resorbuju u formi monoglicerida ili kao soli holeinske kiseline klatrati 13. Jedinica za normoglikemiju je mmol/l (3,3 6,1) 14. Maltoza se sastoji od dvije mol glukoze 15. Hemoglobin kod ene je 145g/l 16. Masne kis u organizmu ne mogu koristiti mozak i srce 17. Postotak proteina u organizmu 20% 18. Tirozin se dokazuje Milonovom reakcijom, a triptofan adamkijevievom. 19. Protein u kis sredini disocira amino grupu. 20. Protamini imaju najvie arginina u sastavu. 21. Cu se koristi u sintezi globulina 22. Kao egzokrini produkt u urinarnom traktu iz ATPa nastaje biotin 23. NADPH2 nastaje i najvie ga ima u pentozo-fosfat-ant 24. Koliko izomera ima LDH 5 25. ta organizam koristi za sintezu kreatina: sve: glicin, arginin, metionin 26. U sintezi uree se oslobodi 0 ATPa 27. Koliko se ATPa oslobodi pri razgradnji 1 mola glukoze u miiima? 24 28. Poetna aminokiselina za sintezu kreatina je glicin 29. Ornitinski ciklus poinje i zavrava u mitohondrijama jetre 30. Masti se u plazmi nalaze u obliku monoglicerida 31. Ketogeneza nastaje zbog poremeaja produkcije acetil Co-A 32. Poetno jedinjenje za sintezu lizina je glutarna kis i triptofan 33. U hrapavom endoplazmatskom retikulumu vri se oksidacija masnih kis. 34. Kod sinteze uree nema alanina 35. Glikogenolitike supstance su: mlijena kis, heksoze, pentoze, trioze, pirogroana kis 36. Fosfolipidi upakovani u micele 37. Kefalin nije fosfolipid 38. U detoksikaciji alkohola uestvuje alkohol-dehidrogenaza 39. Miii u mirovanju koriste energiju oxid.masnih kiselina 40. U peroksizomima se vri oksidacija masnih kis i nekih lipida 41. U regulaciji metabolizma glukoze Ca nema ulogu 42. Najaktivniji oblik vitamina O je 1,25 dihidroksikalaferol 43. Prva faza detoksikacije u jetri redukcija, hidroksilacija, hidroliza 44. Kateholamini se izluuju pomou KOMPT, MAD 45. Kreatin fosfat predaje fosfornu grupu ATPu 46. Sinteza kreatina bubrezi pa jetra 47. Nedostatak g-6-f u eritrocitima pada NADH i redukovani glutation 48. ACTH stimulira glukokortikoide

49. Serotonin nastaje iz 5-hidroksitriptofana 50. Razgradnja porfirina jetra i slazena 51. Oksitocin i vazopresin se ne metaboliziraju u jetri 52. Hiperparatireoizam poveana konc Ca u crijevima??? 53. GABA i glicin inhibitori 54. Vitamin K nastaje menadiol i menadiolaretin?? 55. Sinteza etanola u jetri 56. Transport glukoze u srce GWT I i GWT IV 57. Eritrocitopoeza gape (?) nastaje semiketonurija? 58. Gdje ima najvie vode? Staklasto tijelo pljuvaka 59. Gdje nastaje acetil Co A 60. Sekretin i kadaverin spadaju u polipeptide 61. Razgranate aminokiseline su: valin, leucin, izoleucin 62. FADH2 u FADH koji enzim? Sukcinil dehidrogenaza 63. Esteraze razlau esterske veze