test guidance for the nedap test automation tool17 november 2014 stageverslag test guidance for the...

of 18/18
17 november 2014 STAGEVERSLAG TEST GUIDANCE FOR THE NEDAP TEST AUTOMATION TOOL Jeroen Vonk NEDAP University of Twente Comité: Daan van Beek MSc (Nedap) dr.ir. Axel Belinfante (FMT, University of Twente) Gijs Kant MSc (FMT, University of Twente) Pagina 1

Post on 30-Sep-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 17 november 2014

  STAGEVERSLAG

  TEST GUIDANCE FOR THENEDAP TEST AUTOMATION TOOL

  Jeroen Vonk

  NEDAPUniversity of Twente

  Comité:Daan van Beek MSc (Nedap)dr.ir. Axel Belinfante (FMT, University of Twente)Gijs Kant MSc (FMT, University of Twente)

  Pagina 1

 • Inhoudsopgave

  1 Stage bij Nedap 31.1 AEOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.2 NTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

  2 Stage-inhoud 5Mogelijke oplossingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

  3 TestAdvisor 63.1 Statespace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

  Statespace grootte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.2 BDD representatie van het model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

  Variabelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7Transities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7Functies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

  3.3 Statische Analyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8Variabelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Functies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Opslag gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Analyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10Verkennen van het model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10Travelers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

  4 Conclusie 144.1 Tijdsbesteding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144.2 Behaalde resultaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144.3 Aanbevelingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

  Voltooiing van NTA2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15Gebruik van een bestaande modelchecker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15Test Guidance op basis van eerdere verkenningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

  Pagina 2

 • Hoofdstuk 1

  Stage bij Nedap

  In het kader van mijn master Computer Science heb ik de afgelopen periode stage gelopen bij NedapSecurity. Gedurende een twintigtal weken ben ik bezig geweest met het ontwerpen van een systeemom het automatisch testen van software te versnellen. Het systeem, Nedap Test Automation (NTA),is een in-house test tool ontworpen door Daan van Beek. De lezer van dit verslag wordt geacht eenminimale kennis te beschikken betreffende model checken, inhoudende dat de gebruiker bekend is mettermen als: (bounded) model checking, model driven tests, use cases, en (Reduced Ordered) BinaryDecision Diagrams (BDD’s) 1.

  1.1 AEOS

  Het doel van NTA is het "Model Driven" testen van de AEOS-dashboard. AEOS is het integrale be-veiligingssysteem van Nedap. AEOS is een volledig softwareplatform dat met behulp van zogehetencontrollers een veelvoud aan functies kan vervullen. Dit kan toegangscontrole, al dan niet met RFID,inbraakdetectie, of het beheer van persoonlijke kluisjes zijn. Om personen in het systeem in te voeren ofbepaalde rechten toe te kennen, is er een dashboard. Het AEOS-dashboard is een in flash ontwikkeldeapplicatie. Dit dashboard communiceert vervolgens met de achterliggende back-end van AEOS. Ge-zien AEOS continu doorontwikkeld wordt, en sommige van deze nieuwe functies ook invloed hebben ophet functioneren van het dashboard is het noodzakelijk dat het dashboard getest wordt. Het testen vanhet dashboard gebeurde voorheen handmatig. Echter, neemt dit handmatige testen veel tijd in beslag.Dit betreft voornamelijk het testen of reeds geïmplementeerde functionaliteiten beïnvloed worden doornieuwe functies, de zogeheten regressie-testen.

  1.2 NTA

  Om deze regressietesten te vergemakkelijken is er besloten om een automatisch test-systeem te ont-werpen, NTA. NTA kan grafische interfaces bekijken en beïnvloeden. Daarmee kan NTA het gedragvan een gebruiker of handmatig tester emuleren. Om dit te doen heeft NTA een intern model van hette testen systeem. Door gelijktijdig een functie uit te voeren op het model als in de werkelijkheid kanNTA discrepanties tussen het model en de werkelijkheid detecteren. Zodra een fout gevonden is kan ditbetekenen dat er of: een fout in het model zit, of dat er een functionaliteit niet meer naar verwachtingwerkt. Mits je een goed model hebt zal het tweede het geval zijn.

  Het model is non-deterministisch en bevat cykels. Het beste kan het gezien worden als een opeen-volging van verschillende use-cases, waarbij na de executie van een use-case één of meerdere andereuse-cases geselecteerd kunnen worden. Dit scala aan use-cases kunnen door de cykels en het non-determinisme in het model zeer complexe testen genereren, die een handmatig tester niet zo snel zouuitvoeren.

  Een voorbeeld van een simpele login is getoond in Figuur 1.2. (Voor een uitgebreidere uitleg vanhet model verwijs ik naar hoofdstuk 3.3)

  Tevens bevat NTA de mogelijkheid om variabelen te gebruiken. Hiermee kan er bijvoorbeeld be-paald worden of een use-case uitgevoerd kan worden. Een voorbeeld is het onthouden of de huidigeingelogde gebruiker al dan niet een administrator is. Het zou immers voor te stellen zijn dat bepaaldetesten enkel uitgevoerd dienen te worden wanneer er momenteel een administrator is ingelogd. Dezevariabelen tezamen met de huidige positie in het model zijn te beschouwen als de huidige staat van hetmodel in NTA.

  1Daan van Beek, NTA NodeTypes

  Pagina 3

 • Pagina 4

 • Hoofdstuk 2

  Stage-inhoud

  Doordat de tool het dashboard, of "System Under Test"(SUT), via de grafische interface benaderd iser soms sprake van een pauze in de executie. Zo kan de SUT bijvoorbeeld nog een scherm moetenladen. Daaruit kunnen we twee dingen concluderen:

  • NTA zal niet altijd de volledige rekenkracht van de computer gebruiken.

  • Het uitvoeren van tests neemt veel tijd in beslag, dus het is zaak zoveel mogelijk diverse testsbinnen een gegeven tijd uit te voeren.

  Gedurende deze stage is het doel te kijken naar mogelijkheden om de executie van de hoeveelheidnuttige tests door NTA te vergroten. Wanneer het model enkel deterministisch zou zijn, dan zou dezeversnelling puur in de executie van de tests gevonden moeten worden. Het versnellen van de testsis niet wenselijk. De testmethode dient namelijk de interactie en invoer van een normale gebruiker tesimuleren. Wanneer de tests uitzonderlijk snel zouden worden uitgevoerd dan kan het gedrag van deSUT niet representatief zijn voor normaal gebruik.

  Omdat de tests echter ook enig non-determinisme bevatten, is daar ruimte om enkele verbeteringendoor te voeren. De aanwezigheid van een keuze welke test of pad gekozen dient te worden na dehuidige test is aan NTA. Een random keuze garandeert uiteindelijk volledige dekking van het model(coverage), mits er een aanzienlijke hoeveelheid testen worden gedraaid.

  Wellicht zou er een manier zijn om deze keuzes dusdanig te maken dat er; geen tests wordenovergeslagen, maar dat een voldoende verkenning van de tests sneller gegarandeerd zou zijn. Het doelis dus, gegeven een bepaalde testtijd meer diverse testen te kunnen uitvoeren. Door deze verhoogdecoverage zou de kans op het detecteren van bugs omhoog gaan. Voor het berekenen van de prioriteitvan de uit te voeren tests zou de idle-tijd van NTA gebruikt kunnen worden.

  Mogelijke oplossingen

  Na enig overleg hebben wij besloten dat hiervoor enkele oplossingen waren.Een optie is om de verkende paden, of tests, bij te houden. Hiermee zou een eerder genomen

  pad een mindere voorkeur kunnen krijgen om te verkennen of bijvoorbeeld volledig uitgesloten kunnenworden. Probleem is echter dat bepaalde paden een noodzaak zijn om te nemen, wanneer iemand debereikbare paden na dat punt wenst te bereiken.

  Een andere oplossing is om alle mogelijke toekomstige paden te verkennen. Hierbij zou bij pun-ten met een keuze beide opties verkend worden. Gezien het legio van de beslissingen niet non-deterministisch zijn, zou op deze manier een groot deel van het model verkend kunnen worden middelsbounded model checking. Op basis van deze verkenning zou vervolgens een geïnformeerde keuzekunnen worden gemaakt voor het te volgen pad. Deze keuze zou naar alle waarschijnlijkheid een aan-zienlijke verbetering zijn ten opzichte van de huidige random-tactiek, bij het kiezen van een vervolgpadvanaf een non-deterministische keuze.

  De laatste oplossing, met een statische analyse, bied potentieel de meeste snelheidswinst. Te-vens lag deze oplossing in het verlengde van de interesses en voorkennis van zowel de stagiair alsbegeleider.

  Pagina 5

 • Hoofdstuk 3

  TestAdvisor

  Het doel van de stage is gesteld een zogeheten "Test Advisor"te ontwerpen voor NTA. Deze Test Advisordient op beslissingspunten een statische analyse te doen van het onderliggende model om te bepalenwat de meest geschikte keuze is om de exploratie te vervolgen.

  Nota bene, bij deze exploratie zullen wij het gedrag van het model nabootsen, om te kunnen be-palen welke nodes bereikbaar zijn. Wij zijn dus in feite een model van het model aan het exploreren.Hierbij kunnen wij mogelijk gedrag van het originele systeem als non-deterministisch beschouwen. Eenvoorbeeld hiervan is of een tekstveld al dan niet zichtbaar is in een GUI. Derhalve zullen we beidemogelijkheden verkennen. Wel kunnen we de staat van variabelen modelleren. Met deze variabelenkunnen we de uitkomst van zogeheten guards uitrekenen. Daardoor kunnen bepaalde executiepadenbij voorbaat uitgesloten worden aangezien deze door de guards (in combinatie met de huidige staat vande variabelen) niet bereikbaar zullen zijn. Hiermee zal de statespace drastisch verminderd worden.

  3.1 Statespace

  Het model bevat een groot aantal mogelijke paden. Gezien het gebruikelijk is dat het model cykelsbevat, zijn er een oneindig aantal mogelijk paden. Een oneindig grote statespace is uiteraard nietvolledig te verkennen. Dit is zowel qua tijd als opslagruimte een onmogelijkheid. Een manier om tochbinnen afzienbare tijd tot een geschikt advies tijd te genereren voor NTA is om het model slechts deelste doorzoeken. Deze methode van enkel een deel van het model verkennen is ook bekend als boundedmodel-checking. Gegeven dat NTA bij een non-deterministisch punt is beland, zal de Test Advisor eenbounded model-check doen vanaf dat punt. Alle mogelijke paden zullen verkend worden, de bound kanof een maximale zoekdiepte behelzen, of een maximale tijd die de Test Advisor mag besteden aan hetzoeken. Na deze zoektocht zal er een verzameling van bereikbare nodes zijn. Uit deze verzamelingkan vervolgens volgens een nader te bepalen metriek een doelnode gekozen worden. Gegeven dit doelkan vervolgens het te nemen pad beredeneerd worden startend op de huidige positie van NTA. De tegebruiken metriek voor het kiezen van een node kan simpel zijn; uit de bereikbare nodes willekeurig eennode kiezen, maar er kan ook een complexere methode bedacht worden. Bij een complexe methodezou er bijvoorbeeld rekening gehouden kunnen worden met eerdere verkenningen van NTA (coverage)en de kans op het succesvol bereiken van deze node.

  Statespace grootte

  De huidige representatie van het model in NTA is een honderdtal megabytes groot. Wanneer wij boun-ded checking zouden willen doen zou dat inhouden dat er twee keuzes zijn. Of wij exploreren 1 padper keer, na elke exploratie het model terug brengend in de originele staat. Dit zou weinig tot geenextra ruimte kosten, ten slotte hoeven wij enkel na elke verkenning enkel de bereikbare nodes op teslaan. Een sequentiële exploratie zou echter veel tijd kosten. De tweede optie is de verkenning vanmeerdere paden gelijktijdig plaats te laten vinden. Bij een dergelijke parallelle verkenning zou bij elke(non-deterministische) keuze beide paden verkend moeten worden. Om beide paden te verkennen zoudus het model gedupliceerd moeten worden bij een dergelijke keuze. De grootte van het model in achtnemende is het makkelijk om te zien dat in een dergelijk geval het geheugenlimiet van de computeraanzienlijk sneller bereikt zou worden voordat het model voldoende diep verkend is. Daarom zou in eendergelijk geval de gehele verkenning een vruchteloze operatie zijn.

  Een geschikte oplossing voor deze statespace explosie is het reduceren van het formaat van hetmodel. Dit kan door enkel de relevante informatie op te slaan in ons kopie. Deze relevante informa-tie zou enkel de beschrijving van de paden zijn die er in het model aanwezig zijn - en de relevantevariabelen. Deze variabelen zijn nodig omdat deze mede bepalen welke paden toegankelijk zijn. Alle

  Pagina 6

 • andere functionaliteiten die in het model zitten hoeven wij niet in het model over te nemen. Deze ove-rige functionaliteiten zijn bijvoorbeeld de nodige code en data in het model die nodig zijn om de SUTte besturen. Naast deze reductie kunnen we ook kiezen om de kopie op een alternatieve wijze op teslaan. Het gebruik van Binary Decision Diagrams (BDD’s) is hiervoor zeer geschikt. Een BDD is eenboomstructuur (graaf) waar bij elk niveau in de boom een binaire variabele representeert. Bij elk knoopin deze boom is de keuze tussen twee takken, één waarbij de gerepresenteerde variabele waar is, enéén tak waarbij de variabele onwaar is. Onderaan deze boom zijn de bladeren met enkel de waardeWAAR of ONWAAR. Elk pad wat eindigt in een WAAR blad is een geldige staat voor de keuze vanwaardes voor de gerepresenteerde variabele in de BDD. Één enkele BDD kan dus een veelvoud aangeldige staten representeren.

  3.2 BDD representatie van het model

  Gezien elk decimaal getal ook in het binaire stelsel omgezet kan worden, kunnen wij in de BDD getallenopslaan. Middels het toepassen van zogeheten relaties op de BDD kunnen we dan dit getal aanpassen.Het originele model zou dan versimpeld kunnen worden als een graaf, elke vertex met zijn eigen uniekenummer. De BDD representeert deze huidige vertex in de variabele V{} met V{} ⊆ Vertices. Geziende aard van de BDD kan een enkele BDD nu een set van momenteel bereikbare vertices beschrijven.Gegeven dat wij bij vertex 3 of 1 starten met verkennen (V{} = 1, 3). Vervolgens passen wij een relatieR toe die de transitie van vertex 3 of 8 naar vertex 4 of 5 beschrijft. Rv : V{3,8} → V{4,5}. Na toepassingop deze relatie zal de BDD als volgt veranderen:

  V{1,3}Rv−−→ V{1,4,5}

  Na deze transitie zullen vertex 4 & 5 dus ook bereikbaar zijn.

  Variabelen

  Wij kunnen nu ook de BDD verrijken door alle variabelen uit het model in de BDD te laden. Dit kanop een vergelijkbare manier als de vertex. Gegeven een variabele vi uit het model met de mogelijkewaarden wi,j ∈ vi die vi kan aannemen. Nu kunnen wij een variabeleWi ∈ {0..j} maken waarbijWi(j)de waarde van wi,j vertegenwoordigd. De zo verkregen BDD bevat dus V en W. De BDD zal nu duselke mogelijke variabele combinatie en vertex positie kunnen opslaan. Hiermee kunnen we met dezeBDD dus één of meerdere states van het systeem weergeven.

  Transities

  Zoals eerder aangegeven hebben we reeds een relatie Rv om een transitie van de ene naar de anderevertice aan te geven. Echter deze vertex is niet de volledige beschrijving van een state. Wat er mo-menteel nog mist bij deze relatie is een tweetal elementen. Beide elementen hebben betrekking op devariabelen (W) die tevens deel uitmaken van de state. Een eerste element is dat de transitie de waardevan een variabele kan veranderen.

  RW :W →W ′

  Een tweede element is het feit dat een transitie alleen toegestaan kan zijn wanneer een variabele eenbepaalde waarde heeft. Dit zijn zogeheten ’guards’.

  Rg :W

  Tezamen kunnen wij dus een relatie R definiëren die als volgt is samengesteld:

  R = Rv ∧RW ∧Rg

  Een transitie in de BDD zal dus gecodeerd worden als:

  {V,W} R−→ {V ′,W ′}

  Functies

  NTA ondersteund ook nog het gebruik van functie-aanroepen. Dit gebeurt middels de JumpAndRe-turn-node, een voorbeeld van een functie aanroep is te zien in Figuur 3.2. Functies zouden zonderproblemen in de bovenstaande structuur geïmplementeerd kunnen worden. Immers, op het momentdat een functie wordt aangeroepen kan de code van de desbetreffende functie worden ingevoegd op

  Pagina 7

 • die positie, of ïnlining". Dit zou echter zorgen voor veel extra states. Idealiter zouden we de functiona-liteit van functieaanroepen verplaatsen naar de relaties over de BDD. Gezien functies geen variabelenmee krijgen, en tevens geen waarde retourneren is dit relatief simpel. Met een simpele stack in de BDDkunnen wij bij een functieaanroep de locatie van de aanroep opslaan. Op het moment dat de functiebeëindigt wordt zal de executie verder gaan vanaf het punt waar de functie is aangeroepen.

  Wij definiëren in de BDD een set van variabele Si met i = 0..n en n de maximale diepte waarin defuncties genest zullen worden. Deze n zullen we met behulp van een statische analyse kunnen achter-halen. Si zal vervolgens de waarde bevatten van de vertex waar een functie aanroep vanaf is gedaan.Een relatie R met betrekking tot een functie-aanroep zal dus ook een element Rs bevatten. Deze Rsgeeft aan hoe de stack gemanipuleerd dient te worden. Gegeven drie vertices:

  • Vs: De plek waar de functie aangeroepen wordt

  • Vr: De plek waar na de functie verder gegaan dient te worden

  • Vfs: Het begin van de functie

  • Vfr: Het einde van de functie

  • V∅: Gebruikt om een leeg element in de stack aan te geven.

  Bij een functie aanroep zal deze dus in de vorm zijn van:

  V = Vs ∧ Sd = V∅ → V = Vfs ∧ Sd = Vr ∧ d = d− 1

  Hierbij is d de huidige top van de stack Bij het retourneren ziet de relatie er als volgt uit:

  V = Vfr ∧ Sd = Vr → V = Vr ∧ Sd = V∅ ∧ d = d + 1

  3.3 Statische Analyse

  Wij hebben hierboven een simpele weergave gegeven hoe wij het model willen representeren in eenBDD. Tevens is er beschreven welke informatie uit het model in de BDD gebruikt zal worden. Echter,wij hebben nog niet gekeken hoe de data nodig voor de BDD uit het model wordt geëxtraheerd. Debenodigde informatie zal middels een statische analyse uit het model gehaald worden.

  Pagina 8

 • Variabelen

  Voor de variabelen willen wij weten welke waardes alle variabelen kunnen aannemen. Pas als wehiervan een bovengrens hebben bepaald kunnen wij de variabele in de BDD opslaan. Indien wij eenvariabele vinden die maar één mogelijke waarde kan aannemen, dan is deze variabele als statisch tebeschouwen. In plaats van de variabele in de BDD aan te maken kunnen we dan overal de desbetref-fende variabele vervangen met zijn waarde.

  Functies

  Voor functies willen we de volgorde van geneste functie-aanroepen bepalen. Zodoende kunnen we hetminimale formaat van de stack bepalen voor de BDD. Ook kan op deze manier de relatie voor elkemogelijke functie-aanroep gegenereerd worden.

  Model

  Het originele model bestaat uit een aantal submodellen. Deze submodellen bevatten vervolgens zoge-naamde ModelElements (ME’s). Een ModelElement is middels lijnen verbonden aan één of meerdereandere ME’s. Elke ME heeft een specifieke functie in het model 1. Een ME kan ook een Guard bevatten,dit is een expressie die geëvalueerd wordt tot een booleaanse waarde. Alleen wanneer deze expressieWAAR is zal NTA deze ME verkennen. Als laatste kan een ME een expressie bevatten, deze expressiekan bepalend zijn voor het gedrag van het ModelElement. Het kan bepalen welke lijnen vanuit dezeME gevolgd mogen worden (deterministisch gedrag) of bijvoorbeeld de waarde aanpassen van eenvariabele.

  Opslag gegevens

  In Figuur 3.3 staat een simpele weergave van het model. Om informatie met betrekking tot het modelop te slaan hebben we een aantal klassen ontworpen die informatie bevatten over het model, de ME’s,en de variabelen in het model. Op deze manier kunnen we op een makkelijke manier informatie opslaanin het model, zonder het model heel erg aan te hoeven passen. ModelInfo bevat algemene informatieover het model. Ook wordt hier relevante informatie opgeslagen met betrekking tot de voortgang van destatische analyse. VertexInfo is gekoppeld aan een ModelElement, zijnde een groep die ModelElemen-ten bevat, of een losse node. in VertexInfo wordt onder andere informatie opgeslagen met betrekkingtot het type node.

  1Daan van Beek, NTA NodeTypes

  Pagina 9

 • De laatste hulpklasse VariableInfo, bevat alle mogelijke waarde die een variabele kan aannemen. Naastdeze waarde wordt ook opgeslagen welke waardes andere variabelen dienen aan te nemen om dezewaarde aan te nemen. Men neme bijvoorbeeld een variabele a en een variabele b, van b is bekend datdeze de waarde 1 of 2 kan aannemen. a komt voor in drie expressies: a = 5, a = b, en a = 3 ∗ b. Van akan nu vermeld worden dat het de volgende waardes kan aannemen:

  • a = 5

  • a = 1 gegeven b = 1

  • a = 2 gegeven b = 2

  • a = 3 gegeven b = 1

  • a = 6 gegeven b = 2

  Ook wordt er in VariableInfo opgeslagen of een variabele refereert naar een andere variabele (verge-lijkbaar met pointers).

  Analyse

  In plaats van één enkele functie om het gehele model te analyseren is er gekozen dit in stappen te doen.Een probleem bij de analyse is dat NTA ontwikkeld is naar gelang wat nodig was bij het testen. NTAheeft dus geen zeer duidelijke omschrijving van het innerlijk functioneren van de tool. Bij het uitvoerenvan expressies kunnen er dus ambiguïteiten optreden. An sich is dit geen probleem, NTA functioneerttenslotte naar behoren. Maar bij het vertalen van het model naar een BDD dient het exacte gedrag vanNTA geïmiteerd te worden. Mocht dit niet het geval zijn dan kan het zijn dat de NTA Test Advisor (NTA2)bepaalde bestaande paden niet kan bereiken. Of zelfs niet bestaande paden verkend en adviseert.

  Recycling van functies

  Om het gedrag van NTA zo exact mogelijk na te bootsen zullen we voor zover mogelijk gebruik makenvan de bestaande functies in NTA. Een eerste functie in NTA is de functie die expressies evalueert.Deze functie, calculate(), retourneert een string met daarin de geëvalueerde expressie. De functiewordt recursief aangeroepen op een expressie. Een expressie bestaat vervolgens uit een linker- enrechtergedeelte. Men neme bijvoorbeeld de expressie a = b + 3, dit evalueert tot:

  =

  +

  3b

  a

  Wanneer wij de calculate functie aanroepen, dan zal de waarde van b opgehaald worden. Vervol-gens wordt de waarde van 3 opgehaald. Dan wordt de operator + uitgevoerd op b & 3. De variabele awordt geladen. En vervolgens wordt het resultaat van de som opgeslagen in a. Wij willen echter voorde statische analyse alle mogelijke waardes van een variabele weten. Daarom hebben wij de func-tie calculate() omgeschreven naar: calculate(boolean calculateStatic=false). Wanneer deboolean calculateStatic ge-enabled is, dan zal calculate alle mogelijke waardes uitrekenen, gegevende mogelijke waardes van de variabeles. Deze mogelijke waardes voor de variabele zijn opgeslagen inde klasse VariableInfo.

  Verkennen van het model

  Zoals eerder vermeld zullen wij het model in stappen verkennen. Om NTA zelf minimaal aan te hoe-ven passen hebben we gekozen voor een soort visitor-pattern. Elk ModelElement zal een functietraverseModelElement(func) krijgen die aangeroepen zal worden met een functie visitModelElement()als argument en vervolgens:

  • visitModelElement() aanroept met het huidige ModelElement als argument

  • visitModelElement() zal vervolgens de verzamelde data opslaan in het VertexInfo-object gekop-peld aan dit ModelElement

  • traverseModelElement() aanroept voor alle ModelElementen verbonden met dit ModelElement,hetzij via een normale verbinding, hetzij via een functie-aanroep (jumpAndReturn).

  Pagina 10

 • Voor expressies hebben wij eenzelfde patroon gebruikt. Echter, waar de traversal-functie voor ME’seen top-down benadering gebruikt, zullen expressies bottom-up geëvalueerd worden. Er zal dus eerstde traversal-functie aangeroepen worden voor de linker- en rechter-subexpressie. Vervolgens wordt devisitExpression() aangeroepen voor de huidige expressie. Resultaten zullen, indien van toepassing,opgeslagen worden in VariableInfo.

  Travelers

  Het model zal in een paar iteraties verkend worden met verscheidende travelers, de gebruikte travelersworden in de volgorde gebruikt waarin deze hieronder zijn beschreven. Elk van deze ModelElement-travelers zal worden aangeroepen op het initiële ModelElement van het model. Vervolgens zullen dezerecursief door het model heen gaan, totdat elk element bezocht is. De Expression-travelers zullenindien nodig worden aangeroepen worden door een ME-traveler op de expressie van het betreffendeModelElement.

  GraphEdges

  Deze klasse zorgt ervoor dat alle verbindingen tussen de ME’s opgeslagen worden in VertexInfo. Tevensslaat het op of een klasse een JumpAndReturn is. Indien dat het geval is, dan wordt dit tezamen metde locatie opgeslagen in VertexInfo.

  GraphReturns

  Nadat alle verbindingen zijn opgeslagen worden alle JumpAndReturns geanalyseerd. Zodra deze func-tie een JumpAndReturn tegenkomt zal hij zichzelf recursief aanroepen op de locatie waar de JumpAnd-Return heen wijst. De recursie wordt beëindigd zodra de functie een Return tegen komt. Op dezemanier kunnen we de maximale diepte van functies achterhalen. Deze diepte wordt opgeslagen - engebruikt om het formaat van de functie-stack van de BDD te bepalen. Ook worden alle mogelijke func-tiecalls met hun huidige recursiediepte opgeslagen. Met deze informatie kan uiteindelijk de relatie voorde BDD worden aangemaakt die stack manipuleert. Waarmee de BDD de functiecalls emuleert zonderalle functies te hoeven inlinen.

  VariableAssignments

  De VariabeleAssignments-klasse, evalueert of het huidige ModelElement een variabeletoewijzing doet.Dit kan of doordat het ModelElement een zogeheten MultipleOptionsChooser is, of omdat de expressievan de huidige ME een BecomesExpression bevat. Een MultipleOptionsChooser (MOC) heeft als ar-gument (expressie), een variabele en een lijst van waardes. De MOC zal uit de lijst een waarde randomkiezen en toekennen aan de variabele.

  Becomes De ExpressionTraveler Becomes kijkt of een expressie een instantie is van een becomes-Expression. Vervolgens wordt de linkerkant van de expressie geëvalueerd om te weten te komen aanwelke variabele een waarde toegekend dient te worden. Laten we deze variabele "LHS-var"noemen.De rechterzijde kan of een expressie zijn, of het kan een pointer zijn naar een andere variabele.

  RetrieveVars Met behulp van de expressionTraveler RetrieveVars wordt gekeken welke variabelen inde rechter subexpressie zitten. Vervolgens wordt in de VariableInfo van LHS-var worden opgeslagendat LHS-var afhankelijk is van deze variabelen.

  Pagina 11

 • VariableBounds

  Nu alle afhankelijkheden voor de variabelen zijn uitgeplozen kunnen wij proberen een upperbound temaken voor de waardes die een variabele kan aannemen. Dit wordt gedaan door de "TravExprBounds-klasse

  TravExprBounds Het verkennen van de expressie met behulp van de TravExprBounds-klasse kanhet best worden uitgelegd met behulp van een stuk psuedo-code. Zie hiervoor de code in Listing 3.1.

  1 while ( not VariableBounds . al lBound )VariableBounds . al lBound = true

  3 f o r a l l (ME as me)bound = true

  5 i f (me. expression instanceof BecomesExpression )f o r a l l (me. expression . i n f o ( ) . usedVar iables as var )

  7 i f ( not var . isBound ( ) )bound = fa lse

  9 i f ( bound )i n f o . addValues (me. expression . c a l c u l a t e ( ) )

  11 elseVariableBounds . al lBound = fa lse

  Listing 3.1: Pseudo code voor het verkennen van de bounds van variabelen

  Alleen wanneer all variabelen waar een LHS-var van af hangt bounded zijn kan de waarde voor dezevariabele uitgerekend worden. Dit proces zal dus herhaald worden tot er geen ongebonden variabelenmeer zijn.

  VariableReferences

  Wij hebben momenteel voor elke variabele de mogelijke waardes uitgerekend. We missen echter nogeen aantal waardes. Er is namelijk nog geen rekening gehouden met het gebruik van pointers. Ophet moment dat a bijvoorbeeld naar b wijst, en er een andere waarde aan a wordt toegekend zal dezeeigenlijk aan b worden toegekend. VariableReferences zal voor elke LHS-var recursief een functieaanroepen. Deze functie zal alle mogelijke waarden van deze LHS-var toevoegen aan alle variabelenwaar LHS-var naar kan refereren. De functie wordt vervolgens weer aangeroepen op de gerefereerdevariabelen. Aan het einde hebben we een bovengrens bepaald voor elke variabele, rekening houdendemet pointers.

  StaticVars

  Nu we een bovengrens hebben bepaald kunnen we kijken of er variabelen geëlimineerd kunnen worden.Indien de bovengrens bestaat uit precies één waarde dan is de variabele statisch. StaticVars-travelergaat alle variabelen na, en markeert deze variabelen. Bij het bouwen van de BDD kunnen deze varia-belen dan genegeerd worden, en vervangen worden met de waarde van de variabele.

  For loops

  Na alle bovenstaande analyses is er nog een constructie in NTA waar we geen rekening mee hebbengehouden. Te weten de Groups, en specifiek de foreach-group. De foreach zal een loop-variabelevoor elke waarde uit een gegeven list initialiseren - en de ModelElements in de foreach-group voorelke waarde van die variabele uitvoeren. Er is voor gekozen om deze loops uit te vouwen (loop un-rolling) teneinde ze in de BDD te passen. In een eerste poging is er getracht de uitgevouwde loopsin het NTA-model onder te brengen. Dit bleek echter niet mogelijk om alleen lokaal te doen geziende aard van NTA. NTA wil namelijk elke verandering aan het model doorgeven aan de server, zodatalle andere clients eenzelfde model hebben. Hierna is besloten om zodra de bovengrens van alle va-riabelen is uitgerekend, er een boolean in ModelInfo wordt aangepast. Deze boolean geeft aan datbij het verkennen van het model ook in de for-groups gekeken dient te worden. Bij de verkenning zalelke foreach dus geinitialiseerd worden met elke mogelijke waarde uit de lijst. Gezien de forloop ookweer invloed kan hebben op de waardes van variabelen worden bovenstaande ME-travelers allemaalopnieuw uitgevoerd, deze keer rekening houdende met foreach-groups. Mogelijke problemen hierbij isdat alle initialisaties van foreach-executies onderling moeten worden verbonden in de BDD. Verder zaler bij een JumpAndReturn uit een foreach-group een inlining van die code vereist zijn. Verder is het ooktoegestaan om foreach-groups in for-each-groups te plaatsen. Dit alles heeft gedurende de stage eenaanzienlijke hoeveelheid tijd gekost om te doorgronden en proberen te vangen in code.

  Pagina 12

 • BuildBDD

  De BuildBDD traveler zet de informatie in de Info-klasses om in een BDD. Dit gebeurt door achtereen-volgens de variabelen en stack aan te maken. Vervolgens worden alle relaties toegevoegd. Als laatstewordt de BDD in de begin-state gezet. Gegeven deze BDD en de gegenereerde relaties kan het modelverkend gaan worden.

  DotBuilder

  De DotBuilder is een klasse die .dot-bestanden kan lezen. Deze bestanden beschrijven een graaf.Het gegenereerde dot-bestand is een grafische weergave van hoe de ModelElement-travelers doorhet model heen gaan. Een voorbeeld van een dergelijke weergave is te zien in Figuur 4.3 & 4.3.Deze figuren zijn het best te bekijken in de PDF, daar er dan ingezoomd kan worden. Tevens is ditdus een weergave van hoe het model door de BDD geinterpreteerd zal worden. Deze klasse is puurontworpen om in de ontwerpfase visuele feedback te hebben over hoe het model geanalyseerd wordt.Op vergelijkbare wijze kan er ook een graaf worden gecreëerd die alle variabelen en hun onderlingenverbanden toont.

  Pagina 13

 • Hoofdstuk 4

  Conclusie

  In de vorige hoofdstukken is uitgeweid over verscheidende dingen. Het probleem is aangeduid, zijndeeen model gedreven testtool die naar mate het model groter wordt aanzienlijk complexer wordt. Eris gekeken naar wat een mogelijke oplossing zou zijn om dit tegen te gaan. We hebben uiteindelijkvoor een van deze oplossingen gekozen om deze gedurende een twintigtal weken uit te werken. Ditidee is hierboven uitgelegd, tezamen met een uitweiding hoe deze oplossing binnen de code van NTAuitgevoerd dient te worden. Uiteraard zijn er ook nog subtiliteiten die niet in dit rapport beschreven zijn,daar deze zichzelf wijzen wanneer iemand de code zou doornemen.

  4.1 Tijdsbesteding

  Gedurende de eerste weken heb ik mij bekend gemaakt met mijn werkomgeving en NTA. Ik heb eerstals gebruiker met NTA kennis gemaakt om een idee te krijgen van de functionaliteiten van NTA. Hierbijwas ik ook zeer geholpen door de tutorials geschreven door Daan van Beek, die zowel diende om mijbekend te maken met het systeem als documentatie, en een goed handvat om de werking van hetsysteem te doorgronden. Gedurende deze weken hebben we ook in overleg de exacte opdracht vormgegeven. De contouren van de opdracht waren reeds tijdens onze eerste gesprekken voor aanvangvan de stage bepaald. Om bij de exacte invulling als stagair ook meer mee te kunnen denken waseen eerste kennismaking met NTA echter onmisbaar. De weken hierna heb ik literatuur gelezen metbetrekking tot model driven testing, en BDD’s. Verder heb ik een aantal papers over JTorx bestudeerd.JTorx is een model driven test-tool, ontwikkeld door Axel Belinfante. Met deze tool ben ik reeds bekendvia een vak dat ik heb gevolgd in het kader van mijn master, en het leek mij nuttig deze tool nogmaalste bekijken in het kader van mijn huidige opdracht. Gelijktijdig ben ik begonnen met een raamwerk ommet behulp van JavaBDD van een graaf een BDD te kunnen maken. Later ook met de toevoeging vanvariabelen, stacks, transitierelaties en een methode om een pad te bepalen gegeven een beginnode enéén van de bereikbare nodes die met behulp van de transitierelaties te bereiken is. Na dit raamwerkben ik begonnen met het ophalen van informatie uit het model. In eerste instantie met behulp van veleextra (nieuwe) functies binnen het bestaande model. Later met behulp van "Travelersëen methode dieerg op het bekende visitors-pattern lijkt. Waarbij het model gedecoreerd werd met klasses waar deverkregen informatie in opgeslagen werd. Hierna is er nog een aantal weken nodig geweest om destatische analyse van variabelen correct te implementeren, en nog enige tijd om pointers te kunnenanalyseren. Een veelvoud aan weken is vervolgens besteed aan het verkennen van for-loops. Eerstdoor deze binnen het model uit te vouwen. Later door deze op een andere manier te verkennen metbehulp van de travelers. Dit zorgde echter weer voor de nodige complicaties in het creëren van deBDD. Rond dat punt was echter de tijd voor mijn stage inmiddels ten einde gelopen. Reste mij enkelnog verslaglegging en een (interne) presentatie. Bij de presentatie heb ik de inhoud van dit project ende behaalde resultaten toegelicht. Ook heb ik toen een aantal mogelijk in de toekomst te volgen ideeenbesproken, waaronder de haalbaarheid en wenselijkheid voor het afronden van deze benadering.

  4.2 Behaalde resultaten

  Helaas is het niet gelukt gegeven de tijd die voor de stage stond de gehele opdracht af te ronden. Ge-lukkig hebben we wel alsnog nuttige resultaten kunnen behalen. Allereerst kunnen we met de statischeanalyse nuttige informatie over het model extraheren. Deze informatie kan worden gebruikt voor deverkenning van het model, zij het met behulp van BDD’s of op een andere manier. Ook kunnen er doorde traveller-klasses makkelijk bepaalde functionaliteiten aan NTA worden toegevoegd. Deze functiona-liteiten waren voorheen al bedacht en gewenst verklaard. Het implementeren van deze functionaliteitenzonder het traveler-raamwerk kosten echter dusdanig veel tijd dat deze onderaan de featurelijst waren

  Pagina 14

 • beland. Een feature waar men aan kan denken is bijvoorbeeld opzoeken waar een variabele exactgebruikt wordt, en wat de impact is wanneer een gebruiker een variabele zou wijzigen. Momenteel ishet verwijderen of aanpassen van een variabele een zeer precaire klus, gezien de neveneffecten nietgoed zichtbaar zijn. Men zou dus of op blind vertrouwen een variabele moeten aanpassen, of eenvolledige kennis van het model hebben. In de praktijk betekend dit dat in een dergelijk geval vaak eennieuwe variabele geïntroduceerd wordt. Dit zal in de toekomst een hoop legacy variabelen, en dus eenonnodig grote state-space kunnen opleveren. Gedurende deze stage zijn er ook al een aantal bugs enonvolledigheden in NTA gevonden en opgelost. Ook kunnen we nu een (veel) betere schatting makenvan de haalbaarheid om NTA een op BDD-gebaseerde test-advisor te geven. Indien dat het geval iszou ook het raamwerk voor de BDD generatie kunnen gebruikt worden als basis hiervoor. Het is echterdiscutabel of een op BDD’s gebaseerde advisor een wijze keuze is in retrospect.

  4.3 Aanbevelingen

  Indien dit gelukt zou zijn zou het een zeer efficiënte en misschien wel de beste oplossing zijn om eengoed advies uit te brengen aan NTA. Het probleem is echter dat de implementatie perfect dient te zijn,dit omdat er anders geen enkele garantie kan worden gedaan over de verkenning van het model mochtde BDD een fout bevatten. De complexiteit van dit project is wellicht uit te drukken door te trachten eennaam te bedenken voor wat de NTA2eigenlijk is. Het is een test guidance advisor voor een model basedtesting tool, gebaseerd op het verkennen van een model van het model middels een BDD. Misschienwel een:

  "BDD-based meta-Model Exploration based Test Guidance Tool for a Model Based Test Tool"

  Ook al zou deze tool correct werken, dan nog zou NTA2in sommige aspecten complexer zijn dan NTAzelf. Dit klinkt niet als een wenselijke eigenschap. Al helemaal niet wanneer in de toekomst het gedragvan NTA wijzigt, dit kan bijvoorbeeld door een uitbreiding van functionaliteiten komen, of door de intro-ductie van een extra NodeType. Maar ook iets simpels als een bug-fix kan ervoor zorgen dat het gedragvan NTA2niet meer overeenkomt met NTA. Wat zou vereisen dan iemand deze functionaliteit dus ook inNTA2aanpast.

  Voltooiing van NTA2

  Daargelaten dat de volledige correcte implementatie van een BDD-based Test advisor nog een aan-zienlijke hoeveelheid werk zou betekenen. Mede doordat NTA nog wat ambiguïteiten bevat, verwachtik dat NTA nog wel een aantal verassingen in petto heeft die de vlekkeloze implementatie van NTA2inde weg zullen staan. Met betrekking tot de implementatie van foreach-Nodes stel ik voor deze ook inde BDD te encoderen, zoals bij JumpAndReturns ook gedaan is. Het uitrollen van for-loops lijkt eennodeloos ingewikkelde zaak te worden, ondanks dat dit op het eerste gezicht eenvoudig lijkt.

  Gebruik van een bestaande modelchecker

  Een andere optie is om de verkregen informatie van de statische analyse in een model te stoppen datdoor een traditionele modelchecker kan worden verkend. Persoonlijk lijkt mij dit geen heel goed idee. Ditomdat een volwaardige modelchecker NTA een stuk complexer maakt en dat nog steeds al het gedragvan NTA een vertaalslag dient te maken van NTA-model naar een andere modelleertaal. Daargelatendat deze modelchecker bounded reachability checking op een manier implementeert die voor ons doelbruikbaar is.

  Test Guidance op basis van eerdere verkenningen

  Ondanks dat een benadering met test-guidance op basis van (bounded) verkenning van de state-spacewaarschijnlijk het beste advies genereert denk ik dat in de praktijk een andere keuze handiger is. Mo-menteel verkend NTA heel oppervlakkig door te kijken of de aangrenzende nodes al zijn bezocht, enkiest de helft van de tijd voor de minst bezochte node. Om te zorgen dat wel elke node eventueel geko-zen wordt zal NTA de andere helft van de tijd een willekeurige richting kiezen. Ik denk dat wanneer indeze oppervlakkige keuze de huidige waarde van de variabelen mee wordt genomen, welke verkregenkunnen worden met de statische analyse, dat er al een iets betere keuze kan worden gemaakt. Eengrotere verbetering verwacht ik wanneer de coverage van het model centraal wordt opgeslagen. Ophet moment dat er getest wordt zal NTA namelijk met meerdere instanties tegelijkertijd draaien. Ik denkdat wanneer van al deze instanties centraal wordt bijgehouden waar ze zijn geweest, dat er vanuit diecentrale plek een betere en snellere coverage bereikt kan worden. Deze server zou dan ook kunnenmeewegen in de te kiezen richting voor NTA. In plaats van 5 instanties die allemaal op vergelijkbare

  Pagina 15

 • manier door het model gaat zou de server de verschillende instanties kunnen sturen om gezamelijk hetmodel te verkennen. Met behulp van de statische analyse zou op de server van te voren al kunnenworden bepaald of een bepaalde node wel of niet bereikbaar is, dit zou onnodig verkennen kunnenminimaliseren. Ook zou deze server verdachte plekken in het model in kaart kunnen brengen. Dit zijnplekken waar NTA of nooit komt, of maar een enkele keer. Dit kan meewegen in de beslissing om dezeplekken te verkennen. Wanneer op een dergelijke manier het model wordt verkent zal dit zorgen voor:een minder complex systeem voor de test-advisor dan de BDD-oplossing Een robuuste verkenner diegrotendeels ongevoelig is voor de interne werking van NTA. Tenslotte hoeven we niks te weten daar-van, we sturen enkel op basis op verkregen data over het bezoeken van locaties. En hiervoor zoudenreguliere algorithmen kunnen worden gebruikt voor het verkennen van grafen. Ik denk dat dit redelijkmakkelijk te passen is binnen de huidige structuur van NTA. De complexiteit van de verkenningstac-tieken zou in eerste instantie tamelijk simpel kunnen zijn, maar zou eenvoudig uit te breiden zijn. Integenstelling tot de BDD-oplossing, wat meer een alles-of-niets-benadering is. Tevens denk ik dat erdan ook verschillende verkenningstechnieken gebruikt kunnen worden door verschillende instanties vanNTA.

  Pagina 16

 • 2463

  1530

  4

  1513

  898

  1399

  899

  900

  1533

  755

  2724

  2313

  2726

  187

  2728

  2727

  2729

  2683

  2659

  2660

  2499

  2514

  2513

  2500

  2501

  2502

  2503

  2672

  2673

  1

  2716

  2720

  1712

  2723

  2714

  2718

  2

  2721

  74

  62

  65

  55

  242

  2571

  1713

  66

  2573

  1708

  183

  162

  1890

  75

  600

  2592

  2575

  1957

  2576

  165

  124

  1892

  92

  597

  116

  120

  159

  952

  880

  852

  881

  865

  2741

  2021

  2019

  2018

  2407

  2020

  2736

  1014

  1008

  1005

  2408

  1011

  1012

  1013

  18

  87

  1009

  84

  1010

  15

  85

  185

  824

  86

  161

  2412

  823

  1252

  298

  1098

  534

  559

  1261

  1282

  1278

  1271

  297

  303

  1097

  1099

  535

  537

  558

  560

  1512

  1479

  1487

  1477

  1293

  1288

  1255

  2413

  1297

  1298

  1290

  1345

  1289

  1461

  1291

  1299

  1294

  1346

  1296

  1026

  1440

  1295

  1384

  1385

  1439

  2015

  1386

  1387

  1388

  1462

  1427

  1428

  1430

  1429

  1431

  1

  830

  831

  308

  833

  832

  1030

  1

  2

  2

  2

  1038

  1

  1021

  2

  1031

  2

  851

  2

  1447

  1039

  1022

  1445

  334

  1333

  1337

  573

  1338

  1316

  2442

  1340

  1319

  2431

  1342

  1328

  438

  2432

  1435

  1

  446

  1329

  2

  1356

  3

  464

  3

  1377

  2

  1331

  3

  1363

  2

  327

  465

  1378

  449

  1362

  439

  440

  444

  441

  1320

  442

  443

  628

  2

  1321

  3

  1327

  574

  1317

  580

  577

  1318

  581

  576

  578

  584

  2

  587

  3

  457

  3

  435

  3

  1357

  2

  1494

  2

  13732

  331

  459

  437

  1358

  1495

  1374

  582

  1109

  575

  1661

  1110

  583

  1662

  1111

  1663

  1664

  1665

  579

  1375

  2441

  1365

  2429

  460

  1

  2430

  1434

  461

  1366

  2

  1368

  3

  1371

  1359

  2440

  1347

  1433

  332

  1

  328

  1348

  2

  1350

  3

  2439

  1302

  1443

  1463

  1221

  1442

  1453

  1996

  1454

  1987

  1457

  1991

  1458

  1459

  2013

  2014

  1311

  1460

  1313

  1382

  1314

  1024

  1

  2016

  834

  837

  313

  836

  835

  1025

  2

  1062

  2

  1028

  2

  1659

  3

  1090

  3

  2022

  2

  919

  2

  1263

  2

  1042

  316

  1132

  1474

  1125

  866

  1264

  1989

  1990

  1993

  2006

  2

  2012

  2

  2017

  4

  417

  2

  1995

  2

  2007

  3

  1994

  2

  2008

  3

  2024

  4

  1052

  1186

  980

  1041

  1080

  625

  1182

  1448

  1449

  1100

  1451

  1450

  1103

  538

  1444

  2

  2

  1241

  541

  400

  544

  542

  401

  566

  563

  565

  543

  564

  1262

  1508

  1484

  1465

  1486

  1478

  1

  1485

  1254

  1260

  1469

  1488

  290

  1489

  1259

  1491

  1492

  1493

  1496

  1497

  1498

  1499

  1500

  1501

  1641

  1642

  1643

  1470

  2

  2

  2

  1475

  3

  281

  285

  2023282283284

  280

  278279

  1087

  1088

  1490

  1089

  533

  4

  10934

  1003

  1004

  368

  369 370

  1631

  1632

  1633

  1562

  1656

  1561

  1585

  1584

  1678

  1587

  2027

  1597

  1599

  1588

  2037

  1600

  1602

  2640

  1603

  2643

  2642

  1590

  1679

  1591

  1606

  1592

  1607

  1658

  1593

  1636

  2026

  1611

  1608

  1564

  1609

  4

  4

  1666

  2

  1629

  4

  886

  1628

  1610

  1660

  2635

  2639

  2636

  2637

  2638

  1649

  2231

  2631

  2632

  1601

  2227

  2633

  2230

  1594

  1595

  1596

  1565

  1567

  1580

  1578

  1569

  1572

  1575

  1573

  1582

  1576

  1574

  1650

  2641

  1577

  1586

  1598

  1639

  1644

  1653

  1645

  1651

  373

  992

  590

  1065

  522

  1084

  524

  260

  1085

  589

  528

  261

  525

  591

  529

  530

  1466

  1481

  2

  1467

  3

  1483

  592

  593

  264

  1086

  1502

  1506

  106

  1507

  2038

  2071

  2041

  2072

  2057

  2052

  2055

  2059

  2136

  107

  2101

  2074

  1

  1

  1

  652

  2

  2004

  2

  1

  1

  647

  2

  654

  2

  1

  1

  1

  2098

  2133

  2088

  300

  2106

  2093

  2127

  9572005

  947

  2414

  953

  955

  306

  2107

  3

  2096

  2097

  2100

  2089

  3

  2094

  4

  2064

  2067

  2066

  2063

  2060

  2065

  2068

  2061

  2070

  3

  2069

  2062

  2080

  2081

  2091

  2082

  2092

  2083

  2084

  2134

  2135

  2138

  2073

  2137

  3

  2139

  2045

  2075

  2044

  2051

  2043

  2076

  3

  2077

  2046

  2078

  2047

  994

  1476

  1472

  372

  294

  295

  296

  1094

  1473

  3

  1091

  1092

  1070

  307

  1096

  1068

  2196

  416

  1127

  1951

  821

  364

  429

  1131

  1952

  336

  402

  894

  432

  431

  2438

  1129

  850

  617

  2197

  618

  1071

  1069

  1

  1067

  1

  1037

  1072

  620

  2417

  2030

  2028

  1073

  2426

  2032

  2422

  2425

  2416

  2421

  2420

  2419

  2423

  596

  377

  595

  2424

  2418

  2415

  626

  2

  598

  382

  1

  3

  619

  3

  1077

  3

  1683

  623

  1078

  911

  1684

  820

  1833

  1845

  398

  383

  2

  2

  2

  385

  384

  389

  388

  392

  796

  390

  391

  1237

  1238

  798

  1227

  802

  807

  1228

  808

  799

  810

  809

  804

  800

  817

  805

  801

  1116

  797

  615

  397

  982

  985

  399

  1112

  806

  1113

  803

  814

  811

  812

  815

  816

  1114

  1115

  813

  1231

  1235 3

  3

  394

  395

  456

  603

  602

  605

  604

  607

  606

  608

  1118

  1119

  1081

  616

  613

  614

  610

  609

  612

  1120

  611

  1082

  1121

  1844

  1842

  3

  2577

  2

  1846

  1705

  1847

  1700

  1843

  1817

  2010

  2579

  1818

  1819

  1820

  1821

  4

  1956

  2

  1823

  2

  1717

  1888

  1701

  1702

  1703

  1704

  1706

  4

  1822

  2 2

  1834

  1801

  2031

  1075

  1076

  2035

  2036

  1079

  2029

  621

  622

  2033

  2034

  624

  838

  840

  839

  842

  844

  825

  843

  822

  1

  2

  1034

  1

  81

  1133

  1170

  1177

  1168

  1171

  2

  1169

  1165

  1172

  1173

  1174

  1175

  1176

  1183

  1184

  1185 1188

  1192

  1196

  3

  1190

  1191

  1193

  1194

  1141

  1195

  1179

  1142

  4

  1151

  1152

  1153

  1154

  1155

  1156

  1157

  1158

  1161

  1159

  1162

  1160

  5

  1181

  4

  1145

  1143

  1146

  1147

  1148

  5

  1150

  4

  1197

  1198

  1199

  1201

  1200

  1203

  1202

  1204

  4

  1135

  1136

  1137

  1134

  3

  1955

  2435

  1948

  1953

  2434

  2141

  1932

  1934

  1931

  1936

  1937

  1933

  1941

  1935

  2149

  1954

  2294

  2150

  1950

  2146

  2148

  2147

  2

  2151

  360

  361

  344

  345

  346

  347

  348

  349

  350

  353

  352

  354

  2

  2

  356

  363

  1942

  1938

  2159

  2152

  2172

  2157

  2158

  2155

  2153

  2226

  407

  409

  408

  757

  410

  2

  415

  2

  403

  413

  758

  759

  2176

  2177

  2179

  2182

  2178

  2180

  2188

  2156

  2189

  2190

  3

  2166

  3

  2174

  3

  2170

  3

  2165

  2173

  2169

  2191

  2192

  2195

  2193

  2183

  2184

  2181

  2185

  2186

  2194

  2187

  2175

  776

  775

  774

  778

  783

  779

  784

  785

  786

  787

  788

  789

  792

  790

  793

  2

  760

  2

  770

  780

  782

  781

  1939

  1943

  2168

  2171

  510

  512

  511

  519

  518

  2

  480

  2

  481

  769

  768

  516

  1940

  1944

  2167

  488

  490

  818

  819

  491

  499

  496

  492

  493

  494

  495

  767

  498

  2

  477

  2

  476

  766

  503

  2433

  2140

  2143

  2144

  2145

  2142

  2

  433

  434

  2289

  2288

  453

  2

  2286

  2287

  2291

  2290

  2201

  2292

  2211

  2210

  2204

  2206

  2209

  2215

  2295

  2205

  2212

  2214

  2213

  2207

  2300

  2299

  2208

  3

  2221

  3

  2274

  3

  2280

  3

  2270

  3

  2262

  3

  2305

  3

  2277

  3

  2219

  2273

  2279

  2269

  2261

  2304

  2276

  2296

  2302

  2301

  2216

  2203

  2298

  2297 2307

  2303

  469

  2

  479

  895

  319

  2199

  357

  2220

  358

  2217

  2218

  2198

  473

  359

  320

  2264

  2265

  2266

  2271

  2272

  322

  2

  2268

  2275

  2267

  2281

  2278

  761

  762

  764

  2250

  771

  2251

  772

  2255

  2256

  2257

  2260

  2258

  2259

  2263

  2285

  773

  777

  2284

  506

  2244

  507

  508

  509

  2245

  2248

  2246

  2247

  2249

  763

  765

  484

  2283

  485

  2242

  2241

  2240

  2235

  2236

  2239

  2238

  2237

  2234

  2243

  486

  487

  2232

  404

  2233

  405

  472

  406

  2282

  2223

  2225

  2224

  2222

  309

  1242

  1239

  1243

  1240

  546

  547

  475

  568

  548

  474

  311

  1104

  569

  549

  551

  550

  1

  1

  1

  1

  552

  1105

  571

  570

  572

  1107 1106

  1108

  312

  1244

  167

  166

  1826

  174

  1828

  999

  1841

  1835

  1854

  1836

  1838

  1848

  1862

  1855

  1856

  1870

  1863

  1850

  1852

  1878

  1871

  1864

  1858

  1860

  1886

  1872

  1879

  1866

  1868

  1880

  1887

  1874

  1876

  1875

  1877

  1873

  1884

  1882

  1

  1885

  1883

  1881

  1867

  1869

  1865

  1859

  1861

  1857

  1851

  1853

  1849

  1837

  1839

  1840

  1000

  169

  168

  176

  170

  175

  177

  2409

  2406

  2410

  2405

  2739

  2738

  2737

  2740

  2731 2713

  2707

  2710

  2694

  2693

  2695

  2698

  2717

  2696

  2709

  2711

  2705

  1

  2701

  2702

  2704

  2703

  2

  2699

  1015

  91

  1016

  88

  89

  186

  90

  163

  14

  83

  1006

  80

  1007

  184

  1017

  164

  82

  1018

  1033

  1083

  1020

  1036

  2310

  1044

  2312

  1045

  1405

  1046

  1047

  1048

  1049

  1050

  1057

  1

  1056

  2311

  1023

  1040

  1

  16

  860

  862

  859

  863

  864

  921

  967

  948

  854

  855

  856

  857

  858

  867

  912

  868

  913

  869

  914

  870

  871

  872

  874

  873

  876

  877

  878

  879

  882

  875

  883

  884

  885

  887

  888

  889

  892

  949

  1

  651

  649

  2003 650

  648

  655

  2002

  653

  656

  960

  657

  956

  958

  736

  966

  965

  1

  969

  641

  642

  643

  644

  645

  713

  670

  711

  671

  661

  672

  706

  674

  675

  707

  676

  677

  959

  680

  2

  646

  662

  663

  668

  664

  660

  1214

  751

  712

  3

  998

  3

  722

  3

  698

  723

  1999

  665

  667

  669

  2000

  666

  1216

  2001

  1997

  1215

  739

  963

  961

  737

  740

  684

  685

  686

  687

  688

  699

  700

  742

  964

  2

  743

  702

  744

  968

  717

  718

  719

  720

  721

  724732

  725

  729

  726

  733

  734

  735

  728

  748

  727

  738

  962

  2

  730

  731

  1893

  1895 1894

  1913

  1914

  1915

  1916

  1917

  1918

  1919

  1921

  1920

  1922

  19241923

  1925

  1927

  1926

  1928

  1

  2630

  2581

  2580

  2583

  2582

  1

  2586

  2578

  2587

  1810

  18091813

  1811

  1815

  1812

  1814

  1807

  1806

  1808

  1805

  1803

  1804

  1799

  1798

  1797

  1800

  1796

  1795

  1791

  1792

  1793

  1790

  1788

  1789

  1785

  1787

  1784

  1786

  1783

  1781

  1782

  1780

  1725

  1724

  1715

  1721

  1716

  1779

  1777

  1778

  1

  1794

  1802

  56

  640

  2551

  2552

  57

  58

  59

  60

  61

  63

  1

  188

  189

  2556

  2555

  190

  192

  193

  194

  199

  195

  196

  198

  200

  201

  202

  203

  205

  206

  207

  208

  209

  210

  211212

  213

  27191

  983 981

  24

  23

  22

  2715

  1

  637

  639

  217

  2554

  2553

  218

  219

  220

  221

  222

  223

  224

  225

  226

  227

  228

  229

  2722

  1

  1538

  1514

  1

  Figuur 4.1: Weergave van het NTA-model zoals verkend door NTA2

  Pagina 17

 • name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  local.quickLaunch.host:host

  NONONO

  true

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  local.createEmployee.changeContractor

  NOYESNO

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  local.personVehicle.carrier:identification

  NONONO

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  global.bulkEdit.bulkContractor2:created

  NONONO

  truefalse

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  local.mainButtons.widgets.entrancesfalseNONONO

  falsetrue

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  local.createEmployee.changeVisitor

  NOYESNO

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  global.fieldPermissions.department:value

  NONONO

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  global.userBlok:created

  NONONO

  truefalse

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  global.bulkEdit.bulkMixed3:blocked

  NONONO

  falsetrue

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  local.createEmployee.currentRequest:setMobilePhoneNo

  NONONO

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  global.bulkEdit.bulkEmployee1:blocked

  NONONO

  falsetrue

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  local.createEmployee.findFreeFieldDefinition:getId

  NONONO

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  global.user"userAdministrator"

  NONONO

  "userAdministrator"

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  global.userReadOnly

  NONOYES

  "userAdministrator"

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  global.userVisitorsOnly

  NONOYES

  "userAdministrator"

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  global.userReplaceOnly

  NONOYES

  "userAdministrator"

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  global.userAdministrator

  NONOYES

  "userAdministrator"

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  global.userBadgeOnly

  NONOYES

  "userAdministrator"

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  global.userNoFunctions

  NONOYES

  "userAdministrator"

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  global.badgeXS105cleanNONOYES

  clean

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  local.personVehicle.currentRequest:setIdentification

  NONONO

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  local.personVehicle.carrier:badgeID

  NONONO

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  local.personVehicle.blockToken

  NOYESNO

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  global.userBosse:visit

  NONONO

  truefalse

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  global.fieldPermissions.freeDate:value2013-09-14

  YESNONO

  2013-09-14

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  local.createEmployee.changeContractor:setId

  NONONO

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  local.createEmployee.addVisitor:getId

  NONONO

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  local.createEmployee.addCarrierAuthorizations:setCarrierId

  NONONO

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  global.temporary

  NOYESNO

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  global.fieldPermissions.freeDate

  NONOYES

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  local.dashBoard.carrier:visit

  NONONO

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  local.personVehicle.findEmployee

  NONOYES

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  local.personVehicle.replaceToken:setBadgeNumberTo

  NONONO

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  local.personVehicle.replaceToken:setBadgeNumberFrom

  NONONO

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  local.visit.findVisit

  NOYESNO

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  global.fieldPermissions.freeDate:readable

  NONONO

  truefalse

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  local.personVehicle.withdrawToken:setBadgeNumber

  NONONO

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  global.bulkEdit.bulkVisitor2:created

  NONONO

  truefalse

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  global.fieldPermissions.freeDateTime:writeable

  NONONO

  truefalse

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  local.createEmployee.addCarrierAuthorizations:setTemplateId.TemplateAuthorisationOnline

  NONONO

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  local.createEmployee.carrier:mode

  NONONO

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  local.createEmployee.findDepartment

  NOYESNO

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  global.AEPUAvailabletrueNOYESNO

  true

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  local.personVehicle.findCar

  NONOYES

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  local.personVehicle.bulkMode

  NOYESNO

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  local.main.currentField

  NONONO

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  global.fieldPermissions.freeTime

  NONOYES

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  global.fieldPermissions.freeString

  NONOYES

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  global.fieldPermissions.language

  NONOYES

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  global.fieldPermissions.department

  NONOYES

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  global.fieldPermissions.freeDateTime

  NONOYES

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  global.fieldPermissions.freeBoolean

  NONOYES

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  global.fieldPermissions.personnelNo

  NONOYES

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  global.fieldPermissions.freeStringLookup

  NONOYES

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  global.user:monitorPresenceViewPresenceVehicles

  NONONO

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  global.fieldPermissions.freeDateTime:value2014-08-21T16:01:21

  YESNONO

  2014-08-21T16:01:21

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  local.createEmployee.currentRequest:setIdentification

  YESNONO

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  local.createEmployee.findFreeFieldDefinition:setName

  NONONO

  DepartmentfreeBooleanLanguagefreeTime

  freeDateTimePersonnelNr

  freeDatefreeStringLookup

  freeString

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  local.personVehicle.carrier:lastName

  NONONO

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  local.createEmployee.carrier:licensePlate

  NONONO

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  global.userBlok

  NONOYES

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  local.personVehicle.currentRequest

  NONONO

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  local.personVehicle.findContractor

  NONOYES

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  local.personVehicle.findVisitor

  NONOYES

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  local.personVehicle.badgeEditorOpenSuccess

  NONONO

  falsetrue

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  local.personVehicle.unblockToken:setIdentifierType

  NONONO

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  global.userBosse:lastNameBosseYESNONO

  Bosse

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  local.personVehicle.currentRequest:getId.ContractorInfo

  NONONO

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  global.bulkEdit.bulkMixed3:created

  NONONO

  truefalse

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  global.environmentPreparedfalseNONONO

  falsetrue

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  global.fieldPermissions.department:nameDepartment

  YESNONO

  Department

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  local.personVehicle.reloadCarrier

  NONONO

  falsetrue

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  local.personVehicle.bulkCarrier2:created

  NONONO

  true

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  local.createEmployee.addEmployee

  NONOYES

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  local.createEmployee.carrier:middleName

  NONONO

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  global.fieldPermissions.freeTime:readable

  NONONO

  truefalse

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  global.fieldPermissions.personnelNo:writeable

  NONONO

  truefalse

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  local.personVehicle.bulkListEmployeebulkEdit.bulkEmployee1 bulkEdit.bulkEmployee2 bulkEdit.bulkEmployee3

  NONOYES

  bulkEdit.bulkEmployee1 bulkEdit.bulkEmployee2 bulkEdit.bulkEmployee3

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  global.bulkEdit.bulkEmployee3:created

  NONONO

  truefalse

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  local.createEmployee.addContractor

  NONOYES

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  global.fieldPermissions.freeDate:namefreeDate

  YESNONO

  freeDate

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  global.badgeXS17cleanNONOYES

  clean

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  global.carrierVehicle

  NONOYES

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  global.bulkEdit.bulkMixed1:blocked

  NONONO

  falsetrue

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  local.personVehicle.replaceToken:setReason

  NONONO

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  global.bulkEdit.bulkEmployee3:blocked

  NONONO

  falsetrue

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  global.bulkEdit.bulkVisitor3:created

  NONONO

  truefalse

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  global.fieldPermissions.freeStringLookup:namefreeStringLookup

  YESNONO

  freeStringLookup

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  local.createEmployee.addCarrierAuthorizations

  NOYESNO

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  global.fieldPermissions.freeString:writeable

  NONONO

  truefalse

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  local.personVehicle.blockCarrierRequest:setCarrierId

  NONONO

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  local.personVehicle.removeCar

  NOYESNO

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  local.dashBoard.replace:ID

  NONONO

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  local.personVehicle.bulkCarrier3:created

  NONONO

  true

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  global.user:username

  NONONO

  "userAdministrator"

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  local.httpLoginProcedure.passwordaeosrules

  NONONO

  aeosrules

  "userAdministrator"

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  global.fieldPermissions.freeTime:writeable

  NONONO

  truefalse

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  local.personVehicle.bulkListContractorbulkEdit.bulkContractor1 bulkEdit.bulkContractor2 bulkEdit.bulkContractor3

  NONOYES

  bulkEdit.bulkContractor1 bulkEdit.bulkContractor2 bulkEdit.bulkContractor3

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  global.userOeveren:created

  NONONO

  truefalse

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  local.createEmployee.findDepartment:getId

  NONONO

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  local.mainButtons.widgets.presencefalseNONONO

  falsetrue

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  global.fieldPermissions.freeDateTime:mandatory

  NONONO

  truefalse

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  global.currentInterfacedashboard

  NOYESNO

  dashboard

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  local.personVehicle.removeVisitor

  NOYESNO

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  global.fieldPermissions.freeBoolean:mandatory

  NONONO

  truefalse

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  local.personVehicle.findBlockReason:getId

  NONONO

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  local.createEmployee.changeCar

  NOYESNO

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  local.personVehicle.badge

  NONONO

  clean

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  global.badgeXS86cleanNONOYES

  clean

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  global.badgeXS23cleanNONOYES

  clean

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  global.badgeXS59cleanNONOYES

  clean

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  global.user:password

  NONONO

  "userAdministrator"

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  local.personVehicle.replaceToken:setIdentifierTypeTo

  NONONO

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  local.quickLaunch.replace

  NONONO

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  global.badgeXS96cleanNONOYES

  clean

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  global.badgeXS46cleanNONOYES

  clean

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  global.badgeXS38cleanNONOYES

  clean

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  local.createEmployee.changeCar:setId

  NONONO

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  global.fieldPermissions.freeString:readable

  NONONO

  truefalse

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  global.bulkEdit.bulkEmployee2

  NONOYES

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  local.createEmployee.changeContractor:setValue

  NONONO

  2014-08-21T16:01:21

  15:02value1

  2013-09-14testString

  true

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  local.createEmployee.addCar

  NONOYES

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  global.bulkEdit.bulkEmployee1

  NONOYES

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  local.quickLaunch.carrier

  NONONO

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  global.userBosse

  NONOYES

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  global.userOeveren

  NONOYES

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  global.bulkEdit.bulkContractor3:blocked

  NONONO

  falsetrue

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  global.fieldPermissions.language:readable

  NONONO

  truefalse

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  global.user:entranceEntranceProvideAccess

  NONONO

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  global.bulkEdit.bulkEmployee3

  NONOYES

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  local.createEmployee.addEmployee:getId

  NONONO

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  local.httpLoginProcedure.usernameadministrator

  NONONO

  administrator

  "userAdministrator"

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  global.user:personVisitorSearch

  NONONO

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  local.personVehicle.currentRequest:getId.EmployeeInfo

  NONONO

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  local.createEmployee.currentRequest

  NONONO

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  local.createEmployee.addVisitor

  NONOYES

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  local.personVehicle.assignToken:setCarrierId

  NONONO

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  global.fieldPermissions.department:readable

  NONONO

  truefalse

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  local.personVehicle.success

  NONONO

  truefalse

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  local.personVehicle.carrier:ID

  NONONO

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  local.createEmployee.addCar:getId

  NONONO

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  global.fieldPermissions.personnelNo:mandatory

  NONONO

  truefalse

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  local.personVehicle.unblockCarrierRequest

  NOYESNO

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  global.fieldPermissions.freeBoolean:valuetrueYESNONO

  true

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  global.userOeveren:host

  NONONO

  falsetrue

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  local.personVehicle.removeContractor

  NOYESNO

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  local.personVehicle.blockToken:setIdentifierType

  NONONO

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  global.bulkEdit.bulkVisitor3:blocked

  NONONO

  falsetrue

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  local.personVehicle.bulkCarrier3

  NONOYES

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  global.bulkEdit.bulkContractor3

  NONOYES

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  global.bulkEdit.bulkVisitor3

  NONOYES

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  local.personVehicle.bulkCarrier2

  NONOYES

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  global.bulkEdit.bulkContractor2

  NONOYES

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  global.bulkEdit.bulkVisitor2

  NONOYES

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  local.personVehicle.bulkCarrier1

  NONOYES

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  global.bulkEdit.bulkContractor1

  NONOYES

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  global.bulkEdit.bulkVisitor1

  NONOYES

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  local.createEmployee.changeEmployee:setDefinitionId

  NONONO

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  global.fieldPermissions.freeStringLookup:writeable

  NONONO

  truefalse

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  local.createEmployee.changeCar:setDefinitionId

  NONONO

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  local.personVehicle.replaceToken:setIdentifierTypeFrom

  NONONO

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  global.bulkEdit.bulkMixed1

  NONOYES

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  local.personVehicle.replace

  NONONO

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  local.createEmployee.changeVisitor:setId

  NONONO

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  local.quickLaunch.carrier:lastName

  NONONO

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  global.fieldPermissions.freeDate:writeable

  NONONO

  truefalse

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  global.fieldPermissions.personnelNo:readable

  NONONO

  truefalse

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  global.fieldPermissions.freeBoolean:namefreeBoolean

  YESNONO

  freeBoolean

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  global.bulkEdit.bulkMixed3

  NONOYES

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  local.quickLaunch.replace:ID

  NONONO

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  global.bulkEdit.bulkMixed2

  NONOYES

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  local.createEmployee.carrier:lastName

  NONONO

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  global.fieldPermissions.freeDateTime:namefreeDateTime

  YESNONO

  freeDateTime

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  global.fieldPermissions.personnelNo:value

  NONONO

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  global.user:monitorEventMonitorTextEvents

  NONONO

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  global.fieldPermissions.language:mandatory

  NONONO

  truefalse

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  local.createEmployee.changeEmployee:setValue

  NONONO

  2014-08-21T16:01:21

  15:02value1

  2013-09-14testString

  true

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  local.personVehicle.withdrawToken

  NOYESNO

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  local.dashBoard.badge:ID

  NONONO

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  local.personVehicle.findIdentifierType:getId

  NONONO

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  local.createEmployee.changeCar:setValue

  NONONO

  2014-08-21T16:01:21

  15:02value1

  2013-09-14testString

  true

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  global.htmlEnabledfalseNOYESNO

  false

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  global.bulkEdit.bulkMixed1:created

  NONONO

  truefalse

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  global.fieldPermissions.freeStringLookup:readable

  NONONO

  truefalse

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  global.carrierVehicle:created

  NONONO

  truefalse

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  local.createEmployee.success

  NONONO

  falsetrue

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  global.bulkEdit.bulkContractor1:blocked

  NONONO

  falsetrue

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  local.dashBoard.replace

  NONONO

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  global.fieldPermissions.department:mandatory

  NONONO

  truefalse

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  global.fieldPermissions.freeTime:mandatory

  NONONO

  truefalse

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  local.personVehicle.replaceToken

  NOYESNO

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  global.fieldPermissions.freeString:valuetestString

  YESNONO

  testString

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  local.personVehicle.currentRequest:setLastName

  NONONO

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  local.personVehicle.blockCarrierRequest:setReason

  NONONO

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  local.createEmployee.changeEmployee:setId

  NONONO

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  local.personVehicle.carrier:visit

  NONONO

  false

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  local.personVehicle.bulkList

  NONONO

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  local.personVehicle.bulkListMixedbulkEdit.bulkMixed1 bulkEdit.bulkMixed2 bulkEdit.bulkMixed3

  NONOYES

  bulkEdit.bulkMixed1 bulkEdit.bulkMixed2 bulkEdit.bulkMixed3

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  local.personVehicle.bulkListVisitorbulkEdit.bulkVisitor1 bulkEdit.bulkVisitor2 bulkEdit.bulkVisitor3

  NONOYES

  bulkEdit.bulkVisitor1 bulkEdit.bulkVisitor2 bulkEdit.bulkVisitor3

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  global.fieldPermissions.freeTime:namefreeTime

  YESNONO

  freeTime

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  local.createEmployee.changeVisitor:setDefinitionId

  NONONO

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  local.personVehicle.carrier:created

  NONONO

  false

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  local.personVehicle.bulkCarrier1:created

  NONONO

  true

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  local.personVehicle.assignToken:setIdentifierType

  YESNONO

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  global.bulkEdit.bulkEmployee2:created

  NONONO

  truefalse

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  global.fieldPermissions.freeBoolean:writeable

  NONONO

  truefalse

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  local.createEmployee.currentRequest:setLanguage

  NONONO

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  local.quickLaunch.host:lastName

  NONONO

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  global.user:personVisitorSearchVisits

  NONONO

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  local.createEmployee.currentRequest:setMiddleName

  NONONO

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  global.fieldPermissions.freeStringLookup:mandatory

  NONONO

  truefalse

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  local.createEmployee.carrier:mobile

  NONONO

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  global.bulkEdit.bulkContractor3:created

  NONONO

  truefalse

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  global.bulkEdit.bulkMixed2:blocked

  NONONO

  falsetrue

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  local.personVehicle.findBlockReason:setName

  NONONO

  Carrier Replacement

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  global.bulkEdit.bulkEmployee2:blocked

  NONONO

  falsetrue

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  global.fieldPermissions.freeDate:mandatory

  NONONO

  truefalse

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  local.personVehicle.removeEmployee

  NOYESNO

  name:default:

  persistent:static:

  referencedto:

  local.personVehicle.blockToken:setReason

  NONONO

  name:de